ခုဒၵကနိကာေယ ဝိမာနဝတၳဳပါဠိ

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ခုဒၵကနိကာေယ
ဝိမာနဝတၳဳပါဠိ
၁။ ဣတၳိဝိမာနံ
၁။ ပီဌဝေဂၢါ
၁။ ပဌမပီဌဝိမာနဝတၳဳ
 ၁။ ''ပီဌံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ေတ ေသာဝဏၰမယံ ဥဠာရံ၊ မေနာဇဝံ ဂစၧတိ ေယနကာမံ။
 အလကၤေတ မလ်ဓေရ [မူကြဲ-မာလ်ဓေရ (သ်ာ၊)] သုဝေတၳ၊ ၾသဘာသသိ ဝိဇၨဳရိဝဗ႓ကူဋံ။
 ၂။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၄။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန [မူကြဲ-ေမာဂၢလာေနန (က၊) ဧဝမုပရိပိ] ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၅။ ''အဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ အဗ႓ာဂတာနာသနကံ အဒါသႎ။
 အဘိဝါဒယႎ အၪၨလိကံ အကာသႎ၊ ယထာႏုဘာဝၪၥ အဒါသိ ဒါနံ။
 ၆။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၇။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမပီဌဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ ဒုတိယပီဌဝိမာနဝတၳဳ
 ၈။ ''ပီဌံ ေတ ေဝဠဳရိယမယံ ဥဠာရံ၊ မေနာဇဝံ ဂစၧတိ ေယနကာမံ။
 အလကၤေတ မလ်ဓေရ သုဝေတၳ၊ ၾသဘာသသိ ဝိဇၨဳရိဝဗ႓ကူဋံ။
 ၉။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁ဝ။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၂။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ အဗ႓ာဂတာနာသနကံ အဒါသႎ။
 အဘိဝါဒယႎ အၪၨလိကံ အကာသႎ၊ ယထာႏုဘာဝၪၥ အဒါသိ ဒါနံ။
 ၁၃။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၄။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယပီဌဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ တတိယပီဌဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၅။ ''ပီဌံ ေတ ေသာဝဏၰမယံ ဥဠာရံ၊ မေနာဇဝံ ဂစၧတိ ေယနကာမံ။
 အလကၤေတ မလ်ဓေရ သုဝေတၳ၊ ၾသဘာသသိ ဝိဇၨဳရိဝဗ႓ကူဋံ။
 ၁၆။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၇။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၈။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၉။ ''အပၸႆ ကမၼႆ ဖလံ မေမဒံ [မူကြဲ-မေမတံ (က)] ေယနမွိ [မူကြဲ-ေတနမွိ (က၊)] ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ။
 အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၂ဝ။ ''အဒၵသံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ပီဌံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၂၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၂၂။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
တတိယပီဌဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ စတုတၳပီဌဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၃။ ''ပီဌံ ေတ ေဝဠဳရိယမယံ ဥဠာရံ၊ မေနာဇဝံ ဂစၧတိ ေယနကာမံ။
 အလကၤေတ မလ်ဓေရ သုဝေတၳ၊ ၾသဘာသသိ ဝိဇၨဳရိဝဗ႓ကူဋံ။
 ၂၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၂၅။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၇။ ''အပၸႆ ကမၼႆ ဖလံ မေမဒံ၊ ေယနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ။
 အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၂၈။ ''အဒၵသံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ပီဌံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၂၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃ဝ။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
စတုတၳပီဌဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ ကုၪၨရဝိမာနဝတၳဳ
 ၃၁။ ''ကုၪၨေရာ ေတ ဝရာေရာေဟာ၊ နာနာရတနကပၸေနာ။
 ႐ုစိေရာ ထာမဝါ ဇဝသမၸေႏၷာ၊ အာကာသမွိ သမီဟတိ။
 ၃၂။ ''ပဒုမိ ပဒၼ [မူကြဲ-ပဒုမ။ (သီ၊ သ်ာ၊) ဧဝမုပရိပိ] ပတၱကၡိ၊ ပဒၼဳပၸလဇုတိႏၶေရာ။
 ပဒၼစုဏၰာဘိကိဏၰေဂၤါ၊ ေသာဏၰေပါကၡရမာလဓာ [မူကြဲ-။ မာလဝါ (သီ၊ သ်ာ)]
 ၃၃။ ''ပဒုမာႏုသဋံ မဂၢံ၊ ပဒၼပတၱဝိဘူသိတံ။
 ဌိတံ ဝဂၢဳမႏုဂၣါတီ၊ မိတံ ဂစၧတိ ဝါရေဏာ။
 ၃၄။ ''တႆ ပကၠမမာနႆ၊ ေသာဏၰကံသာ ရတိႆရာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တုရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၃၅။ ''တႆ နာဂႆ ခႏၶမွိ၊ သုစိဝတၳာ အလကၤတာ။
 မဟႏၲံ အစၧရာသံဃံ၊ ဝေဏၰန အတိေရာစသိ။
 ၃၆။ ''ဒါနႆ ေတ ဣဒံ ဖလံ၊ အေထာ သီလႆ ဝါ ပန။
 အေထာ အၪၨလိကမၼႆ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိတာ''တိ။
 ၃၇။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၈။ ''ဒိသြာန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ဂုဏသမၸႏၷံ၊ စ်ာယႎ စ်ာနရတံ သတံ။
 အဒါသႎ ပုပၹာဘိကိဏၰံ၊ အာသနံ ဒုႆသႏၳတံ။
 ၃၉။ ''ဥပၯံ ပဒၼမာလာဟံ၊ အာသနႆ သမႏၲေတာ။
 အေဗ႓ာကိရိႆံ ပေတၱဟိ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၄ဝ။ ''တႆ ကမၼကုသလႆ [မူကြဲ-ကမၼႆ ကုသလႆ (သီ၊ ပီ)] ဣဒံ ေမ ဤဒိသံ ဖလံ။
 သကၠာေရာ ဂ႐ုကာေရာ စ၊ ေဒဝါနံ အပစိတာ အဟံ။
 ၄၁။ ''ေယာ ေဝ သမၼာဝိမုတၱာနံ၊ သႏၲာနံ ျဗဟၼစာရိနံ။
 ပသေႏၷာ အာသနံ ဒဇၨာ၊ ဧဝံ နေႏၵ ယထာ အဟံ။
 ၄၂။ ''တသၼာ ဟိ အတၱကာေမန [မူကြဲ-အတၳကာေမန (က)] မဟတၱမဘိကခၤတာ။
 အာသနံ ဒါတဗၺံ ေဟာတိ၊ သရီရႏၲိမဓာရိန''ႏၲိ။
ကုၪၨရဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ပဌမနာဝါဝိမာနဝတၳဳ
 ၄၃။ ''သုဝဏၰစၧဒနံ နာဝံ၊ နာရိ အာ႐ုယွ တိ႒သိ။
 ၾသဂါဟသိ ေပါကၡရဏႎ၊ ပဒၼံ [မူကြဲ-ပဒုမံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဆိႏၵသိ ပါဏိနာ။
 ၄၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၄၅။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၄၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၄၇။ ''အဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ဒိသြာန ဘိကၡဴ တသိေတ ကိလေႏၲ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ အဒါသႎ။
 ၄၈။ ''ေယာ ေဝ ကိလႏၲာန ပိပါသိတာနံ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ ဒဒါတိ။
 သီေတာဒကာ [မူကြဲ-သီေတာဒိကာ (သီ၊)] တႆ ဘဝႏၲိ နေဇၨာ၊ ပဟူတမလ်ာ ဗဟုပု႑ရီကာ။
 ၄၉။ ''တံ အာပဂါ [မူကြဲ-တမာပဂါ (သီ၊ က၊)] အႏုပရိယႏၲိ သဗၺဒါ၊ သီေတာဒကာ ဝါလုကသႏၳတာ နဒီ။
 အမၺာ စ သာလာ တိလကာ စ ဇမၺဳေယာ၊ ဥဒၵါလကာ ပါဋလိေယာ စ ဖုလႅာ။
 ၅ဝ။ ''တံ ဘူမိဘာေဂဟိ ဥေပတ႐ူပံ၊ ဝိမာနေသ႒ံ ဘုသေသာဘမာနံ။
 တႆီဓ [မူကြဲ-တေႆဝ (သ်ာ၊)] ကမၼႆ အယံ ဝိပါေကာ၊ ဧတာဒိသံ ပုညကတာ [မူကြဲ-ကတပုညာ (သီ၊)] လဘႏၲိ။
 ၅၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၅၂။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမနာဝါဝိမာနံ ဆ႒ံ။
၇။ ဒုတိယနာဝါဝိမာနဝတၳဳ
 ၅၃။ ''သုဝဏၰစၧဒနံ နာဝံ၊ နာရိ အာ႐ုယွ တိ႒သိ။
 ၾသဂါဟသိ ေပါကၡရဏႎ၊ ပဒၼံ ဆိႏၵသိ ပါဏိနာ။
 ၅၄။ ''ေကန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၅၅။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘုတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၅၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၅၇။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ဒိသြာန ဘိကၡဳံ တသိတံ ကိလႏၲံ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ အဒါသႎ။
 ၅၈။ ''ေယာ ေဝ ကိလႏၲႆ ပိပါသိတႆ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ ဒဒါတိ။
 သီေတာဒကာ တႆ ဘဝႏၲိ နေဇၨာ၊ ပဟူတမလ်ာ ဗဟုပု႑ရီကာ။
 ၅၉။ ''တံ အာပဂါ အႏုပရိယႏၲိ သဗၺဒါ၊ သီေတာဒကာ ဝါလုကသႏၳတာ နဒီ။
 အမၺာ စ သာလာ တိလကာ စ ဇမၺဳေယာ၊ ဥဒၵါလကာ ပါဋလိေယာ စ ဖုလႅာ။
 ၆ဝ။ ''တံ ဘူမိဘာေဂဟိ ဥေပတ႐ူပံ၊ ဝိမာနေသ႒ံ ဘုသေသာဘမာနံ။
 တႆီဓ ကမၼႆ အယံ ဝိပါေကာ၊ ဧတာဒိသံ ပုညကတာ လဘႏၲိ။
 ၆၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၆၂။ ''အကၡာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယနာဝါဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ တတိယနာဝါဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၃။ ''သုဝဏၰစၧဒနံ နာဝံ၊ နာရိ အာ႐ုယွ တိ႒သိ။
 ၾသဂါဟသိ ေပါကၡရဏႎ၊ ပဒၼံ ဆိႏၵသိ ပါဏိနာ။
 ၆၄။ ''ကူဋာဂါရာ နိေဝသာ ေတ၊ ဝိဘတၱာ ဘာဂေသာ မိတာ။
 ဒဒၵလႅမာနာ [မူကြဲ-ဒဒၵဠႇမာနာ (က၊)] အာဘႏၲိ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
 ၆၅။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၆၆။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၆၇။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ သမၺဳေဒၶေနဝ ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၆၈။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ဒိသြာန ဘိကၡဴ တသိေတ ကိလေႏၲ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ အဒါသႎ။
 ၆၉။ ''ေယာ ေဝ ကိလႏၲာန ပိပါသိတာနံ၊ ဥ႒ာယ ပါတုံ ဥဒကံ ဒဒါတိ။
 သီေတာဒကာ တႆ ဘဝႏၲိ နေဇၨာ၊ ပဟူတမလ်ာ ဗဟုပု႑ရီကာ။
 ၇ဝ။ ''တံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁ဝ) အာပဂါ အႏုပရိယႏၲိ သဗၺဒါ၊ သီေတာဒကာ ဝါလုကသႏၳတာ နဒီ။
 အမၺာ စ သာလာ တိလကာ စ ဇမၺဳေယာ၊ ဥဒၵါလကာ ပါဋလိေယာ စ ဖုလႅာ။
 ၇၁။ ''တံ ဘူမိဘာေဂဟိ ဥေပတ႐ူပံ၊ ဝိမာနေသ႒ံ ဘုသေသာဘမာနံ။
 တႆီဓ ကမၼႆ အယံ ဝိပါေကာ၊ ဧတာဒိသံ ပုညကတာ လဘႏၲိ။
 ၇၂။ ''ကူဋာဂါရာ နိေဝသာ ေမ၊ ဝိဘတၱာ ဘာဂေသာ မိတာ။
 ဒဒၵလႅမာနာ အာဘႏၲိ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
 ၇၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၇၄။ ''အကၡာမိ ေတ ဗုဒၶ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတိ။
 ဧတႆ ကမၼႆ ဖလံ မေမဒံ၊ အတၳာယ ဗုေဒၶါ ဥဒကံ အပါယီ''တိ [မူကြဲ-အပါသီတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
တတိယနာဝါဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ ဒီပဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၅။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၇၆။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၇၇။ ''ေကန တြံ ဝိမေလာဘာသာ၊ အတိေရာစသိ ေဒဝတာ [မူကြဲ-ေဒဝေတ (ဗဟူသု) ၈၃) ဝိႆဇၨနဂါထာယ သံသေႏၵတဗၺံ]။
 ေကန ေတ သဗၺဂေတၱဟိ၊ သဗၺာ ၾသဘာသေတ ဒိသာ။
 ၇၈။ ''ပုစၧာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၉။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၈ဝ။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 တမႏၶကာရမွိ တိမီသိကာယံ၊ ပဒီပကာလမွိ အဒါသိ ဒီပံ [မူကြဲ-အဒံ ပဒီပံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
 ၈၁။ ''ေယာ အႏၶကာရမွိ တိမီသိကာယံ၊ ပဒီပကာလမွိ ဒဒါတိ ဒီပံ။
 ဥပၸဇၨတိ ေဇာတိရသံ ဝိမာနံ၊ ပဟူတမလ်ံ ဗဟုပု႑ရီကံ။
 ၈၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၈၃။ ''ေတနာဟံ ဝိမေလာဘာသာ၊ အတိေရာစာမိ ေဒဝတာ။
 ေတန ေမ သဗၺဂေတၱဟိ၊ သဗၺာ ၾသဘာသေတ ဒိသာ။
 ၈၄။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒီပဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ တိလဒကၡိဏဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၅။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၈၆။ ''ေကန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၈၇။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၈၈။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၈၉။ 'အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၉ဝ။ ''အဒၵသံ ဝိရဇံ ဗုဒၶံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 အာသဇၨ ဒါနံ အဒါသႎ၊ အကာမာ တိလဒကၡိဏံ။
 ဒကၡိေဏယ်ႆ ဗုဒၶႆ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၉၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၉၂။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
တိလဒကၡိဏဝိမာနံ ဒသမံ။
၁၁။ ပဌမပတိဗၺတာဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၃။ ''ေကာၪၥာ မယူရာ ဒိဝိယာ စ ဟံသာ၊ ဝဂၢဳႆရာ ေကာကိလာ သမၸတႏၲိ။
 ပုပၹာဘိကိဏၰံ ရမၼမိဒံ ဝိမာနံ၊ အေနကစိတၱံ နရနာရိေသဝိတံ [မူကြဲ-နရနာရီဘိ ေသဝိတံ (က)]
 ၉၄။ ''တတၳစၧသိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ ဣဒၶီ ဝိကုဗၺႏၲိ အေနက႐ူပါ။
 ဣမာ စ ေတ အစၧရာေယာ သမႏၲေတာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ စ။
 ၉၅။ ''ေဒဝိဒၶိပတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၇။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပတိဗၺတာနညမနာ အေဟာသႎ။
 မာတာဝ ပုတၱံ အႏုရကၡမာနာ၊ ကုဒၶါပိဟံ [မူကြဲ-ကုဒၶါပဟံ (သီ၊)] နပၹ႐ုသံ အေဝါစံ။
 ၉၈။ ''သေစၥ ဌိတာ ေမာသဝဇၨံ ပဟာယ၊ ဒါေန ရတာ သဂၤဟိတတၱဘာဝါ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၉၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁ဝဝ။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမပတိဗၺတာဝိမာနံ ဧကာဒသမံ။
၁၂။ ဒုတိယပတိဗၺတာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၁။ ''ေဝဠဳရိယထမ႓ံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ႐ုစိရံ ပဘႆရံ၊ ဝိမာနမာ႐ုယွ အေနကစိတၱံ။
 တတၳစၧသိ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ ဥစၥာဝစာ ဣဒၶိ ဝိကုဗၺမာနာ။
 ဣမာ စ ေတ အစၧရာေယာ သမႏၲေတာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ စ။
 ၁ဝ၂။ ''ေဒဝိဒၶိပတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၃။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၄။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ အေဟာသႎ။
 ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ အေဟာသႎ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယိႆံ။
 ၁ဝ၅။ ''အမဇၨပါ ေနာ စ [မူကြဲ-နာပိ (သ်ာ၊)] မုသာ အဘာဏႎ [မူကြဲ-အဘာသႎ (က)] သေကန သာမိနာ [မူကြဲ-သာမိနာဝ (သီ၊)] အေဟာသႎ တု႒ာ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁ဝ၆။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁ဝ၇။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယပတိဗၺတာဝိမာနံ ဒြါဒသမံ။
၁၃။ ပဌမသုဏိသာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၈။ ''အဘိကၠေႏၲန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၁ဝ၉။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၁ဝ။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၁။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၂။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ သုဏိသာ အေဟာသႎ သသုရႆ ေဂေဟ [မူကြဲ-ဃေရ (သ်ာ၊ က)]
 ၁၁၃။ ''အဒၵသံ ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ပူဝံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ဘာဂၯဘာဂံ ဒတြာန၊ ေမာဒါမိ နႏၵေန ဝေန။
 ၁၁၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၁၅။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမသုဏိသာဝိမာနံ ေတရသမံ။
၁၄။ ဒုတိယသုဏိသာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၆။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၁၁၇။ ''ေကန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၁၈။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၉။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၂ဝ။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ သုဏိသာ အေဟာသႎ သသုရႆ ေဂေဟ။
 ၁၂၁။ ''အဒၵသံ ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ဘာဂံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ကုမၼာသပိ႑ံ ဒတြာန၊ ေမာဒါမိ နႏၵေန ဝေန။
 ၁၂၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၂၃။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယသုဏိသာဝိမာနံ စုဒၵသမံ။
၁၅။ ဥတၱရာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၂၄။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၁၂၅။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၂၆။ ''ပုစၧာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၂၇။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၂၈။ ''ဣႆာ စ မေစၧရမေထာ [မူကြဲ-မစၧရိယမေထာ စ (က၊)] ပဠာေသာ၊ နာေဟာသိ မယွံ ဃရမာဝသႏၲိယာ။
 အေကၠာဓနာ ဘတၱဳဝသာႏုဝတၱိနီ၊ ဥေပါသေထ နိစၥဟမပၸမတၱာ။
 ၁၂၉။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ [မူကြဲ-ယာဝ (သီ၊ အ႒၊၊ က၊ အ႒၊) ေထရီဂါထာအ႒ကထာ ပႆိတဗၺာ] ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၁၃ဝ။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ [မူကြဲ-အာဝသာမိမံ (သီ၊ အ႒၊၊ က၊) ပရေတာ ပန သဗၺတၳပိ ''အာဝသာမဟံ'' ဣေစၥဝ ဒိႆတိ]။
 ၁၃၁။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ [မူကြဲ-အာရတာ (?)]။
 ၁၃၂။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၁၃၃။ ''သာဟံ သေကန သီေလန၊ ယသသာ စ ယသႆိနီ။
 အႏုေဘာမိ သကံ ပုညံ၊ သုခိတာ စမွိနာမယာ။
 ၁၃၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၃၅။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမဟံ အကာသႎ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီတိ။
 ၁၃၆။ ''မမ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) စ၊ ဘေႏၲ၊ ဝစေနန ဘဂဝေတာ ပါေဒ သိရသာ ဝေႏၵယ်ာသိ -- 'ဥတၱရာ နာမ၊ ဘေႏၲ၊ ဥပါသိကာ ဘဂဝေတာ ပါေဒ သိရသာ ဝႏၵတီ'တိ။ အနစၧရိယံ ေခါ ပေနတံ၊ ဘေႏၲ၊ ယံ မံ ဘဂဝါ အညတရသၼႎ သာမညဖေလ ဗ်ာကေရယ် [မူကြဲ-ဗ်ာကေရယ်ာတိ (?)]၊ တံ ဘဂဝါ သကဒါဂါမိဖေလ ဗ်ာကာသီ''တိ။
ဥတၱရာဝိမာနံ ပႏၷရသမံ။
၁၆။ သိရိမာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၃၇။ ''ယုတၱာ စ ေတ ပရမအလကၤတာ ဟယာ၊ အေဓါမုခါ အဃသိဂမာ ဗလီ ဇဝါ။
 အဘိနိမၼိတာ ပၪၥရထာသတာ စ ေတ၊ အေႏြႏၲိ တံ သာရထိေစာဒိတာ ဟယာ။
 ၁၃၈။ ''သာ တိ႒သိ ရထဝေရ အလကၤတာ၊ ၾသဘာသယံ ဇလမိဝ ေဇာတိ ပါဝေကာ။
 ပုစၧာမိ တံ ဝရတႏု [မူကြဲ-ဝရစာ႐ု (ကတၳစိ)] အေနာမဒႆေန၊ ကသၼာ ႏု ကာယာ အနဓိဝရံ ဥပါဂမိ။
 ၁၃၉။ ''ကာမဂၢပတၱာနံ ယမာဟုႏုတၱရံ [မူကြဲ-။ ႏုတၱရာ (က)] အႏုတၱရာ (သ်ာ)] နိမၼာယ နိမၼာယ ရမႏၲိ ေဒဝတာ။
 တသၼာ ကာယာ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီ၊ ဣဓာဂတာ အနဓိဝရံ နမႆိတုံ။
 ၁၄ဝ။ ''ကႎ တြံ ပုေရ သုစရိတမာစရီဓ [မူကြဲ-သုစရိတံ အစာရိဓ (ပီ)]
 ေကနစၧသိ တြံ အမိတယသာ သုေခဓိတာ။
 ဣဒၶီ စ ေတ အနဓိဝရာ ဝိဟဂၤမာ၊
 ဝေဏၰာ စ ေတ ဒသ ဒိသာ ဝိေရာစတိ။
 ၁၄၁။ ''ေဒေဝဟိ တြံ ပရိဝုတာ သကၠတာ စသိ၊
 ကုေတာ စုတာ သုဂတိဂတာသိ ေဒဝေတ။
 ကႆ ဝါ တြံ ဝစနကရာႏုသာသနႎ၊
 အာစိကၡ ေမ တြံ ယဒိ ဗုဒၶသာဝိကာ''တိ။
 ၁၄၂။ ''နဂႏၲေရ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) နဂရဝေရ သုမာပိေတ၊ ပရိစာရိကာ ရာဇဝရႆ သိရိမေတာ။
 နေစၥ ဂီေတ ပရမသုသိကၡိတာ အဟုံ၊ သိရိမာတိ မံ ရာဇဂေဟ အေဝဒႎသု [မူကြဲ-အေဝဒိသုံ (?)]။
 ၁၄၃။ ''ဗုေဒၶါ စ ေမ ဣသိနိသေဘာ ဝိနာယေကာ၊ အေဒသယီ သမုဒယဒုကၡနိစၥတံ။
 အသခၤတံ ဒုကၡနိေရာဓသႆတံ၊ မဂၢၪၥိမံ အကုဋိလမၪၨသံ သိဝံ။
 ၁၄၄။ ''သုတြာနဟံ အမတပဒံ အသခၤတံ၊ တထာဂတႆနဓိဝရႆ သာသနံ။
 သီေလသြဟံ ပရမသုသံဝုတာ အဟုံ၊ ဓေမၼ ဌိတာ နရဝရဗုဒၶေဒသိေတ [မူကြဲ-ဘာသိေတ (သီ)]
 ၁၄၅။ ''ဉတြာနဟံ ဝိရဇပဒံ အသခၤတံ၊ တထာဂေတနနဓိဝေရန ေဒသိတံ။
 တေတၳဝဟံ သမထသမာဓိမာဖုသႎ၊ သာေယဝ ေမ ပရမနိယာမတာ အဟု။
 ၁၄၆။ ''လဒၶါနဟံ အမတဝရံ ဝိေသသနံ၊ ဧကံသိကာ အဘိသမေယ ဝိေသသိယ။
 အသံသယာ ဗဟုဇနပူဇိတာ အဟံ၊ ခိၮာရတႎ [မူကြဲ-ခိၮံ ရတႎ (သ်ာ၊ ပီ၊)] ပစၥႏုေဘာမနပၸကံ။
 ၁၄၇။ ''ဧဝံ အဟံ အမတဒသမွိ [မူကြဲ-အမတရသမွိ (က၊)] ေဒဝတာ၊ တထာဂတႆနဓိဝရႆ သာဝိကာ။
