ခုဒၵကနိကာေယ ေထရဂါထာပါဠိ - ေထရီဂါထာပါဠိ


နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ခုဒၵကနိကာေယ

ေထရဂါထာပါဠိ

နိဒါနဂါထာ

သီဟာနံဝ -၂၁၉ နဒႏၲာနံ၊ ဒါဌီနံ ဂိရိဂဗ႓ေရ။

သုဏာထ ဘာဝိတတၱာနံ၊ ဂါထာ အတၳဴပနာယိကာ [မူကြဲ-အတၱဴပနာယိကာ (သီ၊ က)]

ယထာနာမာ ယထာေဂါတၱာ၊ ယထာဓမၼဝိဟာရိေနာ။

ယထာဓိမုတၱာ သပၸညာ၊ ဝိဟရိ ံသု အတႏၵိတာ။

တတၳ တတၳ ဝိပႆိတြာ၊ ဖုသိတြာ အစၥဳတံ ပဒံ။

ကတႏၲံ ပစၥေဝကၡႏၲာ၊ ဣမမတၳမဘာသိသုံ။

၁။ ဧကကနိပါေတာ

၁။ ပဌမဝေဂၢါ

၁။ သုဘူတိေတၳရဂါထာ

၁။ "ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ၊ ဝႆ ေဒဝ ယထာသုခံ။

စိတၱံ ေမ သုသမာဟိတံ ဝိမုတၱံ၊ အာတာပီ ဝိဟရာမိ ဝႆ ေဒဝါ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ [မူကြဲ-ဣတၳံ သုမံ (က၊ အ႒၊)] အာယသၼာ သုဘူတိေတၳေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၂။ မဟာေကာ႒ိကေတၳရဂါထာ

၂။ "ဥပသေႏၲာ -၂၂၀ ဥပရေတာ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ။

ဓုနာတိ ပါပေက ဓေမၼ၊ ဒုမပတၱံဝ မာလုေတာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ မဟာေကာ႒ိေကာ [မူကြဲ-မဟာေကာ႒ိေတာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၃။ ကခၤါေရဝတေတၳရဂါထာ

၃။ "ပညံ ဣမံ ပႆ တထာဂတာနံ၊ အဂၢိ ယထာ ပဇၨလိေတာ နိသီေထ။

အာေလာကဒါ စကၡဳဒဒါ ဘဝႏၲိ၊ ေယ အာဂတာနံ ဝိနယႏၲိ ကခၤ"ႏၲိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ကခၤါေရဝေတာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၄။ ပုဏၰေတၳရဂါထာ

၄။ "သမ႓ိေရဝ သမာေသထ၊ ပ႑ိေတဟတၳဒႆိဘိ။

အတၳံ မဟႏၲံ ဂမ႓ီရံ၊ ဒုဒၵသံ နိပုဏံ အဏုံ။

ဓီရာ သမဓိဂစၧႏၲိ၊ အပၸမတၱာ ဝိစကၡဏာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ပုေဏၰာ မႏၲာဏိပုေတၱာ [မူကြဲ-မႏၲာနိပုေတၱာ (သ်ာ၊ က၊)] ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၅။ ဒဗၺေတၳရဂါထာ

၅။ "ေယာ ဒုဒၵမိေယာ ဒေမန ဒေႏၲာ၊ ဒေဗၺာ သႏၲဳသိေတာ ဝိတိဏၰကေခၤါ။

ဝိဇိတာဝီ အေပတေဘရေဝါ ဟိ၊ ဒေဗၺာ ေသာ ပရိနိဗၺဳေတာ ဌိတေတၱာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဒေဗၺာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၆။ သီတဝနိယေတၳရဂါထာ

၆။ "ေယာ -၂၂၁ သီတဝနံ ဥပဂါ ဘိကၡဳ၊ ဧေကာ သႏၲဳသိေတာ သမာဟိတေတၱာ။

ဝိဇိတာဝီ အေပတေလာမဟံေသာ၊ ရကၡံ ကာယဂတာသတိ ံ ဓိတိမာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ သီတဝနိေယာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၇။ ဘလႅိယေတၳရဂါထာ

၇။ "ေယာပါႏုဒီ မစၥဳရာဇႆ ေသနံ၊ နဠေသတုံဝ သုဒုဗၺလံ မေဟာေဃာ။

ဝိဇိတာဝီ အေပတေဘရေဝါ ဟိ၊ ဒေႏၲာ ေသာ ပရိနိဗၺဳေတာ ဌိတေတၱာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဘလႅိေယာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၈။ ဝီရေတၳရဂါထာ

၈။ "ေယာ ဒုဒၵမိေယာ ဒေမန ဒေႏၲာ၊ ဝီေရာ သႏၲဳသိေတာ ဝိတိဏၰကေခၤါ။

ဝိဇိတာဝီ အေပတေလာမဟံေသာ၊ ဝီေရာ ေသာ ပရိနိဗၺဳေတာ ဌိတေတၱာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဝီေရာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၉။ ပိလိႏၵဝစၧေတၳရဂါထာ

၉။ "သြာဂတံ န ဒုရာဂတံ [မူကြဲ-နာပဂတံ (သီ၊ သ်ာ)] နယိဒံ ဒုမႏၲိတံ မမ။

သံဝိဘေတၱသု ဓေမၼသု၊ ယံ ေသ႒ံ တဒုပါဂမိ"ႏၲိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ပိလိႏၵဝေစၧာ [မူကြဲ-ပိလိႏၵိဝေစၧာ (သီ၊)] ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၁၀။ ပုဏၰမာသေတၳရဂါထာ

၁၀။ "ဝိဟရိ -၂၂၂ အေပကၡံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ ေယာ ေဝဒဦဦ သမိေတာ ယတေတၱာ။

သေဗၺသု ဓေမၼသု အႏူပလိေတၱာ၊ ေလာကႆ ဇညာ ဥဒယဗၺယၪၥာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ပုဏၰမာေသာ ေထေရာ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

ဝေဂၢါ ပဌေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

သုဘူတိ ေကာ႒ိေကာ ေထေရာ၊ ကခၤါေရဝတသမၼေတာ။

မႏၲာဏိပုေတၱာ ဒေဗၺာ စ၊ သီတဝနိေယာ စ ဘလႅိေယာ။

ဝီေရာ ပိလိႏၵဝေစၧာ စ၊ ပုဏၰမာေသာ တေမာႏုေဒါတိ။

၂။ ဒုတိယဝေဂၢါ

၁။ စူဠဝစၧေတၳရဂါထာ

၁၁။ "ပါေမာဇၨဗဟုေလာ ဘိကၡဳ၊ ဓေမၼ ဗုဒၶပၸေဝဒိေတ။

အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခ"ႏၲိ။

။ စူဠဝေစၧာ [မူကြဲ-စူလဂဝေစၧာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၂။ မဟာဝစၧေတၳရဂါထာ

၁၂။ "ပညာဗလီ သီလဝတူပပေႏၷာ၊ သမာဟိေတာ စ်ာနရေတာ သတီမာ။

ယဒတၳိယံ ေဘာဇနံ ဘုၪၨမာေနာ၊ ကေခၤထ ကာလံ ဣဓ ဝီတရာေဂါ"တိ။

။ မဟာဝေစၧာ [မူကြဲ-မဟာဂဝေစၧာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၃။ ဝနဝစၧေတၳရဂါထာ

၁၃။ "နီလဗ႓ဝဏၰာ -၂၂၃ ႐ုစိရာ၊ သီတဝါရီ သုစိႏၶရာ။

ဣႏၵေဂါပကသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မ"ႏၲိ။

။ ဝနဝေစၧာ ေထေရာ။။

၄။ သိဝကသာမေဏရဂါထာ

၁၄။ "ဥပဇၩာေယာ မံ အဝစ၊ ဣေတာ ဂစၧာမ သီဝက။

ဂါေမ ေမ ဝသတိ ကာေယာ၊ အရညံ ေမ ဂေတာ မေနာ။

ေသမာနေကာပိ ဂစၧာမိ၊ နတၳိ သေဂၤါ ဝိဇာနတ"ႏၲိ။

။ သိဝေကာ သာမေဏေရာ။။

၅။ ကု႑ဓာနေတၳရဂါထာ

၁၅။ "ပၪၥ ဆိေႏၵ ပၪၥ ဇေဟ၊ ပၪၥ စုတၱရိ ဘာဝေယ။

ပၪၥသဂၤါတိေဂါ ဘိကၡဳ၊ ၾသဃတိေဏၰာတိ ဝုစၥတီ"တိ။

။ ကု႑ဓာေနာ ေထေရာ။။

၆။ ေဗလ႒သီသေတၳရဂါထာ

၁၆။ "ယထာပိ ဘေဒၵါ အာဇေညာ၊ နဂၤလာဝတၱနီ သိခီ။

ဂစၧတိ အပၸကသိေရန၊ ဧဝံ ရတၱိႏၵိဝါ မမ။

ဂစၧႏၲိ အပၸကသိေရန၊ သုေခ လေဒၶ နိရာမိေသ"တိ။

။ ေဗလ႒သီေသာ ေထေရာ။။

၇။ ဒါသကေတၳရဂါထာ

၁၇။ "မိဒၶီ ယဒါ ေဟာတိ မဟဂၣေသာ စ၊ နိဒၵါယိတာ သမၸရိဝတၱသာယီ။

မဟာဝရာေဟာဝ နိဝါပပုေ႒ာ၊ ပုနပၸဳနံ ဂဗ႓မုေပတိ မေႏၵာ"တိ။

။ ဒါသေကာ ေထေရာ။။

၈။ သိဂၤါလပိတုေတၳရဂါထာ

၁၈။ "အဟု -၂၂၄ ဗုဒၶႆ ဒါယာေဒါ၊ ဘိကၡဳ ေဘသကဠာဝေန။

ေကဝလံ အ႒ိသညာယ၊ အဖရီ ပထဝိ ံ [မူကြဲ-ပဌဝိ ံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဣမံ။

မေညဟံ ကာမရာဂံ ေသာ၊ ခိပၸေမဝ ပဟိႆတီ"တိ [မူကြဲ-ပဟီယဘိ (သဗၺတၳ ပါဠိယံ)]။

။ သိဂၤါလပိတာ [မူကြဲ-သီဂါလပိတာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၉။ ကုလေတၳရဂါထာ

၁၉။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၈၀၊ ၁၄၅ ဓမၼပေဒပိ] "ဥဒကံ ဟိ နယႏၲိ ေနတၱိကာ၊ ဥသုကာရာ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] ေတဇနံ။

ဒါ႐ုံ နမယႏၲိ တစၧကာ၊ အတၱာနံ ဒမယႏၲိ သုဗၺတာ"တိ။

။ ကုေလာ [မူကြဲ-ကု႑ေလာ (သီ)] ကုေဠာ (သ်ာ၊ က၊)] ေထေရာ။။

၁၀။ အဇိတေတၳရဂါထာ

၂၀။ "မရေဏ ေမ ဘယံ နတၳိ၊ နိကႏၲိ နတၳိ ဇီဝိေတ။

သေႏၵဟံ နိကၡိပိႆာမိ၊ သမၸဇာေနာ ပဋိႆေတာ"တိ [မူကြဲ-ပတိႆေတာတိ (သီ၊ သ်ာ)]။

။ အဇိေတာ ေထေရာ ။။

ဝေဂၢါ ဒုတိေယာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

စူဠဝေစၧာ မဟာဝေစၧာ၊ ဝနဝေစၧာ စ သီဝေကာ။

ကု႑ဓာေနာ စ ေဗလ႒ိ၊ ဒါသေကာ စ တေတာပရိ။

သိဂၤါလပိတိေကာ ေထေရာ၊ ကုေလာ စ အဇိေတာ ဒသာတိ။

၃။ တတိယဝေဂၢါ

၁။ နိေျဂာဓေတၳရဂါထာ

၂၁။ "နာဟံ ဘယႆ ဘာယာမိ၊ သတၳာ ေနာ အမတႆ ေကာဝိေဒါ။

ယတၳ ဘယံ နာဝတိ႒တိ၊ ေတန မေဂၢန ဝဇႏၲိ ဘိကၡေဝါ"တိ။

။ နိေျဂာေဓါ ေထေရာ။။

၂။ စိတၱကေတၳရဂါထာ

၂၂။ "နီလာ -၂၂၅ သုဂီဝါ သိခိေနာ၊ ေမာရာ ကာရမ႓ိယံ [မူကြဲ-ကာရံဝိယံ (သီ)] ကာရဝိယံ (သ်ာ၊)] အဘိနဒႏၲိ။

ေတ သီတဝါတကီဠိတာ [မူကြဲ-သီတဝါတကဒၵိတကလိတာ (သီ)] သီတဝါတကလိတာ (သ်ာ)] သုတၱံ စ်ာယံ [မူကြဲ-စ်ာနံ (သ်ာ)] စ်ာယိ ံ (?)] နိေဗာေဓႏၲီ"တိ။

။ စိတၱေကာ ေထေရာ။။

၃။ ေဂါသာလေတၳရဂါထာ

၂၃။ "အဟံ ေခါ ေဝဠဳဂုမၺသၼိ ံ၊ ဘုတြာန မဓုပါယသံ။

ပဒကၡိဏံ သမၼသေႏၲာ၊ ခႏၶာနံ ဥဒယဗၺယံ။

သာႏုံ ပဋိဂမိႆာမိ၊ ဝိေဝကမႏုျဗဴဟယ"ႏၲိ။

။ ေဂါသာေလာ ေထေရာ။။

၄။ သုဂႏၶေတၳရဂါထာ

၂၄။ "အႏုဝႆိေကာ ပဗၺဇိေတာ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ သုဂေႏၶာ ေထေရာ။။

၅။ နႏၵိယေတၳရဂါထာ

၂၅။ "ၾသဘာသဇာတံ ဖလဂံ၊ စိတၱံ ယႆ အဘိဏွေသာ။

တာဒိသံ ဘိကၡဳမာသဇၨ၊ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသီ"တိ။

။ နႏၵိေယာ ေထေရာ။။

၆။ အဘယေတၳရဂါထာ

၂၆။ "သုတြာ သုဘာသိတံ ဝါစံ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။

ပစၥဗ်ဓိ ံ ဟိ နိပုဏံ၊ ဝါလဂၢံ ဥသုနာ ယထာ"တိ။

။ အဘေယာ ေထေရာ။။

၇။ ေလာမသကဂႋယေတၳရဂါထာ

၂၇။ "ဒဗၺံ -၂၂၆ ကုသံ ေပါဋကိလံ၊ ဥသီရံ မုၪၨပဗၺဇံ။

ဥရသာ ပႏုဒိႆာမိ၊ ဝိေဝကမႏုျဗဴဟယ"ႏၲိ။

။ ေလာမသကဂႋေယာ ေထေရာ။။

၈။ ဇမၺဳဂါမိကပုတၱေတၳရဂါထာ

၂၈။ "ကစၥိ ေနာ ဝတၳပသုေတာ၊ ကစၥိ ေနာ ဘူသနာရေတာ။

ကစၥိ သီလမယံ ဂႏၶံ၊ ကိ ံ တြံ ဝါယသိ [မူကြဲ-ကစၥိ သီလမယံ ဂႏၶံ၊ တြံ ဝါသိ (သ်ာ၊)] ေနတရာ ပဇာ"တိ။

။ ဇမၺဳဂါမိကပုေတၱာ ေထေရာ။။

၉။ ဟာရိတေတၳရဂါထာ

၂၉။ "သမုႏၷမယမတၱာနံ၊ ဥသုကာေရာဝ ေတဇနံ။

စိတၱံ ဥဇုံ ကရိတြာန၊ အဝိဇၨံ ဘိႏၵ ဟာရိတာ"တိ။

။ ဟာရိေတာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဥတၱိယေတၳရဂါထာ

၃၀။ "အာဗာေဓ ေမ သမုပၸေႏၷ၊ သတိ ေမ ဥဒပဇၨထ။

အာဗာေဓါ ေမ သမုပၸေႏၷာ၊ ကာေလာ ေမ နပၸမဇၨိတု"ႏၲိ။

။ ဥတၱိေယာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ တတိေယာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

နိေျဂာေဓါ စိတၱေကာ ေထေရာ၊ ေဂါသာလေထေရာ သုဂေႏၶာ။

နႏၵိေယာ အဘေယာ ေထေရာ၊ ေထေရာ ေလာမသကဂႋေယာ။

ဇမၺဳဂါမိကပုေတၱာ စ၊ ဟာရိေတာ ဥတၱိေယာ ဣသီတိ။

၄။ စတုတၳဝေဂၢါ

၁။ ဂဟြရတီရိယေတၳရဂါထာ

၃၁။ "ဖုေ႒ာ -၂၂၇ ဍံေသဟိ မကေသဟိ၊ အရညသၼိ ံ ျဗဟာဝေန။

နာေဂါ သံဂါမသီေသဝ၊ သေတာ တၾတာဓိဝါသေယ"တိ

။ ဂဟြရတီရိေယာ ေထေရာ။။

၂။ သုပၸိယေတၳရဂါထာ

၃၂။ "အဇရံ ဇီရမာေနန၊ တပၸမာေနန နိဗၺဳတိ ံ။

နိမိယံ [မူကြဲ-နိမၼိႆံ (သီ)] နိရာမိသံ (သ်ာ)] နိမိေနယ်ံ (?)] ပရမံ သႏၲိ ံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရ"ႏၲိ။

။ သုပၸိေယာ ေထေရာ။။

၃။ ေသာပါကေတၳရဂါထာ

၃၃။ "ယထာပိ ဧကပုတၱသၼိ ံ၊ ပိယသၼိ ံ ကုသလီ သိယာ။

ဧဝံ သေဗၺသု ပါေဏသု၊ သဗၺတၳ ကုသေလာ သိယာ"တိ။

။ ေသာပါေကာ ေထေရာ။။

၄။ ေပါသိယေတၳရဂါထာ

၃၄။ "အနာသႏၷဝရာ ဧတာ၊ နိစၥေမဝ ဝိဇာနတာ။

ဂါမာ အရညမာဂမၼ၊ တေတာ ေဂဟံ ဥပါဝိသိ [မူကြဲ-ဥပါဝိသိ ံ (သီ)]

တေတာ ဥ႒ာယ ပကၠာမိ၊ အနာမေႏၲတြာ [မူကြဲ-အနာမႏၲိယ (သီ၊)] ေပါသိေယာ"တိ။

။ ေပါသိေယာ ေထေရာ။။

၅။ သာမညကာနိေတၳရဂါထာ

၃၅။ "သုခံ သုခေတၳာ လဘေတ တဒါစရံ၊ ကိတၱိၪၥ ပေပၸါတိ ယသႆ ဝၯတိ။

ေယာ အရိယမ႒ဂႋကမၪၨသံ ဥဇုံ၊ ဘာေဝတိ မဂၢံ အမတႆ ပတၱိယာ"တိ။

။ သာမညကာနိေတၳေရာ။။

၆။ ကုမာပုတၱေတၳရဂါထာ

၃၆။ "သာဓု -၂၂၈ သုတံ သာဓု စရိတကံ၊ သာဓု သဒါ အနိေကတဝိဟာေရာ။

အတၳပုစၧနံ ပဒကၡိဏကမၼံ၊ ဧတံ သာမညမကိၪၥနႆာ"တိ။

။ ကုမာပုေတၱာ ေထေရာ။။

၇။ ကုမာပုတၱသဟာယကေတၳရဂါထာ

၃၇။ "နာနာဇနပဒံ ယႏၲိ၊ ဝိစရႏၲာ အသညတာ။

သမာဓိၪၥ ဝိရာေဓႏၲိ၊ ကိ ံသု ရ႒စရိယာ ကရိႆတိ။

တသၼာ ဝိေနယ် သာရမ႓ံ၊ စ်ာေယယ် အပုရကၡေတာ"တိ။

။ ကုမာပုတၱေတၳရႆ သဟာယေကာ ေထေရာ။။

၈။ ဂဝမၸတိေတၳရဂါထာ

၃၈။ "ေယာ ဣဒၶိယာ သရဘုံ အ႒ေပသိ၊ ေသာ ဂဝမၸတိ အသိေတာ အေနေဇာ။

တံ သဗၺသဂၤါတိဂတံ မဟာမုနိ ံ၊ ေဒဝါ နမႆႏၲိ ဘဝႆ ပါရဂု"ႏၲိ။

။ ဂဝမၸတိေတၳေရာ။။

၉။ တိႆေတၳရဂါထာ

၃၉။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၊ ၉၇]"သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ [မူကြဲ-ဍယွမာေနဝ (သဗၺတၳ)] မတၳေက။

ကာမရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ"တိ။

။ တိေႆာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဝၯမာနေတၳရဂါထာ

၄၀။ "သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ မတၳေက။

ဘဝရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ"တိ။

။ ဝၯမာေနာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ စတုေတၳာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ဂဟြရတီရိေယာ -၂၂၉ သုပၸိေယာ၊ ေသာပါေကာ ေစဝ ေပါသိေယာ။

သာမညကာနိ ကုမာပုေတၱာ၊ ကုမာပုတၱသဟာယေကာ။

ဂဝမၸတိ တိႆေတၳေရာ၊ ဝၯမာေနာ မဟာယေသာတိ။

၅။ ပၪၥမဝေဂၢါ

၁။ သိရိဝၯေတၳရဂါထာ

၄၁။ "ဝိဝရမႏုပတႏၲိ ဝိဇၨဳတာ၊ ေဝဘာရႆ စ ပ႑ဝႆ စ။

နဂဝိဝရဂေတာ စ စ်ာယတိ၊ ပုေတၱာ အပၸဋိမႆ တာဒိေနာ"တိ။

။ သိရိဝေၯာ ေထေရာ။။

၂။ ခဒိရဝနိယေတၳရဂါထာ

၄၂။ "စာေလ ဥပစာေလ သီသူပစာေလ ( ) [မူကြဲ-(စာလာ ဥပစာလာ၊ သီသူပစာလာ) (က၊)] ပတိႆတာ [မူကြဲ-ပဋိႆတိကာ (သ်ာ၊ က၊)] ႏု ေခါ ဝိဟရထ။

အာဂေတာ ေဝါ ဝါလံ ဝိယ ေဝဓီ"တိ။

။ ခဒိရဝနိေယာ ေထေရာ။။

၃။ သုမဂၤလေတၳရဂါထာ

၄၃။ "သုမုတၱိေကာ သုမုတၱိေကာ သာဟု၊ သုမုတၱိေကာမွိ တီဟိ ခုဇၨေကဟိ။

အသိတာသု မယာ နဂၤလာသု၊ မယာ ခုဒၵကုဒၵါလာသု မယာ။

ယဒိပိ ဣဓေမဝ ဣဓေမဝ၊ အထ ဝါပိ အလေမဝ အလေမဝ။

စ်ာယ သုမဂၤလ စ်ာယ သုမဂၤလ၊ အပၸမေတၱာ ဝိဟရ သုမဂၤလာ"တိ။

။ သုမဂၤေလာ ေထေရာ။။

၄။ သာႏုေတၳရဂါထာ

၄၄။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၃၉] "မတံ ဝါ အမၼ ေရာဒႏၲိ၊ ေယာ ဝါ ဇီဝံ န ဒိႆတိ။

ဇီဝႏၲံ မံ အမၼ ပႆႏၲီ၊ ကသၼာ မံ အမၼ ေရာဒသီ"တိ။

။ သာႏုေတၳေရာ။။

၅။ ရမဏီယဝိဟာရိေတၳရဂါထာ

၄၅။ "ယထာပိ -၂၃၀ ဘေဒၵါ အာဇေညာ၊ ခလိတြာ ပတိတိ႒တိ။

ဧဝံ ဒႆနသမၸႏၷံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝက"ႏၲိ။

။ ရမဏီယဝိဟာရိေတၳေရာ။။

၆။ သမိဒၶိေတၳရဂါထာ

၄၆။ "သဒၶါယာဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

သတိ ပညာ စ ေမ ဝုၯာ၊ စိတၱၪၥ သုသမာဟိတံ။

ကာမံ ကရႆု ႐ူပါနိ၊ ေနဝ မံ ဗ်ာဓယိႆသီ"တိ [မူကြဲ-ဗာဓယိႆသီတိ (သီ)] ဗ်ာထယိႆသီတိ (?)]။

။ သမိဒၶိေတၳေရာ။။

၇။ ဥဇၨယေတၳရဂါထာ

၄၇။ "နေမာ ေတ ဗုဒၶ ဝီရတၳဳ၊ ဝိပၸမုေတၱာသိ သဗၺဓိ။

တုယွာပဒါေန ဝိဟရံ၊ ဝိဟရာမိ အနာသေဝါ"တိ။

။ ဥဇၨေယာ ေထေရာ။။

၈။ သၪၨယေတၳရဂါထာ

၄၈။ "ယေတာ အဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

နာဘိဇာနာမိ သကၤပၸံ၊ အနရိယံ ေဒါသသံဟိတ"ႏၲိ။

။ သၪၨေယာ ေထေရာ။။

၉။ ရာမေဏယ်ကေတၳရဂါထာ

၄၉။ "စိဟစိဟာဘိနဒိေတ [မူကြဲ-ဝိဟဝိဟာဘိနဒိေတ (သီ၊ သ်ာ)] သိပၸိကာဘိ႐ုေတဟိ စ။

န ေမ တံ ဖႏၵတိ စိတၱံ၊ ဧကတၱနိရတံ ဟိ ေမ"တိ။

။ ရာမေဏယ်ေကာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဝိမလေတၳရဂါထာ

၅၀။ "ဓရဏီ -၂၃၁ စ သိၪၥတိ ဝါတိ၊ မာလုေတာ ဝိဇၨဳတာ စရတိ နေဘ။

ဥပသမႏၲိ ဝိတကၠာ၊ စိတၱံ သုသမာဟိတံ မမာ"တိ။

။ ဝိမေလာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ပၪၥေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

သိရီဝေၯာ ေရဝေတာ ေထေရာ၊ သုမဂၤေလာ သာႏုသဝွေယာ ။

ရမဏီယဝိဟာရီ စ၊ သမိဒၶိဥဇၨယသၪၨယာ။

ရာမေဏေယ်ာ စ ေသာ ေထေရာ၊ ဝိမေလာ စ ရဏၪၨေဟာတိ။

၆။ ဆ႒ဝေဂၢါ

၁။ ေဂါဓိကေတၳရဂါထာ

၅၁။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

စိတၱံ သုသမာဟိတၪၥ မယွံ၊ အထ ေစ ပတၳယသိ ပဝႆ ေဒဝါ"တိ။

။ ေဂါဓိေကာ ေထေရာ။။

၂။ သုဗာဟုေတၳရဂါထာ

၅၂။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

စိတၱံ သုသမာဟိတၪၥ ကာေယ၊ အထ ေစ ပတၳယသိ ပဝႆ ေဒဝါ"တိ။

။ သုဗာဟုေတၳေရာ။။

၃။ ဝလႅိယေတၳရဂါထာ

၅၃။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

တႆံ ဝိဟရာမိ အပၸမေတၱာ၊ အထ ေစ ပတၳယသိ ပဝႆ ေဒဝါ"တိ။

။ ဝလႅိေယာ ေထေရာ။။

၄။ ဥတၱိယေတၳရဂါထာ

၅၄။ "ဝႆတိ -၂၃၂ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

တႆံ ဝိဟရာမိ အဒုတိေယာ၊ အထ ေစ ပတၳယသိ ပဝႆ ေဒဝါ"တိ။

။ ဥတၱိေယာ ေထေရာ။။

၅။ အၪၨနဝနိယေတၳရဂါထာ

၅၅။ "အာသႏၵိ ံ ကုဋိကံ ကတြာ၊ ၾသဂယွ အၪၨနံ ဝနံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ အၪၨနဝနိေယာ ေထေရာ။။

၆။ ကုဋိဝိဟာရိေတၳရဂါထာ

၅၆။ "ေကာ ကုဋိကာယံ ဘိကၡဳ ကုဋိကာယံ၊ ဝီတရာေဂါ သုသမာဟိတစိေတၱာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ အာဝုေသာ၊ အေမာဃာ ေတ ကုဋိကာ ကတာ"တိ။

။ ကုဋိဝိဟာရိေတၳေရာ။။

၇။ ဒုတိယကုဋိဝိဟာရိေတၳရဂါထာ

၅၇။ "အယမာဟု ပုရာဏိယာ ကုဋိ၊ အညံ ပတၳယေသ နဝံ ကုဋိ ံ။

အာသံ ကုဋိယာ ဝိရာဇယ၊ ဒုကၡာ ဘိကၡဳ ပုန နဝါ ကုဋီ"တိ။

။ ဒုတိယကုဋိဝိဟာရိေတၳေရာ။။

၈။ ရမဏီယကုဋိကေတၳရဂါထာ

၅၈။ "ရမဏီယာ ေမ ကုဋိကာ၊ သဒၶါေဒယ်ာ မေနာရမာ။

န ေမ အေတၳာ ကုမာရီဟိ၊ ေယသံ အေတၳာ တဟိ ံ ဂစၧထ နာရိေယာ"တိ။

။ ရမဏီယကုဋိေကာ ေထေရာ။။

၉။ ေကာသလဝိဟာရိေတၳရဂါထာ

၅၉။ "သဒၶါယာဟံ -၂၃၃ ပဗၺဇိေတာ၊ အရေည ေမ ကုဋိကာ ကတာ။

အပၸမေတၱာ စ အာတာပီ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ"တိ [မူကြဲ-ပဋိႆေတာတိ (က)]

။ ေကာသလဝိဟာရိေတၳေရာ။။

၁၀။ သီဝလိေတၳရဂါထာ

၆၀။ "ေတ ေမ ဣဇၩိ ံသု သကၤပၸါ၊ ယဒေတၳာ ပါဝိသိ ံ ကုဋိ ံ။

ဝိဇၨာဝိမုတၱိ ံ ပေစၥသံ၊ မာနာႏုသယမုဇၨဟ"ႏၲိ။

။ သီဝလိေတၳေရာ။။

ဝေဂၢါ ဆေ႒ာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ေဂါဓိေကာ စ သုဗာဟု စ၊ ဝလႅိေယာ ဥတၱိေယာ ဣသိ။

အၪၨနဝနိေယာ ေထေရာ၊ ဒုေဝ ကုဋိဝိဟာရိေနာ။

ရမဏီယကုဋိေကာ စ၊ ေကာသလဝွယသီဝလီတိ။

၇။ သတၱမဝေဂၢါ

၁။ ဝပၸေတၳရဂါထာ

၆၁။ "ပႆတိ ပေႆာ ပႆႏၲံ၊ အပႆႏၲၪၥ ပႆတိ။

အပႆေႏၲာ အပႆႏၲံ၊ ပႆႏၲၪၥ န ပႆတီ"တိ။

။ ဝေပၸါ ေထေရာ။။

၂။ ဝဇၨိပုတၱေတၳရဂါထာ

၆၂။ "ဧကကာ မယံ အရေည ဝိဟရာမ၊ အပဝိဒၶံဝ ဝနသၼိ ံ ဒါ႐ုကံ။

တႆ ေမ ဗဟုကာ ပိဟယႏၲိ၊ ေနရယိကာ ဝိယ သဂၢဂါမိန"ႏၲိ။

။ ဝဇၨိပုေတၱာ ေထေရာ။။

၃။ ပကၡေတၳရဂါထာ

၆၃။ "စုတာ -၂၃၄ ပတႏၲိ ပတိတာ၊ ဂိဒၶါ စ ပုနရာဂတာ။

ကတံ ကိစၥံ ရတံ ရမၼံ၊ သုေခနႏြာဂတံ သုခ"ႏၲိ။

။ ပေကၡာ ေထေရာ။။

၄။ ဝိမလေကာ႑ညေတၳရဂါထာ

၆၄။ "ဒုမဝွယာယ ဥပၸေႏၷာ၊ ဇာေတာ ပ႑ရေကတုနာ။

ေကတုဟာ ေကတုနာေယဝ၊ မဟာေကတုံ ပဓံသယီ"တိ။

။ ဝိမလေကာ႑ေညာ ေထေရာ။။

၅။ ဥေကၡပကတဝစၧေတၳရဂါထာ

၆၅။ "ဥေကၡပကတဝစၧႆ၊ သကၤလိတံ ဗဟူဟိ ဝေႆဟိ။

တံ ဘာသတိ ဂဟ႒ာနံ၊ သုနိသိေႏၷာ ဥဠာရပါေမာေဇၨာ"တိ။

။ ဥေကၡပကတဝေစၧာ ေထေရာ။။

၆။ ေမဃိယေတၳရဂါထာ

၆၆။ "အႏုသာသိ မဟာဝီေရာ၊ သဗၺဓမၼာန ပါရဂူ။

တႆာဟံ ဓမၼံ သုတြာန၊ ဝိဟာသိ ံ သႏၲိေက သေတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ေမဃိေယာ ေထေရာ။။

၇။ ဧကဓမၼသဝနီယေတၳရဂါထာ

၆၇။ "ကိေလသာ စ်ာပိတာ မယွံ၊ ဘဝါ သေဗၺ သမူဟတာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဧကဓမၼသဝနီေယာ ေထေရာ။။

၈။ ဧကုဒါနိယေတၳရဂါထာ

၆၈။ [မူကြဲ-ဥဒါ၊ ၃၇၊ ပါစိ၊ ၁၅၃] "အဓိေစတေသာ အပၸမဇၨေတာ၊ မုနိေနာ ေမာနပေထသု သိကၡေတာ။

ေသာကာ န ဘဝႏၲိ တာဒိေနာ၊ ဥပသႏၲႆ သဒါ သတီမေတာ"တိ။

။ ဧကုဒါနိေယာ ေထေရာ။။

၉။ ဆႏၷေတၳရဂါထာ

၆၉။ "သုတြာန -၂၃၅ ဓမၼံ မဟေတာ မဟာရသံ၊ သဗၺညဳတညာဏဝေရန ေဒသိတံ။

မဂၢံ ပပဇၨိ ံ [မူကြဲ-ပပဇၨံ (က၊)] အမတႆ ပတၱိယာ၊ ေသာ ေယာဂေကၡမႆ ပထႆ ေကာဝိေဒါ"တိ။

။ ဆေႏၷာ ေထေရာ။။

၁၀။ ပုဏၰေတၳရဂါထာ

၇၀။ "သီလေမဝ ဣဓ အဂၢံ၊ ပညဝါ ပန ဥတၱေမာ။

မႏုေႆသု စ ေဒေဝသု၊ သီလပညာဏေတာ ဇယ"ႏၲိ။

။ ပုေဏၰာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ သတၱေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ဝေပၸါ စ ဝဇၨိပုေတၱာ စ၊ ပေကၡာ ဝိမလေကာ႑ေညာ။

ဥေကၡပကတဝေစၧာ စ၊ ေမဃိေယာ ဧကဓမၼိေကာ။

ဧကုဒါနိယဆႏၷာ စ၊ ပုဏၰေတၳေရာ မဟဗၺေလာတိ။

၈။ အ႒မဝေဂၢါ

၁။ ဝစၧပါလေတၳရဂါထာ

၇၁။ "သုသုခုမနိပုဏတၳဒႆိနာ၊ မတိကုသေလန နိဝါတဝုတၱိနာ။

သံေသဝိတဝုဒၶသီလိနာ [မူကြဲ-သံေသဝိတဗုဒၶသီလိနာ (က)] နိဗၺာနံ န ဟိ ေတန ဒုလႅဘ"ႏၲိ။

။ ဝစၧပါေလာ ေထေရာ။။

၂။ အာတုမေတၳရဂါထာ

၇၂။ "ယထာ -၂၃၆ ကဠီေရာ သုသု ဝၯိတေဂၢါ၊ ဒုႏၷိကၡေမာ ေဟာတိ ပသာခဇာေတာ။

ဧဝံ အဟံ ဘရိယာယာနိတာယ၊ အႏုမညံ မံ ပဗၺဇိေတာမွိ ဒါနီ"တိ။

။ အာတုေမာ ေထေရာ။။

၃။ မာဏဝေတၳရဂါထာ

၇၃။ "ဇိဏၰၪၥ ဒိသြာ ဒုခိတၪၥ ဗ်ာဓိတံ၊ မတၪၥ ဒိသြာ ဂတမာယုသခၤယံ။

တေတာ အဟံ နိကၡမိတူန ပဗၺဇိ ံ၊ ပဟာယ ကာမာနိ မေနာရမာနီ"တိ။

။ မာဏေဝါ ေထေရာ။။

၄။ သုယာမနေတၳရဂါထာ

၇၄။ "ကာမစၧေႏၵာ စ ဗ်ာပါေဒါ၊ ထိနမိဒၶၪၥ [မူကြဲ-ထီနမိဒၶၪၥ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဘိကၡဳေနာ။

ဥဒၶစၥံ ဝိစိကိစၧာ စ၊ သဗၺေသာဝ န ဝိဇၨတီ"တိ။

။ သုယာမေနာ ေထေရာ။။

၅။ သုသာရဒေတၳရဂါထာ

၇၅။ "သာဓု သုဝိဟိတာန ဒႆနံ၊ ကခၤါ ဆိဇၨတိ ဗုဒၶိ ဝၯတိ။

ဗာလမၸိ ကေရာႏၲိ ပ႑ိတံ၊ တသၼာ သာဓု သတံ သမာဂေမာ"တိ။

။ သုသာရေဒါ ေထေရာ။။

၆။ ပိယၪၨဟေတၳရဂါထာ

၇၆။ "ဥပၸတေႏၲသု နိပေတ၊ နိပတေႏၲသု ဥပၸေတ။

ဝေသ အဝသမာေနသု၊ ရမမာေနသု ေနာ ရေမ"တိ။

။ ပိယၪၨေဟာ ေထေရာ။။

၇။ ဟတၳာေရာဟပုတၱေတၳရဂါထာ

၇၇။ "ဣဒံ -၂၃၇ ပုေရ စိတၱမစာရိ စာရိကံ၊ ေယနိစၧကံ ယတၳကာမံ ယထာသုခံ။

တဒဇၨဟံ နိဂၢေဟႆာမိ ေယာနိေသာ၊ ဟတၳိပၸဘိႏၷံ ဝိယ အကၤုသဂၢေဟာ"တိ။

။ ဟတၳာေရာဟပုေတၱာ ေထေရာ။။

၈။ ေမ႑သိရေတၳရဂါထာ

၇၈။ "အေနကဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺိသံ။

တႆ ေမ ဒုကၡဇာတႆ၊ ဒုကၡကၡေႏၶာ အပရေဒၶါ"တိ။

။ ေမ႑သိေရာ ေထေရာ။။

၉။ ရကၡိတေတၳရဂါထာ

၇၉။ "သေဗၺာ ရာေဂါ ပဟီေနာ ေမ၊ သေဗၺာ ေဒါေသာ သမူဟေတာ။

သေဗၺာ ေမ ဝိဂေတာ ေမာေဟာ၊ သီတိဘူေတာသၼိ နိဗၺဳေတာ"တိ။

။ ရကၡိေတာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဥဂၢေတၳရဂါထာ

၈၀။ "ယံ -၂၃၈ မယာ ပကတံ ကမၼံ၊ အပၸံ ဝါ ယဒိ ဝါ ဗဟုံ။

သဗၺေမတံ ပရိကၡီဏံ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဥေဂၢါ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ အ႒ေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ဝစၧပါေလာ စ ေယာ ေထေရာ၊ အာတုေမာ မာဏေဝါ ဣသိ။

သုယာမေနာ သုသာရေဒါ၊ ေထေရာ ေယာ စ ပိယၪၨေဟာ။

အာေရာဟပုေတၱာ ေမ႑သိေရာ၊ ရကၡိေတာ ဥဂၢသဝွေယာတိ။

၉။ နဝမဝေဂၢါ

၁။ သမိတိဂုတၱေတၳရဂါထာ

၈၁။ "ယံ မယာ ပကတံ ပါပံ၊ ပုေဗၺ အညာသု ဇာတိသု။

ဣေဓဝ တံ ေဝဒနီယံ၊ ဝတၳဳ အညံ န ဝိဇၨတီ"တိ။

။ သမိတိဂုေတၱာ ေထေရာ။။

၂။ ကႆပေတၳရဂါထာ

၈၂။ "ေယန ေယန သုဘိကၡာနိ၊ သိဝါနိ အဘယာနိ စ။

ေတန ပုတၱက ဂစၧႆု၊ မာ ေသာကာပဟေတာ ဘဝါ"တိ။

။ ကႆေပါ ေထေရာ။။

၃။ သီဟေတၳရဂါထာ

၈၃။ "သီဟပၸမေတၱာ ဝိဟရ၊ ရတၱိႏၵိဝမတႏၵိေတာ။

ဘာေဝဟိ ကုသလံ ဓမၼံ၊ ဇဟ သီဃံ သမုႆယ"ႏၲိ။

။ သီေဟာ ေထေရာ။။

၄။ နီတေတၳရဂါထာ

၈၄။ "သဗၺရတၱိ ံ သုပိတြာန၊ ဒိဝါ သဂၤဏိေက ရေတာ။

ကုဒါႆု နာမ ဒုေမၼေဓါ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆတီ"တိ။

။ နီေတာ ေထေရာ။။

၅။ သုနာဂေတၳရဂါထာ

၈၅။ "စိတၱနိမိတၱႆ ေကာဝိေဒါ၊ ပဝိေဝကရသံ ဝိဇာနိယ။

စ်ာယံ နိပေကာ ပတိႆေတာ၊ အဓိဂေစၧယ် သုခံ နိရာမိသ"ႏၲိ။

။ သုနာေဂါ ေထေရာ။။

၆။ နာဂိတေတၳရဂါထာ

၈၆။ "ဣေတာ ဗဟိဒၶါ ပုထု အညဝါဒိနံ၊ မေဂၢါ န နိဗၺာနဂေမာ ယထာ အယံ။

ဣတိႆု သံဃံ ဘဂဝါႏုသာသတိ၊ သတၳာ သယံ ပါဏိတေလဝ ဒႆယ"ႏၲိ။

။ နာဂိေတာ ေထေရာ။။

၇။ ပဝိ႒ေတၳရဂါထာ

၈၇။ "ခႏၶာ -၂၃၉ ဒိ႒ာ ယထာဘူတံ၊ ဘဝါ သေဗၺ ပဒါလိတာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ပဝိေ႒ာ ေထေရာ။။

၈။ အဇၨဳနေတၳရဂါထာ

၈၈။ "အသကၡိ ံ ဝတ အတၱာနံ၊ ဥဒၶါတုံ ဥဒကာ ထလံ။

ဝုယွမာေနာ မေဟာေဃဝ၊ သစၥာနိ ပဋိဝိဇၩဟ"ႏၲိ။

။ အဇၨဳေနာ ေထေရာ။။

၉။ (ပဌမ)-ေဒဝသဘေတၳရဂါထာ

၈၉။ "ဥတၱိဏၰာ ပကၤပလိပါ၊ ပါတာလာ ပရိဝဇၨိတာ။

မုေတၱာ ၾသဃာ စ ဂႏၴာ စ၊ သေဗၺ မာနာ ဝိသံဟတာ"တိ။

။ ေဒဝသေဘာ ေထေရာ။။

၁၀။ သာမိဒတၱေတၳရဂါထာ

၉၀။ "ပၪၥကၡႏၶာ ပရိညာတာ၊ တိ႒ႏၲိ ဆိႏၷမူလကာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ သာမိဒေတၱာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ နဝေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ေထေရာ သမိတိဂုေတၱာ စ၊ ကႆေပါ သီဟသဝွေယာ။

နီေတာ သုနာေဂါ နာဂိေတာ၊ ပဝိေ႒ာ အဇၨဳေနာ ဣသိ။

ေဒဝသေဘာ စ ေယာ ေထေရာ၊ သာမိဒေတၱာ မဟဗၺေလာတိ။

၁၀။ ဒသမဝေဂၢါ

၁။ ပရိပုဏၰကေတၳရဂါထာ

၉၁။ "န တထာ မတံ သတရသံ၊ သုဓႏၷံ ယံ မယဇၨ ပရိဘုတၱံ။

အပရိမိတဒႆိနာ ေဂါတေမန၊ ဗုေဒၶန ေဒသိေတာ ဓေမၼာ"တိ။

။ ပရိပုဏၰေကာ ေထေရာ။။

၂။ ဝိဇယေတၳရဂါထာ

၉၂။ "ယႆာသဝါ -၂၄၀ ပရိကၡီဏာ၊ အာဟာေရ စ အနိႆိေတာ။

သုညတာ အနိမိေတၱာ စ၊ ဝိေမာေကၡာ ယႆ ေဂါစေရာ။

အာကာေသဝ သကုႏၲာနံ၊ ပဒံ တႆ ဒုရႏၷယ"ႏၲိ။

။ ဝိဇေယာ ေထေရာ။။

၃။ ဧရကေတၳရဂါထာ

၉၃။ "ဒုကၡာ ကာမာ ဧရက၊ န သုခါ ကာမာ ဧရက။

ေယာ ကာေမ ကာမယတိ၊ ဒုကၡံ ေသာ ကာမယတိ ဧရက။

ေယာ ကာေမ န ကာမယတိ၊ ဒုကၡံ ေသာ န ကာမယတိ ဧရကာ"တိ။

။ ဧရေကာ ေထေရာ။။

၄။ ေမတၱဇိေတၳရဂါထာ

၉၄။ "နေမာ ဟိ တႆ ဘဂဝေတာ၊ သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။

ေတနာယံ အဂၢပၸေတၱန၊ အဂၢဓေမၼာ [မူကြဲ-အေဂၢါ ဓေမၼာ (သီ၊)] သုေဒသိေတာ"တိ။

။ ေမတၱဇိ ေထေရာ။။

၅။ စကၡဳပါလေတၳရဂါထာ

၉၅။ "အေႏၶာဟံ ဟတေနေတၱာသၼိ၊ ကႏၲာရဒၶါနပကၡေႏၵာ [မူကြဲ-ပကၡေႏၷာ (သီ)] ပကၠေႏၲာ (သ်ာ၊ သီ၊ အ႒)]

သယမာေနာပိ ဂစၧိႆံ၊ န သဟာေယန ပါေပနာ"တိ။

။ စကၡဳပါေလာ ေထေရာ။။

၆။ ခ႑သုမနေတၳရဂါထာ

၉၆။ "ဧကပုပၹံ စဇိတြာန၊ အသီတိ [မူကြဲ-အသီတိ ံ (သီ၊)] ဝႆေကာဋိေယာ။

သေဂၢသု ပရိစာေရတြာ၊ ေသသေကနမွိ နိဗၺဳေတာ"တိ။

။ ခ႑သုမေနာ ေထေရာ။။

၇။ တိႆေတၳရဂါထာ

၉၇။ "ဟိတြာ သတပလံ ကံသံ၊ ေသာဝဏၰံ သတရာဇိကံ။

အဂၢဟိ ံ မတၱိကာပတၱံ၊ ဣဒံ ဒုတိယာဘိေသစန"ႏၲိ။

။ တိေႆာ ေထေရာ။။

၈။ အဘယေတၳရဂါထာ

၉၈။ "႐ူပံ -၂၄၁ ဒိသြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာသ တိ႒တိ။

တႆ ဝၯႏၲိ အာသဝါ၊ ဘဝမူေလာပဂါမိေနာ"တိ [မူကြဲ-ဘဝမူလာ ဘဝဂါမိေနာတိ (သီ၊ က)]

။ အဘေယာ ေထေရာ။။

၉။ ဥတၱိယေတၳရဂါထာ

၉၉။ "သဒၵံ သုတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာသ တိ႒တိ။

တႆ ဝၯႏၲိ အာသဝါ၊ သံသာရံ ဥပဂါမိေနာ"တိ။

။ ဥတၱိေယာ ေထေရာ။။

၁၀။ (ဒုတိယ)-ေဒဝသဘေတၳရဂါထာ

၁၀၀။ "သမၼပၸဓာနသမၸေႏၷာ၊ သတိပ႒ာနေဂါစေရာ။

ဝိမုတၱိကုသုမသၪၧေႏၷာ၊ ပရိနိဗၺိႆတ်နာသေဝါ"တိ။

။ ေဒဝသေဘာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ဒသေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ပရိပုဏၰေကာ စ ဝိဇေယာ၊ ဧရေကာ ေမတၱဇီ မုနိ။

စကၡဳပါေလာ ခ႑သုမေနာ၊ တိေႆာ စ အဘေယာ တထာ။

ဥတၱိေယာ စ မဟာပေညာ၊ ေထေရာ ေဒဝသေဘာပိ စာတိ။

၁၁။ ဧကာဒသမဝေဂၢါ

၁။ ေဗလ႒ာနိကေတၳရဂါထာ

၁၀၁။ "ဟိတြာ ဂိဟိတၱံ အနေဝါသိတေတၱာ၊ မုခနဂၤလီ ၾသဒရိေကာ ကုသီေတာ။

မဟာဝရာေဟာဝ နိဝါပပုေ႒ာ၊ ပုနပၸဳနံ ဂဗ႓မုေပတိ မေႏၵာ"တိ။

။ ေဗလ႒ာနိေကာ ေထေရာ။။

၂။ ေသတုစၧေတၳရဂါထာ

၁၀၂။ "မာေနန -၂၄၂ ဝၪၥိတာေသ၊ သခၤါေရသု သံကိလိႆမာနာေသ။

လာဘာလာေဘန မထိတာ၊ သမာဓိ ံ နာဓိဂစၧႏၲီ"တိ။

။ ေသတုေစၧာ ေထေရာ။။

၃။ ဗႏၶဳရေတၳရဂါထာ

၁၀၃။ "နာဟံ ဧေတန အတၳိေကာ၊ သုခိေတာ ဓမၼရေသန တပၸိေတာ။

ပိတြာ [မူကြဲ-ပီတြာန (သီ၊ သ်ာ၊)] ရသဂၢမုတၱမံ၊ န စ ကာဟာမိ ဝိေသန သႏၴဝ"ႏၲိ။

။ ဗႏၶဳေရာ [မူကြဲ-ဗႏၶေနာ (က၊)] ေထေရာ။။

၄။ ခိတကေတၳရဂါထာ

၁၀၄။ "လဟုေကာ ဝတ ေမ ကာေယာ၊ ဖုေ႒ာ စ ပီတိသုေခန ဝိပုေလန။

တူလမိဝ ဧရိတံ မာလုေတန၊ ပိလဝတီဝ ေမ ကာေယာ"တိ။

။ ခိတေကာ ေထေရာ။။

၅။ မလိတဝမ႓ေတၳရဂါထာ

၁၀၅။ "ဥကၠဏိၭေတာပိ န ဝေသ၊ ရမမာေနာပိ ပကၠေမ။

န ေတြဝါနတၳသံဟိတံ၊ ဝေသ ဝါသံ ဝိစကၡေဏာ"တိ။

။ မလိတဝေမ႓ာ ေထေရာ။။

၆။ သုေဟမႏၲေတၳရဂါထာ

၁၀၆။ "သတလိဂၤႆ အတၳႆ၊ သတလကၡဏဓာရိေနာ။

ဧကဂၤဒႆီ ဒုေမၼေဓါ၊ သတဒႆီ စ ပ႑ိေတာ"တိ။

။ သုေဟမေႏၲာ ေထေရာ။။

၇။ ဓမၼသဝေတၳရဂါထာ

၁၀၇။ "ပဗၺဇိ ံ -၂၄၃ တုလယိတြာန၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဓမၼသေဝါ ေထေရာ။။

၈။ ဓမၼသဝပိတုေတၳရဂါထာ

၁၀၈။ "သ ဝီသဝႆသတိေကာ၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဓမၼသဝပိတု ေထေရာ။။

၉။ သံဃရကၡိတေတၳရဂါထာ

၁၀၉။ "န ႏူနာယံ ပရမဟိတာႏုကမၸိေနာ၊ ရေဟာဂေတာ အႏုဝိဂေဏတိ သာသနံ။

တထာဟယံ ဝိဟရတိ ပါကတိႁႏၵိေယာ၊ မိဂီ ယထာ တ႐ုဏဇာတိကာ ဝေန"တိ။

။ သံဃရကၡိေတာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဥသဘေတၳရဂါထာ

၁၁၀။ "နဂါ နဂေဂၢသု သုသံဝိ႐ူဠႇာ၊ ဥဒဂၢေမေဃန နေဝန သိတၱာ။

ဝိေဝကကာမႆ အရညသညိေနာ၊ ဇေနတိ ဘိေယ်ာ ဥသဘႆ ကလ်တ"ႏၲိ။

။ ဥသေဘာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ဧကာဒသေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ေဗလ႒ာနိေကာ ေသတုေစၧာ၊ ဗႏၶဳေရာ ခိတေကာ ဣသိ။

မလိတဝေမ႓ာ သုေဟမေႏၲာ၊ ဓမၼသေဝါ ဓမၼသဝပိတာ။

သံဃရကၡိတေတၳေရာ စ၊ ဥသေဘာ စ မဟာမုနီတိ။

၁၂။ ဒြါဒသမဝေဂၢါ

၁။ ေဇႏၲေတၳရဂါထာ

၁၁၁။ "ဒုပၸဗၺဇၨံ -၂၄၄ ေဝ ဒုရဓိဝါသာ ေဂဟာ၊ ဓေမၼာ ဂမ႓ီေရာ ဒုရဓိဂမာ ေဘာဂါ။

ကိစၧာ ဝုတၱိ ေနာ ဣတရီတေရေနဝ၊ ယုတၱံ စိေႏၲတုံ သတတမနိစၥတ"ႏၲိ။

။ ေဇေႏၲာ ေထေရာ။။

၂။ ဝစၧေဂါတၱေတၳရဂါထာ

၁၁၂။ "ေတဝိေဇၨာဟံ မဟာစ်ာယီ၊ ေစေတာသမထေကာဝိေဒါ။

သဒေတၳာ ေမ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဝစၧေဂါေတၱာ ေထေရာ။။

၃။ ဝနဝစၧေတၳရဂါထာ

၁၁၃။ "အေစၧာဒိကာ ပုထုသိလာ၊ေဂါနဂၤုလမိဂါယုတာ။

အမၺဳေသဝါလသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မ"ႏၲိ။

။ ဝနဝေစၧာ ေထေရာ။။

၄။ အဓိမုတၱေတၳရဂါထာ

၁၁၄။ "ကာယဒု႒ဳလႅဂ႐ုေနာ၊ ဟိယ်မာနမွိ [မူကြဲ-ဟီယမာနမွိ (သီ၊)] ဇီဝိေတ။

သရီရသုခဂိဒၶႆ၊ ကုေတာ သမဏသာဓုတာ"တိ။

။ အဓိမုေတၱာ ေထေရာ။။

၅။ မဟာနာမေတၳရဂါထာ

၁၁၅။ "ဧသာဝဟိယ်ေသ ပဗၺေတန၊ ဗဟုကုဋဇသလႅကိေကန [မူကြဲ-သလႅကိေတန (သီ)] သလႅရိေကန (သ်ာ)]

ေနသာဒေကန ဂိရိနာ၊ ယသႆိနာ ပရိစၧေဒနာ"တိ။

။ မဟာနာေမာ ေထေရာ။။

၆။ ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ

၁၁၆။ "ဆဖႆာယတေန -၂၄၅ ဟိတြာ၊ ဂုတၱဒြါေရာ သုသံဝုေတာ။

အဃမူလံ ဝမိတြာန၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

။ ပါရာပရိေယာ [မူကြဲ-ပါရာသရိေယာ (သီ)] ပါရံပရိေယာ (က၊)] ေထေရာ ။။

၇။ ယသေတၳရဂါထာ

၁၁၇။ "သုဝိလိေတၱာ သုဝသေနာ၊သဗၺာဘရဏဘူသိေတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အဇၩဂမိ ံ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ယေသာ ေထေရာ။။

၈။ ကိမိလေတၳရဂါထာ

၁၁၈။ "အဘိသေတၱာဝ နိပတတိ၊ ဝေယာ ႐ူပံ အညမိဝ တေထဝ သႏၲံ။

တေႆဝ သေတာ အဝိပၸဝသေတာ၊ အညေႆဝ သရာမိ အတၱာန"ႏၲိ။

။ ကိမိေလာ [မူကြဲ-ကိမၺိေလာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ေထေရာ။။

