၈-ဝဂႌသသံယုတ္

၈-ဝဂႌသသံယုတ္

၁-နိကၡႏၲသုတ္

၂ဝ၉။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အာဠဝီျပည္ အဂၢါဠဝေစတီေက်ာင္း၌ အသွ်င္နိေျဂာဓကပၸမည္ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာႏွင့္အတူ ေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသ သည္ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးသည္ ျဖစ္ရကား ေက်ာင္းေစာင့္ ေနရစ္ခဲ့ရေသာ ရဟန္းငယ္ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ မိန္းမတို႔သည္ အထိုက္အေလ်ာက္ေသာ တန္ဆာျဖင့္ ဆင္ယင္ကုန္၍ အဂၢါဠဝေစတီေက်ာင္း သို႔ ေက်ာင္းၾကည့္ လာၾကကုန္၏၊ ထိုအခါ ဝဂႌသသည္ ထိုမိန္းမတို႔ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ' သည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏ - ''အၾကင္ငါ့အား မေမြ႕ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ'သည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုငါ့အား အရ မေတာ္စြတကား၊ ငါ့အား ေကာင္းစြာ ရျခင္း မျဖစ္ေလစြတကား၊ ငါ့အား ရဟန္းအျဖစ္ကို မေကာင္း သျဖင့္ ရျခင္း ျဖစ္ေလစြတကား၊ ငါ့အား ရဟန္းအျဖစ္ကို ေကာင္းစြာ ရျခင္း မျဖစ္ေလစြတကား၊ ဤရာဂ ျဖစ္ေပၚလာရာ၌ ငါ့အား မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ရာေသာ တစ္ပါးသူကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ရမူကား ေကာင္းေလစြတကား''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ကိုယ္တိုင္ ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီးေသာ္ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏-

''လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္၍ ၿငိမ္သက္ေနေသာ ငါ့ကို ကာမ ဝိတတ္တို႔သည္ ေျပးဝင္လာကုန္ၿပီတကား။ ဤခက္ထန္ , ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔သည္ မည္းနက္ေသာ မာရ္၏ အသင္းအပင္းမွ ေျပးဝင္လာကုန္ၿပီတကား။

သင္ၿပီးေသာ ေလးအတတ္ရွိကုန္ေသာ ခိုင္ခံ့ေသာေလးကို စြဲကိုင္ကုန္ေသာ ေလး သမားႀကီး ျဖစ္ကုန္ေသာ မေျပးတတ္ကုန္ေသာ တစ္ေထာင္မွ်ေသာ ထင္ရွားေသာ မင္းသားတို႔သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဝိုင္းအံုပစ္ၾကကုန္၏။

ဤမွ် ေလးသည္ေတာ္ တစ္ေထာင္ထက္ သာလြန္၍ (႐ူပါ႐ံုစေသာ ျမားငါးစင္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ ပစ္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ကုန္ေသာ) မိန္းမတို႔သည္ အကယ္၍ လာ ကုန္အံ့၊ (ဤသို႔ လာကုန္ေသာ္လည္း) မိမိတရား၌ တည္ေနေသာ ငါ့ကို တုန္လွဳပ္ ေစျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ကုန္လတၱံ႕။

ထိုစကား မွန္၏။ ငါသည္ နိဗၺာန္ကို ရေၾကာင္း ဝိပႆနာကို ေနမင္း၏ အေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ (မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ) ဤသို႔ ၾကားနာဖူး၏၊ ထို နိဗၺာန္ကို ရေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဝိပႆနာ၌ ငါ၏ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ရွိ၏။

ဟယ္ ကိေလသာယုတ္ ဤသို႔ ေနေသာ ငါ့ကို အကယ္၍ ကပ္လာျငားအံ့၊ ဤသို႔ ကပ္လာသည္ရွိေသာ္ ဟယ္ ေသေစတတ္ေသာ ကိေလသာယုတ္ အၾကင္အျခင္းအရာျဖင့္ ျပဳသည္ရွိေသာ္ ငါ၏ သြားရာလမ္းကို သင္ မျမင္ရလတၱံ႕၊ ထိုအျခင္းအရာျဖင့္ ငါ ျပဳလုပ္အံ့''ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၂-အရတီသုတ္