 ဓမၼဒၵသာ ပဌမဖေလ ပတိ႒ိတာ၊ ေသာတာပႏၷာ န စ ပန မတၳိ ဒုဂၢတိ။
 ၁၄၈။ ''သာ ဝႏၵိတုံ အနဓိဝရံ ဥပါဂမႎ၊ ပါသာဒိေက ကုသလရေတ စ ဘိကၡေဝါ။
 နမႆိတုံ သမဏသမာဂမံ သိဝံ၊ သဂါရဝါ သိရိမေတာ ဓမၼရာဇိေနာ။
 ၁၄၉။ ''ဒိသြာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂ဝ) မုနႎ မုဒိတမနမွိ ပီဏိတာ၊ တထာဂတံ နရဝရဒမၼသာရထႎ။
 တဏွစၧိဒံ ကုသလရတံ ဝိနာယကံ၊ ဝႏၵာမဟံ ပရမဟိတာႏုကမၸက''ႏၲိ။
သိရိမာဝိမာနံ ေသာဠသမံ။
၁၇။ ေကသကာရီဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၅ဝ။ ''ဣဒံ ဝိမာနံ ႐ုစိရံ ပဘႆရံ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ံ သတတံ သုနိမၼိတံ။
 သုဝဏၰ႐ုေကၡဟိ သမႏၲေမာတၳတံ၊ ဌာနံ မမံ ကမၼဝိပါကသမ႓ဝံ။
 ၁၅၁။ ''တၾတဴပပႏၷာ ပုရိမစၧရာ ဣမာ၊ သတံ သဟႆာနိ သေကန ကမၼဳနာ။
 တုဝံသိ အဇၩဳပဂတာ ယသႆိနီ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒သိ ပုဗၺေဒဝတာ။
 ၁၅၂။ ''သသီ အဓိဂၢယွ ယထာ ဝိေရာစတိ၊ နကၡတၱရာဇာရိဝ တာရကာဂဏံ။
 တေထဝ တြံ အစၧရာသဂၤဏံ [မူကြဲ-အစၧရာသဂၤမံ (သီ၊)] ဣမံ၊ ဒဒၵလႅမာနာ ယသသာ ဝိေရာစသိ။
 ၁၅၃။ ''ကုေတာ ႏု အာဂမၼ အေနာမဒႆေန၊ ဥပပႏၷာ တြံ ဘဝနံ မမံ ဣဒံ။
 ျဗဟၼံဝ ေဒဝါ တိဒသာ သဟိႏၵကာ၊ သေဗၺ န တပၸါမေသ ဒႆေနန တ''ႏၲိ။
 ၁၅၄။ ''ယေမတံ သကၠ အႏုပုစၧေသ မမံ၊ 'ကုေတာ စုတာ တြံ ဣဓ အာဂတာ'တိ [မူကြဲ-ကုေတာ စုတာ ဣဓ အာဂတာ တုဝံ (သ်ာ)] ကုေတာ စုတာယ အာဂတိ တဝ (ပီ)]
 ဗာရာဏသီ နာမ ပုရတၳိ ကာသိနံ၊ တတၳ အေဟာသႎ ပုေရ ေကသကာရိကာ။
 ၁၅၅။ ''ဗုေဒၶ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) စ ဓေမၼ စ ပသႏၷမာနသာ၊ သံေဃ စ ဧကႏၲဂတာ အသံသယာ။
 အခ႑သိကၡာပဒါ အာဂတပၹလာ၊ သေမၺာဓိဓေမၼ နိယတာ အနာမယာ''တိ။
 ၁၅၆။ ''တႏၲ်ာဘိနႏၵာမေသ သြာဂတၪၥ [မူကြဲ-သာဂတၪၥ (သီ၊)] ေတ၊ ဓေမၼန စ တြံ ယသသာ ဝိေရာစသိ။
 ဗုေဒၶ စ ဓေမၼ စ ပသႏၷမာနေသ၊ သံေဃ စ ဧကႏၲဂေတ အသံသေယ။
 အခ႑သိကၡာပေဒ အာဂတပၹေလ၊ သေမၺာဓိဓေမၼ နိယေတ အနာမေယ''တိ။
ေကသကာရီဝိမာနံ သတၱရသမံ။
ပီဌဝေဂၢါ ပဌေမာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 ပၪၥ ပီဌာ တေယာ နာဝါ၊ ဒီပတိလဒကၡိဏာ ေဒြ။
 ပတိ ေဒြ သုဏိသာ ဥတၱရာ၊ သိရိမာ ေကသကာရိကာ။
 ဝေဂၢါ ေတန ပဝုစၥတီတိ။
၂။ စိတၱလတာဝေဂၢါ
၁။ ဒါသိဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၅၇။ ''အပိ သေကၠာဝ ေဒဝိေႏၵာ၊ ရေမၼ စိတၱလတာဝေန။
 သမႏၲာ အႏုပရိယာသိ၊ နာရီဂဏပုရကၡတာ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၁၅၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၅၉။ ''ပုစၧာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၆ဝ။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၆၁။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ဒါသီ အေဟာသႎ ပရေပႆိယာ [မူကြဲ-ပရေပသိယာ (က၊)] ကုေလ။
 ၁၆၂။ ''ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 တႆာ ေမ နိကၠေမာ အာသိ၊ သာသေန တႆ တာဒိေနာ။
 ၁၆၃။ ''ကာမံ ဘိဇၨတုယံ ကာေယာ၊ ေနဝ အေတၳတၳ သဏၭနံ [မူကြဲ-သႏၳနံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
 သိကၡာပဒါနံ ပၪၥႏၷံ၊ မေဂၢါ ေသာဝတၳိေကာ သိေဝါ။
 ၁၆၄။ ''အကဏၬေကာ အဂဟေနာ၊ ဥဇု သဗ႓ိ ပေဝဒိေတာ။
 နိကၠမႆ ဖလံ ပႆ၊ ယထိဒံ ပါပုဏိတၳိကာ။
 ၁၆၅။ ''အာမႏၲနိကာ ရေညာမွိ၊ သကၠႆ ဝသဝတၱိေနာ။
 သ႒ိ တုရိယ [မူကြဲ-တုရိယ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] သဟႆာနိ၊ ပဋိေဗာဓံ ကေရာႏၲိ ေမ။
 ၁၆၆။ ''အာလေမၺာ ဂဂၢေရာ [မူကြဲ-ဂဂၢေမာ (သ်ာ)] ဘဂၢေရာ (က၊)] ဘီေမာ [မူကြဲ-ဘိေမၼာ (က)] သာဓုဝါဒီ စ သံသေယာ။
 ေပါကၡေရာ စ သုဖေႆာ စ၊ ဝိဏာေမာကၡာ [မူကြဲ-ဝိလာေမာကၡာ (က၊)] စ နာရိေယာ။
 ၁၆၇။ ''နႏၵာ ေစဝ သုနႏၵာ စ၊ ေသာဏဒိႏၷာ သုစိမွိတာ [မူကြဲ-သုစိမ႓ိကာ (သ်ာ)]
 အလမၺဳသာ မိႆေကသီ စ၊ ပု႑ရီကာတိ ဒါ႐ုဏီ။
 ၁၆၈။ ''ဧဏီဖႆာ သုဖႆာ စ၊ သုဘဒၵါ မုဒုဝါဒိနီ။
 ဧတာ စညာ စ ေသယ်ာေသ၊ အစၧရာနံ ပေဗာဓိကာ။
 ၁၆၉။ ''တာ မံ ကာေလႏုပါဂႏ႖ာ၊ အဘိဘာသႏၲိ ေဒဝတာ။
 ဟႏၵ နစၥာမ ဂါယာမ၊ ဟႏၵ တံ ရမယာမေသ။
 ၁၇ဝ။ ''နယိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) အကတပုညာနံ၊ ကတပုညာနေမဝိဒံ။
 အေသာကံ နႏၵနံ ရမၼံ၊ တိဒသာနံ မဟာဝနံ။
 ၁၇၁။ ''သုခံ အကတပုညာနံ၊ ဣဓ နတၳိ ပရတၳ စ။
 သုခၪၥ ကတပုညာနံ၊ ဣဓ ေစဝ ပရတၳ စ။
 ၁၇၂။ ''ေတသံ သဟဗ်ကာမာနံ၊ ကတၱဗၺံ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ကတပုညာ ဟိ ေမာဒႏၲိ၊ သေဂၢ ေဘာဂသမဂႋေနာ''တိ။
ဒါသိဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ လခုမာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၇၃။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၁၇၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၇၅။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၇၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၇၇။ ''ေကဝ႗ဒြါရာ နိကၡမၼ၊ အဟု မယွံ နိေဝသနံ။
 တတၳ သၪၥရမာနာနံ၊ သာဝကာနံ မေဟသိနံ။
 ၁၇၈။ ''ၾသဒနံ ကုမၼာသံ [မူကြဲ-သာကံ (သီ၊)] ဍာကံ၊ ေလာဏေသာဝီရကၪၥဟံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၁၇၉။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၁၈ဝ။ ''ဥေပါသထံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၁၈၁။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၁၈၂။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၁၈၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီတိ။
 ''မမ စ၊ ဘေႏၲ၊ ဝစေနန ဘဂဝေတာ ပါေဒ သိရသာ ဝေႏၵယ်ာသိ -- 'လခုမာ နာမ၊ဘေႏၲ၊ဥပါသိကာ ဘဂဝေတာ ပါေဒ သိရသာ ဝႏၵတီ'တိ။ အနစၧရိယံ ေခါ ပေနတံ၊ ဘေႏၲ၊ ယံ မံ ဘဂဝါ အညတရသၼႎ သာမညဖေလ ဗ်ာကေရယ် [မူကြဲ-ဗ်ာကေရယ်ာတိ (?)]။ တံ ဘဂဝါ သကဒါဂါမိဖေလ ဗ်ာကာသီ''တိ။
လခုမာဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ အာစာမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၈၅။ ''ပိ႑ာယ ေတ စရႏၲႆ၊ တုဏွီဘူတႆ တိ႒ေတာ။
 ဒလိဒၵါ ကပဏာ နာရီ၊ ပရာဂါရံ အပႆိတာ [မူကြဲ-အဝႆိတာ (သီ)]
 ၁၈၆။ ''ယာ ေတ အဒါသိ အာစာမံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 သာ ဟိတြာ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ကံ ႏု သာ ဒိသတံ ဂတာ''တိ။
 ၁၈၇။ ''ပိ႑ာယ ေမ စရႏၲႆ၊ တုဏွီဘူတႆ တိ႒ေတာ။
 ဒလိဒၵါ ကပဏာ နာရီ၊ ပရာဂါရံ အပႆိတာ။
 ၁၈၈။ ''ယာ ေမ အဒါသိ အာစာမံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 သာ ဟိတြာ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ဝိပၸမုတၱာ ဣေတာ စုတာ။
 ၁၈၉။ ''နိမၼာနရတိေနာ နာမ၊ သႏၲိ ေဒဝါ မဟိဒၶိကာ။
 တတၳ သာ သုခိတာ နာရီ၊ ေမာဒတာစာမဒါယိကာ''တိ။
 ၁၉ဝ။ ''အေဟာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဒါနံ ဝရာကိယာ၊ ကႆေပ သုပၸတိ႒ိတံ။
 ပရာဘေတန ဒါေနန၊ ဣဇၩိတၳ ဝတ ဒကၡိဏာ။
 ၁၉၁။ ''ယာ မေဟသိတၱံ ကာေရယ်၊ စကၠဝတၱိႆ ရာဇိေနာ။
 နာရီ သဗၺဂၤကလ်ာဏီ၊ ဘတၱဳ စာေနာမဒႆိကာ။
 ဧတႆာစာမဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသႎ။
 ၁၉၂။ ''သတံ နိကၡာ သတံ အႆာ၊ သတံ အႆတရီရထာ။
 သတံ ကညာသဟႆာနိ၊ အာမုတၱမဏိကု႑လာ။
 ဧတႆာစာမဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣႏၲိ ေသာဠသႎ။
 ၁၉၃။ ''သတံ ေဟမဝတာ နာဂါ၊ ဤသာဒႏၲာ ဥ႐ူဠႇဝါ။
 သုဝဏၰကစၧာ မာတဂၤါ၊ ေဟမကပၸနဝါသသာ [မူကြဲ-ေဟမကပၸနိဝါသသာ (သ်ာ၊ က)]
 ဧတႆာစာမဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသႎ။
 ၁၉၄။ ''စတုႏၷမပိ ဒီပါနံ၊ ဣႆရံ ေယာဓ ကာရေယ။
 ဧတႆာစာမဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသိ''ႏၲိ။
အာစာမဒါယိကာဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ စ႑ာလိဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၉၅။ ''စ႑ာလိ ဝႏၵ ပါဒါနိ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 တေမဝ [မူကြဲ-တေဝဝ (သီ၊)] အႏုကမၸာယ၊ အ႒ာသိ ဣသိသတၱေမာ [မူကြဲ-ဣသိသုတၱေမာ (သီ)]
 ၁၉၆။ ''အဘိပၸသာေဒဟိ မနံ၊ အရဟႏၲမွိ တာဒိနိ [မူကြဲ-တာဒိေန (သ်ာ၊ က)]
 ခိပၸံ ပၪၨလိကာ ဝႏၵ၊ ပရိတၱံ တဝ ဇီဝိတ''ႏၲိ။
 ၁၉၇။ ေစာဒိတာ ဘာဝိတေတၱန၊ သရီရႏၲိမဓာရိနာ။
 စ႑ာလီ ဝႏၵိ ပါဒါနိ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၁၉၈။ တေမနံ အဝဓီ ဂါဝီ၊ စ႑ာလႎ ပၪၨလႎ ဌိတံ။
 နမႆမာနံ သမၺဳဒၶံ၊ အႏၶကာေရ ပဘကၤရႏၲိ။
 ၁၉၉။ ''ခီဏာသဝံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ဝိဂတရဇံ အေနဇံ၊ ဧကံ အရညမွိ ရေဟာ နိသိႏၷံ။
 ေဒဝိဒၶိပတၱာ ဥပသကၤမိတြာ၊ ဝႏၵာမိ တံ ဝီရ မဟာႏုဘာဝ''ႏၲိ။
 ၂ဝဝ။ ''သုဝဏၰဝဏၰာ ဇလိတာ မဟာယသာ၊ ဝိမာနေမာ႐ုယွ အေနကစိတၱာ။
 ပရိဝါရိတာ အစၧရာသဂၤေဏန [မူကြဲ-အစၧရာနံ ဂေဏန (သီ)] ကာ တြံ သုေဘ ေဒဝေတ ဝႏၵေသ မမ''ႏၲိ။
 ၂ဝ၁။ ''အဟံ ဘဒၵေႏၲ စ႑ာလီ၊ တယာ ဝီေရန [မူကြဲ-ေထေရန (က၊)] ေပသိတာ။
 ဝႏၵႎ အရဟေတာ ပါေဒ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၂ဝ၂။ ''သာဟံ ဝႏၵိတြာ [မူကြဲ-ဝႏၵိတြ (သီ၊)] ပါဒါနိ၊ စုတာ စ႑ာလေယာနိယာ။
 ဝိမာနံ သဗၺေတာ ဘဒၵံ၊ ဥပပႏၷမွိ နႏၵေန။
 ၂ဝ၃။ ''အစၧရာနံ သတသဟႆံ၊ ပုရကၡတြာန [မူကြဲ-ပုရကၡိတြာ မံ (သ်ာ၊ က၊)] တိ႒တိ။
 တာသာဟံ ပဝရာ ေသ႒ာ၊ ဝေဏၰန ယသသာယုနာ။
 ၂ဝ၄။ ''ပဟူတကတကလ်ာဏာ၊ သမၸဇာနာ ပဋိႆတာ [မူကြဲ-ပတိႆတာ (သီ၊ သ်ာ)]
 မုနႎ ကာ႐ုဏိကံ ေလာေက၊ တံ ဘေႏၲ ဝႏၵိတုမာဂတာ''တိ။
 ၂ဝ၅။ ဣဒံ ဝတြာန စ႑ာလီ၊ ကတညဴ ကတေဝဒိနီ။
 ဝႏၵိတြာ အရဟေတာ ပါေဒ၊ တေတၳဝႏၲရဓာယထာတိ [မူကြဲ-တေတၳဝႏၲရဓာယတီတိ (သ်ာ၊ က)]
စ႑ာလိဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ ဘဒၵိတၳိဝိမာနဝတၳဳ
 ၂ဝ၆။ ''နီလာ ပီတာ စ ကာဠာ စ၊ မၪၨိ႒ာ [မူကြဲ-မေၪၨ႒ာ (သီ)] မၪၨ႒ာ (ပီ၊)] အထ ေလာဟိတာ။
 ဥစၥာဝစာနံ ဝဏၰာနံ၊ ကိၪၨကၡပရိဝါရိတာ။
 ၂ဝ၇။ ''မႏၵာရဝါနံ ပုပၹာနံ၊ မာလံ ဓာေရသိ မုဒၶနိ။
 နယိေမ အေညသု ကာေယသု၊ ႐ုကၡာ သႏၲိ သုေမဓေသ။
 ၂ဝ၈။ ''ေကန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) ကာယံ ဥပပႏၷာ၊ တာဝတႎသံ ယသႆိနီ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၂ဝ၉။ ''ဘဒၵိတၳိကာတိ [မူကြဲ-ဘဒၵိတၳီတိ (သီ၊)] မံ အညံသု၊ ကိမိလာယံ ဥပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၂၁ဝ။ ''အစၧာဒနၪၥ ဘတၱၪၥ၊ ေသနာသနံ ပဒီပိယံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၂၁၁။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၂၁၂။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၂၁၃။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၂၁၄။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ အပၸမာဒဝိဟာရိနီ။
 ကတာဝါသာ ကတကုသလာ တေတာ စုတာ [မူကြဲ-ကတာဝကာသာ ကတကုသလာ (က)]
 သယံ ပဘာ အႏုဝိစရာမိ နႏၵနံ။
 ၂၁၅။ ''ဘိကၡဴ စာဟံ ပရမဟိတာႏုကမၸေက၊ အေဘာဇယႎ တပႆိယုဂံ မဟာမုနႎ။
 ကတာဝါသာ ကတကုသလာ တေတာ စုတာ [မူကြဲ-ကတာဝကာသာ ကတကုသလာ (က)] သယံ ပဘာ အႏုဝိစရာမိ နႏၵနံ။
 ၂၁၆။ ''အ႒ဂႋကံ အပရိမိတံ သုခါဝဟံ၊ ဥေပါသထံ သတတမုပါဝသႎ အဟံ။
 ကတာဝါသာ ကတကုသလာ တေတာ စုတာ [မူကြဲ-ကတာဝကာသာ ကတကုသလာ (က)] သယံ ပဘာ အႏုဝိစရာမိ နႏၵန''ႏၲိ။
ဘဒၵိတၳိဝိမာနံ [မူကြဲ-ဘဒၵိတၳိကာဝိမာနံ (သ်ာ၊)] ပၪၥမံ။
၆။ ေသာဏဒိႏၷာဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၁၇။ ''အဘိကၠေႏၲန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၁၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၂၁၉။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၂ဝ။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၂၁။ ''ေသာဏဒိႏၷာတိ မံ အညံသု၊ နာဠႏၵာယံ ဥပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၂၂၂။ ''အစၧာဒနၪၥ ဘတၱၪၥ၊ ေသနာသနံ ပဒီပိယံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၂၂၃။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၂၂၄။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၂၂၅။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၂၂၆။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၂၂၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ေသာဏဒိႏၷာဝိမာနံ ဆ႒ံ။
၇။ ဥေပါသထာဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၂၉။ ''အဘိကၠေႏၲန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၃ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၃၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၃၃။ ''ဥေပါသထာတိ မံ အညံသု၊ သာေကတာယံ ဥပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၂၃၄။ ''အစၧာဒနၪၥ ဘတၱၪၥ၊ ေသနာသနံ ပဒီပိယံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၂၃၅။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၂၃၆။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၂၃၇။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၂၃၈။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၂၃၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၄၁။ ''အဘိကၡဏံ နႏၵနံ သုတြာ၊ ဆေႏၵာ ေမ ဥဒပဇၨထ [မူကြဲ-ဥပပဇၨထ (ဗဟူသု)]။
 တတၳ စိတၱံ ပဏိဓာယ၊ ဥပပႏၷမွိ နႏၵနံ။
 ၂၄၂။ ''နာကာသႎ သတၳဳ ဝစနံ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 ဟီေန စိတၱံ ပဏိဓာယ၊ သာမွိ ပစၧာႏုတာပိနီ''တိ။
 ၂၄၃။ ''ကီဝ စိရံ ဝိမာနမွိ၊ ဣဓ ဝစၧသုေပါသေထ [မူကြဲ-ဝႆသုေပါသေထ (သီ)]
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ယဒိ ဇာနာသိ အာယုေနာ''တိ။
 ၂၄၄။ ''သ႒ိဝႆသဟႆာနိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃ဝ) [မူကြဲ-သ႒ိ သတသဟႆာနိ (?)]၊ တိေႆာ စ ဝႆေကာဋိေယာ။
 ဣဓ ဌတြာ မဟာမုနိ၊ ဣေတာ စုတာ ဂမိႆာမိ။
 မႏုႆာနံ သဟဗ်တ''ႏၲိ။
 ၂၄၅။ ''မာ တြံ ဥေပါသေထ ဘာယိ၊ သမၺဳေဒၶနာသိ ဗ်ာကတာ။
 ေသာတာပႏၷာ ဝိေသသယိ၊ ပဟီနာ တဝ ဒုဂၢတီ''တိ။
ဥေပါသထာဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ နိဒၵါဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၄၆။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၄၇။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၄၉။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၅ဝ။ ''နိဒၵါတိ [မူကြဲ-သဒၶါတိ (သီ၊)] မမံ အညံသု၊ ရာဇဂဟသၼႎ ဥပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၂၅၁။ ''အစၧာဒနၪၥ ဘတၱၪၥ၊ ေသနာသနံ ပဒီပိယံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၂၅၂။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၂၅၃။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၂၅၄။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၂၅၅။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၂၅၆။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
နိဒၵါဝိမာနံ [မူကြဲ-သဒၶါဝိမာနံ (သီ၊)] အ႒မံ။
၉။ သုနိဒၵါဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၅၈။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၅၉။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၆၁။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၆၂။ ''သုနိဒၵါတိ [မူကြဲ-သုနႏၵာတိ (သီ၊)] မံ အညံသု၊ ရာဇဂဟသၼႎ ဥပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၂၆၆။ (ယထာ နိဒၵါဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ။)
 ၂၆၇။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၂၆၈။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
သုနိဒၵါဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ ပဌမဘိကၡာဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၇ဝ။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၇၁။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၇၃။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၇၄။ ''အဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၂၇၅။ ''အဒၵသံ ဝိရဇံ ဗုဒၶံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ဘိကၡံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၂၇၆။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမဘိကၡာဒါယိကာဝိမာနံ ဒသမံ။
၁၁။ ဒုတိယဘိကၡာဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၇၈။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၂၇၉။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၂၈၁။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၂၈၂။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၂၈၃။ ''အဒၵသံ ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ ဘိကၡံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၂၈၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ေပ၊။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယဘိကၡာဒါယိကာဝိမာနံ ဧကာဒသမံ။
စိတၱလတာဝေဂၢါ ဒုတိေယာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 ဒါသီ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ေစဝ လခုမာ စ၊ အထ အာစာမဒါယိကာ။
 စ႑ာလီ ဘဒၵိတၳီ ေစဝ [မူကြဲ-ဘဒၵိတၳိကာ စ (သ်ာ)] ေသာဏဒိႏၷာ ဥေပါသထာ။
 နိဒၵါ ေစဝ သုနိဒၵါ စ [မူကြဲ-နႏၵာ ေစဝ သုနႏၵာ စ (သီ)] ေဒြ စ ဘိကၡာယ ဒါယိကာ။
 ဝေဂၢါ ေတန ပဝုစၥတီတိ။
ဘာဏဝါရံ ပဌမံ နိ႒ိတံ။
၃။ ပါရိစၧတၱကဝေဂၢါ
၁။ ဥဠာရဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၈၆။ ''ဥဠာေရာ ေတ ယေသာ ဝေဏၰာ၊ သဗၺာ ၾသဘာသေတ ဒိသာ။
 နာရိေယာ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ၊ ေဒဝပုတၱာ အလကၤတာ။
 ၂၈၇။ ''ေမာေဒႏၲိ ပရိဝါေရႏၲိ၊ တဝ ပူဇာယ ေဒဝေတ။
 ေသာဝဏၰာနိ ဝိမာနာနိ၊ တဝိမာနိ သုဒႆေန။
 ၂၈၈။ ''တုဝံသိ ဣႆရာ ေတသံ၊ သဗၺကာမသမိဒၶိနီ။
 အဘိဇာတာ မဟႏၲာသိ၊ ေဒဝကာေယ ပေမာဒသိ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၂၈၉။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ဒုႆီလကုေလ သုဏိသာ အေဟာသႎ၊ အႆေဒၶသု ကဒရိေယသု အဟံ။
 ၂၉ဝ။ ''သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ပိ႑ာယ စရမာနႆ၊ အပူဝံ ေတ အဒါသဟံ။
 ၂၉၁။ ''တဒါဟံ သႆုယာစိကၡႎ၊ သမေဏာ အာဂေတာ ဣဓ။
 တႆ အဒါသဟံ ပူဝံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၂၉၂။ ''ဣတိႆာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) သႆု ပရိဘာသိ၊ အဝိနီတာသိ တြံ [မူကြဲ-အဝိနီတာ တုဝံ (သီ၊)] ဝဓု။
 န မံ သမၸဳစၧိတုံ ဣစၧိ၊ သမဏႆ ဒဒါမဟံ။
 ၂၉၃။ ''တေတာ ေမ သႆု ကုပိတာ၊ ပဟာသိ မုသေလန မံ။
 ကူဋဂၤစၧိ အဝဓိ မံ၊ နာသကၡႎ ဇီဝိတုံ စိရံ။
 ၂၉၄။ ''သာ အဟံ ကာယႆ ေဘဒါ၊ ဝိပၸမုတၱာ တေတာ စုတာ။
 ေဒဝါနံ တာဝတႎသာနံ၊ ဥပပႏၷာ သဟဗ်တံ။
 ၂၉၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဥဠာရဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ ဥစၧဳဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၂၉၆။ ''ၾသဘာသယိတြာ ပထဝႎ [မူကြဲ-ပဌဝႎ (သီ၊ သ်ာ၊)] သေဒဝကံ၊ အတိေရာစသိ စႏၵိမသူရိယာ ဝိယ။
 သိရိယာ စ ဝေဏၰန ယေသန ေတဇသာ၊ ျဗဟၼာဝ ေဒေဝ တိဒေသ သဟိႏၵေက [မူကြဲ-သဣႏၵေက (သီ)]
 ၂၉၇။ ''ပုစၧာမိ တံ ဥပၸလမာလဓာရိနီ၊ အာေဝဠိနီ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစ။
 အလကၤေတ ဥတၱမဝတၳဓာရိနီ၊ ကာ တြံ သုေဘ ေဒဝေတ ဝႏၵေသ မမံ။
 ၂၉၈။ ''ကႎ တြံ ပုေရ ကမၼမကာသိ အတၱနာ၊ မႏုႆဘူတာ ပုရိမာယ ဇာတိယာ။
 ဒါနံ သုစိဏၰံ အထ သီလသံယမံ [မူကြဲ-သညမံ (သီ)] ေကႏူပပႏၷာ သုဂတႎ ယသႆိနီ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၂၉၉။ ''ဣဒါနိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဘေႏၲ ဣမေမဝ ဂါမံ [မူကြဲ-ဂါေမ (သ်ာ၊ က)] ပိ႑ာယ အမွာကံ ဃရံ ဥပါဂမိ။