၉။ ဝဇၨိပုတၱေတၳရဂါထာ

၁၁၉။ "႐ုကၡမူလဂဟနံ ပသကၠိယ၊ နိဗၺာနံ ဟဒယသၼိ ံ ၾသပိယ။

စ်ာယ ေဂါတမ မာ စ ပမာေဒါ၊ ကိ ံ ေတ ဗိဠိဗိဠိကာ ကရိႆတီ"တိ။

။ ဝဇၨိပုေတၱာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဣသိဒတၱေတၳရဂါထာ

၁၂၀။ "ပၪၥကၡႏၶာ ပရိညာတာ၊ တိ႒ႏၲိ ဆိႏၷမူလကာ။

ဒုကၡကၡေယာ အႏုပၸေတၱာ၊ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

။ ဣသိဒေတၱာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ဒြါဒသေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ေဇေႏၲာ -၂၄၆ စ ဝစၧေဂါေတၱာ စ၊ ဝေစၧာ စ ဝနသဝွေယာ။

အဓိမုေတၱာ မဟာနာေမာ၊ ပါရာပရိေယာ ယေသာပိ စ။

ကိမိေလာ ဝဇၨိပုေတၱာ စ၊ ဣသိဒေတၱာ မဟာယေသာတိ။

ဧကကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ဝီသုတၱရသတံ ေထရာ၊ ကတကိစၥာ အနာသဝါ။

ဧကေကဝ နိပါတမွိ၊ သုသဂႌတာ မေဟသိဘီတိ။

၂။ ဒုကနိပါေတာ

၁။ ပဌမဝေဂၢါ

၁။ ဥတၱရေတၳရဂါထာ

၁၂၁။ "နတၳိ -၂၄၇ ေကာစိ ဘေဝါ နိေစၥာ၊ သခၤါရာ ဝါပိ သႆတာ။

ဥပၸဇၨႏၲိ စ ေတ ခႏၶာ၊ စဝႏၲိ အပရာပရံ။

၁၂၂။ "ဧတမာဒီနံ ဉတြာ၊ ဘေဝနမွိ အနတၳိေကာ။

နိႆေဋာ သဗၺကာေမဟိ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဥတၱေရာ ေထေရာ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။

၂။ ပိေ႑ာလဘာရဒြါဇေတၳရဂါထာ

၁၂၃။ "နယိဒံ အနေယန ဇီဝိတံ၊ နာဟာေရာ ဟဒယႆ သႏၲိေကာ။

အာဟာရ႒ိတိေကာ သမုႆေယာ၊ ဣတိ ဒိသြာန စရာမိ ဧသနံ။

၁၂၄။ "ပေကၤါတိ ဟိ နံ ပေဝဒယုံ၊ ယာယံ ဝႏၵနပူဇနာ ကုေလသု။

သုခုမံ သလႅံ ဒု႐ုဗၺဟံ၊ သကၠာေရာ ကာပုရိေသန ဒုဇၨေဟာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ပိေ႑ာလဘာရဒြါေဇာ ေထေရာ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။

၃။ ဝလႅိယေတၳရဂါထာ

၁၂၅။ "မကၠေဋာ ပၪၥဒြါရာယံ၊ ကုဋိကာယံ ပသကၠိယ။

ဒြါေရန အႏုပရိေယတိ၊ ဃ႗ယေႏၲာ မုဟုံ မုဟုံ။

၁၂၆။ "တိ႒ မကၠဋ မာ ဓာဝိ၊ န ဟိ ေတ တံ ယထာ ပုေရ။

နိဂၢဟီေတာသိ ပညာယ၊ ေနဝ ဒူရံ ဂမိႆတီ"တိ။

။ ဝလႅိေယာ ေထေရာ။။

၄။ ဂဂၤါတီရိယေတၳရဂါထာ

၁၂၇။ "တိဏၰံ -၂၄၈ ေမ တာလပတၱာနံ၊ ဂဂၤါတီေရ ကုဋီ ကတာ။

ဆဝသိေတၱာဝ ေမ ပေတၱာ၊ ပံသုကူလၪၥ စီဝရံ။

၁၂၈။ "ဒြိႏၷံ အႏၲရဝႆာနံ၊ ဧကာ ဝါစာ ေမ ဘာသိတာ။

တတိေယ အႏၲရဝႆမွိ၊ တေမာခေႏၶာ [မူကြဲ-တေမာကၡေႏၶာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ပဒါလိေတာ"တိ။

။ ဂဂၤါတီရိေယာ ေထေရာ။။

၅။ အဇိနေတၳရဂါထာ

၁၂၉။ "အပိ ေစ ေဟာတိ ေတဝိေဇၨာ၊ မစၥဳဟာယီ အနာသေဝါ။

အပၸညာေတာတိ နံ ဗာလာ၊ အဝဇာနႏၲိ အဇာနတာ။

၁၃၀။ "ေယာ စ ေခါ အႏၷပါနႆ၊ လာဘီ ေဟာတီဓ ပုဂၢေလာ။

ပါပဓေမၼာပိ ေစ ေဟာတိ၊ ေသာ ေနသံ ေဟာတိ သကၠေတာ"တိ။

။ အဇိေနာ ေထေရာ။။

၆။ ေမဠဇိနေတၳရဂါထာ

၁၃၁။ "ယဒါဟံ ဓမၼမေႆာသိ ံ၊ ဘာသမာနႆ သတၳဳေနာ။

န ကခၤမဘိဇာနာမိ၊ သဗၺညဴအပရာဇိေတ။

၁၃၂။ "သတၳဝါေဟ မဟာဝီေရ၊ သာရထီနံ ဝ႐ုတၱေမ။

မေဂၢ ပဋိပဒါယံ ဝါ၊ ကခၤါ မယွံ န ဝိဇၨတီ"တိ။

။ ေမဠဇိေနာ ေထေရာ။။

၇။ ရာဓေတၳရဂါထာ

၁၃၃။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၁၃ ဓမၼပေဒ] "ယထာ အဂါရံ ဒုစၧႏၷံ၊ ဝု႒ီ သမတိဝိဇၩတိ။

ဧဝံ အဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ သမတိဝိဇၩတိ။

၁၃၄။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၁၄ ဓမၼပေဒ] "ယထာ အဂါရံ သုစၧႏၷံ၊ ဝုၯီ န သမတိဝိဇၩတိ။

ဧဝံ သုဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ န သမတိဝိဇၩတီ"တိ။

။ ရာေဓါ ေထေရာ။။

၈။ သုရာဓေတၳရဂါထာ

၁၃၅။ "ခီဏာ -၂၄၉ ဟိ မယွံ ဇာတိ၊ ဝုသိတံ ဇိနသာသနံ။

ပဟီေနာ ဇာလသခၤါေတာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၁၃၆။ "ယႆတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ"တိ။

။ သုရာေဓါ ေထေရာ။။

၉။ ေဂါတမေတၳရဂါထာ

၁၃၇။ "သုခံ သုပႏၲိ မုနေယာ၊ ေယ ဣတၳီသု န ဗဇၩေရ။

သဒါ ေဝ ရကၡိတဗၺာသု၊ ယာသု သစၥံ သုဒုလႅဘံ။

၁၃၈။ "ဝဓံ စရိမွ ေတ ကာမ၊ အနဏာ ဒါနိ ေတ မယံ။

ဂစၧာမ ဒါနိ နိဗၺာနံ၊ ယတၳ ဂႏ႖ာ န ေသာစတီ"တိ။

။ ေဂါတေမာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဝသဘေတၳရဂါထာ

၁၃၉။ "ပုေဗၺ ဟနတိ အတၱာနံ၊ ပစၧာ ဟနတိ ေသာ ပေရ။

သုဟတံ ဟႏၲိ အတၱာနံ၊ ဝီတံေသေနဝ ပကၡိမာ။

၁၄၀။ "န ျဗာဟၼေဏာ ဗဟိဝေဏၰာ၊ အေႏၲာ ဝေဏၰာ ဟိ ျဗာဟၼေဏာ။

ယသၼိ ံ ပါပါနိ ကမၼာနိ၊ သ ေဝ ကေဏွာ သုဇမၸတီ"တိ။

။ ဝသေဘာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ပဌေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ဥတၱေရာ ေစဝ ပိေ႑ာေလာ၊ ဝလႅိေယာ တီရိေယာ ဣသိ။

အဇိေနာ စ ေမဠဇိေနာ၊ ရာေဓါ သုရာေဓါ ေဂါတေမာ။

ဝသေဘန ဣေမ ေဟာႏၲိ၊ ဒသ ေထရာ မဟိဒၶိကာတိ။

၂။ ဒုတိယဝေဂၢါ

၁။ မဟာစုႏၵေတၳရဂါထာ

၁၄၁။ "သုႆူသာ -၂၅၀ သုတဝဒၶနီ၊ သုတံ ပညာယ ဝဒၶနံ။

ပညာယ အတၳံ ဇာနာတိ၊ ဉာေတာ အေတၳာ သုခါဝေဟာ။

၁၄၂။ "ေသေဝထ ပႏၲာနိ ေသနာသနာနိ၊ စေရယ် သံေယာဇနဝိပၸေမာကၡံ။

သေစ ရတိ ံ နာဓိဂေစၧယ် တတၳ၊ သံေဃ ဝေသ ရကၡိတေတၱာ သတိမာ"တိ။

။ မဟာစုေႏၵာ ေထေရာ။။

၂။ ေဇာတိဒါသေတၳရဂါထာ

၁၄၃။ "ေယ ေခါ ေတ ေဝဌမိေႆန [မူကြဲ-ေဝဃမိေႆန (သီ၊ သ်ာ)] ေဝ ဂမိေႆန၊ ေဝခမိေႆန (က)] နာနေတၱန စ ကမၼဳနာ။

မႏုေႆ ဥပ႐ုႏၶႏၲိ၊ ဖ႐ုသူပကၠမာ ဇနာ။

ေတပိ တေတၳဝ ကီရႏၲိ၊ န ဟိ ကမၼံ ပနႆတိ။

၁၄၄။ "ယံ ကေရာတိ နေရာ ကမၼံ၊ ကလ်ာဏံ ယဒိ ပါပကံ။

တႆ တေႆဝ ဒါယာေဒါ၊ ယံ ယံ ကမၼံ ပကုဗၺတီ"တိ။

။ ေဇာတိဒါေသာ ေထေရာ။။

၃။ ေဟရညကာနိေတၳရဂါထာ

၁၄၅။ "အစၥယႏၲိ အေဟာရတၱာ၊ ဇီဝိတံ ဥပ႐ုဇၩတိ။

အာယု ခီယတိ မစၥာနံ၊ ကုႏၷဒီနံဝ ၾသဒကံ။

၁၄၆။ "အထ ပါပါနိ ကမၼာနိ၊ ကရံ ဗာေလာ န ဗုဇၩတိ။

ပစၧာႆ ကဋဳကံ ေဟာတိ၊ ဝိပါေကာ ဟိႆ ပါပေကာ"တိ။

။ ေဟရညကာနိေတၳေရာ။။

၄။ ေသာမမိတၱေတၳရဂါထာ

၁၄၇။ "ပရိတၱံ ဒါ႐ုမာ႐ုယွ၊ ယထာ သီေဒ မဟဏၰေဝ။

ဧဝံ ကုသီတမာဂမၼ၊ သာဓုဇီဝီပိ သီဒတိ။

တသၼာ တံ ပရိဝေဇၨယ်၊ ကုသီတံ ဟီနဝီရိယံ။

၁၄၈။ "ပဝိဝိေတၱဟိ -၂၅၁ အရိေယဟိ၊ ပဟိတေတၱဟိ စ်ာယိဘိ။

နိစၥံ အာရဒၶဝီရိေယဟိ၊ ပ႑ိေတဟိ သဟာဝေသ"တိ။

။ ေသာမမိေတၱာ ေထေရာ။။

၅။ သဗၺမိတၱေတၳရဂါထာ

၁၄၉။ "ဇေနာ ဇနမွိ သမၺေဒၶါ [မူကြဲ-သမၺေဒၶါ (သ်ာ၊ က)] ဇနေမဝႆိေတာ ဇေနာ။

ဇေနာ ဇေနန ေဟဌီယတိ၊ ေဟေဌတိ စ [မူကြဲ-ေဗာဓိယတိ၊ ဗာေဓတိ စ (က၊)] ဇေနာ ဇနံ။

၁၅၀။ "ေကာ ဟိ တႆ ဇေနနေတၳာ၊ ဇေနန ဇနိေတန ဝါ။

ဇနံ ၾသဟာယ ဂစၧံ တံ၊ ေဟဌယိတြာ [မူကြဲ-ဗာဓယိတြာ (က၊)] ဗဟုံ ဇန"ႏၲိ။

။ သဗၺမိေတၱာ ေထေရာ။။

၆။ မဟာကာဠေတၳရဂါထာ

၁၅၁။ "ကာဠီ ဣတၳီ ျဗဟတီ ဓကၤ႐ူပါ၊ သတၳိၪၥ ေဘတြာ အပရၪၥ သတၳိ ံ။

ဗာဟၪၥ ေဘတြာ အပရၪၥ ဗာဟံ၊ သီသၪၥ ေဘတြာ ဒဓိထာလကံဝ။

ဧသာ နိသိႏၷာ အဘိသႏၵဟိတြာ။

၁၅၂။ "ေယာ ေဝ အဝိဒြါ ဥပဓိ ံ ကေရာတိ၊ ပုနပၸဳနံ ဒုကၡမုေပတိ မေႏၵာ။

တသၼာ ပဇာနံ ဥပဓိ ံ န ကယိရာ၊ မာဟံ ပုန ဘိႏၷသိေရာ သယိႆ"ႏၲိ [မူကြဲ-ပႆိႆႏၲိ (က)]

။ မဟာကာေဠာ ေထေရာ။။

၇။ တိႆေတၳရဂါထာ

၁၅၃။ "ဗဟူ သပေတၱ လဘတိ၊ မုေ႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုေတာ။

လာဘီ အႏၷႆ ပါနႆ၊ ဝတၳႆ သယနႆ စ။

၁၅၄။ "ဧတမာဒီနဝံ ဉတြာ၊ သကၠာေရသု မဟဗ႓ယံ။

အပၸလာေဘာ အနဝႆုေတာ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ"တိ။

။ တိေႆာ ေထေရာ။။

၈။ ကိမိလေတၳရဂါထာ

၁၅၅။ "ပါစီနဝံသဒါယမွိ -၂၅၂၊ သက်ပုတၱာ သဟာယကာ။

ပဟာယာနပၸေက ေဘာေဂ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။

၁၅၆။ "အာရဒၶဝီရိယာ ပဟိတတၱာ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠမာ။

ရမႏၲိ ဓမၼရတိယာ၊ ဟိတြာန ေလာကိယံ ရတိ"ႏၲိ။

။ ကိမိေလာ [မူကြဲ-ကိမၺိေလာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ေထေရာ။။

၉။ နႏၵေတၳရဂါထာ

၁၅၇။ "အေယာနိေသာ မနသိကာရာ၊ မ႑နံ အႏုယုၪၨိသံ။

ဥဒၶေတာ စပေလာ စာသိ ံ၊ ကာမရာေဂန အ႗ိေတာ။

၁၅၈။ "ဥပါယကုသေလနာဟံ၊ ဗုေဒၶနာဒိစၥဗႏၶဳနာ။

ေယာနိေသာ ပဋိပဇၨိတြာ၊ ဘေဝ စိတၱံ ဥဒဗၺဟိ"ႏၲိ။

။ နေႏၵာ ေထေရာ။။

၁၀။ သိရိမေတၳရဂါထာ

၁၅၉။ "ပေရ စ နံ ပသံသႏၲိ၊ အတၱာ ေစ အသမာဟိေတာ။

ေမာဃံ ပေရ ပသံသႏၲိ၊ အတၱာ ဟိ အသမာဟိေတာ။

၁၆၀။ "ပေရ စ နံ ဂရဟႏၲိ၊ အတၱာ ေစ သုသမာဟိေတာ။

ေမာဃံ ပေရ ဂရဟႏၲိ၊ အတၱာ ဟိ သုသမာဟိေတာ"တိ။

။ သိရိမာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ဒုတိေယာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

စုေႏၵာ စ ေဇာတိဒါေသာ စ၊ ေထေရာ ေဟရညကာနိ စ။

ေသာမမိေတၱာ သဗၺမိေတၱာ၊ ကာေလာ တိေႆာ စ ကိမိေလာ [မူကြဲ-ကိမၺိေလာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ဆႏၵလကၡဏာႏုေလာမံ]။

နေႏၵာ စ သိရိမာ ေစဝ၊ ဒသ ေထရာ မဟိဒၶိကာတိ။

၃။ တတိယဝေဂၢါ

၁။ ဥတၱရေတၳရဂါထာ

၁၆၁။ "ခႏၶာ -၂၅၃ မယာ ပရိညာတာ၊ တဏွာ ေမ သုသမူဟတာ။

ဘာဝိတာ မမ ေဗာဇၩဂၤါ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ။

၁၆၂။ "ေသာဟံ ခေႏၶ ပရိညာယ၊ အဗၺဟိတြာန [မူကြဲ-အဗၺဳဟိတြာန (က၊)] ဇာလိနိ ံ။

ဘာဝယိတြာန ေဗာဇၩေဂၤ၊ နိဗၺာယိႆံ အနာသေဝါ"တိ။

။ ဥတၱေရာ ေထေရာ။။

၂။ ဘဒၵဇိေတၳရဂါထာ

၁၆၃။ "ပနာေဒါ နာမ ေသာ ရာဇာ၊ ယႆ ယူေပါ သုဝဏၰေယာ။

တိရိယံ ေသာဠသုေဗၺေဓါ [မူကြဲ-ေသာဠသပေဗၺေဓါ (သီ၊ အ႒)] ေသာဠသဗၺာေဏာ (?)]၊ ဥဗ႓မာဟု [မူကြဲ-ဥဒၶမာဟု (သီ)] ဥစၥမာဟု (သ်ာ၊)] သဟႆဓာ။

၁၆၄။ "သဟႆကေ႑ာ သတေဂ႑ဳ၊ ဓဇာလု ဟရိတာမေယာ။

အနစၥဳံ တတၳ ဂႏၶဗၺာ၊ ဆသဟႆာနိ သတၱဓာ"တိ။

။ ဘဒၵဇိေတၳေရာ။။

၃။ ေသာဘိတေတၳရဂါထာ

၁၆၅။ "သတိမာ ပညဝါ ဘိကၡဳ၊ အာရဒၶဗလဝီရိေယာ။

ပၪၥ ကပၸသတာနာဟံ၊ ဧကရတၱိ ံ အႏုႆရိ ံ။

၁၆၆။ "စတၱာေရာ သတိပ႒ာေန၊ သတၱ အ႒ စ ဘာဝယံ။

ပၪၥ ကပၸသတာနာဟံ၊ ဧကရတၱိ ံ အႏုႆရိ"ႏၲိ။

။ ေသာဘိေတာ ေထေရာ။။

၄။ ဝလႅိယေတၳရဂါထာ

၁၆၇။ "ယံ ကိစၥံ ဒဠႇဝီရိေယန၊ ယံ ကိစၥံ ေဗာဒၶဳမိစၧတာ။

ကရိႆံ နာဝရဇၩိႆံ [မူကြဲ-နာဝ႐ုဇၩိႆံ (က၊ သီ၊ က)] ပႆ ဝီရိယံ ပရကၠမ။

၁၆၈။ "တြၪၥ ေမ မဂၢမကၡာဟိ၊ အၪၨသံ အမေတာဂဓံ။

အဟံ ေမာေနန ေမာနိႆံ၊ ဂဂၤါေသာေတာဝ သာဂရ"ႏၲိ။

။ ဝလႅိေယာ ေထေရာ။။

၅။ ဝီတေသာကေတၳရဂါထာ

၁၆၉။ "ေကေသ -၂၅၄ ေမ ၾသလိခိႆႏၲိ၊ ကပၸေကာ ဥပသကၤမိ။

တေတာ အာဒါသမာဒါယ၊ သရီရံ ပစၥေဝကၡိသံ။

၁၇၀။ "တုေစၧာ ကာေယာ အဒိႆိတၳ၊ အႏၶကာေရာ တေမာ ဗ်ဂါ။

သေဗၺ ေစာဠာ သမုစၧိႏၷာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဝီတေသာေကာ ေထေရာ။။

၆။ ပုဏၰမာသေတၳရဂါထာ

၁၇၁။ "ပၪၥ နီဝရေဏ ဟိတြာ၊ ေယာဂေကၡမႆ ပတၱိယာ။

ဓမၼာဒါသံ ဂေဟတြာန၊ ဉာဏဒႆနမတၱေနာ။

၁၇၂။ "ပစၥေဝကၡိ ံ ဣမံ ကာယံ၊ သဗၺံ သႏၲရဗာဟိရံ။

အဇၩတၱၪၥ ဗဟိဒၶါ စ၊ တုေစၧာ ကာေယာ အဒိႆထာ"တိ။

။ ပုဏၰမာေသာ ေထေရာ။။

၇။ နႏၵကေတၳရဂါထာ

၁၇၃။ "ယထာပိ ဘေဒၵါ အာဇေညာ၊ ခလိတြာ ပတိတိ႒တိ။

ဘိေယ်ာ လဒၵါန သံေဝဂံ၊ အဒီေနာ ဝဟေတ ဓုရံ။

၁၇၄။ "ဧဝံ ဒႆနသမၸႏၷံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝကံ။

အာဇာနီယံ မံ ဓာေရထ၊ ပုတၱံ ဗုဒၶႆ ၾသရသ"ႏၲိ။

။ နႏၵေကာ ေထေရာ။။

၈။ ဘရတေတၳရဂါထာ

၁၇၅။ "ဧဟိ နႏၵက ဂစၧာမ၊ ဥပဇၩာယႆ သႏၲိကံ။

သီဟနာဒံ နဒိႆာမ၊ ဗုဒၶေသ႒ႆ သမၼဳခါ။

၁၇၆။ "ယာယ ေနာ အႏုကမၸာယ၊ အေမွ ပဗၺာဇယီ မုနိ။

ေသာ ေနာ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ"တိ။

။ ဘရေတာ ေထေရာ။။

၉။ ဘာရဒြါဇေတၳရဂါထာ

၁၇၇။ "နဒႏၲိ -၂၅၅ ဧဝံ သပၸညာ၊ သီဟာဝ ဂိရိဂဗ႓ေရ။

ဝီရာ ဝိဇိတသဂၤါမာ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟနိ ံ [မူကြဲ-သဝါဟနံ (ဗဟူသု)]။

၁၇၈။ "သတၳာ စ ပရိစိေဏၰာ ေမ၊ ဓေမၼာ သံေဃာ စ ပူဇိေတာ။

အဟၪၥ ဝိေတၱာ သုမေနာ၊ ပုတၱံ ဒိသြာ အနာသဝ"ႏၲိ။

။ ဘာရဒြါေဇာ ေထေရာ။။

၁၀။ ကဏွဒိႏၷေတၳရဂါထာ

၁၇၉။ "ဥပါသိတာ သပၸဳရိသာ၊ သုတာ ဓမၼာ အဘိဏွေသာ။

သုတြာန ပဋိပဇၨိႆံ၊ အၪၨသံ အမေတာဂဓံ။

၁၈၀။ "ဘဝရာဂဟတႆ ေမ သေတာ၊ ဘဝရာေဂါ ပုန ေမ န ဝိဇၨတိ။

န စာဟု န စ ေမ ဘဝိႆတိ၊ န စ ေမ ဧတရဟိ ဝိဇၨတီ"တိ။

။ ကဏွဒိေႏၷာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ တတိေယာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ဥတၱေရာ ဘဒၵဇိေတၳေရာ၊ ေသာဘိေတာ ဝလႅိေယာ ဣသိ။

ဝီတေသာေကာ စ ေယာ ေထေရာ၊ ပုဏၰမာေသာ စ နႏၵေကာ။

ဘရေတာ ဘာရဒြါေဇာ စ၊ ကဏွဒိေႏၷာ မဟာမုနီတိ။

၄။ စတုတၳဝေဂၢါ

၁။ မိဂသိရေတၳရဂါထာ

၁၈၁။ "ယေတာ အဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာသေန။

ဝိမုစၥမာေနာ ဥဂၢစၧိ ံ၊ ကာမဓာတုံ ဥပစၥဂံ။

၁၈၂။ "ျဗဟၼဳေနာ ေပကၡမာနႆ၊ တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ။

အကုပၸါ ေမ ဝိမုတၱီတိ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡယာ"တိ။

။ မိဂသိေရာ ေထေရာ။။

၂။ သိဝကေတၳရဂါထာ

၁၈၃။ "အနိစၥာနိ -၂၅၆ ဂဟကာနိ၊ တတၳ တတၳ ပုနပၸဳနံ။

ဂဟကာရံ [မူကြဲ-ဂဟကာရကံ (သီ၊ ပီ၊)] ဂေဝသေႏၲာ၊ ဒုကၡာ ဇာတိ ပုနပၸဳနံ။

၁၈၄။ "ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုန ေဂဟံ န ကာဟသိ။

သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ထူဏိကာ [မူကြဲ-ထူဏိရာ (ပီ၊ က)] ဓုဏိရာ (သ်ာ၊)] စ ဝိဒါလိတာ [မူကြဲ-ပဒါလိတာ (သီ၊ သ်ာ)]

ဝိမရိယာဒိကတံ စိတၱံ၊ ဣေဓဝ ဝိဓမိႆတီ"တိ။

။ သိဝေကာ [မူကြဲ-သီဝေကာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၃။ ဥပဝါဏေတၳရဂါထာ

၁၈၅။ "အရဟံ သုဂေတာ ေလာေက၊ ဝါေတဟာဗာဓိေတာ [မူကြဲ-။ ဗာဓိေတာ (က၊)] မုနိ။

သေစ ဥေဏွာဒကံ အတၳိ၊ မုနိေနာ ေဒဟိ ျဗာဟၼဏ။

၁၈၆။ "ပူဇိေတာ ပူဇေနယ်ာနံ [မူကြဲ-ပူဇနီယာနံ (သီ)] သကၠေရယ်ာန သကၠေတာ။

အပစိေတာပေစယ်ာနံ [မူကြဲ-အပစနီယာနံ (သီ)] အပစိေနယ်ာနံ (သ်ာ)] တႆ ဣစၧာမိ ဟာတေဝ"တိ။

။ ဥပဝါေဏာ ေထေရာ။။

၄။ ဣသိဒိႏၷေတၳရဂါထာ

၁၈၇။ "ဒိ႒ာ မယာ ဓမၼဓရာ ဥပါသကာ၊ ကာမာ အနိစၥာ ဣတိ ဘာသမာနာ။

သာရတၱရတၱာ မဏိကု႑ေလသု၊ ပုေတၱသု ဒါေရသု စ ေတ အေပကၡာ။

၁၈၈။ "အဒၶါ န ဇာနႏၲိ ယေတာဓ ဓမၼံ၊ ကာမာ အနိစၥာ ဣတိ စာပိ အာဟု။

ရာဂၪၥ ေတသံ န ဗလတၳိ ေဆတၱဳံ၊ တသၼာ သိတာ ပုတၱဒါရံ ဓနၪၥာ"တိ။

။ ဣသိဒိေႏၷာ ေထေရာ။။

၅။ သမၺဳလကစၥာနေတၳရဂါထာ

၁၈၉။ "ေဒေဝါ -၂၅၇ စ ဝႆတိ ေဒေဝါ စ ဂဠဂဠာယတိ၊

ဧကေကာ စာဟံ ေဘရေဝ ဗိေလ ဝိဟရာမိ။

တႆ မယွံ ဧကကႆ ေဘရေဝ ဗိေလ ဝိဟရေတာ၊

နတၳိ ဘယံ ဝါ ဆမ႓ိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ။

၁၉၀။ "ဓမၼတာ မမသာ ယႆ ေမ၊ ဧကကႆ ေဘရေဝ ဗိေလ။

ဝိဟရေတာ နတၳိ ဘယံ ဝါ၊ ဆမ႓ိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ"တိ။

။ သမၺဳလကစၥာေနာ [မူကြဲ-သမၺဟုလကစၥာေနာ (က၊)] ေထေရာ။။

၆။ နိတကေတၳရဂါထာ

၁၉၁။ [မူကြဲ-ဥဒါ၊ ၃၄ ဥဒါေနပိ] "ကႆ ေသလူပမံ စိတၱံ၊ ဌိတံ နာႏုပကမၸတိ။

ဝိရတၱံ ရဇနီေယသု၊ ကုပၸနီေယ န ကုပၸတိ။

ယေႆဝံ ဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ကုေတာ တံ ဒုကၡေမႆတိ။

၁၉၂။ "မမ ေသလူပမံ စိတၱံ၊ ဌိတံ နာႏုပကမၸတိ။

ဝိရတၱံ ရဇနီေယသု၊ ကုပၸနီေယ န ကုပၸတိ။

မေမဝံ ဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ကုေတာ မံ ဒုကၡေမႆတီ"တိ။

။ နိတေကာ [မူကြဲ-ခိတေကာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ေထေရာ။။

၇။ ေသာဏေပါဋိရိယေတၳရဂါထာ

၁၉၃။ "န တာဝ သုပိတုံ ေဟာတိ၊ ရတၱိ နကၡတၱမာလိနီ။

ပဋိဇဂၢိတုေမေဝသာ၊ ရတၱိ ေဟာတိ ဝိဇာနတာ။

၁၉၄။ "ဟတၳိကၡႏၶာဝပတိတံ၊ ကုၪၨေရာ ေစ အႏုကၠေမ။

သဂၤါေမ ေမ မတံ ေသေယ်ာ၊ ယေၪၥ ဇီေဝ ပရာဇိေတာ"တိ။

။ ေသာေဏာ ေပါဋိရိေယာ [မူကြဲ-ေသလိႆရိေယာ (သီ)] ေပါ႗ိရိယပုေတၱာ (သ်ာ၊)] ေထေရာ ။။

၈။ နိသဘေတၳရဂါထာ

၁၉၅။ "ပၪၥ -၂၅၈ ကာမဂုေဏ ဟိတြာ၊ ပိယ႐ူေပ မေနာရေမ။

သဒၶါယ ဃရာ နိကၡမၼ၊ ဒုကၡႆႏၲကေရာ ဘေဝ။

၁၉၆။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ"တိ။

။ နိသေဘာ ေထေရာ။။

၉။ ဥသဘေတၳရဂါထာ

၁၉၇။ "အမၺပလႅဝသကၤာသံ၊ အံေသ ကတြာန စီဝရံ။

နိသိေႏၷာ ဟတၳိဂီဝါယံ၊ ဂါမံ ပိ႑ာယ ပါဝိသိ ံ။

၁၉၈။ "ဟတၳိကၡႏၶေတာ ၾသ႐ုယွ၊ သံေဝဂံ အလဘိ ံ တဒါ။

ေသာဟံ ဒိေတၱာ တဒါ သေႏၲာ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

။ ဥသေဘာ ေထေရာ။။

၁၀။ ကပၸဋကုရေတၳရဂါထာ

၁၉၉။ "အယမိတိ ကပၸေဋာ ကပၸဋကုေရာ၊ အစၧာယ အတိဘရိတာယ [မူကြဲ-အတိဘရိယာယ (သီ၊ က)] အစၥံ ဘရာယ (သ်ာ)]

အမတဃဋိကာယံ ဓမၼကဋမေတၱာ [မူကြဲ-ဓမၼကဋပေတၱာ (သ်ာ၊ က၊ အ႒)] ဓမၼကဋမေဂၢါ (သီ၊ အ႒)] ကတပဒံ စ်ာနာနိ ၾသေစတုံ။

၂၀၀။ "မာ ေခါ တြံ ကပၸဋ ပစာေလသိ၊ မာ တြံ ဥပကဏၰမွိ တာေဠႆံ။

န ဟိ [မူကြဲ-န ဝါ (က၊)] တြံ ကပၸဋ မတၱမညာသိ၊ သံဃမဇၩမွိ ပစလာယမာေနာတိ။

။ ကပၸဋကုေရာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ စတုေတၳာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

မိဂသိေရာ -၂၅၉ သိဝေကာ စ၊ ဥပဝါေနာ စ ပ႑ိေတာ။

ဣသိဒိေႏၷာ စ ကစၥာေနာ၊ နိတေကာ စ မဟာဝသီ။

ေပါဋိရိယပုေတၱာ နိသေဘာ၊ ဥသေဘာ ကပၸဋကုေရာတိ။

၅။ ပၪၥမဝေဂၢါ

၁။ ကုမာရကႆပေတၳရဂါထာ

၂၀၁။ "အေဟာ ဗုဒၶါ အေဟာ ဓမၼာ၊ အေဟာ ေနာ သတၳဳ သမၸဒါ။

ယတၳ ဧတာဒိသံ ဓမၼံ၊ သာဝေကာ သစၧိကာဟိ"တိ။

၂၀၂။ "အသေခၤေယ်သု ကေပၸသု၊ သကၠာယာဓိဂတာ အဟူ။

ေတသမယံ ပစၧိမေကာ၊ စရိေမာယံ သမုႆေယာ။

ဇာတိမရဏသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ကုမာရကႆေပါ ေထေရာ။။

၂။ ဓမၼပါလေတၳရဂါထာ

၂၀၃။ "ေယာ ဟေဝ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ ယုၪၨတိ ဗုဒၶသာသေန။

ဇာဂေရာ သ ဟိ သုေတၱသု [မူကြဲ-ပတိသုေတၱသု (သီ၊ က)] အေမာဃံ တႆ ဇီဝိတံ။

၂၀၄။ "တသၼာ သဒၶၪၥ သီလၪၥ၊ ပသာဒံ ဓမၼဒႆနံ။

အႏုယုေၪၨထ ေမဓာဝီ၊ သရံ ဗုဒၶါန သာသန"ႏၲိ။

။ ဓမၼပါေလာ ေထေရာ။။

၃။ ျဗဟၼာလိေတၳရဂါထာ

၂၀၅။ "ကႆိႁႏၵိယာနိ သမထဂၤတာနိ၊ အႆာ ယထာ သာရထိနာ သုဒႏၲာ။

ပဟီနမာနႆ အနာသဝႆ၊ ေဒဝါပိ ကႆ [မူကြဲ-တႆ (ဗဟူသု)] ပိဟယႏၲိ တာဒိေနာ"တိ။

၂၀၆။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၉၄ ဓမၼပေဒပိ] "မယွိႁႏၵိယာနိ -၂၆၀ သမထဂၤတာနိ၊ အႆာ ယထာ သာရထိနာ သုဒႏၲာ။

ပဟီနမာနႆ အနာသဝႆ၊ ေဒဝါပိ မယွံ ပိဟယႏၲိ တာဒိေနာ"တိ။

။ ျဗဟၼာလိ ေထေရာ။။

၄။ ေမာဃရာဇေတၳရဂါထာ

၂၀၇။ "ဆဝိပါပက စိတၱဘဒၵက၊ ေမာဃရာဇ သတတံ သမာဟိေတာ။

ေဟမႏၲိကသီတကာလရတၱိေယာ [မူကြဲ-ေဟမႏၲိကကာလရတၱိေယာ (က)] ဘိကၡဳ တြံသိ ကထံ ကရိႆသိ"။

၂၀၈။ "သမၸႏၷသႆာ မဂဓာ၊ ေကဝလာ ဣတိ ေမ သုတံ။

ပလာလစၧႏၷေကာ ေသယ်ံ၊ ယထေည သုခဇီဝိေနာ"တိ။

။ ေမာဃရာဇာ ေထေရာ။။

၅။ ဝိသာခပၪၥာလပုတၱေတၳရဂါထာ

၂၀၉။ "န ဥကၡိေပ ေနာ စ ပရိကၡိေပ ပေရ၊ ၾသကၡိေပ ပါရဂတံ န ဧရေယ။

န စတၱဝဏၰံ ပရိသာသု ဗ်ာဟေရ၊ အႏုဒၶေတာ သမၼိတဘာဏိ သုဗၺေတာ။

၂၁၀။ "သုသုခုမနိပုဏတၳဒႆိနာ၊ မတိကုသေလန နိဝါတဝုတၱိနာ။

သံေသဝိတဝုဒၶသီလိနာ၊ နိဗၺာနံ န ဟိ ေတန ဒုလႅဘ"ႏၲိ။

။ ဝိသာေခါ ပၪၥာလပုေတၱာ ေထေရာ ။။

၆။ စူဠကေတၳရဂါထာ

၂၁၁။ "နဒႏၲိ ေမာရာ သုသိခါ သုေပခုဏာ၊ သုနီလဂီဝါ သုမုခါ သုဂဇၨိေနာ။

သုသဒၵလာ စာပိ မဟာမဟီ အယံ၊ သုဗ်ာပိတမၺဳ သုဝလာဟကံ နဘံ။

၂၁၂။ "သုကလႅ႐ူေပါ -၂၆၁ သုမနႆ စ်ာယတံ [မူကြဲ-စ်ာယိတံ (သ်ာ၊ က)] သုနိကၠေမာ သာဓု သုဗုဒၶသာသေန။

သုသုကၠသုကၠံ နိပုဏံ သုဒုဒၵသံ၊ ဖုသာဟိ တံ ဥတၱမမစၥဳတံ ပဒ"ႏၲိ။

။ စူဠေကာ [မူကြဲ-စူလေကာ (သီ၊ အ႒၊)] ေထေရာ။။

၇။ အႏူပမေတၳရဂါထာ

၂၁၃။ "နႏၵမာနာဂတံ စိတၱံ၊ သူလမာေရာပမာနကံ။

ေတန ေတေနဝ ဝဇသိ၊ ေယန သူလံ ကလိဂၤရံ။

၂၁၄။ "တာဟံ စိတၱကလိ ံ ျဗဴမိ၊ တံ ျဗဴမိ စိတၱဒုဗ႓ကံ။

သတၳာ ေတ ဒုလႅေဘာ လေဒၶါ၊ မာနေတၳ မံ နိေယာဇယီ"တိ။

။ အႏူပေမာ ေထေရာ။။

၈။ ဝဇၨိတေတၳရဂါထာ

၂၁၅။ "သံသရံ ဒီဃမဒၶါနံ၊ ဂတီသု ပရိဝတၱိသံ။

အပႆံ အရိယသစၥာနိ၊ အႏၶဘူေတာ [မူကြဲ-အႏၶီဘူေတာ (က၊)] ပုထုဇၨေနာ။

၂၁၆။ "တႆ ေမ အပၸမတၱႆ၊ သံသာရာ ဝိနဠီကတာ။

သဗၺာ ဂတီ သမုစၧိႏၷာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဝဇၨိေတာ ေထေရာ။။

၉။ သႏၶိတေတၳရဂါထာ

၂၁၇။ "အႆေတၳ ဟရိေတာဘာေသ၊ သံဝိ႐ူဠႇမွိ ပါဒေပ။

ဧကံ ဗုဒၶဂတံ သညံ၊ အလဘိတၳံ [မူကြဲ-အလဘိ ံ ဟံ (က၊)] ပတိႆေတာ။

၂၁၈။ "ဧကတိ ံေသ ဣေတာ ကေပၸ၊ ယံ သညမလဘိ ံ တဒါ။

တႆာ သညာယ ဝါဟသာ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

။ သႏၶိေတာ ေထေရာ။။

ဝေဂၢါ ပၪၥေမာ နိ႒ိေတာ။

တႆုဒၵါနံ --

ကုမာရကႆေပါ -၂၆၂ ေထေရာ၊ ဓမၼပါေလာ စ ျဗဟၼာလိ။

ေမာဃရာဇာ ဝိသာေခါ စ၊ စူဠေကာ စ အႏူပေမာ။

ဝဇၨိေတာ သႏၶိေတာ ေထေရာ၊ ကိေလသရဇဝါဟေနာတိ။

ဒုကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ဂါထာဒုကနိပါတမွိ၊ နဝုတိ ေစဝ အ႒ စ။

ေထရာ ဧကူနပညာသံ၊ ဘာသိတာ နယေကာဝိဒါတိ။

၃။ တိကနိပါေတာ

၁။ အဂၤဏိကဘာရဒြါဇေတၳရဂါထာ

၂၁၉။ "အေယာနိ -၂၆၃ သုဒၶိမေႏြသံ၊ အဂၢိ ံ ပရိစရိ ံ ဝေန။

သုဒၶိမဂၢံ အဇာနေႏၲာ၊ အကာသိ ံ အမရံ တပံ [မူကြဲ-အကာသိ ံ အပရံ တပံ (သ်ာ)] အကာသိ ံ အမတံ တပံ (က)]

၂၂၀။ "တံ သုေခန သုခံ လဒၶံ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၂၂၁။ "ျဗဟၼဗႏၶဳ ပုေရ အာသိ ံ၊ ဣဒါနိ ေခါမွိ ျဗာဟၼေဏာ။

ေတဝိေဇၨာ ႏွာတေကာ [မူကြဲ-နဟာတေကာ (သီ၊ အ႒၊)] စမွိ၊ ေသာတၱိေယာ စမွိ ေဝဒဂူ"တိ။

။ အဂၤဏိကဘာရဒြါေဇာ ေထေရာ။။

၂။ ပစၥယေတၳရဂါထာ

၂၂၂။ "ပၪၥာဟာဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ ေသေခါ အပၸတၱမာနေသာ၊

ဝိဟာရံ ေမ ပဝိ႒ႆ၊ ေစတေသာ ပဏိဓီ အဟု။

၂၂၃။ "နာသိႆံ န ပိဝိႆာမိ၊ ဝိဟာရေတာ န နိကၡေမ။

နပိ ပႆံ နိပါေတႆံ၊ တဏွာသေလႅအႏူဟေတ။

၂၂၄။ "တႆ ေမဝံ ဝိဟရေတာ၊ ပႆ ဝီရိယပရကၠမံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ပစၥေယာ ေထေရာ။။

၃။ ဗာကုလေတၳရဂါထာ

၂၂၅။ "ေယာ ပုေဗၺ ကရဏီယာနိ၊ ပစၧာ ေသာ ကာတုမိစၧတိ။

သုခါ ေသာ ဓံသေတ ဌာနာ၊ ပစၧာ စ မႏုတပၸတိ။

၂၂၆။ "ယဥႇိ ကယိရာ တဥႇိ ဝေဒ၊ ယံ န ကယိရာ န တံ ဝေဒ။

အကေရာႏၲံ ဘာသမာနံ၊ ပရိဇာနႏၲိ ပ႑ိတာ။

၂၂၇။ "သုသုခံ -၂၆၄ ဝတ နိဗၺာနံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ယတၳ ဒုကၡံ နိ႐ုဇၩတီ"တိ။

။ ဗာကုေလာ [မူကြဲ-ဗာကၠဳေလာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၄။ ဓနိယေတၳရဂါထာ

၂၂၈။ "သုခံ ေစ ဇီဝိတုံ ဣေစၧ၊ သာမညသၼိ ံ အေပကၡဝါ။

သံဃိကံ နာတိမေညယ်၊ စီဝရံ ပါနေဘာဇနံ။

၂၂၉။ "သုခံ ေစ ဇီဝိတုံ ဣေစၧ၊ သာမညသၼိ ံ အေပကၡဝါ။

အဟိ မူသိကေသာဗ႓ံဝ၊ ေသေဝထ သယနာသနံ။

၂၃၀။ "သုခံ ေစ ဇီဝိတုံ ဣေစၧ၊ သာမညသၼိ ံ အေပကၡဝါ။

ဣတရီတေရန တုေႆယ်၊ ဧကဓမၼၪၥ ဘာဝေယ"တိ။

။ ဓနိေယာ ေထေရာ။။

၅။ မာတဂၤပုတၱေတၳရဂါထာ

၂၃၁။ "အတိသီတံ အတိဥဏွံ၊ အတိသာယမိဒံ အဟု။

ဣတိ ဝိႆ႒ကမၼေႏၲ၊ ခဏာ အေစၥႏၲိ မာဏေဝ။

၂၃၂။ "ေယာ စ သီတၪၥ ဥဏွၪၥ၊ တိဏာ ဘိေယ်ာ န မညတိ။

ကရံ ပုရိသကိစၥာနိ၊ ေသာ သုခါ န ဝိဟာယတိ။

၂၃၃။ "ဒဗၺံ ကုသံ ေပါဋကိလံ၊ ဥသီရံ မုၪၨပဗၺဇံ။

ဥရသာ ပႏုဒိႆာမိ၊ ဝိေဝကမႏုျဗဴဟယ"ႏၲိ။

။ မာတဂၤပုေတၱာ ေထေရာ။။

၆။ ခုဇၨေသာဘိတေတၳရဂါထာ

၂၃၄။ "ေယ စိတၱကထီ ဗဟုႆုတာ၊ သမဏာ ပါဋလိပုတၱဝါသိေနာ။

ေတသညတေရာယမာယုဝါ၊ ဒြါေရ တိ႒တိ ခုဇၨေသာဘိေတာ။

၂၃၅။ "ေယ -၂၆၅ စိတၱကထီ ဗဟုႆုတာ၊ သမဏာ ပါဋလိပုတၱဝါသိေနာ။

ေတသညတေရာယမာယုဝါ၊ ဒြါေရ တိ႒တိ မာလုေတရိေတာ။

၂၃၆။ "သုယုေဒၶန သုယိေ႒န၊ သဂၤါမဝိဇေယန စ။

ျဗဟၼစရိယာႏုစိေဏၰန၊ ဧဝါယံ သုခေမဓတီ"တိ။

။ ခုဇၨေသာဘိေတာ ေထေရာ။။

၇။ ဝါရဏေတၳရဂါထာ

၂၃၇။ "ေယာဓ ေကာစိ မႏုေႆသု၊ ပရပါဏာနိ ဟိ ံသတိ။

အသၼာ ေလာကာ ပရမွာ စ၊ ဥဘယာ ဓံသေတ နေရာ။

၂၃၈။ "ေယာ စ ေမေတၱန စိေတၱန၊ သဗၺပါဏာႏုကမၸတိ။

ဗဟုဥႇိ ေသာ ပသဝတိ၊ ပုညံ တာဒိသေကာ နေရာ။

၂၃၉။ "သုဘာသိတႆ သိေကၡထ၊ သမဏူပါသနႆ စ။

ဧကာသနႆ စ ရေဟာ၊ စိတၱဝူပသမႆ စာ"တိ။

။ ဝါရေဏာ ေထေရာ။။

၈။ ဝႆိကေတၳရဂါထာ

၂၄၀။ "ဧေကာပိ သေဒၶါ ေမဓာဝီ၊ အႆဒၶါနီဓ ဉာတိနံ။

ဓမၼေ႒ာ သီလသမၸေႏၷာ၊ ေဟာတိ အတၳာယ ဗႏၶဳနံ။

၂၄၁။ "နိဂၢယွ အႏုကမၸာယ၊ ေစာဒိတာ ဉာတေယာ မယာ။

ဉာတိဗႏၶဝေပေမန၊ ကာရံ ကတြာန ဘိကၡဳသု။

၂၄၂။ "ေတ အဗ႓တီတာ ကာလကၤတာ၊ ပတၱာ ေတ တိဒိဝံ သုခံ။

ဘာတေရာ မယွံ မာတာ စ၊ ေမာဒႏၲိ ကာမကာမိေနာ"တိ။

။ ဝႆိေကာ [မူကြဲ-ပႆိေကာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ေထေရာ။။

၉။ ယေသာဇေတၳရဂါထာ

၂၄၃။ "ကာလပဗၺဂၤသကၤာေသာ၊ ကိေသာ ဓမနိသႏၴေတာ။

မတၱညဴ အႏၷပါနမွိ၊ အဒီနမနေသာ နေရာ"။

၂၄၄။ "ဖုေ႒ာ -၂၆၆ ဍံေသဟိ မကေသဟိ၊ အရညသၼိ ံ ျဗဟာဝေန။

နာေဂါ သဂၤါမသီေသဝ၊ သေတာ တၾတာဓိဝါသေယ။

၂၄၅။ "ယထာ ျဗဟၼာ တထာ ဧေကာ၊ ယထာ ေဒေဝါ တထာ ဒုေဝ။

ယထာ ဂါေမာ တထာ တေယာ၊ ေကာလာဟလံ တတုတၱရိ"ႏၲိ။

။ ယေသာေဇာ ေထေရာ။။

၁၀။ သာဋိမတၱိယေတၳရဂါထာ

၂၄၆။ "အဟု တုယွံ ပုေရ သဒၶါ၊ သာ ေတ အဇၨ န ဝိဇၨတိ။

ယံ တုယွံ တုယွေမေဝတံ၊ နတၳိ ဒုစၥရိတံ မမ။

၂၄၇။ "အနိစၥာ ဟိ စလာ သဒၵါ၊ ဧဝံ ဒိ႒ာ ဟိ သာ မယာ။

ရဇၨႏၲိပိ ဝိရဇၨႏၲိ၊ တတၳ ကိ ံ ဇိယ်ေတ မုနိ။

၂၄၈။ "ပစၥတိ မုနိေနာ ဘတၱံ၊ ေထာကံ ေထာကံ ကုေလ ကုေလ။

ပိ႑ိကာယ စရိႆာမိ၊ အတၳိ ဇဃၤဗလံ [မူကြဲ-ဇဃၤာဗလံ (သီ၊)] မမာ"တိ။

။ သာဋိမတၱိေယာ ေထေရာ။။

၁၁။ ဥပါလိေတၳရဂါထာ

၂၄၉။ "သဒၶါယ အဘိနိကၡမၼ၊ နဝပဗၺဇိေတာ နေဝါ။

မိေတၱ ဘေဇယ် ကလ်ာေဏ၊ သုဒၶါဇီေဝ အတႏၵိေတ။

၂၅၀။ "သဒၶါယ အဘိနိကၡမၼ၊ နဝပဗၺဇိေတာ နေဝါ။

သံဃသၼိ ံ ဝိဟရံ ဘိကၡဳ၊ သိေကၡထ ဝိနယံ ဗုေဓါ။

၂၅၁။ "သဒၶါယ အဘိနိကၡမၼ၊ နဝပဗၺဇိေတာ နေဝါ။

ကပၸါကေပၸသု ကုသေလာ၊ စေရယ် အပုရကၡေတာ"တိ။

။ ဥပါလိေတၳေရာ။။

၁၂။ ဥတၱရပါလေတၳရဂါထာ

၂၅၂။ "ပ႑ိတံ ဝတ မံ သႏၲံ၊ အလမတၳဝိစိႏၲကံ။

ပၪၥ ကာမဂုဏာ ေလာေက၊ သေမၼာဟာ ပါတယိ ံသု မံ။

၂၅၃။ "ပကၡေႏၵာ မာရဝိသေယ၊ ဒဠႇသလႅသမပၸိေတာ။

အသကၡိ ံ မစၥဳရာဇႆ၊ အဟံ ပါသာ ပမုစၥိတုံ။

၂၅၄။ "သေဗၺ -၂၆၇ ကာမာ ပဟီနာ ေမ၊ ဘဝါ သေဗၺ ပဒါလိတာ [မူကြဲ-ဝိဒါလိတာ (သီ၊ ပီ၊ အ႒)]

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဥတၱရပါေလာ ေထေရာ။။

၁၃။ အဘိဘူတေတၳရဂါထာ

၂၅၅။ "သုဏာထ ဉာတေယာ သေဗၺ၊ ယာဝေႏၲတၳ သမာဂတာ။

ဓမၼံ ေဝါ ေဒသယိႆာမိ၊ ဒုကၡာ ဇာတိ ပုနပၸဳနံ။

၂၅၆။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈၅] "အာရမ႓ထ [မူကြဲ-အာရဘထ (သီ၊ သ်ာ)] အာရဗ႓ထ (က၊)] နိကၠမထ၊ ယုၪၨထ ဗုဒၶသာသေန။

ဓုနာထ မစၥဳေနာ ေသနံ၊ နဠာဂါရံဝ ကုၪၨေရာ။

၂၅၇။ "ေယာ ဣမသၼိ ံ ဓမၼဝိနေယ၊ အပၸမေတၱာ ဝိဟႆတိ [မူကြဲ-ဝိေဟႆတိ (သ်ာ၊ ပီ)]

ပဟာယ ဇာတိသံသာရံ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆတီ"တိ။

။ အဘိဘူေတာ ေထေရာ။။

၁၄။ ေဂါတမေတၳရဂါထာ

၂၅၈။ "သံသရံ ဟိ နိရယံ အဂစၧိႆံ၊ ေပတေလာကမဂမံ ပုနပၸဳနံ။

ဒုကၡမမွိပိ တိရစၧာနေယာနိယံ၊ ေနကဓာ ဟိ ဝုသိတံ စိရံ မယာ။

၂၅၉။ "မာႏုေသာပိ စ ဘေဝါဘိရာဓိေတာ၊ သဂၢကာယမဂမံ သကိ ံ သကိ ံ။

႐ူပဓာတုသု အ႐ူပဓာတုသု၊ ေနဝသညိသု အသညိသု႒ိတံ။

၂၆၀။ "သမ႓ဝါ သုဝိဒိတာ အသာရကာ၊ သခၤတာ ပစလိတာ သေဒရိတာ။

တံ ဝိဒိတြာ မဟမတၱသမ႓ဝံ၊ သႏၲိေမဝ သတိမာ သမဇၩဂ"ႏၲိ။

။ ေဂါတေမာ ေထေရာ။။

၁၅။ ဟာရိတေတၳရဂါထာ

၂၆၁။ "ေယာ ပုေဗၺ ကရဏီယာနိ၊ ပစၧာ ေသာ ကာတုမိစၧတိ။

သုခါ ေသာ ဓံသေတ ဌာနာ၊ ပစၧာ စ မႏုတပၸတိ။

၂၆၂။ "ယဥႇိ -၂၆၈ ကယိရာ တဥႇိ ဝေဒ၊ ယံ န ကယိရာ န တံ ဝေဒ။

အကေရာႏၲံ ဘာသမာနံ၊ ပရိဇာနႏၲိ ပ႑ိတာ။

၂၆၃။ "သုသုခံ ဝတ နိဗၺာနံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ယတၳ ဒုကၡံ နိ႐ုဇၩတီ"တိ။

။ ဟာရိေတာ ေထေရာ။။

၁၆။ ဝိမလေတၳရဂါထာ

၂၆၄။ "ပါပမိေတၱ ဝိဝေဇၨတြာ၊ ဘေဇယ်ဳတၱမပုဂၢလံ။

ၾသဝါေဒ စႆ တိေ႒ယ်၊ ပေတၳေႏၲာ အစလံ သုခံ။

၂၆၅။ "ပရိတၱံ ဒါ႐ုမာ႐ုယွ၊ ယထာ သီေဒ မဟဏၰေဝ။

ဧဝံ ကုသီတမာဂမၼ၊ သာဓုဇီဝီပိ သီဒတိ။

တသၼာ တံ ပရိဝေဇၨယ်၊ ကုသီတံ ဟီနဝီရိယံ။

၂၆၆။ "ပဝိဝိေတၱဟိ အရိေယဟိ၊ ပဟိတေတၱဟိ စ်ာယိဘိ။

နိစၥံ အာရဒၶဝီရိေယဟိ၊ ပ႑ိေတဟိ သဟာဝေသ"တိ။

။ ဝိမေလာ ေထေရာ။။

တိကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

အဂၤဏိေကာ ဘာရဒြါေဇာ၊ ပစၥေယာ ဗာကုေလာ ဣသိ။

ဓနိေယာ မာတဂၤပုေတၱာ၊ ေသာဘိေတာ ဝါရေဏာ ဣသိ။

ဝႆိေကာ စ ယေသာေဇာ စ၊ သာဋိမတၱိယုပါလိ စ။

ဥတၱရပါေလာ အဘိဘူေတာ၊ ေဂါတေမာ ဟာရိေတာပိ စ။

ေထေရာ တိကနိပါတမွိ၊ နိဗၺာေန ဝိမေလာ ကေတာ။

အ႒တာလီသ ဂါထာေယာ၊ ေထရာ ေသာဠသ ကိတၱိတာတိ။

၄။ စတုကနိပါေတာ

၁။ နာဂသမာလေတၳရဂါထာ

၂၆၇။ "အလကၤတာ -၂၆၉ သုဝသနာ၊ မာလိနီ စႏၵႏုႆဒါ။

မေဇၩ မဟာပေထ နာရီ၊ တုရိေယ နစၥတိ န႗ကီ။

၂၆၈။ "ပိ႑ိကာယ ပဝိေ႒ာဟံ၊ ဂစၧေႏၲာ နံ ဥဒိကၡိသံ။

အလကၤတံ သုဝသနံ၊ မစၥဳပါသံဝ ၾသၮိတံ။

၂၆၉။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ၊ ေယာနိေသာ ဥဒပဇၨထ။

အာဒီနေဝါ ပါတုရဟု၊ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ [မူကြဲ-သမၸတိ႒ထ (က)]