၂၁ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အာဠဝီျပည္ အဂၢါဠဝေစတီေက်ာင္း၌ အသွ်င္နိေျဂာဓကပၸ မည္ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာႏွင့္ အတူေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္နိေျဂာဓကပၸသည္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရြာ မွ ဖဲခဲ့၍ ေက်ာင္းသို႔ ဝင္၏။ ညခ်မ္း၌လည္းေကာင္း၊ ေနာက္တစ္ေန႔၌လည္းေကာင္း ေက်ာင္းမွ ထြက္၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ' သည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္၏ - ''အၾကင္ငါ့အား မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ'သည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုငါ့အား (လူ၏့အျဖစ္ကို) အရမေတာ္စြတကား၊ ငါ့အား (လူ၏ အျဖစ္ကို) ေကာင္းစြာ ရျခင္း မျဖစ္ရေလစြ တကား၊ ငါ့အား (ရဟန္းအျဖစ္ကို) မေကာင္းသျဖင့္ ရျခင္း ျဖစ္ေလစြတကား၊ ငါ့အား (ရဟန္းအျဖစ္ကို) ေကာင္းစြာ ရျခင္း မျဖစ္ရေလစြတကား၊ ဤရာဂျဖစ္ေပၚလာ ရာ၌ ငါ့အား မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ရာေသာ တစ္ပါးသူကို အဘယ္မွာ ရႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္ရမူကား ေကာင္းေလစြတကား''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ေဖ်ာက္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီးေသာ္ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏-

အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ (သာသနာေတာ္၌) မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကာမ ဂုဏ္ ငါးပါးတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္ ငါးပါးဟု ဆိုအပ္ေသာ အိမ္၌ မွီေသာ ၾကံစည္ျခင္း 'ဝိတက္' ကိုလည္းေကာင္း အခ်င္းခပ္သိမ္း ပယ္၍ တစ္စံု တစ္ခုေသာ အာ႐ံု၌ ကိေလသာေတာအုပ္ႀကီးကို မျပဳရာ။ ကိေလသာတည္းဟူေသာ ေတာအုပ္ႀကီး မရွိေသာ တဏွာဟူေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းမွ ကင္းေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဘိကၡဳ မည္၏၊

ဤေလာကဝယ္ ေျမ၌ တည္ေသာ အၾကင္႐ူပါ႐ံုသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ တည္ေသာ အၾကင္႐ူပါ႐ံုသည္လည္းေကာင္း၊ ေျမေအာက္၌ ျဖစ္ေသာ အၾကင္႐ူပါ႐ံု သည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။ ထို႐ူပါ႐ံုအားလံုးသည္ ေဆြးေျမ႕သည္ ျဖစ္၍ မျမဲ၊ အတၱေဘာကို သိေသာ (သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္) ဤသို႔ ဉာဏ္ျဖင့္ သက္ဝင္လ်က္ ေနၾကကုန္၏။

လူတို႔သည္ တည္ရာ 'ဥပဓိ'တို႔၌လည္းေကာင္း ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ နမ္းအပ္ လ်က္အပ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အာ႐ံု၌လည္းေကာင္း မက္ေမာကုန္၏။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤဥပဓိတို႔၌ အလို 'ဆႏၵ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ တဏွာ မရွိသူ ျဖစ္၏၊ ဤဥပဓိတို႔၌ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မကပ္ၿငိ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို မုနိ မည္၏ဟူ၍ ဆိုကုန္၏။

မ်ားစြာကုန္ေသာ ၾကံစည္မႈ အဓမၼဝိတက္ေျခာက္ပါးတို႔သည္ အာ႐ံုေျခာက္ပါးကို မွီကုန္လ်က္ လူအေပါင္း၌ သက္ဝင္၍ တည္ကုန္၏၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ကား တစ္စံု တစ္ရာ၌ ကိေလသာအသင္းအပင္းတို႔ ဝင္ေရာက္သူ မျဖစ္ရာ၊ ႐ုန္႔ရင္းေသာစကား ကို ဆိုသူ မျဖစ္ရာ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဘိကၡဳ မည္၏။

ပညာရွိေသာ၊ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ ဟန္ေဆာင္မႈ မရွိေသာ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ၊ တပ္မက္ျခင္း 'တဏွာ'လည္း ကင္းေသာ ထိုရဟန္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳေသာအားျဖင့္ ေရာက္ ၿပီ၊ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရန္ အခါကို ငံ့လင့္ေန၏''ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၃-ေပသလသုတ္

၂၁၁။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အာဠဝီျပည္ အဂၢါဠဝေစတီေက်ာင္း၌ အသွ်င္နိေျဂာဓကပၸ မည္ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာႏွင့္ အတူေန၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ မိမိ၏ စာေပပဋိဘာန္,ဉာဏ္ပညာျဖင့္ သီလကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္ေသာ အျခားရဟန္းတို႔ကို မေထမဲ့ျမင္ ျပဳ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား ''ငါသည္ မိမိ၏ စာေပပဋိဘာန္,ဉာဏ္ပညာျဖင့္ သီလကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးကုန္ေသာ အျခားရဟန္းတို႔ကို မေထမဲ့ျမင္ ျပဳမိ၏၊ ငါ့အား (လူ၏ အျဖစ္ကို) အရမေတာ္စြတကား၊ ငါ့အား (လူ၏ အျဖစ္ကို) ရျခင္း မျဖစ္ေလစြတကား၊ ငါ့အား (ရဟန္း၏ အျဖစ္ကို) မေကာင္းသျဖင့္ ရေလစြတကား၊ ငါ့အား (ရဟန္း၏ အျဖစ္ကို) ေကာင္းစြာ ရျခင္း မျဖစ္ေလစြတကား''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ဝဂႌသသည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ ႏွလံုး မသာယာျခင္းကို ျဖစ္ေစရကား ထိုအခ်ိန္၌ ဤ ဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏-

''ေဂါတမႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဟယ္ ဝဂႌသ မာနကို ပယ္ဘိေလာ့၊ မာန၏ သြားရာ ခရီးကိုလည္း အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ေလာ့၊ မာန၏ သြားရာ ခရီး၌ ေတြေဝသည္ ျဖစ္၍ ရွည္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ရၿပီ။

ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မာနႏွိပ္စက္အပ္ ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ငရဲသို႔ က်ရကုန္၏၊ မာနႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ငရဲ၌ ျဖစ္ရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စိုးရိမ္ရကုန္၏။

မဂ္ျဖင့္ (ကိေလသာကို) ေအာင္ၿပီးေသာ ေကာင္းစြာ က်င့္ေသာ ရဟန္းသည္ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် မစိုးရိမ္ရ။ ေက်ာ္ေစာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းကိုလည္းေကာင္း ခံစားရ၏။ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို 'တရားကို ျမင္သူ'ဟု ဆိုအပ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ (ေဒါသတည္းဟူေသာ) ေျငာင့္တံသင္း ကင္းေသာ ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အပိတ္အပင္ 'နီဝရဏ'တို႔ကို ပယ္၍ မာနကိုလည္း အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ကာ ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္ရကား အသိဉာဏ္မဂ္ဝိဇၨာျဖင့္ (ကိေလသာတို႔၏) အဆံုးကို ျပဳ၏''ဟု ရြတ္ဆို၏။

၄-အာနႏၵသုတ္

၂၁၂။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေ႒း၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ နံနက္အခါ၌ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူၿပီးလွ်င္ သာဝတၳိျပည္သို႔ ေနာက္လိုက္ရဟန္းျဖစ္ေသာ အသွ်င္ဝဂႌသႏွင့္ အတူ ဆြမ္းခံဝင္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ျခင္း 'ရာဂ'သည္ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အသွ်င္အာနႏၵာကို ဂါထာျဖင့္ ရြတ္ဆိုေလွ်ာက္၏-

''ေဂါတမႏြယ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္အာနႏၵာ ကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္မႈ 'ကာမရာဂ'မီး သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ေလာင္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေလာင္ ၿမိဳက္ခံရပါ၏၊ ေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ရာဂၿငိမ္း ေၾကာင္း တရားကို ေဟာေတာ္မူပါေလာ့''ဟု ရြတ္ဆို၏။

''သညာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္ သင္၏ စိတ္သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ ေလာင္ၿမိဳက္ ခံေနရ၏၊ 'တင့္တယ္၏' ဟူေသာ ရာဂႏွင့္ စပ္ေသာ အမွတ္နိမိတ္ကို ႏွလံုးမသြင္း ေရွာင္ကြင္းပါေလာ့။

(႐ုပ္နာမ္ဓမၼ) သခၤါရတရားတို႔ကို အနိစၥအားျဖင့္ ႐ႈေလာ့၊ ဒုကၡအားျဖင့္ ႐ႈေလာ့၊ အတၱအားျဖင့္ မ႐ႈလင့္၊ ျပင္းစြာတပ္မက္မႈ 'ရာဂ'ကို ၿငိမ္းေစေလာ့၊ အဖန္တလဲလဲ မေလာင္ၿမိဳက္ေစလင့္။

မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ အျဖစ္အားျဖင့္ သင္၏ စိတ္ကို ျဖစ္ပြားေစေလာ့၊ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိေသာ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိကို' ပြားေစေလာ့၊ ကိုယ္အစု၌ ျဖစ္ေသာ ကာယဂတာသတိကို သင့္သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေစေလာ့၊ ရာဂ၌ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားသူ ျဖစ္ပါေလေလာ့။

နိစၥစေသာ နိမိတ္ကင္းသည့္ ဝိပႆနာကိုလည္း ပြားမ်ားေလာ့၊ ကိန္းေအာင္းေန ေသာ ေထာင္လႊားမႈ 'မာန'ကို ပယ္စြန္႔ေလာ့။ ထိုေထာင္လႊားမႈ 'မာန'ကို ပယ္စြန္႔ျခင္းေၾကာင့္ (ရာဂစသည္မွ) ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ လွည့္လည္ရလတၱံ႕''ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

၅-သုဘာသိတသုတ္

၂၁၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ''ရဟန္းတို႔''ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ''အသွ်င္ဘုရား''ဟူ၍ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကား မည္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား မမည္။ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ပညာရွိတို႔သည္ မကဲ့ရဲ့အပ္။ အဘယ္ ေလးပါးတို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ -

(၁) ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကားကို မဆို။

(၂) တရားႏွင့္ ညီေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏၊ တရားႏွင့္ မညီေသာ စကားကို မဆို။

(၃) ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏၊ မခ်စ္ခင္ဖြယ္ေသာ စကားကို မဆို။

(၄) မွန္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆို၏၊ မမွန္ေသာ စကားကို မဆို။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ အဂၤါေလးပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စကားသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကား မည္၏၊ မေကာင္းသျဖင့္ ဆိုအပ္ေသာ စကား မမည္။ အျပစ္လည္း မရွိ၊ ပညာရွိတို႔သည္ မကဲ့ရဲ႕အပ္။ ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ထို႔ျပင္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

''ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားကို ျမတ္၏ဟူ၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဆို ကုန္ၿပီ။ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ စကားကို မဆိုရာ၊ ထိုစကားကို ဒုတိယအျမတ္ဆံုး စကားဟု ဆို၏။ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ စကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ မဟုတ္ေသာ စကားကို မဆိုရာ၊ ထိုစကားကို တတိယအျမတ္ဆံုး စကားဟု ဆို၏။ မွန္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ မမွန္ေသာ စကားကို မဆိုရာ၊ ထိုစကားကို စတုတၳအျမတ္ဆံုး စကားဟု ဆို၏''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ၌ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္ကာ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကား ကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ''ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသ သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ သင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏-

အၾကင္ စကားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို မပူပန္ေစရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔ကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲ ရာ၊ စင္စစ္ ထိုစကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ ထိုစကားသည္သာ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကား မည္၏။

ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာလွ်င္ ဆိုရာ၏၊ အၾကင္စကားသည္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ျဖစ္၏၊ ထိုစကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔အား ဆိုသည္ရွိေသာ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ယုတ္မာ ေသာ စကားတို႔ကို မယူမူ၍ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကိုသာ ဆိုရာ၏၊

မွန္ေသာ စကားတို႔သည္ စင္စစ္ အၿမိဳက္သုဓာဘုတ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဤမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းသေဘာသည္ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ မွန္ေသာ စကား၌လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိး၌လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္း၌လည္းေကာင္း တည္ကုန္၏ဟု ဆိုကုန္ၿပီ။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါ ေဘး မရွိေသာ အၾကင္စကားကို ဆိုေတာ္မူ၏၊ ထိုစကားသည္ စင္စစ္ စကားတကာတို႔ ထက္ ျမတ္၏''ဟု (ရြတ္ဆို ခ်ီးက်ဴး၏)။

၆-သာရိပုတၱသုတ္

၂၁၄။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေ႒း၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ရဟန္းတို႔ကို အနက္ကို သိေစႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ မလံုးေထြးေသာ အျပည့္အစံုျဖစ္ေသာ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြားကို) ေကာင္းစြာ ျပလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသျပဳကာ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အလံုးစံုကို့စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မွတ္ၿပီးလွ်င္ နားေထာင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ တရားနာကုန္၏။

ထိုအခါ၌ အသွ်င္ဝဂႌသအား ''ဤအသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ရဟန္းတို႔ကို အနက္ကို သိေစႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ မလံုးေထြးေသာ အၿပည့္အစံု ျဖစ္ေသာ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိးစီးပြားကို) ေကာင္းစြာ ျပလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ အလံုးစံုကို စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မွတ္ၿပီးလွ်င္ နားေထာင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ တရားနာကုန္၏၊ ငါသည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရမူကား ေကာင္းေလစြ''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္လ်က္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ ရွိရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ''ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ငါ့သွ်င္သာရိပုတၱရာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ''ငါ့သွ်င္ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့ဟု မိန္႔ဆို၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏-

''နက္နဲေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို သိေသာ ပညာလည္း ရွိေတာ္မူေသာ၊ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္တို႔၌ လိမၼာေတာ္မူၿပီးေသာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာလည္း ရွိေတာ္မူေသာ သာရိပုတၱရာသည္ ရဟန္းတို႔အား တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

သာရိပုတၱရာသည္ 'သာလိကာမ၏ (သာယာ) ေႂကြးေၾကာ္သံကဲ့သို႔' သစၥာေလးပါး တရားကို အက်ဥ္းအားျဖင့္လည္း ေဟာေတာ္မူ၏၊ အက်ယ္အားျဖင့္လည္း ေဟာ ေတာ္မူ၏၊ ပညာကို ထုတ္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီ။

ရဟန္းတို႔သည္ ထိုတရားကို ေဟာေသာ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ သာယာေသာ အသံကို နာၾကားရကုန္၏၊ တပ္မက္ဖြယ္ရွိေသာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ သာယာေသာ အသံေၾကာင့္ တက္ႂကြေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္သည္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိႀကကုန္ သည္ ျဖစ္၍ နားစိုက္ေထာင္ကုန္၏''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၇-ပဝါရဏာသုတ္