 တေတာ ေတ ဥစၧဳႆ အဒါသိ ခ႑ိကံ၊ ပသႏၷစိတၱာ အတုလာယ ပီတိယာ။
 ၃ဝဝ။ ''သႆု စ ပစၧာ အႏုယုၪၨေတ မမံ၊ ကဟံ [မူကြဲ-ကဟံ ေမ (ပီ၊)] ႏု ဥစၧဳံ ဝဓုေက အဝါကိရိ [မူကြဲ-အဝါကရိ (သ်ာ၊ က)]
 န ဆၮိတံ ေနာ ပန ခါဒိတံ မယာ၊ သႏၲႆ ဘိကၡဳႆ သယံ အဒါသဟံ။
 ၃ဝ၁။ ''တုယွံႏြိဒံ [မူကြဲ-တုယွံ ႏု ဣဒံ (သ်ာ၊)] ဣႆရိယံ အေထာ မမ၊ ဣတိႆာ သႆု ပရိဘာသေတ မမံ။
 ပီဌံ ဂေဟတြာ ပဟာရံ အဒါသိ ေမ၊ တေတာ စုတာ ကာလကတာမွိ ေဒဝတာ။
 ၃ဝ၂။ ''တေဒဝ ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ကမၼံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 ေဒေဝဟိ သဒၶႎ ပရိစာရယာမဟံ၊ ေမာဒါမဟံ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၃ဝ၃။ ''တေဒဝ ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ကမၼံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 ေဒဝိႏၵဂုတၱာ တိဒေသဟိ ရကၡိတာ၊ သမပၸိတာ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၃ဝ၄။ ''ဧတာဒိသံ ပုညဖလံ အနပၸကံ၊ မဟာဝိပါကာ မမ ဥစၧဳဒကၡိဏာ။
 ေဒေဝဟိ သဒၶႎ ပရိစာရယာမဟံ၊ ေမာဒါမဟံ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၃ဝ၅။ ''ဧတာဒိသံ ပုညဖလံ အနပၸကံ၊ မဟာဇုတိကာ မမ ဥစၧဳဒကၡိဏာ။
 ေဒဝိႏၵဂုတၱာ တိဒေသဟိ ရကၡိတာ၊ သဟႆေနေတၱာရိဝ နႏၵေန ဝေန။
 ၃ဝ၆။ ''တုဝၪၥ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ဘေႏၲ အႏုကမၸကံ ဝိဒုံ၊ ဥေပစၥ ဝႏၵႎ ကုသလၪၥ ပုစၧိသံ။
 တေတာ ေတ ဥစၧဳႆ အဒါသိ ခ႑ိကံ၊ ပသႏၷစိတာ အတုလာယ ပီတိယာ''တိ။
ဥစၧဳဒါယိကာဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ ပလႅကၤဝိမာနဝတၳဳ
 ၃ဝ၇။ ''ပလႅကၤေသေ႒ မဏိေသာဏၰစိေတၱ၊ ပုပၹာဘိကိေဏၰ သယေန ဥဠာေရ။
 တတၳစၧသိ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ ဥစၥာဝစာ ဣဒၶိ ဝိကုဗၺမာနာ။
 ၃ဝ၈။ ''ဣမာ စ ေတ အစၧရာေယာ သမႏၲေတာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ေဒဝိဒၶိပတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃ဝ၉။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ အေၯ ကုေလ သုဏိသာ အေဟာသႎ။
 အေကၠာဓနာ ဘတၱဳဝသာႏုဝတၱိနီ၊ ဥေပါသေထ အပၸမတၱာ အေဟာသႎ [မူကြဲ-အပၸမတၱာ ဥေပါသေထ (သ်ာ၊ က)]
 ၃၁ဝ။ ''မႏုႆဘူတာ ဒဟရာ အပါပိကာ [မူကြဲ-ဒဟရာသ'ပါပိကာ (သီ)] ပသႏၷစိတၱာ ပတိမာဘိရာဓယႎ။
 ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ မနာပစာရိနီ၊ အဟံ ပုေရ သီလဝတီ အေဟာသႎ။
 ၃၁၁။ ''ပါဏာတိပါတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) ဝိရတာ အေစာရိကာ၊ သံသုဒၶကာယာ သုစိျဗဟၼစာရိနီ။
 အမဇၨပါ ေနာ စ မုသာ အဘာဏႎ၊ သိကၡာပေဒသု ပရိပူရကာရိနီ။
 ၃၁၂။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ ပသႏၷမာနသာ အဟံ [မူကြဲ-အတိပသႏၷမာနသာ (က)]
 ၃၁၃။ ''အ႒ဂၤုေပတံ အႏုဓမၼစာရိနီ၊ ဥေပါသထံ ပီတိမနာ ဥပါဝသႎ။
 ဣမၪၥ အရိယံ အ႒ဂၤဝေရဟုေပတံ၊ သမာဒိယိတြာ ကုသလံ သုခုျဒယံ။
 ပတိမွိ ကလ်ာဏီ ဝသာႏုဝတၱိနီ၊ အေဟာသႎ ပုေဗၺ သုဂတႆ သာဝိကာ။
 ၃၁၄။ ''ဧတာဒိသံ ကုသလံ ဇီဝေလာေက၊ ကမၼံ ကရိတြာန ဝိေသသဘာဂိနီ။
 ကာယႆ ေဘဒါ အဘိသမၸရာယံ၊ ေဒဝိဒၶိပတၱာ သုဂတိမွိ အာဂတာ။
 ၃၁၅။ ''ဝိမာနပါသာဒဝေရ မေနာရေမ၊ ပရိဝါရိတာ အစၧရာသဂၤေဏန။
 သယံပဘာ ေဒဝဂဏာ ရေမႏၲိ မံ၊ ဒီဃာယုကႎ ေဒဝဝိမာနမာဂတ''ႏၲိ။
ပလႅကၤဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ လတာဝိမာနဝတၳဳ
 ၃၁၆။ လတာ စ သဇၨာ ပဝရာ စ ေဒဝတာ၊ အစၥိမတီ [မူကြဲ-အစၥိမုခီ (သီ)] အစၧိမတီ (ပီ၊ က၊) အစၧိမုတီ (သ်ာ၊)] ရာဇဝရႆ သိရီမေတာ။
 သုတာ စ ရေညာ ေဝႆဝဏႆ ဓီတာ၊ ရာဇီမတီ ဓမၼဂုေဏဟိ ေသာဘထ။
 ၃၁၇။ ပေၪၥတၳ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) နာရိေယာ အာဂမံသု ႏွာယိတုံ၊ သီေတာဒကံ ဥပၸလိနႎ သိဝံ နဒႎ။
 တာ တတၳ ႏွာယိတြာ ရေမတြာ ေဒဝတာ၊ နစၥိတြာ ဂါယိတြာ သုတာ လတံ ျဗဝိ [မူကြဲ-ျဗဳဝီ (သီ)]
 ၃၁၈။ ''ပုစၧာမိ တံ ဥပၸလမာလဓာရိနိ၊ အာေဝဠိနိ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစ။
 တိမိရတမၺကၡိ နေဘဝ ေသာဘေန၊ ဒီဃာယုကီ ေကန ကေတာ ယေသာ တဝ။
 ၃၁၉။ ''ေကနာသိ ဘေဒၵ ပတိေနာ ပိယတရာ၊ ဝိသိ႒ကလ်ာဏိတရႆု ႐ူပေတာ။
 ပဒကၡိဏာ နစၥဂီတဝါဒိေတ၊ အာစိကၡ ေနာ တြံ နရနာရိပုစၧိတာ''တိ။
 ၃၂ဝ။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ဥဠာရေဘာေဂ ကုေလ သုဏိသာ အေဟာသႎ။
 အေကၠာဓနာ ဘတၱဳဝသာႏုဝတၱိနီ၊ ဥေပါသေထ အပၸမတၱာ အေဟာသႎ။
 ၃၂၁။ ''မႏုႆဘူတာ ဒဟရာ အပါပိကာ [မူကြဲ-ဒဟရာသ'ပါပိကာ (သီ)] ပသႏၷစိတၱာ ပတိမာဘိရာဓယႎ။
 သေဒဝရံ သႆသုရံ သဒါသကံ၊ အဘိရာဓယႎ တမွိ ကေတာ ယေသာ မမ။
 ၃၂၂။ ''သာဟံ ေတန ကုသေလန ကမၼဳနာ၊ စတုဗ႓ိ ဌာေနဟိ ဝိေသသမဇၩဂါ။
 အာယုၪၥ ဝဏၰၪၥ သုခံ ဗလၪၥ၊ ခိၮာရတႎ ပစၥႏုေဘာမနပၸကံ။
 ၃၂၃။ ''သုတံ ႏု တံ ဘာသတိ ယံ အယံ လတာ၊ ယံ ေနာ အပုစၧိမွ အကိတၱယီ ေနာ။
 ပတိေနာ ကိရမွာကံ ဝိသိ႒ နာရီနံ၊ ဂတီ စ တာသံ ပဝရာ စ ေဒဝတာ။
 ၃၂၄။ ''ပတီသု (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) ဓမၼံ ပစရာမ သဗၺာ၊ ပတိဗၺတာ ယတၳ ဘဝႏၲိ ဣတၳိေယာ။
 ပတီသု ဓမၼံ ပစရိတြ [မူကြဲ-ပစရိတြာန (က၊)] သဗၺာ၊ လစၧာမေသ ဘာသတိ ယံ အယံ လတာ။
 ၃၂၅။ ''သီေဟာ ယထာ ပဗၺတသာႏုေဂါစေရာ၊ မဟိႏၶရံ ပဗၺတမာဝသိတြာ။
 ပသယွ ဟႏ႖ာ ဣတေရ စတုပၸေဒ၊ ခုေဒၵ မိေဂ ခါဒတိ မံသေဘာဇေနာ။
 ၃၂၆။ ''တေထဝ သဒၶါ ဣဓ အရိယသာဝိကာ၊ ဘတၱာရံ နိႆာယ ပတႎ အႏုဗၺတာ။
 ေကာဓံ ဝဓိတြာ အဘိဘုယ် မစၧရံ၊ သဂၢမွိ သာ ေမာဒတိ ဓမၼစာရိနီ''တိ။
လတာဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ ဂုတၱိလဝိမာနံ
၁။ ဝတၳဳတၱမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၃၂၇။ ''သတၱတႏၲႎ သုမဓုရံ၊ ရာမေဏယ်ံ အဝါစယႎ။
 ေသာ မံ ရဂၤမွိ အေဝွတိ၊ 'သရဏံ ေမ ေဟာဟိ ေကာသိယာ'တိ။
 ၃၂၈။ ''အဟံ ေတ သရဏံ ေဟာမိ၊ အဟမာစရိယပူဇေကာ။
 န တံ ဇယိႆတိ သိေႆာ၊ သိႆမာစရိယ ေဇႆသီ''တိ။
 ၃၂၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၃ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၃၁။ ''ပုစၧာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄ဝ) တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၃၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိတာ။
 ပဥႇံ ပု႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၃၃။ ''ဝတၳဳတၱမဒါယိကာ နာရီ၊ ပဝရာ ေဟာတိ နေရသု နာရီသု။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၃၄။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ [မူကြဲ-အစၧရာသဟႆႆာဟံ ပဝရာ၊ (သ်ာ၊)] ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၃၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၃၆။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 (အနႏၲရံ စတုရဝိမာနံ ယထာ ဝတၳဳဒါယိကာဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ [မူကြဲ-( ) နတၳိ သီ၊ ေပါတၳေက])
၂။ ပုပၹဳတၱမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁)
 ၃၃၇။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၃၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၃၉။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၄ဝ။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၄၁။ ''ပုပၹဳတၱမဒါယိကာ နာရီ၊ ပဝရာ ေဟာတိ နေရသု နာရီသု။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၄၂။ ''တႆာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၄၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၃။ ဂႏၶဳတၱမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂)
 ၃၄၅။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၄၆။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၄၇။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၄၈။ ''သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၄၉။ ''ဂႏၶဳတၱမဒါယိကာ နာရီ၊ ပဝရာ ေဟာတိ နေရသု နာရီသု။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၅ဝ။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၅၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၄။ ဖလုတၱမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၃)
 ၃၅၃။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၅၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၅၅။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၅၆။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၅၇။ ''ဖလုတၱမဒါယိကာ နာရီ၊ ပဝရာ ေဟာတိ နေရသု နာရီသု။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၅၈။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၅၉။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၅။ ရသုတၱမဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၄)
 ၃၆၁။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၆၂။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၃၆၃။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝိ မဟာႏုဘာေဝ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၆၄။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၆၅။ ''ရသုတၱမဒါယိကာ နာရီ၊ ပဝရာ ေဟာတိ နေရသု နာရီသု။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၆၆။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၆၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၆။ ဂႏၶပၪၥဂၤုလိကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၃၆၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၃၇ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၇၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၇၃။ ''ဂႏၶပၪၥဂၤုလိကံ အဟမဒါသႎ၊ ကႆပႆ ဘဂဝေတာ ထူပမွိ။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၇၄။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၇၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 (အနႏၲရံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) စတုရဝိမာနံ ယထာ ဂႏၶပၪၥဂၤုလိကဒါယိကာဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ [မူကြဲ-( ) နတၳိ သီ၊ ေပါတၳေက] )
၇။ ဧကူေပါသထဝိမာနဝတၳဳ (၁)
 ၃၇၇။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၈ဝ။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၈၁။ ''ဘိကၡဴ စ အဟံ ဘိကၡဳနိေယာ စ၊ အဒၵသာသႎ ပႏၳပဋိပေႏၷ။
 ေတသာဟံ ဓမၼံ သုတြာန၊ ဧကူေပါသထံ ဥပဝသိႆံ။
 ၃၈၂။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၈၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၈။ ဥဒကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂)
 ၃၈၅။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၈၈။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၈၉။ ''ဥဒေက ဌိတာ ဥဒကမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ စိေတၱန ဝိပၸသေႏၷန။
 ဧဝံ ပိယ႐ူပဒါယိကာ မနာပံ၊ ဒိဗၺံ သာ လဘေတ ဥေပစၥ ဌာနံ။
 ၃၉ဝ။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၉၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၉။ ဥပ႒ာနဝိမာနဝတၳဳ (၃)
 ၃၉၃။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၃၉၆။ သာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၃၉၇။ ''သႆုၪၥာဟံ သသုရၪၥ၊ စ႑ိေက ေကာဓေန စ ဖ႐ုေသ စ။
 အႏုသူယိကာ ဥပ႒ာသႎ [မူကြဲ-သူပ႒ာသႎ (သီ)] အပၸမတၱာ သေကန သီေလန။
 ၃၉၈။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၃၉၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၁ဝ။ အပရကမၼကာရိနီဝိမာနဝတၳဳ (၄)
 ၄ဝ၁။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၄ဝ၄။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၄ဝ၅။ ''ပရကမၼကရီ [မူကြဲ-ပရကမၼကာရိနီ (သ်ာ၊) ပရကမၼကာရီ (ပီ၊) အပရကမၼကာရိနီ (က၊)] အာသႎ၊ အေတၳနာတႏၵိတာ ဒါသီ။
 အေကၠာဓနာနတိမာနိနီ [မူကြဲ-အနတိမာနီ (သီ၊ သ်ာ)] သံဝိဘာဂိနီ သကႆ ဘာဂႆ။
 ၄ဝ၆။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၄ဝ၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
၁၁။ ခီေရာဒနဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၄ဝ၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၄၁ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၄၁၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၄၁၃။ ''ခီေရာဒနံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။
 ဧဝံ ကရိတြာ ကမၼံ၊ သုဂတႎ ဥပပဇၨ ေမာဒါမိ။
 ၄၁၄။ ''တႆာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၄၁၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 (အနႏၲရံ ပၪၥဝီသတိဝိမာနံ ယထာ ခီေရာဒနဒါယိကာဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ) [မူကြဲ-( ) နတၳိ သီ၊ ေပါတၳေက]
၁၂။ ဖာဏိတဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁)
 ၄၁၇။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၄၂ဝ။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၄၂၁။ ''ဖာဏိတံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။''။
၁၃။ ဥစၧဳခ႑ိကဒါယိကာဝတၳဳ (၂)
 ၄၂၉။ ဥစၧဳခ႑ိကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၄။ တိမၺ႐ုသကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၃)
 ၄၃၇။ တိမၺ႐ုသကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၅။ ကကၠာရိကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၄)
 ၄၄၅။ ကကၠာရိကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၆။ ဧဠာလုကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၅)
 ၄၅၃။ ဧဠာလုကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၇။ ဝလႅိဖလဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ(၆)
 ၄၆၁။ ဝလႅိဖလံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၈။ ဖာ႐ုသကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၇)
 ၄၆၉။ ဖာ႐ုသကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၁၉။ ဟတၳပၸတာပကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၈)
 ၄၇၇။ ဟတၳပၸတာပကံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂ဝ။ သာကမု႒ိဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၉)
 ၄၈၅။ သာကမု႒ႎ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပႏၳပဋိပႏၷႆ။ ပ ။။
၂၁။ ပုပၹကမု႒ိဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁ဝ)
 ၄၉၃။ ပုပၹကမု႒ႎ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၂။ မူလကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၁)
 ၅ဝ၁။ မူလကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၃။ နိမၺမု႒ိဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၂)
 ၅ဝ၆။ နိမၺမု႒ႎ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၄။ အမၺကၪၨိကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၃)
 ၅၁၇။ အမၺကၪၨိကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၅။ ေဒါဏိနိမၼဇၨနိဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၄)
 ၅၂၅။ ေဒါဏိနိမၼဇၨနႎ [မူကြဲ-ေဒါဏိနိမၼဳဇၨနံ (သ်ာ၊)] အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၆။ ကာယဗႏၶနဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၅)
 ၅၃၃။ ကာယဗႏၶနံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၇။ အံသဗဒၶကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၆)
 ၅၄၁။ အံသဗဒၶကံ [မူကြဲ-အံသဝ႗ကံ (သီ)] အံသဗႏၶနံ (က၊)] အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၈။ အာေယာဂပ႗ဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၇)
 ၅၄၆။ အာေယာဂပ႗ံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၂၉။ ဝိဓူပနဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၈)
 ၅၅၇။ ဝိဓူပနံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃ဝ။ တာလဝဏၬဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၁၉)
 ၅၆၅။ တာလဝဏၬံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၁။ ေမာရဟတၳဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂ဝ)
 ၅၇၃။ ေမာရဟတၳံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၂။ ဆတၱဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂၁)
 ၅၈၁။ ဆတၱံ [မူကြဲ-ဆတၱၪၥ (က၊)] အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၃။ ဥပါဟနဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂၂)
 ၅၈၆။ ဥပါဟနံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၄။ ပူဝဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂၃)
 ၅၉၇။ ပူဝံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၅။ ေမာဒကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂၄)
 ၆ဝ၅။ ေမာဒကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
၃၆။ သကၡလိကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ (၂၅)
 ၆၁၃။ ''သကၡလိကံ [မူကြဲ-သကၡလႎ (သီ၊ သ်ာ၊)] အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။ ပ ။။
 ၆၁၄။ ''တႆာ ေမ ပႆ ဝိမာနံ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနီဟမသၼိ။
 အစၧရာသဟႆႆာဟံ၊ ပဝရာ ပႆ ပုညာနံ ဝိပါကံ။
 ၆၁၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၆၁၇။ ''သြာဂတံ ဝတ ေမ အဇၨ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ [မူကြဲ-သုဝု႒ိတံ (သီ)]
 ယံ အဒၵသာမိ [မူကြဲ-အဒၵသံ (သီ၊ သ်ာ)] အဒၵသာသႎ (ပီ၊)] ေဒဝတာေယာ၊ အစၧရာ ကာမဝဏၰိနိေယာ [မူကြဲ-ကာမဝဏၰိေယာ (သီ)]
 ၆၁၈။ ''ဣမာသာဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) [မူကြဲ-တာသာဟံ (သ်ာ၊ က၊)] ဓမၼံ သုတြာ [မူကြဲ-သုတြာန (သ်ာ၊ က)] ကာဟာမိ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ဒါေနန သမစရိယာယ၊ သညေမန ဒေမန စ။
 သြာဟံ တတၳ ဂမိႆာမိ [မူကြဲ-တေတၳဝ ဂစၧာမိ (က)] ယတၳ ဂႏ႖ာ န ေသာစေရ''တိ။
ဂုတၱိလဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ဒဒၵလႅဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၁၉။ ''ဒဒၵလႅမာနာ [မူကြဲ-ဒဒၵဠႇမာနာ (က၊)] ဝေဏၰန၊ ယသသာ စ ယသႆိနီ။
 သေဗၺ ေဒေဝ တာဝတႎေသ၊ ဝေဏၰန အတိေရာစသိ။
 ၆၂ဝ။ ''ဒႆနံ နာဘိဇာနာမိ၊ ဣဒံ ပဌမဒႆနံ။
 ကသၼာ ကာယာ ႏု အာဂမၼ၊ နာေမန ဘာသေသ မမ''ႏၲိ။
 ၆၂၁။ ''အဟံ ဘေဒၵ သုဘဒၵါသႎ၊ ပုေဗၺ မာႏုသေက ဘေဝ။
 သဟဘရိယာ စ ေတ အာသႎ၊ ဘဂိနီ စ ကနိ႒ိကာ။
 ၆၂၂။ ''သာ အဟံ ကာယႆ ေဘဒါ၊ ဝိပၸမုတၱာ တေတာ စုတာ။
 နိမၼာနရတီနံ ေဒဝါနံ၊ ဥပပႏၷာ သဟဗ်တ''ႏၲိ။
 ၆၂၃။ ''ပဟူတကတကလ်ာဏာ၊ ေတ ေဒေဝ ယႏၲိ ပါဏိေနာ။
 ေယသံ တြံ ကိတၱယိႆသိ၊ သုဘေဒၵ ဇာတိမတၱေနာ။
 ၆၂၄။ ''အထ [မူကြဲ-ကထံ (သီ၊ သ်ာ၊)] တြံ ေကန ဝေဏၰန၊ ေကန ဝါ အႏုသာသိတာ။
 ကီဒိေသေနဝ ဒါေနန၊ သုဗၺေတန ယသႆိနီ။
 ၆၂၅။ ''ယသံ ဧတာဒိသံ ပတၱာ၊ ဝိေသသံ ဝိပုလမဇၩဂါ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၂၆။ ''အေ႒ဝ ပိ႑ပါတာနိ၊ ယံ ဒါနံ အဒဒံ ပုေရ။
 ဒကၡိေဏယ်ႆ သံဃႆ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၆၂၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၆၂၉။ ''အဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) တယာ ဗဟုတေရ ဘိကၡဴ၊ သညေတ ျဗဟၼစာရေယာ [မူကြဲ-ျဗဟၼစရိေနာ (သ်ာ)] ျဗဟၼစာရိေယ (ပီ၊ က)]