၂၇၀။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ နာဂသမာေလာ ေထေရာ။။

၂။ ဘဂုေတၳရဂါထာ

၂၇၁။ "အဟံ မိေဒၶန ပကေတာ၊ ဝိဟာရာ ဥပနိကၡမိ ံ။

စကၤမံ အဘိ႐ုဟေႏၲာ၊ တေတၳဝ ပပတိ ံ ဆမာ။

၂၇၂။ "ဂတၱာနိ ပရိမဇၨိတြာ၊ ပုနပါ႐ုယွ စကၤမံ။

စကၤေမ စကၤမိ ံ ေသာဟံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိေတာ။

၂၇၃။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ၊ ေယာနိေသာ ဥဒပဇၨထ။

အာဒီနေဝါ ပါတုရဟု၊ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ။

၂၇၄။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဘဂုေတၳေရာ။။

၃။ သဘိယေတၳရဂါထာ

၂၇၅။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၆ ဓမၼပေဒပိ] "ပေရ စ န ဝိဇာနႏၲိ၊ မယေမတၳ ယမာမေသ။

ေယ စ တတၳ ဝိဇာနႏၲိ၊ တေတာ သမၼႏၲိ ေမဓဂါ။

၂၇၆။ "ယဒါ စ အဝိဇာနႏၲာ၊ ဣရိယႏၲ်မရာ ဝိယ။

ဝိဇာနႏၲိ စ ေယ ဓမၼံ၊ အာတုေရသု အနာတုရာ။

၂၇၇။ "ယံ -၂၇၀ ကိၪၥိ သိထိလံ ကမၼံ၊ သံကိလိ႒ၪၥ ယံ ဝတံ။

သကၤႆရံ ျဗဟၼစရိယံ၊ န တံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။

၂၇၈။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။

အာရကာ ေဟာတိ သဒၶမၼာ၊ နဘံ ပုထဝိယာ ယထာ"တိ။

။ သဘိေယာ ေထေရာ။။

၄။ နႏၵကေတၳရဂါထာ

၂၇၉။ "ဓိရတၳဳ ပူေရ ဒုဂၢေႏၶ၊ မာရပေကၡ အဝႆုေတ။

နဝေသာတာနိ ေတ ကာေယ၊ ယာနိ သႏၵႏၲိ သဗၺဒါ။

၂၈၀။ "မာ ပုရာဏံ အမညိေတၳာ၊ မာသာေဒသိ တထာဂေတ။

သေဂၢပိ ေတ န ရဇၨႏၲိ၊ ကိမဂၤ ံ ပန [မူကြဲ-ကိမဂၤ ပန (သီ၊)] မာႏုေသ။

၂၈၁။ "ေယ စ ေခါ ဗာလာ ဒုေမၼဓာ၊ ဒုမၼႏၲီ ေမာဟပါ႐ုတာ။

တာဒိသာ တတၳ ရဇၨႏၲိ၊ မာရခိတၱမွိ ဗႏၶေန။

၂၈၂။ "ေယသံ ရာေဂါ စ ေဒါေသာ စ၊ အဝိဇၨာ စ ဝိရာဇိတာ။

တာဒီ တတၳ န ရဇၨႏၲိ၊ ဆိႏၷသုတၱာ အဗႏၶနာ"တိ။

။ နႏၵေကာ ေထေရာ။။

၅။ ဇမၺဳကေတၳရဂါထာ

၂၈၃။ "ပၪၥပညာသဝႆာနိ၊ ရေဇာဇလႅမဓာရယိ ံ။

ဘုၪၨေႏၲာ မာသိကံ ဘတၱံ၊ ေကသမႆုံ အေလာစယိ ံ။

၂၈၄။ "ဧကပါေဒန အ႒ာသိ ံ၊ အာသနံ ပရိဝဇၨယိ ံ။

သုကၡဂူထာနိ စ ခါဒိ ံ၊ ဥေဒၵသၪၥ န သာဒိယိ ံ။

၂၈၅။ "ဧတာဒိသံ ကရိတြာန၊ ဗဟုံ ဒုဂၢတိဂါမိနံ။

ဝုယွမာေနာ မေဟာေဃန၊ ဗုဒၶံ သရဏမာဂမံ။

၂၈၆။ "သရဏဂမနံ ပႆ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဇမၺဳေကာ ေထေရာ။။

၆။ ေသနကေတၳရဂါထာ

၂၈၇။ "သြာဂတံ -၂၇၁ ဝတ ေမ အာသိ၊ ဂယာယံ ဂယဖဂၢဳယာ။

ယံ အဒၵသာသိ ံ သမၺဳဒၶံ၊ ေဒေသႏၲံ ဓမၼမုတၱမံ။

၂၈၈။ "မဟပၸဘံ ဂဏာစရိယံ၊ အဂၢပတၱံ ဝိနာယကံ။

သေဒဝကႆ ေလာကႆ၊ ဇိနံ အတုလဒႆနံ။

၂၈၉။ "မဟာနာဂံ မဟာဝီရံ၊ မဟာဇုတိမနာသဝံ။

သဗၺာသဝပရိကၡီဏံ၊ သတၳာရမကုေတာဘယံ။

၂၉၀။ "စိရသံကိလိ႒ံ ဝတ မံ၊ ဒိ႒ိသႏၵာနဗႏၶိတံ [မူကြဲ-သႏၶိတံ (သီ၊ သ်ာ)] သႏၵိတံ (ပီ၊ သီ၊ အ႒)]

ဝိေမာစယိ ေသာ ဘဂဝါ၊ သဗၺဂေႏၴဟိ ေသနက"ႏၲိ။

။ ေသနေကာ ေထေရာ။။

၇။ သမ႓ဴတေတၳရဂါထာ

၂၉၁။ "ေယာ ဒႏၶကာေလ တရတိ၊ တရဏီေယ စ ဒႏၶေယ။

အေယာနိ [မူကြဲ-အေယာနိေသာ (သ်ာ၊)] သံဝိဓာေနန၊ ဗာေလာ ဒုကၡံ နိဂစၧတိ။

၂၉၂။ "တႆတၳာ ပရိဟာယႏၲိ၊ ကာဠပေကၡဝ စႏၵိမာ။

အာယသက်ၪၥ [မူကြဲ-အာယသသ်ၪၥ (သီ၊)] ပေပၸါတိ၊ မိေတၱဟိ စ ဝိ႐ုဇၩတိ။

၂၉၃။ "ေယာ ဒႏၶကာေလ ဒေႏၶတိ၊ တရဏီေယ စ တာရေယ။

ေယာနိေသာ သံဝိဓာေနန၊ သုခံ ပေပၸါတိ ပ႑ိေတာ။

၂၉၄။ "တႆတၳာ ပရိပူေရႏၲိ၊ သုကၠပေကၡဝ စႏၵိမာ။

ယေသာ ကိတၱိၪၥ ပေပၸါတိ၊ မိေတၱဟိ န ဝိ႐ုဇၩတီ"တိ။

။ သမ႓ဴေတာ ေထေရာ။။

၈။ ရာဟုလေတၳရဂါထာ

၂၉၅။ "ဥဘေယေနဝ သမၸေႏၷာ၊ ရာဟုလဘေဒၵါတိ မံ ဝိဒူ။

ယၪၥမွိ ပုေတၱာ ဗုဒၶႆ၊ ယၪၥ ဓေမၼသု စကၡဳမာ။

၂၉၆။ "ယၪၥ ေမ အာသဝါ ခီဏာ၊ ယၪၥ နတၳိ ပုနဗ႓ေဝါ။

အရဟာ ဒကၡိေဏေယ်ာမွိ၊ ေတဝိေဇၨာ အမတဒၵေသာ။

၂၉၇။ "ကာမႏၶာ -၂၇၂ ဇာလပစၧႏၷာ၊ တဏွာဆာဒနဆာဒိတာ။

ပမတၱဗႏၶဳနာ ဗဒၶါ၊ မစၧာဝ ကုမိနာမုေခ။

၂၉၈။ "တံ ကာမံ အဟမုဇၩိတြာ၊ ေဆတြာ မာရႆ ဗႏၶနံ။

သမူလံ တဏွမဗၺဳ�ၠ၊ သီတိဘူေတာသၼိ နိဗၺဳေတာ"တိ။

။ ရာဟုေလာ ေထေရာ။။

၉။ စႏၵနေတၳရဂါထာ

၂၉၉။ "ဇာတ႐ူေပန သၪၧႏၷာ [မူကြဲ-ပစၧႏၷာ (သီ)] ဒါသီဂဏပုရကၡတာ။

အေကၤန ပုတၱမာဒါယ၊ ဘရိယာ မံ ဥပါဂမိ။

၃၀၀။ "တၪၥ ဒိသြာန အာယႏၲိ ံ၊ သကပုတၱႆ မာတရံ။

အလကၤတံ သုဝသနံ၊ မစၥဳပါသံဝ ၾသၮိတံ။

၃၀၁။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ၊ ေယာနိေသာ ဥဒပဇၨထ။

အာဒီနေဝါ ပါတုရဟု၊ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ။

၃၀၂။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ စႏၵေနာ ေထေရာ။။

၁၀။ ဓမၼိကေတၳရဂါထာ

၃၀၃။ [မူကြဲ-ဇာ၊ ၁။၁၀။၁၀၂ ဇာတေကပိ] "ဓေမၼာ ဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼစာရိ ံ၊ ဓေမၼာ သုစိေဏၰာ သုခမာဝဟတိ။

ဧသာနိသံေသာ ဓေမၼ သုစိေဏၰ၊ န ဒုဂၢတိ ံ ဂစၧတိ ဓမၼစာရီ။

၃၀၄။ [မူကြဲ-ဇာ၊ ၁။၁၅။၃၈၅] "နဟိ ဓေမၼာ အဓေမၼာ စ၊ ဥေဘာ သမဝိပါကိေနာ။

အဓေမၼာ နိရယံ ေနတိ၊ ဓေမၼာ ပါေပတိ သုဂၢတိ ံ။

၃၀၅။ "တသၼာ ဟိ ဓေမၼသု ကေရယ် ဆႏၵံ၊ ဣတိ ေမာဒမာေနာ သုဂေတန တာဒိနာ။

ဓေမၼ ဌိတာ သုဂတဝရႆ သာဝကာ၊ နီယႏၲိ ဓီရာ သရဏဝရဂၢဂါမိေနာ။

၃၀၆။ "ဝိေပၹါဋိေတာ -၂၇၃ ဂ႑မူေလာ၊ တဏွာဇာေလာ သမူဟေတာ။

ေသာ ခီဏသံသာေရာ န စတၳိ ကိၪၥနံ၊

စေႏၵာ ယထာ ေဒါသိနာ ပုဏၰမာသိယ"ႏၲိ။

။ ဓမၼိေကာ ေထေရာ။။

၁၁။ သပၸကေတၳရဂါထာ

၃၀၇။ "ယဒါ ဗလာကာ သုစိပ႑ရစၧဒါ၊ ကာဠႆ ေမဃႆ ဘေယန တဇၨိတာ။

ပေလဟိတိ အာလယမာလေယသိနီ၊ တဒါ နဒီ အဇကရဏီ ရေမတိ မံ။

၃၀၈။ "ယဒါ ဗလာကာ သုဝိသုဒၶပ႑ရာ၊ ကာဠႆ ေမဃႆ ဘေယန တဇၨိတာ။

ပရိေယသတိ ေလဏမေလဏဒႆိနီ၊ တဒါ နဒီ အဇကရဏီ ရေမတိ မံ။

၃၀၉။ "ကံ ႏု တတၳ န ရေမႏၲိ၊ ဇမၺဳေယာ ဥဘေတာ တဟိ ံ။

ေသာေဘႏၲိ အာပဂါကူလံ၊ မမ ေလဏႆ [မူကြဲ-မဟာေလဏႆ (သ်ာ၊ က၊)] ပစၧေတာ။

၃၁၀။ "တာ မတမဒသံဃသုပၸဟီနာ၊

ေဘကာ မႏၵဝတီ ပနာဒယႏၲိ။

'နာဇၨ ဂိရိနဒီဟိ ဝိပၸဝါသသမေယာ၊

ေခမာ အဇကရဏီ သိဝါ သုရမၼာ"'တိ။

။ သပၸေကာ ေထေရာ။။

၁၂။ မုဒိတေတၳရဂါထာ

၃၁၁။ "ပဗၺဇိ ံ ဇီဝိကေတၳာဟံ၊ လဒၶါန ဥပသမၸဒံ။

တေတာ သဒၶံ ပဋိလဘိ ံ၊ ဒဠႇဝီရိေယာ ပရကၠမိ ံ။

၃၁၂။ "ကာမံ ဘိဇၨတုယံ ကာေယာ၊ မံသေပသီ ဝိသီယ႐ုံ [မူကြဲ-ဝိသိယႏၲဳ (က)]

ဥေဘာ ဇဏၰဳကသႏၶီဟိ၊ ဇဃၤာေယာ ပပတႏၲဳ ေမ။

၃၁၃။ "နာသိႆံ -၂၇၄ န ပိဝိႆာမိ၊ ဝိဟာရာ စ န နိကၡေမ။

နပိ ပႆံ နိပါေတႆံ၊ တဏွာသေလႅအႏူဟေတ။

၃၁၄။ "တႆ ေမဝံ ဝိဟရေတာ၊ ပႆ ဝီရိယပရကၠမံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ မုဒိေတာ ေထေရာ။။

စတုကၠနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

နာဂသမာေလာ ဘဂု စ၊ သဘိေယာ နႏၵေကာပိ စ။

ဇမၺဳေကာ ေသနေကာ ေထေရာ၊ သမ႓ဴေတာ ရာဟုေလာပိ စ။

ဘဝတိ စႏၵေနာ ေထေရာ၊ ဒေသေတ [မူကြဲ-ဣဒါနိ နေဝဝ ေထရာ ဒိႆႏၲိ] ဗုဒၶသာဝကာ။

ဓမၼိေကာ သပၸေကာ ေထေရာ၊ မုဒိေတာ စာပိ ေတ တေယာ။

ဂါထာေယာ ေဒြ စ ပညာသ၊ ေထရာ သေဗၺပိ ေတရသာတိ [မူကြဲ-ဣဒါနိ ဒြါဒေသဝ ေထရာ ဒိႆႏၲိ]။

၅။ ပၪၥကနိပါေတာ

၁။ ရာဇဒတၱေတၳရဂါထာ

၃၁၅။ "ဘိကၡဳ -၂၇၅ သိဝထိကံ [မူကြဲ-သီဝထိကံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဂႏ႖ာ၊ အဒၵသ ဣတၳိမုဇၩိတံ။

အပဝိဒၶံ သုသာနသၼိ ံ၊ ခဇၨႏၲိ ံ ကိမိဟီ ဖုဋံ။

၃၁၆။ "ယဥႇိ ဧေက ဇိဂုစၧႏၲိ၊ မတံ ဒိသြာန ပါပကံ။

ကာမရာေဂါ ပါတုရဟု၊ အေႏၶာဝ သဝတီ [မူကြဲ-ဝသတီ (သီ၊)] အဟုံ။

၃၁၇။ "ၾသရံ ၾသဒနပါကမွာ၊ တမွာ ဌာနာ အပကၠမိ ံ။

သတိမာ သမၸဇာေနာဟံ၊ ဧကမႏၲံ ဥပါဝိသိ ံ။

၃၁၈။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ၊ ေယာနိေသာ ဥဒပဇၨထ။

အာဒီနေဝါ ပါတုရဟု၊ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ။

၃၁၉။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ရာဇဒေတၱာ ေထေရာ။။

၂။ သုဘူတေတၳရဂါထာ

၃၂၀။ "အေယာေဂ ယုၪၨမတၱာနံ၊ ပုရိေသာ ကိစၥမိစၧေကာ [မူကြဲ-ကိစၥမိစၧေတာ (သီ)] ကိစၥမိစၧယံ (ကတၳစိ)]။

စရံ ေစ နာဓိဂေစၧယ်၊ 'တံ ေမ ဒုဗ႓ဂလကၡဏံ'။

၃၂၁။ "အဗၺဴဠႇံ အဃဂတံ ဝိဇိတံ၊ ဧကေၪၥ ၾသႆေဇယ် ကလီဝ သိယာ။

သဗၺာနိပိ ေစ ၾသႆေဇယ် အေႏၶာဝ သိယာ၊ သမဝိသမႆ အဒႆနေတာ။

၃၂၂။ "ယဥႇိ ကယိရာ တဥႇိ ဝေဒ၊ ယံ န ကယိရာ န တံ ဝေဒ။

အကေရာႏၲံ ဘာသမာနံ၊ ပရိဇာနႏၲိ ပ႑ိတာ။

၃၂၃။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၅၁ ဓမၼပေဒပိ] "ယထာပိ ႐ုစိရံ ပုပၹံ၊ ဝဏၰဝႏၲံ အဂႏၶကံ။

ဧဝံ သုဘာသိတာ ဝါစာ၊ အဖလာ ေဟာတိ အကုဗၺေတာ။

၃၂၄။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၅၂] "ယထာပိ -၂၇၆ ႐ုစိရံ ပုပၹံ၊ ဝဏၰဝႏၲံ သုဂႏၶကံ [မူကြဲ-သဂႏၶကံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]

ဧဝံ သုဘာသိတာ ဝါစာ၊ သဖလာ ေဟာတိ ကုဗၺေတာ"တိ [မူကြဲ-သကုဗၺေတာ (သီ၊ ပီ)] သုကုဗၺေတာ (သ်ာ)]

။ သုဘူေတာ ေထေရာ။။

၃။ ဂိရိမာနႏၵေတၳရဂါထာ

၃၂၅။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

တႆံ ဝိဟရာမိ ဝူပသေႏၲာ၊ အထ ေစ ပတၳယသီ ပဝႆ ေဒဝ။

၃၂၆။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ ယထာ သုဂီတံ၊ ဆႏၷာ ေမ ကုဋိကာ သုခါ နိဝါတာ။

တႆံ ဝိဟရာမိ သႏၲစိေတၱာ၊ အထ ေစ ပတၳယသီ ပဝႆ ေဒဝ။

၃၂၇။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ။ ပ ။ တႆံ ဝိဟရာမိ ဝီတရာေဂါ။ ပ ။။

၃၂၈။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ။ ပ ။ တႆံ ဝိဟရာမိ ဝီတေဒါေသာ။ ပ ။။

၃၂၉။ "ဝႆတိ ေဒေဝါ။ ပ ။ တႆံ ဝိဟရာမိ ဝီတေမာေဟာ။

အထ ေစ ပတၳယသီ ပဝႆ ေဒဝါ"တိ။

။ ဂိရိမာနေႏၵာ ေထေရာ။။

၄။ သုမနေတၳရဂါထာ

၃၃၀။ "ယံ ပတၳယာေနာ ဓေမၼသု၊ ဥပဇၩာေယာ အႏုဂၢဟိ။

အမတံ အဘိကခၤႏၲံ၊ ကတံ ကတၱဗၺကံ မယာ။

၃၃၁။ "အႏုပၸေတၱာ သစၧိကေတာ၊ သယံ ဓေမၼာ အနီတိေဟာ။

ဝိသုဒၶိဉာေဏာ နိကၠေခၤါ၊ ဗ်ာကေရာမိ တဝႏၲိေက။

၃၃၂။ "ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

သဒေတၳာ ေမ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၃၃၃။ "အပၸမတၱႆ ေမ သိကၡာ၊ သုႆုတာ တဝ သာသေန။

သေဗၺ ေမ အာသဝါ ခီဏာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။

၃၃၄။ "အႏုသာသိ -၂၇၇ မံ အရိယဝတာ၊ အႏုကမၸိ အႏုဂၢဟိ။

အေမာေဃာ တုယွေမာဝါေဒါ၊ အေႏၲဝါသိမွိ သိကၡိေတာ"တိ။

။ သုမေနာ ေထေရာ။။

၅။ ဝၯေတၳရဂါထာ

၃၃၅။ "သာဓူ ဟိ ကိရ ေမ မာတာ၊ ပေတာဒံ ဥပဒံသယိ။

ယႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ အႏုသိေ႒ာ ဇေနတၱိယာ။

အာရဒၶဝီရိေယာ ပဟိတေတၱာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိမုတၱမံ။

၃၃၆။ "အရဟာ ဒကၡိေဏေယ်ာမွိ၊ ေတဝိေဇၨာ အမတဒၵေသာ။

ေဇတြာ နမုစိေနာ ေသနံ၊ ဝိဟရာမိ အနာသေဝါ။

၃၃၇။ "အဇၩတၱၪၥ ဗဟိဒၶါ စ၊ ေယ ေမ ဝိဇၨိ ံသု အာသဝါ။

သေဗၺ အေသသာ ဥစၧိႏၷာ၊ န စ ဥပၸဇၨေရ ပုန။

၃၃၈။ "ဝိသာရဒါ ေခါ ဘဂိနီ၊ ဧတမတၳံ အဘာသယိ။

'အပိဟာ ႏူန မယိပိ၊ ဝနေထာ ေတ န ဝိဇၨတိ'။

၃၃၉။ "ပရိယႏၲကတံ ဒုကၡံ၊ အႏၲိေမာယံ သမုႆေယာ။

ဇာတိမရဏသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဝေၯာ ေထေရာ။။

၆။ နဒီကႆပေတၳရဂါထာ

၃၄၀။ "အတၳာယ ဝတ ေမ ဗုေဒၶါ၊ နဒိ ံ ေနရၪၨရံ အဂါ။

ယႆာဟံ ဓမၼံ သုတြာန၊ မိစၧာဒိ႒ိ ံ ဝိဝဇၨယိ ံ။

၃၄၁။ "ယဇိ ံ ဥစၥာဝေစ ယေည၊ အဂၢိဟုတၱံ ဇုဟိ ံ အဟံ။

'ဧသာ သုဒၶီ'တိ မညေႏၲာ၊ အႏၶဘူေတာ [မူကြဲ-အႏၶီဘူေတာ (က၊)] ပုထုဇၨေနာ။

၃၄၂။ "ဒိ႒ိဂဟနပကၡေႏၵာ [မူကြဲ-ပကၡေႏၲာ (သီ)] ပကၡေႏၷာ (သ်ာ၊ ပီ)] ပရာမာေသန ေမာဟိေတာ။

အသုဒၶိ ံ မညိသံ သုဒၶိ ံ၊ အႏၶဘူေတာ အဝိဒၵသု။

၃၄၃။ "မိစၧာဒိ႒ိ ပဟီနာ ေမ၊ ဘဝါ သေဗၺ ပဒါလိတာ [မူကြဲ-ဝိဒါလိတာ (က)]

ဇုဟာမိ ဒကၡိေဏယ်ဂၢိ ံ၊ နမႆာမိ တထာဂတံ။

၃၄၄။ "ေမာဟာ -၂၇၈ သေဗၺ ပဟီနာ ေမ၊ ဘဝတဏွာ ပဒါလိတာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ နဒီကႆေပါ ေထေရာ။။

၇။ ဂယာကႆပေတၳရဂါထာ

၃၄၅။ "ပါေတာ မဇၩႏွိကံ သာယံ၊ တိကၡတၱဳံ ဒိဝသႆဟံ။

ၾသတရိ ံ ဥဒကံ ေသာဟံ၊ ဂယာယ ဂယဖဂၢဳယာ။

၃၄၆။ "'ယံ မယာ ပကတံ ပါပံ၊ ပုေဗၺ အညာသု ဇာတိသု။

တံ ဒါနီဓ ပဝါေဟမိ'၊ ဧဝံဒိ႒ိ ပုေရ အဟုံ။

၃၄၇။ "သုတြာ သုဘာသိတံ ဝါစံ၊ ဓမၼတၳသဟိတံ ပဒံ။

တထံ ယာထာဝကံ အတၳံ၊ ေယာနိေသာ ပစၥေဝကၡိသံ။

၃၄၈။ "နိႏွာတသဗၺပါေပါမွိ၊ နိမၼေလာ ပယေတာ သုစိ။

သုေဒၶါ သုဒၶႆ ဒါယာေဒါ၊ ပုေတၱာ ဗုဒၶႆ ၾသရေသာ။

၃၄၉။ "ၾသဂယွ႒ဂႋကံ ေသာတံ၊ သဗၺပါပံ ပဝါဟယိ ံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အဇၩဂမိ ံ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ဂယာကႆေပါ ေထေရာ။။

၈။ ဝကၠလိေတၳရဂါထာ

၃၅၀။ "ဝါတေရာဂါဘိနီေတာ တြံ၊ ဝိဟရံ ကာနေန ဝေန။

ပဝိ႒ေဂါစေရ လူေခ၊ ကထံ ဘိကၡဳ ကရိႆသိ။

၃၅၁။ "ပီတိသုေခန ဝိပုေလန၊ ဖရမာေနာ သမုႆယံ။

လူခမၸိ အဘိသေမ႓ာေႏၲာ၊ ဝိဟရိႆာမိ ကာနေန။

၃၅၂။ "ဘာေဝေႏၲာ သတိပ႒ာေန၊ ဣႁႏၵိယာနိ ဗလာနိ စ။

ေဗာဇၩဂၤါနိ စ ဘာေဝေႏၲာ၊ ဝိဟရိႆာမိ ကာနေန။

၃၅၃။ "အာရဒၶဝီရိေယ ပဟိတေတၱ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠေမ [မူကြဲ-အာရဒၶဝီရိေယာ ပဟိတေတၱာ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠေမာ (သီ)]

သမေဂၢ သဟိေတ ဒိသြာ၊ ဝိဟရိႆာမိ ကာနေန။

၃၅၄။ "အႏုႆရေႏၲာ သမၺဳဒၶံ၊ အဂၢံ ဒႏၲံ သမာဟိတံ။

အတႏၵိေတာ ရတၱိႏၵိဝံ၊ ဝိဟရိႆာမိ ကာနေန"တိ။

။ ဝကၠလိေတၳေရာ။။

၉။ ဝိဇိတေသနေတၳရဂါထာ

၃၅၅။ "ၾသလေဂၢႆာမိ -၂၇၉ ေတ စိတၱ၊ အာဏိဒြါေရဝ ဟတၳိနံ။

န တံ ပါေပ နိေယာေဇႆံ၊ ကာမဇာလ [မူကြဲ-ကာမဇာလံ (သ်ာ၊)] သရီရဇ [မူကြဲ-သရီရဇံ (သ်ာ၊ က)]

၃၅၆။ "တြံ ၾသလေဂၢါ န ဂစၧသိ [မူကြဲ-န ဂၪၧိသိ (ပီ)]၊ ဒြါရဝိဝရံ ဂေဇာဝ အလဘေႏၲာ။

န စ စိတၱကလိ ပုနပၸဳနံ၊ ပသကၠ [မူကြဲ-ပသဟံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ပါပရေတာ စရိႆသိ။

၃၅၇။ "ယထာ ကုၪၨရံ အဒႏၲံ၊ နဝဂၢဟမကၤုသဂၢေဟာ။

ဗလဝါ အာဝေတၱတိ အကာမံ၊ ဧဝံ အာဝတၱယိႆံ တံ။

၃၅၈။ "ယထာ ဝရဟယဒမကုသေလာ၊ သာရထိ ပဝေရာ ဒေမတိ အာဇညံ။

ဧဝံ ဒမယိႆံ တံ၊ ပတိ႒ိေတာ ပၪၥသု ဗေလသု။

၃၅၉။ "သတိယာ တံ နိဗႏၶိႆံ၊ ပယုေတၱာ ေတ ဒေမႆာမိ [မူကြဲ-ပယတေတၱာ ေဝါဒေပႆာမိ (သီ)]

ဝီရိယဓုရနိဂၢဟိေတာ၊ န ယိေတာ ဒူရံ ဂမိႆေသ စိတၱာ"တိ။

။ ဝိဇိတေသေနာ ေထေရာ။။

၁၀။ ယသဒတၱေတၳရဂါထာ

၃၆၀။ "ဥပါရမ႓စိေတၱာ ဒုေမၼေဓါ၊ သုဏာတိ ဇိနသာသနံ။

အာရကာ ေဟာတိ သဒၶမၼာ၊ နဘေသာ ပထဝီ ယထာ။

၃၆၁။ "ဥပါရမ႓စိေတၱာ ဒုေမၼေဓါ၊ သုဏာတိ ဇိနသာသနံ။

ပရိဟာယတိ သဒၶမၼာ၊ ကာဠပေကၡဝ စႏၵိမာ။

၃၆၂။ "ဥပါရမ႓စိေတၱာ ဒုေမၼေဓါ၊ သုဏာတိ ဇိနသာသနံ။

ပရိသုႆတိ သဒၶေမၼ၊ မေစၧာ အေပၸါဒေက ယထာ။

၃၆၃။ "ဥပါရမ႓စိေတၱာ ဒုေမၼေဓါ၊ သုဏာတိ ဇိနသာသနံ။

န ဝိ႐ူဟတိ သဒၶေမၼ၊ ေခေတၱ ဗီဇံဝ ပူတိကံ။

၃၆၄။ "ေယာ စ တုေ႒န စိေတၱန၊ သုဏာတိ ဇိနသာသနံ။

ေခေပတြာ အာသေဝ သေဗၺ၊ သစၧိကတြာ အကုပၸတံ။

ပပၸဳယ် ပရမံ သႏၲိ ံ၊ ပရိနိဗၺာတိနာသေဝါ"တိ။

။ ယသဒေတၱာ ေထေရာ။။

၁၁။ ေသာဏကုဋိကဏၰေတၳရဂါထာ

၃၆၅။ "ဥပသမၸဒါ -၂၈၀ စ ေမ လဒၶါ၊ ဝိမုေတၱာ စမွိ အနာသေဝါ။

ေသာ စ ေမ ဘဂဝါ ဒိေ႒ာ၊ ဝိဟာေရ စ သဟာဝသိ ံ။

၃၆၆။ "ဗဟုေဒဝ ရတၱိ ံ ဘဂဝါ၊ အေဗ႓ာကာေသတိနာမယိ။

ဝိဟာရကုသေလာ သတၳာ၊ ဝိဟာရံ ပါဝိသီ တဒါ။

၃၆၇။ "သႏၴရိတြာန သံဃာဋိ ံ၊ ေသယ်ံ ကေပၸသိ ေဂါတေမာ။

သီေဟာ ေသလဂုဟာယံဝ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။

၃၆၈။ "တေတာ ကလ်ာဏဝါကၠရေဏာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။

ေသာေဏာ အဘာသိ သဒၶမၼံ၊ ဗုဒၶေသ႒ႆ သမၼဳခါ။

၃၆၉။ "ပၪၥကၡေႏၶ ပရိညာယ၊ ဘာဝယိတြာန အၪၨသံ။

ပပၸဳယ် ပရမံ သႏၲိ ံ၊ ပရိနိဗၺိႆတ်နာသေဝါ"တိ။

။ ေသာေဏာ ကုဋိကဏၰေထေရာ။။

၁၂။ ေကာသိယေတၳရဂါထာ

၃၇၀။ "ေယာ ေဝ ဂ႐ူနံ ဝစနညဳ ဓီေရာ၊ ဝေသ စ တမွိ ဇနေယထ ေပမံ။

ေသာ ဘတၱိမာ နာမ စ ေဟာတိ ပ႑ိေတာ၊ ဉတြာ စ ဓေမၼသု ဝိေသသိ အႆ။

၃၇၁။ "ယံ အာပဒါ ဥပၸတိတာ ဥဠာရာ၊ နကၡမ႓ယေႏၲ ပဋိသခၤယႏၲံ။

ေသာ ထာမဝါ နာမ စ ေဟာတိ ပ႑ိေတာ၊ ဉတြာ စ ဓေမၼသု ဝိေသသိ အႆ။

၃၇၂။ "ေယာ ေဝ သမုေဒၵါဝ ဌိေတာ အေနေဇာ၊ ဂမ႓ီရပေညာ နိပုဏတၳဒႆီ။

အသံဟာရိေယာ နာမ စ ေဟာတိ ပ႑ိေတာ၊ ဉတြာ စ ဓေမၼသု ဝိေသသိ အႆ။

၃၇၃။ "ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ စ ေဟာတိ၊ ဓမၼႆ ေဟာတိ အႏုဓမၼစာရီ။

ေသာ တာဒိေသာ နာမ စ ေဟာတိ ပ႑ိေတာ၊ ဉတြာ စ ဓေမၼသု ဝိေသသိ အႆ။

၃၇၄။ "အတၳၪၥ -၂၈၁ ေယာ ဇာနာတိ ဘာသိတႆ၊ အတၳၪၥ ဉတြာန တထာ ကေရာတိ။

အတၳႏၲေရာ နာမ သ ေဟာတိ ပ႑ိေတာ၊ ဉတြာ စ ဓေမၼသု ဝိေသသိ အႆာ"တိ။

။ ေကာသိေယာ ေထေရာ။။

ပၪၥကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ရာဇဒေတၱာ သုဘူေတာ စ၊ ဂိရိမာနႏၵသုမနာ။

ဝေၯာ စ ကႆေပါ ေထေရာ၊ ဂယာကႆပဝကၠလီ။

ဝိဇိေတာ ယသဒေတၱာ စ၊ ေသာေဏာ ေကာသိယသဝွေယာ။

သ႒ိ စ ပၪၥ ဂါထာေယာ၊ ေထရာ စ ဧတၳ ဒြါဒသာတိ။

၆။ ဆကၠနိပါေတာ

၁။ ဥ႐ုေဝဠကႆပေတၳရဂါထာ

၃၇၅။ "ဒိသြာန -၂၈၂ ပါဋိဟီရာနိ၊ ေဂါတမႆ ယသႆိေနာ။

န တာဝါဟံ ပဏိပတိ ံ၊ ဣႆာမာေနန ဝၪၥိေတာ။

၃၇၆။ "မမ သကၤပၸမညာယ၊ ေစာေဒသိ နရသာရထိ။

တေတာ ေမ အာသိ သံေဝေဂါ၊ အဗ႓ဳေတာ ေလာမဟံသေနာ။

၃၇၇။ "ပုေဗၺ ဇဋိလဘူတႆ၊ ယာ ေမ သိဒၶိ ပရိတၱိကာ။

တာဟံ တဒါ နိရာကတြာ [မူကြဲ-နိရံကတြာ (သ်ာ၊ က)] ပဗၺဇိ ံ ဇိနသာသေန။

၃၇၈။ "ပုေဗၺ ယေညန သႏၲဳေ႒ာ၊ ကာမဓာတုပုရကၡေတာ။

ပစၧာ ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ၊ ေမာဟၪၥာပိ သမူဟနိ ံ။

၃၇၉။ "ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

ဣဒၶိမာ ပရစိတၱညဴ၊ ဒိဗၺေသာတၪၥ ပါပုဏိ ံ။

၃၈၀။ "ယႆ စတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ"တိ။

။ ဥ႐ုေဝဠကႆေပါ ေထေရာ။။

၂။ ေတကိစၧကာရိေတၳရဂါထာ

၃၈၁။ "အတိဟိတာ ဝီဟိ၊ ခလဂတာ သာလီ။

န စ လေဘ ပိ႑ံ၊ ကထမဟံ ကႆံ။

၃၈၂။ "ဗုဒၶမပၸေမယ်ံ အႏုႆရ ပသေႏၷာ။

ပီတိယာ ဖုဋသရီေရာ ေဟာဟိသိ သတတမုဒေဂၢါ။

၃၈၃။ "ဓမၼမပၸေမယ်ံ အႏုႆရ ပသေႏၷာ။

ပီတိယာ ဖုဋသရီေရာ ေဟာဟိသိ သတတမုဒေဂၢါ။

၃၈၄။ "သံဃမပၸေမယ်ံ အႏုႆရ ပသေႏၷာ။

ပီတိယာ ဖုဋသရီေရာ ေဟာဟိသိ သတတမုဒေဂၢါ။

၃၈၅။ "အေဗ႓ာကာေသ -၂၈၃ ဝိဟရသိ၊ သီတာ ေဟမႏၲိကာ ဣမာ ရေတ်ာ။

မာ သီေတန ပေရေတာ ဝိဟညိေတၳာ၊ ပဝိသ တြံ ဝိဟာရံ ဖုသိတဂၢဠံ။

၃၈၆။ "ဖုသိႆံ စတေႆာ အပၸမညာေယာ၊ တာဟိ စ သုခိေတာ ဝိဟရိႆံ။

နာဟံ သီေတန ဝိဟညိႆံ၊ အနိၪၨိေတာ ဝိဟရေႏၲာ"တိ။

။ ေတကိစၧကာရီ [မူကြဲ-ေတကိစၧကာနိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ေထေရာ။။

၃။ မဟာနာဂေတၳရဂါထာ

၃၈၇။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။

ပရိဟာယတိ သဒၶမၼာ၊ မေစၧာ အေပၸါဒေက ယထာ။

၃၈၈။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။

န ဝိ႐ူဟတိ သဒၶေမၼ၊ ေခေတၱ ဗီဇံဝ ပူတိကံ။

၃၈၉။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။

အာရကာ ေဟာတိ နိဗၺာနာ [မူကြဲ-နိဗၺာဏာ (သီ)] ဓမၼရာဇႆ သာသေန။

၃၉၀။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ဥပလဗ႓တိ။

န ဝိဟာယတိ သဒၶမၼာ၊ မေစၧာ ဗေဝွါဒေက [မူကြဲ-ဗေဟြာဒေက (သီ)] ဗေဟာဒေက (သ်ာ၊)] ယထာ။

၃၉၁။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ဥပလဗ႓တိ။

ေသာ ဝိ႐ူဟတိ သဒၶေမၼ၊ ေခေတၱ ဗီဇံဝ ဘဒၵကံ။

၃၉၂။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ဥပလဗ႓တိ။

သႏၲိေက ေဟာတိ နိဗၺာနံ [မူကြဲ-နိဗၺာဏံ (သီ)] ဓမၼရာဇႆ သာသေန"တိ။

။ မဟာနာေဂါ ေထေရာ။။

၄။ ကုလႅေတၳရဂါထာ

၃၉၃။ "ကုေလႅာ သိဝထိကံ ဂႏ႖ာ၊ အဒၵသ ဣတၳိမုဇၩိတံ။

အပဝိဒၶံ သုသာနသၼိ ံ၊ ခဇၨႏၲိ ံ ကိမိဟီ ဖုဋံ။

၃၉၄။ "အာတုရံ -၂၈၄ အသုစိ ံ ပူတိ ံ၊ ပႆ ကုလႅသမုႆယံ။

ဥဂၣရႏၲံ ပဂၣရႏၲံ၊ ဗာလာနံ အဘိနႏၵိတံ။

၃၉၅။ "ဓမၼာဒါသံ ဂေဟတြာန၊ ဉာဏဒႆနပတၱိယာ။

ပစၥေဝကၡိ ံ ဣမံ ကာယံ၊ တုစၧံ သႏၲရဗာဟိရံ။

၃၉၆။ "ယထာ ဣဒံ တထာ ဧတံ၊ ယထာ ဧတံ တထာ ဣဒံ။

ယထာ အေဓါ တထာ ဥဒၶံ၊ ယထာ ဥဒၶံ တထာ အေဓါ။

၃၉၇။ "ယထာ ဒိဝါ တထာ ရတၱိ ံ၊ ယထာ ရတၱိ ံ တထာ ဒိဝါ။

ယထာ ပုေရ တထာ ပစၧာ၊ ယထာ ပစၧာ တထာ ပုေရ။

၃၉၈။ "ပၪၥဂႋေကန တုရိေယန၊ န ရတီ ေဟာတိ တာဒိသီ။

ယထာ ဧကဂၢစိတၱႆ၊ သမၼာ ဓမၼံ ဝိပႆေတာ"တိ။

။ ကုေလႅာ ေထေရာ။။

၅။ မာလုက်ပုတၱေတၳရဂါထာ

၃၉၉။ "မႏုဇႆ ပမတၱစာရိေနာ၊ တဏွာ ဝၯတိ မာလုဝါ ဝိယ။

ေသာ ပႅဝတီ [မူကြဲ-ပႅဝတိ (သီ၊ ပီ၊ က)] ပရိပႅဝတိ (သ်ာ၊)] ဟုရာ ဟုရံ၊ ဖလမိစၧံဝ ဝနသၼိ ဝါနေရာ။

၄၀၀။ "ယံ ဧသာ သဟေတ [မူကြဲ-သဟတိ (ပီ၊ က၊)] ဇမၼီ၊ တဏွာ ေလာေက ဝိသတၱိကာ။

ေသာကာ တႆ ပဝၯႏၲိ၊ အဘိဝ႒ံဝ [မူကြဲ-အဘိဝု႒ံဝ (သ်ာ)] အဘိဝၯံဝ (က၊)] ဗီရဏံ။

၄၀၁။ "ေယာ ေစတံ သဟေတ [မူကြဲ-သဟတိ (ပီ၊ က၊)] ဇမၼိ ံ၊ တဏွံ ေလာေက ဒုရစၥယံ။

ေသာကာ တမွာ ပပတႏၲိ၊ ဥဒဗိႏၵဴဝ ေပါကၡရာ။

၄၀၂။ "တံ ေဝါ ဝဒါမိ ဘဒၵံ ေဝါ၊ ယာဝေႏၲတၳ သမာဂတာ။

တဏွာယ မူလံ ခဏထ၊ ဥသီရေတၳာဝ ဗီရဏံ။

မာ ေဝါ နဠံဝ ေသာေတာဝ၊ မာေရာ ဘၪၨိ ပုနပၸဳနံ။

၄၀၃။ "ကေရာထ ဗုဒၶဝစနံ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။

ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ။

၄၀၄။ "ပမာေဒါ ရေဇာ ပမာေဒါ [မူကြဲ-သဗၺဒါ (သီ၊ က)] သုတၱနိပါတ႒ကထာယံ ဥ႒ာနသုတၱဝဏၰနာ ၾသေလာေကတဗၺာ]၊ ပမာဒါႏုပတိေတာ ရေဇာ။

အပၸမာေဒန ဝိဇၨာယ၊ အဗၺေဟ သလႅမတၱေနာ"တိ။

။ မာလုက်ပုေတၱာ [မူကြဲ-မာလုၮက်ပုေတၱာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ေထေရာ။။

၆။ သပၸဒါသေတၳရဂါထာ

၄၀၅။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ -၂၈၅၊ ယေတာ ပဗၺဇိေတာ အဟံ။

အစၧရာသံဃာတမတၱမၸိ၊ ေစေတာသႏၲိမနဇၩဂံ။

၄၀၆။ "အလဒၶါ စိတၱေႆကဂၢံ၊ ကာမရာေဂန အ႗ိေတာ [မူကြဲ-အဒၵိေတာ (သ်ာ၊ သီ၊ အ႒)] အၮိေတာ (က)]

ဗာဟာ ပဂၢယွ ကႏၵေႏၲာ၊ ဝိဟာရာ ဥပနိကၡမိ ံ [မူကြဲ-ႏူပနိကၡမိ ံ (သဗၺတၳ)၊ ဒုပနိကၡမိ ံ (?)]။

၄၀၇။ "သတၳံ ဝါ အာဟရိႆာမိ၊ ေကာ အေတၳာ ဇီဝိေတန ေမ။

ကထံ ဟိ သိကၡံ ပစၥကၡံ၊ ကာလံ ကုေဗၺထ မာဒိေသာ။

၄၀၈။ "တဒါဟံ ခုရမာဒါယ၊ မၪၥကမွိ ဥပါဝိသိ ံ။

ပရိနီေတာ ခုေရာ အာသိ၊ ဓမနိ ံ ေဆတၱဳမတၱေနာ။

၄၀၉။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ၊ ေယာနိေသာ ဥဒပဇၨထ။

အာဒီနေဝါ ပါတုရဟု၊ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ။

၄၁၀။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ သပၸဒါေသာ ေထေရာ။။

၇။ကာတိယာနေတၳရဂါထာ

၄၁၁။ "ဥေ႒ဟိ နိသီဒ ကာတိယာန၊ မာ နိဒၵါဗဟုေလာ အဟု ဇာဂရႆု။

မာ တံ အလသံ ပမတၱဗႏၶဳ၊ ကူေဋေနဝ ဇိနာတု မစၥဳရာဇာ။

၄၁၂။ "ေသယ်ထာပိ [မူကြဲ-သယထာပိ (သီ၊ ပီ၊)] မဟာသမုဒၵေဝေဂါ၊ ဧဝံ ဇာတိဇရာတိဝတၱေတ တံ။

ေသာ ကေရာဟိ သုဒီပမတၱေနာ တြံ၊ န ဟိ တာဏံ တဝ ဝိဇၨေတဝ အညံ။

၄၁၃။ "သတၳာ ဟိ ဝိေဇသိ မဂၢေမတံ၊ သဂၤါ ဇာတိဇရာဘယာ အတီတံ။

ပုဗၺာပရရတၱမပၸမေတၱာ၊ အႏုယုၪၨႆု ဒဠႇံ ကေရာဟိ ေယာဂံ။

၄၁၄။ "ပုရိမာနိ -၂၈၆ ပမုၪၥ ဗႏၶနာနိ၊ သံဃာဋိခုရမု႑ဘိကၡေဘာဇီ။

မာ ခိၮာရတိၪၥ မာ နိဒၵံ၊ အႏုယုၪၨိတၳ စ်ာယ ကာတိယာန။

၄၁၅။ "စ်ာယာဟိ ဇိနာဟိ ကာတိယာန၊ ေယာဂေကၡမပေထသု ေကာဝိေဒါသိ။

ပပၸဳယ် အႏုတၱရံ ဝိသုဒၶိ ံ၊ ပရိနိဗၺာဟိသိ ဝါရိနာဝ ေဇာတိ။

၄၁၆။ "ပေဇၨာတကေရာ ပရိတၱရံေသာ၊ ဝါေတန ဝိနမ်ေတ လတာဝ။

ဧဝမၸိ တုဝံ အနာဒိယာေနာ၊ မာရံ ဣႏၵသေဂါတၱ နိဒၶဳနာဟိ။

ေသာ ေဝဒယိတာသု ဝီတရာေဂါ၊ ကာလံ ကခၤ ဣေဓဝ သီတိဘူေတာ"တိ။

။ ကာတိယာေနာ ေထေရာ။။

၈။ မိဂဇာလေတၳရဂါထာ

၄၁၇။ "သုေဒသိေတာ စကၡဳမတာ၊ ဗုေဒၶနာဒိစၥဗႏၶဳနာ။

သဗၺသံေယာဇနာတီေတာ၊ သဗၺဝ႗ဝိနာသေနာ။

၄၁၈။ "နိယ်ာနိေကာ ဥတၱရေဏာ၊ တဏွာမူလဝိေသာသေနာ။

ဝိသမူလံ အာဃာတနံ၊ ေဆတြာ ပါေပတိ နိဗၺဳတိ ံ။

၄၁၉။ "အညာဏမူလေဘဒါယ၊ ကမၼယႏၲဝိဃာဋေနာ။

ဝိညာဏာနံ ပရိဂၢေဟ၊ ဉာဏဝဇိရနိပါတေနာ။

၄၂၀။ "ေဝဒနာနံ ဝိညာပေနာ၊ ဥပါဒါနပၸေမာစေနာ။

ဘဝံ အဂၤါရကာသုံဝ၊ ဉာေဏန အႏုပႆေနာ [မူကြဲ-အႏုပႆေကာ (သီ၊ ပီ)]

၄၂၁။ "မဟာရေသာ သုဂမ႓ီေရာ၊ ဇရာမစၥဳနိဝါရေဏာ။

အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ၊ ဒုကၡဴပသမေနာ သိေဝါ။

၄၂၂။ "ကမၼံ ကမၼႏၲိ ဉတြာန၊ ဝိပါကၪၥ ဝိပါကေတာ။

ပဋိစၥဳပၸႏၷဓမၼာနံ၊ ယထာဝါေလာကဒႆေနာ။

မဟာေခမဂၤေမာ သေႏၲာ၊ ပရိေယာသာနဘဒၵေကာ"တိ။

။ မိဂဇာေလာ ေထေရာ။။

၉။ ပုေရာဟိတပုတၱေဇႏၲေတၳရဂါထာ

၄၂၃။ "ဇာတိမေဒန -၂၈၇ မေတၱာဟံ၊ ေဘာဂဣႆရိေယန စ။

သဏၭာနဝဏၰ႐ူေပန၊ မဒမေတၱာ အစာရိဟံ။

၄၂၄။ "နာတၱေနာ သမကံ ကၪၥိ၊ အတိေရကံ စ မညိသံ။

အတိမာနဟေတာ ဗာေလာ၊ ပတၳေဒၶါ ဥႆိတဒၶေဇာ။

၄၂၅။ "မာတရံ ပိတရၪၥာပိ၊ အေညပိ ဂ႐ုသမၼေတ။

န ကၪၥိ အဘိဝါေဒသိ ံ၊ မာနတၳေဒၶါ အနာဒေရာ။

၄၂၆။ "ဒိသြာ ဝိနာယကံ အဂၢံ၊ သာရထီနံ ဝ႐ုတၱမံ။

တပႏၲမိဝ အာဒိစၥံ၊ ဘိကၡဳသံဃပုရကၡတံ။

၄၂၇။ "မာနံ မဒၪၥ ဆေၮတြာ၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။

သိရသာ အဘိဝါေဒသိ ံ၊ သဗၺသတၱာနမုတၱမံ။

၄၂၈။ "အတိမာေနာ စ ၾသမာေနာ၊ ပဟီနာ သုသမူဟတာ။

အသၼိမာေနာ သမုစၧိေႏၷာ၊ သေဗၺ မာနဝိဓာ ဟတာ"တိ။

။ ေဇေႏၲာ ပုေရာဟိတပုေတၱာ ေထေရာ။။

၁၀။ သုမနေတၳရဂါထာ

၄၂၉။ "ယဒါ နေဝါ ပဗၺဇိေတာ၊ ဇာတိယာ သတၱဝႆိေကာ။

ဣဒၶိယာ အဘိေဘာတြာန၊ ပႏၷဂိႏၵံ မဟိဒၶိကံ။

၄၃၀။ "ဥပဇၩာယႆ ဥဒကံ၊ အေနာတတၱာ မဟာသရာ။

အာဟရာမိ တေတာ ဒိသြာ၊ မံ သတၳာ ဧတဒျဗဝိ"။

၄၃၁။ "သာရိပုတၱ ဣမံ ပႆ၊ အာဂစၧႏၲံ ကုမာရကံ။

ဥဒကကုမ႓မာဒါယ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတံ။

၄၃၂။ "ပါသာဒိေကန ဝေတၱန၊ ကလ်ာဏဣရိယာပေထာ။

သာမေဏေရာႏု႐ုဒၶႆ၊ ဣဒၶိယာ စ ဝိသာရေဒါ။

၄၃၃။ "အာဇာနီေယန အာဇေညာ၊ သာဓုနာ သာဓုကာရိေတာ။

ဝိနီေတာ အႏု႐ုေဒၶန၊ ကတကိေစၥန သိကၡိေတာ။

၄၃၄။ "ေသာ ပတြာ ပရမံ သႏၲိ ံ၊ သစၧိကတြာ အကုပၸတံ။

သာမေဏေရာ သ သုမေနာ၊ မာ မံ ဇညာတိ ဣစၧတီ"တိ။

။ သုမေနာ ေထေရာ။။

၁၁။ ႏွာတကမုနိေတၳရဂါထာ

၄၃၅။ "ဝါတေရာဂါဘိနီေတာ -၂၈၈ တြံ၊ ဝိဟရံ ကာနေန ဝေန။

ပဝိဒၶေဂါစေရ လူေခ၊ ကထံ ဘိကၡဳ ကရိႆသိ"။

၄၃၆။ "ပီတိသုေခန ဝိပုေလန၊ ဖရိတြာန သမုႆယံ။

လူခမၸိ အဘိသေမ႓ာေႏၲာ၊ ဝိဟရိႆာမိ ကာနေန။

၄၃၇။ "ဘာေဝေႏၲာ သတၱ ေဗာဇၩေဂၤ၊ ဣႁႏၵိယာနိ ဗလာနိ စ။

စ်ာနေသာခုမၼသမၸေႏၷာ [မူကြဲ-စ်ာနသုခုမသမၸေႏၷာ (သ်ာ၊ က)] ဝိဟရိႆံ အနာသေဝါ။

၄၃၈။ "ဝိပၸမုတၱံ ကိေလေသဟိ၊ သုဒၶစိတၱံ အနာဝိလံ။

အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡေႏၲာ၊ ဝိဟရိႆံ အနာသေဝါ။

၄၃၉။ "အဇၩတၱၪၥ ဗဟိဒၶါ စ၊ ေယ ေမ ဝိဇၨိ ံသု အာသဝါ။

သေဗၺ အေသသာ ဥစၧိႏၷာ၊ န စ ဥပၸဇၨေရ ပုန။

၄၄၀။ "ပၪၥကၡႏၶာ ပရိညာတာ၊ တိ႒ႏၲိ ဆိႏၷမူလကာ။

ဒုကၡကၡေယာ အႏုပၸေတၱာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ႏွာတကမုနိေတၳေရာ။။

၁၂။ ျဗဟၼဒတၱေတၳရဂါထာ

၄၄၁။ "အေကၠာဓႆ ကုေတာ ေကာေဓါ၊ ဒႏၲႆ သမဇီဝိေနာ။

သမၼဒညာ ဝိမုတၱႆ၊ ဥပသႏၲႆ တာဒိေနာ။

၄၄၂။ "တေႆဝ ေတန ပါပိေယာ၊ ေယာ ကုဒၶံ ပဋိကုဇၩတိ။

ကုဒၶံ အပၸဋိကုဇၩေႏၲာ၊ သဂၤါမံ ေဇတိ ဒုဇၨယံ။

၄၄၃။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈၈၊ ၂၅၀] "ဥဘိႏၷမတၳံ စရတိ၊ အတၱေနာ စ ပရႆ စ။

ပရံ သကၤုပိတံ ဉတြာ၊ ေယာ သေတာ ဥပသမၼတိ။

၄၄၄။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈၈၊ ၂၅၀] "ဥဘိႏၷံ တိကိစၧႏၲံ တံ၊ အတၱေနာ စ ပရႆ စ။

ဇနာ မညႏၲိ ဗာေလာတိ၊ ေယ ဓမၼႆ အေကာဝိဒါ။

၄၄၅။ "ဥပၸေဇၨ ေတ သေစ ေကာေဓါ၊ အာဝဇၨ ကကစူပမံ။

ဥပၸေဇၨ ေစ ရေသ တဏွာ၊ ပုတၱမံသူပမံ သရ။

၄၄၆။ "သေစ ဓာဝတိ စိတၱံ ေတ၊ ကာေမသု စ ဘေဝသု စ။

ခိပၸံ နိဂၢဏွ သတိယာ၊ ကိ႒ာဒံ ဝိယ ဒုပၸသု"ႏၲိ။

။ ျဗဟၼဒေတၱာ ေထေရာ။။

၁၃။ သိရိမ႑ေတၳရဂါထာ

၄၄၇။ [မူကြဲ-ဥဒါ၊ ၄၅၊ စူဠဝ၊ ၃၈၅၊ ပရိ၊ ၃၃၉] "ဆႏၷမတိဝႆတိ -၂၈၉၊ ဝိဝဋံ နာတိဝႆတိ။

တသၼာ ဆႏၷံ ဝိဝေရထ၊ ဧဝံ တံ နာတိဝႆတိ။

၄၄၈။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၆၆၊ ေနတၱိ၊ ၁၈] "မစၥဳနာဗ႓ဟေတာ ေလာေကာ၊ ဇရာယ ပရိဝါရိေတာ။