၂၁၅။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္း မိဂါရမာတာ ဝိသာခါ၏ ျပာသာဒ္၌ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ငါးရာအတိုင္းအရွည္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ ဥပုသ္ေန႔၌ ပဝါရဏာျပဳအံ့ေသာငွါ ရဟန္းအေပါင္း ျခံရံလ်က္ လြင္တီးေခါင္၌ ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား သည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနေသာ ရဟန္းသံဃာကို ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔အား ''ရဟန္းတို႔ ယခု အခါ၌ ငါဘုရားသည္ သင္တို႔အား ဖိတ္ၾကား၏၊ ငါ၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို သင္တို႔ မကဲ့ရဲ႕ဘဲ ရွိၾကကုန္၏ေလာ''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူေသာ္ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္ကာ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ - ''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို မကဲ့ရဲ႕လိုပါကုန္။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (သူတစ္ပါးတို႔) မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ မဂ္ကို ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ၏၊ မသိေစႏိုင္ေသာ မဂ္ကို သိေစေတာ္မူႏိုင္ပါ၏၊ မေဟာႏိုင္ေသာ မဂ္တရားကို ေဟာ ေတာ္မူႏိုင္ပါ၏၊ မဂ္ကို ထိုးထြင္းသိေတာ္မူပါ၏၊ မဂ္ကို သိျမင္ေတာ္မူပါ၏၊ မဂ္၌ လိမၼာေတာ္မူပါ၏။ အသွ်င္ ဘုရား (ေရွ႕သြားျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏) ေနာက္လိုက္တပည့္တို႔သည္ မဂ္သို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္သည္ မဂ္ႏွင္႕ ျပည္႕စုံကုန္သည္ ျဖစ္၍သာလွ်င္ ေနၾကပါကုန္၏၊ အသွ်င္ဘုရား့အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ဖိတ္ၾကားပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို ျမတ္စြာဘုရား သည္ ကဲ့ရဲ႕ေတာ္ မမူဘဲ ရွိပါ၏ေလာ''ဟု ေလွ်ာက္၏။

သာရိပုတၱရာ ''ငါဘုရားသည္ သင္၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို မကဲ့ရဲ႕လို၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ႀကီးေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ရႊင္ေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ လ်င္ျမန္ေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ထက္ေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ သင္သည္ ထိုးထြင္း ႏိုင္ေသာ ပညာရွိ၏၊ သာရိပုတၱရာ စၾကဝေတးမင္း၏ သားႀကီးသည္ အဖလည္ေစအပ္ေသာ အာဏာစက္ကို သင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္သာလွ်င္ အတုလိုက္၍ လည္ေစသကဲ့သို႔ သာရိပုတၱရာ ဤအတူသာလွ်င္ သင္ သည္ ငါဘုရား လည္ေစအပ္ေသာ အတုမရွိေသာ ဓမၼစက္ကို သင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္သာလွ်င္ အတု လိုက္၍ လည္ေစ၏''ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

''အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို အကယ္၍ မကဲ့ရဲ႕လိုသည္ ျဖစ္အံ့၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤငါးရာေသာ ရဟန္းတို႔၏ တစ္စံု တစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မမူဘဲ ရွိပါ၏ေလာ''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ''သာရိပုတၱရာ ငါဘုရားသည္ ဤငါးရာေသာ ရဟန္းတို႔၏ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူအရာ ႏႈတ္အမူအရာကို မကဲ့ရဲ႕လို။ သာရိပုတၱရာ မွန္၏၊ ဤငါးရာေသာ ရဟန္းတို႔တြင္ ေျခာက္က်ိပ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ေျခာက္က်ိပ္ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ေျခာက္က်ိပ္ ကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ႏွစ္ပါးေသာ အဖို႔မွ လြတ္ေျမာက္သူ 'ဥဘေတာဘာဂဝိမုတၱ' ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤမွ တစ္ပါးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ပညာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္သူ 'ပညာဝိမုတၱ' ျဖစ္ကုန္၏''ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ''ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏-

''သံေယာဇဥ္ အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖတ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲ မရွိကုန္ေသာ ကုန္ၿပီး ေသာ ဘဝသစ္ရွိကုန္ေသာ ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ငါးရာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ဤေန႔၌ စင္ၾကယ္စြာ ပဝါရဏာျပဳျခင္း ငွါ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးကုန္၏။

အမတ္အေပါင္း ဝန္းရံအပ္ေသာ စၾကဝေတးမင္းသည္ သမုဒၵရာအဆံုးရွိေသာ ဤ ေျမႀကီးကို အစဥ္လွည့္လည္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ (ရာဂ , ေဒါသ, ေမာဟဟု ဆိုအပ္ေသာ) စစ္ေျမျပင္ရွိေသာ, ယာဥ္မွဴးသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေသာ, အတု မရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ , မစၥဳမာရ္ကို ပယ္ကုန္ ၿပီးေသာ တပည့္တို႔သည္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

အလံုးစံုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္တို႔တည္း၊ ဤ သားေတာ္တို႔ အတြင္းဝယ္ (သီလ မရွိသူ) အဖ်င္း မရွိ၊ တဏွာဟူေသာ ေျငာင့္ တံသင္းကို ပယ္ႏုတ္ေတာ္မူၿပီးေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို အကြၽႏု္ပ္ ရွိခိုးပါ၏''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၈-ပေရာသဟႆသုတ္

၂၁၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ တစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာ့ငါးက်ိပ္ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာႏွင့္အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို နိဗၺာန္ႏွင့္စပ္ေသာ တရားစကားျဖင့္ (အက်ဳိး စီးပြားကို) ေကာင္းစြာ ျပလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္း ေစေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသျပဳကာ ႏွလံုးသြင္းကုန္လ်က္ အလံုးစံုေသာ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မွတ္သားၿပီးလွ်င္ နားစိုက္ေထာင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တရား နာကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤသို႔ေသာ အၾကံ ျဖစ္၏- ''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား နိဗၺာန္ႏွင့္ စပ္ေသာ တရားစကားျဖင့္ အက်ဳိးစီးပြားကို ေကာင္းစြာ ျပလ်က္ တရားကို ေဆာက္တည္ေစကာ တရားက်င့္သံုးရန္ ထက္သန္ရႊင္လန္း ေစေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း အ႐ိုအေသ ျပဳကာ ႏွလံုးသြင္းကုန္လ်က္ အလံုးစံုေသာ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ မွတ္သားၿပီးလွ်င္ နားစိုက္ေထာင္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ တရားနာကုန္၏၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရမူကား ေကာင္းေလစြ''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္ကာ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ''ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏-

''ကိေလသာျမဴ ကင္းေသာ၊ တစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် ေဘးမရွိေသာ၊ နိဗၺာန္ဟု ဆိုအပ္ ေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရဟန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ သည္ ဆည္းကပ္၏။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာ တရားကို ရဟန္းတို႔သည္ နာကုန္၏၊ ရဟန္းအေပါင္းတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ တင့္တယ္ေတာ္မူေပစြတကား။

ဘုရားတို႔တြင္ ခုနစ္ဆူေျမာက္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဂ အမည္ရွိေတာ္မူ၏၊ မိုးႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္၍ တပည့္သားအေပါင္း၌ (တရားမိုးကို) ရြာ သြန္းေတာ္မူ၏။

ႀကီးေသာ လံုလရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရား၏ တပည့္ ဝဂႌသ သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္လိုေသာေၾကာင့္ ေန႔သန္႔စင္ရာမွ ထြက္၍ အသွ်င္ ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုး၏''ဟု ခ်ီးက်ဴး၏။

''ဝဂႌသ အသို႔နည္း သင့္အား ဤဂါထာကို ေရွးက ၾကံထားအပ္ကုန္သေလာ၊ ထိုသို႔မဟုတ္ တစ္ ခဏခ်င္းပင္လွ်င္ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ကုန္သေလာ''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ''အသွ်င္ဘုရား ဤဂါထာတို႔ကို ေရွးက ၾကံမထားပါ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား တစ္ခဏခ်င္းပင္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဝဂႌသ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေရွးက ၾကံမထားကုန္ေသာ ဂါထာတို႔သည္ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈ ပိုလြန္၍ ထင္ေစကုန္ဦးေလာ့''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ''အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ''ဟု အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံၿပီး၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ေရွးက ၾကံမထားဖူးကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ အတိုင္းထက္ အလြန္ ခ်ီးက်ဴးျပန္၏-

''(အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္) မာရ္၏ လမ္းမွားကို လႊမ္းမိုးဖိႏွိပ္ၿပီးလွ်င္ ေျငာင့္တို႔ကို ခ်ဳိးျဖတ္၍ ႂကြသြားေတာ္မူ၏၊ (ရာဂစသည္တို႔သည္) မမွီအပ္ေသာ အဖို႔ အားျဖင့္ တရားကို ခြဲျခားေဝဖန္၍ ေဟာေတာ္မူတတ္ေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ျခင္းကို ျပဳေတာ္မူတတ္ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို ႐ႈၾကကုန္ေလာ့။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾသဃေလးပါးမွ ကူးေျမာက္ျခင္းအက်ဳိးငွါ (သတိပ႒ာန္ စေသာ) မ်ားေသာ အျပား႐ိွေသာ လမ္းစဥ္တရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ အၿမိဳက္ နိဗၺဴ ေဆာင္ယူႏိုင္ျငား့ထိုလမ္းစဥ္တရားကိုလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္သည္ ရွိေသာ္ တရားကို ျမင္ေသာ သူတို႔သည္ မေရြ႕ေလ်ာသည္ ျဖစ္၍ တည္ကုန္၏။