 တေပၸသႎ အႏၷပါေနန၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၆၃ဝ။ ''တယာ ဗဟုတရံ ဒတြာ၊ ဟီနကာယူပဂါ အဟံ [မူကြဲ-အဟုံ (က၊ သီ)]
 ကထံ တြံ အပၸတရံ ဒတြာ၊ ဝိေသသံ ဝိပုလမဇၩဂါ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၃၁။ ''မေနာဘာဝနီေယာ ဘိကၡဳ၊ သႏၵိေ႒ာ ေမ ပုေရ အဟု။
 တာဟံ ဘေတၱန [မူကြဲ-ဘေဒၵ (က၊)] နိမေႏၲသႎ၊ ေရဝတံ အတၱန႒မံ။
 ၆၃၂။ ''ေသာ ေမ အတၳပုေရကၡာေရာ၊ အႏုကမၸာယ ေရဝေတာ။
 သံေဃ ေဒဟီတိ မံေဝါစ၊ တႆာဟံ ဝစနံ ကရႎ။
 ၆၃၃။ ''သာ ဒကၡိဏာ သံဃဂတာ၊ အပၸေမေယ် ပတိ႒ိတာ။
 ပုဂၢေလသု တယာ ဒိႏၷံ၊ န တံ တဝ မဟပၹလ''ႏၲိ။
 ၆၃၄။ ''ဣဒါေနဝါဟံ ဇာနာမိ၊ သံေဃ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 သာဟံ ဂႏ႖ာ မႏုႆတၱံ၊ ဝဒညဴ ဝီတမစၧရာ။
 သံေဃ ဒါနာနိ ဒႆာမိ [မူကြဲ-သံေဃ ဒါနံ ဒႆာမိဟံ (သ်ာ)] အပၸမတၱာ ပုနပၸဳန''ႏၲိ။
 ၆၃၅။ ''ကာ ဧသာ ေဒဝတာ ဘေဒၵ၊ တယာ မႏၲယေတ သဟ။
 သေဗၺ ေဒေဝ တာဝတႎေသ၊ ဝေဏၰန အတိေရာစတီ''တိ။
 ၆၃၆။ ''မႏုႆဘူတာ ေဒဝိႏၵ၊ ပုေဗၺ မာႏုသေက ဘေဝ။
 သဟဘရိယာ စ ေမ အာသိ၊ ဘဂိနီ စ ကနိ႒ိကာ။
 သံေဃ ဒါနာနိ ဒတြာန၊ ကတပုညာ ဝိေရာစတီ''တိ။
 ၆၃၇။ ''ဓေမၼန ပုေဗၺ ဘဂိနီ၊ တယာ ဘေဒၵ ဝိေရာစတိ။
 ယံ သံဃမွိ အပၸေမေယ်၊ ပတိ႒ာေပသိ ဒကၡိဏံ။
 ၆၃၈။ ''ပုစၧိေတာ ဟိ မယာ ဗုေဒၶါ၊ ဂိဇၩကူဋမွိ ပဗၺေတ။
 ဝိပါကံ သံဝိဘာဂႆ၊ ယတၳ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၆၃၉။ ''ယဇမာနာနံ မႏုႆာနံ၊ ပုညေပကၡာန ပါဏိနံ။
 ကေရာတံ ၾသပဓိကံ ပုညံ၊ ယတၳ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၆၄ဝ။ ''တံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅ဝ) ေမ ဗုေဒၶါ ဝိယာကာသိ၊ ဇာနံ ကမၼဖလံ သကံ။
 ဝိပါကံ သံဝိဘာဂႆ၊ ယတၳ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၆၄၁။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၇၅ဝ၊ ကထာ၊ ၇၉၈] ''စတၱာေရာ စ ပဋိပႏၷာ၊ စတၱာေရာ စ ဖေလ ဌိတာ။
 ဧသ သံေဃာ ဥဇုဘူေတာ၊ ပညာသီလသမာဟိေတာ။
 ၆၄၂။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၇၅၁၊ ကထာ၊ ၇၉၈] ''ယဇမာနာနံ မႏုႆာနံ၊ ပုညေပကၡာန ပါဏိနံ။
 ကေရာတံ ၾသပဓိကံ ပုညံ၊ သံေဃ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၆၄၃။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၇၅၂၊ ကထာ၊ ၇၉၈] ''ဧေသာ ဟိ သံေဃာ ဝိပုေလာ မဟဂၢေတာ၊ ဧသပၸေမေယ်ာ ဥဒဓီဝ သာဂေရာ။
 ဧေတ ဟိ ေသ႒ာ နရဝီရသာဝကာ၊ ပဘကၤရာ ဓမၼမုဒီရယႏၲိ [မူကြဲ-ဓမၼကထံ ဥဒီရယႏၲိ (သ်ာ)]
 ၆၄၄။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၇၅၃၊ ကထာ၊ ၇၉၈] ''ေတသံ သုဒိႏၷံ သုဟုတံ သုယိ႒ံ၊ ေယ သံဃမုဒၵိႆ ဒဒႏၲိ ဒါနံ။
 သာ ဒကၡိဏာ သံဃဂတာ ပတိ႒ိတာ၊ မဟပၹလာ ေလာကဝိဒူန [မူကြဲ-ေလာကဝိဒူဟိ (သ်ာ၊ က၊)] ဝဏၰိတာ။
 ၆၄၅။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၇၅၄၊ ကထာ၊ ၇၉၈] ''ဧတာဒိသံ ယညမႏုႆရႏၲာ [မူကြဲ-ပုညမႏုႆရႏၲာ (သ်ာ၊ က)] ေယ ေဝဒဇာတာ ဝိစရႏၲိ ေလာေက။
 ဝိေနယ် မေစၧရမလံ သမူလံ၊ အနိႏၵိတာ သဂၢမုေပႏၲိ ဌာန''ႏၲိ။
ဒဒၵလႅဝိမာနံ [မူကြဲ-ဒဒၵဠႇဝိမာနံ (က၊)] ဆ႒ံ။
၇။ ေပသဝတီဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၄၆။ ''ဖလိကရဇတေဟမဇာလဆႏၷံ၊ ဝိဝိဓစိၾတတလမဒၵသံ သုရမၼံ။
 ဗ်မွံ သုနိမၼိတံ ေတာရဏူပပႏၷံ၊ ႐ုစကုပကိဏၰမိဒံ သုဘံ ဝိမာနံ။
 ၆၄၇။ ''ဘာတိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) စ ဒသ ဒိသာ နေဘဝ သုရိေယာ၊ သရေဒ တေမာႏုေဒါ သဟႆရံသီ။
 တထာ တပတိမိဒံ တဝ ဝိမာနံ၊ ဇလမိဝ ဓူမသိေခါ နိေသ နဘေဂၢ။
 ၆၄၈။ ''မုသတီဝ နယနံ သေတရတာဝ [မူကြဲ-သေတရိတာဝ (သ်ာ၊ က)] အာကာေသ ဌပိတမိဒံ မႏုညံ။
 ဝီဏာမုရဇသမၼတာဠဃု႒ံ၊ ဣဒၶံ ဣႏၵပုရံ ယထာ တေဝဒံ။
 ၆၄၉။ ''ပဒုမကုမုဒုပၸလကုဝလယံ၊ ေယာဓိက [မူကြဲ-ယူဓိက (သီ၊)] ဗႏၶဳကေနာဇကာ [မူကြဲ-ေယာထိကာ ဘ႑ိကာ ေနာဇကာ (သ်ာ၊)] စ သႏၲိ။
 သာလကုသုမိတပုပၹိတာ အေသာကာ၊ ဝိဝိဓဒုမဂၢသုဂႏၶေသဝိတမိဒံ။
 ၆၅ဝ။ ''သဠလလဗုဇဘုဇက [မူကြဲ-သုဇက (သီ၊ သ်ာ၊)] သံယုတၱာ [မူကြဲ-သညတာ (သီ)] ကုသကသုဖုလႅိတလတာဝလမၺိနီဟိ။
 မဏိဇာလသဒိသာ ယသႆိနီ၊ ရမၼာ ေပါကၡရဏီ ဥပ႒ိတာ ေတ။
 ၆၅၁။ ''ဥဒက႐ုဟာ စ ေယတၳိ ပုပၹဇာတာ၊ ထလဇာ ေယ စ သႏၲိ ႐ုကၡဇာတာ။
 မာႏုသကာမာႏုႆကာ စ ဒိဗၺာ၊ သေဗၺ တုယွံ နိေဝသနမွိ ဇာတာ။
 ၆၅၂။ ''ကိႆ သံယမဒမႆယံ ဝိပါေကာ၊ ေကနာသိ ကမၼဖေလနိဓူပပႏၷာ။
 ယထာ စ ေတ အဓိဂတမိဒံ ဝိမာနံ၊ တဒႏုပဒံ အဝစာသိဠာရပေမွ''တိ [မူကြဲ-ပခုေမတိ (သီ)]
 ၆၅၃။ ''ယထာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) စ ေမ အဓိဂတမိဒံ ဝိမာနံ၊ ေကာၪၥမယူရစေကာရ [မူကြဲ-စေကၤါရ (က၊)] သံဃစရိတံ။
 ဒိဗ် [မူကြဲ-ဒိဗၺ (သီ၊ ပီ၊)] ပိလဝဟံသရာဇစိဏၰံ၊ ဒိဇကာရ႑ဝေကာကိလာဘိနဒိတံ။
 ၆၅၄။ ''နာနာသႏၲာနကပုပၹ႐ုကၡဝိဝိဓာ၊ ပါဋလိဇမၺဳအေသာက႐ုကၡဝႏၲံ။
 ယထာ စ ေမ အဓိဂတမိဒံ ဝိမာနံ၊ တံ ေတ ပေဝဒယာမိ [မူကြဲ-ပဝဒိႆာမိ (သီ)] ပေဝဒိႆာမိ (ပီ၊)] သုေဏာဟိ ဘေႏၲ။
 ၆၅၅။ ''မဂဓဝရပုရတၳိေမန၊ နာဠကဂါေမာ နာမ အတၳိ ဘေႏၲ။
 တတၳ အေဟာသႎ ပုေရ သုဏိသာ၊ ေပသဝတီတိ [မူကြဲ-ေသသဝတီတိ (သီ၊ သ်ာ၊)] တတၳ ဇာနႎသု မမံ။
 ၆၅၆။ ''သာဟမပစိတတၳဓမၼကုသလံ၊ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ မဟႏၲံ။
 ဥပတိႆံ နိဗၺဳတမပၸေမယ်ံ၊ မုဒိတမနာ ကုသုေမဟိ အဗ႓ဳကိရႎ [မူကြဲ-အေဗ႓ာကိရႎ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊ က)]
 ၆၅၇။ ''ပရမဂတိဂတၪၥ ပူဇယိတြာ၊ အႏၲိမေဒဟဓရံ ဣသႎ ဥဠာရံ။
 ပဟာယ မာႏုသကံ သမုႆယံ၊ တိဒသဂတာ ဣဓ မာဝသာမိ ဌာန''ႏၲိ။
ေပသဝတီဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ မလႅိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၅၈။ ''ပီတဝေတၳ ပီတဓေဇ၊ ပီတာလကၤာရဘူသိေတ။
 ပီတႏၲရာဟိ ဝဂၢဴဟိ၊ အပိဠႏၶာဝ ေသာဘသိ။
 ၆၅၉။ ''ကာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ကမၺဳကာယူရဓေရ [မူကြဲ-ကကမၺဳကာယုရဓေရ (သ်ာ)] ကၪၥနာေဝဠဘူသိေတ။
 ေဟမဇာလကသၪၧေႏၷ [မူကြဲ-ပစၧေႏၷ (သီ)] နာနာရတနမာလိနီ။
 ၆၆ဝ။ ''ေသာဝဏၰမယာ ေလာဟိတဂၤမယာ [မူကြဲ-ေလာဟိတကၤမယာ (သီ၊ သ်ာ၊)] စ၊ မုတၱာမယာ ေဝဠဳရိယမယာ စ။
 မသာရဂလႅာ သဟေလာဟိတဂၤါ [မူကြဲ-သဟေလာဟိတကၤာ (သီ)] သဟေလာဟိတကာ (သ်ာ)] ပါေရဝတကၡီဟိ မဏီဟိ စိတၱတာ။
 ၆၆၁။ ''ေကာစိ ေကာစိ ဧတၳ မယူရသုႆေရာ၊ ဟံသႆ ရေညာ ကရဝီကသုႆေရာ။
 ေတသံ သေရာ သုယ်တိ ဝဂၢဳ႐ူေပါ၊ ပၪၥဂႋကံ တူရိယမိဝပၸဝါဒိတံ။
 ၆၆၂။ ''ရေထာ စ ေတ သုေဘာ ဝဂၢဳ [မူကြဲ-ဝဂၢဴ (သ်ာ)] နာနာရတနစိတၱိေတာ [မူကြဲ-နာနာရတနစိတၱေဂၤါ (သ်ာ)]
 နာနာဝဏၰာဟိ ဓာတူဟိ၊ သုဝိဘေတၱာဝ ေသာဘတိ။
 ၆၆၃။ ''တသၼႎ ရေထ ကၪၥနဗိမၺဝေဏၰ၊ ယာ တြံ [မူကြဲ-ယတၳ (က၊ သီ၊ သ်ာ၊ က၊)] ဌိတာ ဘာသသိ မံ ပေဒသံ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၆၄။ ''ေသာဝဏၰဇာလံ မဏိေသာဏၰစိတၱိတံ [မူကြဲ-ဝိစိတၱံ (က)] စိတၱံ (သီ၊ သ်ာ)] မုတၱာစိတံ ေဟမဇာေလန ဆႏၷံ [မူကြဲ-သၪၧႏၷံ (က)]
 ပရိနိဗၺဳေတ ေဂါတေမ အပၸေမေယ်၊ ပသႏၷစိတၱာ အဟမာဘိေရာပယႎ။
 ၆၆၅။ ''တာဟံ ကမၼံ ကရိတြာန၊ ကုသလံ ဗုဒၶဝဏၰိတံ။
 အေပတေသာကာ သုခိတာ၊ သမၸေမာဒါမနာမယာ''တိ။
မလႅိကာဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ ဝိသာလကၡိဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၆၆။ ''ကာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) နာမ တြံ ဝိသာလကၡိ [မူကြဲ-ဝိသာလကၡီ (သ်ာ)] ရေမၼ စိတၱလတာဝေန။
 သမႏၲာ အႏုပရိယာသိ၊ နာရီဂဏပုရကၡတာ [မူကြဲ-ပုရကၡိတာ (သ်ာ၊ က)]
 ၆၆၇။ ''ယဒါ ေဒဝါ တာဝတႎသာ၊ ပဝိသႏၲိ ဣမံ ဝနံ။
 သေယာဂၢါ သရထာ သေဗၺ၊ စိၾတာ ေဟာႏၲိ ဣဓာဂတာ။
 ၆၆၈။ ''တုယွၪၥ ဣဓ ပတၱာယ၊ ဥယ်ာေန ဝိစရႏၲိယာ။
 ကာေယ န ဒိႆတီ စိတၱံ၊ ေကန ႐ူပံ တေဝဒိသံ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၆၉။ ''ေယန ကေမၼန ေဒဝိႏၵ၊ ႐ူပံ မယွံ ဂတီ စ ေမ။
 ဣဒၶိ စ အာႏုဘာေဝါ စ၊ တံ သုေဏာဟိ ပုရိႏၵဒ။
 ၆၇ဝ။ ''အဟံ ရာဇဂေဟ ရေမၼ၊ သုနႏၵာ နာမုပါသိကာ။
 သဒၶါ သီေလန သမၸႏၷာ၊ သံဝိဘာဂရတာ သဒါ။
 ၆၇၁။ ''အစၧာဒနၪၥ ဘတၱၪၥ၊ ေသနာသနံ ပဒီပိယံ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူေတသု၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၆၇၂။ ''စာတုဒၵသႎ [မူကြဲ-စတုဒၵသႎ (ပီ၊ က၊)] ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၆၇၃။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 သညမာ သံဝိဘာဂါ စ၊ ဝိမာနံ အာဝသာမဟံ။
 ၆၇၄။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ၊ မုသာဝါဒါ စ သညတာ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရကာ။
 ၆၇၅။ ''ပၪၥသိကၡာပေဒ ရတာ၊ အရိယသစၥာန ေကာဝိဒါ။
 ဥပါသိကာ စကၡဳမေတာ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။
 ၆၇၆။ ''တႆာ ေမ ဉာတိကုလာ ဒါသီ [မူကြဲ-ဉာတိကုလံ အာသီ (သ်ာ၊ က)] သဒါ မာလာဘိဟာရတိ။
 တာဟံ ဘဂဝေတာ ထူေပ၊ သဗၺေမဝါဘိေရာပယႎ။
 ၆၇၇။ ''ဥေပါသေထ စဟံ ဂႏ႖ာ၊ မာလာဂႏၶဝိေလပနံ။
 ထူပသၼႎ အဘိေရာေပသႎ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၆၇၈။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ကေမၼန ေဒဝိႏၵ၊ ႐ူပံ မယွံ ဂတီ စ ေမ။
 ဣဒၶီ စ အာႏုဘာေဝါ စ၊ ယံ မာလံ အဘိေရာပယႎ။
 ၆၇၉။ ''ယၪၥ သီလဝတီ အာသႎ၊ န တံ တာဝ ဝိပစၥတိ။
 အာသာ စ ပန ေမ ေဒဝိႏၵ၊ သကဒါဂါမိနီ သိယ''ႏၲိ။
ဝိသာလကၡိဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ ပါရိစၧတၱကဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၈ဝ။ ''ပါရိစၧတၱေက ေကာဝိဠာေရ၊ ရမဏီေယ မေနာရေမ။
 ဒိဗၺမာလံ ဂႏၳမာနာ၊ ဂါယႏၲီ သမၸေမာဒသိ။
 ၆၈၁။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ သဒၵါ နိစၧရႏၲိ၊ သဝနီယာ မေနာရမာ။
 ၆၈၂။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ ဂႏၶာ ပဝါယႏၲိ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ၆၈၃။ ''ဝိဝတၱမာနာ ကာေယန၊ ယာ ေဝဏီသု ပိဠႏၶနာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တူရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၆၈၄။ ''ဝဋံသကာ ဝါတဓုတာ [မူကြဲ-ဝါတဓူတာ (သီ၊ သ်ာ)] ဝါေတန သမၸကမၸိတာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တူရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၆၈၅။ ''ယာပိ ေတ သိရသၼႎ မာလာ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ဝါတိ ဂေႏၶာ ဒိသာ သဗၺာ၊ ႐ုေကၡာ မၪၨဴသေကာ ယထာ။
 ၆၈၆။ ''ဃာယေသ တံ သုစိဂႏၶံ [မူကြဲ-သုစႎ ဂႏၶံ (သီ)] ႐ူပံ ပႆသိ အမာႏုသံ [မူကြဲ-မာႏုသံ (ပီ)]
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၈၇။ ''ပဘႆရံ အစၥိမႏၲံ၊ ဝဏၰဂေႏၶန သံယုတံ။
 အေသာကပုပၹမာလာဟံ၊ ဗုဒၶႆ ဥပနာမယႎ။
 ၆၈၈။ ''တာဟံ ကမၼံ ကရိတြာန၊ ကုသလံ ဗုဒၶဝဏၰိတံ။
 အေပတေသာကာ သုခိတာ၊ သမၸေမာဒါမနာမယာ''တိ။
ပါရိစၧတၱကဝိမာနံ ဒသမံ။
ပါရိစၧတၱကဝေဂၢါ တတိေယာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) --
 ဥဠာေရာ ဥစၧဳ ပလႅေကၤါ၊ လတာ စ ဂုတၱိေလန စ။
 ဒဒၵလႅေပသမလႅိကာ၊ ဝိသာလကၡိ ပါရိစၧတၱေကာ။
 ဝေဂၢါ ေတန ပဝုစၥတီတိ။
၄။ မၪၨိ႒ကဝေဂၢါ
၁။ မၪၨိ႒ကဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၈၉။ ''မၪၨိ႒ေက [မူကြဲ-မေၪၨ႒ေက (သီ၊)] ဝိမာနသၼႎ၊ ေသာဏၰဝါလုကသႏၳေတ [မူကြဲ-ေသာဝဏၰဝါလုကသႏၳေတ (သ်ာ၊ ပီ)] ေသာဝဏၰဝါလိကသႏၳေတ (က)]
 ပၪၥဂႋေက တုရိေယန [မူကြဲ-တုရိေယန (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ရမသိ သုပၸဝါဒိေတ။
 ၆၉ဝ။ ''တမွာ ဝိမာနာ ၾသ႐ုယွ၊ နိမၼိတာ ရတနာမယာ။
 ၾသဂါဟသိ သာလဝနံ၊ ပုပၹိတံ သဗၺကာလိကံ။
 ၆၉၁။ ''ယႆ ယေႆဝ သာလႆ၊ မူေလ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ေသာ ေသာ မုၪၥတိ ပုပၹာနိ၊ ၾသနမိတြာ ဒုမုတၱေမာ။
 ၆၉၂။ ''ဝါေတရိတံ သာလဝနံ၊ အာဓုတံ [မူကြဲ-အာဓူတံ (သီ၊)] ဒိဇေသဝိတံ။
 ဝါတိ ဂေႏၶာ ဒိသာ သဗၺာ၊ ႐ုေကၡာ မၪၨဴသေကာ ယထာ။
 ၆၉၃။ ''ဃာယေသ တံ သုစိဂႏၶံ၊ ႐ူပံ ပႆသိ အမာႏုသံ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၆၉၄။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ဒါသီ အယိရကုေလ [မူကြဲ-အယ်ိရကုေလ (သ်ာ၊ က၊)] အဟုံ။
 ဗုဒၶံ နိသိႏၷံ ဒိသြာန၊ သာလပုေပၹဟိ ၾသကိရႎ။
 ၆၉၅။ ''ဝဋံသကၪၥ သုကတံ၊ သာလပုပၹမယံ အဟံ။
 ဗုဒၶႆ ဥပနာေမသႎ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၆၉၆။ ''တာဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) ကမၼံ ကရိတြာန၊ ကုသလံ ဗုဒၶဝဏၰိတံ။
 အေပတေသာကာ သုခိတာ၊ သမၸေမာဒါမနာမယာ''တိ။
မၪၨိ႒ကဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ ပဘႆရဝိမာနဝတၳဳ
 ၆၉၇။ ''ပဘႆရဝရဝဏၰနိေဘ၊ သုရတၱဝတၳဝသေန [မူကြဲ-ဝတၳနိဝါသေန (သီ၊ သ်ာ)]
 မဟိဒၶိေက စႏၵန႐ုစိရဂေတၱ၊ ကာ တြံ သုေဘ ေဒဝေတ ဝႏၵေသ မမံ။
 ၆၉၈။ ''ပလႅေကၤါ စ ေတ မဟေဂၣါ၊ နာနာရတနစိတၱိေတာ ႐ုစိေရာ။
 ယတၳ တြံ နိသိႏၷာ ဝိေရာစသိ၊ ေဒဝရာဇာရိဝ နႏၵေန ဝေန။
 ၆၉၉။ ''ကႎ တြံ ပုေရ သုစရိတမာစရီ ဘေဒၵ၊ ကိႆ ကမၼႆ ဝိပါကံ။
 အႏုေဘာသိ ေဒဝေလာကသၼႎ၊ ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ။
 ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၇ဝဝ။ ''ပိ႑ာယ ေတ စရႏၲႆ၊ မာလံ ဖာဏိတၪၥ အဒဒံ ဘေႏၲ။
 တႆ ကမၼႆိဒံ ဝိပါကံ၊ အႏုေဘာမိ ေဒဝေလာကသၼႎ။
 ၇ဝ၁။ ''ေဟာတိ စ ေမ အႏုတာေပါ၊ အပရဒၶံ [မူကြဲ-အပရာဓံ (သ်ာ၊)] ဒုကၡိတၪၥ [မူကြဲ-ဒုကၠဋၪၥ (သီ၊)] ေမ ဘေႏၲ။
 သာဟံ ဓမၼံ နာေႆာသႎ၊ သုေဒသိတံ ဓမၼရာေဇန။
 ၇ဝ၂။ ''တံ တံ ဝဒါမိ ဘဒၵေႏၲ၊ 'ယႆ ေမ အႏုကမၸိေယာ ေကာစိ။
 ဓေမၼသု တံ သမာဒေပထ'၊ သုေဒသိတံ ဓမၼရာေဇန။
 ၇ဝ၃။ ''ေယသံ အတၳိ သဒၶါ ဗုေဒၶ၊ ဓေမၼ စ သံဃရတေန။
 ေတ မံ အတိဝိေရာစႏၲိ၊ အာယုနာ ယသသာ သိရိယာ။
 ၇ဝ၄။ ''ပတာေပန ဝေဏၰန ဥတၱရိတရာ၊
 အေည မဟိဒၶိကတရာ မယာ ေဒဝါ''တိ။
ပဘႆရဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ နာဂဝိမာနဝတၳဳ
 ၇ဝ၅။ ''အလကၤတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) မဏိကၪၥနာစိတံ၊ ေသာဝဏၰဇာလစိတံ မဟႏၲံ။
 အဘိ႐ုယွ ဂဇဝရံ သုကပၸိတံ၊ ဣဓာဂမာ ေဝဟာယသံ [မူကြဲ-ေဝဟာသယံ (သီ၊)] အႏၲလိေကၡ။
 ၇ဝ၆။ ''နာဂႆ ဒေႏၲသု ဒုေဝသု နိမၼိတာ၊ အေစၧာဒကာ [မူကြဲ-အေစၧာဒိကာ (သီ၊ က၊)] ပဒုမိနိေယာ သုဖုလႅာ။
 ပဒုေမသု စ တုရိယဂဏာ ပဘိဇၨေရ၊ ဣမာ စ နစၥႏၲိ မေနာဟရာေယာ။
 ၇ဝ၇။ ''ေဒဝိဒၶိပတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝ၊ မႏုႆဘူတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇ဝ၈။ ''ဗာရာဏသိယံ ဥပသကၤမိတြာ၊ ဗုဒၶႆဟံ ဝတၳယုဂံ အဒါသႎ။
 ပါဒါနိ ဝႏၵိတြာ [မူကြဲ-ဝႏၵိတြ (သီ၊)] ဆမာ နိသီဒႎ၊ ဝိတၱာ စဟံ အၪၨလိကံ အကာသႎ။
 ၇ဝ၉။ ''ဗုေဒၶါ စ ေမ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစာ၊ အေဒသယိ သမုဒယဒုကၡနိစၥတံ။
 အသခၤတံ ဒုကၡနိေရာဓသႆတံ၊ မဂၢံ အေဒသယိ [မူကြဲ-အေဒေသသိ (သီ၊)] ယေတာ ဝိဇာနိသံ။
 ၇၁ဝ။ ''အပၸါယုကီ ကာလကတာ တေတာ စုတာ၊ ဥပပႏၷာ တိဒသဂဏံ ယသႆိနီ။
 သကၠႆဟံ အညတရာ ပဇာပတိ၊ ယသုတၱရာ နာမ ဒိသာသု ဝိႆုတာ''တိ။
နာဂဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ အေလာမဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၁၁။ ''အဘိကၠေႏၲန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၇၁၂။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၁၄။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၁၅။ ''အဟၪၥ ဗာရာဏသိယံ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 အဒါသႎ သုကၡကုမၼာသံ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၇၁၆။ ''သုကၡာယ အေလာဏိကာယ စ၊ ပႆ ဖလံ ကုမၼာသပိ႑ိယာ။
 အေလာမံ သုခိတံ ဒိသြာ၊ ေကာ ပုညံ န ကရိႆတိ။
 ၇၁၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
အေလာမဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ ကၪၨိကဒါယိကာဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၁၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၇၂ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၂၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၂၃။ ''အဟံ အႏၶကဝိႏၵမွိ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 အဒါသႎ ေကာလသမၸာကံ၊ ကၪၨိကံ ေတလဓူပိတံ။
 ၇၂၄။ ''ပိပၹလ်ာ လသုေဏန စ၊ မိႆံ လာမၪၨေကန စ။
 အဒါသႎ ဥဇုဘူတသၼႎ [မူကြဲ-ဥဇုဘူေတသု (က)] ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၇၂၅။ ''ယာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆ဝ) မေဟသိတၱံ ကာေရယ်၊ စကၠဝတၱိႆ ရာဇိေနာ။
 နာရီ သဗၺဂၤကလ်ာဏီ၊ ဘတၱဳ စာေနာမဒႆိကာ။
 ဧကႆ ကၪၨိကဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသႎ။
 ၇၂၆။ ''သတံ နိကၡာ သတံ အႆာ၊ သတံ အႆတရီရထာ။
 သတံ ကညာသဟႆာနိ၊ အာမုတၱမဏိကု႑လာ။
 ဧကႆ ကၪၨိကဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣႏၲိ ေသာဠသႎ။
 ၇၂၇။ ''သတံ ေဟမဝတာ နာဂါ၊ ဤသာဒႏၲာ ဥ႐ူဠႇဝါ။
 သုဝဏၰကစၧာ မာတဂၤါ၊ ေဟမကပၸနဝါသသာ။
 ဧကႆ ကၪၨိကဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣႏၲိ ေသာဠသႎ။
 ၇၂၈။ ''စတုႏၷမပိ ဒီပါနံ၊ ဣႆရံ ေယာဓ ကာရေယ။
 ဧကႆ ကၪၨိကဒါနႆ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသိ''ႏၲိ။
ကၪၨိကဒါယိကာဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ဝိဟာရဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၂၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၇၃ဝ။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ သဒၵါ နိစၧရႏၲိ၊ သဝနီယာ မေနာရမာ။
 ၇၃၁။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ ဂႏၶာ ပဝါယႏၲိ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ၇၃၂။ ''ဝိဝတၱမာနာ ကာေယန၊ ယာ ေဝဏီသု ပိဠႏၶနာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တုရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၇၃၃။ ''ဝဋံသကာ ဝါတဓုတာ၊ ဝါေတန သမၸကမၸိတာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တုရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၇၃၄။ ''ယာပိ ေတ သိရသၼႎ မာလာ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ဝါတိ ဂေႏၶာ ဒိသာ သဗၺာ၊ ႐ုေကၡာ မၪၨဴသေကာ ယထာ။
 ၇၃၅။ ''ဃာယေသ တံ သုစိဂႏၶံ၊ ႐ူပံ ပႆသိ အမာႏုသံ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၇၃၆။ ''သာဝတၳိယံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) မယွံ သခီ ဘဒေႏၲ၊ သံဃႆ ကာေရသိ မဟာဝိဟာရံ။
 တတၳပၸသႏၷာ အဟမာႏုေမာဒႎ၊ ဒိသြာ အဂါရၪၥ ပိယၪၥ ေမတံ။
 ၇၃၇။ ''တာေယဝ ေမ သုဒၶႏုေမာဒနာယ၊ လဒၶံ ဝိမာနဗ႓ဳတဒႆေနယ်ံ။
 သမႏၲေတာ ေသာဠသေယာဇနာနိ၊ ေဝဟာယသံ ဂစၧတိ ဣဒၶိယာ မမ။
 ၇၃၈။ ''ကူဋာဂါရာ နိေဝသာ ေမ၊ ဝိဘတၱာ ဘာဂေသာ မိတာ။
  ဒဒၵလႅမာနာ အာဘႏၲိ၊ သမႏၲာ သတေယာဇနံ။
 ၇၃၉။ ''ေပါကၡရေညာ စ ေမ ဧတၳ၊ ပုထုေလာမနိေသဝိတာ။
 အေစၧာဒကာ [မူကြဲ-အေစၧာဒိကာ (သီ၊)] ဝိပၸသႏၷာ၊ ေသာဏၰဝါလုကသႏၳတာ။
 ၇၄ဝ။ ''နာနာပဒုမသၪၧႏၷာ၊ ပု႑ရီကသေမာတတာ [မူကြဲ-ပ႑ရီကသေမာနတာ (သီ)]
 သုရဘီ သမၸဝါယႏၲိ၊ မႏုညာ မာလုေတရိတာ။
 ၇၄၁။ ''ဇမၺဳေယာ ပနသာ တာလာ၊ နာဠိေကရဝနာနိ စ။
 အေႏၲာနိေဝသေန ဇာတာ၊ နာနာ႐ုကၡာ အေရာပိမာ။
 ၇၄၂။ ''နာနာတူရိယသံဃု႒ံ၊ အစၧရာဂဏေဃာသိတံ။
 ေယာပိ မံ သုပိေန ပေႆ၊ ေသာပိ ဝိေတၱာ သိယာ နေရာ။
 ၇၄၃။ ''ဧတာဒိသံ အဗ႓ဳတဒႆေနယ်ံ၊ ဝိမာနံ သဗၺေသာပဘံ။
 မမ ကေမၼဟိ နိဗၺတၱံ၊ အလံ ပုညာနိ ကာတေဝ''တိ။
 ၇၄၄။ ''တာေယဝ ေတ သုဒၶႏုေမာဒနာယ၊ လဒၶံ ဝိမာနဗ႓ဳတဒႆေနယ်ံ။
 ယာ ေစဝ သာ ဒါနမဒါသိ နာရီ၊ တႆာ ဂတႎ ျဗဴဟိ ကုဟႎ ဥပၸႏၷာ [မူကြဲ-ဥပပႏၷာ (က၊)] သာ''တိ။
 ၇၄၅။ ''ယာ သာ အဟု မယွံ သခီ ဘဒေႏၲ၊ သံဃႆ ကာေရသိ မဟာဝိဟာရံ။
 ဝိညာတဓမၼာ သာ အဒါသိ ဒါနံ၊ ဥပၸႏၷာ နိမၼာနရတီသု ေဒေဝသု။
 ၇၄၆။ ''ပဇာပတီ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) တႆ သုနိမၼိတႆ၊ အစိႏၲိယာ ကမၼဝိပါကာ တႆ။
 ယေမတံ ပုစၧသိ ကုဟႎ ဥပၸႏၷာ [မူကြဲ-ဥပပႏၷာ (က၊)] သာတိ၊ တံ ေတ ဝိယာကာသႎ အနညထာ အဟံ။
 ၇၄၇။ ''ေတနဟေညပိ သမာဒေပထ၊ သံဃႆ ဒါနာနိ ဒဒါထ ဝိတၱာ။