တဏွာသေလႅန ၾသတိေဏၰာ၊ ဣစၧာဓူပါယိေတာ သဒါ။

၄၄၉။ "မစၥဳနာဗ႓ဟေတာ ေလာေကာ၊ ပရိကၡိေတၱာ ဇရာယ စ။

ဟညတိ နိစၥမတၱာေဏာ၊ ပတၱဒေ႑ာဝ တကၠေရာ။

၄၅၀။ "အာဂစၧႏၲဂၢိခႏၶာဝ၊ မစၥဳ ဗ်ာဓိ ဇရာ တေယာ။

ပစၥဳဂၢႏၲဳံ ဗလံ နတၳိ၊ ဇေဝါ နတၳိ ပလာယိတုံ။

၄၅၁။ "အေမာဃံ ဒိဝသံ ကယိရာ၊ အေပၸန ဗဟုေကန ဝါ။

ယံ ယံ ဝိဇဟေတ [မူကြဲ-ဝိရဟေတ (သီ၊ ပီ)] ဝိဝဟေတ (သ်ာ၊)] ရတၱိ ံ၊ တဒူနံ တႆ ဇီဝိတံ။

၄၅၂။ "စရေတာ တိ႒ေတာ ဝါပိ၊ အာသီနသယနႆ ဝါ။

ဥေပတိ စရိမာ ရတၱိ၊ န ေတ ကာေလာ ပမဇၨိတု"ႏၲိ။

။ သိရိမေ႑ာ [မူကြဲ-သိရိမေႏၵာ (သီ၊)] ေထေရာ။။

၁၄။ သဗၺကာမိေတၳရဂါထာ

၄၅၃။ "ဒြိပါဒေကာယံ အသုစိ၊ ဒုဂၢေႏၶာ ပရိဟီရတိ [မူကြဲ-ပရိဟရတိ (က)]

နာနာကုဏပပရိပူေရာ၊ ဝိႆဝေႏၲာ တေတာ တေတာ။

၄၅၄။ "မိဂံ နိလီနံ ကူေဋန၊ ဗဠိေသေနဝ အမၺဳဇံ။

ဝါနရံ ဝိယ ေလေပန၊ ဗာဓယႏၲိ ပုထုဇၨနံ။

၄၅၅။ "႐ူပါ သဒၵါ ရသာ ဂႏၶာ၊ ေဖာ႒ဗၺာ စ မေနာရမာ။

ပၪၥ ကာမဂုဏာ ဧေတ၊ ဣတၳိ႐ူပသၼိ ဒိႆေရ။

၄၅၆။ "ေယ ဧတာ ဥပေသဝႏၲိ၊ ရတၱစိတၱာ ပုထုဇၨနာ။

ဝေၯႏၲိ ကဋသိ ံ ေဃာရံ၊ အာစိနႏၲိ ပုနဗ႓ဝံ။

၄၅၇။ "ေယာ ေစတာ ပရိဝေဇၨတိ၊ သပၸေႆဝ ပဒါ သိေရာ။

ေသာမံ ဝိသတၱိကံ ေလာေက၊ သေတာ သမတိဝတၱတိ။

၄၅၈။ "ကာေမသြာဒီနဝံ -၂၉၀ ဒိသြာ၊ ေနကၡမၼံ ဒ႒ဳ ေခမေတာ။

နိႆေဋာ သဗၺကာေမဟိ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ"တိ။

။ သဗၺကာမိေတၳေရာ။။

ဆကၠနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ဥ႐ုေဝဠကႆေပါ စ၊ ေထေရာ ေတကိစၧကာရိ စ။

မဟာနာေဂါ စ ကုေလႅာ စ၊ မာလုေက်ာ [မူကြဲ-မာလုေတာ (သီ၊ က)] မာလုၮေက်ာ (သ်ာ၊)] သပၸဒါသေကာ။

ကာတိယာေနာ မိဂဇာေလာ၊ ေဇေႏၲာ သုမနသဝွေယာ။

ႏွာတမုနိ ျဗဟၼဒေတၱာ၊ သိရိမေ႑ာ သဗၺကာမီ စ။

ဂါထာေယာ စတုရာသီတိ၊ ေထရာ ေစတၳ စတုဒၵသာတိ။

၇။ သတၱကနိပါေတာ

၁။ သုႏၵရသမုဒၵေတၳရဂါထာ

၄၅၉။ "အလကၤတာ -၂၉၁ သုဝသနာ၊ မာလဓာရီ [မူကြဲ-မာလာဘာရီ (သီ)] မာလဘာရီ (သ်ာ၊)] ဝိဘူသိတာ။

အလတၱကကတာပါဒါ၊ ပါဒုကာ႐ုယွ ေဝသိကာ။

၄၆၀။ "ပါဒုကာ ၾသ႐ုဟိတြာန၊ ပုရေတာ ပၪၨလီကတာ။

သာ မံ သေဏွန မုဒုနာ၊ မွိတပုဗၺံ [မူကြဲ-မိဟိတပုဗၺံ (သီ၊)] အဘာသထ"။

၄၆၁။ "ယုဝါသိ တြံ ပဗၺဇိေတာ၊ တိ႒ာဟိ မမ သာသေန။

ဘုၪၨ မာႏုသေက ကာေမ၊ အဟံ ဝိတၱံ ဒဒါမိ ေတ။

သစၥံ ေတ ပဋိဇာနာမိ၊ အဂၢိ ံ ဝါ ေတ ဟရာမဟံ။

၄၆၂။ "ယဒါ ဇိဏၰာ ဘဝိႆာမ၊ ဥေဘာ ဒ႑ပရာယနာ။

ဥေဘာပိ ပဗၺဇိႆာမ၊ ဥဘယတၳ ကဋဂၢေဟာ"။

၄၆၃။ "တၪၥ ဒိသြာန ယာစႏၲိ ံ၊ ေဝသိကံ ပၪၨလီကတံ။

အလကၤတံ သုဝသနံ၊ မစၥဳပါသံဝ ၾသၮိတံ။

၄၆၄။ "တေတာ ေမ မနသီကာေရာ။ ပ ။ နိဗၺိဒါ သမတိ႒ထ။

၄၆၅။ "တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ။ ပ ။ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ သုႏၵရသမုေဒၵါ ေထေရာ။။

၂။ လကု႑ကဘဒၵိယေတၳရဂါထာ

၄၆၆။ ပေရ အမၺာဋကာရာေမ၊ ဝနသ႑မွိ ဘဒၵိေယာ။

သမူလံ တဏွမဗၺဳယွ၊ တတၳ ဘေဒၵါဝ စ်ာယတိ [မူကြဲ-ဘေဒၵါ'ဓိစ်ာယာယတိ (သီ)] ဘေဒၵါ စ်ိယာယတိ (သ်ာ၊ သီ၊ အ႒)]

၄၆၇။ "ရမေႏၲေက မုဒိေဂၤဟိ [မူကြဲ-မုတိေဂၤဟိ (သီ၊ အ႒)] ဝီဏာဟိ ပဏေဝဟိ စ။

အဟၪၥ ႐ုကၡမူလသၼိ ံ၊ ရေတာ ဗုဒၶႆ သာသေန။

၄၆၈။ "ဗုေဒၶါ ေစ [မူကြဲ-ဗုေဒၶါ စ (သဗၺတၳ)] ေမ ဝရံ ဒဇၨာ၊ ေသာ စ လေဗ႓ထ ေမ ဝေရာ။

ဂေဏွဟံ သဗၺေလာကႆ၊ နိစၥံ ကာယဂတံ သတိ ံ။

၄၆၉။ "ေယ -၂၉၂ မံ ႐ူေပန ပါမိ ံသု၊ ေယ စ ေဃာေသန အႏြဂူ။

ဆႏၵရာဂဝသူေပတာ၊ န မံ ဇာနႏၲိ ေတ ဇနာ။

၄၇၀။ "အဇၩတၱၪၥ န ဇာနာတိ၊ ဗဟိဒၶါ စ န ပႆတိ။

သမႏၲာဝရေဏာ ဗာေလာ၊ သ ေဝ ေဃာေသန ဝုယွတိ။

၄၇၁။ "အဇၩတၱၪၥ န ဇာနာတိ၊ ဗဟိဒၶါ စ ဝိပႆတိ။

ဗဟိဒၶါ ဖလဒႆာဝီ၊ ေသာပိ ေဃာေသန ဝုယွတိ။

၄၇၂။ "အဇၩတၱၪၥ ပဇာနာတိ၊ ဗဟိဒၶါ စ ဝိပႆတိ။

အနာဝရဏဒႆာဝီ၊ န ေသာ ေဃာေသန ဝုယွတီ"တိ။

။ လကု႑ကဘဒၵိေယာ ေထေရာ။။

၃။ ဘဒၵေတၳရဂါထာ

၄၇၃။ "ဧကပုေတၱာ အဟံ အာသိ ံ၊ ပိေယာ မာတု ပိေယာ ပိတု။

ဗဟူဟိ ဝတစရိယာဟိ၊ လေဒၶါ အာယာစနာဟိ စ။

၄၇၄။ "ေတ စ မံ အႏုကမၸာယ၊ အတၳကာမာ ဟိေတသိေနာ။

ဥေဘာ ပိတာ စ မာတာ စ၊ ဗုဒၶႆ ဥပနာမယုံ"။

၄၇၅။ "ကိစၧာ လေဒၶါ အယံ ပုေတၱာ၊ သုခုမာေလာ သုေခဓိေတာ။

ဣမံ ဒဒါမ ေတ နာထ၊ ဇိနႆ ပရိစာရကံ"။

၄၇၆။ "သတၳာ စ မံ ပဋိဂၢယွ၊ အာနႏၵံ ဧတဒျဗဝိ။

'ပဗၺာေဇဟိ ဣမံ ခိပၸံ၊ ေဟႆတ်ာဇာနိေယာ အယံ။

၄၇၇။ "ပဗၺာေဇတြာန မံ သတၳာ၊ ဝိဟာရံ ပါဝိသီ ဇိေနာ။

အေနာဂၢတသၼိ ံ သူရိယသၼိ ံ၊ တေတာ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ။

၄၇၈။ "တေတာ သတၳာ နိရာကတြာ၊ ပဋိသလႅာနဝု႒ိေတာ။

'ဧဟိ ဘဒၵါ'တိ မံ အာဟ၊ သာ ေမ အာသူပသမၸဒါ။

၄၇၉။ "ဇာတိယာ သတၱဝေႆန၊ လဒၶါ ေမ ဥပသမၸဒါ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ အေဟာ ဓမၼသုဓမၼတာ"တိ။

။ ဘေဒၵါ ေထေရာ။။

၄။ ေသာပါကေတၳရဂါထာ

၄၈၀။ "ဒိသြာ -၂၉၃ ပါသာဒဆာယာယံ၊ စကၤမႏၲံ န႐ုတၱမံ။

တတၳ နံ ဥပသကၤမၼ၊ ဝႏၵိႆံ [မူကြဲ-ဝႏၵိသံ (သီ၊ ပီ၊)] ပုရိသုတၱမံ။

၄၈၁။ "ဧကံသံ စီဝရံ ကတြာ၊ သံဟရိတြာန ပါဏေယာ။

အႏုစကၤမိႆံ ဝိရဇံ၊ သဗၺသတၱာနမုတၱမံ။

၄၈၂။ "တေတာ ပေဥႇ အပုစၧိ မံ၊ ပဥႇာနံ ေကာဝိေဒါ ဝိဒူ။

အစၧမ႓ီ စ အဘီေတာ စ၊ ဗ်ာကာသိ ံ သတၳဳေနာ အဟံ။

၄၈၃။ "ဝိႆဇၨိေတသု ပေဥႇသု၊ အႏုေမာဒိ တထာဂေတာ။

ဘိကၡဳသံဃံ ဝိေလာေကတြာ၊ ဣမမတၳံ အဘာသထ"။

၄၈၄။ "လာဘာ အဂၤါနံ မဂဓာနံ၊ ေယသာယံ ပရိဘုၪၨတိ။

စီဝရံ ပိ႑ပါတၪၥ၊ ပစၥယံ သယနာသနံ။

ပစၥဳ႒ာနၪၥ သာမီစိ ံ၊ ေတသံ လာဘာ"တိ စာျဗဝိ။

၄၈၅။ "အဇၨတေဂၢ မံ ေသာပါက၊ ဒႆနာေယာပသကၤမ။

ဧသာ ေစဝ ေတ ေသာပါက၊ ဘဝတု ဥပသမၸဒါ"။

၄၈၆။ "ဇာတိယာ သတၱဝေႆာဟံ၊ လဒၶါန ဥပသမၸဒံ။

ဓာေရမိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ အေဟာ ဓမၼသုဓမၼတာ"တိ။

။ ေသာပါေကာ ေထေရာ။။

၅။ သရဘဂၤေတၳရဂါထာ

၄၈၇။ "သေရ ဟေတၳဟိ ဘၪၨိတြာ၊ ကတြာန ကုဋိမစၧိသံ။

ေတန ေမ သရဘေဂၤါတိ၊ နာမံ သမၼဳတိယာ အဟု။

၄၈၈။ "န မယွံ ကပၸေတ အဇၨ၊ သေရ ဟေတၳဟိ ဘၪၨိတုံ။

သိကၡာပဒါ ေနာ ပညတၱာ၊ ေဂါတေမန ယသႆိနာ။

၄၈၉။ "သကလံ သမတၱံ ေရာဂံ၊ သရဘေဂၤါ နာဒၵသံ ပုေဗၺ။

ေသာယံ ေရာေဂါ ဒိေ႒ာ၊ ဝစနကေရနာတိေဒဝႆ။

၄၉၀။ "ေယေနဝ မေဂၢန ဂေတာ ဝိပႆီ၊ ေယေနဝ မေဂၢန သိခီ စ ေဝႆဘူ။

ကကုသႏၶေကာဏာဂမေနာ စ ကႆေပါ၊ ေတနၪၨေသန အဂမာသိ ေဂါတေမာ။

၄၉၁။ "ဝီတတဏွာ -၂၉၄ အနာဒါနာ၊ သတၱ ဗုဒၶါ ခေယာဂဓာ။

ေယဟာယံ ေဒသိေတာ ဓေမၼာ၊ ဓမၼဘူေတဟိ တာဒိဘိ။

၄၉၂။ "စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ အႏုကမၸာယ ပါဏိနံ။

ဒုကၡံ သမုဒေယာ မေဂၢါ၊ နိေရာေဓါ ဒုကၡသခၤေယာ။

၄၉၃။ "ယသၼိ ံ နိဝတၱေတ [မူကြဲ-ယသၼိ ံ န နိဗၺတၱေတ (က၊)] ဒုကၡံ၊ သံသာရသၼိ ံ အနႏၲကံ။

ေဘဒါ ဣမႆ ကာယႆ၊ ဇီဝိတႆ စ သခၤယာ။

အေညာ ပုနဗ႓ေဝါ နတၳိ၊ သုဝိမုေတၱာမွိ သဗၺဓီ"တိ။

။ သရဘေဂၤါ ေထေရာ။။

သတၱကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သုႏၵရသမုေဒၵါ ေထေရာ၊ ေထေရာ လကု႑ဘဒၵိေယာ။

ဘေဒၵါ ေထေရာ စ ေသာပါေကာ၊ သရဘေဂၤါ မဟာဣသိ။

သတၱေက ပၪၥကာ ေထရာ၊ ဂါထာေယာ ပၪၥတိ ံသတီတိ။

၈။ အ႒ကနိပါေတာ

၁။ မဟာကစၥာယနေတၳရဂါထာ

၄၉၄။ "ကမၼံ -၂၉၅ ဗဟုကံ န ကာရေယ၊ ပရိဝေဇၨယ် ဇနံ န ဥယ်ေမ။

ေသာ ဥႆုေကၠာ ရသာႏုဂိေဒၶါ၊ အတၳံ ရိၪၥတိ ေယာ သုခါဓိဝါေဟာ။

၄၉၅။ "ပေကၤါတိ ဟိ နံ အေဝဒယုံ၊ ယာယံ ဝႏၵနပူဇနာ ကုေလသု။

သုခုမံ သလႅံ ဒု႐ုဗၺဟံ၊ သကၠာေရာ ကာပုရိေသန ဒုဇၨေဟာ။

၄၉၆။ "န ပရႆုပနိဓာယ၊ ကမၼံ မစၥႆ ပါပကံ။

အတၱနာ တံ န ေသေဝယ်၊ ကမၼဗႏၶဴဟိ မာတိယာ။

၄၉၇။ "န ပေရ ဝစနာ ေစာေရာ၊ န ပေရ ဝစနာ မုနိ။

အတၱာ စ နံ ယထာေဝဒိ [မူကြဲ-ယထာ ေဝတၱိ (သီ)] ေဒဝါပိ နံ တထာ ဝိဒူ။

၄၉၈။ "ပေရ စ န ဝိဇာနႏၲိ၊ မယေမတၳ ယမာမေသ။

ေယ စ တတၳ ဝိဇာနႏၲိ၊ တေတာ သမၼႏၲိ ေမဓဂါ။

၄၉၉။ "ဇီဝေတ ဝါပိ သပၸေညာ၊ အပိ ဝိတၱပရိကၡေယာ။

ပညာယ စ အလာေဘန [မူကြဲ-အဘာေဝန (သီ၊ အ႒)] ဝိတၱဝါပိ န ဇီဝတိ။

၅၀၀။ "သဗၺံ သုဏာတိ ေသာေတန၊ သဗၺံ ပႆတိ စကၡဳနာ။

န စ ဒိ႒ံ သုတံ ဓီေရာ၊ သဗၺံ ဥဇၩိတုမရဟတိ။

၅၀၁။ "စကၡဳမာႆ ယထာ အေႏၶာ၊ ေသာတဝါ ဗဓိေရာ ယထာ။

ပညဝါႆ ယထာ မူေဂါ၊ ဗလဝါ ဒုဗၺေလာရိဝ။

အထ အေတၳ သမုပၸေႏၷ၊ သေယထ [မူကြဲ-ပေႆထ (က၊)] မတသာယိက"ႏၲိ။

။ မဟာကစၥာယေနာ ေထေရာ။။

၂။ သိရိမိတၱေတၳရဂါထာ

၅၀၂။ "အေကၠာဓေနာႏုပနာဟီ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။

သ ေဝ တာဒိသေကာ ဘိကၡဳ၊ ဧဝံ ေပစၥ န ေသာစတိ။

၅၀၃။ "အေကၠာဓေနာႏုပနာဟီ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။

ဂုတၱဒြါေရာ သဒါ ဘိကၡဳ၊ ဧဝံ ေပစၥ န ေသာစတိ။

၅၀၄။ "အေကၠာဓေနာႏုပနာဟီ -၂၉၆၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။

ကလ်ာဏသီေလာ ေသာ [မူကြဲ-ေယာ (သ်ာ၊)] ဘိကၡဳ၊ ဧဝံ ေပစၥ န ေသာစတိ။

၅၀၅။ "အေကၠာဓေနာႏုပနာဟီ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။

ကလ်ာဏမိေတၱာ ေသာ ဘိကၡဳ၊ ဧဝံ ေပစၥ န ေသာစတိ။

၅၀၆။ "အေကၠာဓေနာႏုပနာဟီ၊ အမာေယာ ရိတၱေပသုေဏာ။

ကလ်ာဏပေညာ ေသာ ဘိကၡဳ၊ ဧဝံ ေပစၥ န ေသာစတိ။

၅၀၇။ "ယႆ သဒၶါ တထာဂေတ၊ အစလာ သုပၸတိ႒ိတာ။

သီလၪၥ ယႆ ကလ်ာဏံ၊ အရိယကႏၲံ ပသံသိတံ။

၅၀၈။ "သံေဃ ပသာေဒါ ယႆတၳိ၊ ဥဇုဘူတၪၥ ဒႆနံ။

'အဒလိေဒၵါ'တိ တံ အာဟု၊ အေမာဃံ တႆ ဇီဝိတံ။

၅၀၉။ "တသၼာ သဒၶၪၥ သီလၪၥ၊ ပသာဒံ ဓမၼဒႆနံ။

အႏုယုေၪၨထ ေမဓာဝီ၊ သရံ ဗုဒၶါန သာသန"ႏၲိ။

။ သိရိမိေတၱာ ေထေရာ။။

၃။ မဟာပႏၴကေတၳရဂါထာ

၅၁၀။ "ယဒါ ပဌမမဒၵကၡိ ံ၊ သတၳာရမကုေတာဘယံ။

တေတာ ေမ အဟု သံေဝေဂါ၊ ပႆိတြာ ပုရိသုတၱမံ။

၅၁၁။ "သိရိ ံ ဟေတၳဟိ ပါေဒဟိ၊ ေယာ ပဏာေမယ် အာဂတံ။

ဧတာဒိသံ ေသာ သတၳာရံ၊ အာရာေဓတြာ ဝိရာဓေယ။

၅၁၂။ "တဒါဟံ ပုတၱဒါရၪၥ၊ ဓနဓညၪၥ ဆၮယိ ံ။

ေကသမႆူနိ ေဆေဒတြာ၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

၅၁၃။ "သိကၡာသာဇီဝသမၸေႏၷာ၊ ဣႁႏၵိေယသု သုသံဝုေတာ။

နမႆမာေနာ သမၺဳဒၶံ၊ ဝိဟာသိ ံ အပရာဇိေတာ။

၅၁၄။ "တေတာ ေမ ပဏိဓီ အာသိ၊ ေစတေသာ အဘိပတၳိေတာ။

န နိသီေဒ မုဟုတၱမၸိ၊ တဏွာသေလႅအႏူဟေတ။

၅၁၅။ "တႆ ေမဝံ ဝိဟရေတာ၊ ပႆ ဝီရိယပရကၠမံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၅၁၆။ "ပုေဗၺနိဝါသံ -၂၉၇ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

အရဟာ ဒကၡိေဏေယ်ာမွိ၊ ဝိပၸမုေတၱာ နိ႐ူပဓိ။

၅၁၇။ "တေတာ ရတ်ာ ဝိဝသာေန [မူကြဲ-ဝိဝသေန (သီ၊ သ်ာ)] သူရိယႆုဂၢမနံ ပတိ။

သဗၺံ တဏွံ ဝိေသာေသတြာ၊ ပလႅေကၤန ဥပါဝိသိ"ႏၲိ။

။ မဟာပႏၴေကာ ေထေရာ။။

အ႒ကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

မဟာကစၥာယေနာ ေထေရာ၊ သိရိမိေတၱာ မဟာပႏၴေကာ။

ဧေတ အ႒နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာ စတုဝီသတီတိ။

၉။ နဝကနိပါေတာ

၁။ ဘူတေတၳရဂါထာ

၅၁၈။ "ယဒါ -၂၉၈ ဒုကၡံ ဇရာမရဏႏၲိ ပ႑ိေတာ၊ အဝိဒၵသူ ယတၳ သိတာ ပုထုဇၨနာ။

ဒုကၡံ ပရိညာယ သေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၁၉။ "ယဒါ ဒုကၡႆာဝဟနိ ံ ဝိသတၱိကံ၊ ပပၪၥသံဃာတဒုခါဓိဝါဟိနိ ံ။

တဏွံ ပဟႏ႖ာန သေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၀။ "ယဒါ သိဝံ ေဒြစတုရဂၤဂါမိနံ၊ မဂၢဳတၱမံ သဗၺကိေလသေသာဓနံ။

ပညာယ ပႆိတြ သေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၁။ "ယဒါ အေသာကံ ဝိရဇံ အသခၤတံ၊ သႏၲံ ပဒံ သဗၺကိေလသေသာဓနံ။

ဘာေဝတိ သေညာဇနဗႏၶနစၧိဒံ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၂။ "ယဒါ နေဘ ဂဇၨတိ ေမဃဒုႏၵဳဘိ၊ ဓာရာကုလာ ဝိဟဂပေထ သမႏၲေတာ။

ဘိကၡဴ စ ပဗ႓ာရဂေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၃။ "ယဒါ နဒီနံ ကုသုမာကုလာနံ၊ ဝိစိတၱ-ဝါေနယ်-ဝဋံသကာနံ။

တီေရ နိသိေႏၷာ သုမေနာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၄။ "ယဒါ -၂၉၉ နိသီေထ ရဟိတမွိ ကာနေန၊ ေဒေဝ ဂဠႏၲမွိ နဒႏၲိ ဒါဌိေနာ။

ဘိကၡဴ စ ပဗ႓ာရဂေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၅။ "ယဒါ ဝိတေကၠ ဥပ႐ုႏၶိယတၱေနာ၊ နဂႏၲေရ နဂဝိဝရံ သမႆိေတာ။

ဝီတဒၵေရာ ဝီတခိေလာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတိ။

၅၂၆။ "ယဒါ သုခီ မလခိလေသာကနာသေနာ၊ နိရဂၢေဠာ နိဗၺနေထာ ဝိသေလႅာ။

သဗၺာသေဝ ဗ်ႏၲိကေတာဝ စ်ာယတိ၊ တေတာ ရတိ ံ ပရမတရံ န ဝိႏၵတီ"တိ။

။ ဘူေတာ ေထေရာ။။

နဝကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ဘူေတာ တထဒၵေသာ ေထေရာ၊ ဧေကာ ခဂၢဝိသာဏဝါ။

နဝကမွိ နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာပိ ဣမာ နဝါတိ။

၁၀။ ဒသကနိပါေတာ

၁။ ကာဠဳဒါယိေတၳရဂါထာ

၅၂၇။ "အဂၤါရိေနာ -၃၀၀ ဒါနိ ဒုမာ ဘဒေႏၲ၊ ဖေလသိေနာ ဆဒနံ ဝိပၸဟာယ။

ေတ အစၥိမေႏၲာဝ ပဘာသယႏၲိ၊ သမေယာ မဟာဝီရ ဘာဂီ ရသာနံ။

၅၂၈။ "ဒုမာနိ ဖုလႅာနိ မေနာရမာနိ၊ သမႏၲေတာ သဗၺဒိသာ ပဝႏၲိ။

ပတၱံ ပဟာယ ဖလမာသသာနာ [မူကြဲ-ဖလမာသမာေနာ (က)] ကာေလာ ဣေတာ ပကၠမနာယ ဝီရ။

၅၂၉။ "ေနဝါတိသီတံ န ပနာတိဥဏွံ၊ သုခါ ဥတု အဒၶနိယာ ဘဒေႏၲ။

ပႆႏၲဳ တံ သာကိယာ ေကာဠိယာ စ၊ ပစၧာမုခံ ေရာဟိနိယံ တရႏၲံ။

၅၃၀။ "အာသာယ ကသေတ ေခတၱံ၊ ဗီဇံ အာသာယ ဝပၸတိ။

အာသာယ ဝါဏိဇာ ယႏၲိ၊ သမုဒၵံ ဓနဟာရကာ။

ယာယ အာသာယ တိ႒ာမိ၊ သာ ေမ အာသာ သမိဇၩတု။

၅၃၁။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၁၉၈] "ပုနပၸဳနံ ေစဝ ဝပႏၲိ ဗီဇံ၊ ပုနပၸဳနံ ဝႆတိ ေဒဝရာဇာ။

ပုနပၸဳနံ ေခတၱံ ကသႏၲိ ကႆကာ၊ ပုနပၸဳနံ ဓညမုေပတိ ရ႒ံ။

၅၃၂။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၁၉၈] "ပုနပၸဳနံ ယာစနကာ စရႏၲိ၊ ပုနပၸဳနံ ဒါနပတီ ဒဒႏၲိ။

ပုနပၸဳနံ ဒါနပတီ ဒဒိတြာ၊ ပုနပၸဳနံ သဂၢမုေပႏၲိ ဌာနံ။

၅၃၃။ "ဝီေရာ ဟေဝ သတၱယုဂံ ပုေနတိ၊ ယသၼိ ံ ကုေလ ဇာယတိ ဘူရိပေညာ။

မညာမဟံ သကၠတိ ေဒဝေဒေဝါ၊ တယာ ဟိ ဇာေတာ [မူကြဲ-တယာဘိဇာေတာ (သီ၊)] မုနိ သစၥနာေမာ။

၅၃၄။ "သုေဒၶါဒေနာ -၃၀၁ နာမ ပိတာ မေဟသိေနာ၊ ဗုဒၶႆ မာတာ ပန မာယနာမာ။

ယာ ေဗာဓိသတၱံ ပရိဟရိယ ကုစၧိနာ၊ ကာယႆ ေဘဒါ တိဒိဝမွိ ေမာဒတိ။

၅၃၅။ "သာ ေဂါတမီ ကာလကတာ ဣေတာ စုတာ၊ ဒိေဗၺဟိ ကာေမဟိ သမဂႋဘူတာ။

သာ ေမာဒတိ ကာမဂုေဏဟိ ပၪၥဟိ၊ ပရိဝါရိတာ ေဒဝဂေဏဟိ ေတဟိ။

၅၃၆။ "ဗုဒၶႆ ပုေတၱာမွိ အသယွသာဟိေနာ၊ အဂႌရသႆပၸဋိမႆ တာဒိေနာ။

ပိတုပိတာ မယွံ တုဝံသိ သကၠ၊ ဓေမၼန ေမ ေဂါတမ အယ်ေကာသီ"တိ။

။ ကာဠဳဒါယီ ေထေရာ။။

၂။ ဧကဝိဟာရိယေတၳရဂါထာ

၅၃၇။ "ပုရေတာ ပစၧေတာ ဝါပိ၊ အပေရာ ေစ န ဝိဇၨတိ။

အတီဝ ဖာသု ဘဝတိ၊ ဧကႆ ဝသေတာ ဝေန။

၅၃၈။ "ဟႏၵ ဧေကာ ဂမိႆာမိ၊ အရညံ ဗုဒၶဝဏၰိတံ။

ဖာသု [မူကြဲ-ဖာသုံ (သ်ာ၊ ပီ၊)] ဧကဝိဟာရိႆ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

၅၃၉။ "ေယာဂီ-ပီတိကရံ ရမၼံ၊ မတၱကုၪၨရေသဝိတံ။

ဧေကာ အတၱဝသီ ခိပၸံ၊ ပဝိသိႆာမိ ကာနနံ။

၅၄၀။ "သုပုပၹိေတ သီတဝေန၊ သီတေလ ဂိရိကႏၵေရ။

ဂတၱာနိ ပရိသိၪၥိတြာ၊ စကၤမိႆာမိ ဧကေကာ။

၅၄၁။ "ဧကာကိေယာ အဒုတိေယာ၊ ရမဏီေယ မဟာဝေန။

ကဒါဟံ ဝိဟရိႆာမိ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။

၅၄၂။ "ဧဝံ ေမ ကတၱဳကာမႆ၊ အဓိပၸါေယာ သမိဇၩတု။

သာဓိယိႆာမဟံေယဝ၊ နာေညာ အညႆ ကာရေကာ။

၅၄၃။ "ဧသ -၃၀၂ ဗႏၶာမိ သႏၷာဟံ၊ ပဝိသိႆာမိ ကာနနံ။

န တေတာ နိကၡမိႆာမိ၊ အပၸေတၱာ အာသဝကၡယံ။

၅၄၄။ "မာလုေတ ဥပဝါယေႏၲ၊ သီေတ သုရဘိဂႏၶိေက [မူကြဲ-ဂႏၶေက (သ်ာ၊ ပီ၊ က)]

အဝိဇၨံ ဒါလယိႆာမိ၊ နိသိေႏၷာ နဂမုဒၶနိ။

၅၄၅။ "ဝေန ကုသုမသၪၧေႏၷ၊ ပဗ႓ာေရ ႏူန သီတေလ။

ဝိမုတၱိသုေခန သုခိေတာ၊ ရမိႆာမိ ဂိရိဗၺေဇ။

၅၄၆။ "ေသာဟံ ပရိပုဏၰသကၤေပၸါ၊ စေႏၵာ ပႏၷရေသာ ယထာ။

သဗၺာသဝပရိကၡီေဏာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ဧကဝိဟာရိေယာ ေထေရာ။။

၃။ မဟာကပၸိနေတၳရဂါထာ

၅၄၇။ "အနာဂတံ ေယာ ပဋိကစၥ [မူကြဲ-ပဋိဂစၥ (သီ၊)] ပႆတိ၊ ဟိတၪၥ အတၳံ အဟိတၪၥ တံ ဒြယံ။

ဝိေဒၵသိေနာ တႆ ဟိေတသိေနာ ဝါ၊ ရႏၶံ န ပႆႏၲိ သေမကၡမာနာ။

၅၄၈။ [မူကြဲ-ပဋိ၊ မ၊ ၁။၁၆၀ ပဋိသမ႓ိဒါမေဂၢ] "အာနာပါနသတီ ယႆ၊ ပရိပုဏၰာ သုဘာဝိတာ။

အႏုပုဗၺံ ပရိစိတာ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတာ။

ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။

၅၄၉။ "ၾသဒါတံ ဝတ ေမ စိတၱံ၊ အပၸမာဏံ သုဘာဝိတံ။

နိဗၺိဒၶံ ပဂၢဟီတၪၥ၊ သဗၺာ ၾသဘာသေတ ဒိသာ။

၅၅၀။ "ဇီဝေတ ဝါပိ သပၸေညာ၊ အပိ ဝိတၱပရိကၡေယာ။

ပညာယ စ အလာေဘန၊ ဝိတၱဝါပိ န ဇီဝတိ။

၅၅၁။ "ပညာ သုတဝိနိစၧိနီ၊ ပညာ ကိတၱိသိေလာကဝဒၶနီ။

ပညာသဟိေတာ နေရာ ဣဓ၊ အပိ ဒုေကၡသု သုခါနိ ဝိႏၵတိ။

၅၅၂။ "နာယံ အဇၨတေနာ ဓေမၼာ၊ နေစၧေရာ နပိ အဗ႓ဳေတာ။

ယတၳ ဇာေယထ မီေယထ၊ တတၳ ကိ ံ ဝိယ အဗ႓ဳတံ။

၅၅၃။ "အနႏၲရံ ဟိ ဇာတႆ၊ ဇီဝိတာ မရဏံ ဓုဝံ။

ဇာတာ ဇာတာ မရႏၲီဓ၊ ဧဝံဓမၼာ ဟိ ပါဏိေနာ။

၅၅၄။ "န -၃၀၃ ေဟတဒတၳာယ မတႆ ေဟာတိ၊ ယံ ဇီဝိတတၳံ ပရေပါရိသာနံ။

မတမွိ ႐ုဏၰံ န ယေသာ န ေလာက်ံ၊ န ဝဏၰိတံ သမဏျဗာဟၼေဏဟိ။

၅၅၅။ "စကၡဳံ သရီရံ ဥပဟႏၲိ ေတန [မူကြဲ-ဥပဟႏၲိ ႐ုဏၰံ (သီ)] ဥပဟႏၲိ ေရာဏၰံ (သ်ာ၊ ပီ)] နိဟီယတိ ဝဏၰဗလံ မတီ စ။

အာနႏၵိေနာ တႆ ဒိသာ ဘဝႏၲိ၊ ဟိေတသိေနာ နာႆ သုခီ ဘဝႏၲိ။

၅၅၆။ "တသၼာ ဟိ ဣေစၧယ် ကုေလ ဝသေႏၲ၊ ေမဓာဝိေနာ ေစဝ ဗဟုႆုေတ စ။

ေယသံ ဟိ ပညာဝိဘေဝန ကိစၥံ၊ တရႏၲိ နာဝါယ နဒိ ံဝ ပုဏၰ"ႏၲိ။

။ မဟာကပၸိေနာ ေထေရာ။။

၄။ စူဠပႏၴကေတၳရဂါထာ

၅၅၇။ "ဒႏၶာ မယွံ ဂတီ အာသိ၊ ပရိဘူေတာ ပုေရ အဟံ။

ဘာတာ စ မံ ပဏာေမသိ၊ 'ဂစၧ ဒါနိ တုဝံ ဃရံ'။

၅၅၈။ "ေသာဟံ ပဏာမိေတာ သေႏၲာ [မူကြဲ-ဘာတာ (အ႒)] သံဃာရာမႆ ေကာ႒ေက။

ဒုမၼေနာ တတၳ အ႒ာသိ ံ၊ သာသနသၼိ ံ အေပကၡဝါ။

၅၅၉။ "ဘဂဝါ တတၳ အာဂစၧိ [မူကြဲ-အာဂၪၧိ (သီ၊ ပီ)] သီသံ မယွံ ပရာမသိ။

ဗာဟာယ မံ ဂေဟတြာန၊ သံဃာရာမံ ပေဝသယိ။

၅၆၀။ "အႏုကမၸာယ ေမ သတၳာ၊ ပါဒါသိ ပါဒပုၪၧနိ ံ။

'ဧတံ သုဒၶံ အဓိေ႒ဟိ၊ ဧကမႏၲံ သြဓိ႒ိတံ'။

၅၆၁။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ဝိဟာသိ ံ သာသေန ရေတာ။

သမာဓိ ံ ပဋိပါေဒသိ ံ၊ ဥတၱမတၳႆ ပတၱိယာ။

၅၆၂။ "ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၅၆၃။ "သဟႆကၡတၱဳမတၱာနံ -၃၀၄၊ နိမၼိနိတြာန ပႏၴေကာ။

နိသီဒမၺဝေန ရေမၼ၊ ယာဝ ကာလပၸေဝဒနာ။

၅၆၄။ "တေတာ ေမ သတၳာ ပါေဟသိ၊ ဒူတံ ကာလပၸေဝဒကံ။

ပေဝဒိတမွိ ကာလမွိ၊ ေဝဟာသာဒုပသကၤမိ ံ [မူကြဲ-ေဝဟာသာႏုပသကၤမိ ံ (သ်ာ၊ က)]

၅၆၅။ "ဝႏၵိတြာ သတၳဳေနာ ပါေဒ၊ ဧကမႏၲံ နိသီဒဟံ။

နိသိႏၷံ မံ ဝိဒိတြာန၊ အထ သတၳာ ပဋိဂၢဟိ။

၅၆၆။ "အာယာေဂါ သဗၺေလာကႆ၊ အာဟုတီနံ ပဋိဂၢေဟာ။

ပုညေကၡတၱံ မႏုႆာနံ၊ ပဋိဂဏွိတၳ ဒကၡိဏ"ႏၲိ။

။ စူဠပႏၴေကာ ေထေရာ။။

၅။ ကပၸေတၳရဂါထာ

၅၆၇။ "နာနာကုလမလသမၸဳေဏၰာ၊ မဟာဥကၠာရသမ႓ေဝါ။

စႏၵနိကံဝ ပရိပကၠံ၊ မဟာဂေ႑ာ မဟာဝေဏာ။

၅၆၈။ "ပုဗၺ႐ုဟိရသမၸဳေဏၰာ၊ ဂူထကူေပန ဂါဠႇိေတာ [မူကြဲ-ဂူထကူေပ နိဂါဠႇိေတာ (သ်ာ၊ ပီ၊ က)]

အာေပါပဂၣရေဏာ ကာေယာ၊ သဒါ သႏၵတိ ပူတိကံ။

၅၆၉။ "သ႒ိက႑ရသမၺေႏၶာ၊ မံသေလပနေလပိေတာ။

စမၼကၪၥဳကသႏၷေဒၶါ၊ ပူတိကာေယာ နိရတၳေကာ။

၅၇၀။ "အ႒ိသံဃာတဃဋိေတာ၊ ႏွာ႐ုသုတၱနိဗႏၶေနာ။

ေနေကသံ သံဂတီဘာဝါ၊ ကေပၸတိ ဣရိယာပထံ။

၅၇၁။ "ဓုဝပၸယာေတာ မရဏာယ၊ မစၥဳရာဇႆ သႏၲိေက။

ဣေဓဝ ဆၮယိတြာန၊ ေယနကာမဂၤေမာ နေရာ။

၅၇၂။ "အဝိဇၨာယ နိဝုေတာ ကာေယာ၊ စတုဂေႏၴန ဂႏၴိေတာ။

ၾသဃသံသီဒေနာ ကာေယာ၊ အႏုသယဇာလေမာတၳေတာ။

၅၇၃။ "ပၪၥနီဝရေဏ ယုေတၱာ၊ ဝိတေကၠန သမပၸိေတာ။

တဏွာမူေလနာႏုဂေတာ၊ ေမာဟစၧာဒနဆာဒိေတာ။

၅၇၄။ "ဧဝါယံ ဝတၱေတ ကာေယာ၊ ကမၼယေႏၲန ယႏၲိေတာ။

သမၸတၱိ စ ဝိပတ်ႏၲာ၊ နာနာဘာေဝါ ဝိပဇၨတိ။

၅၇၅။ "ေယမံ -၃၀၅ ကာယံ မမာယႏၲိ၊ အႏၶဗာလာ ပုထုဇၨနာ။

ဝေၯႏၲိ ကဋသိ ံ ေဃာရံ၊ အာဒိယႏၲိ ပုနဗ႓ဝံ။

၅၇၆။ "ေယမံ ကာယံ ဝိဝေဇၨႏၲိ၊ ဂူထလိတၱံဝ ပႏၷဂံ။

ဘဝမူလံ ဝမိတြာန၊ ပရိနိဗၺိႆႏၲိနာသဝါ"တိ [မူကြဲ-ပရိနိဗၺႏၲဳနာသဝါ (သီ)]

။ ကေပၸါ ေထေရာ။။

၆။ ဝဂၤႏၲပုတၱဥပေသနေတၳရဂါထာ

၅၇၇။ "ဝိဝိတၱံ အပၸနိေဂၣါသံ၊ ဝါဠမိဂနိေသဝိတံ။

ေသေဝ ေသနာသနံ ဘိကၡဳ၊ ပဋိသလႅာနကာရဏာ။

၅၇၈။ "သကၤာရပုၪၨာ အာဟတြာ [မူကြဲ-အာဟိတြာ (က)] သုသာနာ ရထိယာဟိ စ။

တေတာ သံဃာဋိကံ ကတြာ၊ လူခံ ဓာေရယ် စီဝရံ။

၅၇၉။ "နီစံ မနံ ကရိတြာန၊ သပဒါနံ ကုလာ ကုလံ။

ပိ႑ိကာယ စေရ ဘိကၡဳ၊ ဂုတၱဒြါေရာ သုသံဝုေတာ။

၅၈၀။ "လူေခနပိ ဝါ [မူကြဲ-လူေခနပိ စ (ဗဟူသု)] သႏၲဳေႆ၊ နာညံ ပေတၳ ရသံ ဗဟုံ။

ရေသသု အႏုဂိဒၶႆ၊ စ်ာေန န ရမတီ မေနာ။

၅၈၁။ "အပၸိေစၧာ ေစဝ သႏၲဳေ႒ာ၊ ပဝိဝိေတၱာ ဝေသ မုနိ။

အသံသေ႒ာ ဂဟေ႒ဟိ၊ အနာဂါေရဟိ စူဘယံ။

၅၈၂။ "ယထာ ဇေဠာ ဝ မူေဂါ ဝ၊ အတၱာနံ ဒႆေယ တထာ။

နာတိေဝလံ သမ႓ာေသယ်၊ သံဃမဇၩမွိ ပ႑ိေတာ။

၅၈၃။ "န ေသာ ဥပဝေဒ ကၪၥိ၊ ဥပဃာတံ ဝိဝဇၨေယ။

သံဝုေတာ ပါတိေမာကၡသၼိ ံ၊ မတၱညဴ စႆ ေဘာဇေန။

၅၈၄။ "သုဂၢဟီတနိမိတၱႆ၊ စိတၱႆုပၸါဒေကာဝိေဒါ။

သမံ အႏုယုေၪၨယ်၊ ကာေလန စ ဝိပႆနံ။

၅၈၅။ "ဝီရိယသာတစၥသမၸေႏၷာ၊ ယုတၱေယာေဂါ သဒါ သိယာ။

န စ အပၸတြာ ဒုကၡႏၲံ၊ ဝိႆာသံ ဧယ် ပ႑ိေတာ။

၅၈၆။ "ဧဝံ ဝိဟရမာနႆ၊ သုဒၶိကာမႆ ဘိကၡဳေနာ။

ခီယႏၲိ အာသဝါ သေဗၺ၊ နိဗၺဳတိၪၥာဓိဂစၧတီ"တိ။

။ ဥပေသေနာ ဝဂၤႏၲပုေတၱာ ေထေရာ။။

၇။ (အပရ)-ေဂါတမေတၳရဂါထာ

၅၈၇။ "ဝိဇာေနယ် -၃၀၆ သကံ အတၳံ၊ အဝေလာေကယ်ာထ ပါဝစနံ။

ယေၪၥတၳ အႆ ပတိ႐ူပံ၊ သာမညံ အဇၩဳပဂတႆ။

၅၈၈။ "မိတၱံ ဣဓ စ ကလ်ာဏံ၊ သိကၡာ ဝိပုလံ သမာဒါနံ။

သုႆူသာ စ ဂ႐ူနံ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၈၉။ "ဗုေဒၶသု သဂါရဝတာ၊ ဓေမၼ အပစိတိ ယထာဘူတံ။

သံေဃ စ စိတၱိကာေရာ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၀။ "အာစာရေဂါစေရ ယုေတၱာ၊ အာဇီေဝါ ေသာဓိေတာ အဂါရေယွာ။

စိတၱႆ စ သဏၭပနံ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၁။ "စာရိတၱံ အထ ဝါရိတၱံ၊ ဣရိယာပထိယံ ပသာဒနိယံ။

အဓိစိေတၱ စ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၂။ "အာရညကာနိ ေသနာသနာနိ၊ ပႏၲာနိ အပၸသဒၵါနိ။

ဘဇိတဗၺာနိ မုနိနာ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၃။ "သီလၪၥ ဗာဟုသစၥၪၥ၊ ဓမၼာနံ ပဝိစေယာ ယထာဘူတံ။

သစၥာနံ အဘိသမေယာ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၄။ "ဘာေဝယ် စ အနိစၥႏၲိ၊ အနတၱသညံ အသုဘသညၪၥ။

ေလာကမွိ စ အနဘိရတိ ံ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၅။ "ဘာေဝယ် စ ေဗာဇၩေဂၤ၊ ဣဒၶိပါဒါနိ ဣႁႏၵိယာနိ ဗလာနိ။

အ႒ဂၤမဂၢမရိယံ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပံ။

၅၉၆။ "တဏွံ ပဇေဟယ် မုနိ၊ သမူလေက အာသေဝ ပဒါေလယ်။

ဝိဟေရယ် ဝိပၸမုေတၱာ၊ ဧတံ သမဏႆ ပတိ႐ူပ"ႏၲိ။

။ ေဂါတေမာ ေထေရာ။။

ဒသကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ကာဠဳဒါယီ စ ေသာ ေထေရာ၊ ဧကဝိဟာရီ စ ကပၸိေနာ။

စူဠပႏၴေကာ ကေပၸါ စ၊ ဥပေသေနာ စ ေဂါတေမာ။

သတၱိေမ ဒသေက ေထရာ၊ ဂါထာေယာ ေစတၳ သတၱတီတိ။

၁၁။ ဧကာဒသနိပါေတာ

၁။ သံကိစၥေတၳရဂါထာ

၅၉၇။ "ကိ ံ -၃၀၇ တဝေတၳာ ဝေန တာတ၊ ဥဇၨဳဟာေနာဝ ပါဝုေသ။

ေဝရမ႓ာ ရမဏီယာ ေတ၊ ပဝိေဝေကာ ဟိ စ်ာယိနံ။

၅၉၈။ "ယထာ အဗ႓ာနိ ေဝရေမ႓ာ၊ ဝါေတာ ႏုဒတိ ပါဝုေသ။

သညာ ေမ အဘိကိရႏၲိ၊ ဝိေဝကပဋိသညဳတာ။

၅၉၉။ "အပ႑ေရာ အ႑သမ႓ေဝါ၊ သီဝထိကာယ နိေကတစာရိေကာ။

ဥပၸါဒယေတဝ ေမ သတိ ံ၊ သေႏၵဟသၼိ ံ ဝိရာဂနိႆိတံ။

၆၀၀။ "ယၪၥ အေည န ရကၡႏၲိ၊ ေယာ စ အေည န ရကၡတိ။

သ ေဝ ဘိကၡဳ သုခံ ေသတိ၊ ကာေမသု အနေပကၡဝါ။

၆၀၁။ "အေစၧာဒိကာ ပုထုသိလာ၊ ေဂါနဂၤုလမိဂါယုတာ။

အမၺဳေသဝါလသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၆၀၂။ "ဝသိတံ ေမ အရေညသု၊ ကႏၵရာသု ဂုဟာသု စ။

ေသနာသေနသု ပေႏၲသု၊ ဝါဠမိဂနိေသဝိေတ။

၆၀၃။ "'ဣေမ ဟညႏၲဳ ဝဇၩႏၲဳ၊ ဒုကၡံ ပေပၸါႏၲဳ ပါဏိေနာ'။

သကၤပၸံ နာဘိဇာနာမိ၊ အနရိယံ ေဒါသသံဟိတံ။

၆၀၄။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၆၀၅။ "ယႆ စတၳာယ [မူကြဲ-ယႆတၳာယ (သီ၊)] ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ။

၆၀၆။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ နိဗၺိသံ ဘတေကာ ယထာ။

၆၀၇။ "နာဘိနႏၵာမိ -၃၀၈ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ"တိ။

။ သံကိေစၥာ ေထေရာ။။

ဧကာဒသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သံကိစၥေထေရာ ဧေကာဝ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။

ဧကာဒသနိပါတမွိ၊ ဂါထာ ဧကာဒေသဝ စာတိ။

၁၂။ ဒြါဒသကနိပါေတာ

၁။ သီလဝေတၳရဂါထာ

၆၀၈။ "သီလေမဝိဓ -၃၀၉ သိေကၡထ၊ အသၼိ ံ ေလာေက သုသိကၡိတံ။

သီလံ ဟိ သဗၺသမၸတၱိ ံ၊ ဥပနာေမတိ ေသဝိတံ။

၆၀၉။ "သီလံ ရေကၡယ် ေမဓာဝီ၊ ပတၳယာေနာ တေယာ သုေခ။

ပသံသံ ဝိတၱိလာဘၪၥ၊ ေပစၥ သေဂၢ ပေမာဒနံ [မူကြဲ-ေပစၥ သေဂၢ စ ေမာဒနံ (သီ၊ ပီ)]

၆၁၀။ "သီလဝါ ဟိ ဗဟူ မိေတၱ၊ သညေမနာဓိဂစၧတိ။

ဒုႆီေလာ ပန မိေတၱဟိ၊ ဓံသေတ ပါပမာစရံ။

၆၁၁။ "အဝဏၰၪၥ အကိတၱိၪၥ၊ ဒုႆီေလာ လဘေတ နေရာ။

ဝဏၰံ ကိတၱိ ံ ပသံသၪၥ၊ သဒါ လဘတိ သီလဝါ။

၆၁၂။ "အာဒိ သီလံ ပတိ႒ာ စ၊ ကလ်ာဏာနၪၥ မာတုကံ။

ပမုခံ သဗၺဓမၼာနံ၊ တသၼာ သီလံ ဝိေသာဓေယ။

၆၁၃။ "ေဝလာ စ သံဝရံ သီလံ [မူကြဲ-သံဝေရာ သီလံ (သီ)] သံဝရသီလံ (သီ၊ အ႒)] စိတၱႆ အဘိဟာသနံ။

တိတၳၪၥ သဗၺဗုဒၶါနံ၊ တသၼာ သီလံ ဝိေသာဓေယ။

၆၁၄။ "သီလံ ဗလံ အပၸဋိမံ၊ သီလံ အာဝုဓမုတၱမံ။

သီလမာဘရဏံ ေသ႒ံ၊ သီလံ ကဝစမဗ႓ဳတံ။

၆၁၅။ "သီလံ ေသတု မေဟသေကၡာ၊ သီလံ ဂေႏၶာ အႏုတၱေရာ။

သီလံ ဝိေလပနံ ေသ႒ံ၊ ေယန ဝါတိ ဒိေသာဒိသံ။

၆၁၆။ "သီလံ သမၺလေမဝဂၢံ၊ သီလံ ပါေထယ်မုတၱမံ။

သီလံ ေသေ႒ာ အတိဝါေဟာ၊ ေယန ယာတိ ဒိေသာဒိသံ။

၆၁၇။ "ဣေဓဝ နိႏၵံ လဘတိ၊ ေပစၥာပါေယ စ ဒုမၼေနာ။

သဗၺတၳ ဒုမၼေနာ ဗာေလာ၊ သီေလသု အသမာဟိေတာ။

၆၁၈။ "ဣေဓဝ ကိတၱိ ံ လဘတိ၊ ေပစၥ သေဂၢ စ သုမၼေနာ။

သဗၺတၳ သုမေနာ ဓီေရာ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။

၆၁၉။ "သီလေမဝ ဣဓ အဂၢံ၊ ပညဝါ ပန ဥတၱေမာ။

မႏုေႆသု စ ေဒေဝသု၊ သီလပညာဏေတာ ဇယ"ႏၲိ။

။ သီလေဝါ ေထေရာ။။

၂။ သုနီတေတၳရဂါထာ

၆၂၀။ "နီေစ -၃၁၀ ကုလမွိ ဇာေတာဟံ၊ ဒလိေဒၵါ အပၸေဘာဇေနာ။

ဟီနကမၼံ [မူကြဲ-ဟီနံ ကမၼံ (သ်ာ၊)] မမံ အာသိ၊ အေဟာသိ ံ ပုပၹဆၮေကာ။

၆၂၁။ "ဇိဂုစၧိေတာ မႏုႆာနံ၊ ပရိဘူေတာ စ ဝမ႓ိေတာ။

နီစံ မနံ ကရိတြာန၊ ဝႏၵိႆံ ဗဟုကံ ဇနံ။

၆၂၂။ "အထဒၵသာသိ ံ သမၺဳဒၶံ၊ ဘိကၡဳသံဃပုရကၡတံ။

ပဝိသႏၲံ မဟာဝီရံ၊ မဂဓာနံ ပု႐ုတၱမံ။

၆၂၃။ "နိကၡိပိတြာန ဗ်ာဘဂႋံ၊ ဝႏၵိတုံ ဥပသကၤမိ ံ။

မေမဝ အႏုကမၸာယ၊ အ႒ာသိ ပုရိသုတၱေမာ။

၆၂၄။ "ဝႏၵိတြာ သတၳဳေနာ ပါေဒ၊ ဧကမႏၲံ ဌိေတာ တဒါ။

ပဗၺဇၨံ အဟမာယာစိ ံ၊ သဗၺသတၱာနမုတၱမံ။

၆၂၅။ "တေတာ ကာ႐ုဏိေကာ သတၳာ၊ သဗၺေလာကာႏုကမၸေကာ။

'ဧဟိ ဘိကၡဴ'တိ မံ အာဟ၊ သာ ေမ အာသူပသမၸဒါ။

၆၂၆။ "ေသာဟံ ဧေကာ အရညသၼိ ံ၊ ဝိဟရေႏၲာ အတႏၵိေတာ။

အကာသိ ံ သတၳဳဝစနံ၊ ယထာ မံ ၾသဝဒီ ဇိေနာ။

၆၂၇။ "ရတၱိယာ ပဌမံ ယာမံ၊ ပုဗၺဇာတိမႏုႆရိ ံ။

ရတၱိယာ မဇၩိမံ ယာမံ၊ ဒိဗၺစကၡဳံ ဝိေသာဓယိ ံ [မူကြဲ-ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ (က)]

ရတၱိယာ ပစၧိေမ ယာေမ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလယိ ံ။

၆၂၈။ "တေတာ ရတ်ာ ဝိဝသာေန၊ သူရိယႆုဂၢမနံ ပတိ။

ဣေႏၵာ ျဗဟၼာ စ အာဂႏ႖ာ၊ မံ နမႆိ ံသု ပၪၨလီ။

၆၂၉။ "'နေမာ ေတ ပုရိသာဇည၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။

ယႆ ေတ အာသဝါ ခီဏာ၊ ဒကၡိေဏေယ်ာသိ မာရိသ'။

၆၃၀။ "တေတာ ဒိသြာန မံ သတၳာ၊ ေဒဝသံဃပုရကၡတံ။

သိတံ ပါတုကရိတြာန၊ ဣမမတၳံ အဘာသထ။

၆၃၁။ [မူကြဲ-သု၊ နိ၊ ၆၆၀ သုတၱနိပါေတပိ] "'တေပန -၃၁၁ ျဗဟၼစရိေယန၊ သံယေမန ဒေမန စ။

ဧေတန ျဗာဟၼေဏာ ေဟာတိ၊ ဧတံ ျဗာဟၼဏမုတၱမ"'ႏၲိ။

။ သုနီေတာ ေထေရာ။။

ဒြါဒသကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သီလဝါ စ သုနီေတာ စ၊ ေထရာ ေဒြ ေတ မဟိဒၶိကာ။