ထြန္းေတာက္ပျခင္းကို ျပဳေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုထြင္းသိေတာ္မူ၍ အလံုးစံုေသာ ဒိ႒ိတို႔၏ တည္ရာတို႔ကို လြန္ေျမာက္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ ေတာ္မူၿပီ။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမတ္ေသာ တရားကို သိေတ္မူ၍လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳေတာ္မူ၍လည္းေကာင္း ပၪၥဝဂၢီငါးဦးတို႔အား (ျမတ္ေသာ တရားကို) ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီ။

ဤသို႔ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ ေဟာသည္ရွိေသာ္ တရားကို သိကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔အား အဘယ္မွာ ေမ့ေလ်ာ့ႏိုင္အံ့နည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္ သည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ အခါခပ္သိမ္း ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ကင္းသည္ ျဖစ္၍ ရွိခိုးလ်က္ က်င့္ပါအံ့''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၉-ေကာ႑ညသုတ္

၂၁၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွည့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽး၍ ေမြးရာျဖစ္ ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အညာသိေကာ႑ညသည္ အလြန္ ၾကာျမင့္မွသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုတို႔၌ ဦးေခါင္းျဖင့္ ပ်ပ္ဝပ္ လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုတို႔ကို ခံတြင္းျဖင့္ စုပ္၏၊ လက္တို႔ျဖင့္လည္း ဆုပ္နယ္၏၊ ''အသွ်င္ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာ႑ညပါတည္း၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာ႑ညပါတည္း''ဟု အ မည္ကိုလည္း ေလွ်ာက္ၾကား၏။

ထိုအခါ၌ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏- ''ဤအသွ်င္ အညာသိေကာ႑ညသည္ အလြန္ၾကာျမင့္မွသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုတို႔၌ ဦးေခါင္းျဖင့္ ပ်ပ္ဝပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္စံုတို႔ကို ခံတြင္းျဖင့္ စုပ္၏၊ လက္တို႔ျဖင့္လည္း ဆုပ္နယ္၏၊ ''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာ႑ညပါတည္း၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာ႑ညပါတည္း''ဟု အမည္ကိုလည္း ၾကား၏၊ ငါသည္ အသွ်င္အညာသိ ေကာ႑ညကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရမူကား ေကာင္း ေလစြ''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္ကာ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ''အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ''ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အသွ်င္အညာသိေကာ႑ညကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏။-

''ေကာ႑ညအမည္ရွိေသာ ထိုမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို အတုလိုက္၍ သစၥာေလးပါးတရားကို သိေတာ္မူ၏၊ ထက္သန္ေသာ လံုလႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ (စ်ာန္သမာပတ္ကို) ရေတာ္မူ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔တြင္ အျမဲ မျပတ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနေလ့ရွိ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔တြင္ အျမဲ မျပတ္ ဆိတ္ၿငိမ္စြာ ေနေလ့ရွိ၏။

ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူတိုင္း ျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ တပည့္သည္ ေရာက္အပ္ ေသာ အၾကင္ေလာကုတၱရာတရားသည္ ရွိ၏၊ မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္ၿပီးေသာ အသွ်င္ ေကာ႑ညသည္ အလံုးစံုေသာ ထိုေလာကုတၱရာတရားသို႔ အစဥ္ေရာက္ေတာ္မူ၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမြခံျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ႀကီးေသာ အာႏုေဘာ္ရွိေသာ၊ ဝိဇၨာ သံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊့ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္၌ လိမၼာေသာ ေကာ႑ညသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ကို ရွိခိုး၏''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၁ဝ-ေမာဂၢလႅာနသုတ္

၂၁၈။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး မည္းနက္ေသာ ေက်ာက္ဖ်ာ၌ ရဟႏၲာခ်ည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ငါးရာအတိုင္းအရွည္ရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္း သံဃာႏွင့္ အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ထိုရဟန္းတို႔၏ 'ဥပဓိ'မရွိ ေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ စိတ္ကို မိမိ၏ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး မည္းနက္ေသာ ေက်ာက္ဖ်ာ၌ ရဟႏၲာခ်ည္းသာလွ်င္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ငါးရာအတိုင္းအရွည္ရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္း သံဃာႏွင့္အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္ေမာဂၢလာန္သည္ ထိုရဟန္းတို႔၏ 'ဥပဓိ'မရွိေသာ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ စိတ္ကို မိမိ၏ စိတ္ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္၏၊ ငါသည္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္ ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရမူကား ေကာင္းေလစြ''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္ကာ ျမတ္စြာဘုရားအား ''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ''ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ အသွ်င္မဟာ ေမာဂၢလာန္ကို ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏။-

''ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ ကမ္းတစ္ဖက္ သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ မစၥဳမာရ္ ကို ပယ္စြန္႔ကုန္ၿပီးေသာ ငါးရာေသာ တပည့္ရဟႏၲာတို႔သည္ ဆည္းကပ္ကုန္၏။

ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိေတာ္မူေသာ ေမာဂၢလာန္သည္ ထိုရဟႏၲာတို႔၏ ကိေလသာမွ လြတ္ေသာ ဥပဓိ မရွိေသာ စိတ္ကို ဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ထိုရဟႏၲာတို႔ကို မိမိ စိတ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ သိ၏။

တပည့္အေပါင္းတို႔သည္ ဤသို႔ အလံုးစံုဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ၊ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ ကုန္၏''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၁၁-ဂဂၢရာသုတ္

၂၁၉။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စမၸာျပည္ ဂဂၢရာေရကန္၏ ကမ္းနား၌ ငါးရာ အတိုင္း အရွည္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခုနစ္ရာေသာ ဥပါသကာေယာက်္ားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခုနစ္ရာေသာ ဥပါသိကာမတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေထာင္မက မ်ားကုန္ေသာ နတ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္း,နတ္,လူတို႔ထက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဆင္း ေတာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံျဖင့္လည္းေကာင္း သာလြန္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ၌ အသွ်င္ဝဂႌသအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ စမၸာျပည္ ဂဂၢရာေရကန္၏ ကမ္းနား၌ ငါးရာအတိုင္းအရွည္ရွိေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းသံဃာတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခုနစ္ရာေသာ ဥပါသကာေယာက်္ားတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခုနစ္ရာေသာ ဥပါသိကာမတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေထာင္မက မ်ားစြာကုန္ေသာ နတ္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း အတူ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္း,နတ္,လူတို႔ထက့္ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဆင္းေတာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခံအရံျဖင့္လည္းေကာင္း သာလြန္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂါထာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရမူကား ေကာင္းေလစြ''ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ေနရာမွ ထ၍ လက္ဝဲတစ္ဖက္ ပခံုးထက္၌ အေပၚ႐ံုကို စမၸာယ္တင္၍ ''ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူ တတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ပါ၏''ဟု ေလွ်ာက္၏၊ ဝဂႌသ သင္၏ ဉာဏ္၌ ေရွး႐ႈထင္ေစေလာ့''ဟု ျမတ္စြာဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဂါထာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး၏။-

''တိမ္တိုက္ကင္းေသာ ေကာင္းကင္၌ လမင္းသည္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ ေနမင္းသည္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ မုနိအေပါင္းတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္မွ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္ ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားသည္ အျခံအရံျဖင့္ အလံုးစံုေသာ ေလာကကို လြန္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူ၏''ဟု (ခ်ီးက်ဴး၏)။

၁၂-ဝဂႌသသုတ္

၂၂ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝဂႌသသည္ ရဟန္းျဖစ္၍ မၾကာျမင့္မီ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ အရဟတၱဖိုလ္ခ်မ္းသာကို ခံစား၏၊ ထိုအခ်ိန္၌ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ ဆို၏-

''(ငါတို႔သည္) ေရွးအခါက တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသို႔ တစ္ျပည္မွ တစ္ျပည္သို႔ ကဗ်ာဖြဲ႕ျခင္းမွ် အတိုင္းအရွည္ရွိကုန္သည္ ျဖစ္၍ လွည့္လည္ၾကကုန္၏၊ ထိုစဥ္အခါ ျမတ္စြာဘုရားကို ငါတို႔ ဖူးျမင္ၾကရကုန္၏၊ ငါတို႔အား ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ရကုန္၏။

ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္တို႔ကို (ျပေတာ္မူလ်က္) ငါ့အား တရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားကို ၾကားနာရ၍ လူ႕ ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရဟန္းျပဳခဲ့ရ၏၊

အၾကင္သူတို႔သည္ အျမဲခ်ဥ္းကပ္၍ ဖူးျမင္ရကုန္၏၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ ထိုရဟန္း ေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေပ၏တကား။

ငါ၏ ျမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္သို႔ (လာျခင္းသည္) ငါ့အား ေကာင္းေသာ လာျခင္း ျဖစ္ေပစြတကား၊ သံုးပါးကုန္ေသာ ဝိဇၨာတို႔ကို အစဥ္ေရာက္ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳလုပ္ရေပၿပီ။

ငါသည္ ေရွး၌ ေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏၊ ျမတ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကို သုတ္သင္အပ္ၿပီးၿပီ၊ (အသိဉာဏ္) ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ျဖစ္၍ (ဣဒိၶဝိဓ) အဘိဉာဏ္ ကို ရၿပီ၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာ ဉာဏ္၌ လိမၼာ၏''ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ဝဂႌသသံယုတ္ ၿပီး၏။

Labels:


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]