 ဓမၼၪၥ သုဏာထ ပသႏၷမာနသာ၊ သုဒုလႅေဘာ လေဒၶါ မႏုႆလာေဘာ။
 ၇၄၈။ ''ယံ မဂၢံ မဂၢါဓိပတီ အေဒသယိ [မူကြဲ-မဂၢါဓိပတ်ေဒသယိ (သီ)] ျဗဟၼႆေရာ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစာ။
 သံဃႆ ဒါနာနိ ဒဒါထ ဝိတၱာ၊ မဟပၹလာ ယတၳ ဘဝႏၲိ ဒကၡိဏာ။
 ၇၄၉။ [မူကြဲ-ခု၊ ပါ၊ ၆။၆၊ သု၊ နိ၊ ၂၂၉] ''ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊ စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။
 ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာဝကာ၊ ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။
 ၇၅ဝ။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၆၄၁] ''စတၱာေရာ စ ပဋိပႏၷာ၊ စတၱာေရာ စ ဖေလ ဌိတာ။
 ဧသ သံေဃာ ဥဇုဘူေတာ၊ ပညာသီလသမာဟိေတာ။
 ၇၅၁။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၆၄၂] ''ယဇမာနာနံ မႏုႆာနံ၊ ပုညေပကၡာန ပါဏိနံ။
 ကေရာတံ ၾသပဓိကံ ပုညံ၊ သံေဃ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၇၅၂။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၆၄၃] ''ဧေသာ ဟိ သံေဃာ ဝိပုေလာ မဟဂၢေတာ၊ ဧသပၸေမေယ်ာ ဥဒဓီဝ သာဂေရာ။
 ဧေတဟိ ေသ႒ာ နရဝီရသာဝကာ၊ ပဘကၤရာ ဓမၼမုဒီရယႏၲိ [မူကြဲ-နေတၳတၳ ပါဌေဘေဒါ]။
 ၇၅၃။ [မူကြဲ-ဝိ၊ ဝ၊ ၆၄၄] ''ေတသံ သုဒိႏၷံ သုဟုတံ သုယိ႒ံ၊ ေယ သံဃမုဒၵိႆ ဒဒႏၲိ ဒါနံ။
 သာ ဒကၡိဏာ သံဃဂတာ ပတိ႒ိတာ၊ မဟပၹလာ ေလာကဝိဒူန [မူကြဲ-ေလာကဝိဒူဟိ (က၊)] ဝဏၰိတာ။
 ၇၅၄။ ''ဧတာဒိသံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ယညမႏုႆရႏၲာ၊ ေယ ေဝဒဇာတာ ဝိစရႏၲိ ေလာေက။
 ဝိေနယ် မေစၧရမလံ သမူလံ၊ အနိႏၵိတာ သဂၢမုေပႏၲိ ဌာန''ႏၲိ။
ဝိဟာရဝိမာနံ ဆ႒ံ။
ဘာဏဝါရံ ဒုတိယံ နိ႒ိတံ။
၇။ စတုရိတၳိဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၅၅။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၅၈။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၅၉။ ''ဣႏၵီဝရာနံ ဟတၳကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။
 ဧသိကာနံ ဥဏၰတသၼႎ၊ နဂရဝေရ ပဏၰကေတ ရေမၼ။
 ၇၆ဝ။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိႆာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၆၂။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၆၅။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၆၆။ ''နီလုပၸလဟတၳကံ အဟမဒါသႎ၊ ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ။
 ဧသိကာနံ ဥဏၰတသၼႎ၊ နဂရဝေရ ပဏၰကေတ ရေမၼ။
 ၇၆၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၆၉။ ''အဘိကၠေႏၲန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၇၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၇၃။ ''ၾသဒါတမူလကံ ဟရိတပတၱံ၊ ဥဒကသၼႎ သေရ ဇာတံ အဟမဒါသႎ။
 ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ၊ ဧသိကာနံ ဥဏၰတသၼႎ။
 နဂရဝေရ ပဏၰကေတ ရေမၼ။
 ၇၇၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၇၆။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၇၉။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၈ဝ။ ''အဟံ သုမနာ သုမနႆ သုမနမကုဠာနိ၊ ဒႏၲဝဏၰာနိ အဟမဒါသႎ။
 ဘိကၡဳေနာ ပိ႑ာယ စရႏၲႆ၊ ဧသိကာနံ ဥဏၰတသၼႎ။
 နဂရဝေရ ပဏၰကေတ ရေမၼ။
 ၇၈၁။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
စတုရိတၳိဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ အမၺဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၈၃။ ''ဒိဗၺံ ေတ အမၺဝနံ ရမၼံ၊ ပါသာေဒတၳ မဟလႅေကာ။
 နာနာတုရိယသံဃုေ႒ာ၊ အစၧရာဂဏေဃာသိေတာ။
 ၇၈၄။ ''ပဒီေပါ ေစတၳ ဇလတိ၊ နိစၥံ ေသာဝဏၰေယာ မဟာ။
 ဒုႆဖေလဟိ ႐ုေကၡဟိ၊ သမႏၲာ ပရိဝါရိေတာ။
 ၇၈၅။ ''ေကန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၇၈၇။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၇၈၈။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ပုရိမာယ ဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ဝိဟာရံ သံဃႆ ကာေရသႎ၊ အေမၺဟိ ပရိဝါရိတံ။
 ၇၈၉။ ''ပရိေယာသိေတ ဝိဟာေရ၊ ကာေရေႏၲ နိ႒ိေတ မေဟ။
 အေမၺဟိ ဆာဒယိတြာန [မူကြဲ-အေမၺ အစၧာဒယိတြာန (သီ၊ သ်ာ)] အေမၺဟစၧာဒယိတြာန (ပီ၊ က)] ကတြာ ဒုႆမေယ ဖေလ။
 ၇၉ဝ။ ''ပဒီပံ တတၳ ဇာေလတြာ၊ ေဘာဇယိတြာ ဂဏုတၱမံ။
 နိယ်ာေဒသႎ တံ သံဃႆ၊ ပသႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၇၉၁။ ''ေတန ေမ အမၺဝနံ ရမၼံ၊ ပါသာေဒတၳ မဟလႅေကာ။
 နာနာတုရိယသံဃုေ႒ာ၊ အစၧရာဂဏေဃာသိေတာ။
 ၇၉၂။ ''ပဒီေပါ ေစတၳ ဇလတိ၊ နိစၥံ ေသာဝဏၰေယာ မဟာ။
 ဒုႆဖေလဟိ ႐ုေကၡဟိ၊ သမႏၲာ ပရိဝါရိေတာ။
 ၇၉၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
အမၺဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ ပီတဝိမာနဝတၳဳ
 ၇၉၅။ ''ပီတဝေတၳ ပီတဓေဇ၊ ပီတာလကၤာရဘူသိေတ။
 ပီတစႏၵနလိတၱေဂၤ၊ ပီတဥပၸလမာလိနီ [မူကြဲ-ပီတုပၸလမဓာရိနီ (သ်ာ၊ က)] ပီတုပၸလမာလိနီ (ပီ)]
 ၇၉၆။ ''ပီတပါသာဒသယေန၊ ပီတာသေန ပီတဘာဇေန။
 ပီတဆေတၱ ပီတရေထ၊ ပီတေႆ ပီတဗီဇေန။
 ၇၉၇။ ''ကႎ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ကမၼမကရီ ဘေဒၵ၊ ပုေဗၺ မာႏုသေက ဘေဝ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၇၉၈။ ''ေကာသာတကီ နာမ လတတၳိ ဘေႏၲ၊ တိတၱိကာ အနဘိစၧိတာ။
 တႆာ စတၱာရိ ပုပၹာနိ၊ ထူပံ အဘိဟရႎ အဟံ။
 ၇၉၉။ ''သတၳဳ သရီရမုဒၵိႆ၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 နာႆ မဂၢံ အေဝကၡိႆံ၊ န တဂၢမနသာ [မူကြဲ-တဒဂၢမနသာ (သီ)] တဒဂၤမနသာ (သ်ာ၊)] သတီ။
 ၈ဝဝ။ ''တေတာ မံ အဝဓီ ဂါဝီ၊ ထူပံ အပတၱမာနသံ။
 တၪၥာဟံ အဘိသေၪၥယ်ံ၊ ဘိေယ်ာ [မူကြဲ-ဘီေယာ (သီ၊ အ႒၊)] ႏူန ဣေတာ သိယာ။
 ၈ဝ၁။ ''ေတန ကေမၼန ေဒဝိႏၵ၊ မဃဝါ ေဒဝကုၪၨေရာ။
 ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ တဝ သဟဗ် [မူကြဲ-သဟဗ်တ (သီ၊ သ်ာ၊)] မာဂတာ''တိ။
 ၈ဝ၂။ ဣဒံ သုတြာ တိဒသာဓိပတိ၊ မဃဝါ ေဒဝကုၪၨေရာ။
 တာဝတႎေသ ပသာေဒေႏၲာ၊ မာတလႎ ဧတဒျဗဝိ [မူကြဲ-ဧတဒျဗဴဝီတိ (သီ)]
 ၈ဝ၃။ ''ပႆ မာတလိ အေစၧရံ၊ စိတၱံ ကမၼဖလံ ဣဒံ။
 အပၸကမၸိ ကတံ ေဒယ်ံ၊ ပုညံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
 ၈ဝ၄။ ''နတၳိ စိေတၱ ပသႏၷမွိ၊ အပၸကာ နာမ ဒကၡိဏာ။
 တထာဂေတ ဝါ သမၺဳေဒၶ၊ အထ ဝါ တႆ သာဝေက။
 ၈ဝ၅။ ''ဧဟိ မာတလိ အေမွပိ၊ ဘိေယ်ာ ဘိေယ်ာ မေဟမေသ။
 တထာဂတႆ ဓာတုေယာ၊ သုေခါ ပုညာန မုစၥေယာ။
 ၈ဝ၆။ ''တိ႒ေႏၲ နိဗၺဳေတ စာပိ၊ သေမ စိေတၱ သမံ ဖလံ။
 ေစေတာပဏိဓိေဟတု ဟိ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ သုဂၢတႎ။
 ၈ဝ၇။ ''ဗဟူနံ [မူကြဲ-ဗဟုႏၷံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဝတ အတၳာယ၊ ဥပၸဇၨႏၲိ တထာဂတာ။
 ယတၳ ကာရံ ကရိတြာန၊ သဂၢံ ဂစၧႏၲိ ဒါယကာ''တိ။
ပီတဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ ဥစၧဳဝိမာနဝတၳဳ
 ၈ဝ၈။ ''ၾသဘာသယိတြာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) ပထဝႎ သေဒဝကံ၊ အတိေရာစသိ စႏၵိမသူရိယာ ဝိယ။
 သိရိယာ စ ဝေဏၰန ယေသန ေတဇသာ၊ ျဗဟၼာဝ ေဒေဝ တိဒေသ သဟိႏၵေက။
 ၈ဝ၉။ ''ပုစၧာမိ တံ ဥပၸလမာလဓာရိနီ၊ အာေဝဠိနီ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစ။
 အလကၤေတ ဥတၱမဝတၳဓာရိနီ၊ ကာ တြံ သုေဘ ေဒဝေတ ဝႏၵေသ မမံ။
 ၈၁ဝ။ ''ကႎ တြံ ပုေရ ကမၼမကာသိ အတၱနာ၊ မႏုႆဘူတာ ပုရိမာယ ဇာတိယာ။
 ဒါနံ သုစိဏၰံ အထ သီလသညမံ၊ ေကႏုပပႏၷာ သုဂတႎ ယသႆိနီ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၈၁၁။ ''ဣဒါနိ ဘေႏၲ ဣမေမဝ ဂါမံ၊ ပိ႑ာယ အမွာက ဃရံ ဥပါဂမိ။
 တေတာ ေတ ဥစၧဳႆ အဒါသိ ခ႑ိကံ၊ ပသႏၷစိတၱာ အတုလာယ ပီတိယာ။
 ၈၁၂။ ''သႆု စ ပစၧာ အႏုယုၪၨေတ မမံ၊ ကဟံ ႏု ဥစၧဳံ ဝဓုေက အဝါကိရီ။
 န ဆၮိတံ ေနာ ပန ခါဒိတံ မယာ၊ သႏၲႆ ဘိကၡဳႆ သယံ အဒါသဟံ။
 ၈၁၃။ ''တုယွံႏြိဒံ ဣႆရိယံ အေထာ မမ၊ ဣတိႆာ သႆု ပရိဘာသေတ မမံ။
 ေလၮဳံ ဂေဟတြာ ပဟာရံ အဒါသိ ေမ၊ တေတာ စုတာ ကာလကတာမွိ ေဒဝတာ။
 ၈၁၄။ ''တေဒဝ ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ကမၼံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 ေဒေဝဟိ သဒၶႎ ပရိစာရယာမဟံ၊ ေမာဒါမဟံ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၈၁၅။ ''တေဒဝ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ကမၼံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 ေဒဝိႏၵဂုတၱာ တိဒေသဟိ ရကၡိတာ၊ သမပၸိတာ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၈၁၆။ ''ဧတာဒိသံ ပုညဖလံ အနပၸကံ၊ မဟာဝိပါကာ မမ ဥစၧဳဒကၡိဏာ။
 ေဒေဝဟိ သဒၶႎ ပရိစာရယာမဟံ၊ ေမာဒါမဟံ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ။
 ၈၁၇။ ''ဧတာဒိသံ ပုညဖလံ အနပၸကံ၊ မဟာဇုတိကာ မမ ဥစၧဳဒကၡိဏာ။
 ေဒဝိႏၵဂုတၱာ တိဒေသဟိ ရကၡိတာ၊ သဟႆေနေတၱာရိဝ နႏၵေန ဝေန။
 ၈၁၈။ ''တုဝၪၥ ဘေႏၲ အႏုကမၸကံ ဝိဒုံ၊ ဥေပစၥ ဝႏၵႎ ကုသလၪၥ ပုစၧိသံ။
 တေတာ ေတ ဥစၧဳႆ အဒါသႎ ခ႑ိကံ၊ ပသႏၷစိတၱာ အတုလာယ ပီတိယာ''တိ။
ဥစၧဳဝိမာနံ ဒသမံ။
၁၁။ ဝႏၵနဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၁၉။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ၾသဘာေသႏၲီ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၈၂ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ေပ၊။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၈၂၂။ သာ ေဒဝတာ အတၱမနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၈၂၃။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူတာ၊ ဒိသြာန သမေဏ သီလဝေႏၲ။
 ပါဒါနိ ဝႏၵိတြာ မနံ ပသာဒယႎ၊ ဝိတၱာ စဟံ အၪၨလိကံ အကာသႎ။
 ၈၂၄။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဝႏၵနဝိမာနံ ဧကာဒသမံ။
၁၂။ ရဇၨဳမာလာဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၂၆။ ''အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ ယာ တြံ တိ႒သိ ေဒဝေတ။
 ဟတၳပါေဒ စ ဝိဂၢယွ၊ နစၥသိ သုပၸဝါဒိေတ။
 ၈၂၇။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ သဒၵါ နိစၧရႏၲိ၊ သဝနီယာ မေနာရမာ။
 ၈၂၈။ ''တႆာ ေတ နစၥမာနာယ၊ အဂၤမေဂၤဟိ သဗၺေသာ။
 ဒိဗၺာ ဂႏၶာ ပဝါယႏၲိ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ၈၂၉။ ''ဝိဝတၱမာနာ ကာေယန၊ ယာ ေဝဏီသု ပိဠႏၶနာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တုရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၈၃ဝ။ ''ဝဋံသကာ ဝါတဓုတာ၊ ဝါေတန သမၸကမၸိတာ။
 ေတသံ သုယ်တိ နိေဂၣါေသာ၊ တုရိေယ ပၪၥဂႋေက ယထာ။
 ၈၃၁။ ''ယာပိ ေတ သိရသၼႎ မာလာ၊ သုစိဂႏၶာ မေနာရမာ။
 ဝါတိ ဂေႏၶာ ဒိသာ သဗၺာ၊ ႐ုေကၡာ မၪၨဴသေကာ ယထာ။
 ၈၃၂။ ''ဃာယေသ တံ သုစိဂႏၶံ၊ ႐ူပံ ပႆသိ အမာႏုသံ။
 ေဒဝေတ ပုစၧိတာစိကၡ၊ ကိႆ ကမၼႆိဒံ ဖလ''ႏၲိ။
 ၈၃၃။ ''ဒါသီ အဟံ ပုေရ အာသႎ၊ ဂယာယံ ျဗာဟၼဏႆဟံ။
 အပၸပုညာ အလကၡိကာ၊ ရဇၨဳမာလာတိ မံ ဝိဒုံ [မူကြဲ-ဝိဒူ (သ်ာ၊ ပီ၊ က)]
 ၈၃၄။ ''အေကၠာသာနံ ဝဓာနၪၥ၊ တဇၨနာယ စ ဥဂၢတာ [မူကြဲ-ဥကၠတာ (သီ၊ သ်ာ)]
 ကုဋံ ဂေဟတြာ နိကၡမၼ၊ အဂၪၧႎ [မူကြဲ-အာဂစၧႎ (သ်ာ၊ က)] အဂစၧႎ (ပီ)] ဂစၧႎ (သီ၊)] ဥဒဟာရိယာ [မူကြဲ-ဥဒကဟာရိယာ (သီ)]
 ၈၃၅။ ''ဝိပေထ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇ဝ) ကုဋံ နိကၡိပိတြာ၊ ဝနသ႑ံ ဥပါဂမႎ။
 ဣေဓဝါဟံ မရိႆာမိ၊ ေကာ အေတၳာ [မူကြဲ-ကြေတၳာသိ (က)] ကီဝေတၳာပိ (သ်ာ၊)] ဇီဝိေတန ေမ။
 ၈၃၆။ ''ဒဠႇံ ပါသံ ကရိတြာန၊ အာသုမ႓ိတြာန ပါဒေပ။
 တေတာ ဒိသာ ဝိေလာေကသႎ၊ေကာ ႏု ေခါ ဝနမႆိေတာ။
 ၈၃၇။ ''တတၳဒၵသာသႎ သမၺဳဒၶံ၊ သဗၺေလာကဟိတံ မုနႎ။
 နိသိႏၷံ ႐ုကၡမူလသၼႎ၊ စ်ာယႏၲံ အကုေတာဘယံ။
 ၈၃၈။ ''တႆာ ေမ အဟု သံေဝေဂါ၊ အဗ႓ဳေတာ ေလာမဟံသေနာ။
 ေကာ ႏု ေခါ ဝနမႆိေတာ၊ မႏုေႆာ ဥဒါဟု ေဒဝတာ။
 ၈၃၉။ ''ပါသာဒိကံ ပသာဒနီယံ၊ ဝနာ နိဗၺနမာဂတံ။
 ဒိသြာ မေနာ ေမ ပသီဒိ၊ နာယံ ယာဒိသကီဒိေသာ။
 ၈၄ဝ။ ''ဂုတၱိႁႏၵိေယာ စ်ာနရေတာ၊ အဗဟိဂၢတမာနေသာ။
 ဟိေတာ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ ဗုေဒၶါ အယံ [မူကြဲ-ေသာယံ (သီ၊)] ဘဝိႆတိ။
 ၈၄၁။ ''ဘယေဘရေဝါ ဒုရာသေဒါ၊ သီေဟာဝ ဂုဟမႆိေတာ။
 ဒုလႅဘာယံ ဒႆနာယ၊ ပုပၹံ ၾသဒုမၺရံ ယထာ။
 ၈၄၂။ ''ေသာ မံ မုဒူဟိ ဝါစာဟိ၊ အာလပိတြာ တထာဂေတာ။
 ရဇၨဳမာေလတိ မံေဝါစ၊ သရဏံ ဂစၧ တထာဂတံ။
 ၈၄၃။ ''တာဟံ ဂိရံ သုဏိတြာန၊ ေနလံ အတၳဝတႎ သုစႎ။
 သဏွံ မုဒုၪၥ ဝဂၢဳၪၥ၊ သဗၺေသာကာပႏူဒနံ။
 ၈၄၄။ ''ကလႅစိတၱၪၥ မံ ဉတြာ၊ ပသႏၷံ သုဒၶမာနသံ။
 ဟိေတာ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ အႏုသာသိ တထာဂေတာ။
 ၈၄၅။ ''ဣဒံ ဒုကၡႏၲိ မံေဝါစ၊ အယံ ဒုကၡႆ သမ႓ေဝါ။
 ဒုကၡ [မူကြဲ-အယံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] နိေရာေဓါ မေဂၢါ စ [မူကြဲ-ဒုကၡနိေရာေဓါ စ (သ်ာ)] အၪၨေသာ အမေတာဂေဓါ။
 ၈၄၆။ ''အႏုကမၸကႆ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ကုသလႆ၊ ၾသဝါဒမွိ အဟံ ဌိတာ။
 အဇၩဂါ အမတံ သႏၲႎ၊ နိဗၺာနံ ပဒမစၥဳတံ။
 ၈၄၇။ ''သာဟံ အဝ႒ိတာေပမာ၊ ဒႆေန အဝိကမၸိနီ။
 မူလဇာတာယ သဒၶါယ၊ ဓီတာ ဗုဒၶႆ ၾသရသာ။
 ၈၄၈။ ''သာဟံ ရမာမိ ကီဠာမိ၊ ေမာဒါမိ အကုေတာဘယာ။
 ဒိဗၺမာလံ ဓာရယာမိ၊ ပိဝါမိ မဓုမဒၵဝံ။
 ၈၄၉။ ''သ႒ိတုရိယသဟႆာနိ၊ ပဋိေဗာဓံ ကေရာႏၲိ ေမ။
 အာဠေမၺာ ဂဂၢေရာ ဘီေမာ၊ သာဓုဝါဒီ စ သံသေယာ။
 ၈၅ဝ။ ''ေပါကၡေရာ စ သုဖေႆာ စ၊ ဝီဏာေမာကၡာ စ နာရိေယာ။
 နႏၵာ ေစဝ သုနႏၵာ စ၊ ေသာဏဒိႏၷာ သုစိမွိတာ။
 ၈၅၁။ ''အလမၺဳသာ မိႆေကသီ စ၊ ပု႑ရီကာတိဒါ႐ုဏီ [မူကြဲ-။ တိစာ႐ုဏီ (သီ)]
 ဧဏီဖႆာ သုဖႆာ [မူကြဲ-သုပႆာ (သ်ာ၊ ပီ၊ က၊)] စ၊ သုဘဒၵါ [မူကြဲ-သံဘဒၵါ (က၊)] မုဒုဝါဒိနီ။
 ၈၅၂။ ''ဧတာ စညာ စ ေသယ်ာေသ၊ အစၧရာနံ ပေဗာဓိကာ။
 တာ မံ ကာေလႏုပါဂႏ႖ာ၊ အဘိဘာသႏၲိ ေဒဝတာ။
 ၈၅၃။ ''ဟႏၵ နစၥာမ ဂါယာမ၊ ဟႏၵ တံ ရမယာမေသ။
 နယိဒံ အကတပုညာနံ၊ ကတပုညာနေမဝိဒံ။
 ၈၅၄။ ''အေသာကံ နႏၵနံ ရမၼံ၊ တိဒသာနံ မဟာဝနံ။
 သုခံ အကတပုညာနံ၊ ဣဓ နတၳိ ပရတၳ စ။
 ၈၅၅။ ''သုခၪၥ ကတပုညာနံ၊ ဣဓ ေစဝ ပရတၳ စ။
 ေတသံ သဟဗ်ကာမာနံ၊ ကတၱဗၺံ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ကတပုညာ ဟိ ေမာဒႏၲိ၊ သေဂၢ ေဘာဂသမဂႋေနာ။
 ၈၅၆။ ''ဗဟူနံ ဝတ အတၳာယ၊ ဥပၸဇၨႏၲိ တထာဂတာ။
 ဒကၡိေဏယ်ာ မႏုႆာနံ၊ ပုညေခတၱာနမာကရာ။
 ယတၳ ကာရံ ကရိတြာန၊ သေဂၢ ေမာဒႏၲိ ဒါယကာ''တိ။
ရဇၨဳမာလာဝိမာနံ ဒြါဒသမံ။
မၪၨိ႒ကဝေဂၢါ စတုေတၳာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 မၪၨိ႒ာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) ပဘႆရာ နာဂါ၊ အေလာမာကၪၨိကဒါယိကာ။
 ဝိဟာရစတုရိတၳမၺာ၊ ပီတာ ဥစၧဳဝႏၵနရဇၨဳမာလာ စ။
 ဝေဂၢါ ေတန ပဝုစၥတီတိ။
ဣတၳိဝိမာနံ သမတၱံ။
၂။ ပုရိသဝိမာနံ
၅။ မဟာရထဝေဂၢါ
၁။ မ႑ဴကေဒဝပုတၱဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၅၇။ ''ေကာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ေမ ဝႏၵတိ ပါဒါနိ၊ ဣဒၶိယာ ယသသာ ဇလံ။
 အဘိကၠေႏၲန ဝေဏၰန၊ သဗၺာ ၾသဘာသယံ ဒိသာ''တိ။
 ၈၅၈။ ''မ႑ဴေကာဟံ ပုေရ အာသႎ၊ ဥဒေက ဝါရိေဂါစေရာ။
 တဝ ဓမၼံ သုဏႏၲႆ၊ အဝဓီ ဝစၧပါလေကာ။
 ၈၅၉။ ''မုဟုတၱံ စိတၱပသာဒႆ၊ ဣဒၶႎ ပႆ ယသၪၥ ေမ။
 အာႏုဘာဝၪၥ ေမ ပႆ၊ ဝဏၰံ ပႆ ဇုတိၪၥ ေမ။
 ၈၆ဝ။ ''ေယ စ ေတ ဒီဃမဒၶါနံ၊ ဓမၼံ အေႆာသုံ ေဂါတမ။
 ပတၱာ ေတ အစလ႒ာနံ၊ ယတၳ ဂႏ႖ာ န ေသာစေရ''တိ။
မ႑ဴကေဒဝပုတၱဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ ေရဝတီဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၆၁။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၂၁၉) ဓမၼပေဒ] ''စိရပၸဝါသႎ ပုရိသံ၊ ဒူရေတာ ေသာတၳိမာဂတံ။
 ဉာတိမိတၱာ သုဟဇၨာ စ၊ အဘိနႏၵႏၲိ အာဂတံ။
 ၈၆၂။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၂၂ဝ) ဓမၼပေဒ] ''တေထဝ ကတပုညမၸိ၊ အသၼာ ေလာကာ ပရံ ဂတံ။
 ပုညာနိ ပဋိဂဏွႏၲိ၊ ပိယံ ဉာတီဝ အာဂတံ။
 ၈၆၃။ [မူကြဲ-ေပ၊ ဝ၊ ၇၁၄]''ဥေ႒ဟိ ေရဝေတ သုပါပဓေမၼ၊ အပါ႐ုတဒြါေရ [မူကြဲ-အပါ႐ုဘံ ဒြါရံ (သီ၊ သ်ာ)] အပါ႐ုတဒြါရံ (ပီ၊ က၊)] အဒါနသီေလ။
 ေနႆာမ တံ ယတၳ ထုနႏၲိ ဒုဂၢတာ၊ သမပၸိတာ ေနရယိကာ ဒုေကၡနာ''တိ။
 ၈၆၄။ ဣေစၥဝ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) [မူကြဲ-ဣေစၥဝံ (သ်ာ၊ က၊)] ဝတြာန ယမႆ ဒူတာ၊ ေတ ေဒြ ယကၡာ ေလာဟိတကၡာ ျဗဟႏၲာ။
 ပေစၥကဗာဟာသု ဂေဟတြာ ေရဝတံ၊ ပကၠာမယုံ ေဒဝဂဏႆ သႏၲိေက။
 ၈၆၅။ ''အာဒိစၥဝဏၰံ ႐ုစိရံ ပဘႆရံ၊ ဗ်မွံ သုဘံ ကၪၥနဇာလဆႏၷံ။
 ကေႆတမာကိဏၰဇနံ ဝိမာနံ၊ သူရိယႆ ရံသီရိဝ ေဇာတမာနံ။
 ၈၆၆။ ''နာရီဂဏာ စႏၵနသာရလိတၱာ [မူကြဲ-စႏၵနသာရာႏုလိတၱာ (သ်ာ)] ဥဘေတာ ဝိမာနံ ဥပေသာဘယႏၲိ။
 တံ ဒိႆတိ သူရိယသမာနဝဏၰံ၊ ေကာ ေမာဒတိ သဂၢပေတၱာ ဝိမာေန''တိ။
 ၈၆၇။ ''ဗာရာဏသိယံ နႏၵိေယာ နာမာသိ၊ ဥပါသေကာ အမစၧရီ ဒါနပတိ ဝဒညဴ။
 တေႆတမာကိဏၰဇနံ ဝိမာနံ၊ သူရိယႆ ရံသီရိဝ ေဇာတမာနံ။
 ၈၆၈။ ''နာရီဂဏာ စႏၵနသာရလိတၱာ၊ ဥဘေတာ ဝိမာနံ ဥပေသာဘယႏၲိ။
 တံ ဒိႆတိ သူရိယသမာနဝဏၰံ၊ ေသာ ေမာဒတိ သဂၢပေတၱာ ဝိမာေန''တိ။
 ၈၆၉။ ''နႏၵိယႆာဟံ ဘရိယာ၊ အဂါရိနီ သဗၺကုလႆ ဣႆရာ။
 ဘတၱဳ ဝိမာေန ရမိႆာမိ ဒါနဟံ၊ န ပတၳေယ နိရယံ ဒႆနာယာ''တိ။
 ၈၇ဝ။ ''ဧေသာ ေတ နိရေယာ သုပါပဓေမၼ၊ ပုညံ တယာ အကတံ ဇီဝေလာေက။
 န ဟိ မစၧရီ ေရာသေကာ ပါပဓေမၼာ၊ သဂၢဴပဂါနံ လဘတိ သဟဗ်တ''ႏၲိ။
 ၈၇၁။ ''ကႎ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ႏု ဂူထၪၥ မုတၱၪၥ၊ အသုစီ ပဋိဒိႆတိ။
 ဒုဂၢႏၶံ ကိမိဒံ မီဠႇံ၊ ကိေမတံ ဥပဝါယတီ''တိ။
 ၈၇၂။ ''ဧသ သံသဝေကာ နာမ၊ ဂမ႓ီေရာ သတေပါရိေသာ။
 ယတၳ ဝႆသဟႆာနိ၊ တုဝံ ပစၥသိ ေရဝေတ''တိ။
 ၈၇၃။ ''ကႎ ႏု ကာေယန ဝါစာယ၊ မနသာ ဒုကၠဋံ ကတံ။
 ေကန သံသဝေကာ လေဒၶါ၊ ဂမ႓ီေရာ သတေပါရိေသာ''တိ။
 ၈၇၄။ ''သမေဏ ျဗာဟၼေဏ စာပိ၊ အေည ဝါပိ ဝနိဗၺေက [မူကြဲ-ဝဏိဗၺေက (သ်ာ၊ က)]
 မုသာဝါေဒန ဝေၪၥသိ၊ တံ ပါပံ ပကတံ တယာ။
 ၈၇၅။ ''ေတန သံသဝေကာ လေဒၶါ၊ ဂမ႓ီေရာ သတေပါရိေသာ။
 တတၳ ဝႆသဟႆာနိ၊ တုဝံ ပစၥသိ ေရဝေတ။
 ၈၇၆။ ''ဟေတၳပိ ဆိႏၵႏၲိ အေထာပိ ပါေဒ၊ ကေဏၰပိ ဆိႏၵႏၲိ အေထာပိ နာသံ။
 အေထာပိ ကာေကာဠဂဏာ သေမစၥ၊ သဂၤမၼ ခါဒႏၲိ ဝိဖႏၵမာန''ႏၲိ။
 ၈၇၇။ ''သာဓု ေခါ မံ ပဋိေနထ၊ ကာဟာမိ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ဒါေနန သမစရိယာယ၊ သံယေမန ဒေမန စ။
 ယံ ကတြာ သုခိတာ ေဟာႏၲိ၊ န စ ပစၧာႏုတပၸေရ''တိ။
 ၈၇၈။ ''ပုေရ တုဝံ ပမဇၨိတြာ၊ ဣဒါနိ ပရိေဒဝသိ။
 သယံ ကတာနံ ကမၼာနံ၊ ဝိပါကံ အႏုေဘာႆသီ''တိ။
 ၈၇၉။ ''ေကာ ေဒဝေလာကေတာ မႏုႆေလာကံ၊ ဂႏ႖ာန ပုေ႒ာ ေမ ဧဝံ ဝေဒယ်။
 'နိကၡိတၱဒေ႑သု ဒဒါထ ဒါနံ၊ အစၧာဒနံ ေသယ် [မူကြဲ-သယန (သီ၊)] မထႏၷပါနံ။
 နဟိ မစၧရီ ေရာသေကာ ပါပဓေမၼာ၊ သဂၢဴပဂါနံ လဘတိ သဟဗ်တံ'။
 ၈၈ဝ။ ''သာဟံ ႏူန ဣေတာ ဂႏ႖ာ၊ ေယာနႎ လဒၶါန မာႏုသႎ။
 ဝဒညဴ သီလသမၸႏၷာ၊ ကာဟာမိ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ဒါေနန သမစရိယာယ၊ သံယေမန ဒေမန စ။
 ၈၈၁။ ''အာရာမာနိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) စ ေရာပိႆံ၊ ဒုေဂၢ သကၤမနာနိ စ။
 ပပၪၥ ဥဒပါနၪၥ၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ၈၈၂။ ''စာတုဒၵသႎ ပၪၥဒသႎ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။
 ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။
 ၈၈၃။ ''ဥေပါသထံ ဥပဝသိႆံ၊ သဒါ သီေလသု သံဝုတာ။
 န စ ဒါေန ပမဇၨိႆံ၊ သာမံ ဒိ႒မိဒံ မယာ''တိ။
 ၈၈၄။ ဣေစၥဝံ ဝိပၸလပႏၲႎ၊ ဖႏၵမာနံ တေတာ တေတာ။
 ခိပႎသု နိရေယ ေဃာေရ၊ ဥဒၶပါဒံ အဝံသိရံ။
 ၈၈၅။ ''အဟံ ပုေရ မစၧရိနီ အေဟာသႎ၊ ပရိဘာသိကာ သမဏျဗာဟၼဏာနံ။
 ဝိတေထန စ သာမိကံ ဝၪၥယိတြာ၊ ပစၥာမဟံ နိရေယ ေဃာရ႐ူေပ''တိ။
ေရဝတီဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ ဆတၱမာဏဝကဝိမာနဝတၳဳ
 ၈၈၆။ ''ေယ ဝဒတံ ပဝေရာ မႏုေဇသု၊ သက်မုနီ ဘဂဝါ ကတကိေစၥာ။
 ပါရဂေတာ ဗလဝီရိယသမဂႌ [မူကြဲ-ဗလဝီရသမဂႌ (က)] တံ သုဂတံ သရဏတၳမုေပဟိ။
 ၈၈၇။ ''ရာဂဝိရာဂမေနဇမေသာကံ၊ ဓမၼမသခၤတမပၸဋိကူလံ။
 မဓုရမိမံ ပဂုဏံ သုဝိဘတၱံ၊ ဓမၼမိမံ သရဏတၳမုေပဟိ။
 ၈၈၈။ ''ယတၳ စ ဒိႏၷ မဟပၹလမာဟု၊ စတူသု သုစီသု ပုရိသယုေဂသု။
 အ႒ စ ပုဂၢလဓမၼဒသာ ေတ၊ သံဃမိမံ သရဏတၳမုေပဟိ။