ဒြါဒသမွိ နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာ စတုဝီသတီတိ။

၁၃။ ေတရသနိပါေတာ

၁။ ေသာဏေကာဠိဝိသေတၳရဂါထာ

၆၃၂။ "ယာဟု -၃၁၂ ရေ႒ သမုကၠေ႒ာ၊ ရေညာ အဂၤႆ ပဒၶဂူ [မူကြဲ-ပတၳဂူ (သ်ာ)] ပ႒ဂူ (က)]

သြာဇၨ ဓေမၼသု ဥကၠေ႒ာ၊ ေသာေဏာ ဒုကၡႆ ပါရဂူ။

၆၃၃။ "ပၪၥ ဆိေႏၵ ပၪၥ ဇေဟ၊ ပၪၥ စုတၱရိ ဘာဝေယ။

ပၪၥသဂၤါတိေဂါ ဘိကၡဳ၊ ၾသဃတိေဏၰာတိ ဝုစၥတိ။

၆၃၄။ "ဥႏၷဠႆ ပမတၱႆ၊ ဗာဟိရာသႆ [မူကြဲ-ဗာဟိရာသယႆ (က၊)] ဘိကၡဳေနာ။

သီလံ သမာဓိ ပညာ စ၊ ပါရိပူရိ ံ န ဂစၧတိ။

၆၃၅။ "ယဥႇိ ကိစၥံ အပဝိဒၶံ [မူကြဲ-တဒပဝိဒၶံ (သီ၊ သ်ာ)] အကိစၥံ ပန ကရီယတိ။

ဥႏၷဠာနံ ပမတၱာနံ၊ ေတသံ ဝၯႏၲိ အာသဝါ။

၆၃၆။ "ေယသၪၥ သုသမာရဒၶါ၊ နိစၥံ ကာယဂတာ သတိ။

အကိစၥံ ေတ န ေသဝႏၲိ၊ ကိေစၥ သာတစၥကာရိေနာ။

သတာနံ သမၸဇာနာနံ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ အာသဝါ။

၆၃၇။ "ဥဇုမဂၢမွိ အကၡာေတ၊ ဂစၧထ မာ နိဝတၱထ။

အတၱနာ ေစာဒယတၱာနံ၊ နိဗၺာနမဘိဟာရေယ။

၆၃၈။ "အစၥာရဒၶမွိ ဝီရိယမွိ၊ သတၳာ ေလာေက အႏုတၱေရာ။

ဝီေဏာပမံ ကရိတြာ ေမ၊ ဓမၼံ ေဒေသသိ စကၡဳမာ။

တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ဝိဟာသိ ံ သာသေန ရေတာ။

၆၃၉။ "သမထံ ပဋိပါေဒသိ ံ၊ ဥတၱမတၳႆ ပတၱိယာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၆၄၀။ "ေနကၡေမၼ [မူကြဲ-နိကၡေမ (က)] ေနကၡမၼံ (မဟာဝ၊ ၂၄၄၊ အ၊ နိ၊ ၆။၅၅)] အဓိမုတၱႆ၊ ပဝိေဝကၪၥ ေစတေသာ။

အဗ်ာပဇၩာဓိမုတၱႆ [မူကြဲ-အဗ်ာပဇၩာဓိမွတၱႆ (က)] ဥပါဒါနကၡယႆ စ။

၆၄၁။ "တဏွကၡယာဓိမုတၱႆ၊ အသေမၼာဟၪၥ ေစတေသာ။

ဒိသြာ အာယတႏုပၸါဒံ၊ သမၼာ စိတၱံ ဝိမုစၥတိ။

၆၄၂။ "တႆ သမၼာ ဝိမုတၱႆ၊ သႏၲစိတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

ကတႆ ပဋိစေယာ နတၳိ၊ ကရဏီယံ န ဝိဇၨတိ။

၆၄၃။ "ေသေလာ -၃၁၃ ယထာ ဧကဃေနာ [မူကြဲ-ဧကဃေနာ (က)] ဝါေတန န သမီရတိ။

ဧဝံ ႐ူပါ ရသာ သဒၵါ၊ ဂႏၶာ ဖႆာ စ ေကဝလာ။

၆၄၄။ "ဣ႒ာ ဓမၼာ အနိ႒ာ စ၊ နပၸေဝေဓႏၲိ တာဒိေနာ။

ဌိတံ စိတၱံ ဝိသညဳတၱံ၊ ဝယၪၥႆာႏုပႆတီ"တိ။

။ ေသာေဏာ ေကာဠိဝိေသာ ေထေရာ။။

ေတရသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ေသာေဏာ ေကာဠိဝိေသာ ေထေရာ၊ ဧေကာေယဝ မဟိဒၶိေကာ။

ေတရသမွိ နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာ ေစတၳ ေတရသာတိ။

၁၄။ စုဒၵသကနိပါေတာ

၁။ ခဒိရဝနိယေရဝတေတၳရဂါထာ

၆၄၅။ "ယဒါ -၃၁၄ အဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

နာဘိဇာနာမိ သကၤပၸံ၊ အနရိယံ ေဒါသသံဟိတံ။

၆၄၆။ "'ဣေမ ဟညႏၲဳ ဝဇၩႏၲဳ၊ ဒုကၡံ ပေပၸါႏၲဳ ပါဏိေနာ'။

သကၤပၸံ နာဘိဇာနာမိ၊ ဣမသၼိ ံ ဒီဃမႏၲေရ။

၆၄၇။ "ေမတၱၪၥ အဘိဇာနာမိ၊ အပၸမာဏံ သုဘာဝိတံ။

အႏုပုဗၺံ ပရိစိတံ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတံ။

၆၄၈။ "သဗၺမိေတၱာ သဗၺသေခါ၊ သဗၺဘူတာႏုကမၸေကာ။

ေမတၱစိတၱၪၥ [မူကြဲ-ေမတၱံ စိတၱံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဘာေဝမိ၊ အဗ်ာပဇၨရေတာ [မူကြဲ-အဗ်ာပဇၩရေတာ (သီ၊ သ်ာ၊)] သဒါ။

၆၄၉။ "အသံဟီရံ အသံကုပၸံ၊ စိတၱံ အာေမာဒယာမဟံ။

ျဗဟၼဝိဟာရံ ဘာေဝမိ၊ အကာပုရိသေသဝိတံ။

၆၅၀။ "အဝိတကၠံ သမာပေႏၷာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။

အရိေယန တုဏွီဘာေဝန၊ ဥေပေတာ ေဟာတိ တာဝေဒ။

၆၅၁။ "ယထာပိ ပဗၺေတာ ေသေလာ၊ အစေလာ သုပၸတိ႒ိေတာ။

ဧဝံ ေမာဟကၡယာ ဘိကၡဳ၊ ပဗၺေတာဝ န ေဝဓတိ။

၆၅၂။ "အနဂၤဏႆ ေပါသႆ၊ နိစၥံ သုစိဂေဝသိေနာ။

ဝါလဂၢမတၱံ ပါပႆ၊ အဗ႓မတၱံဝ ခါယတိ။

၆၅၃။ "နဂရံ ယထာ ပစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။

ဧဝံ ေဂါေပထ အတၱာနံ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။

၆၅၄။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ နိဗၺိသံ ဘတေကာ ယထာ။

၆၅၅။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ။ ပ ။ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ။

၆၅၆။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၆၅၇။ "ယႆ -၃၁၅ စတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ။

၆၅၈။ "သမၸာေဒထပၸမာေဒန၊ ဧသာ ေမ အႏုသာသနီ။

ဟႏၵာဟံ ပရိနိဗၺိႆံ၊ ဝိပၸမုေတၱာမွိ သဗၺဓီ"တိ။

။ ခဒိရဝနိယေရဝေတာ ေထေရာ။။

၂။ ေဂါဒတၱေတၳရဂါထာ

၆၅၉။ "ယထာပိ ဘေဒၵါ အာဇေညာ၊ ဓုေရ ယုေတၱာ ဓုရႆေဟာ [မူကြဲ-ဓုရာသေဟာ (အ႒)]

မထိေတာ အတိဘာေရန၊ သံယုဂံ နာတိဝတၱတိ။

၆၆၀။ "ဧဝံ ပညာယ ေယ တိတၱာ၊ သမုေဒၵါ ဝါရိနာ ယထာ။

န ပေရ အတိမညႏၲိ၊ အရိယဓေမၼာဝ ပါဏိနံ။

၆၆၁။ "ကာေလ ကာလဝသံ ပတၱာ၊ ဘဝါဘဝဝသံ ဂတာ။

နရာ ဒုကၡံ နိဂစၧႏၲိ၊ ေတဓ ေသာစႏၲိ မာဏဝါ [မူကြဲ-မာနဝါ (သီ)]

၆၆၂။ "ဥႏၷတာ သုခဓေမၼန၊ ဒုကၡဓေမၼန ေစာနတာ။

ဒြေယန ဗာလာ ဟညႏၲိ၊ ယထာဘူတံ အဒႆိေနာ။

၆၆၃။ "ေယ စ ဒုေကၡ သုခသၼိၪၥ၊ မေဇၩ သိဗၺိနိမစၥဂူ။

ဌိတာ ေတ ဣႏၵခီေလာဝ၊ န ေတ ဥႏၷတၾသနတာ။

၆၆၄။ "န ေဟဝ လာေဘ နာလာေဘ၊ န ယေသ န စ ကိတၱိယာ။

န နိႏၵာယံ ပသံသာယ၊ န ေတ ဒုေကၡ သုခမွိ။

၆၆၅။ "သဗၺတၳ ေတ န လိမၸႏၲိ၊ ဥဒဗိႏၵဳဝ ေပါကၡေရ။

သဗၺတၳ သုခိတာ ဓီရာ၊ သဗၺတၳ အပရာဇိတာ။

၆၆၆။ "ဓေမၼန စ အလာေဘာ ေယာ၊ ေယာ စ လာေဘာ အဓမၼိေကာ။

အလာေဘာ ဓမၼိေကာ ေသေယ်ာ၊ ယံ ေစ လာေဘာ အဓမၼိေကာ။

၆၆၇။ "ယေသာ စ အပၸဗုဒၶီနံ၊ ဝိညဴနံ အယေသာ စ ေယာ။

အယေသာဝ ေသေယ်ာ ဝိညဴနံ၊ န ယေသာ အပၸဗုဒၶိနံ။

၆၆၈။ "ဒုေမၼေဓဟိ -၃၁၆ ပသံသာ စ၊ ဝိညဴဟိ ဂရဟာ စ ယာ။

ဂရဟာဝ ေသေယ်ာ ဝိညဴဟိ၊ ယံ ေစ ဗာလပၸသံသနာ။

၆၆၉။ "သုခၪၥ ကာမမယိကံ၊ ဒုကၡၪၥ ပဝိေဝကိယံ။

ပဝိေဝကဒုကၡံ ေသေယ်ာ၊ ယံ ေစ ကာမမယံ သုခံ။

၆၇၀။ "ဇီဝိတၪၥ အဓေမၼန၊ ဓေမၼန မရဏၪၥ ယံ။

မရဏံ ဓမၼိကံ ေသေယ်ာ၊ ယံ ေစ ဇီေဝ အဓမၼိကံ။

၆၇၁။ "ကာမေကာပပၸဟီနာ ေယ၊ သႏၲစိတၱာ ဘဝါဘေဝ။

စရႏၲိ ေလာေက အသိတာ၊ နတၳိ ေတသံ ပိယာပိယံ။

၆၇၂။ "ဘာဝယိတြာန ေဗာဇၩေဂၤ၊ ဣႁႏၵိယာနိ ဗလာနိ စ။

ပပၸဳယ် ပရမံ သႏၲိ ံ၊ ပရိနိဗၺႏၲိနာသဝါ"တိ။

။ ေဂါဒေတၱာ ေထေရာ။။

စုဒၵသကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ေရဝေတာ ေစဝ ေဂါဒေတၱာ၊ ေထရာ ေဒြ ေတ မဟိဒၶိကာ။

စုဒၵသမွိ နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာ အ႒ဝီသတီတိ။

၁၅။ ေသာဠသကနိပါေတာ

၁။ အညာသိေကာ႑ညေတၳရဂါထာ

၆၇၃။ "ဧသ -၃၁၇ ဘိေယ်ာ ပသီဒါမိ၊ သုတြာ ဓမၼံ မဟာရသံ။

ဝိရာေဂါ ေဒသိေတာ ဓေမၼာ၊ အႏုပါဒါယ သဗၺေသာ။

၆၇၄။ "ဗဟူနိ ေလာေက စိၾတာနိ၊ အသၼိ ံ ပထဝိမ႑ေလ။

မေထႏၲိ မေည သကၤပၸံ၊ သုဘံ ရာဂူပသံဟိတံ။

၆၇၅။ "ရဇမုဟတၪၥ ဝါေတန၊ ယထာ ေမေဃာပသမၼေယ။

ဧဝံ သမၼႏၲိ သကၤပၸါ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။

၆၇၆။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၂၇၇ ဓမၼပေဒ] "သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။

အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။

၆၇၇ ။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၂၇၈ ဓမၼပေဒ] "သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ

အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။

၆၇၈။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၂၇၉ ဓမၼပေဒ] "သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာတိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။

အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။

၆၇၉။ "ဗုဒၶါႏုဗုေဒၶါ ေယာ ေထေရာ၊ ေကာ႑ေညာ တိဗၺနိကၠေမာ။

ပဟီနဇာတိမရေဏာ၊ ျဗဟၼစရိယႆ ေကဝလီ။

၆၈၀။ "ၾသဃပါေသာ ဒဠႇခိေလာ [မူကြဲ-ဒေဠႇာ ခိေလာ (သ်ာ၊ က)] ပဗၺေတာ ဒုပၸဒါလေယာ။

ေဆတြာ ခိလၪၥ ပါသၪၥ၊ ေသလံ ေဘတြာန [မူကြဲ-ေဆတြာန (က၊)] ဒုဗ႓ိဒံ။

တိေဏၰာ ပါရဂၤေတာ စ်ာယီ၊ မုေတၱာ ေသာ မာရဗႏၶနာ။

၆၈၁။ "ဥဒၶေတာ စပေလာ ဘိကၡဳ၊ မိေတၱ အာဂမၼ ပါပေက။

သံသီဒတိ မေဟာဃသၼိ ံ၊ ဦမိယာ ပဋိကုဇၨိေတာ။

၆၈၂။ "အႏုဒၶေတာ အစပေလာ၊ နိပေကာ သံဝုတိႁႏၵိေယာ။

ကလ်ာဏမိေတၱာ ေမဓာဝီ၊ ဒုကၡႆႏၲကေရာ သိယာ။

၆၈၃။ "ကာလပဗၺဂၤသကၤာေသာ၊ ကိေသာ ဓမနိသႏၴေတာ။

မတၱညဴ အႏၷပါနသၼိ ံ၊ အဒီနမနေသာ နေရာ။

၆၈၄။ "ဖုေ႒ာ ဍံေသဟိ မကေသဟိ၊ အရညသၼိ ံ ျဗဟာဝေန။

နာေဂါ သဂၤါမသီေသဝ၊ သေတာ တၾတာဓိဝါသေယ။

၆၈၅။ "နာဘိနႏၵာမိ -၃၁၈ မရဏံ။ ပ ။ နိဗၺိသံ ဘတေကာ ယထာ။

၆၈၆။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ။ ပ ။ သမၸဇာနာဧ ပတိႆေတာ။

၆၈၇။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ။ ပ ။ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၆၈၈။ "ယႆ စတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ ကိ ံ ေမ သဒၶိဝိဟာရိနာ"တိ။

။ အညာသိေကာ႑ေညာ [မူကြဲ-အညာေကာ႑ေညာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ေထေရာ။။

၂။ ဥဒါယိေတၳရဂါထာ

၆၈၉။ [မူကြဲ-အ၊ နိ၊ ၆။၄၃] "မႏုႆဘူတံ သမၺဳဒၶံ၊ အတၱဒႏၲံ သမာဟိတံ။

ဣရိယမာနံ ျဗဟၼပေထ၊ စိတၱႆူပသေမ ရတံ။

၆၉၀။ "ယံ မႏုႆာ နမႆႏၲိ၊ သဗၺဓမၼာန ပါရဂုံ။

ေဒဝါပိ တံ နမႆႏၲိ၊ ဣတိ ေမ အရဟေတာ သုတံ။

၆၉၁။ "သဗၺသံေယာဇနာတီတံ၊ ဝနာ နိဗၺနမာဂတံ။

ကာေမဟိ ေနကၡမၼရတံ [မူကြဲ-နိကၡမၼရတံ (က)] မုတၱံ ေသလာဝ ကၪၥနံ။

၆၉၂။ "သ ေဝ အစၥ႐ုစိ နာေဂါ၊ ဟိမဝါဝေည သိလုစၥေယ။

သေဗၺသံ နာဂနာမာနံ၊ သစၥနာေမာ အႏုတၱေရာ။

၆၉၃။ "နာဂံ ေဝါ ကိတၱယိႆာမိ၊ န ဟိ အာဂုံ ကေရာတိ ေသာ။

ေသာရစၥံ အဝိဟိ ံသာ စ၊ ပါဒါ နာဂႆ ေတ ဒုေဝ။

၆၉၄။ "သတိ စ သမၸဇညၪၥ၊ စရဏာ နာဂႆ ေတပေရ။

သဒၶါဟေတၳာ မဟာနာေဂါ၊ ဥေပကၡာေသတဒႏၲဝါ။

၆၉၅။ "သတိ ဂီဝါ သိေရာ ပညာ၊ ဝီမံသာ ဓမၼစိႏၲနာ။

ဓမၼကုစၧိသမာဝါေသာ၊ ဝိေဝေကာ တႆ ဝါလဓိ။

၆၉၆။ "ေသာ စ်ာယီ အႆာသရေတာ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိေတာ။

ဂစၧံ သမာဟိေတာ နာေဂါ၊ ဌိေတာ နာေဂါ သမာဟိေတာ။

၆၉၇။ "သယံ သမာဟိေတာ နာေဂါ၊ နိသိေႏၷာပိ သမာဟိေတာ။

သဗၺတၳ သံဝုေတာ နာေဂါ၊ ဧသာ နာဂႆ သမၸဒါ။

၆၉၈။ "ဘုၪၨတိ -၃၁၉ အနဝဇၨာနိ၊ သာဝဇၨာနိ န ဘုၪၨတိ။

ဃာသမစၧာဒနံ လဒၶါ၊ သႏၷိဓိ ံ ပရိဝဇၨယံ။

၆၉၉။ "သံေယာဇနံ အဏုံ ထူလံ၊ သဗၺံ ေဆတြာန ဗႏၶနံ။

ေယန ေယေနဝ ဂစၧတိ၊ အနပေကၡာဝ ဂစၧတိ။

၇၀၀။ "ယထာပိ ဥဒေက ဇာတံ၊ ပု႑ရီကံ ပဝၯတိ။

ေနာပလိပၸတိ ေတာေယန၊ သုစိဂႏၶံ မေနာရမံ။

၇၀၁။ "တေထဝ စ ေလာေက ဇာေတာ၊ ဗုေဒၶါ ေလာေက ဝိဟရတိ။

ေနာပလိပၸတိ ေလာေကန၊ ေတာေယန ပဒုမံ ယထာ။

၇၀၂။ "မဟာဂိနိ ပဇၨလိေတာ၊ အနာဟာေရာပသမၼတိ။

အဂၤါေရသု စ သေႏၲသု၊ နိဗၺဳေတာတိ ပဝုစၥတိ။

၇၀၃။ "အတၳႆာယံ ဝိညာပနီ၊ ဥပမာ ဝိညဴဟိ ေဒသိတာ။

ဝိညိႆႏၲိ မဟာနာဂါ၊ နာဂံ နာေဂန ေဒသိတံ။

၇၀၄။ "ဝီတရာေဂါ ဝီတေဒါေသာ၊ ဝီတေမာေဟာ အနာသေဝါ။

သရီရံ ဝိဇဟံ နာေဂါ၊ ပရိနိဗၺိႆတ်နာသေဝါ"တိ။

။ ဥဒါယီ ေထေရာ။။

ေသာဠသကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ေကာ႑ေညာ စ ဥဒါယီ စ၊ ေထရာ ေဒြ ေတ မဟိဒၶိကာ။

ေသာဠသမွိ နိပါတမွိ၊ ဂါထာေယာ ေဒြ စ တိ ံသ စာတိ။

၁၆။ ဝီသတိနိပါေတာ

၁။ အဓိမုတၱေတၳရဂါထာ

၇၀၅။ "ယညတၳံ -၃၂၀ ဝါ ဓနတၳံ ဝါ၊ ေယ ဟနာမ မယံ ပုေရ။

အဝေသသံ [မူကြဲ-အဝေသ တံ (သီ၊ အ႒၊ မူလပါေဌာ)၊ အဝေသသာနံ (အ႒၊?)] ဘယံ ေဟာတိ၊ ေဝဓႏၲိ ဝိလပႏၲိ စ။

၇၀၆။ "တႆ ေတ နတၳိ ဘီတတၱံ၊ ဘိေယ်ာ ဝေဏၰာ ပသီဒတိ။

ကသၼာ န ပရိေဒေဝသိ၊ ဧဝ႐ူေပ မဟဗ႓ေယ။

၇၀၇။ "နတၳိ ေစတသိကံ ဒုကၡံ၊ အနေပကၡႆ ဂါမဏိ။

အတိကၠႏၲာ ဘယာ သေဗၺ၊ ခီဏသံေယာဇနႆ ေဝ။

၇၀၈။ "ခီဏာယ ဘဝေနတၱိယာ၊ ဒိေ႒ ဓေမၼ ယထာတေထ။

န ဘယံ မရေဏ ေဟာတိ၊ ဘာရနိေကၡပေန ယထာ။

၇၀၉။ "သုစိဏၰံ ျဗဟၼစရိယံ ေမ၊ မေဂၢါ စာပိ သုဘာဝိေတာ။

မရေဏ ေမ ဘယံ နတၳိ၊ ေရာဂါနမိဝ သခၤေယ။

၇၁၀။ "သုစိဏၰံ ျဗဟၼစရိယံ ေမ၊ မေဂၢါ စာပိ သုဘာဝိေတာ။

နိရႆာဒါ ဘဝါ ဒိ႒ာ၊ ဝိသံ ပိတြာဝ [မူကြဲ-ပီတြာဝ (သီ၊)] ဆၮိတံ။

၇၁၁။ "ပါရဂူ အႏုပါဒါေနာ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။

တုေ႒ာ အာယုကၡယာ ေဟာတိ၊ မုေတၱာ အာဃာတနာ ယထာ။

၇၁၂။ "ဥတၱမံ ဓမၼတံ ပေတၱာ၊ သဗၺေလာေက အနတၳိေကာ။

အာဒိတၱာဝ ဃရာ မုေတၱာ၊ မရဏသၼိ ံ န ေသာစတိ။

၇၁၃။ "ယဒတၳိ သဂၤတံ ကိၪၥိ၊ ဘေဝါ ဝါ ယတၳ လဗ႓တိ။

သဗၺံ အနိႆရံ ဧတံ၊ ဣတိ ဝုတၱံ မေဟသိနာ။

၇၁၄။ "ေယာ တံ တထာ ပဇာနာတိ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတံ။

န ဂဏွာတိ ဘဝံ ကိၪၥိ၊ သုတတၱံဝ အေယာဂုဠံ။

၇၁၅။ "န ေမ ေဟာတိ 'အေဟာသိ'ႏၲိ၊ 'ဘဝိႆ'ႏၲိ န ေဟာတိ ေမ။

သခၤါရာ ဝိဂမိႆႏၲိ၊ တတၳ ကာ ပရိေဒဝနာ။

၇၁၆။ "သုဒၶံ ဓမၼသမုပၸါဒံ၊ သုဒၶံ သခၤါရသႏၲတိ ံ။

ပႆႏၲႆ ယထာဘူတံ၊ န ဘယံ ေဟာတိ ဂါမဏိ။

၇၁၇။ "တိဏက႒သမံ -၃၂၁ ေလာကံ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။

မမတၱံ ေသာ အသံဝိႏၵံ၊ 'နတၳိ ေမ'တိ န ေသာစတိ။

၇၁၈။ "ဥကၠဏၭာမိ သရီေရန၊ ဘေဝနမွိ အနတၳိေကာ။

ေသာယံ ဘိဇၨိႆတိ ကာေယာ၊ အေညာ စ န ဘဝိႆတိ။

၇၁၉။ "ယံ ေဝါ ကိစၥံ သရီေရန၊ တံ ကေရာထ ယဒိစၧထ။

န ေမ တပၸစၥယာ တတၳ၊ ေဒါေသာ ေပမၪၥ ေဟဟိတိ"။

၇၂၀။ တႆ တံ ဝစနံ သုတြာ၊ အဗ႓ဳတံ ေလာမဟံသနံ။

သတၳာနိ နိကၡိပိတြာန၊ မာဏဝါ ဧတဒျဗဝုံ။

၇၂၁။ "ကိ ံ ဘဒေႏၲ ကရိတြာန၊ ေကာ ဝါ အာစရိေယာ တဝ။

ကႆ သာသနမာဂမၼ၊ လဗ႓ေတ တံ အေသာကတာ"။

၇၂၂။ "သဗၺညဴ သဗၺဒႆာဝီ၊ ဇိေနာ အာစရိေယာ မမ။

မဟာကာ႐ုဏိေကာ သတၳာ၊ သဗၺေလာကတိကိစၧေကာ။

၇၂၃။ "ေတနာယံ ေဒသိေတာ ဓေမၼာ၊ ခယဂါမီ အႏုတၱေရာ။

တႆ သာသနမာဂမၼ၊ လဗ႓ေတ တံ အေသာကတာ"။

၇၂၄။ သုတြာန ေစာရာ ဣသိေနာ သုဘာသိတံ၊ နိကၡိပၸ သတၳာနိ စ အာဝုဓာနိ စ။

တမွာ စ ကမၼာ ဝိရမိ ံသု ဧေက၊ ဧေက စ ပဗၺဇၨမေရာစယိ ံသု။

၇၂၅။ ေတ ပဗၺဇိတြာ သုဂတႆ သာသေန၊ ဘာေဝတြ ေဗာဇၩဂၤဗလာနိ ပ႑ိတာ။

ဥဒဂၢစိတၱာ သုမနာ ကတိႁႏၵိယာ၊ ဖုသိ ံသု နိဗၺာနပဒံ အသခၤတႏၲိ။

။အဓိမုေတၱာ ေထေရာ။။

၂။ ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ

၇၂၆။ "သမဏႆ အဟု စိႏၲာ၊ ပါရာပရိယႆ ဘိကၡဳေနာ။

ဧကကႆ နိသိႏၷႆ၊ ပဝိဝိတၱႆ စ်ာယိေနာ။

၇၂၇။ "ကိမာႏုပုဗၺံ ပုရိေသာ၊ ကိ ံ ဝတံ ကိ ံ သမာစာရံ။

အတၱေနာ ကိစၥကာရီႆ၊ န စ ကၪၥိ ဝိေဟဌေယ။

၇၂၈။ "ဣႁႏၵိယာနိ -၃၂၂ မႏုႆာနံ၊ ဟိတာယ အဟိတာယ စ။

အရကၡိတာနိ အဟိတာယ၊ ရကၡိတာနိ ဟိတာယ စ။

၇၂၉။ "ဣႁႏၵိယာေနဝ သာရကၡံ၊ ဣႁႏၵိယာနိ စ ေဂါပယံ။

အတၱေနာ ကိစၥကာရီႆ၊ န စ ကၪၥိ ဝိေဟဌေယ။

၇၃၀။ "စကၡဳႁႏၵိယံ ေစ ႐ူေပသု၊ ဂစၧႏၲံ အနိဝါရယံ။

အနာဒီနဝဒႆာဝီ၊ ေသာ ဒုကၡာ န ဟိ မုစၥတိ။

၇၃၁။ "ေသာတိႁႏၵိယံ ေစ သေဒၵသု၊ ဂစၧႏၲံ အနိဝါရယံ။

အနာဒီနဝဒႆာဝီ၊ ေသာ ဒုကၡာ န ဟိ မုစၥတိ။

၇၃၂။ "အနိႆရဏဒႆာဝီ၊ ဂေႏၶ ေစ ပဋိေသဝတိ။

န ေသာ မုစၥတိ ဒုကၡမွာ၊ ဂေႏၶသု အဓိမုစၧိေတာ။

၇၃၃။ "အမၺိလံ မဓုရဂၢၪၥ၊ တိတၱကဂၢမႏုႆရံ။

ရသတဏွာယ ဂဓိေတာ၊ ဟဒယံ နာဝဗုဇၩတိ။

၇၃၄။ "သုဘာႏ်ပၸဋိကူလာနိ၊ ေဖာ႒ဗၺာနိ အႏုႆရံ။

ရေတၱာ ရာဂါဓိကရဏံ၊ ဝိဝိဓံ ဝိႏၵေတ ဒုခံ။

၇၃၅။ "မနံ ေစေတဟိ ဓေမၼဟိ၊ ေယာ န သေကၠာတိ ရကၡိတုံ။

တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ သေဗၺေဟေတဟိ ပၪၥဟိ။

၇၃၆။ "ပုဗၺေလာဟိတသမၸဳဏၰံ၊ ဗဟုႆ ကုဏပႆ စ။

နရဝီရကတံ ဝဂၢဳံ၊ သမုဂၢမိဝ စိတၱိတံ။

၇၃၇။ "ကဋဳကံ မဓုရႆာဒံ၊ ပိယနိဗႏၶနံ ဒုခံ။

ခုရံဝ မဓုနာ လိတၱံ၊ ဥလႅိဟံ နာဝဗုဇၩတိ။

၇၃၈။ "ဣတၳိ႐ူေပ ဣတၳိသေရ၊ ေဖာ႒ေဗၺပိ စ ဣတၳိယာ။

ဣတၳိဂေႏၶသု သာရေတၱာ၊ ဝိဝိဓံ ဝိႏၵေတ ဒုခံ။

၇၃၉။ "ဣတၳိေသာတာနိ သဗၺာနိ၊ သႏၵႏၲိ ပၪၥ ပၪၥသု။

ေတသမာဝရဏံ ကာတုံ၊ ေယာ သေကၠာတိ ဝီရိယဝါ။

၇၄၀။ "ေသာ အတၳဝါ ေသာ ဓမၼေ႒ာ၊ ေသာ ဒေကၡာ ေသာ ဝိစကၡေဏာ။

ကေရယ် ရမမာေနာပိ၊ ကိစၥံ ဓမၼတၳသံဟိတံ။

၇၄၁။ "အေထာ -၃၂၃ သီဒတိ သညဳတၱံ၊ ဝေဇၨ ကိစၥံ နိရတၳကံ။

'န တံ ကိစၥ'ႏၲိ မညိတြာ၊ အပၸမေတၱာ ဝိစကၡေဏာ။

၇၄၂။ "ယၪၥ အေတၳန သညဳတၱံ၊ ယာ စ ဓမၼဂတာ ရတိ။

တံ သမာဒါယ ဝေတၱထ၊ သာ ဟိ ေဝ ဥတၱမာ ရတိ။

၇၄၃။ "ဥစၥာဝေစဟုပါေယဟိ၊ ပေရသမဘိဇိဂီသတိ။

ဟႏ႖ာ ဝဓိတြာ အထ ေသာစယိတြာ၊ အာေလာပတိ သာဟသာ ေယာ ပေရသံ။

၇၄၄။ "တစၧေႏၲာ အာဏိယာ အာဏိ ံ၊ နိဟႏၲိ ဗလဝါ ယထာ။

ဣႁႏၵိယာနိႁႏၵိေယေဟဝ၊ နိဟႏၲိ ကုသေလာ တထာ။

၇၄၅။ "သဒၶံ ဝီရိယံ သမာဓိၪၥ၊ သတိပညၪၥ ဘာဝယံ။

ပၪၥ ပၪၥဟိ ဟႏ႖ာန၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။

၇၄၆။ "ေသာ အတၳဝါ ေသာ ဓမၼေ႒ာ၊ ကတြာ ဝါက်ာႏုသာသနိ ံ။

သေဗၺန သဗၺံ ဗုဒၶႆ၊ ေသာ နေရာ သုခေမဓတီ"တိ။

။ပါရာပရိေယာ ေထေရာ။။

၃။ ေတလကာနိေတၳရဂါထာ

၇၄၇။ "စိရရတၱံ ဝတာတာပီ၊ ဓမၼံ အႏုဝိစိႏၲယံ။

သမံ စိတၱႆ နာလတၳံ၊ ပုစၧံ သမဏျဗာဟၼေဏ။

၇၄၈။ "'ေကာ ေသာ ပါရဂၤေတာ ေလာေက၊ ေကာ ပေတၱာ အမေတာဂဓံ။

ကႆ ဓမၼံ ပဋိစၧာမိ၊ ပရမတၳဝိဇာနနံ'။

၇၄၉။ "အေႏၲာဝကၤဂေတာ အာသိ၊ မေစၧာဝ ဃသမာမိသံ။

ဗေဒၶါ မဟိႏၵပါေသန၊ ေဝပစိတ်သုေရာ ယထာ။

၇၅၀။ "အၪၧာမိ နံ န မုၪၥာမိ၊ အသၼာ ေသာကပရိဒၵဝါ။

ေကာ ေမ ဗႏၶံ မုၪၥံ ေလာေက၊ သေမၺာဓိ ံ ေဝဒယိႆတိ။

၇၅၁။ "သမဏံ ျဗာဟၼဏံ ဝါ ကံ၊ အာဒိသႏၲံ ပဘဂၤုနံ။

ကႆ ဓမၼံ ပဋိစၧာမိ၊ ဇရာမစၥဳပဝါဟနံ။

၇၅၂။ "ဝိစိကိစၧာကခၤါဂႏၴိတံ၊ သာရမ႓ဗလသညဳတံ။

ေကာဓပၸတၱမနတၳဒၶံ၊ အဘိဇပၸပၸဒါရဏံ။

၇၅၃။ "တဏွာဓႏုသမု႒ာနံ -၃၂၄၊ ေဒြ စ ပႏၷရသာယုတံ [မူကြဲ-ေဒြဓာပႏၷရသာယုတံ (?)]။

ပႆ ၾသရသိကံ ဗာဠႇံ၊ ေဘတြာန ယဒိ [မူကြဲ-ယဒ (သီ၊ အ႒၊) ဟဒိ (?) "ဟဒေယ"တိ တံသံဝဏၰနာ] တိ႒တိ။

၇၅၄။ "အႏုဒိ႒ီနံ အပၸဟာနံ၊ သကၤပၸပရေတဇိတံ။

ေတန ဝိေဒၶါ ပေဝဓာမိ၊ ပတၱံဝ မာလုေတရိတံ။

၇၅၅။ "အဇၩတၱံ ေမ သမု႒ာယ၊ ခိပၸံ ပစၥတိ မာမကံ။

ဆဖႆာယတနီ ကာေယာ၊ ယတၳ သရတိ သဗၺဒါ။

၇၅၆။ "တံ န ပႆာမိ ေတကိစၧံ၊ ေယာ ေမတံ သလႅမုဒၶေရ။

နာနာရေဇၨန သေတၳန [မူကြဲ-နာရေဂၢန န သေတၳန (?)]၊ နာေညန ဝိစိကိစၧိတံ။

၇၅၇။ "ေကာ ေမ အသေတၳာ အဝေဏာ၊ သလႅမဗ႓ႏၲရပႆယံ။

အဟိ ံသံ သဗၺဂတၱာနိ၊ သလႅံ ေမ ဥဒၶရိႆတိ။

၇၅၈။ "ဓမၼပၸတိ ဟိ ေသာ ေသေ႒ာ၊ ဝိသေဒါသပၸဝါဟေကာ။

ဂမ႓ီေရ ပတိတႆ ေမ၊ ထလံ ပါဏိၪၥ ဒႆေယ။

၇၅၉။ "ရဟေဒဟမသၼိ ၾသဂါေဠႇာ၊ အဟာရိယရဇမတၱိေက။

မာယာဥသူယသာရမ႓၊ ထိနမိဒၶမပတၳေဋ။

၇၆၀။ "ဥဒၶစၥေမဃထနိတံ၊ သံေယာဇနဝလာဟကံ။

ဝါဟာ ဝဟႏၲိ ကုဒၵိ႒ိ ံ [မူကြဲ-ဒုဒၵိ႒ိ ံ (သီ၊ ဓ၊ ပ၊ ၃၃၉)]၊ သကၤပၸါ ရာဂနိႆိတာ။

၇၆၁။ "သဝႏၲိ သဗၺဓိ ေသာတာ၊ လတာ ဥဗ႓ိဇၨ တိ႒တိ။

ေတ ေသာေတ ေကာ နိဝါေရယ်၊ တံ လတံ ေကာ ဟိ ေဆစၧတိ။

၇၆၂။ "ေဝလံ ကေရာထ ဘဒၵေႏၲ၊ ေသာတာနံ သႏၷိဝါရဏံ။

မာ ေတ မေနာမေယာ ေသာေတာ၊ ႐ုကၡံဝ သဟသာ လုေဝ။

၇၆၃။ "ဧဝံ ေမ ဘယဇာတႆ၊ အပါရာ ပါရေမသေတာ။

တာေဏာ ပညာဝုေဓါ သတၳာ၊ ဣသိသံဃနိေသဝိေတာ။

၇၆၄။ "ေသာပါဏံ သုဂတံ သုဒၶံ၊ ဓမၼသာရမယံ ဒဠႇံ။

ပါဒါသိ ဝုယွမာနႆ၊ 'မာ ဘာယီ'တိ စ မျဗဝိ။

၇၆၅။ "သတိပ႒ာနပါသာဒံ၊ အာ႐ုယွ ပစၥေဝကၡိသံ။

ယံ တံ ပုေဗၺ အမညိႆံ၊ သကၠာယာဘိရတံ ပဇံ။

၇၆၆။ "ယဒါ -၃၂၅ စ မဂၢမဒၵကၡိ ံ၊ နာဝါယ အဘိ႐ူဟနံ။

အနဓိ႒ာယ အတၱာနံ၊ တိတၳမဒၵကၡိမုတၱမံ။

၇၆၇။ "သလႅံ အတၱသမု႒ာနံ၊ ဘဝေနတၱိပၸဘာဝိတံ။

ဧေတသံ အပၸဝတၱာယ [မူကြဲ-အပၸဝတၱိယာ (?)]၊ ေဒေသသိ မဂၢမုတၱမံ။

၇၆၈။ "ဒီဃရတၱာႏုသယိတံ၊ စိရရတၱမဓိ႒ိတံ။

ဗုေဒၶါ ေမပါႏုဒီ ဂႏၴံ၊ ဝိသေဒါသပၸဝါဟေနာ"တိ။

။ေတလကာနိ ေထေရာ။။

၄။ ရ႒ပါလေတၳရဂါထာ

၇၆၉။ [မူကြဲ-မ၊ နိ၊ ၂။၃၀၂] "ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ၊ အ႐ုကာယံ သမုႆိတံ။

အာတုရံ ဗဟုသကၤပၸံ၊ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။

၇၇၀။ "ပႆ စိတၱကတံ ႐ူပံ၊ မဏိနာ ကု႑ေလန စ။

အ႒ိ ံ တေစန ၾသနဒၶံ၊ သဟ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။

၇၇၁။ "အလတၱကကတာ ပါဒါ၊ မုခံ စုဏၰကမကၡိတံ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၇၇၂။ "အ႒ပဒကတာ ေကသာ၊ ေနတၱာ အၪၨနမကၡိတာ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၇၇၃။ "အၪၨနီဝ နဝါ စိတၱာ၊ ပူတိကာေယာ အလကၤေတာ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၇၇၄။ "ၾသဒဟိ မိဂေဝါ ပါသံ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။

ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ကႏၵေႏၲ မိဂဗႏၶေက။

၇၇၅။ "ဆိေႏၷာ ပါေသာ မိဂဝႆ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။

ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ေသာစေႏၲ မိဂလုဒၵေက။

၇၇၆။ "ပႆာမိ ေလာေက သဓေန မႏုေႆ၊ လဒၶါန ဝိတၱံ န ဒဒႏၲိ ေမာဟာ။

လုဒၶါ ဓနံ သႏၷိစယံ ကေရာႏၲိ၊ ဘိေယ်ာဝ ကာေမ အဘိပတၳယႏၲိ။

၇၇၇။ "ရာဇာ -၃၂၆ ပသယွပၸထဝိ ံ ဝိေဇတြာ၊ သသာဂရႏၲံ မဟိမာဝသေႏၲာ။

ၾသရံ သမုဒၵႆ အတိတၱ႐ူေပါ၊ ပါရံ သမုဒၵႆပိ ပတၳေယထ။

၇၇၈။ "ရာဇာ စ အေည စ ဗဟူ မႏုႆာ၊ အဝီတတဏွာ မရဏံ ဥေပႏၲိ။

ဦနာဝ ဟုတြာန ဇဟႏၲိ ေဒဟံ၊ ကာေမဟိ ေလာကမွိ န ဟတၳိ တိတၱိ။

၇၇၉။ "ကႏၵႏၲိ နံ ဉာတီ ပကိရိယ ေကေသ၊ အေဟာ ဝတာ ေနာ အမရာတိ စာဟု။

ဝေတၳန နံ ပါ႐ုတံ နီဟရိတြာ၊ စိတံ သေမာဓာယ တေတာ ဍဟႏၲိ။

၇၈၀။ "ေသာ ဍယွတိ သူေလဟိ တုဇၨမာေနာ၊ ဧေကန ဝေတၳန [မူကြဲ-ဧေတန ဂေတၳန (က၊)] ပဟာယ ေဘာေဂ။

န မီယမာနႆ ဘဝႏၲိ တာဏာ၊ ဉာတီ စ မိတၱာ အထ ဝါ သဟာယာ။

၇၈၁။ "ဒါယာဒကာ တႆ ဓနံ ဟရႏၲိ၊ သေတၱာ ပန ဂစၧတိ ေယန ကမၼံ။

န မီယမာနံ ဓနမေႏြတိ [မူကြဲ-မႏြိတိ (က၊)] ကိၪၥိ၊ ပုတၱာ စ ဒါရာ စ ဓနၪၥ ရ႒ံ။

၇၈၂။ "န ဒီဃမာယုံ လဘေတ ဓေနန၊ န စာပိ ဝိေတၱန ဇရံ ဝိဟႏၲိ။

အပၸပၸံ ဟိဒံ ဇီဝိတမာဟု ဓီရာ၊ အသႆတံ ဝိပၸရိဏာမဓမၼံ။

၇၈၃။ "အၯာ ဒလိဒၵါ စ ဖုသႏၲိ ဖႆံ၊ ဗာေလာ စ ဓီေရာ စ တေထဝ ဖုေ႒ာ။

ဗာေလာ ဟိ ဗာလ်ာ ဝဓိေတာဝ ေသတိ၊ ဓီေရာ စ ေနာ ေဝဓတိ ဖႆဖုေ႒ာ။

၇၈၄။ "တသၼာ -၃၂၇ ဟိ ပညာဝ ဓေနန ေသယ်ာ၊ ယာယ ေဝါသာနမိဓာဓိဂစၧတိ။

အေဗ်ာသိတတၱာ ဟိ ဘဝါဘေဝသု၊ ပါပါနိ ကမၼာနိ ကေရာတိ ေမာဟာ။

၇၈၅။ "ဥေပတိ ဂဗ႓ၪၥ ပရၪၥ ေလာကံ၊ သံသာရမာပဇၨ ပရမၸရာယ။

တႆပၸပေညာ အဘိသဒၵဟေႏၲာ၊ ဥေပတိ ဂဗ႓ၪၥ ပရၪၥ ေလာကံ။

၇၈၆။ "ေစာေရာ ယထာ သႏၶိမုေခ ဂဟီေတာ၊ သကမၼဳနာ ဟညတိ ပါပဓေမၼာ။

ဧဝံ ပဇာ ေပစၥ ပရမွိ ေလာေက၊ သကမၼဳနာ ဟညတိ ပါပဓေမၼာ။

၇၈၇။ "ကာမာ ဟိ စိၾတာ မဓုရာ မေနာရမာ၊ ဝိ႐ူပ႐ူေပန မေထႏၲိ စိတၱံ။

အာဒီနဝံ ကာမဂုေဏသု ဒိသြာ၊ တသၼာ အဟံ ပဗၺဇိေတာမွိ ရာဇ။

၇၈၈။ "ဒုမပၹလာနီဝ ပတႏၲိ မာဏဝါ၊ ဒဟရာ စ ဝုၯာ စ သရီရေဘဒါ။

ဧတမၸိ ဒိသြာ ပဗၺဇိေတာမွိ ရာဇ၊ အပဏၰကံ သာမညေမဝ ေသေယ်ာ။

၇၈၉။ "သဒၶါယာဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ ဥေပေတာ ဇိနသာသေန။

အဝဇၩာ မယွံ ပဗၺဇၨာ၊ အနေဏာ ဘုၪၨာမိ ေဘာဇနံ။

၇၉၀။ "ကာေမ အာဒိတၱေတာ ဒိသြာ၊ ဇာတ႐ူပါနိ သတၳေတာ။

ဂဗ႓ေဝါကၠႏၲိေတာ ဒုကၡံ၊ နိရေယသု မဟဗ႓ယံ။

၇၉၁။ "ဧတမာဒီနဝံ ဉတြာ၊ သံေဝဂံ အလဘိ ံ တဒါ။

ေသာဟံ ဝိေဒၶါ တဒါ သေႏၲာ၊ သမၸေတၱာ အာသဝကၡယံ။

၇၉၂။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၇၉၃။ "ယႆတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ"တိ။

။ ရ႒ပါေလာ ေထေရာ။။

၅။ မာလုက်ပုတၱေတၳရဂါထာ

၇၉၄။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၄။၉၅] "႐ူပံ -၃၂၈ ဒိသြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၇၉၅။ "တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ႐ူပသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန [မူကြဲ-နိဗၺာနံ (သီ၊)] ဝုစၥတိ။

၇၉၆။ "သဒၵံ သုတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၇၉၇။ "တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ သဒၵသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၇၉၈။ "ဂႏၶံ ဃတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၇၉၉။ "တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဂႏၶသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၀၀။ "ရသံ ေဘာတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၀၁။ "တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ရသသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၀၂။ "ဖႆံ ဖုႆ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၀၃။ "တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဖႆသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၀၄။ "ဓမၼံ ဉတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။

သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၀၅။ "တႆ -၃၂၉ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဓမၼသမ႓ဝါ။

အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။

ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၀၆။ "န ေသာ ရဇၨတိ ႐ူေပသု၊ ႐ူပံ ဒိသြာ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၀၇။ "ယထာႆ ပႆေတာ ႐ူပံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၀၈။ "န ေသာ ရဇၨတိ သေဒၵသု၊ သဒၵံ သုတြာ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၀၉။ "ယထာႆ သုဏေတာ သဒၵံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၁၀။ "န ေသာ ရဇၨတိ ဂေႏၶသု၊ ဂႏၶံ ဃတြာ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၁၁။ "ယထာႆ ဃာယေတာ ဂႏၶံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၁၂။ "န ေသာ ရဇၨတိ ရေသသု၊ ရသံ ေဘာတြာ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၁၃။ "ယထာႆ သာယရေတာ ရသံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၁၄။ "န ေသာ ရဇၨတိ ဖေႆသု၊ ဖႆံ ဖုႆ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၁၅။ "ယထာႆ ဖုသေတာ ဖႆံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။

၈၁၆။ "န ေသာ ရဇၨတိ ဓေမၼသု၊ ဓမၼံ ဉတြာ ပတိႆေတာ။

ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။

၈၁၇။ "ယထာႆ -၃၃၀ ဝိဇာနေတာ ဓမၼံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။

ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။

ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ"။

။ မာလုက်ပုေတၱာ ေထေရာ။။

၆။ ေသလေတၳရဂါထာ

၈၁၈။ "ပရိပုဏၰကာေယာ သု႐ုစိ၊ သုဇာေတာ စာ႐ုဒႆေနာ။

သုဝဏၰဝေဏၰာသိ ဘဂဝါ၊ သုသုကၠဒါေဌာသိ ဝီရိယဝါ [မူကြဲ-သုသုကၠဒါေဌာ ဝိရီယဝါ (သီ)]

၈၁၉။ "နရႆ ဟိ သုဇာတႆ၊ ေယ ဘဝႏၲိ ဝိယၪၨနာ။

သေဗၺ ေတ တဝ ကာယသၼိ ံ၊ မဟာပုရိသလကၡဏာ။

၈၂၀။ "ပသႏၷေနေတၱာ သုမုေခါ၊ ျဗဟာ ဥဇု ပတာပဝါ။

မေဇၩ သမဏသံဃႆ၊ အာဒိေစၥာဝ ဝိေရာစသိ။

၈၂၁။ "ကလ်ာဏဒႆေနာ ဘိကၡဳ၊ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစာ။

ကိ ံ ေတ သမဏဘာေဝန၊ ဧဝံ ဥတၱမဝဏၰိေနာ။

၈၂၂။ "ရာဇာ အရဟသိ ဘဝိတုံ၊ စကၠဝတၱီ ရေထသေဘာ။

စာတုရေႏၲာ ဝိဇိတာဝီ၊ ဇမၺဳသ႑ႆ [မူကြဲ-ဇမၺဳမ႑ႆ (က၊)] ဣႆေရာ။

၈၂၃။ "ခတၱိယာ ေဘာဂီ ရာဇာေနာ [မူကြဲ-ေဘာဂါ ရာဇာေနာ (သီ၊ က)] ေဘာဇရာဇာေနာ (သ်ာ)] အႏုယႏၲာ ဘဝႏၲိ ေတ။

ရာဇာဘိရာဇာ [မူကြဲ-ရာဇာဓိရာဇာ (သီ၊ က၊)] မႏုဇိေႏၵာ၊ ရဇၨံ ကာေရဟိ ေဂါတမ"။

၈၂၄။ "ရာဇာဟမသၼိ ေသလ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) ဓမၼရာဇာ အႏုတၱေရာ။

ဓေမၼန စကၠံ ဝေတၱမိ၊ စကၠံ အပၸဋိဝတၱိယံ"။

၈၂၅။ "သမၺဳေဒၶါ ပဋိဇာနာသိ၊ (ဣတိ ေသေလာ ျဗာဟၼေဏာ) ဓမၼရာဇာ အႏုတၱေရာ။

'ဓေမၼန စကၠံ ဝေတၱမိ'၊ ဣတိ ဘာသထ ေဂါတမ။

၈၂၆။ "ေကာ ႏု ေသနာပတိ ေဘာေတာ၊ သာဝေကာ သတၳဳရႏြေယာ [မူကြဲ-အႏြေယာ (သီ)]

ေကာ ေတတမႏုဝေတၱတိ၊ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ"။

၈၂၇။ "မယာ -၃၃၁ ပဝတၱိတံ စကၠံ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) ဓမၼစကၠံ အႏုတၱရံ။

သာရိပုေတၱာ အႏုဝေတၱတိ၊ အႏုဇာေတာ တထာဂတံ။

၈၂၈။ "အဘိေညယ်ံ အဘိညာတံ၊ ဘာေဝတဗၺၪၥ ဘာဝိတံ။

ပဟာတဗၺံ ပဟီနံ ေမ၊ တသၼာ ဗုေဒၶါသၼိ ျဗာဟၼဏ။

၈၂၉။ "ဝိနယႆု မယိ ကခၤ ံ၊ အဓိမုၪၥႆု ျဗာဟၼဏ။

ဒုလႅဘံ ဒႆနံ ေဟာတိ၊ သမၺဳဒၶါနံ အဘိဏွေသာ။

၈၃၀။ "ေယသံ ေဝ ဒုလႅေဘာ ေလာေက၊ ပါတုဘာေဝါ အဘိဏွေသာ။

ေသာဟံ ျဗာဟၼဏ ဗုေဒၶါသၼိ၊ သလႅကေတၱာ [မူကြဲ-သလႅကေႏၲာ (သီ၊)] အႏုတၱေရာ။

၈၃၁။ "ျဗဟၼဘူေတာ အတိတုေလာ၊ မာရေသနပၸမဒၵေနာ။

သဗၺာမိေတၱ ဝေသ [မူကြဲ-ဝသီ (သ်ာ၊ က၊၊ မ၊ နိ၊ ၂။၃၉၉၊ သု၊ နိ၊ ၉၆၆)] ကတြာ၊ ေမာဒါမိ အကုေတာဘေယာ"။

၈၃၂။ "ဣဒံ ေဘာေႏၲာ နိသာေမထ၊ ယထာ ဘာသတိ စကၡဳမာ။

သလႅကေတၱာ မဟာဝီေရာ၊ သီေဟာဝ နဒတီ ဝေန။

၈၃၃။ "ျဗဟၼဘူတံ အတိတုလံ၊ မာရေသနပၸမဒၵနံ။

ေကာ ဒိသြာ နပၸသီေဒယ်၊ အပိ ကဏွာဘိဇာတိေကာ။

၈၃၄။ "ေယာ မံ ဣစၧတိ အေႏြတု၊ ေယာ ဝါ နိစၧတိ ဂစၧတု။

ဣဓာဟံ ပဗၺဇိႆာမိ၊ ဝရပညႆ သႏၲိေက"။

၈၃၅။ "ဧတံ ေစ ႐ုစၥတိ ေဘာေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာသနံ။

မယမၸိ ပဗၺဇိႆာမ၊ ဝရပညႆ သႏၲိေက။

၈၃၆။ "ျဗာဟၼဏာ တိသတာ ဣေမ၊ ယာစႏၲိ ပၪၨလီကတာ။

'ျဗဟၼစရိယံ စရိႆာမ၊ ဘဂဝါ တဝ သႏၲိေက"'။

၈၃၇။ "သြာခါတံ ျဗဟၼစရိယံ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) သႏၵိ႒ိကမကာလိကံ။

ယတၳ အေမာဃာ ပဗၺဇၨာ၊ အပၸမတၱႆ သိကၡေတာ"။

၈၃၈။ "ယံ တံ သရဏမာဂမွ [မူကြဲ-သရဏမာဂမၼ (သဗၺတၳ)]၊ ဣေတာ အ႒ေမ [မူကြဲ-အ႒မိ (သ်ာ၊ က၊)] စကၡဳမ။

သတၱရေတၱန ဘဂဝါ၊ ဒႏၲာမွ တဝ သာသေန။

၈၃၉။ "တုဝံ -၃၃၂ ဗုေဒၶါ တုဝံ သတၳာ၊ တုဝံ မာရာဘိဘူ မုနိ။

တုဝံ အႏုသေယ ေဆတြာ၊ တိေဏၰာ တာေရသိမံ ပဇံ။

၈၄၀။ "ဥပဓီ ေတ သမတိကၠႏၲာ၊ အာသဝါ ေတ ပဒါလိတာ။

သီေဟာဝ အႏုပါဒါေနာ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။

၈၄၁။ "ဘိကၡေဝါ တိသတာ ဣေမ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။

ပါေဒ ဝီရ ပသာေရဟိ၊ နာဂါ ဝႏၵႏၲဳ သတၳဳေနာ"တိ။

။ ေသေလာ ေထေရာ။။

၇။ ကာဠိေဂါဓာပုတၱဘဒၵိယေတၳရဂါထာ

၈၄၂။ "ယာတံ ေမ ဟတၳိဂီဝါယ၊ သုခုမာ ဝတၳာ ပဓာရိတာ။

သာလီနံ ၾသဒေနာ ဘုေတၱာ၊ သုစိမံသူပေသစေနာ။

၈၄၃။ "ေသာဇၨ ဘေဒၵါ သာတတိေကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရေတာ။

စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။

၈၄၄။ "ပံသုကူလီ သာတတိေကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရေတာ။

စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။

၈၄၅။ "ပိ႑ပါတီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၄၆။ "ေတစီဝရီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၄၇။ "သပဒါနစာရီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၄၈။ "ဧကာသနီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၄၉။ "ပတၱပိ႑ီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၀။ "ခလုပစၧာဘတၱီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၁။ "အာရညိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၂။ "႐ုကၡမူလိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၃။ "အေဗ႓ာကာသီ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၄။ "ေသာသာနိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၅။ "ယထာသႏၴတိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၆။ "ေနသဇၨိေကာ -၃၃၃ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၇။ "အပၸိေစၧာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၈။ "သႏၲဳေ႒ာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၅၉။ "ပဝိဝိေတၱာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၆၀။ "အသံသေ႒ာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၆၁။ "အာရဒၶဝီရိေယာ သာတတိေကာ။ ပ ။။