 ၈၈၉။ ''န (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) တထာ တပတိ နေဘ သူရိေယာ၊ စေႏၵာ စ န ဘာသတိ န ဖုေႆာ။
 ယထာ အတုလမိဒံ မဟပၸဘာသံ၊ ေကာ ႏု တြံ တိဒိဝါ မဟႎ ဥပါဂါ။
 ၈၉ဝ။ ''ဆိႏၵတိ ရံသီ ပဘကၤရႆ၊ သာဓိကဝီသတိေယာဇနာနိ အာဘာ။
 ရတၱိမပိ ယထာ ဒိဝံ ကေရာတိ၊ ပရိသုဒၶံ ဝိမလံ သုဘံ ဝိမာနံ။
 ၈၉၁။ ''ဗဟုပဒုမဝိစိၾတပု႑ရီကံ၊ ေဝါကိဏၰံ ကုသုေမဟိ ေနကစိတၱံ။
 အရဇဝိရဇေဟမဇာလဆႏၷံ၊ အာကာေသ တပတိ ယထာပိ သူရိေယာ။
 ၈၉၂။ ''ရတၱမၺရပီတဝသသာဟိ၊ အဂ႐ုပိယဂၤုစႏၵႏုႆဒါဟိ။
 ကၪၥနတႏုသႏၷိဘတၱစာဟိ၊ ပရိပူရံ ဂဂနံဝ တာရကာဟိ။
 ၈၉၃။ ''နရနာရိေယာ [မူကြဲ-နရနာရီ (က)] နာရိေယာ (?)] ဗဟုေကတၳေနကဝဏၰာ၊ ကုသုမဝိဘူသိတာဘရေဏတၳ သုမနာ။
 အနိလပမုၪၥိတာ ပဝႏၲိ [မူကြဲ-ပဝါယႏၲိ (က၊)] သုရဘႎ၊ တပနိယဝိတတာ သုဝဏၰဆႏၷာ [မူကြဲ-သုဝဏၰစၧာဒနာ (သီ)]
 ၈၉၄။ ''ကိႆ သံယမႆ [မူကြဲ-သမဒမႆ (သီ၊)] အယံ ဝိပါေကာ၊ ေကနာသိ ကမၼဖေလနိဓူပပေႏၷာ။
 ယထာ စ ေတ အဓိဂတမိဒံ ဝိမာနံ၊ တဒႏုပဒံ အဝစာသိ ဣဃၤ ပုေ႒ာ''တိ။
 ၈၉၅။ ''သယမိဓ [မူကြဲ-ယမိဓ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ပေထ သေမစၥ မာဏေဝန၊ သတၳာႏုသာသိ အႏုကမၸမာေနာ။
 တဝ ရတနဝရႆ ဓမၼံ သုတြာ၊ ကရိႆာမီတိ စ ျဗဝိတၳ ဆေတၱာ။
 ၈၉၆။ ''ဇိနဝရပဝရံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) [မူကြဲ-ဇိနပဝရံ (သ်ာ၊ က၊)] ဥေပဟိ [မူကြဲ-ဥေပမိ (ဗဟူသု)] သရဏံ၊ ဓမၼၪၥာပိ တေထဝ ဘိကၡဳသံဃံ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ [မူကြဲ-အေဝါစာဟံ (သီ၊ သ်ာ၊ က၊)] ဘေႏၲ၊ ပစၧာ ေတ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၈၉၇။ ''မာ စ ပါဏဝဓံ ဝိဝိဓံ စရႆု အသုစႎ၊
 န ဟိ ပါေဏသု အသညတံ အဝဏၰယႎသု သပၸညာ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ ဘေႏၲ၊
 ပစၧာ ေတ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၈၉၈။ ''မာ စ ပရဇနႆ ရကၡိတမၸိ၊ အာဒါတဗၺမမညိေထာ [မူကြဲ-မမညိတၳ (သီ၊ ပီ၊)] အဒိႏၷံ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ ဘေႏၲ၊ ပစၧာ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၈၉၉။ ''မာ စ ပရဇနႆ ရကၡိတာေယာ၊ ပရဘရိယာ အဂမာ အနရိယေမတံ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ ဘေႏၲ၊ ပစၧာ ေတ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၉ဝဝ။ ''မာ စ ဝိတထံ အညထာ အဘာဏိ၊
 န ဟိ မုသာဝါဒံ အဝဏၰယႎသု သပၸညာ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ ဘေႏၲ၊ ပစၧာ ေတ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၉ဝ၁။ ''ေယန စ ပုရိသႆ အေပတိ သညာ၊ တံ မဇၨံ ပရိဝဇၨယႆု သဗၺံ။
 ေနာတိ ပဌမံ အေဝါစဟံ ဘေႏၲ၊ ပစၧာ ေတ ဝစနံ တေထဝကာသႎ။
 ၉ဝ၂။ ''သြာဟံ ဣဓ ပၪၥ သိကၡာ ကရိတြာ၊ ပဋိပဇၨိတြာ တထာဂတႆ ဓေမၼ။
 ေဒြပထမဂမာသႎ ေစာရမေဇၩ၊ ေတ မံ တတၳ ဝဓႎသု ေဘာဂေဟတု။
 ၉ဝ၃။ ''ဧတၱကမိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) အႏုႆရာမိ ကုသလံ၊ တေတာ ပရံ န ေမ ဝိဇၨတိ အညံ။
 ေတန သုစရိေတန ကမၼဳနာဟံ [မူကြဲ-ကမၼနာဟံ (သီ)] ဥပၸေႏၷာ [မူကြဲ-ဥပပေႏၷာ (ဗဟူသု)] တိဒိေဝသု ကာမကာမီ။
 ၉ဝ၄။ ''ပႆ ခဏမုဟုတၱသညမႆ၊ အႏုဓမၼပၸဋိပတၱိယာ ဝိပါကံ။
 ဇလမိဝ ယသသာ သေမကၡမာနာ၊ ဗဟုကာ မံ ပိဟယႏၲိ ဟီနကမၼာ။
 ၉ဝ၅။ ''ပႆ ကတိပယာယ ေဒသနာယ၊ သုဂတိၪၥမွိ ဂေတာ သုခၪၥ ပေတၱာ။
 ေယ စ ေတ သတတံ သုဏႏၲိ ဓမၼံ၊ မေည ေတ အမတံ ဖုသႏၲိ ေခမံ။
 ၉ဝ၆။ ''အပၸမၸိ ကတံ မဟာဝိပါကံ၊ ဝိပုလံ ေဟာတိ [မူကြဲ-ဝိပုလဖလံ (က၊)] တထာဂတႆ ဓေမၼ။
 ပႆ ကတပုညတာယ ဆေတၱာ၊ ၾသဘာေသတိ ပထဝႎ ယထာပိ သူရိေယာ။
 ၉ဝ၇။ ''ကိမိဒံ ကုသလံ ကိမာစေရမ၊ ဣေစၥေက ဟိ သေမစၥ မႏၲယႏၲိ။
 ေတ မယံ ပုနေရဝ [မူကြဲ-ပုနပိ (?)] လဒၶ မာႏုသတၱံ၊ ပဋိပႏၷာ ဝိဟေရမု သီလဝေႏၲာ။
 ၉ဝ၈။ ''ဗဟုကာေရာ အႏုကမၸေကာ စ သတၳာ၊ ဣတိ ေမ သတိ အဂမာ ဒိဝါ ဒိဝႆ။
 သြာဟံ ဥပဂေတာမွိ သစၥနာမံ၊ အႏုကမၸႆု ပုနပိ သုေဏမု [မူကြဲ-သုေဏာမ (သီ)] သုေဏာမိ (သ်ာ၊)] ဓမၼံ။
 ၉ဝ၉။ ''ေယ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈ဝ) စိဓ [မူကြဲ-ေယဓ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ေယ ဣဓ (က၊)] ပဇဟႏၲိ ကာမရာဂံ၊ ဘဝရာဂါႏုသယၪၥ ပဟာယ ေမာဟံ။
 န စ ေတ ပုနမုေပႏၲိ ဂဗ႓ေသယ်ံ၊ ပရိနိဗၺာနဂတာ ဟိ သီတိဘူတာ''တိ။
ဆတၱမာဏဝကဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ ကကၠဋကရသဒါယကဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၁ဝ။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ [မူကြဲ-႐ုစိရတၳတာ (သ်ာ၊ က၊) ၆၄၆) ဂါထာယံ ''႐ုစကုပကိဏၰံ''တိ ပဒႆ သံဝဏၰနာ ပႆိတဗၺာ] သုဘာ။
 ၉၁၁။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ [မူကြဲ-ဝဂၢဳ (သီ၊ က)] ဝဂၢဴ (သ်ာ)]
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၁၂။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၉၁၃။ ''ပုစၧာမိ တံ ေဒဝ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၁၄။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၁၅။ ''သတိသမုပၸါဒကေရာ၊ ဒြါေရ ကကၠဋေကာ ဌိေတာ။
 နိ႒ိေတာ ဇာတ႐ူပႆ၊ ေသာဘတိ ဒသပါဒေကာ။
 ၉၁၆။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၉၁၇။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူေတာ ယမကာသိ ပုညံ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ကကၠဋကရသဒါယကဝိမာနံ စတုတၳံ။
 (အနႏၲရံ ပၪၥဝိမာနံ ယထာ ကကၠဋကရသဒါယကဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ)
၅။ ဒြါရပါလဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၁၈။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၉၁၉။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၂ဝ။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၂၂။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၂၃။ ''ဒိဗၺံ မမံ ဝႆသဟႆမာယု၊ ဝါစာဘိဂီတံ မနသာ ပဝတၱိတံ။
 ဧတၱာဝတာ ဌႆတိ ပုညကေမၼာ၊ ဒိေဗၺဟိ ကာေမဟိ သမဂႋဘူေတာ။
 ၉၂၄။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒြါရပါလဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ပဌမကရဏီယဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၂၆။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၉၂၇။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၂၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၃ဝ။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၃၁။ ''ကရဏီယာနိ ပုညာနိ၊ ပ႑ိေတန ဝိဇာနတာ။
 သမၼဂၢေတသု ဗုေဒၶသု၊ ယတၳ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၉၃၂။ ''အတၳာယ ဝတ ေမ ဗုေဒၶါ၊ အရညာ ဂါမမာဂေတာ။
 တတၳ စိတၱံ ပသာေဒတြာ၊ တာဝတႎသူပေဂါ အဟံ [မူကြဲ-အဟုံ (သီ)]
 ၉၃၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမကရဏီယဝိမာနံ ဆ႒ံ။
၇။ ဒုတိယကရဏီယဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၃၅။ ''ဥစၥမိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၉၃၆။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၃၇။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၃၉။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၄ဝ။ ''ကရဏီယာနိ ပုညာနိ၊ ပ႑ိေတန ဝိဇာနတာ။
 သမၼဂၢေတသု ဘိကၡဴသု၊ ယတၳ ဒိႏၷံ မဟပၹလံ။
 ၉၄၁။ ''အတၳာယ ဝတ ေမ ဘိကၡဳ၊ အရညာ ဂါမမာဂေတာ။
 တတၳ စိတၱံ ပသာေဒတြာ၊ တာဝတႎသူပေဂါ အဟံ။
 ၉၄၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယကရဏီယဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ ပဌမသူစိဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၄၄။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၉၄၅။ ''တတၳစၧသိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၄၆။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၄၈။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၄၉။ ''ယံ ဒဒါတိ န တံ ေဟာတိ၊
 ယေၪၥဝ ဒဇၨာ တေၪၥဝ ေသေယ်ာ။
 သူစိ ဒိႏၷာ သူစိေမဝ ေသေယ်ာ။
 ၉၅ဝ။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမသူစိဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ ဒုတိယသူစိဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၅၂။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၉၅၃။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၉၅၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၅၆။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၅၇။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ပုရိမဇာတိယာ မႏုႆေလာေက။
 ၉၅၈။ ''အဒၵသံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 တႆ အဒါသဟံ သူစႎ၊ ပသေႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၉၅၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယသူစိဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ ပဌမနာဂဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၆၁။ ''သုသုကၠခႏၶံ အဘိ႐ုယွ နာဂံ၊ အကာစိနံ ဒႏၲႎ ဗလႎ မဟာဇဝံ။
 အဘိ႐ုယွ ဂဇဝရံ [မူကြဲ-ဂဇံ ဝရံ (သ်ာ၊)] သုကပၸိတံ၊ ဣဓာဂမာ ေဝဟာယသံ အႏၲလိေကၡ။
 ၉၆၂။ ''နာဂႆ ဒေႏၲသု ဒုေဝသု နိမၼိတာ၊ အေစၧာဒကာ ပဒုမိနိေယာ သုဖုလႅာ။
 ပဒုေမသု စ တုရိယဂဏာ ပဝဇၨေရ၊ ဣမာ စ နစၥႏၲိ မေနာဟရာေယာ။
 ၉၆၃။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၆၄။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၆၅။ ''အေ႒ဝ မုတၱပုပၹာနိ၊ ကႆပႆ မေဟသိေနာ [မူကြဲ-ဘဂဝေတာ (သ်ာ၊ က)]
 ထူပသၼႎ အဘိေရာေပသႎ၊ ပသေႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၉၆၆။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမနာဂဝိမာနံ ဒသမံ။
၁၁။ ဒုတိယနာဂဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၆၈။ ''မဟႏၲံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) နာဂံ အဘိ႐ုယွ၊ သဗၺေသတံ ဂဇုတၱမံ။
 ဝနာ ဝနံ အႏုပရိယာသိ၊ နာရီဂဏပုရကၡေတာ။
 ၾသဘာေသေႏၲာ ဒိသာ သဗၺာ၊ ၾသသဓီ ဝိယ တာရကာ။
 ၉၆၉။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၉၇၁။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ဝဂႌေသေနဝ ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၉၇၂။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဥပါသေကာ စကၡဳမေတာ အေဟာသႎ။
 ပါဏာတိပါတာ ဝိရေတာ အေဟာသႎ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယိႆံ။
 ၉၇၃။ ''အမဇၨေပါ ေနာ စ မုသာ အဘာဏႎ [မူကြဲ-အဘာသႎ (သီ၊ က)] သေကန ဒါေရန စ တုေ႒ာ အေဟာသႎ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၉၇၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယနာဂဝိမာနံ ဧကာဒသမံ။
၁၂။ တတိယနာဂဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၇၆။ ''ေကာ ႏု ဒိေဗၺန ယာေနန၊ သဗၺေသေတန ဟတၳိနာ။
 တုရိယတာဠိတနိေဂၣါေသာ၊ အႏၲလိေကၡ မဟီယတိ။
 ၉၇၇။ ''ေဒဝတာ ႏုသိ ဂႏၶေဗၺာ၊ အဒု [မူကြဲ-အာဒု (သီ၊ သ်ာ၊)] သေကၠာ ပုရိႏၵေဒါ။
 အဇာနႏၲာ တံ ပုစၧာမ၊ ကထံ ဇာေနမု တံ မယ''ႏၲိ။
 ၉၇၈။ ''နမွိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) ေဒေဝါ န ဂႏၶေဗၺာ၊ နာပိ [မူကြဲ-နာမွိ (က၊)] သေကၠာ ပုရိႏၵေဒါ။
 သုဓမၼာ နာမ ေယ ေဒဝါ၊ ေတသံ အညတေရာ အဟ''ႏၲိ။
 ၉၇၉။ ''ပုစၧာမ ေဒဝံ သုဓမၼံ [မူကြဲ-ေဒဝ သုဓမၼ (သ်ာ)] ေဒဝ သုဓမၼံ (က)] ပုထုံ ကတြာန အၪၨလႎ။
 ကႎ ကတြာ မာႏုေသ ကမၼံ၊ သုဓမၼံ ဥပပဇၨတီ''တိ။
 ၉၈ဝ။ ''ဥစၧာဂါရံ တိဏာဂါရံ၊ ဝတၳာဂါရၪၥ ေယာ ဒေဒ။
 တိဏၰံ အညတရံ ဒတြာ၊ သုဓမၼံ ဥပပဇၨတီ''တိ။
တတိယနာဂဝိမာနံ ဒြါဒသမံ။
၁၃။ စူဠရထဝိမာနဝတၳဳ
 ၉၈၁။ ''ဒဠႇဓမၼာ နိသာရႆ၊ ဓႏုံ ၾသလုဗ႓ တိ႒သိ။
 ခတၱိေယာ ႏုသိ ရာဇေညာ၊ အဒု လုေဒၵါ ဝေနစေရာ''တိ [မူကြဲ-ဝနာစေရာတိ (သ်ာ၊ က)]
 ၉၈၂။ ''အႆကာဓိပတိႆာဟံ၊ ဘေႏၲ ပုေတၱာ ဝေနစေရာ။
 နာမံ ေမ ဘိကၡဳ ေတ ျဗဴမိ၊ သုဇာေတာ ဣတိ မံ ဝိဒူ [မူကြဲ-ဝိဒုံ (သီ)]
 ၉၈၃။ ''မိေဂ ဂေဝသမာေနာဟံ၊ ၾသဂါဟေႏၲာ ျဗဟာဝနံ။
 မိဂံ တေၪၥဝ [မူကြဲ-မိဂံ ဂေႏ႖ဝ (သ်ာ)] မိဂဝဓၪၥ (က၊)] နာဒၵကၡႎ၊ တၪၥ ဒိသြာ ဌိေတာ အဟ''ႏၲိ။
 ၉၈၄။ ''သြာဂတံ ေတ မဟာပုည၊ အေထာ ေတ အဒုရာဂတံ။
 ဧေတၱာ ဥဒကမာဒါယ၊ ပါေဒ ပကၡာလယႆု ေတ။
 ၉၈၅။ ''ဣဒမၸိ ပါနီယံ သီတံ၊ အာဘတံ ဂိရိဂဗ႓ရာ။
 ရာဇပုတၱ တေတာ ပိတြာ [မူကြဲ-ပီတြာ (သီ၊ သ်ာ)] သႏၳတသၼႎ ဥပါဝိသာ''တိ။
 ၉၈၆။ ''ကလ်ာဏီ ဝတ ေတ ဝါစာ၊ သဝနီယာ မဟာမုနိ။
 ေနလာ အတၳဝတီ [မူကြဲ-စတၳဝတီ (သီ၊)] ဝဂၢဳ၊ မႏ႖ာ [မူကြဲ-မႏၲာ (သ်ာ၊ ပီ၊ က၊)] အတၳၪၥ ဘာသသိ [မူကြဲ-ဘာသေသ (သီ)]
 ၉၈၇။ ''ကာ ေတ ရတိ ဝေန ဝိဟရေတာ၊ ဣသိနိသဘ ဝေဒဟိ ပုေ႒ာ။
 တဝ ဝစနပထံ နိသာမယိတြာ၊ အတၳဓမၼပဒံ သမာစေရမေသ''တိ။
 ၉၈၈။ ''အဟႎသာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) သဗၺပါဏီနံ၊ ကုမာရမွာက ႐ုစၥတိ။
 ေထယ်ာ စ အတိစာရာ စ၊ မဇၨပါနာ စ အာရတိ။
 ၉၈၉။ ''အာရတိ သမစရိယာ စ၊ ဗာဟုသစၥံ ကတညဳတာ။
 ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ ပါသံသာ၊ ဓမၼာ ဧေတ ပသံသိယာတိ။
 ၉၉ဝ။ ''သႏၲိေက မရဏံ တုယွံ၊ ၾသရံ မာေသဟိ ပၪၥဟိ။
 ရာဇပုတၱ ဝိဇာနာဟိ၊ အတၱာနံ ပရိေမာစယာ''တိ။
 ၉၉၁။ ''ကတမံ သြာဟံ ဇနပဒံ ဂႏ႖ာ၊ ကႎ ကမၼံ ကိၪၥ ေပါရိသံ။
 ကာယ ဝါ ပန ဝိဇၨာယ၊ ဘေဝယ်ံ အဇရာမေရာ''တိ။
 ၉၉၂။ ''န ဝိဇၨေတ ေသာ ပေဒေသာ၊ ကမၼံ ဝိဇၨာ စ ေပါရိသံ။
 ယတၳ ဂႏ႖ာ ဘေဝ မေစၥာ၊ ရာဇပုတၱာဇရာမေရာ။
 ၉၉၃။ ''မဟဒၶနာ မဟာေဘာဂါ၊ ရ႒ဝေႏၲာပိ ခတၱိယာ။
 ပဟူတဓနဓညာေသ၊ ေတပိ ေနာ [မူကြဲ-ေတပိ န (ဗဟူသု)] အဇရာမရာ။
 ၉၉၄။ ''ယဒိ ေတ သုတာ အႏၶကေဝ႑ဳပုတၱာ [မူကြဲ-အႏၶကေဝဏွဳပုတၱာ (သီ)] အ႑ကေဝ႑ပုတၱာ (သ်ာ၊ က)] သူရာ ဝီရာ ဝိကၠႏၲပၸဟာရိေနာ။
 ေတပိ အာယုကၡယံ ပတၱာ၊ ဝိဒၶသၱာ သႆတီသမာ။
 ၉၉၅။ ''ခတၱိယာ ျဗာဟၼဏာ ေဝႆာ၊ သုဒၵါ စ႑ာလပုကၠဳသာ။
 ဧေတ စေည စ ဇာတိယာ၊ ေတပိ ေနာ အဇရာမရာ။
 ၉၉၆။ ''ေယ မႏၲံ ပရိဝေတၱႏၲိ၊ ဆဠဂႍ ျဗဟၼစိႏၲိတံ။
 ဧေတ စေည စ ဝိဇၨာယ၊ ေတပိ ေနာ အဇရာမရာ။
 ၉၉၇။ ''ဣသေယာ စာပိ ေယ သႏၲာ၊ သညတတၱာ တပႆိေနာ။
 သရီရံ ေတပိ ကာေလန၊ ဝိဇဟႏၲိ တပႆိေနာ။
 ၉၉၈။ ''ဘာဝိတတၱာပိ အရဟေႏၲာ၊ ကတကိစၥာ အနာသဝါ။
 နိကၡိပႏၲိ ဣမံ ေဒဟံ၊ ပုညပါပပရိကၡယာ''တိ။
 ၉၉၉။ ''သုဘာသိတာ အတၳဝတီ၊ ဂါထာေယာ ေတ မဟာမုနိ။
 နိဇၩေတၱာမွိ သုဘေ႒န၊ တြၪၥ ေမ သရဏံ ဘဝါ''တိ။
 ၁ဝဝဝ။ ''မာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) မံ တြံ သရဏံ ဂစၧ၊ တေမဝ သရဏံ ဝဇ [မူကြဲ-ဘဇ (က)]
 သက်ပုတၱံ မဟာဝီရံ၊ ယမဟံ သရဏံ ဂေတာ''တိ။
 ၁ဝဝ၁။ ''ကတရသၼႎ ေသာ ဇနပေဒ၊ သတၳာ တုမွာက မာရိသ။
 အဟမၸိ ဒ႒ဳံ ဂစၧိႆံ၊ ဇိနံ အပၸဋိပုဂၢလ''ႏၲိ။
 ၁ဝဝ၂။ ''ပုရတၳိမသၼႎ ဇနပေဒ၊ ၾသကၠာကကုလသမ႓ေဝါ။
 တတၳာသိ ပုရိသာဇေညာ၊ ေသာ စ ေခါ ပရိနိဗၺဳေတာ''တိ။
 ၁ဝဝ၃။ ''သေစ ဟိ ဗုေဒၶါ တိေ႒ယ်၊ သတၳာ တုမွာက မာရိသ။
 ေယာဇနာနိ သဟႆာနိ၊ ဂေစၧယ်ံ [မူကြဲ-ဂေစၧ (သ်ာ၊ ပီ၊ က၊)] ပယိ႐ုပါသိတုံ။
 ၁ဝဝ၄။ ''ယေတာ စ ေခါ [မူကြဲ-ယတာ ေခါ (ပီ၊ က၊)] ပရိနိဗၺဳေတာ၊ သတၳာ တုမွာက မာရိသ။
 နိဗၺဳတမၸိ [မူကြဲ-ပရိနိဗၺဳတံ (သ်ာ၊ က၊)] မဟာဝီရံ၊ ဂစၧာမိ သရဏံ အဟံ။
 ၁ဝဝ၅။ ''ဥေပမိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼၪၥာပိ အႏုတၱရံ။
 သံဃၪၥ နရေဒဝႆ၊ ဂစၧာမိ သရဏံ အဟံ။
 ၁ဝဝ၆။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရမာမိ ခိပၸံ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယာမိ။
 အမဇၨေပါ ေနာ စ မုသာ ဘဏာမိ၊ သေကန ဒါေရန စ ေဟာမိ တုေ႒ာ''တိ။
 ၁ဝဝ၇။ ''သဟႆရံသီဝ ယထာ မဟပၸေဘာ၊ ဒိသံ ယထာ ဘာတိ နေဘ အႏုကၠမံ။
 တထာပကာေရာ [မူကြဲ-တထပၸကာေရာ (သီ၊ သ်ာ၊)] တဝါယံ [မူကြဲ-တဝယံ (သီ၊ ပီ၊)] မဟာရေထာ၊ သမႏၲေတာ ေယာဇနသတၱမာယေတာ။
 ၁ဝဝ၈။ ''သုဝဏၰပေ႗ဟိ သမႏၲေမာတၳေဋာ၊ ဥရႆ မုတၱာဟိ မဏီဟိ စိတၱိေတာ။
 ေလခါ သုဝဏၰႆ စ ႐ူပိယႆ စ၊ ေသာေဘႏၲိ ေဝဠဳရိယမယာ သုနိမၼိတာ။
 ၁ဝဝ၉။ ''သီသၪၥိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉ဝ) ေဝဠဳရိယႆ နိမၼိတံ၊ ယုဂၪၥိဒံ ေလာဟိတကာယ စိတၱိတံ။
 ယုတၱာ သုဝဏၰႆ စ ႐ူပိယႆ စ၊ ေသာဘႏၲိ အႆာ စ ဣေမ မေနာဇဝါ။
 ၁ဝ၁ဝ။ ''ေသာ တိ႒သိ ေဟမရေထ အဓိ႒ိေတာ၊ ေဒဝါနမိေႏၵာဝ သဟႆဝါဟေနာ။
 ပုစၧာမိ တာဟံ ယသဝႏၲ ေကာဝိဒံ [မူကြဲ-ေကာဝိဒ (က)] ကထံ တယာ လေဒၶါ အယံ ဥဠာေရာ''တိ။
 ၁ဝ၁၁။ ''သုဇာေတာ နာမဟံ ဘေႏၲ၊ ရာဇပုေတၱာ ပုေရ အဟုံ။
 တြၪၥ မံ အႏုကမၸာယ၊ သညမသၼႎ နိေဝသယိ။
 ၁ဝ၁၂။ ''ခီဏာယုကၪၥ မံ ဉတြာ၊ သရီရံ ပါဒါသိ သတၳဳေနာ။
 ဣမံ သုဇာတ ပူေဇဟိ၊ တံ ေတ အတၳာယ ေဟဟိတိ။
 ၁ဝ၁၃။ ''တာဟံ ဂေႏၶဟိ မာေလဟိ၊ ပူဇယိတြာ သမုယ်ဳေတာ။
 ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ဥပပေႏၷာမွိ နႏၵနံ။
 ၁ဝ၁၄။ ''နႏၵေန စ ဝေန [မူကြဲ-နႏၵေနာပဝေန (သီ)] နႏၵေန ပဝေန (သ်ာ၊ က၊)] ရေမၼ၊ နာနာဒိဇဂဏာယုေတ။
 ရမာမိ နစၥဂီေတဟိ၊ အစၧရာဟိ ပုရကၡေတာ''တိ။
စူဠရထဝိမာနံ ေတရသမံ။
၁၄။ မဟာရထဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၁၅။ ''သဟႆယုတၱံ ဟယဝါဟနံ သုဘံ၊ အာ႐ုယွိမံ သႏၵနံ ေနကစိတၱံ။
 ဥယ်ာနဘူမႎ အဘိေတာ အႏုကၠမံ၊ ပုရိႏၵေဒါ ဘူတပတီဝ ဝါသေဝါ။
 ၁ဝ၁၆။ ''ေသာဝဏၰမယာ ေတ ရထကုဗၺရာ ဥေဘာ၊ ဖေလဟိ [မူကြဲ-ထေလဟိ (သီ၊)] အံေသဟိ အတီဝ သဂၤတာ။
 သုဇာတဂုမၺာ နရဝီရနိ႒ိတာ၊ ဝိေရာစတီ ပႏၷရေသဝ စေႏၵာ။
 ၁ဝ၁၇။ ''သုဝဏၰဇာလာဝတေတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁) ရေထာ အယံ၊ ဗဟူဟိ နာနာရတေနဟိ စိတၱိေတာ။
 သုနႏၵိေဃာေသာ စ သုဘႆေရာ စ၊ ဝိေရာစတီ စာမရဟတၳဗာဟုဘိ။
 ၁ဝ၁၈။ ''ဣမာ စ နာႎေယာ မနသာဘိနိမၼိတာ၊ ရထႆ ပါဒႏၲရမဇၩဘူသိတာ။
 ဣမာ စ နာႎေယာ သတရာဇိစိတၱိတာ၊ သေတရတာ ဝိဇၨဳရိဝပၸဘာသေရ။
 ၁ဝ၁၉။ ''အေနကစိတၱာဝတေတာ ရေထာ အယံ၊ ပုထူ စ ေနမီ စ သဟႆရံသိေကာ။
 ေတသံ သေရာ သုယ်တိ [မူကြဲ-သူယတိ (သီ၊)] ဝဂၢဳ႐ူေပါ၊ ပၪၥဂႋကံ တုရိယမိဝပၸဝါဒိတံ။
 ၁ဝ၂ဝ။ ''သိရသၼႎ စိတၱံ မဏိစႏၵကပၸိတံ၊ သဒါ ဝိသုဒၶံ ႐ုစိရံ ပဘႆရံ။
 သုဝဏၰရာဇီဟိ အတီဝ သဂၤတံ၊ ေဝဠဳရိယရာဇီဝ အတီဝ ေသာဘတိ။
 ၁ဝ၂၁။ ''ဣေမ စ ဝါဠီ မဏိစႏၵကပၸိတာ၊ အာေရာဟကမၺဴ သုဇဝါ ျဗဟူပမာ။
 ျဗဟာ မဟႏၲာ ဗလိေနာ မဟာဇဝါ၊ မေနာ တဝညာယ တေထဝ သႎသေရ [မူကြဲ-သဗၺေရ (က)] သပၸေရ (?)]။
 ၁ဝ၂၂။ ''ဣေမ စ သေဗၺ သဟိတာ စတုကၠမာ၊ မေနာ တဝညာယ တေထဝ သႎသေရ။
 သမံ ဝဟႏၲာ မုဒုကာ အႏုဒၶတာ၊ အာေမာဒမာနာ တုရဂါန [မူကြဲ-တုရဂၤါန (က၊)] မုတၱမာ။
 ၁ဝ၂၃။ ''ဓုနႏၲိ ဝဂၢႏၲိ ပတႏၲိ [မူကြဲ-ပဝတၱႏၲိ (ပီ၊ က၊)] စမၺေရ၊ အဗ႓ဳဒၶဳနႏၲာ သုကေတ ပိဠႏၶေန။
 ေတသံ သေရာ သုယ်တိ ဝဂၢဳ႐ူေပါ၊ ပၪၥဂႋကံ တုရိယမိဝပၸဝါဒိတံ။
 ၁ဝ၂၄။ ''ရထႆ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၂) ေဃာေသာ အပိဠႏၶနာန စ၊ ခုရႆ နာေဒါ [မူကြဲ-နာဒီ (သ်ာ)] နာဒိ (ပီ၊ က၊)] အဘိဟႎသနာယ စ။
 ေဃာေသာ သုဝဂၢဴ သမိတႆ သုယ်တိ၊ ဂႏၶဗၺတူရိယာနိ ဝိစိၾတသံဝေန။
 ၁ဝ၂၅။ ''ရေထ ဌိတာ တာ မိဂမႏၵေလာစနာ၊ အာဠာရပမွာ ဟသိတာ ပိယံဝဒါ။
 ေဝဠဳရိယဇာလာဝတတာ တႏုစၧဝါ၊ သေဒဝ ဂႏၶဗၺသူရဂၢပူဇိတာ။
 ၁ဝ၂၆။ ''တာ ရတၱရတၱမၺရပီတဝါသသာ၊ ဝိသာလေနတၱာ အဘိရတၱေလာစနာ။
 ကုေလ သုဇာတာ သုတႏူ သုစိမွိတာ၊ ရေထ ဌိတာ ပၪၨလိကာ ဥပ႒ိတာ။
 ၁ဝ၂၇။ ''တာ ကမၺဳေကယူရဓရာ သုဝါသသာ၊ သုမဇၩိမာ ဦ႐ုထႏူပပႏၷာ။
 ဝ႗ဂၤုလိေယာ သုမုခါ သုဒႆနာ၊ ရေထ ဌိတာ ပၪၨလိကာ ဥပ႒ိတာ။
 ၁ဝ၂၈။ ''အညာ သုေဝဏီ သုသု မိႆေကသိေယာ၊ သမံ ဝိဘတၱာဟိ ပဘႆရာဟိ စ။
 အႏုဗၺတာ တာ တဝ မာနေသ ရတာ၊ ရေထ ဌိတာ ပၪၨလိကာ ဥပ႒ိတာ။
 ၁ဝ၂၉။ ''အာေဝဠိနိေယာ ပဒုမုပၸလစၧဒါ၊ အလကၤတာ စႏၵနသာရဝါသိတာ [မူကြဲ-ေဝါသိတာ (သ်ာ)] ဘူသိတာ (က)]
 အႏုဗၺတာ တာ တဝ မာနေသ ရတာ၊ ရေထ ဌိတာ ပၪၨလိကာ ဥပ႒ိတာ။
 ၁ဝ၃ဝ။ ''တာ မာလိနိေယာ ပဒုမုပၸလစၧဒါ၊ အလကၤတာ စႏၵနသာရဝါသိတာ။
 အႏုဗၺတာ တာ တဝ မာနေသ ရတာ၊ ရေထ ဌိတာ ပၪၨလိကာ ဥပ႒ိတာ။
 ၁ဝ၃၁။ ''ကေဏၭသု (ဝိမာနဝတၳဳ၊၃) ေတ ယာနိ ပိဠႏၶနာနိ၊ ဟေတၳသု ပါေဒသု တေထဝ သီေသ။
 ၾသဘာသယႏၲီ ဒသ သဗၺေသာ ဒိသာ၊ အဗ႓ဳဒၵယံ သာရဒိေကာဝ ဘာဏုမာ။
 ၁ဝ၃၂။ ''ဝါတႆ ေဝေဂန စ သမၸကမၸိတာ၊ ဘုေဇသု မာလာ အပိဠႏၶနာနိ စ။
 မုၪၥႏၲိ ေဃာသံ ႐ူစိရံ သုစႎ သုဘံ၊ သေဗၺဟိ ဝိညဴဟိ သုတဗၺ႐ူပံ။
 ၁ဝ၃၃။ ''ဥယ်ာနဘူမ်ာ စ ဒုဝဒၶေတာ ဌိတာ၊ ရထာ စ နာဂါ တူရိယာနိ စ သေရာ။
 တေမဝ ေဒဝိႏၵ ပေမာဒယႏၲိ၊ ဝီဏာ ယထာ ေပါကၡရပတၱဗာဟုဘိ။
 ၁ဝ၃၄။ ''ဣမာသု ဝီဏာသု ဗဟူသု ဝဂၢဴသု၊ မႏုည႐ူပါသု ဟဒေယရိတံ ပီတႎ [မူကြဲ-ဟဒေယရိတံ ပတိ (သီ)] ဟဒေယရိတမၸိ တံ (သ်ာ)]
 ပဝဇၨမာနာသု အတီဝ အစၧရာ၊ ဘမႏၲိ ကညာ ပဒုေမသု သိကၡိတာ။
 ၁ဝ၃၅။ ''ယဒါ စ ဂီတာနိ စ ဝါဒိတာနိ စ၊ နစၥာနိ စိမာနိ [မူကြဲ-ေစမာနိ (သီ၊)] သေမႏၲိ ဧကေတာ။
 အေထတၳ နစၥႏၲိ အေထတၳ အစၧရာ၊ ၾသဘာသယႏၲီ ဥဘေတာ ဝရိတၳိေယာ။
 ၁ဝ၃၆။ ''ေသာ ေမာဒသိ တုရိယဂဏပၸေဗာဓေနာ၊ မဟီယမာေနာ ဝဇိရာဝုေဓါရိဝ။
 ဣမာသု ဝီဏာသု ဗဟူသု ဝဂၢဴသု၊ မႏုည႐ူပါသု ဟဒေယရိတံ ပီတႎ။
 ၁ဝ၃၇။ ''ကႎ တြံ ပုေရ ကမၼမကာသိ အတၱနာ၊ မႏုႆဘူေတာ ပုရိမာယ ဇာတိယာ။
 ဥေပါသထံ ကံ ဝါ [မူကြဲ-ဥေပါသထံ ကႎ ဝ (သ်ာ၊)] တုဝံ ဥပါဝသိ၊ ကံ [မူကြဲ-ကႎ (သ်ာ၊)] ဓမၼစရိယံ ဝတမာဘိေရာစယိ။
 ၁ဝ၃၈။ ''နယီဒမပၸႆ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၄) ကတႆ [မူကြဲ-နယိဒံ အပၸႆ ကတႆ (သီ၊ သ်ာ)] သာေသဒံ အပၸကတႆ (က၊)] ကမၼဳေနာ၊ ပုေဗၺ သုစိဏၰႆ ဥေပါသထႆ ဝါ။
 ဣဒၶါႏုဘာေဝါ ဝိပုေလာ အယံ တဝ၊ ယံ ေဒဝသံဃံ အဘိေရာစေသ ဘုသံ။
 ၁ဝ၃၉။ ''ဒါနႆ ေတ ဣဒံ ဖလံ၊ အေထာ သီလႆ ဝါ ပန။
 အေထာ အၪၨလိကမၼႆ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိေတာ''တိ။
 ၁ဝ၄ဝ။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလႏၲိ။
 ၁ဝ၄၁။ ''ဇိတိႁႏၵိယံ ဗုဒၶမေနာမနိကၠမံ၊ န႐ုတၱမံ ကႆပမဂၢပုဂၢလံ။
 အဝါပုရႏၲံ အမတႆ ဒြါရံ၊ ေဒဝါတိေဒဝံ သတပုညလကၡဏံ။
 ၁ဝ၄၂။ ''တမဒၵသံ ကုၪၨရေမာဃတိဏၰံ၊ သုဝဏၰသိဂႌနဒဗိမၺသာဒိသံ။
 ဒိသြာန တံ ခိပၸမဟုံ သုစီမေနာ၊ တေမဝ ဒိသြာန သုဘာသိတဒၶဇံ။
 ၁ဝ၄၃။ ''တမႏၷပါနံ အထဝါပိ စီဝရံ၊ သုစႎ ပဏီတံ ရသသာ ဥေပတံ။
 ပုပၹာဘိကၠိဏမွိ သေက နိေဝသေန၊ ပတိ႒ေပသႎ သ အသဂၤမာနေသာ။
 ၁ဝ၄၄။ ''တမႏၷပါေနန စ စီဝေရန စ၊ ခေဇၨန ေဘာေဇၨန စ သာယေနန စ။
 သႏၲပၸယိတြာ ဒြိပဒါနမုတၱမံ၊ ေသာ သဂၢေသာ ေဒဝပုေရ ရမာမဟံ။
 ၁ဝ၄၅။
 ''ဧေတႏုပါေယန ဣမံ နိရဂၢဠံ၊ ယညံ ယဇိတြာ တိဝိဓံ ဝိသုဒၶံ။
 ပဟာယဟံ မာႏုသကံ သမုႆယံ၊ ဣႏၵဴပေမာ [မူကြဲ-ဣႏၵႆေမာ (သ်ာ၊ က၊)] ေဒဝပုေရ ရမာမဟံ။
 ၁ဝ၄၆။ ''အာယုၪၥ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၅) ဝဏၰၪၥ သုခံ ဗလၪၥ၊ ပဏီတ႐ူပံ အဘိကခၤတာ မုနိ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ဗဟုံ သုသခၤတံ၊ ပတိ႒ေပတဗၺမသဂၤမာနေသ။
 ၁ဝ၄၇။ [မူကြဲ-ကထာ၊ ၇၉၉]''နယိမသၼႎ ေလာေက ပရသၼႎ [မူကြဲ-နယိမသၼႎ ဝါ ေလာေက ပရသၼႎ (ကထာဝတၳဳ ၇၉၉)၊ နယိမသၼိ ေလာေက ဝ ပရသၼိ (?)] ဝါ ပန၊ ဗုေဒၶန ေသေ႒ာ ဝ သေမာ ဝ ဝိဇၨတိ။
 အာဟုေနယ်ာနံ [မူကြဲ-ယမာဟုေနယ်ာနံ (က၊)] ပရမာဟုတႎ ဂေတာ၊ ပုညတၳိကာနံ ဝိပုလပၹေလသိန''ႏၲိ။
မဟာရထဝိမာနံ စုဒၵသမံ။
မဟာရထဝေဂၢါ ပၪၥေမာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 မ႑ဴေကာ ေရဝတီ ဆေတၱာ၊ ကကၠေဋာ ဒြါရပါလေကာ။
 ေဒြ ကရဏီယာ ေဒြ သူစိ၊ တေယာ နာဂါ စ ေဒြ ရထာ။
 ပုရိသာနံ ပဌေမာ ဝေဂၢါ ပဝုစၥတီတိ။
ဘာဏဝါရံ တတိယံ နိ႒ိတံ။
၆။ ပါယာသိဝေဂၢါ
၁။ ပဌမအဂါရိယဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၄၈။ ''ယထာ ဝနံ စိတၱလတံ ပဘာသတိ [မူကြဲ-ပကာသတိ (က)] ဥယ်ာနေသ႒ံ တိဒသာနမုတၱမံ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁ဝ၄၉။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၅ဝ။ ေသာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၆) ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၅၁။ ''အဟၪၥ ဘရိယာ စ မႏုႆေလာေက၊ ၾသပါနဘူတာ ဃရမာဝသိမွ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒမွ။
 ၁ဝ၅၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမအဂါရိယဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ ဒုတိယအဂါရိယဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၅၄။ ''ယထာ ဝနံ စိတၱလတံ ပဘာသတိ၊ ဥယ်ာနေသ႒ံ တိဒသာနမုတၱမံ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁ဝ၅၅။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၅၆။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၅၇။ ''အဟၪၥ ဘရိယာ စ မႏုႆေလာေက၊ ၾသပါနဘူတာ ဃရမာဝသိမွ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒမွ။
 ၁ဝ၅၈။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယအဂါရိယဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ ဖလဒါယကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၆ဝ။ ''ဥစၥမိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၇) မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ေသာဠသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၁ဝ၆၁။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 အ႒႒ကာ သိကၡိတာ သာဓု႐ူပါ၊ ဒိဗၺာ စ ကညာ တိဒသစရာ ဥဠာရာ။
 နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ၁ဝ၆၂။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၆၃။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၆၄။ ''ဖလဒါယီ ဖလံ ဝိပုလံ လဘတိ၊ ဒဒမုဇုဂေတသု ပသႏၷမာနေသာ။
 ေသာ ဟိ ပေမာဒတိ [မူကြဲ-ေမာဒတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] သဂၢဂေတာ တိဒိေဝ [မူကြဲ-တတၳ (က)] အႏုေဘာတိ စ ပုညဖလံ ဝိပုလံ။
 ၁ဝ၆၅။ ''တေဝဝါဟံ [မူကြဲ-တေထဝါဟံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] မဟာမုနိ၊ အဒါသႎ စတုေရာ ဖေလ။
 ၁ဝ၆၆။ ''တသၼာ ဟိ ဖလံ အလေမဝ ဒါတုံ၊ နိစၥံ မႏုေႆန သုခတၳိေကန။
 ဒိဗၺာနိ ဝါ ပတၳယတာ သုခါနိ၊ မႏုႆေသာဘဂၢတမိစၧတာ ဝါ။
 ၁ဝ၆၇။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဖလဒါယကဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ ပဌမဥပႆယဒါယကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၆၉။ ''စေႏၵာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၈) ယထာ ဝိဂတဝလာဟေက နေဘ၊ ၾသဘာသယံ ဂစၧတိ အႏၲလိေကၡ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁ဝ၇ဝ။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၇၁။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၇၂။ ''အဟၪၥ ဘရိယာ စ မႏုႆေလာေက၊ ဥပႆယံ အရဟေတာ အဒမွ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒမွ။
 ၁ဝ၇၃။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမဥပႆယဒါယကဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ ဒုတိယဥပႆယဒါယကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၇၅။ သူရိေယာ ယထာ ဝိဂတဝလာဟေက နေဘ။ ပ ။။
 (ယထာ ပုရိမဝိမာနံ တထာ ဝိတၳာေရတဗၺံ)။
 ၁ဝ၇၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယဥပႆယဒါယကဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ဘိကၡာဒါယကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၈၁။ ''ဥစၥမိဒံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၉) မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၁ဝ၈၂။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၈၃။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၈၄။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဒိသြာန ဘိကၡဳံ တသိတံ ကိလႏၲံ။
 ဧကာဟံ ဘိကၡံ ပဋိပါဒယိႆံ၊ သမဂႋ ဘေတၱန တဒါ အကာသႎ။
 ၁ဝ၈၅။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဘိကၡာဒါယကဝိမာနံ ဆ႒ံ။
၇။ ယဝပါလကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၈၇။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၈၉။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၉ဝ။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ အေဟာသႎ ယဝပါလေကာ။
 အဒၵသံ ဝိရဇံ ဘိကၡဳံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 ၁ဝ၉၁။ ''တႆ အဒါသဟံ ဘာဂံ၊ ပသေႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ကုမၼာသပိ႑ံ ဒတြာန၊ ေမာဒါမိ နႏၵေန ဝေန။
 ၁ဝ၉၂။ ''ေတန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁ဝဝ) ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ယဝပါလကဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ ပဌမကု႑လီဝိမာနဝတၳဳ
 ၁ဝ၉၄။ ''အလကၤေတာ မလ်ဓေရာ သုဝေတၳာ၊ သုကု႑လီ ကပၸိတေကသမႆု။
 အာမုတၱဟတၳာဘရေဏာ ယသႆီ၊ ဒိေဗၺ ဝိမာနမွိ ယထာပိ စႏၵိမာ။
 ၁ဝ၉၅။ ''ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ၊ အ႒႒ကာ သိကၡိတာ သာဓု႐ူပါ။
 ဒိဗၺာ စ ကညာ တိဒသစရာ ဥဠာရာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ၁ဝ၉၆။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁ဝ၉၇။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁ဝ၉၈။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဒိသြာန သမေဏ သီလဝေႏၲ။
 သမၸႏၷဝိဇၨာစရေဏ ယသႆီ၊ ဗဟုႆုေတ တဏွကၡယူပပေႏၷ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁ဝ၉၉။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ပဌမကု႑လီဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ ဒုတိယကု႑လီဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁ဝ၁။ ''အလကၤေတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၁) မလ်ဓေရာ သုဝေတၳာ၊ သုကု႑လီ ကပၸိတေကသမႆု။
 အာမုတၱဟတၳာဘရေဏာ ယသႆီ၊ ဒိေဗၺ ဝိမာနမွိ ယထာပိ စႏၵိမာ။
 ၁၁ဝ၂။ ''ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ၊ အ႒႒ကာ သိကၡိတာ သာဓု႐ူပါ။
 ဒိဗၺာ စ ကညာ တိဒသစရာ ဥဠာရာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ၁၁ဝ၃။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁ဝ၄။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁ဝ၅။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဒိသြာန သမေဏ သာဓု႐ူေပ [မူကြဲ-သီလဝေႏၲ (က)]
 သမၸႏၷဝိဇၨာစရေဏ ယသႆီ၊ ဗဟုႆုေတ သီလဝေႏၲ ပသေႏၷ [မူကြဲ-သီလဝတူပပေႏၷ (က၊ သီ၊ က)]
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁၁ဝ၆။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
ဒုတိယကု႑လီဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ (ဥတၱရ) ပါယာသိဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁ဝ၈။ ''ယာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၂) ေဒဝရာဇႆ သဘာ သုဓမၼာ၊ ယတၳစၧတိ ေဒဝသံေဃာ သမေဂၢါ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁၁ဝ၉။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၁ဝ။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၁၁။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ရေညာ ပါယာသိႆ အေဟာသႎ မာဏေဝါ။
 လဒၶါ ဓနံ သံဝိဘာဂံ အကာသႎ၊ ပိယာ စ ေမ သီလဝေႏၲာ အေဟသုံ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁၁၁၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ေပ၊။ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
(ဥတၱရ) ပါယာသိဝိမာနံ [မူကြဲ-ဥတၱရဝိမာနံ (သီ၊ သ်ာ၊ အ႒၊)] ဒသမံ။
 ပါယာသိဝေဂၢါ ဆေ႒ာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 ေဒြ အဂါရိေနာ ဖလဒါယီ၊ ေဒြ ဥပႆယဒါယီ ဘိကၡာယ ဒါယီ။
 ယဝပါလေကာ ေစဝ ေဒြ၊ ကု႑လိေနာ ပါယာသီတိ [မူကြဲ-ပါဌေဘေဒါ နတၳိ]။
 ပုရိသာနံ ဒုတိေယာ ဝေဂၢါ ပဝုစၥတီတိ။
၇။ သုနိကၡိတၱဝေဂၢါ
၁။ စိတၱလတာဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၁၄။ ''ယထာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၃) ဝနံ စိတၱလတံ ပဘာသတိ၊ ဥယ်ာနေသ႒ံ တိဒသာနမုတၱမံ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁၁၁၅။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၁၆။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၁၇။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဒလိေဒၵါ အတာေဏာ ကပေဏာ ကမၼကေရာ အေဟာသႎ။
 ဇိေဏၰ စ မာတာပိတေရာ အဘာရႎ [မူကြဲ-အဘရႎ (သီ၊ သ်ာ)] ပိယာ စ ေမ သီလဝေႏၲာ အေဟသုံ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသိ။
 ၁၁၁၈။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
စိတၱလတာဝိမာနံ ပဌမံ။
၂။ နႏၵနဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၂ဝ။ ''ယထာ ဝနံ နႏၵနံ [မူကြဲ-နႏၵနံ စိတၱလတံ (သီ၊ သ်ာ၊ က)] နႏၵဝနံ (က၊)] ပဘာသတိ၊ ဥယ်ာနေသ႒ံ တိဒသာနမုတၱမံ။
 တထူပမံ တုယွမိဒံ ဝိမာနံ၊ ၾသဘာသယံ တိ႒တိ အႏၲလိေကၡ။
 ၁၁၂၁။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၄) မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၂၂။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၂၃။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဒလိေဒၵါ အတာေဏာ ကပေဏာ ကမၼကေရာ အေဟာသႎ။
 ဇိေဏၰ စ မာတာပိတေရာ အဘာရႎ၊ ပိယာ စ ေမ သီလဝေႏၲာ အေဟသုံ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁၁၂၄။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
နႏၵနဝိမာနံ ဒုတိယံ။
၃။ မဏိထူဏဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၂၆။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၁၁၂၇။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၁၁၂၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၃ဝ။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၃၁။ ''အဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၅) မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ ဝိဝေန ပေထ သကၤမနံ [မူကြဲ-စကၤမနံ (သီ)] စကၤမံ (သ်ာ)] သမကံ (က၊ သီ၊)] အကာသႎ။
 အာရာမ႐ုကၡာနိ စ ေရာပယိႆံ၊ ပိယာ စ ေမ သီလဝေႏၲာ အေဟသုံ။
 အႏၷၪၥ ပါနၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ၊ သကၠစၥ ဒါနံ ဝိပုလံ အဒါသႎ။
 ၁၁၃၂။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
မဏိထူဏဝိမာနံ တတိယံ။
၄။ သုဝဏၰဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၃၄။ ''ေသာဝဏၰမေယ ပဗၺတသၼႎ၊ ဝိမာနံ သဗၺေတာပဘံ။
 ေဟမဇာလပဋိစၧႏၷံ [မူကြဲ-ေဟမဇာလကပစၧႏၷံ (သီ)] ကိကႋဏိ [မူကြဲ-ကိကၤဏိက (သ်ာ၊ က)] ကိကႋဏိက (ပီ၊)] ဇာလကပၸိတံ။
 ၁၁၃၅။ ''အ႒ံသာ သုကတာ ထမ႓ာ၊ သေဗၺ ေဝဠဳရိယာမယာ။
 ဧကေမကာယ အံသိယာ၊ ရတနာ သတၱ နိမၼိတာ။
 ၁၁၃၆။ ''ေဝဠဳရိယသုဝဏၰႆ၊ ဖလိကာ ႐ူပိယႆ စ။
 မသာရဂလႅမုတၱာဟိ၊ ေလာဟိတဂၤမဏီဟိ စ။
 ၁၁၃၇။ ''စိၾတာ မေနာရမာ ဘူမိ၊ န တတၳဳဒၶံသတီ ရေဇာ။
 ေဂါပါဏသီဂဏာ ပီတာ၊ ကူဋံ ဓာေရႏၲိ နိမၼိတာ။
 ၁၁၃၈။ ''ေသာပါဏာနိ စ စတၱာရိ၊ နိမၼိတာ စတုေရာ ဒိသာ။
 နာနာရတနဂေဗ႓ဟိ၊ အာဒိေစၥာဝ ဝိေရာစတိ။
 ၁၁၃၉။ ''ေဝဒိယာ စတေႆာ တတၳ၊ ဝိဘတၱာ ဘာဂေသာ မိတာ။
 ဒဒၵလႅမာနာ အာဘႏၲိ၊ သမႏၲာ စတုေရာ ဒိသာ။
 ၁၁၄ဝ။ ''တသၼႎ ဝိမာေန ပဝေရ၊ ေဒဝပုေတၱာ မဟပၸေဘာ။
 အတိေရာစသိ ဝေဏၰန၊ ဥဒယေႏၲာဝ ဘာဏုမာ။
 ၁၁၄၁။ ''ဒါနႆ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၆) ေတ ဣဒံ ဖလံ၊ အေထာ သီလႆ ဝါ ပန။
 အေထာ အၪၨလိကမၼႆ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိေတာ''။
 ၁၁၄၂။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၄၃။ ''အဟံ အႏၶကဝိႏၵသၼႎ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 ဝိဟာရံ သတၳဳ ကာေရသႎ၊ ပသေႏၷာ ေသဟိ ပါဏိဘိ။
 ၁၁၄၄။ ''တတၳ ဂႏၶၪၥ မာလၪၥ၊ ပစၥယၪၥ [မူကြဲ-ပစၥဂၢၪၥ (သီ)] ပစၥဂၣၪၥ (?)] ဝိေလပနံ။ ဝိဟာရံ သတၳဳ အဒါသႎ၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 ေတန မယွံ ဣဒံ လဒၶံ၊ ဝသံ ဝေတၱမိ နႏၵေန။
 ၁၁၄၅။ ''နႏၵေန စ ဝေန [မူကြဲ-နႏၵေန ပဝေန (သီ၊ သ်ာ၊)] ရေမၼ၊ နာနာဒိဇဂဏာယုေတ။
 ရမာမိ နစၥဂီေတဟိ၊ အစၧရာဟိ ပုရကၡေတာ''တိ။
သုဝဏၰဝိမာနံ စတုတၳံ။
၅။ အမၺဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၄၆။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၁၁၄၇။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၁၁၄၈။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ။ ပ ။ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၅ဝ။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၅၁။ ''ဂိမွာနံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၇) ပစၧိေမ မာေသ၊ ပတပေႏၲ [မူကြဲ-ပတာပေႏၲ (သ်ာ)] ပတာေပေႏၲ (က၊)] ဒိဝကၤေရ။
 ပေရသံ ဘတေကာ ေပါေသာ၊ အမၺာရာမမသိၪၥတိ။
 ၁၁၅၂။ ''အထ ေတနာဂမာ ဘိကၡဳ၊ သာရိပုေတၱာတိ ဝိႆုေတာ။
 ကိလႏၲ႐ူေပါ ကာေယန၊ အကိလေႏၲာဝ ေစတသာ။
 ၁၁၅၃။ ''တၪၥ ဒိသြာန အာယႏၲံ၊ အေဝါစံ အမၺသိၪၥေကာ။
 သာဓု တံ [မူကြဲ-သာဓုကံ (က၊)] ဘေႏၲ ႏွာေပယ်ံ၊ ယံ မမႆ သုခါဝဟံ။
 ၁၁၅၄။ ''တႆ ေမ အႏုကမၸာယ၊ နိကၡိပိ ပတၱစီဝရံ။
 နိသီဒိ ႐ုကၡမူလသၼႎ၊ ဆာယာယ ဧကစီဝေရာ။
 ၁၁၅၅။ ''တၪၥ အေစၧန ဝါရိနာ၊ ပသႏၷမာနေသာ နေရာ။
 ႏွာပယီ ႐ုကၡမူလသၼႎ၊ ဆာယာယ ဧကစီဝရံ။
 ၁၁၅၆။ ''အေမၺာ စ သိေတၱာ သမေဏာ စ ႏွာပိေတာ၊ မယာ စ ပုညံ ပသုတံ အနပၸကံ။
 ဣတိ ေသာ ပီတိယာ ကာယံ၊ သဗၺံ ဖရတိ အတၱေနာ။
 ၁၁၅၇။ ''တေဒဝ ဧတၱကံ ကမၼံ၊ အကာသႎ တာယ ဇာတိယာ။
 ပဟာယ မာႏုသံ ေဒဟံ၊ ဥပပေႏၷာမွိ နႏၵနံ။
 ၁၁၅၈။ ''နႏၵေန စ ဝေန ရေမၼ၊ နာနာဒိဇဂဏာယုေတ။
 ရမာမိ နစၥဂီေတဟိ၊ အစၧရာဟိ ပုရကၡေတာ''တိ။
အမၺဝိမာနံ ပၪၥမံ။
၆။ ေဂါပါလဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၅၉။ ''ဒိသြာန ေဒဝံ ပဋိပုစၧိ ဘိကၡဳ၊ ဥေစၥ ဝိမာနမွိ စိရ႒ိတိေက။
 အာမုတၱဟတၳာဘရဏံ ယသႆႎ [မူကြဲ-အာမုတၱဟတၳာဘရေဏာ ယသႆီ (သ်ာ၊ ပီ၊ က)] ဒိေဗၺ ဝိမာနမွိ ယထာပိ စႏၵိမာ။
 ၁၁၆ဝ။ ''အလကၤေတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၈) မလ်ဓေရာ [မူကြဲ-မာလဘာရီ (သီ)] မာလဓရီ (က၊)] သုဝေတၳာ၊ သုကု႑လီ ကပၸိတေကသမႆု။
 အာမုတၱဟတၳာဘရေဏာ ယသႆီ၊ ဒိေဗၺ ဝိမာနမွိ ယထာပိ စႏၵိမာ။
 ၁၁၆၁။ ''ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ၊ အ႒႒ကာ သိကၡိတာ သာဓု႐ူပါ။
 ဒိဗၺာ စ ကညာ တိဒသစရာ ဥဠာရာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ၁၁၆၂။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၁၆၃။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၆၄။ ''အဟံ မႏုေႆသု မႏုႆဘူေတာ၊ သဂၤမၼ ရကၡိႆံ ပေရသံ ေဓႏုေယာ။
 တေတာ စ အာဂါ သမေဏာ မမႏၲိေက ဂါေဝါ စ မာေသ အဂမံသု ခါဒိတုံ။
 ၁၁၆၅။ ''ဒြယဇၨ ကိစၥံ ဥဘယၪၥ ကာရိယံ၊ ဣေစၥဝဟံ [မူကြဲ-ဣေစၥဝံ (က၊)] ဘေႏၲ တဒါ ဝိစိႏၲယႎ။
 တေတာ စ သညံ ပဋိလဒၶေယာနိေသာ၊ ဒဒါမိ ဘေႏၲတိ ခိပႎ အနႏၲကံ။
 ၁၁၆၆။ ''ေသာ မာသေခတၱံ တုရိေတာ အဝါသရႎ၊ ပုရာ အယံ ဘၪၨတိ ယႆိဒံ ဓနံ။
 တေတာ စ ကေဏွာ ဥရေဂါ မဟာဝိေသာ၊ အဍံသိ ပါေဒ တုရိတႆ ေမ သေတာ။
 ၁၁၆၇။ ''သြာဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၉) အေ႗ာမွိ ဒုေကၡန ပီဠိေတာ၊ ဘိကၡဳ စ တံ သာမံ မုၪၥိတြာနႏၲကံ [မူကြဲ-မုၪၥိတြ နႏၲကံ (သီ)] မုၪၥိတြာ အနႏၲကံ (သ်ာ)]
 အဟာသိ ကုမၼာသံ မမာႏုကမၸယာ [မူကြဲ-မမာႏုကမၸိယာ (ပီ၊ က)] မမာႏုကမၸာယ (သ်ာ)] တေတာ စုေတာ ကာလကေတာမွိ ေဒဝတာ။
 ၁၁၆၈။ ''တေဒဝ ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ကမၼံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 တယာ ဟိ ဘေႏၲ အႏုကမၸိေတာ ဘုသံ၊ ကတညဳတာယ အဘိပါဒယာမိ တံ။
 ၁၁၆၉။ ''သေဒဝေက ေလာေက သမာရေက စ၊ အေညာ မုနိ နတၳိ တယာႏုကမၸေကာ။
 တယာ ဟိ ဘေႏၲ အႏုကမၸိေတာ ဘုသံ၊ ကတညဳတာယ အဘိဝါဒယာမိ တံ။
 ၁၁၇ဝ။ ''ဣမသၼႎ ေလာေက ပရသၼႎ ဝါ ပန၊ အေညာ မုနီ နတၳိ တယာႏုကမၸေကာ။
 တယာ ဟိ ဘေႏၲ အႏုကမၸိေတာ ဘုသံ၊ ကတညဳတာယ အဘိဝါဒယာမိ တ''ႏၲိ။
ေဂါပါလဝိမာနံ ဆ႒ံ။
၇။ က႑ကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၇၁။ ''ပုဏၰမာေသ ယထာ စေႏၵာ၊ နကၡတၱပရိဝါရိေတာ။
 သမႏၲာ အႏုပရိယာတိ၊ တာရကာဓိပတီ သသီ။
 ၁၁၇၂။ ''တထူပမံ ဣဒံ ဗ်မွံ၊ ဒိဗၺံ ေဒဝပုရမွိ စ။
 အတိေရာစတိ ဝေဏၰန၊ ဥဒယေႏၲာဝ ရံသိမာ။