၈၆၂။ "ဟိတြာ သတပလံ ကံသံ၊ ေသာဝဏၰံ သတရာဇိကံ။

အဂၢဟိ ံ မတၱိကာပတၱံ၊ ဣဒံ ဒုတိယာဘိေသစနံ။

၈၆၃။ "ဥေစၥ မ႑လိပါကာေရ၊ ဒဠႇမ႗ာလေကာ႒ေက။

ရကၡိေတာ ခဂၢဟေတၳဟိ၊ ဥတၱသံ ဝိဟရိ ံ ပုေရ။

၈၆၄။ "ေသာဇၨ ဘေဒၵါ အႏုၾတာသီ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။

စ်ာယတိ ဝနေမာဂယွ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။

၈၆၅။ "သီလကၡေႏၶ ပတိ႒ာယ၊ သတိ ံ ပညၪၥ ဘာဝယံ။

ပါပုဏိ ံ အႏုပုေဗၺန၊ သဗၺသံေယာဇနကၡယ"ႏၲိ။

။ ဘဒၵိေယာ ကာဠိေဂါဓာယ ပုေတၱာ ေထေရာ။။

၈။ အဂၤုလိမာလေတၳရဂါထာ

၈၆၆။ "ဂစၧံ ဝေဒသိ သမဏ '႒ိေတာမွိ'၊ မမၪၥ ျဗဴသိ ဌိတမ႒ိေတာတိ။

ပုစၧာမိ တံ သမဏ ဧတမတၳံ၊ 'ကထံ ဌိေတာ တြံ အဟမ႒ိေတာမွိ"'။

၈၆၇။ "ဌိေတာ အဟံ အဂၤုလိမာလ သဗၺဒါ၊ သေဗၺသု ဘူေတသု နိဓာယ ဒ႑ံ။

တုဝၪၥ ပါေဏသု အသညေတာသိ၊ တသၼာ ဌိေတာဟံ တုဝမ႒ိေတာသိ"။

၈၆၈။ "စိရႆံ ဝတ ေမ မဟိေတာ မေဟသီ၊ မဟာဝနံ သမေဏာ ပစၥပါဒိ [မူကြဲ-ပစၥဳပါဒိ (သဗၺတၳ)]။

ေသာဟံ စဇိႆာမိ သဟႆပါပံ၊ သုတြာန ဂါထံ တဝ ဓမၼယုတၱံ"။

၈၆၉။ ဣေစၥဝ -၃၃၄ ေစာေရာ အသိမာဝုဓၪၥ၊ ေသာေဗ႓ ပပါေတ နရေက အႏြကာသိ [မူကြဲ-အကိရိ (မ၊ နိ၊ ၂။၃၄၉)]။

အဝႏၵိ ေစာေရာ သုဂတႆ ပါေဒ၊ တေတၳဝ ပဗၺဇၨမယာစိ ဗုဒၶံ။

၈၇၀။ ဗုေဒၶါ စ ေခါ ကာ႐ုဏိေကာ မေဟသိ၊ ေယာ သတၳာ ေလာကႆ သေဒဝကႆ။

'တေမဟိ ဘိကၡဴ'တိ တဒါ အေဝါစ၊ ဧေသဝ တႆ အဟု ဘိကၡဳဘာေဝါ။

၈၇၁။ "ေယာ စ ပုေဗၺ ပမဇၨိတြာ၊ ပစၧာ ေသာ နပၸမဇၨတိ။

ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။

၈၇၂။ "ယႆ ပါပံ ကတံ ကမၼံ၊ ကုသေလန ပိဓီယတိ [မူကြဲ-ပိထီယတိ (သီ၊ သ်ာ)]

ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။

၈၇၃။ "ေယာ ဟေဝ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ ယုၪၨတိ ဗုဒၶသာသေန။

ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။

၈၇၄။ [မူကြဲ-ဒိသာ ဟိ (သ်ာ၊ က၊၊ မ၊ နိ၊ ၂။၃၅၂)] "ဒိသာပိ ေမ ဓမၼကထံ သုဏႏၲဳ၊ ဒိသာပိ ေမ ယုၪၨႏၲဳ ဗုဒၶသာသေန။

ဒိသာပိ ေမ ေတ မႏုေဇ ဘဇႏၲဳ၊ ေယ ဓမၼေမဝါဒပယႏၲိ သေႏၲာ။

၈၇၅။ "ဒိသာ ဟိ ေမ ခႏၲိဝါဒါနံ၊ အဝိေရာဓပၸသံသိနံ။

သုဏႏၲဳ ဓမၼံ ကာေလန၊ တၪၥ အႏုဝိဓီယႏၲဳ။

၈၇၆။ "န ဟိ ဇာတု ေသာ မမံ ဟိ ံေသ၊ အညံ ဝါ ပန ကိၪၥနံ [မူကြဲ-ကၪၥိနံ (သီ၊ သ်ာ)] ကၪၥနံ (?)]။

ပပၸဳယ် ပရမံ သႏၲိ ံ၊ ရေကၡယ် တသထာဝေရ။

၈၇၇။ [မူကြဲ-ေထရဂါ၊ ၁၉] "ဥဒကဥႇိ နယႏၲိ ေနတၱိကာ၊ ဥသုကာရာ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] ေတဇနံ။

ဒါ႐ုံ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] တစၧကာ၊ အတၱာနံ ဒမယႏၲိ ပ႑ိတာ။

၈၇၈။ "ဒေ႑ေနေက -၃၃၅ ဒမယႏၲိ၊ အကၤုေသဘိ ကသာဟိ စ။

အဒေ႑န အသေတၳန၊ အဟံ ဒေႏၲာမွိ တာဒိနာ။

၈၇၉။ "'အဟိ ံသေကာ'တိ ေမ နာမံ၊ ဟိ ံသကႆ ပုေရ သေတာ။

အဇၨာဟံ သစၥနာေမာမွိ၊ န နံ ဟိ ံသာမိ ကိၪၥနံ [မူကြဲ-ကၪၥိနံ (သီ၊ သ်ာ)] ကၪၥနံ (?)]။

၈၈၀။ "ေစာေရာ အဟံ ပုေရ အာသိ ံ၊ အဂၤုလိမာေလာတိ ဝိႆုေတာ။

ဝုယွမာေနာ မေဟာေဃန၊ ဗုဒၶံ သရဏမာဂမံ။

၈၈၁။ "ေလာဟိတပါဏိ ပုေရ အာသိ ံ၊ အဂၤုလိမာေလာတိ ဝိႆုေတာ။

သရဏဂမနံ ပႆ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၈၈၂။ "တာဒိသံ ကမၼံ ကတြာန၊ ဗဟုံ ဒုဂၢတိဂါမိနံ။

ဖုေ႒ာ ကမၼဝိပါေကန၊ အနေဏာ ဘုၪၨာမိ ေဘာဇနံ။

၈၈၃။ "ပမာဒမႏုယုၪၨႏၲိ၊ ဗာလာ ဒုေမၼဓိေနာ ဇနာ။

အပၸမာဒၪၥ ေမဓာဝီ၊ ဓနံ ေသ႒ံဝ ရကၡတိ။

၈၈၄။ "မာ ပမာဒမႏုယုေၪၨထ၊ မာ ကာမရတိသႏၴဝံ [မူကြဲ-သႏၶဝံ (က)]

အပၸမေတၱာ ဟိ စ်ာယေႏၲာ၊ ပေပၸါတိ ပရမံ သုခံ။

၈၈၅။ "သြာဂတံ နာပဂတံ၊ ေနတံ ဒုမၼႏၲိတံ မမ။

သဝိဘေတၱသု ဓေမၼသု၊ ယံ ေသ႒ံ တဒုပါဂမံ။

၈၈၆။ "သြာဂတံ နာပဂတံ၊ ေနတံ ဒုမၼႏၲိတံ မမ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၈၈၇။ "အရေည ႐ုကၡမူေလ ဝါ၊ ပဗၺေတသု ဂုဟာသု ဝါ။

တတၳ တေတၳဝ အ႒ာသိ ံ၊ ဥဗၺိဂၢမနေသာ တဒါ။

၈၈၈။ "သုခံ သယာမိ ဌာယာမိ၊ သုခံ ကေပၸမိ ဇီဝိတံ။

အဟတၳပါေသာ မာရႆ၊ အေဟာ သတၳာႏုကမၸိေတာ။

၈၈၉။ "ျဗဟၼဇေစၥာ ပုေရ အာသိ ံ၊ ဥဒိေစၥာ ဥဘေတာ အဟု။

ေသာဇၨ ပုေတၱာ သုဂတႆ၊ ဓမၼရာဇႆ သတၳဳေနာ။

၈၉၀။ "ဝီတတေဏွာ အနာဒါေနာ၊ ဂုတၱဒြါေရာ သုသံဝုေတာ။

အဃမူလံ ဝဓိတြာန၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ။

၈၉၁။ "ပရိစိေဏၰာ -၃၃၆ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ"တိ။

။ အဂၤုလိမာေလာ ေထေရာ။။

၉။ အႏု႐ုဒၶေတၳရဂါထာ

၈၉၂။ "ပဟာယ မာတာပိတေရာ၊ ဘဂိနီ ဉာတိဘာတေရာ။

ပၪၥ ကာမဂုေဏ ဟိတြာ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတု။

၈၉၃။ "သေမေတာ နစၥဂီေတဟိ၊ သမၼတာဠပၸေဗာဓေနာ။

န ေတန သုဒၶိမဇၩဂံ [မူကြဲ-သုဒၶမဇၩဂါ (သီ၊ က)] သုဒၶိမဇၩဂမာ (သ်ာ)] မာရႆ ဝိသေယ ရေတာ။

၈၉၄။ "ဧတၪၥ သမတိကၠမၼ၊ ရေတာ ဗုဒၶႆ သာသေန။

သေဗၺာဃံ သမတိကၠမၼ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတိ။

၈၉၅။ "႐ူပါ သဒၵါ ရသာ ဂႏၶာ၊ ေဖာ႒ဗၺာ စ မေနာရမာ။

ဧေတ စ သမတိကၠမၼ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတိ။

၈၉၆။ "ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ဧေကာ အဒုတိေယာ မုနိ။

ဧသတိ ပံသုကူလာနိ၊ အႏု႐ုေဒၶါ အနာသေဝါ။

၈၉၇။ "ဝိစိနီ အဂၢဟီ ေဓါဝိ၊ ရဇယီ ဓာရယီ မုနိ။

ပံသုကူလာနိ မတိမာ၊ အႏု႐ုေဒၶါ အနာသေဝါ။

၈၉၈။ "မဟိေစၧာ စ အသႏၲဳေ႒ာ၊ သံသေ႒ာ ေယာ စ ဥဒၶေတာ။

တႆ ဓမၼာ ဣေမ ေဟာႏၲိ၊ ပါပကာ သံကိေလသိကာ။

၈၉၉။ "သေတာ စ ေဟာတိ အပၸိေစၧာ၊ သႏၲဳေ႒ာ အဝိဃာတဝါ။

ပဝိေဝကရေတာ ဝိေတၱာ၊ နိစၥမာရဒၶဝီရိေယာ။

၉၀၀။ "တႆ ဓမၼာ ဣေမ ေဟာႏၲိ၊ ကုသလာ ေဗာဓိပကၡိကာ။

အနာသေဝါ စ ေသာ ေဟာတိ၊ ဣတိ ဝုတၱံ မေဟသိနာ။

၉၀၁။ "မမ သကၤပၸမညာယ၊ သတၳာ ေလာေက အႏုတၱေရာ။

မေနာမေယန ကာေယန၊ ဣဒၶိယာ ဥပသကၤမိ။

၉၀၂။ "ယဒါ ေမ အဟု သကၤေပၸါ၊ တေတာ ဥတၱရိ ေဒသယိ။

နိပၸပၪၥရေတာ ဗုေဒၶါ၊ နိပၸပၪၥမေဒသယိ။

၉၀၃။ "တႆာဟံ ဓမၼမညာယ၊ ဝိဟာသိ ံ သာသေန ရေတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၉၀၄။ "ပၪၥပညာသဝႆာနိ -၃၃၇၊ ယေတာ ေနသဇၨိေကာ အဟံ။

ပၪၥဝီသတိဝႆာနိ၊ ယေတာ မိဒၶံ သမူဟတံ။

၉၀၅။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၂] "နာဟု အႆာသပႆာသာ၊ ဌိတစိတၱႆ တာဒိေနာ။

အေနေဇာ သႏၲိမာရဗ႓၊ စကၡဳမာ ပရိနိဗၺဳေတာ။

၉၀၆။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၂] "အသလႅီေနန စိေတၱန၊ ေဝဒနံ အဇၩဝါသယိ။

ပေဇၨာတေႆဝ နိဗၺာနံ၊ ဝိေမာေကၡာ ေစတေသာ အဟု။

၉၀၇။ "ဧေတ ပစၧိမကာ ဒါနိ၊ မုနိေနာ ဖႆပၪၥမာ။

နာေည ဓမၼာ ဘဝိႆႏၲိ၊ သမၺဳေဒၶ ပရိနိဗၺဳေတ။

၉၀၈။ "နတၳိ ဒါနိ ပုနာဝါေသာ၊ ေဒဝကာယသၼိ ဇာလိနိ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။

၉၀၉။ "ယႆ မုဟုေတၱန သဟႆဓာ၊ ေလာေကာ သံဝိဒိေတာ သျဗဟၼကေပၸါ။

ဝသီ ဣဒၶိဂုေဏ စုတူပပါေတ၊ ကာေလ ပႆတိ ေဒဝတာ သ ဘိကၡဳ [မူကြဲ-သဘိကၡဳေနာ (သီ၊ က)]

၉၁၀။ "အႏၷဘာေရာ [မူကြဲ-အႏၷဟာေရာ (သီ၊)] ပုေရ အာသိ ံ၊ ဒလိေဒၵါ ဃာသဟာရေကာ။

သမဏံ ပဋိပါေဒသိ ံ၊ ဥပရိ႒ံ ယသႆိနံ။

၉၁၁။ "ေသာမွိ သက်ကုေလ ဇာေတာ၊ အႏု႐ုေဒၶါတိ မံ ဝိဒူ။

ဥေပေတာ နစၥဂီေတဟိ၊ သမၼတာဠပၸေဗာဓေနာ။

၉၁၂။ "အထဒၵသာသိ ံ သမၺဳဒၶံ၊ သတၳာရံ အကုေတာဘယံ။

တသၼိ ံ စိတၱံ ပသာေဒတြာ၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

၉၁၃။ "ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ယတၳ ေမ ဝုသိတံ ပုေရ။

တာဝတိ ံေသသု ေဒေဝသု၊ အ႒ာသိ ံ သကၠဇာတိယာ [မူကြဲ-သတဇာတိယာ (သီ)]

၉၁၄။ "သတၱကၡတၱဳံ မႏုႆိေႏၵာ၊ အဟံ ရဇၨမကာရယိ ံ။

စာတုရေႏၲာ ဝိဇိတာဝီ၊ ဇမၺဳသ႑ႆ ဣႆေရာ။

အဒေ႑န အသေတၳန၊ ဓေမၼန အႏုသာသယိ ံ။

၉၁၅။ "ဣေတာ သတၱ တေတာ သတၱ၊ သံသာရာနိ စတုဒၵသ။

နိဝါသမဘိဇာနိႆံ၊ ေဒဝေလာေက ဌိတာ တဒါ။

၉၁၆။ "ပၪၥဂႋေက -၃၃၈ သမာဓိမွိ၊ သေႏၲ ဧေကာဒိဘာဝိေတ။

ပဋိပၸႆဒၶိလဒၶမွိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိသုဇၩိ ေမ။

၉၁၇။ "စုတူပပါတံ ဇာနာမိ၊ သတၱာနံ အာဂတိ ံ ဂတိ ံ။

ဣတၳဘာဝညထာဘာဝံ၊ စ်ာေန ပၪၥဂႋေက ဌိေတာ။

၉၁၈။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ။ ပ ။ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၉၁၉။ "ဝဇၨီနံ ေဝဠဳဝဂါေမ၊ အဟံ ဇီဝိတသခၤယာ။

ေဟ႒ေတာ ေဝဠဳဂုမၺသၼိ ံ၊ နိဗၺာယိႆံ အနာသေဝါ"တိ။

။ အႏု႐ုေဒၶါ ေထေရာ။။

၁၀။ ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ

၉၂၀။ သမဏႆ အဟု စိႏၲာ၊ ပုပၹိတမွိ မဟာဝေန။

ဧကဂၢႆ နိသိႏၷႆ၊ ပဝိဝိတၱႆ စ်ာယိေနာ။

၉၂၁။ "အညထာ ေလာကနာထမွိ၊ တိ႒ေႏၲ ပုရိသုတၱေမ။

ဣရိယံ အာသိ ဘိကၡဴနံ၊ အညထာ ဒါနိ ဒိႆတိ။

၉၂၂။ "သီတဝါတပရိတၱာနံ၊ ဟိရိေကာပီနဆာဒနံ။

မတၱ႒ိယံ အဘုၪၨိ ံသု၊ သႏၲဳ႒ာ ဣတရီတေရ။

၉၂၃။ "ပဏီတံ ယဒိ ဝါ လူခံ၊ အပၸံ ဝါ ယဒိ ဝါ ဗဟုံ။

ယာပနတၳံ အဘုၪၨိ ံသု၊ အဂိဒၶါ နာဓိမုစၧိတာ။

၉၂၄။ "ဇီဝိတာနံ ပရိကၡာေရ၊ ေဘသေဇၨ အထ ပစၥေယ။

န ဗာဠႇံ ဥႆုကာ အာသုံ၊ ယထာ ေတ အာသဝကၡေယ။

၉၂၅။ "အရေည ႐ုကၡမူေလသု၊ ကႏၵရာသု ဂုဟာသု စ။

ဝိေဝကမႏုျဗဴဟႏၲာ၊ ဝိဟံသု တပၸရာယနာ။

၉၂၆။ "နီစာ နိဝိ႒ာ သုဘရာ၊ မုဒူ အတၳဒၶမာနသာ။

အဗ်ာေသကာ အမုခရာ၊ အတၳစိႏၲာ ဝသာႏုဂါ။

၉၂၇။ "တေတာ ပါသာဒိကံ အာသိ၊ ဂတံ ဘုတၱံ နိေသဝိတံ။

သိနိဒၶါ ေတလဓာရာဝ၊ အေဟာသိ ဣရိယာပေထာ။

၉၂၈။ "သဗၺာသဝပရိကၡီဏာ၊ မဟာစ်ာယီ မဟာဟိတာ။

နိဗၺဳတာ ဒါနိ ေတ ေထရာ၊ ပရိတၱာ ဒါနိ တာဒိသာ။

၉၂၉။ "ကုသလာနၪၥ -၃၃၉ ဓမၼာနံ၊ ပညာယ စ ပရိကၡယာ။

သဗၺာကာရဝ႐ူေပတံ၊ လုဇၨေတ ဇိနသာသနံ။

၉၃၀။ "ပါပကာနၪၥ ဓမၼာနံ၊ ကိေလသာနၪၥ ေယာ ဥတု။

ဥပ႒ိတာ ဝိေဝကာယ၊ ေယ စ သဒၶမၼေသသကာ။

၉၃၁။ "ေတ ကိေလသာ ပဝၯႏၲာ၊ အာဝိသႏၲိ ဗဟုံ ဇနံ။

ကီဠႏၲိ မေည ဗာေလဟိ၊ ဥမၼေတၱဟိဝ ရကၡသာ။

၉၃၂။ "ကိေလေသဟာဘိဘူတာ ေတ၊ ေတန ေတန ဝိဓာဝိတာ။

နရာ ကိေလသဝတၳဴသု၊ သသဂၤါေမဝ ေဃာသိေတ။

၉၃၃။ "ပရိစၥဇိတြာ သဒၶမၼံ၊ အညမေညဟိ ဘ႑ေရ။

ဒိ႒ိဂတာနိ အေႏြႏၲာ၊ ဣဒံ ေသေယ်ာတိ မညေရ။

၉၃၄။ "ဓနၪၥ ပုတၱံ ဘရိယၪၥ၊ ဆၮယိတြာန နိဂၢတာ။

ကဋစၧဳဘိကၡေဟတူပိ၊ အကိစၧာနိ နိေသဝေရ။

၉၃၅။ "ဥဒရာဝေဒဟကံ ဘုတြာ၊ သယႏၲဳတၱာနေသယ်ကာ။

ကထံ ဝေတၱႏၲိ [မူကြဲ-ကထာ ဝေၯႏၲိ (သီ၊ က၊)] ပဋိဗုဒၶါ၊ ယာ ကထာ သတၳဳဂရဟိတာ။

၉၃၆။ "သဗၺကာ႐ုကသိပၸါနိ၊ စိတၱိ ံ ကတြာန [မူကြဲ-စိတၱီကတြာန (သီ)] စိတၱံ ကတြာန (သ်ာ၊)] သိကၡေရ။

အဝူပသႏၲာ အဇၩတၱံ၊ သာမညေတၳာတိ အစၧတိ [မူကြဲ-တိရိၪၥတိ (?)]။

၉၃၇။ "မတၱိကံ ေတလစုဏၰၪၥ၊ ဥဒကာသနေဘာဇနံ။

ဂိဟီနံ ဥပနာေမႏၲိ၊ အာကခၤႏၲာ ဗဟုတၱရံ။

၉၃၈။ "ဒႏၲေပါနံ ကပိတၳၪၥ၊ ပုပၹံ ခါဒနိယာနိ စ။

ပိ႑ပါေတ စ သမၸေႏၷ၊ အေမၺ အာမလကာနိ စ။

၉၃၉။ "ေဘသေဇၨသု ယထာ ေဝဇၨာ၊ ကိစၥာကိေစၥ ယထာ ဂိဟီ။

ဂဏိကာဝ ဝိဘူသာယံ၊ ဣႆေရ ခတၱိယာ ယထာ။

၉၄၀။ "ေနကတိကာ ဝၪၥနိကာ၊ ကူဋသကၡီ အပါဋဳကာ။

ဗဟူဟိ ပရိကေပၸဟိ၊ အာမိသံ ပရိဘုၪၨေရ။

၉၄၁။ "ေလသကေပၸ ပရိယာေယ၊ ပရိကေပၸႏုဓာဝိတာ။

ဇီဝိကတၳာ ဥပါေယန၊ သကၤၯႏၲိ ဗဟုံ ဓနံ။

၉၄၂။ "ဥပ႒ာေပႏၲိ -၃၄၀ ပရိသံ၊ ကမၼေတာ ေနာ စ ဓမၼေတာ။

ဓမၼံ ပေရသံ ေဒေသႏၲိ၊ လာဘေတာ ေနာ စ အတၳေတာ။

၉၄၃။ "သံဃလာဘႆ ဘ႑ႏၲိ၊ သံဃေတာ ပရိဗာဟိရာ။

ပရလာေဘာပဇီဝႏၲာ၊ အဟိရီကာ န လဇၨေရ။

၉၄၄။ "နာႏုယုတၱာ တထာ ဧေက၊ မု႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုတာ။

သမ႓ာဝနံေယဝိစၧႏၲိ၊ လာဘသကၠာရမုစၧိတာ။

၉၄၅။ "ဧဝံ နာနပၸယာတမွိ၊ န ဒါနိ သုကရံ တထာ။

အဖုသိတံ ဝါ ဖုသိတုံ၊ ဖုသိတံ ဝါႏုရကၡိတုံ။

၉၄၆။ "ယထာ ကဏၬက႒ာနမွိ၊ စေရယ် အႏုပါဟေနာ။

သတိ ံ ဥပ႒ေပတြာန၊ ဧဝံ ဂါေမ မုနီ စေရ။

၉၄၇။ "သရိတြာ ပုဗၺေက ေယာဂီ၊ ေတသံ ဝတၱမႏုႆရံ။

ကိၪၥာပိ ပစၧိေမာ ကာေလာ၊ ဖုေသယ် အမတံ ပဒံ။

၉၄၈။ "ဣဒံ ဝတြာ သာလဝေန၊ သမေဏာ ဘာဝိတိႁႏၵိေယာ။

ျဗာဟၼေဏာ ပရိနိဗၺာယီ၊ ဣသိ ခီဏပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ပါရာပရိေယာ [မူကြဲ-ပါရာသရိေယာ (သ်ာ၊)] ေထေရာ။။

ဝီသတိနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

အဓိမုေတၱာ ပါရာပရိေယာ၊ ေတလကာနိ ရ႒ပါေလာ။

မာလုက်ေသေလာ ဘဒၵိေယာ၊ အဂၤုလိ ဒိဗၺစကၡဳေကာ။

ပါရာပရိေယာ ဒေသေတ၊ ဝီသမွိ ပရိကိတၱိတာ။

ဂါထာေယာ ေဒြ သတာ ေဟာႏၲိ၊ ပၪၥတာလီသ [မူကြဲ-၂၄၄ ဂါထာေယာေယဝ ဒိႆႏၲိ] ဥတၱရိႏၲိ။

၁၇။ တိ ံသနိပါေတာ

၁။ ဖုႆေတၳရဂါထာ

၉၄၉။ ပါသာဒိေက -၃၄၁ ဗဟူ ဒိသြာ၊ ဘာဝိတေတၱ သုသံဝုေတ။

ဣသိ ပ႑ရသေဂါေတၱာ [မူကြဲ-ပ႑ရႆ ေဂါေတၱာ (သီ)] အပုစၧိ ဖုႆသဝွယံ။

၉၅၀။ "ကိ ံဆႏၵာ ကိမဓိပၸါယာ၊ ကိမာကပၸါ ဘဝိႆေရ။

အနာဂတမွိ ကာလမွိ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိေတာ"။

၉၅၁။ "သုေဏာဟိ ဝစနံ မယွံ၊ ဣသိပ႑ရသဝွယ။

သကၠစၥံ ဥပဓာေရဟိ၊ အာစိကၡိႆာမ်နာဂတံ။

၉၅၂။ "ေကာဓနာ ဥပနာဟီ စ၊ မကၡီ ထမ႓ီ သဌာ ဗဟူ။

ဥႆုကီ နာနာဝါဒါ စ၊ ဘဝိႆႏၲိ အနာဂေတ။

၉၅၃။ "အညာတမာနိေနာ ဓေမၼ၊ ဂမ႓ီေရ တီရေဂါစရာ။

လဟုကာ အဂ႐ု ဓေမၼ၊ အညမညမဂါရဝါ။

၉၅၄။ "ဗဟူ အာဒီနဝါ ေလာေက၊ ဥပၸဇၨိႆႏၲ်နာဂေတ။

သုေဒသိတံ ဣမံ ဓမၼံ၊ ကိေလေသႆႏၲိ [မူကြဲ-ကိေလသိႆႏၲိ (သီ)] ကိလိသိႆႏၲိ (သ်ာ၊ က၊)] ဒုမၼတီ။

၉၅၅။ "ဂုဏဟီနာပိ သံဃမွိ၊ ေဝါဟရႏၲာ ဝိသာရဒါ။

ဗလဝေႏၲာ ဘဝိႆႏၲိ၊ မုခရာ အႆုတာဝိေနာ။

၉၅၆။ "ဂုဏဝေႏၲာပိ သံဃမွိ၊ ေဝါဟရႏၲာ ယထာတၳေတာ။

ဒုဗၺလာ ေတ ဘဝိႆႏၲိ၊ ဟိရီမနာ အနတၳိကာ။

၉၅၇။ "ရဇတံ ဇာတ႐ူပၪၥ၊ ေခတၱံ ဝတၳဳမေဇဠကံ။

ဒါသိဒါသၪၥ ဒုေမၼဓာ၊ သာဒိယိႆႏၲ်နာဂေတ။

၉၅၈။ "ဥဇၩာနသညိေနာ ဗာလာ၊ သီေလသု အသမာဟိတာ။

ဥႏၷဠာ ဝိစရိႆႏၲိ၊ ကလဟာဘိရတာ မဂါ။

၉၅၉။ "ဥဒၶတာ စ ဘဝိႆႏၲိ၊ နီလစီဝရပါ႐ုတာ။

ကုဟာ ထဒၶါ လပါ သိဂႌ၊ စရိႆႏၲ်ရိယာ ဝိယ။

၉၆၀။ "ေတလသေဏၭဟိ ေကေသဟိ၊ စပလာ အၪၨနကၡိကာ။

ရထိယာယ ဂမိႆႏၲိ၊ ဒႏၲဝဏၰိကပါ႐ုတာ။

၉၆၁။ "အေဇဂုစၧံ -၃၄၂ ဝိမုေတၱဟိ၊ သုရတၱံ အရဟဒၶဇံ။

ဇိဂုစၧိႆႏၲိ ကာသာဝံ၊ ၾသဒါေတသု သမုစၧိတာ [မူကြဲ-ၾသဒါေတ သုသမုစၧိတာ (သီ)]

၉၆၂။ "လာဘကာမာ ဘဝိႆႏၲိ၊ ကုသီတာ ဟီနဝီရိယာ။

ကိစၧႏၲာ ဝနပတၳာနိ၊ ဂါမေႏၲသု ဝသိႆေရ။

၉၆၃။ "ေယ ေယ လာဘံ လဘိႆႏၲိ၊ မိစၧာဇီဝရတာ သဒါ။

ေတ ေတဝ အႏုသိကၡႏၲာ၊ ဘဇိႆႏၲိ အသံယတာ။

၉၆၄။ "ေယ ေယ အလာဘိေနာ လာဘံ၊ န ေတ ပုဇၨာ ဘဝိႆေရ။

သုေပသေလပိ ေတ ဓီေရ၊ ေသဝိႆႏၲိ န ေတ တဒါ။

၉၆၅။ "မိလကၡဳရဇနံ ရတၱံ [မူကြဲ-ပိလကၡရဇနံ ရတၱံ (?)]၊ ဂရဟႏၲာ သကံ ဓဇံ။

တိတၳိယာနံ ဓဇံ ေကစိ၊ ဓာရိႆႏၲ်ဝဒါတကံ။

၉၆၆။ "အဂါရေဝါ စ ကာသာေဝ၊ တဒါ ေတသံ ဘဝိႆတိ။

ပဋိသခၤါ စ ကာသာေဝ၊ ဘိကၡဴနံ န ဘဝိႆတိ။

၉၆၇။ "အဘိဘူတႆ ဒုေကၡန၊ သလႅဝိဒၶႆ ႐ုပၸေတာ။

ပဋိသခၤါ မဟာေဃာရာ၊ နာဂႆာသိ အစိႏၲိယာ။

၉၆၈။ "ဆဒၵေႏၲာ ဟိ တဒါ ဒိသြာ၊ သုရတၱံ အရဟဒၶဇံ။

တာဝေဒဝ ဘဏီ ဂါထာ၊ ဂေဇာ အေတၳာပသံဟိတာ"။

၉၆၉။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၉၊ ဇာ၊ ၁။၂။၁၄၁၊ ၁။၁၆။၁၂၂] "အနိကၠသာေဝါ ကာသာဝံ၊ ေယာ ဝတၳံ ပရိဓႆတိ [မူကြဲ-ပရိဒဟိႆတိ (သီ၊ သ်ာ)]

အေပေတာ ဒမသေစၥန၊ န ေသာ ကာသာဝမရဟတိ။

၉၇၀။ "ေယာ စ ဝႏၲကာသာဝႆ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။

ဥေပေတာ ဒမသေစၥန၊ သ ေဝ ကာသာဝမရဟတိ။

၉၇၁။ "ဝိပႏၷသီေလာ ဒုေမၼေဓါ၊ ပါကေဋာ ကာမကာရိေယာ။

ဝိဗ႓ႏၲစိေတၱာ နိႆုေကၠာ၊ န ေသာ ကာသာဝမရဟတိ။

၉၇၂။ "ေယာ စ သီေလန သမၸေႏၷာ၊ ဝီတရာေဂါ သမာဟိေတာ။

ၾသဒါတမနသကၤေပၸါ၊ သ ေဝ ကာသာဝမရဟတိ။

၉၇၃။ "ဥဒၶေတာ ဥႏၷေဠာ ဗာေလာ၊ သီလံ ယႆ န ဝိဇၨတိ။

ၾသဒါတကံ အရဟတိ၊ ကာသာဝံ ကိ ံ ကရိႆတိ။

၉၇၄။ "ဘိကၡဴ -၃၄၃ စ ဘိကၡဳနိေယာ စ၊ ဒု႒စိတၱာ အနာဒရာ။

တာဒီနံ ေမတၱစိတၱာနံ၊ နိဂၢဏွိႆႏၲ်နာဂေတ။

၉၇၅။ "သိကၡာေပႏၲာပိ ေထေရဟိ၊ ဗာလာ စီဝရဓာရဏံ။

န သုဏိႆႏၲိ ဒုေမၼဓာ၊ ပါကဋာ ကာမကာရိယာ။

၉၇၆။ "ေတ တထာ သိကၡိတာ ဗာလာ၊ အညမညံ အဂါရဝါ။

နာဒိယိႆႏၲဳပဇၩာေယ၊ ခဠဳေကၤါ ဝိယ သာရထိ ံ။

၉၇၇။ "ဧဝံ အနာဂတဒၶါနံ၊ ပဋိပတၱိ ဘဝိႆတိ။

ဘိကၡဴနံ ဘိကၡဳနီနၪၥ၊ ပေတၱ ကာလမွိ ပစၧိေမ။

၉၇၈။ "ပုရာ အာဂစၧေတ ဧတံ၊ အနာဂတံ မဟဗ႓ယံ။

သုဗၺစာ ေဟာထ သခိလာ၊ အညမညံ သဂါရဝါ။

၉၇၉။ "ေမတၱစိတၱာ ကာ႐ုဏိကာ၊ ေဟာထ သီေလသု သံဝုတာ။

အာရဒၶဝီရိယာ ပဟိတတၱာ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠမာ။

၉၈၀။ "ပမာဒံ ဘယေတာ ဒိသြာ၊ အပၸမာဒၪၥ ေခမေတာ။

ဘာေဝထ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဖုသႏၲာ အမတံ ပဒ"ႏၲိ။

။ ဖုေႆာ ေထေရာ။။

၂။ သာရိပုတၱေတၳရဂါထာ

၉၈၁။ "ယထာစာရီ ယထာသေတာ သတီမာ၊ ယတသကၤပၸဇၩာယိ အပၸမေတၱာ။

အဇၩတၱရေတာ သမာဟိတေတၱာ၊ ဧေကာ သႏၲဳသိေတာ တမာဟု ဘိကၡဳံ။

၉၈၂။ "အလႅံ သုကၡံ ဝါ ဘုၪၨေႏၲာ၊ န ဗာဠႇံ သုဟိေတာ သိယာ။

ဦႏူဒေရာ မိတာဟာေရာ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။

၉၈၃။ "စတၱာေရာ ပၪၥ အာေလာေပ၊ အဘုတြာ ဥဒကံ ပိေဝ။

အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

၉၈၄။ "ကပၸိယံ တံ ေစ ဆာေဒတိ၊ စီဝရံ ဣဒမတၳိကံ [မူကြဲ-ဣဒမတၳိတံ (သီ)]

အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

၉၈၅။ "ပလႅေကၤန -၃၄၄ နိသိႏၷႆ၊ ဇဏၰဳေက နာဘိဝႆတိ။

အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

၉၈၆။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၄။၂၅၃၊ ဣတိဝု၊ ၅၃] "ေယာ သုခံ ဒုကၡေတာ အဒၵ၊ ဒုကၡမဒၵကၡိ သလႅေတာ။

ဥဘယႏၲေရန [မူကြဲ-ဥဘယမႏၲေရ (သီ၊)] နာေဟာသိ၊ ေကန ေလာကသၼိ ကိ ံ သိယာ။

၉၈၇။ "မာ ေမ ကဒါစိ ပါပိေစၧာ၊ ကုသီေတာ ဟီနဝီရိေယာ။

အပၸႆုေတာ အနာဒေရာ၊ ေကန ေလာကသၼိ ကိ ံ သိယာ။

၉၈၈။ "ဗဟုႆုေတာ စ ေမဓာဝီ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။

ေစေတာသမထမႏုယုေတၱာ၊ အပိ မုဒၶနိ တိ႒တု။

၉၈၉။ "ေယာ ပပၪၥမႏုယုေတၱာ၊ ပပၪၥာဘိရေတာ မေဂါ။

ဝိရာဓယီ ေသာ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရံ။

၉၉၀။ "ေယာ စ ပပၪၥံ ဟိတြာန၊ နိပၸပၪၥပေထ ရေတာ။

အာရာဓယီ ေသာ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရံ။

၉၉၁။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၉၈] "ဂါေမ ဝါ ယဒိ ဝါရေည၊ နိေႏၷ ဝါ ယဒိ ဝါ ထေလ။

ယတၳ အရဟေႏၲာ ဝိဟရႏၲိ၊ တံ ဘူမိရာမေဏယ်ကံ။

၉၉၂။ "ရမဏီယာနိ အရညာနိ၊ ယတၳ န ရမတီ ဇေနာ။

ဝီတရာဂါ ရမိႆႏၲိ၊ န ေတ ကာမဂေဝသိေနာ။

၉၉၃။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၇၆] "နိဓီနံဝ ပဝတၱာရံ၊ ယံ ပေႆ ဝဇၨဒႆိနံ။

နိဂၢယွဝါဒိ ံ ေမဓာဝိ ံ၊ တာဒိသံ ပ႑ိတံ ဘေဇ။

တာဒိသံ ဘဇမာနႆ၊ ေသေယ်ာ ေဟာတိ န ပါပိေယာ။

၉၉၄။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၇၇] "ၾသဝေဒယ်ာႏုသာေသယ်၊ အသဗ႓ာ စ နိဝါရေယ။

သတဥႇိ ေသာ ပိေယာ ေဟာတိ၊ အသတံ ေဟာတိ အပၸိေယာ။

၉၉၅။ "အညႆ ဘဂဝါ ဗုေဒၶါ၊ ဓမၼံ ေဒေသသိ စကၡဳမာ။

ဓေမၼ ေဒသိယမာနမွိ၊ ေသာတေမာေဓသိမတၳိေကာ။

တံ ေမ အေမာဃံ သဝနံ၊ ဝိမုေတၱာမွိ အနာသေဝါ။

၉၉၆။ "ေနဝ ပုေဗၺနိဝါသာယ၊ နပိ ဒိဗၺႆ စကၡဳေနာ။

ေစေတာပရိယာယ ဣဒၶိယာ၊ စုတိယာ ဥပပတၱိယာ။

ေသာတဓာတုဝိသုဒၶိယာ၊ ပဏိဓီ ေမ န ဝိဇၨတိ [မူကြဲ-ကထာ၊ ၃၇၈]။

၉၉၇။ "႐ုကၡမူလံဝ -၃၄၅ နိႆာယ၊ မုေ႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုေတာ။

ပညာယ ဥတၱေမာ ေထေရာ၊ ဥပတိေႆာဝ [မူကြဲ-ဥပတိေႆာ စ (သီ၊ က၊)] စ်ာယတိ။

၉၉၈။ "အဝိတကၠံ သမာပေႏၷာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။

အရိေယန တုဏွီဘာေဝန၊ ဥေပေတာ ေဟာတိ တာဝေဒ။

၉၉၉။ [မူကြဲ-ဥဒါ၊ ၂၄] "ယထာပိ ပဗၺေတာ ေသေလာ၊ အစေလာ သုပၸတိ႒ိေတာ။

ဧဝံ ေမာဟကၡယာ ဘိကၡဳ၊ ပဗၺေတာဝ န ေဝဓတိ။

၁၀၀၀။ "အနဂၤဏႆ ေပါသႆ၊ နိစၥံ သုစိဂေဝသိေနာ။

ဝါလဂၢမတၱံ ပါပႆ၊ အဗ႓မတၱံဝ ခါယတိ။

၁၀၀၁။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

နိကၡိပိႆံ ဣမံ ကာယံ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ။

၁၀၀၂။ "နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။

ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ နိဗၺိသံ ဘတေကာ ယထာ။

၁၀၀၃။ "ဥဘေယန မိဒံ မရဏေမဝ၊ နာမရဏံ ပစၧာ ဝါ ပုေရ ဝါ။

ပဋိပဇၨထ မာ ဝိနႆထ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။

၁၀၀၄။ "နဂရံ ယထာ ပစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။

ဧဝံ ေဂါေပထ အတၱာနံ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။

ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ။

၁၀၀၅။ "ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ မႏၲဘာဏီ [မူကြဲ-မတၱဘာဏီ (သီ၊)] အႏုဒၶေတာ။

ဓုနာတိ ပါပေက ဓေမၼ၊ ဒုမပတၱံဝ မာလုေတာ။

၁၀၀၆။ "ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ။

အပၸါသိ [မူကြဲ-အဗၺဟိ (သ်ာ)] အဘာသိ (?)] ပါပေက ဓေမၼ၊ ဒုမပတၱံဝ မာလုေတာ။

၁၀၀၇။ "ဥပသေႏၲာ အနာယာေသာ၊ ဝိပၸသေႏၷာ အနာဝိေလာ။

ကလ်ာဏသီေလာ ေမဓာဝီ၊ ဒုကၡႆႏၲကေရာ သိယာ။

၁၀၀၈။ "န ဝိႆေသ ဧကတိေယသု ဧဝံ၊ အဂါရိသု ပဗၺဇိေတသု စာပိ။

သာဓူပိ ဟုတြာ န အသာဓု ေဟာႏၲိ၊ အသာဓု ဟုတြာ ပုန သာဓု ေဟာႏၲိ။

၁၀၀၉။ "ကာမစၧေႏၵာ -၃၄၆ စ ဗ်ာပါေဒါ၊ ထိနမိဒၶၪၥ ဘိကၡဳေနာ။

ဥဒၶစၥံ ဝိစိကိစၧာ စ၊ ပေၪၥေတ စိတၱေကလိသာ။

၁၀၁၀။ "ယႆ သကၠရိယမာနႆ၊ အသကၠာေရန စူဘယံ။

သမာဓိ န ဝိကမၸတိ၊ အပၸမာဒဝိဟာရိေနာ။

၁၀၁၁။ "တံ စ်ာယိနံ သာတတိကံ၊ သုခုမဒိ႒ိဝိပႆကံ။

ဥပါဒါနကၡယာရာမံ၊ အာဟု သပၸဳရိေသာ ဣတိ။

၁၀၁၂။ "မဟာသမုေဒၵါ ပထဝီ၊ ပဗၺေတာ အနိေလာပိ စ။

ဥပမာယ န ယုဇၨႏၲိ၊ သတၳဳ ဝရဝိမုတၱိယာ။

၁၀၁၃။ "စကၠာႏုဝတၱေကာ ေထေရာ၊ မဟာဉာဏီ သမာဟိေတာ။

ပထဝါပဂၢိသမာေနာ၊ န ရဇၨတိ န ဒုႆတိ။

၁၀၁၄။ "ပညာပါရမိတံ ပေတၱာ၊ မဟာဗုဒၶိ မဟာမတိ။

အဇေဠာ ဇဠသမာေနာ၊ သဒါ စရတိ နိဗၺဳေတာ။

၁၀၁၅။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ။ ပ ။ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၁၀၁၆။ "သမၸာေဒထပၸမာေဒန၊ ဧသာ ေမ အႏုသာသနီ။

ဟႏၵာဟံ ပရိနိဗၺိႆံ၊ ဝိပၸမုေတၱာမွိ သဗၺဓီ"တိ။

။ သာရိပုေတၱာ ေထေရာ။။

၃။ အာနႏၵေတၳရဂါထာ

၁၀၁၇။ "ပိသုေဏန စ ေကာဓေနန စ၊ မစၧရိနာ စ ဝိဘူတနႏၵိနာ။

သခိတံ န ကေရယ် ပ႑ိေတာ၊ ပါေပါ ကာပုရိေသန သဂၤေမာ။

၁၀၁၈။ "သေဒၶန စ ေပသေလန စ၊ ပညဝတာ ဗဟုႆုေတန စ။

သခိတံ ကေရယ် ပ႑ိေတာ၊ ဘေဒၵါ သပၸဳရိေသန သဂၤေမာ။

၁၀၁၉။ "ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ။ ပ ။ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။

၁၀၂၀။ "ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ။ ပ ။ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။

၁၀၂၁။ "အလတၱကကတာ -၃၄၇ ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၀၂၂။ "အ႒ပဒကတာ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၀၂၃။ "အၪၨနီဝ နဝါ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၀၂၄။ "ဗဟုႆုေတာ စိတၱကထီ၊ ဗုဒၶႆ ပရိစာရေကာ။

ပႏၷဘာေရာ ဝိသညဳေတၱာ၊ ေသယ်ံ ကေပၸတိ ေဂါတေမာ။

၁၀၂၅။ "ခီဏာသေဝါ ဝိသညဳေတၱာ၊ သဂၤါတီေတာ သုနိဗၺဳေတာ။

ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ဇာတိမရဏပါရဂူ။

၁၀၂၆။ "ယသၼိ ံ ပတိ႒ိတာ ဓမၼာ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။

နိဗၺာနဂမေန မေဂၢ၊ ေသာယံ တိ႒တိ ေဂါတေမာ။

၁၀၂၇။ "ဒြါသီတိ ဗုဒၶေတာ ဂဏွိ ံ၊ ေဒြ သဟႆာနိ ဘိကၡဳေတာ။

စတုရာသီတိသဟႆာနိ၊ ေယ ေမ ဓမၼာ ပဝတၱိေနာ။

၁၀၂၈။ "အပၸႆုတာယံ ပုရိေသာ၊ ဗလိဗေဒၵါဝ ဇီရတိ။

မံသာနိ တႆ ဝၯႏၲိ၊ ပညာ တႆ န ဝၯတိ။

၁၀၂၉။ "ဗဟုႆုေတာ အပၸႆုတံ၊ ေယာ သုေတနာတိမညတိ။

အေႏၶာ ပဒီပဓာေရာဝ၊ တေထဝ ပဋိဘာတိ မံ။

၁၀၃၀။ "ဗဟုႆုတံ ဥပါေသယ်၊ သုတၪၥ န ဝိနာသေယ။

တံ မူလံ ျဗဟၼစရိယႆ၊ တသၼာ ဓမၼဓေရာ သိယာ။

၁၀၃၁။ "ပုဗၺာပရညဴ အတၳညဴ၊ နိ႐ုတၱိပဒေကာဝိေဒါ။

သုဂၢဟီတၪၥ ဂဏွာတိ၊ အတၳေၪၥာပပရိကၡတိ။

၁၀၃၂။ "ခႏၲ်ာ ဆႏၵိကေတာ [မူကြဲ-ခႏၲိယာ ဆႏၵိေတာ (?)] ေဟာတိ၊ ဥႆဟိတြာ တုေလတိ တံ။

သမေယ ေသာ ပဒဟတိ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိေတာ။

၁၀၃၃။ "ဗဟုႆုတံ ဓမၼဓရံ၊ သပၸညံ ဗုဒၶသာဝကံ။

ဓမၼဝိညာဏမာကခၤ ံ၊ တံ ဘေဇထ တထာဝိဓံ။

၁၀၃၄။ "ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။

စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ ပူဇနီေယာ ဗဟုႆုေတာ။

၁၀၃၅။ "ဓမၼာရာေမာ ဓမၼရေတာ၊ ဓမၼံ အႏုဝိစိႏၲယံ။

ဓမၼံ အႏုႆရံ ဘိကၡဳ၊ သဒၶမၼာ န ပရိဟာယတိ။

၁၀၃၆။ "ကာယမေစၧရဂ႐ုေနာ -၃၄၈ [မူကြဲ-ဂ႐ုေကာ (သီ)] ဟိယ်မာေန [မူကြဲ-ဟိယ်မာေနာ (သီ၊)] အႏု႒ေဟ။

သရီရသုခဂိဒၶႆ၊ ကုေတာ သမဏဖာသုတာ။

၁၀၃၇။ "န ပကၡႏၲိ ဒိသာ သဗၺာ၊ ဓမၼာ န ပဋိဘႏၲိ မံ။

ဂေတ ကလ်ာဏမိတၱမွိ၊ အႏၶကာရံဝ ခါယတိ။

၁၀၃၈။ "အဗ႓တီတသဟာယႆ၊ အတီတဂတသတၳဳေနာ။

နတၳိ ဧတာဒိသံ မိတၱံ၊ ယထာ ကာယဂတာ သတိ။

၁၀၃၉။ "ေယ ပုရာဏာ အတီတာ ေတ၊ နေဝဟိ န သေမတိ ေမ။

သြဇၨ ဧေကာဝ စ်ာယာမိ၊ ဝႆုေပေတာဝ ပကၡိမာ။

၁၀၄၀။ "ဒႆနာယ အဘိကၠေႏၲ၊ နာနာေဝရဇၨေက ဗဟူ။

မာ ဝါရယိတၳ ေသာတာေရာ၊ ပႆႏၲဳ သမေယာ မမံ။

၁၀၄၁။ "ဒႆနာယ အဘိကၠေႏၲ၊ နာနာေဝရဇၨေက ပုထု။

ကေရာတိ သတၳာ ၾသကာသံ၊ န နိဝါေရတိ စကၡဳမာ။

၁၀၄၂။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ေသခဘူတႆ ေမ သေတာ။

န ကာမသညာ ဥပၸဇၨိ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

၁၀၄၃။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ေသခဘူတႆ ေမ သေတာ။

န ေဒါသသညာ ဥပၸဇၨိ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။

၁၀၄၄။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟိ ံ။

ေမေတၱန ကာယကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ [မူကြဲ-အႏုပါယိနီ (သ်ာ၊ က)]

၁၀၄၅။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟိ ံ။

ေမေတၱန ဝစီကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ။

၁၀၄၆။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟိ ံ။

ေမေတၱန မေနာကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ။

၁၀၄၇။ "ဗုဒၶႆ စကၤမႏၲႆ၊ ပိ႒ိေတာ အႏုစကၤမိ ံ။

ဓေမၼ ေဒသိယမာနမွိ၊ ဉာဏံ ေမ ဥဒပဇၨထ။

၁၀၄၈။ "အဟံ သကရဏီေယာမွိ၊ ေသေခါ အပၸတၱမာနေသာ။

သတၳဳ စ ပရိနိဗၺာနံ၊ ေယာ အမွံ အႏုကမၸေကာ။

၁၀၄၉။ "တဒါသိ -၃၄၉ ယံ ဘိ ံသနကံ၊ တဒါသိ ေလာမဟံသနံ။

သဗၺာကာရဝ႐ူေပေတ၊ သမၺဳေဒၶ ပရိနိဗၺဳေတ။

၁၀၅၀။ "ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။

စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ အာနေႏၵာ ပရိနိဗၺဳေတာ။

၁၀၅၁။ "ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။

စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ အႏၶကာေရ တေမာႏုေဒါ။

၁၀၅၂။ "ဂတိမေႏၲာ သတိမေႏၲာ၊ ဓိတိမေႏၲာ စ ေယာ ဣသိ။

သဒၶမၼဓာရေကာ ေထေရာ၊ အာနေႏၵာ ရတနာကေရာ။

၁၀၅၃။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ အာနေႏၵာ ေထေရာ။။

တိ ံသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ဖုေႆာပတိေႆာ အာနေႏၵာ၊ တေယာတိေမ ပကိတၱိတာ။

ဂါထာေယာ တတၳ သခၤါတာ၊ သတံ ပၪၥ စ ဥတၱရီတိ။

၁၈။ စတၱာလီသနိပါေတာ

၁။ မဟာကႆပေတၳရဂါထာ

၁၀၅၄။ "န -၃၅၀ ဂေဏန ပုရကၡေတာ စေရ၊ ဝိမေနာ ေဟာတိ သမာဓိ ဒုလႅေဘာ။

နာနာဇနသဂၤေဟာ ဒုေခါ၊ ဣတိ ဒိသြာန ဂဏံ န ေရာစေယ။

၁၀၅၅။ "န ကုလာနိ ဥပဗၺေဇ မုနိ၊ ဝိမေနာ ေဟာတိ သမာဓိ ဒုလႅေဘာ။

ေသာ ဥႆုေကၠာ ရသာႏုဂိေဒၶါ၊ အတၳံ ရိၪၥတိ ေယာ သုခါဝေဟာ။

၁၀၅၆။ "ပေကၤါတိ ဟိ နံ အေဝဒယုံ၊ ယာယံ ဝႏၵနပူဇနာ ကုေလသု။

သုခုမံ သလႅဒု႐ုဗၺဟံ၊ သကၠာေရာ ကာပုရိေသန ဒုဇၨေဟာ။

၁၀၅၇။ "ေသနာသနမွာ ၾသ႐ုယွ၊ နဂရံ ပိ႑ာယ ပါဝိသိ ံ။

ဘုၪၨႏၲံ ပုရိသံ ကု႒ိ ံ၊ သကၠစၥံ တံ ဥပ႒ဟိ ံ။

၁၀၅၈။ "ေသာ ေမ [မူကြဲ-တံ (သီ၊ က၊)] ပေကၠန ဟေတၳန၊ အာေလာပံ ဥပနာမယိ။

အာေလာပံ ပကၡိပႏၲႆ၊ အဂၤုလိ ေစတၳ [မူကြဲ-ေပတၳ (သီ၊ က၊)] ဆိဇၨထ။

၁၀၅၉။ "ကု႗မူလၪၥ [မူကြဲ-ကုၮမူလၪၥ (သီ၊ သ်ာ၊)] နိႆာယ၊ အာေလာပံ တံ အဘုၪၨိသံ။

ဘုၪၨမာေန ဝါ ဘုေတၱ ဝါ၊ ေဇဂုစၧံ ေမ န ဝိဇၨတိ။

၁၀၆၀။ "ဥတၱိ႒ပိေ႑ာ အာဟာေရာ၊ ပူတိမုတၱၪၥ ၾသသဓံ။

ေသနာသနံ ႐ုကၡမူလံ၊ ပံသုကူလၪၥ စီဝရံ။

ယေႆေတ အဘိသမ႓ဳတြာ [မူကြဲ-အဘိဘုၪၨတိ (?)]၊ သ ေဝ စာတုဒၵိေသာ နေရာ။

၁၀၆၁။ "ယတၳ ဧေက ဝိဟညႏၲိ၊ အာ႐ုဟႏၲာ သိလုစၥယံ။

တႆ ဗုဒၶႆ ဒါယာေဒါ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ။

ဣဒၶိဗေလႏုပတၳေဒၶါ၊ ကႆေပါ အဘိ႐ူဟတိ။

၁၀၆၂။ "ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ -၃၅၁၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။

စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။

၁၀၆၃။ "ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။

စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ဍယွမာေနသု နိဗၺဳေတာ။

၁၀၆၄။ "ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။

စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။

၁၀၆၅။ "ကေရရိမာလာဝိတတာ၊ ဘူမိဘာဂါ မေနာရမာ။

ကုၪၨရာဘိ႐ုဒါ ရမၼာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၆၆။ "နီလဗ႓ဝဏၰာ ႐ုစိရာ၊ ဝါရိသီတာ သုစိႏၶရာ။

ဣႏၵေဂါပကသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၆၇။ "နီလဗ႓ကူဋသဒိသာ၊ ကူဋာဂါရဝ႐ူပမာ။

ဝါရဏာဘိ႐ုဒါ ရမၼာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၆၈။ "အဘိဝု႒ာ ရမၼတလာ၊ နဂါ ဣသိဘိ ေသဝိတာ။

အဗ႓ဳႏၷဒိတာ သိခီဟိ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၆၉။ "အလံ စ်ာယိတုကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ ေမ သေတာ။

အလံ ေမ အတၳကာမႆ [မူကြဲ-အတၱကာမႆ (?)]၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

၁၀၇၀။ "အလံ ေမ ဖာသုကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။

အလံ ေမ ေယာဂကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ တာဒိေနာ။

၁၀၇၁။ "ဥမာပုေပၹန သမာနာ၊ ဂဂနာဝဗ႓ဆာဒိတာ။

နာနာဒိဇဂဏာကိဏၰာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၇၂။ "အနာကိဏၰာ ဂဟေ႒ဟိ၊ မိဂသံဃနိေသဝိတာ။

နာနာဒိဇဂဏာကိဏၰာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၇၃။ "အေစၧာဒိကာ ပုထုသိလာ၊ ေဂါနဂၤုလမိဂါယုတာ။

အမၺဳေသဝါလသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။

၁၀၇၄။ "န ပၪၥဂႋေကန တုရိေယန၊ ရတိ ေမ ေဟာတိ တာဒိသီ။

ယထာ ဧကဂၢစိတၱႆ၊ သမၼာ ဓမၼံ ဝိပႆေတာ။

၁၀၇၅။ "ကမၼံ -၃၅၂ ဗဟုကံ န ကာရေယ၊ ပရိဝေဇၨယ် ဇနံ န ဥယ်ေမ။

ဥႆုေကၠာ ေသာ ရသာႏုဂိေဒၶါ၊ အတၳံ ရိၪၥတိ ေယာ သုခါဝေဟာ။

၁၀၇၆။ "ကမၼံ ဗဟုကံ န ကာရေယ၊ ပရိဝေဇၨယ် အနတၱေနယ်ေမတံ။

ကိစၧတိ ကာေယာ ကိလမတိ၊ ဒုကၡိေတာ ေသာ သမထံ န ဝိႏၵတိ။

၁၀၇၇။ "ၾသ႒ပၸဟတမေတၱန၊ အတၱာနမၸိ န ပႆတိ။

ပတၳဒၶဂီေဝါ စရတိ၊ အဟံ ေသေယ်ာတိ မညတိ။

၁၀၇၈။ "အေသေယ်ာ ေသယ်သမာနံ၊ ဗာေလာ မညတိ အတၱာနံ။

န တံ ဝိညဴ ပသံသႏၲိ၊ ပတၳဒၶမာနသံ နရံ။

၁၀၇၉။ "ေယာ စ ေသေယ်ာဟမသၼီတိ၊ နာဟံ ေသေယ်ာတိ ဝါ ပန။

ဟီေနာ တံသဒိေသာ [မူကြဲ-တီေနာဟံ သဒိေသာ (သ်ာ၊)] ဝါတိ၊ ဝိဓာသု န ဝိကမၸတိ။

၁၀၈၀။ "ပညဝႏၲံ တထာ တာဒိ ံ၊ သီေလသု သုသမာဟိတံ။

ေစေတာသမထမႏုတၱံ၊ တေၪၥ ဝိညဴ ပသံသေရ။

၁၀၈၁။ "ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။

အာရကာ ေဟာတိ သဒၶမၼာ၊ နဘေတာ ပုထဝီ ယထာ။

၁၀၈၂။ "ေယသၪၥ ဟိရိ ၾသတၱပၸံ၊ သဒါ သမၼာ ဥပ႒ိတံ။

ဝိ႐ူဠႇျဗဟၼစရိယာ ေတ၊ ေတသံ ခီဏာ ပုနဗ႓ဝါ။

၁၀၈၃။ "ဥဒၶေတာ စပေလာ ဘိကၡဳ၊ ပံသုကူေလန ပါ႐ုေတာ။

ကပီဝ သီဟစေမၼန၊ န ေသာ ေတႏုပေသာဘတိ။

၁၀၈၄။ "အႏုဒၶေတာ အစပေလာ၊ နိပေကာ သံဝုတိႁႏၵိေယာ။

ေသာဘတိ ပံသုကူေလန၊ သီေဟာဝ ဂိရိဂဗ႓ေရ။

၁၀၈၅။ "ဧေတ သမၺဟုလာ ေဒဝါ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။

ဒသေဒဝသဟႆာနိ၊ သေဗၺ ေတ ျဗဟၼကာယိကာ။

၁၀၈၆။ "ဓမၼေသနာပတိ ံ ဝီရံ၊ မဟာစ်ာယိ ံ သမာဟိတံ။

သာရိပုတၱံ နမႆႏၲာ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။

၁၀၈၇။ "'နေမာ -၃၅၃ ေတ ပုရိသာဇည၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။

ယႆ ေတ နာဘိဇာနာမ၊ ယမၸိ နိႆာယ စ်ာယတိ [မူကြဲ-စ်ာယသိ (က၊ အ႒)]

၁၀၈၈။ "'အေစၧရံ ဝတ ဗုဒၶါနံ၊ ဂမ႓ီေရာ ေဂါစေရာ သေကာ။

ေယ မယံ နာဘိဇာနာမ၊ ဝါလေဝဓိသမာဂတာ'။

၁၀၈၉။ "တံ တထာ ေဒဝကာေယဟိ၊ ပူဇိတံ ပူဇနာရဟံ။

သာရိပုတၱံ တဒါ ဒိသြာ၊ ကပၸိနႆ သိတံ အဟု။

၁၀၉၀။ "ယာဝတာ ဗုဒၶေခတၱမွိ၊ ဌပယိတြာ မဟာမုနိ ံ။

ဓုတဂုေဏ ဝိသိေ႒ာဟံ၊ သဒိေသာ ေမ န ဝိဇၨတိ။

၁၀၉၁။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။

၁၀၉၂။ "န စီဝေရ န သယေန၊ ေဘာဇေန ႏုပလိမၸတိ။

ေဂါတေမာ အနပၸေမေယ်ာ၊ မုဠာလပုပၹံ ဝိမလံဝ။

အမၺဳနာ ေနကၡမၼနိေႏၷာ၊ တိဘဝါဘိနိႆေဋာ။

၁၀၉၃။ "သတိပ႒ာနဂီေဝါ ေသာ၊ သဒၶါဟေတၳာ မဟာမုနိ။

ပညာသီေသာ မဟာဉာဏီ၊ သဒါ စရတိ နိဗၺဳေတာ"တိ။

။ မဟာကႆေပါ ေထေရာ။။

စတၱာလီသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

စတၱာလီသနိပါတမွိ၊ မဟာကႆပသဝွေယာ။

ဧေကာဝ ေထေရာ ဂါထာေယာ၊ စတၱာသီလ ဒုေဝပိ စာတိ။

၁၉။ ပညာသနိပါေတာ

၁။ တာလပုဋေတၳရဂါထာ

၁၀၉၄။ "ကဒါ -၃၅၄ ႏုဟံ ပဗၺတကႏၵရာသု၊ ဧကာကိေယာ အဒၵဳတိေယာ ဝိဟႆံ။

အနိစၥေတာ သဗၺဘဝံ ဝိပႆံ၊ တံ ေမ ဣဒံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၀၉၅။ "ကဒါ ႏုဟံ ဘိႏၷပဋႏၶေရာ မုနိ၊ ကာသာဝဝေတၳာ အမေမာ နိရာေသာ။

ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ တေထဝ ေမာဟံ၊ ဟႏ႖ာ သုခီ ပဝနဂေတာ ဝိဟႆံ။

၁၀၉၆။ "ကဒါ အနိစၥံ ဝဓေရာဂနီဠံ၊ ကာယံ ဣမံ မစၥဳဇရာယုပဒၵဳတံ။

ဝိပႆမာေနာ ဝီတဘေယာ ဝိဟႆံ၊ ဧေကာ ဝေန တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၀၉၇။ "ကဒါ ႏုဟံ ဘယဇနနိ ံ ဒုခါဝဟံ၊ တဏွာလတံ ဗဟုဝိဓာႏုဝတၱနိ ံ။

ပညာမယံ တိခိဏမသိ ံ ဂေဟတြာ၊ ေဆတြာ ဝေသ တမၸိ ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၀၉၈။ "ကဒါ ႏု ပညာမယမုဂၢေတဇံ၊ သတၳံ ဣသီနံ သဟသာဒိယိတြာ။

မာရံ သေသနံ သဟသာ ဘၪၨိႆံ၊ သီဟာသေန တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၀၉၉။ "ကဒါ ႏုဟံ သဗ႓ိ သမာဂေမသု၊ ဒိေ႒ာ ဘေဝ ဓမၼဂ႐ူဟိ တာဒိဘိ။

ယာထာဝဒႆီဟိ ဇိတိႁႏၵိေယဟိ၊ ပဓာနိေယာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၀။ "ကဒါ ႏု မံ တႏၵိ ခုဒါ ပိပါသာ၊ ဝါတာတပါ ကီဋသရီသပါ ဝါ။

န ဗာဓယိႆႏၲိ န တံ ဂိရိဗၺေဇ၊ အတၳတၳိယံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၁။ "ကဒါ -၃၅၅ ႏု ေခါ ယံ ဝိဒိတံ မေဟသိနာ၊ စတၱာရိ သစၥာနိ သုဒုဒၵသာနိ။

သမာဟိတေတၱာ သတိမာ အဂစၧံ၊ ပညာယ တံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၂။ "ကဒါ ႏု ႐ူေပ အမိေတ စ သေဒၵ၊ ဂေႏၶ ရေသ ဖုသိတေဗၺ စ ဓေမၼ။

အာဒိတၱေတာဟံ သမေထဟိ ယုေတၱာ၊ ပညာယ ဒစၧံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။

၁၁၀၃။ "ကဒါ ႏုဟံ ဒုဗၺစေနန ဝုေတၱာ၊ တေတာနိမိတၱံ ဝိမေနာ န ေဟႆံ။

အေထာ ပသေတၳာပိ တေတာနိမိတၱံ၊ တုေ႒ာ န ေဟႆံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။

၁၁၀၄။ "ကဒါ ႏု ကေ႒ စ တိေဏ လတာ စ၊ ခေႏၶ ဣေမဟံ အမိေတ စ ဓေမၼ။

အဇၩတၱိကာေနဝ စ ဗာဟိရာနိ စ၊ သမံ တုေလယ်ံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။

၁၁၀၅။ "ကဒါ ႏု မံ ပါဝုသကာလေမေဃာ၊ နေဝန ေတာေယန သစီဝရံ ဝေန။

ဣသိပၸယာတမွိ ပေထ ဝဇႏၲံ၊ ၾသဝႆေတ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၆။ "ကဒါ မယူရႆ သိခ႑ိေနာ ဝေန၊ ဒိဇႆ သုတြာ ဂိရိဂဗ႓ေရ ႐ုတံ။

ပစၥဳ႒ဟိတြာ အမတႆ ပတၱိယာ၊ သံစိႏၲေယ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၇။ "ကဒါ ႏု ဂဂၤ ံ ယမုနံ သရႆတိ ံ၊ ပါတာလခိတၱံ ဝဠဝါမုခၪၥ [မူကြဲ-ဗလဝါမုခၪၥ (က)]

အသဇၨမာေနာ ပတေရယ်မိဒၶိယာ၊ ဝိဘိ ံသနံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၈။ "ကဒါ -၃၅၆ ႏု နာေဂါဝ အသဂၤစာရီ၊ ပဒါလေယ ကာမဂုေဏသု ဆႏၵံ။

နိဗၺဇၨယံ သဗၺသုဘံ နိမိတၱံ၊ စ်ာေန ယုေတာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၀၉။ "ကဒါ ဣဏေ႗ာဝ ဒလိဒၵေကာ [မူကြဲ-ဒဠိဒၵေကာ (သီ၊)] နိဓိ ံ၊ အာရာဓယိတြာ ဓနိေကဟိ ပီဠိေတာ။

တုေ႒ာ ဘဝိႆံ အဓိဂမၼ သာသနံ၊ မေဟသိေနာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။

၁၁၁၀။ "ဗဟူနိ ဝႆာနိ တယာမွိ ယာစိေတာ၊ 'အဂါရဝါေသန အလံ ႏု ေတ ဣဒံ'။

တံ ဒါနိ မံ ပဗၺဇိတံ သမာနံ၊ ကိ ံကာရဏာ စိတၱ တုဝံ န ယုၪၨသိ။

၁၁၁၁။ "နႏု အဟံ စိတၱ တယာမွိ ယာစိေတာ၊ 'ဂိရိဗၺေဇ စိၾတဆဒါ ဝိဟဂၤမာ'။

မဟိႏၵေဃာသတၳနိတာဘိဂဇၨိေနာ၊ ေတ တံ ရေမႆႏၲိ ဝနမွိ စ်ာယိနံ။

၁၁၁၂။ "ကုလမွိ မိေတၱ စ ပိေယ စ ဉာတေက၊ ခိၮာရတိ ံ ကာမဂုဏၪၥ ေလာေက။

သဗၺံ ပဟာယ ဣမမဇၩဳပါဂေတာ၊ အေထာပိ တြံ စိတၱ န မယွ တုႆသိ။

၁၁၁၃။ "မေမဝ ဧတံ န ဟိ တြံ ပေရသံ၊ သႏၷာဟကာေလ ပရိေဒဝိေတန ကိ ံ။

သဗၺံ ဣဒံ စလမိတိ ေပကၡမာေနာ၊ အဘိနိကၡမိ ံ အမတပဒံ ဇိဂီသံ။

၁၁၁၄။ "သုယုတၱဝါဒီ ဒြိပဒါနမုတၱေမာ၊ မဟာဘိသေကၠာ နရဒမၼသာရထိ [မူကြဲ-သာရထီ (သီ)]

'စိတၱံ စလံ မကၠဋသႏၷိဘံ ဣတိ၊ အဝီတရာေဂန သုဒုႏၷိဝါရယံ'။

၁၁၁၅။ "ကာမာ -၃၅၇ ဟိ စိၾတာ မဓုရာ မေနာရမာ၊ အဝိဒၵသူ ယတၳ သိတာ ပုထုဇၨနာ။

ေတ ဒုကၡမိစၧႏၲိ ပုနဗ႓ေဝသိေနာ၊ စိေတၱန နီတာ နိရေယ နိရာကတာ။

၁၁၁၆။ "'မယူရေကာၪၥာဘိ႐ုတမွိ ကာနေန၊ ဒီပီဟိ ဗ်ေဂၣဟိ ပုရကၡေတာ ဝသံ။

ကာေယ အေပကၡံ ဇဟ မာ ဝိရာဓယ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၁၇။ "'ဘာေဝဟိ စ်ာနာနိ စ ဣႁႏၵိယာနိ စ၊ ဗလာနိ ေဗာဇၩဂၤသမာဓိဘာဝနာ။

တိေႆာ စ ဝိဇၨာ ဖုသ ဗုဒၶသာသေန'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၁၈။ "'ဘာေဝဟိ မဂၢံ အမတႆ ပတၱိယာ၊ နိယ်ာနိကံ သဗၺဒုခကၡေယာဂဓံ။

အ႒ဂႋကံ သဗၺကိေလသေသာဓနံ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၁၉။ "'ဒုကၡႏၲိ ခေႏၶ ပဋိပႆ ေယာနိေသာ၊ ယေတာ စ ဒုကၡံ သမုေဒတိ တံ ဇဟ။

ဣေဓဝ ဒုကၡႆ ကေရာဟိ အႏၲံ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၀။ "'အနိစၥံ ဒုကၡႏၲိ ဝိပႆ ေယာနိေသာ၊ သုညံ အနတၱာတိ အဃံ ဝဓႏၲိ စ။

မေနာဝိစာေရ ဥပ႐ုႏၶ ေစတေသာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၁။ "'မုေ႑ာ ဝိ႐ူေပါ အဘိသာပမာဂေတာ၊ ကပါလဟေတၳာဝ ကုေလသု ဘိကၡသု။

ယုၪၨႆု သတၳဳဝစေန မေဟသိေနာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၂။ "'သုသံဝုတေတၱာ -၃၅၈ ဝိသိခႏၲေရ စရံ၊ ကုေလသု ကာေမသု အသဂၤမာနေသာ။

စေႏၵာ ယထာ ေဒါသိနပုဏၰမာသိယာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၃။ "'အာရညိေကာ ေဟာဟိ စ ပိ႑ပါတိေကာ၊ ေသာသာနိေကာ ေဟာဟိ စ ပံသုကူလိေကာ။

ေနသဇၨိေကာ ေဟာဟိ သဒါ ဓုေတ ရေတာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၄။ "ေရာေပတြ ႐ုကၡာနိ ယထာ ဖေလသီ၊ မူေလ တ႐ုံ ေဆတၱဳ တေမဝ ဣစၧသိ။

တထူပမံ စိတၱမိဒံ ကေရာသိ၊ ယံ မံ အနိစၥမွိ စေလ နိယုၪၨသိ။

၁၁၂၅။ "အ႐ူပ ဒူရဂၤမ ဧကစာရိ၊ န ေတ ကရိႆံ ဝစနံ ဣဒါနိဟံ။

ဒုကၡာ ဟိ ကာမာ ကဋဳကာ မဟဗ႓ယာ၊ နိဗၺာနေမဝါဘိမေနာ စရိႆံ။

၁၁၂၆။ "နာဟံ အလကၡ်ာ အဟိရိကၠတာယ ဝါ၊ န စိတၱေဟတူ န စ ဒူရကႏၲနာ။

အာဇီဝေဟတူ စ အဟံ န နိကၡမိ ံ၊ ကေတာ စ ေတ စိတၱ ပဋိႆေဝါ မယာ။

၁၁၂၇။ "'အပၸိစၧတာ သပၸဳရိေသဟိ ဝဏၰိတာ၊ မကၡပၸဟာနံ ဝူပသေမာ ဒုခႆ'။

ဣတိႆု မံ စိတၱ တဒါ နိယုၪၨသိ၊ ဣဒါနိ တြံ ဂစၧသိ ပုဗၺစိဏၰံ။

၁၁၂၈။ "တဏွာ အဝိဇၨာ စ ပိယာပိယၪၥ၊ သုဘာနိ ႐ူပါနိ သုခါ စ ေဝဒနာ။

မနာပိယာ ကာမဂုဏာ စ ဝႏၲာ၊ ဝေႏၲ အဟံ အာဝမိတုံ န ဥႆေဟ။

၁၁၂၉။ "သဗၺတၳ -၃၅၉ ေတ စိတၱ ဝေစာ ကတံ မယာ၊ ဗဟူသု ဇာတီသု န ေမသိ ေကာပိေတာ။

အဇၩတၱသမ႓ေဝါ ကတညဳတာယ ေတ၊ ဒုေကၡ စိရံ သံသရိတံ တယာ ကေတ။

၁၁၃၀။ "တြေညဝ ေနာ စိတၱ ကေရာသိ ျဗာဟၼေဏာ [မူကြဲ-ျဗာဟၼေဏ (သီ)] ျဗာဟၼဏံ (?) ဘာဝေလာပ-တပၸဓာနတာ ဂေဟတဗၺာ]၊ တြံ ခတၱိေယာ ရာဇဒသီ [မူကြဲ-ရာဇဒိသီ (သ်ာ၊ က၊)] ကေရာသိ။

ေဝႆာ စ သုဒၵါ စ ဘဝါမ ဧကဒါ၊ ေဒဝတၱနံ ဝါပိ တေဝဝ ဝါဟသာ။

၁၁၃၁။ "တေဝဝ ေဟတူ အသုရာ ဘဝါမေသ၊ တြံမူလကံ ေနရယိကာ ဘဝါမေသ။

အေထာ တိရစၧာနဂတာပိ ဧကဒါ၊ ေပတတၱနံ ဝါပိ တေဝဝ ဝါဟသာ။

၁၁၃၂။ "နႏု ဒုဗ႓ိႆသိ မံ ပုနပၸဳနံ၊ မုဟုံ မုဟုံ စာရဏိကံဝ ဒႆယံ။

ဥမၼတၱေကေနဝ မယာ ပေလာဘသိ၊ ကိၪၥာပိ ေတ စိတၱ ဝိရာဓိတံ မယာ။

၁၁၃၃။ "ဣဒံ ပုေရ စိတၱမစာရိ စာရိကံ၊ ေယနိစၧကံ ယတၳကာမံ ယထာသုခံ။

တဒဇၨဟံ နိဂၢေဟႆာမိ ေယာနိေသာ၊ ဟတၳိပၸဘိႏၷံ ဝိယ အကၤုသဂၢေဟာ။

၁၁၃၄။ "သတၳာ စ ေမ ေလာကမိမံ အဓိ႒ဟိ၊အနိစၥေတာ အဒၶဳဝေတာ အသာရေတာ။

ပကၡႏၵ မံ စိတၱ ဇိနႆ သာသေန၊ တာေရဟိ ၾသဃာ မဟတာ သုဒုတၱရာ။

၁၁၃၅။ "န ေတ ဣဒံ စိတၱ ယထာ ပုရာဏကံ၊ နာဟံ အလံ တုယွ ဝေသ နိဝတၱိတုံ [မူကြဲ-ဝေသန ဝတၱိတုံ (?)]။

မေဟသိေနာ ပဗၺဇိေတာမွိ သာသေန၊ န မာဒိသာ ေဟာႏၲိ ဝိနာသဓာရိေနာ။

၁၁၃၆။ "နဂါ -၃၆၀ သမုဒၵါ သရိတာ ဝသုႏၶရာ၊ ဒိသာ စတေႆာ ဝိဒိသာ အေဓါ ဒိဝါ။

သေဗၺ အနိစၥာ တိဘဝါ ဥပဒၵဳတာ၊ ကုဟိ ံ ဂေတာ စိတၱ သုခံ ရမိႆသိ။

၁၁၃၇။ "ဓိတိပၸရံ ကိ ံ မမ စိတၱ ကာဟိသိ၊ န ေတ အလံ စိတၱ ဝသာႏုဝတၱေကာ။

န ဇာတု ဘသၱံ ဥဘေတာမုခံ ဆုေပ၊ ဓိရတၳဳ ပူရံ နဝ ေသာတသႏၵနိ ံ။

၁၁၃၈။ "ဝရာဟဧေဏယ်ဝိဂါဠႇေသဝိေတ၊ ပဗ႓ာရကုေ႗ ပကေတဝ သုႏၵေရ။

နဝမၺဳနာ ပါဝုသသိတၳကာနေန၊ တဟိ ံ ဂုဟာေဂဟဂေတာ ရမိႆသိ။

၁၁၃၉။ "သုနီလဂီဝါ သုသိခါ သုေပခုနာ၊ သုစိတၱပတၱစၧဒနာ ဝိဟဂၤမာ။

သုမၪၨဳေဃာသတၳနိတာဘိဂဇၨိေနာ၊ ေတ တံ ရေမႆႏၲိ ဝနမွိ စ်ာယိနံ။

၁၁၄၀။ "ဝု႒မွိ ေဒေဝ စတုရဂၤုေလ တိေဏ၊ သံပုပၹိေတ ေမဃနိဘမွိ ကာနေန။

နဂႏၲေရ ဝိဋပိသေမာ သယိႆံ၊ တံ ေမ မုဒူ ေဟဟိတိ တူလသႏၷိဘံ။

၁၁၄၁။ "တထာ တု ကႆာမိ ယထာပိ ဣႆေရာ၊ ယံ လဗ႓တိ ေတနပိ ေဟာတု ေမ အလံ။

န တာဟံ ကႆာမိ ယထာ အတႏၵိေတာ၊ ဗိဠာရဘသၱံဝ ယထာ သုမဒၵိတံ။

၁၁၄၂။ "တထာ တု ကႆာမိ ယထာပိ ဣႆေရာ၊ ယံ လဗ႓တိ ေတနပိ ေဟာတု ေမ အလံ။

ဝီရိေယန တံ မယွ ဝသာနယိႆံ၊ ဂဇံဝ မတၱံ ကုသလကၤုသဂၢေဟာ။

၁၁၄၃။ "တယာ -၃၆၁ သုဒေႏၲန အဝ႒ိေတန ဟိ၊ ဟေယန ေယာဂၢါစရိေယာဝ ဥဇၨဳနာ။

ပေဟာမိ မဂၢံ ပဋိပဇၨိတုံ သိဝံ၊ စိတၱာႏုရကၡီဟိ သဒါ နိေသဝိတံ။

၁၁၄၄။ "အာရမၼေဏ တံ ဗလသာ နိဗႏၶိသံ၊ နာဂံဝ ထမ႓မွိ ဒဠႇာယ ရဇၨဳယာ။

တံ ေမ သုဂုတၱံ သတိယာ သုဘာဝိတံ၊ အနိႆိတံ သဗၺဘေဝသု ေဟဟိသိ။

၁၁၄၅။ "ပညာယ ေဆတြာ ဝိပထာႏုသာရိနံ၊ ေယာေဂန နိဂၢယွ ပေထ နိေဝသိယ။

ဒိသြာ သမုဒယံ ဝိဘဝၪၥ သမ႓ဝံ၊ ဒါယာဒေကာ ေဟဟိသိ အဂၢဝါဒိေနာ။

၁၁၄၆။ "စတုဗၺိပလႅာသဝသံ အဓိ႒ိတံ၊ ဂါမ႑လံဝ ပရိေနသိ စိတၱ မံ။

နႏု [မူကြဲ-ႏူန (သီ၊)] သံေယာဇနဗႏၶနစၧိဒံ၊ သံေသဝေသ ကာ႐ုဏိကံ မဟာမုနိ ံ။

၁၁၄၇။ "မိေဂါ ယထာ ေသရိ သုစိတၱကာနေန၊ ရမၼံ ဂိရိ ံ ပါဝုသအဗ႓မာလိနိ ံ [မူကြဲ-မာလိ ံ (?)]။

အနာကုေလ တတၳ နေဂ ရမိႆံ [မူကြဲ-ရမိႆသိ (သ်ာ၊ က)] အသံသယံ စိတၱ ပရာ ဘဝိႆသိ။

၁၁၄၈။ "ေယ တုယွ ဆေႏၵန ဝေသန ဝတၱိေနာ၊ နရာ စ နာရီ စ အႏုေဘာႏၲိ ယံ သုခံ။

အဝိဒၵသူ မာရဝသာႏုဝတၱိေနာ၊ ဘဝါဘိနႏၵီ တဝ စိတၱ သာဝကာ"တိ။

။ တာလပုေဋာ ေထေရာ။။

ပညာသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

ပညာသမွိ နိပါတမွိ၊ ဧေကာ တာလပုေဋာ သုစိ။

ဂါထာေယာ တတၳ ပညာသ၊ ပုန ပၪၥ စ ဥတၱရီတိ။

၂၀။ သ႒ိနိပါေတာ

၁။ မဟာေမာဂၢလႅာနေတၳရဂါထာ

၁၁၄၉။ "အာရညိကာ -၃၆၂ ပိ႑ပါတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။

ဒါေလမု မစၥဳေနာ ေသနံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတာ။

၁၁၅၀။ "အာရညိကာ ပိ႑ပါတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။

ဓုနာမ မစၥဳေနာ ေသနံ၊ နဠာဂါရံဝ ကုၪၨေရာ။

၁၁၅၁။ "႐ုကၡမူလိကာ သာတတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။

ဒါေလမု မစၥဳေနာ ေသနံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတာ။

၁၁၅၂။ "႐ုကၡမူလိကာ သာတတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။

ဓုနာမ မစၥဳေနာ ေသနံ၊ နဠာဂါရံဝ ကုၪၨေရာ။

၁၁၅၃။ "အ႒ိကကၤလကုဋိေက၊ မံသႏွာ႐ုပသိဗၺိေတ။

ဓိရတၳဳ ပုေရ ဒုဂၢေႏၶ၊ ပရဂေတၱ မမာယေသ။

၁၁၅၄။ "ဂူထဘေသၱ တေစာနေဒၶ၊ ဥရဂ႑ိပိသာစိနိ။

နဝ ေသာတာနိ ေတ ကာေယ၊ ယာနိ သႏၵႏၲိ သဗၺဒါ။

၁၁၅၅။ "တဝ သရီရံ နဝေသာတံ၊ ဒုဂၢႏၶကရံ ပရိဗႏၶံ။

ဘိကၡဳ ပရိဝဇၨယေတ တံ၊ မီဠႇံ စ ယထာ သုစိကာေမာ။

၁၁၅၆။ "ဧဝေၪၥ တံ ဇေနာ ဇညာ၊ ယထာ ဇာနာမိ တံ အဟံ။

အာရကာ ပရိဝေဇၨယ်၊ ဂူထ႒ာနံဝ ပါဝုေသ"။

၁၁၅၇။ "ဧဝေမတံ မဟာဝီရ၊ ယထာ သမဏ ဘာသသိ။

ဧတၳ ေစေက ဝိသီဒႏၲိ၊ ပကၤမွိဝ ဇရဂၢေဝါ။

၁၁၅၈။ "အာကာသမွိ ဟလိဒၵိယာ၊ ေယာ မေညထ ရေဇတေဝ။

အေညန ဝါပိ ရေဂၤန၊ ဝိဃာတုဒယေမဝ တံ။

၁၁၅၉။ "တဒါကာသသမံ စိတၱံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတံ။

မာ ပါပစိေတၱ အာသာဒိ၊ အဂၢိခႏၶံဝ ပကၡိမာ။

၁၁၆၀။ "ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ၊ အ႐ုကာယံ သမုႆိတံ။

အာတုရံ ဗဟုသကၤပၸံ၊ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။

၁၁၆၁။ "ပႆ စိတၱကတံ ႐ူပံ၊ မဏိနာ ကု႑ေလန စ။

အ႒ိ ံ တေစန ၾသနဒၶံ၊ သဟ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။

၁၁၆၂။ "အလတၱကကတာ -၃၆၃ ပါဒါ၊ မုခံ စုဏၰကမကၡိတံ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၁၆၃။ "အ႒ပဒကတာ ေကသာ၊ ေနတၱာ အၪၨနမကၡိတာ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၁၆၄။ "အၪၨနီဝ နဝါ စိတၱာ၊ ပူတိကာေယာ အလကၤေတာ။

အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။

၁၁၆၅။ "ၾသဒဟိ မိဂေဝါ ပါသံ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။

ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ကဒၵေႏၲ မိဂဗႏၶေက။

၁၁၆၆။ "ဆိေႏၷာ ပါေသာ မိဂဝႆ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။

ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ေသာစေႏၲ မိဂလုဒၵေက။

၁၁၆၇။ "တဒါသိ ယံ ဘိ ံသနကံ၊ တဒါသိ ေလာမဟံသနံ။

အေနကာကာရသမၸေႏၷ၊ သာရိပုတၱမွိ နိဗၺဳေတ။

၁၁၆၈။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၁၊ ၂၇၂၊ သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈၆၊ ၂။၁၄၃၊ အပ၊ ေထရ ၁။၂။၁၁၅၊ ဇာ၊ ၁။၁။၉၅] "အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ ဥပၸါဒဝယ ဓမၼိေနာ။

ဥပဇၨိတြာ နိ႐ုဇၩႏၲိ၊ ေတသံ ဝူပသေမာ သုေခါ။

၁၁၆၉။ "သုခုမံ ေတ ပဋိဝိဇၩႏၲိ၊ ဝါလဂၢံ ဥသုနာ ယထာ။

ေယ ပၪၥကၡေႏၶ ပႆႏၲိ၊ ပရေတာ ေနာ စ အတၱေတာ။

၁၁၇၀။ "ေယ စ ပႆႏၲိ သခၤါေရ၊ ပရေတာ ေနာ စ အတၱေတာ။

ပစၥဗ်ာဓိ ံသု နိပုဏံ၊ ဝါလဂၢံ ဥသုနာ ယထာ။

၁၁၇၁။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၊ ၉၇] "သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ မတၳေက။

ကာမရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။

၁၁၇၂။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၊ ၉၇]"သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ မတၳေက။

ဘဝရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ"။

၁၁၇၃။ "ေစာဒိေတာ ဘာဝိတေတၱန၊ သရီရႏၲိမဓာရိနာ။

မိဂါရမာတုပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယိ ံ။

၁၁၇၄။ "နယိဒံ သိထိလမာရဗ႓၊ နယိဒံ အေပၸန ထာမသာ။

နိဗၺာနမဓိဂႏၲဗၺံ၊ သဗၺဂႏၴ-ပေမာစနံ။

၁၁၇၅။ "အယၪၥ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ အယမုတၱမေပါရိေသာ။

ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟိနိ ံ [မူကြဲ-သဝါဟနံ (က)]

၁၁၇၆။ "ဝိဝရမႏုပဘႏၲိ -၃၆၄ ဝိဇၨဳတာ၊ ေဝဘာရႆ စ ပ႑ဝႆ စ။

နဂဝိဝရဂေတာ စ်ာယတိ၊ ပုေတၱာ အပၸဋိမႆ တာဒိေနာ။

၁၁၇၇။ "ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ ပႏၲေသနာသေနာ မုနိ။

ဒါယာေဒါ ဗုဒၶေသ႒ႆ၊ ျဗဟၼဳနာ အဘိဝႏၵိေတာ။

၁၁၇၈။ "ဥပသႏၲံ ဥပရတံ၊ ပႏၲေသနာသနံ မုနိ ံ။

ဒါယာဒံ ဗုဒၶေသ႒ႆ၊ ဝႏၵ ျဗာဟၼဏ ကႆပံ။

၁၁၇၉။ "ေယာ စ ဇာတိသတံ ဂေစၧ၊ သဗၺာ ျဗာဟၼဏဇာတိေယာ။

ေသာတၱိေယာ ေဝဒသမၸေႏၷာ၊ မႏုေႆသု ပုနပၸဳနံ။

၁၁၈၀။ "အဇၩာယေကာပိ ေစ အႆ၊ တိဏၰံ ေဝဒါန ပါရဂူ။

ဧတႆ ဝႏၵနာေယတံ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသိ ံ။

၁၁၈၁။ "ေယာ ေသာ အ႒ ဝိေမာကၡာနိ၊ ပုေရဘတၱံ အဖႆယိ [မူကြဲ-အပႆယိ (သီ၊ က)] အဖုႆယိ (သ်ာ)]

အႏုေလာမံ ပဋိေလာမံ၊ တေတာ ပိ႑ာယ ဂစၧတိ။

၁၁၈၂။ "တာဒိသံ ဘိကၡဳံ မာသာဒိ [မူကြဲ-မာ ဟနိ (သီ)] မာတၱာနံ ခဏိ ျဗာဟၼဏ။

အဘိပၸသာေဒဟိ မနံ၊ အရဟႏၲမွိ တာဒိေန။

ခိပၸံ ပၪၨလိေကာ ဝႏၵ၊ မာ ေတ ဝိဇဋိ မတၳကံ။

၁၁၈၃။ "ေနေသာ ပႆတိ သဒၶမၼံ၊ သံသာေရန ပုရကၡေတာ။

အေဓါဂမံ ဇိမွပထံ၊ ကုမၼဂၢမႏုဓာဝတိ။

၁၁၈၄။ "ကိမီဝ မီဠႇသလႅိေတၱာ၊ သခၤါေရ အဓိမုစၧိေတာ။

ပဂါေဠႇာ လာဘသကၠာေရ၊ တုေစၧာ ဂစၧတိ ေပါ႒ိေလာ။

၁၁၈၅။ "ဣမၪၥ ပႆ အာယႏၲံ၊ သာရိပုတၱံ သုဒႆနံ။

ဝိမုတၱံ ဥဘေတာဘာေဂ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတံ။

၁၁၈၆။ "ဝိသလႅံ ခီဏသံေယာဂံ၊ ေတဝိဇၨံ မစၥဳဟာယိနံ။

ဒကၡိေဏယ်ံ မႏုႆာနံ၊ ပုညေကၡတၱံ အႏုတၱရံ။

၁၁၈၇။ "ဧေတ သမၺဟုလာ ေဒဝါ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။

ဒသ ေဒဝသဟႆာနိ၊ သေဗၺ ျဗဟၼပုေရာဟိတာ။

ေမာဂၢလႅာနံ နမႆႏၲာ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။

၁၁၈၈။ "'နေမာ ေတ ပုရိသာဇည၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။

ယႆ ေတ အာသဝါ ခီဏာ၊ ဒကၡိေဏေယ်ာသိ မာရိသ'။

၁၁၈၉။ "ပူဇိေတာ -၃၆၅ နရေဒေဝန၊ ဥပၸေႏၷာ မရဏာဘိဘူ။

ပု႑ရီကံဝ ေတာေယန၊ သခၤါေရႏုပလိပၸတိ။

၁၁၉၀။ "ယႆ မုဟုေတၱန သဟႆဓာ ေလာေကာ၊ သံဝိဒိေတာ သျဗဟၼကေပၸါ ဝသိ။

ဣဒၶိဂုေဏ စုတုပပါေတ ကာေလ၊ ပႆတိ ေဒဝတာ သ ဘိကၡဳ။

၁၁၉၁။ "သာရိပုေတၱာဝ ပညာယ၊ သီေလန ဥပသေမန စ။

ေယာပိ ပါရဂၤေတာ ဘိကၡဳ၊ ဧတာဝပရေမာ သိယာ။

၁၁၉၂။ "ေကာဋိသတသဟႆႆ၊ အတၱဘာဝံ ခေဏန နိမၼိေန။

အဟံ ဝိကုဗၺနာသု ကုသေလာ၊ ဝသီဘူေတာမွိ ဣဒၶိယာ။

၁၁၉၃။ "သမာဓိဝိဇၨာဝသိပါရမီဂေတာ၊ ေမာဂၢလႅာနေဂါေတၱာ အသိတႆ သာသေန။

ဓီေရာ သမုစၧိႏၵိ သမာဟိတိႁႏၵိေယာ၊ နာေဂါ ယထာ ပူတိလတံဝ ဗႏၶနံ။

၁၁၉၄။ "ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။

၁၁၉၅။ "ယႆ စတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ။

၁၁၉၆။ [မူကြဲ-မ၊ နိ၊ ၁။၅၁၃] "ကီဒိေသာ နိရေယာ အာသိ၊ ယတၳ ဒုႆီ အပစၥထ။

ဝိဓုရံ သာဝကမာသဇၨ၊ ကကုသႏၶၪၥ ျဗာဟၼဏံ။

၁၁၉၇။ "သတံ အာသိ အေယာသကၤူ၊ သေဗၺ ပစၥတၱေဝဒနာ။

ဤဒိေသာ နိရေယာ အာသိ၊ ယတၳ ဒုႆီ အပစၥထ။

ဝိဓုရံ သာဝကမာသဇၨ၊ ကကုသႏၶၪၥ ျဗာဟၼဏံ။

၁၁၉၈။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ၊ ဘိကၡဳ ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။

တာဒိသံ ဘိကၡဳမာသဇၨ၊ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၁၉၉။ "မေဇၩသရသၼိ ံ [မူကြဲ-သရႆ (သီ)] သာဂရသၼိ ံ (က၊)] တိ႒ႏၲိ၊ ဝိမာနာ ကပၸဌာယိေနာ။

ေဝဠဳရိယဝဏၰာ ႐ုစိရာ၊ အစၥိမေႏၲာ ပဘႆရာ။

အစၧရာ တတၳ နစၥႏၲိ၊ ပုထု နာနတၱဝဏၰိေယာ။

၁၂၀၀။ "ေယာ -၃၆၆ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၀၁။ "ေယာ ေဝ ဗုေဒၶန ေစာဒိေတာ၊ ဘိကၡဳသံဃႆ ေပကၡေတာ။

မိဂါရမာတုပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယိ။

၁၂၀၂။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၀၃။ "ေယာ ေဝဇယႏၲပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယိ။

ဣဒၶိဗေလႏုပတၳေဒၶါ၊ သံေဝေဇသိ စ ေဒဝတာ။

၁၂၀၄။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၀၄။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၀၅။ "ေယာ ေဝဇယႏၲပါသာေဒ၊ သကၠံ ေသာ ပရိပုစၧတိ။

အပိ အာဝုေသာ ဇာနာသိ၊ တဏွကၡယဝိမုတၱိေယာ။

တႆ သေကၠာ ဝိယာကာသိ၊ ပဥႇံ ပုေ႒ာ ယထာတထံ။

၁၂၀၆။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၀၇။ "ေယာ ျဗဟၼာနံ ပရိပုစၧတိ၊ သုဓမၼာယံ ဌိေတာ [မူကြဲ-သုဓမၼာယာ'ဘိေတာ (သ်ာ၊)] သဘံ။

အဇၨာပိ တ်ာဝုေသာ သာ ဒိ႒ိ၊ ယာ ေတ ဒိ႒ိ ပုေရ အဟု။

ပႆသိ ဝီတိဝတၱႏၲံ၊ ျဗဟၼေလာေက ပဘႆရံ။

၁၂၀၈။ "တႆ ျဗဟၼာ ဝိယာကာသိ၊ ပဥႇံ ပုေ႒ာ ယထာတထံ။

န ေမ မာရိသ သာ ဒိ႒ိ၊ ယာ ေမ ဒိ႒ိ ပုေရ အဟု။

၁၂၀၉။ "ပႆာမိ ဝီတိဝတၱႏၲံ၊ ျဗဟၼေလာေက ပဘႆရံ။

ေသာဟံ အဇၨ ကထံ ဝဇၨံ၊ အဟံ နိေစၥာမွိ သႆေတာ။

၁၂၁၀။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၁၁။ "ေယာ မဟာေန႐ုေနာ ကူဋံ၊ ဝိေမာေကၡန အဖႆယိ [မူကြဲ-အပႆယိ (သီ၊ က)]

ဝနံ ပုဗၺဝိေဒဟာနံ၊ ေယ စ ဘူမိသယာ နရာ။

၁၂၁၂။ "ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ၊ ဘိကၡဳ ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။

တာဒိသံ ဘိကၡဳမာသဇၨ၊ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။

၁၂၁၃။ "န ေဝ အဂၢိ ေစတယတိ၊ အဟံ ဗာလံ ဍဟာမီတိ။

ဗာေလာဝ ဇလိတံ အဂၢိ ံ၊ အာသဇၨ နံ ပဍယွတိ။

၁၂၁၄။ "ဧဝေမဝ တုဝံ မာရ၊ အာသဇၨ နံ တထာဂတံ။

သယံ ဍဟိႆသိ အတၱာနံ၊ ဗာေလာ အဂၢိ ံဝ သမၹဳသံ။

၁၂၁၅။ "အပုညံ -၃၆၇ ပသဝီ မာေရာ၊ အာသဇၨ နံ တထာဂတံ။

ကိ ံ ႏု မညသိ ပါပိမ၊ န ေမ ပါပံ ဝိပစၥတိ။

၁၂၁၆။ "ကရေတာ ေတ စီယေတ [မူကြဲ-မိယ်ေတ (သဗၺတၳ) မ၊ နိ၊ ၁။၅၁၃ ပႆိတဗၺံ] ပါပံ၊ စိရရတၱာယ အႏၲက။

မာရ နိဗၺိႏၵ ဗုဒၶမွာ၊ အာသံ မာကာသိ ဘိကၡဳသု။

၁၂၁၇။ "ဣတိ မာရံ အတေဇၨသိ၊ ဘိကၡဳ ေဘသကဠာဝေန။

တေတာ ေသာ ဒုမၼေနာ ယေကၡာ၊ တေတၳဝႏၲရဓာယထာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ မဟာေမာဂၢလႅာေနာ [မူကြဲ-မဟာေမာဂၢလာေနာ (က၊)] ေထေရာ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။

သ႒ိနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သ႒ိကမွိ နိပါတမွိ၊ ေမာဂၢလႅာေနာ မဟိဒၶိေကာ။

ဧေကာဝ ေထရဂါထာေယာ၊ အ႒သ႒ိ ဘဝႏၲိ တာတိ။

၂၁။ မဟာနိပါေတာ

၁။ ဝဂႌသေတၳရဂါထာ

၁၂၁၈။ "နိကၡႏၲံ -၃၆၈ ဝတ မံ သႏၲံ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ဝိတကၠာ ဥပဓာဝႏၲိ၊ ပဂဗ႓ာ ကဏွေတာ ဣေမ။

၁၂၁၉။ "ဥဂၢပုတၱာ မဟိႆာသာ၊ သိကၡိတာ ဒဠႇဓမၼိေနာ [မူကြဲ-ဒဠႇဓႏြိေနာ (သီ၊ အ႒)]

သမႏၲာ ပရိကိေရယ်ဳံ၊ သဟႆံ အပလာယိနံ။

၁၂၂၀။ "သေစပိ ဧတၱကာ [မူကြဲ-ဧတေတာ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၀၉)] ဘိေယ်ာ၊ အာဂမိႆႏၲိ ဣတၳိေယာ။

ေနဝ မံ ဗ်ာဓယိႆႏၲိ [မူကြဲ-ဗ်ာထယိႆႏၲိ (?)]၊ ဓေမၼ သမွိ [မူကြဲ-ဓေမၼသြမွိ (သ်ာ၊ က၊)] ပတိ႒ိေတာ။

၁၂၂၁။ "သကၡီ ဟိ ေမ သုတံ ဧတံ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။

နိဗၺာနဂမနံ မဂၢံ၊ တတၳ ေမ နိရေတာ မေနာ။

၁၂၂၂။ "ဧဝံ ေစ မံ ဝိဟရႏၲံ၊ ပါပိမ ဥပဂစၧသိ။

တထာ မစၥဳ ကရိႆာမိ၊ န ေမ မဂၢမၸိ ဒကၡသိ။

၁၂၂၃။ "အရတိၪၥ [မူကြဲ-အရတိ ံ (ဗဟူသု)] ရတိၪၥ ပဟာယ၊ သဗၺေသာ ေဂဟသိတၪၥ ဝိတကၠံ။

ဝနထံ န ကေရယ် ကုဟိၪၥိ၊ နိဗၺနေထာ အဝနေထာ သ [မူကြဲ-နိဗၺနေထာ အရေတာ သ ဟိ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၀)] ဘိကၡဳ။

၁၂၂၄။ "ယမိဓ ပထဝိၪၥ ေဝဟာသံ၊ ႐ူပဂတံ ဇဂေတာဂဓံ ကိၪၥိ။

ပရိဇီယတိ သဗၺမနိစၥံ၊ ဧဝံ သေမစၥ စရႏၲိ မုတတၱာ။

၁၂၂၅။ "ဥပဓီသု ဇနာ ဂဓိတာေသ၊ ဒိ႒သုေတ [မူကြဲ-ဒိေ႒ သုေတ (သီ၊)] ပဋိေဃ စ မုေတ စ။

ဧတၳ ဝိေနာဒယ ဆႏၵမေနေဇာ၊ ေယာ ေဟတၳ န လိမၸတိ မုနိ တမာဟု [မူကြဲ-တံ မုနိမာဟု (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၀)]။

၁၂၂၆။ "အထ -၃၆၉ သ႒ိသိတာ သဝိတကၠာ၊ ပုထုဇၨနတာယ [မူကြဲ-ပုထူ ဇနတာယ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၀)] အဓမၼာ နိဝိ႒ာ။

န စ ဝဂၢဂတႆ ကုဟိၪၥိ၊ ေနာ ပန ဒု႒ဳလႅဂါဟီ [မူကြဲ-ဒု႒ဳလႅဘာဏီ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၀)] သ ဘိကၡဳ။

၁၂၂၇။ "ဒေဗၺာ စိရရတၱသမာဟိေတာ၊ အကုဟေကာ နိပေကာ အပိဟာလု။

သႏၲံ ပဒံ အဇၩဂမာ မုနိ၊ ပဋိစၥ ပရိနိဗၺဳေတာ ကခၤတိ ကာလံ။

၁၂၂၈။ "မာနံ ပဇဟႆု ေဂါတမ၊ မာနပထၪၥ ဇဟႆု အေသသံ။

မာနပထမွိ သ မုစၧိေတာ၊ ဝိပၸဋိသာရီဟုဝါ စိရရတၱံ။

၁၂၂၉။ "မေကၡန မကၡိတာ ပဇာ၊ မာနဟတာ နိရယံ ပပတႏၲိ။

ေသာစႏၲိ ဇနာ စိရရတၱံ၊ မာနဟတာ နိရယံ ဥပပႏၷာ။

၁၂၃၀။ "န ဟိ ေသာစတိ ဘိကၡဳ ကဒါစိ၊ မဂၢဇိေနာ သမၼာ ပဋိပေႏၷာ။

ကိတၱိၪၥ သုခၪၥာႏုေဘာတိ၊ ဓမၼဒေသာတိ တမာဟု တထတၱံ။

၁၂၃၁။ "တသၼာ အခိေလာ ဣဓ [မူကြဲ-အခိေလာ (သီ)] အခိေလာဓ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၁)] ပဓာနဝါ၊ နီဝရဏာနိ ပဟာယ ဝိသုေဒၶါ။

မာနၪၥ ပဟာယ အေသသံ၊ ဝိဇၨာယႏၲကေရာ သမိတာဝီ။

၁၂၃၂။ "ကာမရာေဂန ဍယွာမိ၊ စိတၱံ ေမ ပရိဍယွတိ။

သာဓု နိဗၺာပနံ ျဗဴဟိ၊ အႏုကမၸာယ ေဂါတမ။

၁၂၃၃။ "သညာယ -၃၇၀ ဝိပရိေယသာ၊ စိတၱံ ေတ ပရိဍယွတိ။

နိမိတၱံ ပရိဝေဇၨဟိ၊ သုဘံ ရာဂူပသံဟိတံ ( ) [မူကြဲ-(သခၤါေရ ပရေတာ ပႆ၊ ဒုကၡေတာ မာ စ အတၱေတာ။ နိဗၺာေပဟိ မဟာရာဂံ၊ မာ ဒယွိေတၳာ ပုနပၸဳနံ။) (သီ၊ သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၂) ဥဒၵါနဂါထာယံ ဧကသတၱတီတိသခ်ၤာ စ၊ ေထရဂါထာ႒ကထာ စ ပႆိတဗၺာ]။

၁၂၃၄။ "အသုဘာယ စိတၱံ ဘာေဝဟိ၊ ဧကဂၢံ သုသမာဟိတံ။

သတိ ကာယဂတာ တ်တၳဳ၊ နိဗၺိဒါဗဟုေလာ ဘဝ။

၁၂၃၅။ "အနိမိတၱၪၥ ဘာေဝဟိ၊ မာနာႏုသယမုဇၨဟ။

တေတာ မာနာဘိသမယာ၊ ဥပသေႏၲာ စရိႆသိ။

၁၂၃၆။ "တေမဝ ဝါစံ ဘာေသယ်၊ ယာယတၱာနံ န တာပေယ။

ပေရ စ န ဝိဟိ ံေသယ်၊ သာ ေဝ ဝါစာ သုဘာသိတာ။

၁၂၃၇။ "ပိယဝါစေမဝ ဘာေသယ်၊ ယာ ဝါစာ ပဋိနႏၵိတာ။

ယံ အနာဒါယ ပါပါနိ၊ ပေရသံ ဘာသေတ ပိယံ။

၁၂၃၈။ "သစၥံ ေဝ အမတာ ဝါစာ၊ ဧသ ဓေမၼာ သနႏၲေနာ။

သေစၥ အေတၳ စ ဓေမၼ စ၊ အာဟု သေႏၲာ ပတိ႒ိတာ။

၁၂၃၉။ "ယံ ဗုေဒၶါ ဘာသတိ ဝါစံ၊ ေခမံ နိဗၺာနပတၱိယာ။

ဒုကၡႆႏၲကိရိယာယ၊ သာ ေဝ ဝါစာနမုတၱမာ။

၁၂၄၀။ "ဂမ႓ီရပေညာ ေမဓာဝီ၊ မဂၢါမဂၢႆ ေကာဝိေဒါ။

သာရိပုေတၱာ မဟာပေညာ၊ ဓမၼံ ေဒေသတိ ဘိကၡဳနံ။

၁၂၄၁။ "သခႋေတၱနပိ ေဒေသတိ၊ ဝိတၳာေရနပိ ဘာသတိ။

သာလိကာယိဝ နိေဂၣါေသာ၊ ပဋိဘာနံ ဥဒိယ်တိ [မူကြဲ-ဥဒီရယိ (သီ)] ဥဒီယ်တိ (သ်ာ)] ဥဒယ်တိ (?) ဥ႒ဟတီတိ တံသံဝဏၰနာ]။

၁၂၄၂။ "တႆ တံ ေဒသယႏၲႆ၊ သုဏႏၲိ မဓုရံ ဂိရံ။

သေရန ရဇနီေယန၊ သဝနီေယန ဝဂၢဳနာ။

ဥဒဂၢစိတၱာ မုဒိတာ၊ ေသာတံ ၾသေဓႏၲိ ဘိကၡေဝါ။

၁၂၄၃။ "အဇၨ ပႏၷရေသ ဝိသုဒၶိယာ၊ ဘိကၡဴ ပၪၥသတာ သမာဂတာ။

သံေယာဇနဗႏၶနစၧိဒါ၊ အနီဃာ ခီဏပုနဗ႓ဝါ ဣသီ။

၁၂၄၄။ "စကၠဝတၱီ ယထာ ရာဇာ၊ အမစၥပရိဝါရိေတာ။

သမႏၲာ အႏုပရိေယတိ၊ သာဂရႏၲံ မဟိ ံ ဣမံ။

၁၂၄၅။ "ဧဝံ -၃၇၁ ဝိဇိတသဂၤါမံ၊ သတၳဝါဟံ အႏုတၱရံ။

သာဝကာ ပယိ႐ုပါသႏၲိ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိေနာ။

၁၂၄၆။ "သေဗၺ ဘဂဝေတာ ပုတၱာ၊ ပလာေပတၳ န ဝိဇၨတိ။

တဏွာသလႅႆ ဟႏၲာရံ၊ ဝေႏၵ အာဒိစၥဗႏၶဳနံ။

၁၂၄၇။ "ပေရာသဟႆံ ဘိကၡဴနံ၊ သုဂတံ ပယိ႐ုပါသတိ။

ေဒေသႏၲံ ဝိရဇံ ဓမၼံ၊ နိဗၺာနံ အကုေတာဘယံ။

၁၂၄၈။ "သုဏႏၲိ ဓမၼံ ဝိမလံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။

ေသာဘတိ ဝတ သမၺဳေဒၶါ၊ ဘိကၡဳသံဃပုရကၡေတာ။

၁၂၄၉။ "'နာဂနာေမာ'သိ ဘဂဝါ၊ ဣသီနံ ဣသိသတၱေမာ။

မဟာေမေဃာဝ ဟုတြာန၊ သာဝေက အဘိဝႆသိ။

၁၂၅၀။ "ဒိဝါ ဝိဟာရာ နိကၡမၼ၊ သတၳဳဒႆနကမ်တာ။

သာဝေကာ ေတ မဟာဝီရ၊ ပါေဒ ဝႏၵတိ ဝဂႋေသာ။

၁၂၅၁။ "ဥမၼဂၢပထံ မာရႆ၊ အဘိဘုယ် စရတိ ပဘိဇၨ ခီလာနိ။

တံ ပႆထ ဗႏၶပမုၪၥကရံ၊ အသိတံဝ ဘာဂေသာ ပဝိဘဇၨ။

၁၂၅၂။ "ၾသဃႆ ဟိ နိတရဏတၳံ၊ အေနကဝိဟိတံ မဂၢံ အကၡာသိ။

တသၼိၪၥ အမေတ အကၡာေတ၊ ဓမၼဒသာ ဌိတာ အသံဟီရာ။

၁၂၅၃။ "ပေဇၨာတကေရာ အတိဝိဇၩ [မူကြဲ-အတိဝိဇၩ ဓမၼံ (သီ)] သဗၺဌိတီနံ အတိကၠမမဒၵသ [မူကြဲ-အတိကၠမမဒၵ (သီ၊ က)]

ဉတြာ စ သစၧိကတြာ စ၊ အဂၢံ ေသာ ေဒသယိ ဒသဒၶါနံ။

၁၂၅၄။ "ဧဝံ သုေဒသိေတ ဓေမၼ၊ ေကာ ပမာေဒါ ဝိဇာနတံ ဓမၼံ။

တသၼာ ဟိ တႆ ဘဂဝေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမႆမႏုသိေကၡ။

၁၂၅၅။ "ဗုဒၶါႏုဗုေဒၶါ ေယာ ေထေရာ၊ ေကာ႑ေညာ တိဗၺနိကၠေမာ။

လာဘီ သုခဝိဟာရာနံ၊ ဝိေဝကာနံ အဘိဏွေသာ။

၁၂၅၆။ "ယံ -၃၇၂ သာဝေကန ပတၱဗၺံ၊ သတၳဳ သာသနကာရိနာ။

သဗၺႆ တံ အႏုပၸတၱံ၊ အပၸမတၱႆ သိကၡေတာ။

၁၂၅၇။ "မဟာႏုဘာေဝါ ေတဝိေဇၨာ၊ ေစေတာပရိယေကာဝိေဒါ။

ေကာ႑ေညာ ဗုဒၶဒါယာေဒါ၊ ပါေဒ ဝႏၵတိ သတၳဳေနာ။

၁၂၅၈။ "နဂႆ ပေႆ အာသီနံ၊ မုနိ ံ ဒုကၡႆ ပါရဂုံ။

သာဝကာ ပယိ႐ုပါသႏၲိ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိေနာ။

၁၂၅၉။ "ေစတသာ [မူကြဲ-ေတ ေစတသာ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၈)] အႏုပရိေယတိ၊ ေမာဂၢလႅာေနာ မဟိဒၶိေကာ။