 ၁၁၇၃။ ''ေဝဠဳရိယသုဝဏၰႆ၊ ဖလိကာ ႐ူပိယႆ စ။
 မသာရဂလႅမုတၱာဟိ၊ ေလာဟိတဂၤမဏီဟိ စ။
 ၁၁၇၄။ ''စိၾတာ မေနာရမာ ဘူမိ၊ ေဝဠဴရိယႆ သႏၳတာ။
 ကူဋာဂါရာ သုဘာ ရမၼာ၊ ပါသာေဒါ ေတ သုမာပိေတာ။
 ၁၁၇၅။ ''ရမၼာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၁ဝ) စ ေတ ေပါကၡရဏီ၊ ပုထုေလာမနိေသဝိတာ။
 အေစၧာဒကာ ဝိပၸသႏၷာ၊ ေသာဝဏၰဝါလုကသႏၳတာ။
 ၁၁၇၆။ ''နာနာပဒုမသၪၧႏၷာ၊ ပု႑ရီကသေမာတတာ [မူကြဲ-သေမာတၳတာ (က)] သေမာဂတာ (သ်ာ)]
 သုရဘႎ သမၸဝါယႏၲိ၊ မႏုညာ မာလုေတရိတာ။
 ၁၁၇၇။ ''တႆာ ေတ ဥဘေတာ ပေႆ၊ ဝနဂုမၺာ သုမာပိတာ။
 ဥေပတာ ပုပၹ႐ုေကၡဟိ၊ ဖလ႐ုေကၡဟိ စူဘယံ။
 ၁၁၇၈။ ''ေသာဝဏၰပါေဒ ပလႅေကၤ၊ မုဒုေက ေဂါဏကတၳေတ [မူကြဲ-ေစာလသႏၳေတ (သီ)]
 နိသိႏၷံ ေဒဝရာဇံဝ၊ ဥပတိ႒ႏၲိ အစၧရာ။
 ၁၁၇၉။ ''သဗၺာဘရဏသၪၧႏၷာ၊ နာနာမာလာဝိဘူသိတာ။
 ရေမႏၲိ တံ မဟိဒၶိကံ၊ ဝသဝတၱီဝ ေမာဒသိ။
 ၁၁၈ဝ။ ''ေဘရိသခၤမုဒိဂၤါဟိ၊ ဝီဏာဟိ ပဏေဝဟိ စ။
 ရမသိ ရတိသမၸေႏၷာ၊ နစၥဂီေတ သုဝါဒိေတ။
 ၁၁၈၁။ ''ဒိဗၺာ ေတ ဝိဝိဓာ ႐ူပါ၊ ဒိဗၺာ သဒၵါ အေထာ ရသာ။
 ဂႏၶာ စ ေတ အဓိေပၸတာ၊ ေဖာ႒ဗၺာ စ မေနာရမာ။
 ၁၁၈၂။ ''တသၼႎ ဝိမာေန ပဝေရ၊ ေဒဝပုတၱ မဟပၸေဘာ။
 အတိေရာစသိ ဝေဏၰန၊ ဥဒယေႏၲာဝ ဘာဏုမာ။
 ၁၁၈၃။ ''ဒါနႆ ေတ ဣဒံ ဖလံ၊ အေထာ သီလႆ ဝါ ပန။
 အေထာ အၪၨလိကမၼႆ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိေတာ''။
 ၁၁၈၄။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၁၈၅။ ''အဟံ ကပိလဝတၳဳသၼႎ၊ သာကိယာနံ ပု႐ုတၱေမ။
 သုေဒၶါဒနႆ ပုတၱႆ၊ က႑ေကာ သဟေဇာ အဟံ။
 ၁၁၈၆။ ''ယဒါ ေသာ အၯရတၱာယံ၊ ေဗာဓာယ မဘိနိကၡမိ။
 ေသာ မံ မုဒူဟိ ပါဏီဟိ၊ ဇာလိ [မူကြဲ-ဇာလ (သီ၊)] တမၺနေခဟိ စ။
 ၁၁၈၇။ ''သတၳႎ အာေကာဋယိတြာန၊ ဝဟ သမၼာတိ စျဗဝိ။
 အဟံ ေလာကံ တာရယိႆံ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိမုတၱမံ။
 ၁၁၈၈။ ''တံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၁) ေမ ဂိရံ သုဏႏၲႆ၊ ဟာေသာ ေမ ဝိပုေလာ အဟု။
 ဥဒဂၢစိေတၱာ သုမေနာ၊ အဘိသီသႎ [မူကြဲ-အဘိသႎသႎ (သီ)] အဘိသီသိ (ပီ၊)] တဒါ အဟံ။
 ၁၁၈၉။ ''အဘိ႐ူဠႇၪၥ မံ ဉတြာ၊ သက်ပုတၱံ မဟာယသံ။
 ဥဒဂၢစိေတၱာ မုဒိေတာ၊ ဝဟိႆံ ပုရိသုတၱမံ။
 ၁၁၉ဝ။ ''ပေရသံ ဝိဇိတံ ဂႏ႖ာ၊ ဥဂၢတသၼႎ ဒိဝါကေရ [မူကြဲ-ဒိဝကၤေရ (သ်ာ၊ က)]
 မမံ ဆႏၷၪၥ ၾသဟာယ၊ အနေပေကၡာ ေသာ အပကၠမိ။
 ၁၁၉၁။ ''တႆ တမၺနေခ ပါေဒ၊ ဇိဝွါယ ပရိေလဟိသံ။
 ဂစၧႏၲၪၥ မဟာဝီရံ၊ ႐ုဒမာေနာ ဥဒိကၡိသံ။
 ၁၁၉၂။ ''အဒႆေနနဟံ တႆ၊ သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။
 အလတၳံ ဂ႐ုကာဗာဓံ၊ ခိပၸံ ေမ မရဏံ အဟု။
 ၁၁၉၃။ ''တေႆဝ အာႏုဘာေဝန၊ ဝိမာနံ အာဝသာမိဒံ။
 သဗၺကာမဂုေဏာေပတံ၊ ဒိဗၺံ ေဒဝပုရမွိ စ။
 ၁၁၉၄။ ''ယၪၥ ေမ အဟုဝါ ဟာေသာ၊ သဒၵံ သုတြာန ေဗာဓိယာ။
 ေတေနဝ ကုသလမူေလန၊ ဖုသိႆံ အာသဝကၡယံ။
 ၁၁၉၅။ ''သေစ ဟိ ဘေႏၲ ဂေစၧယ်ာသိ၊ သတၳဳ ဗုဒၶႆ သႏၲိေက။
 မမာပိ နံ ဝစေနန၊ သိရသာ ဝဇၨာသိ ဝႏၵနံ။
 ၁၁၉၆။ ''အဟမၸိ ဒ႒ဳံ ဂစၧိႆံ၊ ဇိနံ အပၸဋိပုဂၢလံ။
 ဒုလႅဘံ ဒႆနံ ေဟာတိ၊ ေလာကနာထာန တာဒိန''ႏၲိ။
 ၁၁၉၇။ ေသာ ကတညဴ ကတေဝဒီ၊ သတၳာရံ ဥပသကၤမိ။
 သုတြာ ဂိရံ စကၡဳမေတာ၊ ဓမၼစကၡဳံ ဝိေသာဓယိ။
 ၁၁၉၈။ ဝိေသာေဓတြာ ဒိ႒ိဂတံ၊ ဝိစိကိစၧံ ဝတာနိ စ။
 ဝႏၵိတြာ သတၳဳေနာ ပါေဒ၊ တေတၳဝႏၲရဓာယထာတိ [မူကြဲ-တေတၳဝႏၲရဓာယတီတိ (က)]
က႑ကဝိမာနံ သတၱမံ။
၈။ အေနကဝဏၰဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၁၉၉။ ''အေနကဝဏၰံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၂) ဒရေသာကနာသနံ၊ ဝိမာနမာ႐ုယွ အေနကစိတၱံ။
 ပရိဝါရိေတာ အစၧရာသဂၤေဏန၊ သုနိမၼိေတာ ဘူတပတီဝ ေမာဒသိ။
 ၁၂ဝဝ။ ''သမႆေမာ နတၳိ ကုေတာ ပႏုတၱေရာ [မူကြဲ-ဥတၱရိ (က)] ယေသန ပုေညန စ ဣဒၶိယာ စ။
 သေဗၺ စ ေဒဝါ တိဒသဂဏာ သေမစၥ၊ တံ တံ နမႆႏၲိ သသႎဝ ေဒဝါ။
 ဣမာ စ ေတ အစၧရာေယာ သမႏၲေတာ၊ နစၥႏၲိ ဂါယႏၲိ ပေမာဒယႏၲိ။
 ၁၂ဝ၁။ ''ေဒဝိဒၶိပေတၱာသိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၂ဝ၂။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ။ ပ ။ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၂ဝ၃။ ''အဟံ ဘဒေႏၲ အဟုဝါသိ ပုေဗၺ၊ သုေမဓနာမႆ ဇိနႆ သာဝေကာ။
 ပုထုဇၨေနာ အနႏုေဗာေဓါဟမသၼိ [မူကြဲ-အနဝေဗာေဓါဟမသၼႎ (သီ)] အနႏုေဗာေဓါဟမာသႎ (?)]၊ ေသာ သတၱ ဝႆာနိ ပရိဗၺဇိႆဟံ [မူကြဲ-ပဗၺဇိႆဟံ (သ်ာ၊ က)] ပဗၺဇိသာဟံ (ပီ)]
 ၁၂ဝ၄။ ''ေသာဟံ သုေမဓႆ ဇိနႆ သတၳဳေနာ၊ ပရိနိဗၺဳတေႆာဃတိဏၰႆ တာဒိေနာ။
 ရတႏုစၥယံ ေဟမဇာေလန ဆႏၷံ၊ ဝႏၵိတြာ ထူပသၼႎ မနံ ပသာဒယႎ။
 ၁၂ဝ၅။ ''န (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၃) မာသိ ဒါနံ န စ မတၳိ ဒါတုံ၊ ပေရ စ ေခါ တတၳ သမာဒေပသႎ။
 ပူေဇထ နံ ပူဇနီယႆ [မူကြဲ-ပူဇေနယ်ႆ (သ်ာ၊ က၊)] ဓာတုံ၊ ဧဝံ ကိရ သဂၢမိေတာ ဂမိႆထ။
 ၁၂ဝ၆။ ''တေဒဝ ကမၼံ ကုသလံ ကတံ မယာ၊ သုခၪၥ ဒိဗၺံ အႏုေဘာမိ အတၱနာ။
 ေမာဒါမဟံ တိဒသဂဏႆ မေဇၩ၊ န တႆ ပုညႆ ခယမၸိ အဇၩဂ''ႏၲိ။
အေနကဝဏၰဝိမာနံ အ႒မံ။
၉။ မ႒ကု႑လီဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၂ဝ၇။ [မူကြဲ-ေပ၊ ဝ၊ ၁၈၆] ''အလကၤေတာ မ႒ကု႑လီ [မူကြဲ-မ႗ကု႑လီ (သီ)] မာလဓာရီ ဟရိစႏၵႏုႆေဒါ။
 ဗာဟာ ပဂၢယွ ကႏၵသိ၊ ဝနမေဇၩ ကႎ ဒုကၡိေတာ တုဝ''ႏၲိ။
 ၁၂ဝ၈။ ''ေသာဝဏၰမေယာ ပဘႆေရာ၊ ဥပၸေႏၷာ ရထပၪၨေရာ မမ။
 တႆ စကၠယုဂံ န ဝိႏၵာမိ၊ ေတန ဒုေကၡန ဇဟာမိ [မူကြဲ-ဇဟိႆံ (သီ)] ဇဟိႆာမိ (သ်ာ၊ ပီ၊)] ဇီဝိတ''ႏၲိ။
 ၁၂ဝ၉။ ''ေသာဝဏၰမယံ မဏိမယံ၊ ေလာဟိတကမယံ [မူကြဲ-ေလာဟိတဂၤမယံ (သ်ာ)] ေလာဟိတကၤမယံ (သီ)] ေလာဟမယံ (ကတၳစိ)] အထ ႐ူပိယမယံ။
 အာစိကၡ [မူကြဲ-အာစိကၡထ (က၊)] ေမ ဘဒၵမာဏဝ၊ စကၠယုဂံ ပဋိပါဒယာမိ ေတ''တိ။
 ၁၂၁ဝ။ ေသာ မာဏေဝါ တႆ ပါဝဒိ၊ ''စႏၵိမသူရိယာ ဥဘေယတၳ ဒိႆေရ။
 ေသာဝဏၰမေယာ ရေထာ မမ၊ ေတန စကၠယုေဂန ေသာဘတီ''တိ။
 ၁၂၁၁။ ''ဗာေလာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၄) ေခါ တြံ အသိ မာဏဝ၊ ေယာ တြံ ပတၳယေသ အပတၳိယံ။
 မညာမိ တုဝံ မရိႆသိ၊ န ဟိ တြံ လစၧသိ စႏၵိမသူရိေယ''တိ။
 ၁၂၁၂။ ''ဂမနာဂမနမၸိ ဒိႆတိ၊ ဝဏၰဓာတု ဥဘယတၳ ဝီထိယာ။
 ေပေတာ [မူကြဲ-ေပေတာ ပန (သီ၊ သ်ာ၊)] ကာလကေတာ န ဒိႆတိ၊ ေကာ နိဓ ကႏၵတံ ဗာလ်တေရာ''တိ။
 ၁၂၁၃။ ''သစၥံ ေခါ ဝေဒသိ မာဏဝ၊ အဟေမဝ ကႏၵတံ ဗာလ်တေရာ။
 စႏၵံ ဝိယ ဒါရေကာ ႐ုဒံ၊ ေပတံ ကာလကတာဘိပတၳယိ''ႏၲိ။
 ၁၂၁၄။ ''အာဒိတၱံ ဝတ မံ သႏၲံ၊ ဃတသိတၱံဝ ပါဝကံ။
 ဝါရိနာ ဝိယ ၾသသိၪၥံ၊ သဗၺံ နိဗၺာပေယ ဒရံ။
 ၁၂၁၅။ ''အဗၺဟီ [မူကြဲ-အဗၺဴဠႇ (ပီ)] အဗၺဴဠႇံ (သ်ာ၊ က၊)] ဝတ ေမ သလႅံ၊ ေသာကံ ဟဒယနိႆိတံ။
 ေယာ ေမ ေသာကပေရတႆ၊ ပုတၱေသာကံ အပါႏုဒိ။
 ၁၂၁၆။ ''သြာဟံ အဗၺဴဠႇသေလႅာသၼိ၊ သီတိဘူေတာသၼိ နိဗၺဳေတာ။
 န ေသာစာမိ န ေရာဒါမိ၊ ဝတ သုတြာန မာဏဝါတိ။
 ၁၂၁၇။ ''ေဒဝတာ ႏုသိ ဂႏၶေဗၺာ၊ အဒု [မူကြဲ-အာဒု (သီ၊ သ်ာ၊)] သေကၠာ ပုရိႏၵေဒါ။
 ေကာ ဝါ တြံ ကႆ ဝါ ပုေတၱာ၊ ကထံ ဇာေနမု တံ မယ''ႏၲိ။
 ၁၂၁၈။ ''ယၪၥ [မူကြဲ-ယံ (က၊)] ကႏၵသိ ယၪၥ ေရာဒသိ၊ ပုတၱံ အာဠာဟေန သယံ ဒဟိတြာ။
 သြာဟံ ကုသလံ ကရိတြာ ကမၼံ၊ တိဒသာနံ သဟဗ်တံ ဂေတာ''တိ [မူကြဲ-ပေတၱာတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
 ၁၂၁၉။ ''အပၸံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၅) ဝါ ဗဟုံ ဝါ နာဒၵသာမ၊ ဒါနံ ဒဒႏၲႆ သေက အဂါေရ။
 ဥေပါသထကမၼံ ဝါ [မူကြဲ-ဥေပါသထကမၼၪၥ (က၊)] တာဒိသံ၊ ေကန ကေမၼန ဂေတာသိ ေဒဝေလာက''ႏၲိ။
 ၁၂၂ဝ။ ''အာဗာဓိေကာဟံ ဒုကၡိေတာ ဂိလာေနာ၊ အာတုရ႐ူေပါမွိ သေက နိေဝသေန။
 ဗုဒၶံ ဝိဂတရဇံ ဝိတိဏၰကခႍ၊ အဒၵကၡႎ သုဂတံ အေနာမပညံ။
 ၁၂၂၁) ။ ''သြာဟံ မုဒိတမေနာ ပသႏၷစိေတၱာ၊ အၪၨလႎ အကရႎ တထာဂတႆ။
 တာဟံ ကုသလံ ကရိတြာန ကမၼံ၊ တိဒသာနံ သဟဗ်တံ ဂေတာ''တိ။
 ၁၂၂၂။ ''အစၧရိယံ ဝတ အဗ႓ဳတံ ဝတ၊ အၪၨလိကမၼႆ အယမီဒိေသာ ဝိပါေကာ။
 အဟမၸိ မုဒိတမေနာ ပသႏၷစိေတၱာ၊ အေဇၨဝ ဗုဒၶံ သရဏံ ဝဇာမီ''တိ။
 ၁၂၂၃။ ''အေဇၨဝ ဗုဒၶံ သရဏံ ဝဇာဟိ၊ ဓမၼၪၥ သံဃၪၥ ပသႏၷစိေတၱာ။
 တေထဝ သိကၡာယ ပဒါနိ ပၪၥ၊ အခ႑ဖုလႅာနိ သမာဒိယႆု။
 ၁၂၂၄။ ''ပါဏာတိပါတာ ဝိရမႆု ခိပၸံ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယႆု။
 အမဇၨေပါ မာ စ မုသာ ဘဏာဟိ၊ သေကန ဒါေရန စ ေဟာဟိ တုေ႒ာ''တိ။
 ၁၂၂၅။ ''အတၳကာေမာသိ ေမ ယကၡ၊ ဟိတကာေမာသိ ေဒဝေတ။
 ကေရာမိ တုယွံ ဝစနံ၊ တြံသိ အာစရိေယာ မမာတိ။
 ၁၂၂၆။ ''ဥေပမိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼၪၥာပိ အႏုတၱရံ။
 သံဃၪၥ နရေဒဝႆ၊ ဂစၧာမိ သရဏံ အဟံ။
 ၁၂၂၇။ ''ပါဏာတိပါတာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၆) ဝိရမာမိ ခိပၸံ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယာမိ။
 အမဇၨေပါ ေနာ စ မုသာ ဘဏာမိ၊ သေကန ဒါေရန စ ေဟာမိ တုေ႒ာ''တိ။
မ႒ကု႑လီဝိမာနံ နဝမံ။
၁ဝ။ ေသရီသကဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၂၂၈။ [မူကြဲ-ေပ၊ ဝ၊ ၆ဝ၄] သုေဏာထ ယကၡႆ စ ဝါဏိဇာန စ၊ သမာဂေမာ ယတၳ တဒါ အေဟာသိ။
 ယထာ ကထံ ဣတရိတေရန စာပိ၊ သုဘာသိတံ တၪၥ သုဏာထ သေဗၺ။
 ၁၂၂၉။ ''ေယာ ေသာ အဟု ရာဇာ ပါယာသိ နာမ [မူကြဲ-နာေမာ (သီ)] ဘုမၼာနံ သဟဗ်ဂေတာ ယသႆီ။
 ေသာ ေမာဒမာေနာဝ သေက ဝိမာေန၊ အမာႏုေသာ မာႏုေသ အဇၩဘာသီတိ။
 ၁၂၃ဝ။ ''ဝေကၤ အရေည အမႏုႆ႒ာေန၊ ကႏၲာေရ အေပၸါဒေက အပၸဘေကၡ။
 သုဒုဂၢေမ ဝဏၰဳပထႆ မေဇၩ၊ ဝကႍ ဘယာ [မူကြဲ-ဓကႍဘယာ (က၊)] န႒မနာ မႏုႆာ။
 ၁၂၃၁။ ''နယိဓ ဖလာ မူလမယာ စ သႏၲိ၊ ဥပါဒါနံ နတၳိ ကုေတာဓ ဘေကၡာ။
 အညၾတ ပံသူဟိ စ ဝါလုကာဟိ စ၊ တတာဟိ ဥဏွာဟိ စ ဒါ႐ုဏာဟိ စ။
 ၁၂၃၂။ ''ဥဇၨဂၤလံ တတၱမိဝံ ကပါလံ၊ အနာယသံ ပရေလာေကန တုလ်ံ။
 လုဒၵါနမာဝါသမိဒံ ပုရာဏံ၊ ဘူမိပၸေဒေသာ အဘိသတၱ႐ူေပါ။
 ၁၂၃၃။ ''အထ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၇) တုေမွ ေကန [မူကြဲ-ေကန ႏု (သ်ာ၊ က၊)] ဝေဏၰန၊ ကိမာသမာနာ ဣမံ ပေဒသံ ဟိ။
 အႏုပဝိ႒ာ သဟသာ သေမစၥ၊ ေလာဘာ ဘယာ အထ ဝါ သမၸမူဠႇာ''တိ။
 ၁၂၃၄။ ''မဂေဓသု အေဂၤသု စ သတၳဝါဟာ၊ အာေရာပယိတြာ ပဏိယံ ပုထုတၱံ။
 ေတ ယာမေသ သိႏၶဳေသာဝီရဘူမႎ၊ ဓနတၳိကာ ဥဒၵယံ ပတၳယာနာ။
 ၁၂၃၅။ ''ဒိဝါ ပိပါသံ နဓိဝါသယႏၲာ၊ ေယာဂၢါႏုကမၸၪၥ သေမကၡမာနာ၊
 ဧေတန ေဝေဂန အာယာမ သေဗၺ [မူကြဲ-သေဗၺ ေတ (က)] ရတၱႎ မဂၢံ ပဋိပႏၷာ ဝိကာေလ။
 ၁၂၃၆။ ''ေတ ဒုပၸယာတာ အပရဒၶမဂၢါ၊ အႏၶာကုလာ ဝိပၸန႒ာ အရေည။
 သုဒုဂၢေမ ဝဏၰဳပထႆ မေဇၩ၊ ဒိသံ န ဇာနာမ ပမူဠႇစိတၱာ။
 ၁၂၃၇။ ''ဣဒၪၥ ဒိသြာန အဒိ႒ပုဗၺံ၊ ဝိမာနေသ႒ၪၥ တဝၪၥ ယကၡ။
 တတုတၱရႎ ဇီဝိတမာသမာနာ၊ ဒိသြာ ပတီတာ သုမနာ ဥဒဂၢါ''တိ။
 ၁၂၃၈။ ''ပါရံ သမုဒၵႆ ဣမၪၥ ဝဏၰဳံ [မူကြဲ-ဝနံ (သ်ာ)] ဝဏၰံ (က)] ေဝတၱာစရံ [မူကြဲ-ေဝတၱံ ပရံ (သ်ာ)] ေဝတၱာစာရံ (က၊)] သကၤုပထၪၥ မဂၢံ။
 နဒိေယာ ပန ပဗၺတာနၪၥ ဒုဂၢါ၊ ပုထုဒၵိသာ ဂစၧထ ေဘာဂေဟတု။
 ၁၂၃၉။ ''ပကၡႏၵိယာန ဝိဇိတံ ပေရသံ၊ ေဝရဇၨေက မာႏုေသ ေပကၡမာနာ။
 ယံ ေဝါ သုတံ ဝါ အထ ဝါပိ ဒိ႒ံ၊ အေစၧရကံ တံ ေဝါ သုေဏာမ တာတာ''တိ။
 ၁၂၄ဝ။ ''ဣေတာပိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၈) အေစၧရတရံ ကုမာရ၊ န ေတာ သုတံ ဝါ အထ ဝါပိ ဒိ႒ံ။
 အတီတမာႏုႆကေမဝ သဗၺံ၊ ဒိသြာန တပၸါမ အေနာမဝဏၰံ။
 ၁၂၄၁။ ''ေဝဟာယသံ ေပါကၡရေညာ သဝႏၲိ၊ ပဟူတမလ်ာ [မူကြဲ-ပဟူတမာလ်ာ (သ်ာ၊)] ဗဟုပု႑ရီကာ။
 ဒုမာ စိေမ [မူကြဲ-ဒုမာ စ ေတ (သ်ာ၊ က၊)] နိစၥဖလူပပႏၷာ၊ အတီဝ ဂႏၶာ သုရဘႎ ပဝါယႏၲိ။
 ၁၂၄၂။ ''ေဝဠဴရိယထမ႓ာ သတမုႆိတာေသ၊ သိလာပဝါဠႆ စ အာယတံသာ။
 မသာရဂလႅာ သဟေလာဟိတဂၤါ၊ ထမ႓ာ ဣေမ ေဇာတိရသာမယာေသ။
 ၁၂၄၃။ ''သဟႆထမ႓ံ အတုလာႏုဘာဝံ၊ ေတသူပရိ သာဓုမိဒံ ဝိမာနံ။
 ရတနႏၲရံ ကၪၥနေဝဒိမိႆံ၊ တပနီယပေ႗ဟိ စ သာဓုဆႏၷံ။
 ၁၂၄၄။ ''ဇေမၺာနဒုတၱတၱမိဒံ သုမေ႒ာ၊ ပါသာဒေသာပါဏဖလူပပေႏၷာ။
 ဒေဠႇာ စ ဝဂၢဳ စ သုသဂၤေတာ စ [မူကြဲ-ဝဂၢဳ သုမုေခါ သုသဂၤေတာ (သီ)] အတီဝ နိဇၩာနခေမာ မႏုေညာ။
 ၁၂၄၅။ ''ရတနႏၲရသၼႎ ဗဟုအႏၷပါနံ၊ ပရိဝါရိေတာ အစၧရာသဂၤေဏန။
 မုရဇအာလမၺရတူရိယဃုေ႒ာ၊ အဘိဝႏၵိေတာသိ ထုတိဝႏၵနာယ။
 ၁၂၄၆။ ''ေသာ ေမာဒသိ နာရိဂဏပၸေဗာဓေနာ၊ ဝိမာနပါသာဒဝေရ မေနာရေမ။
 အစိႏၲိေယာ သဗၺဂုဏူပပေႏၷာ၊ ရာဇာ ယထာ ေဝႆဝေဏာ နဠိႏ်ာ [မူကြဲ-နဠိညံ (က)]
 ၁၂၄၇။ ''ေဒေဝါ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၉) ႏု အာသိ ဥဒဝါသိ ယေကၡာ၊ ဥဒါဟု ေဒဝိေႏၵာ မႏုႆဘူေတာ။
 ပုစၧႏၲိ တံ ဝါဏိဇာ သတၳဝါဟာ၊ အာစိကၡ ေကာ နာမ တုဝံသိ ယေကၡာ''တိ။
 ၁၂၄၈။ ''ေသရီသေကာ [မူကြဲ-ေသရိႆေကာ (သီ၊ သ်ာ၊)] နာမ အဟမွိ ယေကၡာ၊ ကႏၲာရိေယာ ဝဏၰဳပထမွိ ဂုေတၱာ။
 ဣမံ ပေဒသံ အဘိပါလယာမိ၊ ဝစနကေရာ ေဝႆဝဏႆ ရေညာ''တိ။
 ၁၂၄၉။ ''အဓိစၥလဒၶံ ပရိဏာမဇံ ေတ၊ သယံ ကတံ ဥဒါဟု ေဒေဝဟိ ဒိႏၷံ။
 ပုစၧႏၲိ တံ ဝါဏိဇာ သတၳဝါဟာ၊ ကထံ တယာ လဒၶမိဒံ မႏုည''ႏၲိ။
 ၁၂၅ဝ။ ''နာဓိစၥလဒၶံ န ပရိဏာမဇံ ေမ၊ န သယံ ကတံ န ဟိ ေဒေဝဟိ ဒိႏၷံ။
 သေကဟိ ကေမၼဟိ အပါပေကဟိ၊ ပုေညဟိ ေမ လဒၶမိဒံ မႏုည''ႏၲိ။
 ၁၂၅၁။ ''ကႎ ေတ ဝတံ ကႎ ပန ျဗဟၼစရိယံ၊ ကိႆ သုစိဏၰႆ အယံ ဝိပါေကာ။
 ပုစၧႏၲိ တံ ဝါဏိဇာ သတၳဝါဟာ၊ ကထံ တယာ လဒၶမိဒံ ဝိမာန''ႏၲိ။
 ၁၂၅၂။ ''မမံ ပါယာသီတိ အဟု သမညာ၊ ရဇၨံ ယဒါ ကာရယႎ ေကာသလာနံ။
 နတၳိကဒိ႒ိ ကဒရိေယာ ပါပဓေမၼာ၊ ဥေစၧဒဝါဒီ စ တဒါ အေဟာသႎ။
 ၁၂၅၃။ ''သမေဏာ စ ေခါ အာသိ ကုမာရကႆေပါ၊ ဗဟုႆုေတာ စိတၱကထီ ဥဠာေရာ။
 ေသာ ေမ တဒါ ဓမၼကထံ အဘာသိ [မူကြဲ-အကာသိ (သီ)] ဒိ႒ိဝိသူကာနိ ဝိေနာဒယီ ေမ။
 ၁၂၅၄။ ''တာဟံ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၂ဝ) တႆ [မူကြဲ-တာဟံ (က၊)] ဓမၼကထံ သုဏိတြာ၊ ဥပါသကတၱံ ပဋိေဝဒယိႆံ။
 ပါဏာတိပါတာ ဝိရေတာ အေဟာသႎ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယိႆံ။
 အမဇၨေပါ ေနာ စ မုသာ အဘာဏႎ၊ သေကန ဒါေရန စ အေဟာသိ တုေ႒ာ။
 ၁၂၅၅။ ''တံ ေမ ဝတံ တံ ပန ျဗဟၼစရိယံ၊ တႆ သုစိဏၰႆ အယံ ဝိပါေကာ။
 ေတေဟဝ ကေမၼဟိ အပါပေကဟိ၊ ပုေညဟိ ေမ လဒၶမိဒံ ဝိမာန''ႏၲိ။
 ၁၂၅၆။ ''သစၥံ ကိရာဟံသု နရာ သပညာ၊ အနညထာ ဝစနံ ပ႑ိတာနံ။
 ယဟႎ ယဟႎ ဂစၧတိ ပုညကေမၼာ၊ တဟႎ တဟႎ ေမာဒတိ ကာမကာမီ။
 ၁၂၅၇။ ''ယဟႎ ယဟႎ ေသာကပရိဒၵေဝါ စ၊ ဝေဓါ စ ဗေႏၶာ စ ပရိကၠိေလေသာ။
 တဟႎ တဟႎ ဂစၧတိ ပါပကေမၼာ၊ န မုစၥတိ ဒုဂၢတိယာ ကဒါစီ''တိ။
 ၁၂၅၈။ ''သမၼဴဠႇ႐ူေပါဝ ဇေနာ အေဟာသိ၊ အသၼႎ မုဟုေတၱ ကလလီကေတာဝ။
 ဇနႆိမႆ တုယွၪၥ ကုမာရ၊ အပၸစၥေယာ ေကန ႏု ေခါ အေဟာသီ''တိ။
 ၁၂၅၉။ ''ဣေမ စ သိရီသဝနာ [မူကြဲ-ဣေမ သိရီသူပဝနာ စ (သီ)] ဣေမပိ သိရီသဝနာ စ (ပီ၊ က၊)] တာတာ၊ ဒိဗၺာ [မူကြဲ-ဒိဗၺာ စ (ပီ၊ က၊)] ဂႏၶာ သုရဘီ [မူကြဲ-သုရဘႎ (သီ၊ က၊)] သမၸဝႏၲိ [မူကြဲ-သမၸဝါယႏၲိ (က)]
 ေတ သမၸဝါယႏၲိ ဣမံ ဝိမာနံ၊ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ တမံ နိဟႏ႖ာ။
 ၁၂၆ဝ။ ''ဣေမသၪၥ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၁) ေခါ ဝႆသတစၥေယန၊ သိပါဋိကာ ဖလတိ ဧကေမကာ။
 မာႏုႆကံ ဝႆသတံ အတီတံ၊ ယဒေဂၢ ကာယမွိ ဣဓူပပေႏၷာ။
 ၁၂၆၁။ ''ဒိသြာနဟံ ဝႆသတာနိ ပၪၥ၊ အသၼႎ ဝိမာေန ဌတြာန တာတာ။
 အာယုကၡယာ ပုညကၡယာ စဝိႆံ၊ ေတေနဝ ေသာေကန ပမုစၧိေတာသၼီ''တိ [မူကြဲ-သမုစၧိေတာသၼီတိ (ပီ၊ က)]
 ၁၂၆၂။ ''ကထံ ႏု ေသာေစယ် တထာဝိေဓါ ေသာ၊ လဒၶါ ဝိမာနံ အတုလံ စိရာယ။
 ေယ စာပိ ေခါ ဣတၱရမုပပႏၷာ၊ ေတ ႏူန ေသာေစယ်ဳံ ပရိတၱပုညာ''တိ။
 ၁၂၆၃။ ''အႏုစၧဝႎ ၾသဝဒိယၪၥ ေမ တံ၊ ယံ မံ တုေမွ ေပယ်ဝါစံ ဝေဒထ။
 တုေမွ စ ေခါ တာတာ မယာႏုဂုတၱာ၊ ေယနိစၧကံ ေတန ပေလထ ေသာတၳိ''ႏၲိ။
 ၁၂၆၄။ ''ဂႏ႖ာ မယံ သိႏၶဳေသာဝီရဘူမႎ၊ ဓနတၳိကာ ဥဒၵယံ ပတၳယာနာ။
 ယထာပေယာဂါ ပရိပုဏၰစာဂါ၊ ကာဟာမ ေသရီသမဟံ ဥဠာရ''ႏၲိ။
 ၁၂၆၅။ ''မာ ေစဝ ေသရီသမဟံ အကတၳ၊ သဗၺၪၥ ေဝါ ဘဝိႆတိ ယံ ဝေဒထ။
 ပါပါနိ ကမၼာနိ ဝိဝဇၨယာထ၊ ဓမၼာႏုေယာဂၪၥ အဓိ႒ဟာထ။
 ၁၂၆၆။ ''ဥပါသေကာ အတၳိ ဣမမွိ သံေဃ၊ ဗဟုႆုေတာ သီလဝတူပပေႏၷာ။
 သေဒၶါ စ စာဂီ စ သုေပသေလာ စ၊ ဝိစကၡေဏာ သႏၲဳသိေတာ မုတီမာ။
 ၁၂၆၇။ ''သၪၨာနမာေနာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၂) န မုသာ ဘေဏယ်၊ ပ႐ူပဃာတာယ န ေစတေယယ်။
 ေဝဘူတိကံ ေပသုဏံ ေနာ ကေရယ်၊ သဏွၪၥ ဝါစံ သခိလံ ဘေဏယ်။
 ၁၂၆၈။ ''သဂါရေဝါ သပၸဋိေႆာ ဝိနီေတာ၊ အပါပေကာ အဓိသီေလ ဝိသုေဒၶါ။
 ေသာ မာတရံ ပိတရၪၥာပိ ဇႏၲဳ၊ ဓေမၼန ေပါေသတိ အရိယဝုတၱိ။
 ၁၂၆၉။ ''မေည ေသာ မာတာပိတူနံ ကာရဏာ၊ ေဘာဂါနိ ပရိေယသတိ န အတၱေဟတု။
 မာတာပိတူနၪၥ ေယာ [မူကြဲ-ေသာ (?)] အစၥေယန၊ ေနကၡမၼေပါေဏာ စရိႆတိ ျဗဟၼစရိယံ။
 ၁၂၇ဝ။ ''ဥဇူ အဝေကၤါ အသေဌာ အမာေယာ၊ န ေလသကေပၸန စ ေဝါဟေရယ်။
 ေသာ တာဒိေသာ သုကတကမၼကာရီ၊ ဓေမၼ ဌိေတာ ကိႏၲိ လေဘထ ဒုကၡံ။
 ၁၂၇၁။ ''တံ ကာရဏာ ပါတုကေတာမွိ အတၱနာ၊ တသၼာ ဓမၼံ ပႆထ ဝါဏိဇာေသ။
 အညၾတ ေတနိဟ ဘသၼီ [မူကြဲ-ဘသၼိ (သ်ာ)] ဘသၼ (က၊)] ဘေဝထ၊ အႏၶာကုလာ ဝိပၸန႒ာ အရေည။
 တံ ခိပၸမာေနန လဟုံ ပေရန၊ သုေခါ ဟေဝ သပၸဳရိေသန သဂၤေမာ''တိ။
 ၁၂၇၂။ ''ကႎ နာမ ေသာ ကိၪၥ ကေရာတိ ကမၼံ၊
 ကႎ နာမေဓယ်ံ ကႎ ပန တႆ ေဂါတၱံ။
 မယမၸိ နံ ဒ႒ဳကာမမွ ယကၡ၊ ယႆာႏုကမၸာယ ဣဓာဂေတာသိ။
 လာဘာ ဟိ တႆ၊ ယႆ တုဝံ ပိေဟသီ''တိ။
 ၁၂၇၃။ ''ေယာ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၃) ကပၸေကာ သမ႓ဝနာမေဓေယ်ာ၊
 ဥပါသေကာ ေကာစၧဖလူပဇီဝီ။
 ဇာနာထ နံ တုမွာကံ ေပသိေယာ ေသာ၊
 မာ ေခါ နံ ဟီဠိတၳ သုေပသေလာ ေသာ''တိ။
 ၁၂၇၄။ ''ဇာနာမေသ ယံ တြံ ပဝေဒသိ [မူကြဲ-ဝေဒသိ (သီ၊)] ယကၡ၊
 န ေခါ နံ ဇာနာမ သ ဧဒိေသာတိ။
 မယမၸိ နံ ပူဇယိႆာမ ယကၡ၊
 သုတြာန တုယွံ ဝစနံ ဥဠာရ''ႏၲိ။
 ၁၂၇၅။ ''ေယ ေကစိ ဣမသၼႎ သေတၳ မႏုႆာ၊
 ဒဟရာ မဟႏၲာ အထဝါပိ မဇၩိမာ။
 သေဗၺဝ ေတ အာလမၺႏၲဳ ဝိမာနံ၊
 ပႆႏၲဳ ပုညာနံ ဖလံ ကဒရိယာ''တိ။
 ၁၂၇၆။ ေတ တတၳ သေဗၺဝ 'အဟံ ပုေရ'တိ၊
 တံ ကပၸကံ တတၳ ပုရကၡတြာ [မူကြဲ-ပုရကၡိပိတြာ (သီ)]
 သေဗၺဝ ေတ အာလမၺႎသု ဝိမာနံ၊
 မသကၠသာရံ ဝိယ ဝါသဝႆ။
 ၁၂၇၇။ ေတ တတၳ သေဗၺဝ 'အဟံ ပုေရ'တိ၊ ဥပါသကတၱံ ပဋိေဝဒယႎသု။
 ပါဏာတိပါတာ ဝိရတာ အေဟသုံ၊ ေလာေက အဒိႏၷံ ပရိဝဇၨယႎသု။
 အမဇၨပါ ေနာ စ မုသာ ဘဏႎသု၊ သေကန ဒါေရန စ အေဟသုံ တု႒ာ။
 ၁၂၇၈။ ေတ တတၳ သေဗၺဝ 'အဟံ ပုေရ'တိ၊ ဥပါသကတၱံ ပဋိေဝဒယိတြာ။
 ပကၠာမိ သေတၳာ အႏုေမာဒမာေနာ၊ ယကၡိဒၶိယာ အႏုမေတာ ပုနပၸဳနံ။
 ၁၂၇၉။ ''ဂႏ႖ာန (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၄) ေတ သိႏၶဳေသာဝီရဘူမႎ၊ ဓနတၳိကာ ဥဒၵယံ [မူကြဲ-ဥဒယ (ပီ၊ က၊)] ပတၳယာနာ။
 ယထာပေယာဂါ ပရိပုဏၰလာဘာ၊ ပစၥာဂမုံ ပါဋလိပုတၱမကၡတံ။
 ၁၂၈ဝ။ ''ဂႏ႖ာန ေတ သံဃရံ ေသာတၳိဝေႏၲာ၊
 ပုေတၱဟိ ဒါေရဟိ သမဂႋဘူတာ။
 အာနႏၵီ ဝိတၱာ [မူကြဲ-အာနႏၵစိတၱာ (သ်ာ)] အာနႏၵီစိတၱာ (က၊)] သုမနာ ပတီတာ၊
 အကံသု ေသရီသမဟံ ဥဠာရံ။
 ေသရီသကံ ေတ ပရိေဝဏံ မာပယႎသု။
 ၁၂၈၁။ ဧတာဒိသာ သပၸဳရိသာန ေသဝနာ၊
 မဟတၳိကာ ဓမၼဂုဏာန ေသဝနာ။
 ဧကႆ အတၳာယ ဥပါသကႆ၊
 သေဗၺဝ သတၱာ သုခိတာ [မူကြဲ-သုခိေနာ (ပီ၊ က၊)] အေဟသုႏၲိ။
ေသရီသကဝိမာနံ ဒသမံ။
၁၁။ သုနိကၡိတၱဝိမာနဝတၳဳ
 ၁၂၈၂။ ''ဥစၥမိဒံ မဏိထူဏံ ဝိမာနံ၊ သမႏၲေတာ ဒြါဒသ ေယာဇနာနိ။
 ကူဋာဂါရာ သတၱသတာ ဥဠာရာ၊ ေဝဠဳရိယထမ႓ာ ႐ုစကတၳတာ သုဘာ။
 ၁၂၈၃။ ''တတၳစၧသိ ပိဝသိ ခါဒသိ စ၊ ဒိဗၺာ စ ဝီဏာ ပဝဒႏၲိ ဝဂၢဳံ။
 ဒိဗၺာ ရသာ ကာမဂုေဏတၳ ပၪၥ၊ နာရိေယာ စ နစၥႏၲိ သုဝဏၰဆႏၷာ။
 ၁၂၈၄။ ''ေကန ေတတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊ ေကန ေတ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ေဘာဂါ၊ ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၂၈၅။ ''ပုစၧာမိ (ဝိမာနဝတၳဳ၊၁၅) 'တံ ေဒဝ မဟာႏုဘာဝ၊ မႏုႆဘူေတာ ကိမကာသိ ပုညံ။
 ေကနာသိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊ ဝေဏၰာ စ ေတ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
 ၁၂၈၆။ ေသာ ေဒဝပုေတၱာ အတၱမေနာ၊ ေမာဂၢလႅာေနန ပုစၧိေတာ။
 ပဥႇံ ပုေ႒ာ ဝိယာကာသိ၊ ယႆ ကမၼႆိဒံ ဖလံ။
 ၁၂၈၇။ ''ဒုႏၷိကၡိတၱံ မာလံ သုနိကၡိပိတြာ၊ ပတိ႒ေပတြာ သုဂတႆ ထူေပ။
 မဟိဒၶိေကာ စမွိ မဟာႏုဘာေဝါ၊ ဒိေဗၺဟိ ကာေမဟိ သမဂႋဘူေတာ။
 ၁၂၈၈။ ''ေတန ေမတာဒိေသာ ဝေဏၰာ၊
 ေတန ေမ ဣဓ မိဇၩတိ။
 ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေမ ေဘာဂါ၊
 ေယ ေကစိ မနေသာ ပိယာ။
 ၁၂၈၉။ ''အကၡာမိ ေတ ဘိကၡဳ မဟာႏုဘာဝ၊
 မႏုႆဘူေတာ ယမဟံ အကာသႎ။
 ေတနမွိ ဧဝံ ဇလိတာႏုဘာေဝါ၊
 ဝေဏၰာ စ ေမ သဗၺဒိသာ ပဘာသတီ''တိ။
သုနိကၡိတၱဝိမာနံ ဧကာဒသမံ။
သုနိကၡိတၱဝေဂၢါ သတၱေမာ နိ႒ိေတာ။
 တႆုဒၵါနံ --
 ေဒြ ဒလိဒၵါ ဝနဝိဟာရာ၊ ဘတေကာ ေဂါပါလက႑ကာ။
 အေနကဝဏၰမ႒ကု႑လီ၊ ေသရီသေကာ သုနိကၡိတၱံ။
 ပုရိသာနံ တတိေယာ ဝေဂၢါ ပဝုစၥတီတိ။
ဘာဏဝါရံ စတုတၳံ နိ႒ိတံ။
ဝိမာနဝတၳဳပါဠိ နိ႒ိတာ။

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]