စိတၱံ ေနသံ သမေႏြသံ [မူကြဲ-သမေႏၷသံ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၈)]၊ ဝိပၸမုတၱံ နိ႐ူပဓိ ံ။

၁၂၆၀။ "ဧဝံ သဗၺဂၤသမၸႏၷံ၊ မုနိ ံ ဒုကၡႆ ပါရဂုံ။

အေနကာကာရသမၸႏၷံ၊ ပယိ႐ုပါသႏၲိ ေဂါတမံ။

၁၂၆၁။ "စေႏၵာ ယထာ ဝိဂတဝလာဟေက နေဘ၊ ဝိေရာစတိ ဝီတမေလာဝ ဘာဏုမာ။

ဧဝမၸိ အဂႌရသ တြံ မဟာမုနိ၊ အတိေရာစသိ ယသသာ သဗၺေလာကံ။

၁၂၆၂။ "ကာေဝယ်မတၱာ ဝိစရိမွ ပုေဗၺ၊ ဂါမာ ဂါမံ ပုရာ ပုရံ။

အထဒၵသာမ သမၺဳဒၶံ၊ သဗၺဓမၼာန ပါရဂုံ။

၁၂၆၃။ "ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ မုနိ ဒုကၡႆ ပါရဂူ။

ဓမၼံ သုတြာ ပသီဒိမွ၊ သဒၶါ [မူကြဲ-အဒၶါ (သီ၊ အ႒၊)] ေနာ ဥဒပဇၨထ။

၁၂၆၄။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ခေႏၶ အာယတနာနိ စ။

ဓာတုေယာ စ ဝိဒိတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

၁၂၆၅။ "ဗဟူနံ ဝတ အတၳာယ၊ ဥပၸဇၨႏၲိ တထာဂတာ။

ဣတၳီနံ ပုရိသာနၪၥ၊ ေယ ေတ သာသနကာရကာ။

၁၂၆၆။ "ေတသံ ေခါ ဝတ အတၳာယ၊ ေဗာဓိမဇၩဂမာ မုနိ။

ဘိကၡဴနံ ဘိကၡဳနီနၪၥ၊ ေယ နိရာမဂတဒၵသာ။

၁၂၆၇။ "သုေဒသိတာ စကၡဳမတာ၊ ဗုေဒၶနာဒိစၥဗႏၶဳနာ။

စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ အႏုကမၸာယ ပါဏိနံ။

၁၂၆၈။ "ဒုကၡံ -၃၇၃ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။

အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။

၁၂၆၉။ "ဧဝေမေတ တထာ ဝုတၱာ၊ ဒိ႒ာ ေမ ေတ ယထာ တထာ။

သဒေတၳာ ေမ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၁၂၇၀။ "သြာဂတံ ဝတ ေမ အာသိ၊ မမ ဗုဒၶႆ သႏၲိေက။

သုဝိဘေတၱသု [မူကြဲ-သဝိဘေတၱသု (သီ၊ က၊)] ဓေမၼသု၊ ယံ ေသ႒ံ တဒုပါဂမိ ံ။

၁၂၇၁။ "အဘိညာပါရမိပၸေတၱာ၊ ေသာတဓာတု ဝိေသာဓိတာ။

ေတဝိေဇၨာ ဣဒၶိပေတၱာမွိ၊ ေစေတာပရိယေကာဝိေဒါ။

၁၂၇၂။ "ပုစၧာမိ သတၳာရမေနာမပညံ၊ ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ ေယာ ဝိစိကိစၧာနံ ေဆတၱာ။

အဂၢါဠေဝ ကာလမကာသိ ဘိကၡဳ၊ ဉာေတာ ယသႆီ အဘိနိဗၺဳတေတၱာ။

၁၂၇၃။ "နိေျဂာဓကေပၸါ ဣတိ တႆ နာမံ၊ တယာ ကတံ ဘဂဝါ ျဗာဟၼဏႆ။

ေသာ တံ နမႆံ အစရိ မုတ်ေပေခါ၊ အာရဒၶဝီရိေယာ ဒဠႇဓမၼဒႆီ။

၁၂၇၄။ "တံ သာဝကံ သကၠ မယမၸိ သေဗၺ၊ အညာတုမိစၧာမ သမႏၲစကၡဳ။

သမဝ႒ိတာ ေနာ သဝနာယ ေသာတာ [မူကြဲ-ေဟတုံ (သီ၊ သ်ာ၊) သုတၱနိပါတ႒ကထာ ပႆိတဗၺာ]၊ တုဝံ ေနာ သတၳာ တြမႏုတၱေရာသိ"။

၁၂၇၅။ ဆိႏၵ ေနာ ဝိစိကိစၧံ ျဗဴဟိ ေမတံ၊ ပရိနိဗၺဳတံ ေဝဒယ ဘူရိပည။

မေဇၩဝ ေနာ ဘာသ သမႏၲစကၡဳ၊ သေကၠာဝ ေဒဝါန သဟႆေနေတၱာ။

၁၂၇၆။ "ေယ ေကစိ ဂႏၴာ ဣဓ ေမာဟမဂၢါ၊ အညာဏပကၡာ ဝိစိကိစၧဌာနာ။

တထာဂတံ ပတြာ န ေတ ဘဝႏၲိ၊ စကၡဳဥႇိ ဧတံ ပရမံ နရာနံ။

၁၂၇၇။ "ေနာ -၃၇၄ ေစ ဟိ ဇာတု ပုရိေသာ ကိေလေသ၊ ဝါေတာ ယထာ အဗ႓ဃနံ ဝိဟာေန။

တေမာဝႆ နိဝုေတာ သဗၺေလာေကာ၊ ေဇာတိမေႏၲာပိ န ပဘာေသယ်ဳံ [မူကြဲ-န ေဇာတိမေႏၲာပိ နရာ တေပယ်ဳံ (သု၊ နိ၊ ၃၅၀)]။

၁၂၇၈။ "ဓီရာ စ ပေဇၨာတကရာ ဘဝႏၲိ၊ တံ တံ အဟံ ဝီရ တေထဝ မေည။

ဝိပႆိနံ ဇာနမုပါဂမိမွ၊ ပရိသာသု ေနာ အာဝိကေရာဟိ ကပၸံ။

၁၂၇၉။ "ခိပၸံ ဂိရံ ဧရယ ဝဂၢဳ ဝဂၢဳံ၊ ဟံေသာဝ ပဂၢယွ သဏိကံ နိကူဇ။

ဗိႏၵဳႆေရန သုဝိကပၸိေတန၊ သေဗၺဝ ေတ ဥဇၨဳဂတာ သုေဏာမ။

၁၂၈၀။ "ပဟီနဇာတိမရဏံ အေသသံ၊ နိဂၢယွ ေဓါနံ ဝေဒႆာမိ [မူကြဲ-ပဋိေဝဒိယာမိ (သီ၊ က၊)] ဓမၼံ။

န ကာမကာေရာ ဟိ [မူကြဲ-ေဟာတိ (သီ၊ က၊)] ပုထုဇၨနာနံ၊ သေခၤယ်ကာေရာ စ [မူကြဲ-ဝ (ဗဟူသု)] တထာဂတာနံ။

၁၂၈၁။ "သမၸႏၷေဝယ်ာကရဏံ တေဝဒံ၊ သမုဇၨဳပညႆ သမုဂၢဟီတံ။

အယမၪၨလိ ပစၧိေမာ သုပၸဏာမိေတာ၊ မာ ေမာဟယီ ဇာနမေနာမပည။

၁၂၈၂။ "ပေရာပရံ အရိယဓမၼံ ဝိဒိတြာ၊ မာ ေမာဟယီ ဇာနမေနာမဝီရိယ။

ဝါရိ ံ ယထာ ဃမၼနိ ဃမၼတေတၱာ၊ ဝါစာဘိကခၤါမိ သုတံ ပဝႆ။

၁၂၈၃။ "ယဒတၳိကံ ျဗဟၼစရိယံ အစရီ၊ ကပၸါယေနာ ကစၥိႆတံ အေမာဃံ။

နိဗၺာယိ ေသာ အာဒု သဥပါဒိေသေသာ [မူကြဲ-အႏုပါဒိေသသာ (သီ)] အႏုပါဒိေသေသာ (က)] ယထာ ဝိမုေတၱာ အဟု တံ သုေဏာမ။

၁၂၈၄။ "'အေစၧစၧိ -၃၇၅ တဏွံ ဣဓ နာမ႐ူေပ၊

(ဣတိ ဘဂဝါ) ကဏွႆ ေသာတံ ဒီဃရတၱာႏုသယိတံ။

အတာရိ ဇာတိ ံ မရဏံ အေသသံ'၊ ဣစၥျဗဝိ ဘဂဝါ ပၪၥေသေ႒ာ။

၁၂၈၅။ "ဧသ သုတြာ ပသီဒါမိ၊ ဝေစာ ေတ ဣသိသတၱမ။

အေမာဃံ ကိရ ေမ ပု႒ံ၊ န မံ ဝေၪၥသိ ျဗာဟၼေဏာ။

၁၂၈၆။ "ယထာ ဝါဒီ တထာ ကာရီ၊ အဟု ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။

အေစၧစၧိ မစၥဳေနာ ဇာလံ၊ တတံ မာယာဝိေနာ ဒဠႇံ။

၁၂၈၇။ "အဒၵသ ဘဂဝါ အာဒိ ံ၊ ဥပါဒါနႆ ကပၸိေယာ။

အစၥဂါ ဝတ ကပၸါေနာ၊ မစၥဳေဓယ်ံ သုဒုတၱရံ။

၁၂၈၈။ "တံ ေဒဝေဒဝံ ဝႏၵာမိ၊ ပုတၱံ ေတ ဒြိပဒုတၱမ။

အႏုဇာတံ မဟာဝီရံ၊ နာဂံ နာဂႆ ၾသရသ"ႏၲိ။

ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဝဂႌေသာ ေထေရာ ဂါထာေယာ

အဘာသိတၳာတိ။

မဟာနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သတၱတိမွိ နိပါတမွိ၊ ဝဂႌေသာ ပဋိဘာဏဝါ။

ဧေကာဝ ေထေရာ နတၳေညာ၊ ဂါထာေယာ ဧကသတၱတီတိ။

နိ႒ိတာ ေထရဂါထာေယာ။

တၾတဳဒၵါနံ --

သဟႆံ ေဟာႏၲိ တာ ဂါထာ၊ တီဏိ သ႒ိသတာနိ စ။

ေထရာ စ ေဒြ သတာ သ႒ိ၊ စတၱာေရာ စ ပကာသိတာ။

သီဟနာဒံ နဒိတြာန၊ ဗုဒၶပုတၱာ အနာသဝါ။

ေခမႏၲံ ပါပုဏိတြာန၊ အဂၢိခႏၶာဝ နိဗၺဳတာတိ။

ေထရဂါထာပါဠိ နိ႒ိတာ။

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ခုဒၵကနိကာေယ

ေထရီဂါထာပါဠိ

၁။ ဧကကနိပါေတာ

၁။ အညတရာေထရီဂါထာ

၁။ "သုခံ -၃၇၇ သုပါဟိ ေထရိေက၊ ကတြာ ေစာေဠန ပါ႐ုတာ။

ဥပသေႏၲာ ဟိ ေတ ရာေဂါ၊ သုကၡဍာကံ ဝ ကုမ႓ိယ"ႏၲိ။

ဣတၳံ သုဒံ အညတရာ ေထရီ အပညာတာ ဘိကၡဳနီ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၂။ မုတၱာေထရီဂါထာ

၂။ "မုေတၱ မုစၥႆု ေယာေဂဟိ၊ စေႏၵာ ရာဟုဂၢဟာ ဣဝ။

ဝိပၸမုေတၱန စိေတၱန၊ အနဏာ ဘုၪၨ ပိ႑က"ႏၲိ။

ဣတၳံ သုဒံ ဘဂဝါ မုတၱံ သိကၡမာနံ ဣမာယ ဂါထာယ အဘိဏွံ ၾသဝဒတီတိ။

၃။ ပုဏၰာေထရီဂါထာ

၃။ "ပုေဏၰ ပူရႆု ဓေမၼဟိ၊ စေႏၵာ ပႏၷရေသရိဝ။

ပရိပုဏၰာယ ပညာယ၊ တေမာခႏၶံ [မူကြဲ-တေမာကၡႏၶံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ပဒါလယာ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ ပုဏၰာ ေထရီ ဂါထံ အဘာသိတၳာတိ။

၄။ တိႆာေထရီဂါထာ

၄။ "တိေႆ သိကၡႆု သိကၡာယ၊ မာ တံ ေယာဂါ ဥပစၥဂုံ။

သဗၺေယာဂဝိသံယုတၱာ၊ စရ ေလာေက အနာသဝါ"တိ။

။ တိႆာ ေထရီ။။

၅။ အညတရာတိႆာေထရီဂါထာ

၅။ "တိေႆ -၃၇၈ ယုၪၨႆု ဓေမၼဟိ၊ ခေဏာ တံ မာ ဥပစၥဂါ။

ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ"တိ။

။ အညတရာ တိႆာ ေထရီ။။

၆။ ဓီရာေထရီဂါထာ

၆။ "ဓီေရ နိေရာဓံ ဖုေသဟိ [မူကြဲ-ဖုေႆဟိ (သီ)] သညာဝူပသမံ သုခံ။

အာရာဓယာဟိ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမမႏုတၱရ"ႏၲိ [မူကြဲ-ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရႏၲိ (သီ၊ သ်ာ)]

။ ဓီရာ ေထရီ။။

၇။ ဝီရာေထရီဂါထာ

၇။ "ဝီရာ ဝီေရဟိ [မူကြဲ-ဓီရာ ဓီေရဟိ (က၊)] ဓေမၼဟိ၊ ဘိကၡဳနီ ဘာဝိတိႁႏၵိယာ။

ဓာေရဟိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟိနိ"ႏၲိ [မူကြဲ-သဝါဟနႏၲိ (က)]

။ ဝီရာ ေထရီ။။

၈။ မိတၱာေထရီဂါထာ

၈။ "သဒၶါယ ပဗၺဇိတြာန၊ မိေတၱ မိတၱရတာ ဘဝ။

ဘာေဝဟိ ကုသေလ ဓေမၼ၊ ေယာဂေကၡမႆ ပတၱိယာ"တိ။

။ မိတၱာ ေထရီ။။

၉။ ဘျဒာေထရီဂါထာ

၉။ "သဒၶါယ ပဗၺဇိတြာန၊ ဘေျဒ ဘျဒရတာ ဘဝ။

ဘာေဝဟိ ကုသေလ ဓေမၼ၊ ေယာဂေကၡမမႏုတၱရ"ႏၲိ။

။ ဘျဒာ ေထရီ။။

၁၀။ ဥပသမာေထရီဂါထာ

၁၀။ "ဥပသေမ တေရ ၾသဃံ၊ မစၥဳေဓယ်ံ သုဒုတၱရံ။

ဓာေရဟိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟန"ႏၲိ။

။ ဥပသမာ ေထရီ။။

၁၁။ မုတၱာေထရီဂါထာ

၁၁။ "သုမုတၱာ -၃၇၉ သာဓုမုတၱာမွိ၊ တီဟိ ခုေဇၨဟိ မုတၱိယာ။

ဥဒုကၡေလန မုသေလန၊ ပတိနာ ခုဇၨေကန စ။

မုတၱာမွိ ဇာတိမရဏာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ"တိ။

။ မုတၱာ ေထရီ။။

၁၂။ ဓမၼဒိႏၷာေထရီဂါထာ

၁၂။ "ဆႏၵဇာတာ အဝသာယီ၊ မနသာ စ ဖုဋာ [မူကြဲ-ဖု႒ာ (သ်ာ)] ဖုဌာ (သီ၊ အ႒၊)] သိယာ။

ကာေမသု အပၸဋိဗဒၶစိတၱာ [မူကြဲ-အပၸဋိဗႏၶစိတၱာ (က)] ဥဒၶံေသာတာတိ ဝုစၥတီ"တိ [မူကြဲ-ဥဒၶံေသာတာ ဝိမုစၥတီတိ (သီ၊ ပီ)]

။ ဓမၼဒိႏၷာ ေထရီ။။

၁၃။ဝိသာခါေထရီဂါထာ

၁၃။ "ကေရာထ ဗုဒၶသာသနံ၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။

ခိပၸံ ပါဒါနိ ေဓါဝိတြာ၊ ဧကမေႏၲ နိသီဒထာ"တိ။

။ ဝိသာခါ ေထရီ။။

၁၄။သုမနာေထရီဂါထာ

၁၄။ "ဓာတုေယာ ဒုကၡေတာ ဒိသြာ၊ မာ ဇာတိ ံ ပုနရာဂမိ။

ဘေဝ ဆႏၵံ ဝိရာေဇတြာ၊ ဥပသႏၲာ စရိႆသီ"တိ။

။ သုမနာ ေထရီ။။

၁၅။ ဥတၱရာေထရီဂါထာ

၁၅။ "ကာေယန သံဝုတာ အာသိ ံ၊ ဝါစာယ ဥဒ ေစတသာ။

သမူလံ တဏွမဗၺဳယွ၊ သီတိဘူတာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ ဥတၱရာ ေထရီ။။

၁၆။ ဝုၯပဗၺဇိတသုမနာေထရီဂါထာ

၁၆။ "သုခံ တြံ ဝုၯိေက ေသဟိ၊ ကတြာ ေစာေဠန ပါ႐ူတာ။

ဥပသေႏၲာ ဟိ ေတ ရာေဂါ၊ သီတိဘူတာသိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ သုမနာ ဝုၯပဗၺဇိတာ ေထရီ။။

၁၇။ ဓမၼာေထရီဂါထာ

၁၇။ "ပိ႑ပါတံ -၃၈၀ စရိတြာန၊ ဒ႑ေမာလုဗ႓ ဒုဗၺလာ။

ေဝဓမာေနဟိ ဂေတၱဟိ၊ တေတၳဝ နိပတိ ံ ဆမာ။

ဒိသြာ အာဒီနဝံ ကာေယ၊ အထ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ"တိ။

။ ဓမၼာ ေထရီ။။

၁၈။ သံဃာေထရီဂါထာ

၁၈။ "ဟိတြာ ဃေရ ပဗၺဇိတြာ [မူကြဲ-ပဗၺဇိတာ (သီ၊ အ႒)] ဟိတြာ ပုတၱံ ပသုံ ပိယံ။

ဟိတြာ ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ၊ အဝိဇၨၪၥ ဝိရာဇိယ။

သမူလံ တဏွမဗၺဳယွ၊ ဥပသႏၲာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ သံဃာ ေထရီ။။

ဧကကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၂။ ဒုကနိပါေတာ

၁။ အဘိ႐ူပနႏၵာေထရီဂါထာ

၁၉။ [မူကြဲ-အပ၊ ေထရီ ၂။၄။၁၅၇ အပဒါေနပိ] "အာတုရံ -၃၈၁ အသုစိ ံ ပူတိ ံ၊ ပႆ နေႏၵ သမုႆယံ။

အသုဘာယ စိတၱံ ဘာေဝဟိ၊ ဧကဂၢံ သုသမာဟိတံ။

၂၀။ "အနိမိတၱၪၥ ဘာေဝဟိ၊ မာနာႏုသယမုဇၨဟ။

တေတာ မာနာဘိသမယာ၊ ဥပသႏၲာ စရိႆသီ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ ဘဂဝါ အဘိ႐ူပနႏၵံ သိကၡမာနံ ဣမာဟိ ဂါထာဟိ အဘိဏွံ ၾသဝဒတီတိ [မူကြဲ-ဣတၳံ သုဒံ ဘဂဝါ အဘိ႐ူပနႏၵံ သိကၡမာနံ ဣမာဟိ ဂါထာဟိ အဘိဏွံ ၾသဝဒတီတိ (က)]

၂။ ေဇႏၲာေထရီဂါထာ

၂၁။ "ေယ ဣေမ သတၱ ေဗာဇၩဂၤါ၊ မဂၢါ နိဗၺာနပတၱိယာ။

ဘာဝိတာ ေတ မယာ သေဗၺ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတာ။

၂၂။ "ဒိေ႒ာ ဟိ ေမ ေသာ ဘဂဝါ၊ အႏၲိေမာယံ သမုႆေယာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

ဣတၳံ သုဒံ ေဇႏၲာ ေထရီ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။

၃။ သုမဂၤလမာတာေထရီဂါထာ

၂၃။ "သုမုတၱိကာ သုမုတၱိကာ [မူကြဲ-သုမုတၱိေက သုမုတၱိေက (သီ)] သုမုတၱိေက သုမုတၱိကာ (သ်ာ၊ က)] သာဓုမုတၱိကာမွိ မုသလႆ။

အဟိရိေကာ ေမ ဆတၱကံ ဝါပိ၊ ဥကၡလိကာ ေမ ေဒၮဳဘံ ဝါတိ။

၂၄။ "ရာဂၪၥ အဟံ ေဒါသၪၥ၊ စိစၥိဋိ စိစၥိဋီတိ ဝိဟနာမိ။

သာ ႐ုကၡမူလမုပဂမၼ၊ အေဟာ သုခႏၲိ သုခေတာ စ်ာယာမီ"တိ။

။ သုမဂၤလမာတာ ေထရီ [မူကြဲ-အညတရာ ေထရီ ဘိကၡဳနီ အပညာတာ (သ်ာ၊ က)]

၄။ အၯကာသိေထရီဂါထာ

၂၅။ "ယာဝ ကာသိဇနပေဒါ၊ သုေကၤါ ေမ တတၳေကာ အဟု။

တံ ကတြာ ေနဂေမာ အဂၣံ၊ အေၯနဂၣံ ဌေပသိ မံ။

၂၆။ "အထ -၃၈၂ နိဗၺိႏၵဟံ ႐ူေပ၊ နိဗၺိႏၵၪၥ ဝိရဇၨဟံ။

မာ ပုန ဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာေဝယ်ံ ပုနပၸဳနံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ သစၧိကတာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ အၯကာသိ ေထရီ။။

၅။ စိတၱာေထရီဂါထာ

၂၇။ "ကိၪၥာပိ ေခါမွိ ကိသိကာ၊ ဂိလာနာ ဗာဠႇဒုဗၺလာ။

ဒ႑ေမာလုဗ႓ ဂစၧာမိ၊ ပဗၺတံ အဘိ႐ူဟိယ။

၂၈။ "သံဃာဋိ ံ နိကၡိပိတြာန၊ ပတၱကၪၥ နိကုဇၨိယ။

ေသေလ ခေမ႓သိမတၱာနံ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလိယာ"တိ။

။ စိတၱာ ေထရီ။။

၆။ ေမတၱိကာေထရီဂါထာ

၂၉။ "ကိၪၥာပိ ေခါမွိ ဒုကၡိတာ၊ ဒုဗၺလာ ဂတေယာဗၺနာ။

ဒ႑ေမာလုဗ႓ ဂစၧာမိ၊ ပဗၺတံ အဘိ႐ူဟိယ။

၃၀။ "နိကၡိပိတြာန သံဃာဋိ ံ၊ ပတၱကၪၥ နိကုဇၨိယ။

နိသိႏၷာ စမွိ ေသလမွိ၊ အထ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ ေမတၱိကာ ေထရီ။။

၇။ မိတၱာေထရီဂါထာ

၃၁။ "စာတုဒၵသိ ံ ပၪၥဒသိ ံ၊ ယာ စ ပကၡႆ အ႒မီ။

ပါဋိဟာရိယပကၡၪၥ၊ အ႒ဂၤသုသမာဂတံ။

၃၂။ "ဥေပါသထံ ဥပါဂစၧိ ံ၊ ေဒဝကာယာဘိနႏၵိနီ။

သာဇၨ ဧေကန ဘေတၱန၊ မု႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုတာ။

ေဒဝကာယံ န ပေတၳဟံ၊ ဝိေနယ် ဟဒေယ ဒရ"ႏၲိ။

။ မိတၱာ ေထရီ။။

၈။ အဘယမာတုေထရီဂါထာ

၃၃။ "ဥဒၶံ ပါဒတလာ အမၼ၊ အေဓါ ေဝ ေကသမတၳကာ။

ပစၥေဝကၡႆုမံ ကာယံ၊ အသုစိ ံ ပူတိဂႏၶိကံ။

၃၄။ "ဧဝံ -၃၈၃ ဝိဟရမာနာယ၊ သေဗၺာ ရာေဂါ သမူဟေတာ။

ပရိဠာေဟာ သမုစၧိေႏၷာ၊ သီတိဘူတာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ အဘယမာတု ေထရီ။။

၉။ အဘယာေထရီဂါထာ

၃၅။ "အဘေယ ဘိဒုေရာ ကာေယာ၊ ယတၳ သတာ ပုထုဇၨနာ။

နိကၡိပိႆာမိမံ ေဒဟံ၊ သမၸဇာနာ သတီမတီ။

၃၆။ "ဗဟူဟိ ဒုကၡဓေမၼဟိ၊ အပၸမာဒရတာယ ေမ။

တဏွကၡေယာ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ အဘယာ ေထရီ။။

၁၀။ သာမာေထရီဂါထာ

၃၇။ "စတုကၡတၱဳံ ပၪၥကၡတၱဳံ၊ ဝိဟာရာ ဥပနိကၡမိ ံ။

အလဒၶါ ေစတေသာ သႏၲိ ံ၊ စိေတၱ အဝသဝတၱိနီ။

တႆာ ေမ အ႒မီ ရတၱိ၊ ယေတာ တဏွာ သမူဟတာ။

၃၈။ "ဗဟူဟိ ဒုကၡဓေမၼဟိ၊ အပၸမာဒရတာယ ေမ။

တဏွကၡေယာ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ သာမာ ေထရီ။။

ဒုကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၃။ တိကနိပါေတာ

၁။ အပရာသာမာေထရီဂါထာ

၃၉။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ -၃၈၄၊ ယေတာ ပဗၺဇိတာယ ေမ။

နာဘိဇာနာမိ စိတၱႆ၊ သမံ လဒၶံ ကုဒါစနံ။

၄၀။ "အလဒၶါ ေစတေသာ သႏၲိ ံ၊ စိေတၱ အဝသဝတၱိနီ။

တေတာ သံေဝဂမာပါဒိ ံ၊ သရိတြာ ဇိနသာသနံ။

၄၁။ "ဗဟူဟိ ဒုကၡဓေမၼဟိ၊ အပၸမာဒရတာယ ေမ။

တဏွကၡေယာ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

အဇၨ ေမ သတၱမီ ရတၱိ၊ ယေတာ တဏွာ ဝိေသာသိတာ"တိ။

။ အပရာ သာမာ ေထရီ။။

၂။ ဥတၱမာေထရီဂါထာ

၄၂။ "စတုကၡတၱဳံ ပၪၥကၡတၱဳံ၊ ဝိဟာရာ ဥပနိကၡမိ ံ။

အလဒၶါ ေစတေသာ သႏၲိ ံ၊ စိေတၱ အဝသဝတၱိနီ။

၄၃။ "သာ ဘိကၡဳနိ ံ ဥပဂစၧိ ံ၊ ယာ ေမ သဒၶါယိကာ အဟု။

သာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ခႏၶာယတနဓာတုေယာ။

၄၄။ "တႆာ ဓမၼံ သုဏိတြာန၊ ယထာ မံ အႏုသာသိ သာ။

သတၱာဟံ ဧကပလႅေကၤန၊ နိသီဒိ ံ ပီတိသုခသမပၸိတာ [မူကြဲ-နိသီဒိ ံ သုခသမပၸိတာ (သီ)]

အ႒မိယာ ပါေဒ ပသာေရသိ ံ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလိယာ"တိ။

။ ဥတၱမာ ေထရီ။။

၃။ အပရာဥတၱမာေထရီဂါထာ

၄၅။ "ေယ ဣေမ သတၱ ေဗာဇၩဂၤါ၊ မဂၢါ နိဗၺာနပတၱိယာ။

ဘာဝိတာ ေတ မယာ သေဗၺ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတာ။

၄၆။ "သုညတႆာနိမိတၱႆ၊ လာဘိနီဟံ ယဒိစၧကံ။

ၾသရသာ ဓီတာ ဗုဒၶႆ၊ နိဗၺာနာဘိရတာ သဒါ။

၄၇။ "သေဗၺ -၃၈၅ ကာမာ သမုစၧိႏၷာ၊ ေယ ဒိဗၺာ ေယ စ မာႏုသာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ အပရာ ဥတၱမာ ေထရီ။။

၄။ ဒႏၲိကာေထရီဂါထာ

၄၈။ "ဒိဝါဝိဟာရာ နိကၡမၼ၊ ဂိဇၩကူဋမွိ ပဗၺေတ။

နာဂံ ၾသဂါဟမုတၱိဏၰံ၊ နဒီတီရမွိ အဒၵသံ။

၄၉။ "ပုရိေသာ အကၤုသမာဒါယ၊ 'ေဒဟိ ပါဒ'ႏၲိ ယာစတိ။

နာေဂါ ပသာရယီ ပါဒံ၊ ပုရိေသာ နာဂမာ႐ုဟိ။

၅၀။ "ဒိသြာ အဒႏၲံ ဒမိတံ၊ မႏုႆာနံ ဝသံ ဂတံ။

တေတာ စိတၱံ သမာေဓသိ ံ၊ ခလု တာယ ဝနံ ဂတာ"တိ။

။ ဒႏၲိကာ ေထရီ။။

၅။ ဥဗၺိရိေထရီဂါထာ

၅၁။ "အမၼ ဇီဝါတိ ဝနမွိ ကႏၵသိ၊ အတၱာနံ အဓိဂစၧ ဥဗၺိရိ။

စုလႅာသီတိသဟႆာနိ [မူကြဲ-စူဠာသီတိသဟႆာနိ (သီ)] သဗၺာ ဇီဝသနာမိကာ။

ဧတမွာဠာဟေန ဒၯာ၊ တာသံ ကမႏုေသာစသိ။

၅၂။ "အဗၺဟီ [မူကြဲ-အဗၺဳတီ (သ်ာ)] အဗၺဳဠႇံ (က၊)] ဝတ ေမ သလႅံ၊ ဒုဒၵသံ ဟဒယႆိတံ [မူကြဲ-ဟဒယနိႆိတံ (သီ၊ သ်ာ)]

ယံ ေမ ေသာကပေရတာယ၊ ဓီတုေသာကံ ဗ်ပါႏုဒိ။

၅၃။ "သာဇၨ အဗၺဴဠႇသလႅာဟံ၊ နိစၧာတာ ပရိနိဗၺဳတာ။

ဗုဒၶံ ဓမၼၪၥ သံဃၪၥ၊ ဥေပမိ သရဏံ မုနိ"ႏၲိ။

။ ဥဗၺိရီ ေထရီ။။

၆။ သုကၠာေထရီဂါထာ

၅၄။ "ကိ ံေမ ကတာ ရာဇဂေဟ မႏုႆာ၊ မဓုံ ပီတာဝ [မူကြဲ-မဓုပီတာဝ (သီ၊)] အစၧေရ။

ေယ သုကၠံ န ဥပါသႏၲိ၊ ေဒေသႏၲိ ံ ဗုဒၶသာသနံ။

၅၅။ "တၪၥ အပၸဋိဝါနီယံ၊ အေသစနကေမာဇဝံ။

ပိဝႏၲိ မေည သပၸညာ၊ ဝလာဟကမိဝဒၶဂူ။

၅၆။ "သုကၠာ -၃၈၆ သုေကၠဟိ ဓေမၼဟိ၊ ဝီတရာဂါ သမာဟိတာ။

ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟန"ႏၲိ။

။ သုကၠာ ေထရီ။။

၇။ ေသလာေထရီဂါထာ

၅၇။ "နတၳိ နိႆရဏံ ေလာေက၊ ကိ ံ ဝိေဝေကန ကာဟသိ။

ဘုၪၨာဟိ ကာမရတိေယာ၊ မာဟု ပစၧာႏုတာပိနီ"။

၅၈။ "သတၱိသူလူပမာ ကာမာ၊ ခႏၶာသံ အဓိကု႗နာ။

ယံ တြံ 'ကာမရတိ ံ' ျဗဴသိ၊ 'အရတီ' ဒါနိ သာ မမ။

၅၉။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ [မူကြဲ-နႏၵိ (သီ၊ သ်ာ)] တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲကာ"တိ။

။ ေသလာ ေထရီ။။

၈။ ေသာမာေထရီဂါထာ

၆၀။ "ယံ တံ ဣသီဟိ ပတၱဗၺံ၊ ဌာနံ ဒုရဘိသမ႓ဝံ။

န တံ ဒြဂၤုလပညာယ၊ သကၠာ ပေပၸါတုမိတၳိယာ"။

၆၁။ "ဣတၳိဘာေဝါ ေနာ ကိ ံ ကယိရာ၊ စိတၱမွိ သုသမာဟိေတ။

ဉာဏမွိ ဝတၱမာနမွိ၊ သမၼာ ဓမၼံ ဝိပႆေတာ။

၆၂။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲကာ"တိ။

။ ေသာမာ ေထရီ။။

တိကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၄။ စတုကၠနိပါေတာ

၁။ ဘဒၵါကာပိလာနီေထရီဂါထာ

၆၃။ "ပုေတၱာ -၃၈၇ ဗုဒၶႆ ဒါယာေဒါ၊ ကႆေပါ သုသမာဟိေတာ။

ပုေဗၺနိဝါသံ ေယာေဝဒိ၊ သဂၢါပါယၪၥ ပႆတိ။

၆၄။ "အေထာ ဇာတိကၡယံ ပေတၱာ၊ အဘိညာေဝါသိေတာ မုနိ။

ဧတာဟိ တီဟိ ဝိဇၨာဟိ၊ ေတဝိေဇၨာ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။

၆၅။ "တေထဝ ဘဒၵါ ကာပိလာနီ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိနီ။

ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟနံ။

၆၆။ "ဒိသြာ အာဒီနဝံ ေလာေက၊ ဥေဘာ ပဗၺဇိတာ မယံ။

တ်မွ ခီဏာသဝါ ဒႏၲာ၊ သီတိဘူတမွ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ ဘဒၵါ ကာပိလာနီ ေထရီ။။

စတုကၠနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၅။ ပၪၥကနိပါေတာ

၁။ အညတရာေထရီဂါထာ

၆၇။ "ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ -၃၈၈၊ ယေတာ ပဗၺဇိတာ အဟံ။

နာစၧရာသံဃာတမတၱမၸိ၊ စိတၱႆူပသမဇၩဂံ။

၆၈။ "အလဒၶါ ေစတေသာ သႏၲိ ံ၊ ကာမရာေဂနဝႆုတာ။

ဗာဟာ ပဂၢယွ ကႏၵႏၲီ၊ ဝိဟာရံ ပါဝိသိ ံ အဟံ။

၆၉။ "သာ ဘိကၡဳနိ ံ ဥပါဂစၧိ ံ၊ ယာ ေမ သဒၶါယိကာ အဟု။

သာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ခႏၶာယတနဓာတုေယာ။

၇၀။ "တႆာ ဓမၼံ သုဏိတြာန၊ ဧကမေႏၲ ဥပါဝိသိ ံ။

ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

၇၁။ "ေစေတာပရိစၥဉာဏၪၥ [မူကြဲ-ေစေတာပရိယဉာဏၪၥ (က)] ေသာတဓာတု ဝိေသာဓိတာ။

ဣဒၶီပိ ေမ သစၧိကတာ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ။

ဆဠဘိညာ [မူကြဲ-ဆ ေမဘိညာ (သ်ာ၊ က၊)] သစၧိကတာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ႏၲိ။

။ အညတရာ ေထရီ ။။

၂။ ဝိမလာေထရီဂါထာ

၇၂။ "မတၱာ ဝေဏၰန ႐ူေပန၊ ေသာဘေဂၢန ယေသန စ။

ေယာဗၺေနန စုပတၳဒၶါ၊ အညာသမတိမညိဟံ။

၇၃။ "ဝိဘူေသတြာ ဣမံ ကာယံ၊ သုစိတၱံ ဗာလလာပနံ။

အ႒ာသိ ံ ေဝသိဒြါရမွိ၊ လုေဒၵါ ပါသမိေဝါၮိယ။

၇၄။ "ပိလႏၶနံ ဝိဒံေသႏၲီ၊ ဂုယွံ ပကာသိကံ ဗဟုံ။

အကာသိ ံ ဝိဝိဓံ မာယံ၊ ဥဇၨဂၣႏၲီ ဗဟုံ ဇနံ။

၇၅။ "သာဇၨ ပိ႑ံ စရိတြာန၊ မု႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုတာ။

နိသိႏၷာ ႐ုကၡမူလမွိ၊ အဝိတကၠႆ လာဘိနီ။

၇၆။ "သေဗၺ ေယာဂါ သမုစၧိႏၷာ၊ ေယ ဒိဗၺာ ေယ စ မာႏုသာ။

ေခေပတြာ အာသေဝ သေဗၺ၊ သီတိဘူတာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ ဝိမလာ ပုရာဏဂဏိကာ ေထရီ။။

၃။ သီဟာေထရီဂါထာ

၇၇။ "အေယာနိေသာ -၃၈၉ မနသိကာရာ၊ ကာမရာေဂန အ႗ိတာ။

အေဟာသိ ံ ဥဒၶတာ ပုေဗၺ၊ စိေတၱ အဝသဝတၱိနီ။

၇၈။ "ပရိယု႒ိတာ ေကႅေသဟိ၊ သုဘသညာႏုဝတၱိနီ။

သမံ စိတၱႆ န လဘိ ံ၊ ရာဂစိတၱဝသာႏုဂါ။

၇၉။ "ကိသာ ပ႑ဳ ဝိဝဏၰာ စ၊ သတၱ ဝႆာနိ စာရိဟံ။

နာဟံ ဒိဝါ ဝါ ရတၱိ ံ ဝါ၊ သုခံ ဝိႏၵိ ံ သုဒုကၡိတာ။

၈၀။ "တေတာ ရဇၨဳံ ဂေဟတြာန၊ ပါဝိသိ ံ ဝနမႏၲရံ။

ဝရံ ေမ ဣဓ ဥဗၺႏၶံ၊ ယၪၥ ဟီနံ ပုနာစေရ။

၈၁။ "ဒဠႇပါသံ [မူကြဲ-ဒဠႇံ ပါသံ (သီ၊)] ကရိတြာန၊ ႐ုကၡသာခါယ ဗႏၶိယ။

ပကၡိပိ ံ ပါသံ ဂီဝါယံ၊ အထ စိတၱံ ဝိမုစၥိ ေမ"တိ။

။ သီဟာ ေထရီ။။

၄။ သုႏၵရီနႏၵာေထရီဂါထာ

၈၂။ "အာတုရံ အသုစိ ံ ပူတိ ံ၊ ပႆ နေႏၵ သမုႆယံ။

အသုဘာယ စိတၱံ ဘာေဝဟိ၊ ဧကဂၢံ သုသမာဟိတံ။

၈၃။ "ယထာ ဣဒံ တထာ ဧတံ၊ ယထာ ဧတံ တထာ ဣဒံ။

ဒုဂၢႏၶံ ပူတိကံ ဝါတိ၊ ဗာလာနံ အဘိနႏၵိတံ။

၈၄။ "ဧဝေမတံ အေဝကၡႏၲီ၊ ရတၱိႏၵိဝမတႏၵိတာ။

တေတာ သကာယ ပညာယ၊ အဘိနိဗၺိဇၩ [မူကြဲ-အဘိနိဗၺိဇၨ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဒကၡိသံ။

၈၅။ "တႆာ ေမ အပၸမတၱာယ၊ ဝိစိနႏၲိယာ ေယာနိေသာ။

ယထာဘူတံ အယံ ကာေယာ၊ ဒိေ႒ာ သႏၲရဗာဟိေရာ။

၈၆။ "အထ နိဗၺိႏၵဟံ ကာေယ၊ အဇၩတၱၪၥ ဝိရဇၨဟံ။

အပၸမတၱာ ဝိသံယုတၱာ၊ ဥပသႏၲာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ သုႏၵရီနႏၵာ ေထရီ။။

၅။ နႏၵဳတၱရာေထရီဂါထာ

၈၇။ "အဂၢိ ံ စႏၵၪၥ သူရိယၪၥ၊ ေဒဝတာ စ နမႆိဟံ။

နဒီတိတၳာနိ ဂႏ႖ာန၊ ဥဒကံ ၾသ႐ုဟာမိဟံ။

၈၈။ "ဗဟူဝတသမာဒါနာ -၃၉၀၊ အၯံ သီသႆ ၾသလိခိ ံ။

ဆမာယ ေသယ်ံ ကေပၸမိ၊ ရတၱိ ံ ဘတၱံ န ဘုၪၨဟံ။

၈၉။ "ဝိဘူသာမ႑နရတာ၊ ႏွာပႏုစၧာဒေနဟိ စ။

ဥပကာသိ ံ ဣမံ ကာယံ၊ ကာမရာေဂန အ႗ိတာ။

၉၀။ "တေတာ သဒၶံ လဘိတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

ဒိသြာ ကာယံ ယထာဘူတံ၊ ကာမရာေဂါ သမူဟေတာ။

၉၁။ "သေဗၺ ဘဝါ သမုစၧိႏၷာ၊ ဣစၧာ စ ပတၳနာပိ စ။

သဗၺေယာဂဝိသံယုတၱာ၊ သႏၲိ ံ ပါပုဏိ ေစတေသာ"တိ။

။ နႏၵဳတၱရာ ေထရီ။။

၆။ မိတၱာကာဠီေထရီဂါထာ

၉၂။ "သဒၶါယ ပဗၺဇိတြာန၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

ဝိစရိ ံဟံ ေတန ေတန၊ လာဘသကၠာရဥႆုကာ။

၉၃။ "ရိၪၥိတြာ ပရမံ အတၳံ၊ ဟီနမတၳံ အေသဝိဟံ။

ကိေလသာနံ ဝသံ ဂႏ႖ာ၊ သာမညတၳံ န ဗုဇၩိဟံ။

၉၄။ "တႆာ ေမ အဟု သံေဝေဂါ၊ နိသိႏၷာယ ဝိဟာရေက။

ဥမၼဂၢပဋိပႏၷာမွိ၊ တဏွာယ ဝသမာဂတာ။

၉၅။ "အပၸကံ ဇီဝိတံ မယွံ၊ ဇရာ ဗ်ာဓိ စ မဒၵတိ။

ပုရာယံ ဘိဇၨတိ [မူကြဲ-ဇရာယ ဘိဇၨေတ (သီ၊)] ကာေယာ၊ န ေမ ကာေလာ ပမဇၨိတုံ။

၉၆။ "ယထာဘူတမေဝကၡႏၲီ၊ ခႏၶာနံ ဥဒယဗၺယံ။

ဝိမုတၱစိတၱာ ဥ႒ာသိ ံ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသန"ဪဦဪတၱိ။

။ မိတၱာ ကာဠီ ေထရီ။။

၇။ သကုလာေထရီဂါထာ

၉၇။ "အဂါရသၼိ ံ ဝသႏၲီဟံ၊ ဓမၼံ သုတြာန ဘိကၡဳေနာ။

အဒၵသံ ဝိရဇံ ဓမၼံ၊ နိဗၺာနံ ပဒမစၥဳတံ။

၉၈။ "သာဟံ ပုတၱံ ဓီတရၪၥ၊ ဓနဓညၪၥ ဆၮိယ။

ေကေသ ေဆဒါပယိတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

၉၉။ "သိကၡမာနာ -၃၉၁ အဟံ သႏၲီ၊ ဘာေဝႏၲီ မဂၢမၪၨသံ။

ပဟာသိ ံ ရာဂေဒါသၪၥ၊ တေဒကေ႒ စ အာသေဝ။

၁၀၀။ "ဘိကၡဳနီ ဥပသမၸဇၨ၊ ပုဗၺဇာတိမႏုႆရိ ံ။

ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ [မူကြဲ-ဝိေသာဓိတံ ဒိဗၺစကၡဳ (သီ)] ဝိမလံ သာဓုဘာဝိတံ။

၁၀၁။ "သခၤါေရ ပရေတာ ဒိသြာ၊ ေဟတုဇာေတ ပေလာကိေတ [မူကြဲ-ပေလာကိေန (က)]

ပဟာသိ ံ အာသေဝ သေဗၺ၊ သီတိဘူတာမွိ နိဗၺဳတာ"တိ။

။ သကုလာ ေထရီ။။

၈။ ေသာဏာေထရီဂါထာ

၁၀၂။ "ဒသ ပုေတၱ ဝိဇာယိတြာ၊ အသၼိ ံ ႐ူပသမုႆေယ။

တေတာဟံ ဒုဗၺလာ ဇိဏၰာ၊ ဘိကၡဳနိ ံ ဥပသကၤမိ ံ။

၁၀၃။ "သာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ခႏၶာယတနဓာတုေယာ။

တႆာ ဓမၼံ သုဏိတြာန၊ ေကေသ ေဆတြာန ပဗၺဇိ ံ။

၁၀၄။ "တႆာ ေမ သိကၡမာနာယ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ယတၳ ေမ ဝုသိတံ ပုေရ။

၁၀၅။ "အနိမိတၱၪၥ ဘာေဝမိ၊ ဧကဂၢါ သုသမာဟိတာ။

အနႏၲရာဝိေမာကၡာသိ ံ၊ အႏုပါဒါယ နိဗၺဳတာ။

၁၀၆။ "ပၪၥကၡႏၶာ ပရိညာတာ၊ တိ႒ႏၲိ ဆိႏၷမူလကာ။

ဓိ တဝတၳဳ ဇေရ ဇေမၼ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ"တိ။

။ ေသာဏာ ေထရီ။။

၉။ ဘဒၵါကု႑လေကသာေထရီဂါထာ

၁၀၇။ "လူနေကသီ ပကၤဓရီ၊ ဧကသာဋီ ပုေရ စရိ ံ။

အဝေဇၨ ဝဇၨမတိနီ၊ ဝေဇၨ စာဝဇၨဒႆိနီ။

၁၀၈။ "ဒိဝါဝိဟာရာ နိကၡမၼ၊ ဂိဇၩကူဋမွိ ပဗၺေတ။

အဒၵသံ ဝိရဇံ ဗုဒၶံ၊ ဘိကၡဳသံဃပုရကၡတံ။

၁၀၉။ "နိဟစၥ ဇာဏုံ ဝႏၵိတြာ၊ သမၼဳခါ အၪၨလိ ံ အကံ။

'ဧဟိ ဘေဒၵ'တိ မံ အဝစ၊ သာ ေမ အာသူပသမၸဒါ။

၁၁၀။ "စိဏၰာ -၃၉၂ အဂၤါ စ မဂဓာ၊ ဝဇၨီ ကာသီ စ ေကာသလာ။

အနဏာ ပဏၰာသဝႆာနိ၊ ရ႒ပိ႑ံ အဘုၪၨဟံ။

၁၁၁။ "ပုညံ ဝတ ပသဝိ ဗဟုံ၊ သပၸေညာ ဝတာယံ ဥပါသေကာ။

ေယာ ဘဒၵါယ စီဝရံ အဒါသိ၊ ဝိပၸမုတၱာယ သဗၺဂေႏၴဟီ"တိ။

။ ဘဒၵါ ကု႑လေကသာ ေထရီ။။

၁၀။ ပဋာစာရာေထရီဂါထာ

၁၁၂။ "နဂၤေလဟိ ကသံ ေခတၱံ၊ ဗီဇာနိ ပဝပံ ဆမာ။

ပုတၱဒါရာနိ ေပါေသႏၲာ၊ ဓနံ ဝိႏၵႏၲိ မာဏဝါ။

၁၁၃။ "ကိမဟံ သီလသမၸႏၷာ၊ သတၳဳသာသနကာရိကာ။

နိဗၺာနံ နာဓိဂစၧာမိ၊ အကုသီတာ အႏုဒၶတာ။

၁၁၄။ "ပါေဒ ပကၡာလယိတြာန၊ ဥဒေကသု ကေရာမဟံ။

ပါေဒါဒကၪၥ ဒိသြာန၊ ထလေတာ နိႏၷမာဂတံ။

၁၁၅။ "တေတာ စိတၱံ သမာေဓသိ ံ၊ အႆံ ဘျဒံဝဇာနိယံ။

တေတာ ဒီပံ ဂေဟတြာန၊ ဝိဟာရံ ပါဝိသိ ံ အဟံ။

ေသယ်ံ ၾသေလာကယိတြာန၊ မၪၥကမွိ ဥပါဝိသိ ံ။

၁၁၆။ "တေတာ သူစိ ံ ဂေဟတြာန၊ ဝ႗ိ ံ ၾသကႆယာမဟံ။

ပဒီပေႆဝ နိဗၺာနံ၊ ဝိေမာေကၡာ အဟု ေစတေသာ"တိ။

။ ပဋာစာရာ ေထရီ။။

၁၁။ တိ ံသမတၱာေထရီဂါထာ

၁၁၇။ "'မုသလာနိ ဂေဟတြာန၊ ဓညံ ေကာေ႗ႏၲိ မာဏဝါ [မူကြဲ-မာနဝါ (သီ)]

ပုတၱဒါရာနိ ေပါေသႏၲာ၊ ဓနံ ဝိႏၵႏၲိ မာဏဝါ။

၁၁၈။ "'ကေရာထ ဗုဒၶသာသနံ၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။

ခိပၸံ ပါဒါနိ ေဓါဝိတြာ၊ ဧကမေႏၲ နိသီဒထ။

ေစေတာသမထမႏုယုတၱာ၊ ကေရာထ ဗုဒၶသာသနံ'။

၁၁၉။ "တႆာ တာ [မူကြဲ-တံ (သီ၊)] ဝစနံ သုတြာ၊ ပဋာစာရာယ သာသနံ။

ပါေဒ ပကၡာလယိတြာန၊ ဧကမႏၲံ ဥပါဝိသုံ။

ေစေတာသမထမႏုယုတၱာ၊ အကံသု ဗုဒၶသာသနံ။

၁၂၀။ "ရတၱိယာ -၃၉၃ ပုရိေမ ယာေမ၊ ပုဗၺဇာတိမႏုႆ႐ုံ။

ရတၱိယာ မဇၩိေမ ယာေမ၊ ဒိဗၺစကၡဳံ ဝိေသာဓယုံ။

ရတၱိယာ ပစၧိေမ ယာေမ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလယုံ။

၁၂၁။ "ဥ႒ာယ ပါေဒ ဝႏၵိ ံသု၊ 'ကတာ ေတ အႏုသာသနီ။

ဣႏၵံဝ ေဒဝါ တိဒသာ၊ သဂၤါေမ အပရာဇိတံ။

ပုရကၡတြာ ဝိဟႆာမ [မူကြဲ-ဝိဟရာမ (သီ)] ဝိဟရိႆာမ (သ်ာ)] ေတဝိဇၨာမွ အနာသဝါ"'တိ။

ဣတၳံ သုဒံ တိ ံသမတၱာ ေထရီ ဘိကၡဳနိေယာ ပဋာစာရာယ သႏၲိေက အညံ ဗ်ာကရိ ံသူတိ။

၁၂။ စႏၵာေထရီဂါထာ

၁၂၂။ "ဒုဂၢတာဟံ ပုေရ အာသိ ံ၊ ဝိဓဝါ စ အပုတၱိကာ။

ဝိနာ မိေတၱဟိ ဉာတီဟိ၊ ဘတၱေစာဠႆ နာဓိဂံ။

၁၂၃။ "ပတၱံ ဒ႑ၪၥ ဂဏွိတြာ၊ ဘိကၡမာနာ ကုလာ ကုလံ။

သီတုေဏွန စ ဍယွႏၲီ၊ သတၱ ဝႆာနိ စာရိဟံ။

၁၂၄။ "ဘိကၡဳနိ ံ ပုန ဒိသြာန၊ အႏၷပါနႆ လာဘိနိ ံ။

ဥပသကၤမၼ အေဝါစံ [မူကြဲ-အေဝါစိ ံ (က)] 'ပဗၺဇၨံ အနဂါရိယံ'။

၁၂၅။ "သာ စ မံ အႏုကမၸာယ၊ ပဗၺာေဇသိ ပဋာစာရာ။

တေတာ မံ ၾသဝဒိတြာန၊ ပရမေတၳ နိေယာဇယိ။

၁၂၆။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ အကာသိ ံ အႏုသာသနိ ံ။

အေမာေဃာ အယ်ာေယာဝါေဒါ၊ ေတဝိဇၨာမွိ အနာသဝါ"တိ။

။ စႏၵာ ေထရီ။။

ပၪၥကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၆။ ဆကၠနိပါေတာ

၁။ ပၪၥသတမတၱာေထရီဂါထာ

၁၂၇။ "ယႆ -၃၉၄ မဂၢံ န ဇာနာသိ၊ အာဂတႆ ဂတႆ ဝါ။

တံ ကုေတာ စာဂတံ သတၱံ [မူကြဲ-သႏၲံ (သီ)] ပုတၱံ (သ်ာ)] 'မမ ပုေတၱာ'တိ ေရာဒသိ။

၁၂၈။ "မဂၢၪၥ ေခါႆ [မူကြဲ-ေခါ'ထ (သ်ာ၊ က၊)] ဇာနာသိ၊ အာဂတႆ ဂတႆ ဝါ။

န နံ သမႏုေသာေစသိ၊ ဧဝံဓမၼာ ဟိ ပါဏိေနာ။

၁၂၉။ "အယာစိေတာ တတာဂစၧိ၊ နာႏုညာေတာ [မူကြဲ-အနႏုညာေတာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဣေတာ ဂေတာ။

ကုေတာစိ ႏူန အာဂႏ႖ာ၊ ဝသိတြာ ကတိပါဟကံ။

ဣေတာပိ အေညန ဂေတာ၊ တေတာပေညန ဂစၧတိ။

၁၃၀။ "ေပေတာ မႏုႆ႐ူေပန၊ သံသရေႏၲာ ဂမိႆတိ။

ယထာဂေတာ တထာ ဂေတာ၊ ကာ တတၳ ပရိေဒဝနာ"။

၁၃၁။ "အဗၺဟီ [မူကြဲ-အဗၺဳယွံ (သ်ာ၊)] ဝတ ေမ သလႅံ၊ ဒုဒၵသံ ဟဒယႆိတံ။

ယာ ေမ ေသာကပေရတာယ၊ ပုတၱေသာကံ ဗ်ပါႏုဒိ။

၁၃၂။ "သာဇၨ အဗၺဴဠႇသလႅာဟံ၊ နိစၧာတာ ပရိနိဗၺဳတာ။

ဗုဒၶံ ဓမၼၪၥ သံဃၪၥ၊ ဥေပမိ သရဏံ မုနိ ံ"။

ဣတၳံ သုဒံ ပၪၥသတမတၱာ ေထရီ ဘိကၡဳနိေယာ။ ပ ။။

၂။ ဝါေသ႒ီေထရီဂါထာ

၁၃၃။ "ပုတၱေသာေကနဟံ အ႗ာ၊ ခိတၱစိတၱာ ဝိသညိနီ။

နဂၢါ ပကိဏၰေကသီ စ၊ ေတန ေတန ဝိစာရိဟံ။

၁၃၄။ "ဝီထိ [မူကြဲ-ဝသိ ံ (သီ၊)] သကၤာရကူေဋသု၊ သုသာေန ရထိယာသု စ။

အစရိ ံ တီဏိ ဝႆာနိ၊ ခုပၸိပါသာသမပၸိတာ။

၁၃၅။ "အထဒၵသာသိ ံ သုဂတံ၊ နဂရံ မိထိလံ ပတိ [မူကြဲ-ဂတံ (က)]

အဒႏၲာနံ ဒေမတာရံ၊ သမၺဳဒၶမကုေတာဘယံ။

၁၃၆။ "သစိတၱံ ပဋိလဒၶါန၊ ဝႏၵိတြာန ဥပါဝိသိ ံ။

ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ အႏုကမၸာယ ေဂါတေမာ။

၁၃၇။ "တႆ -၃၉၅ ဓမၼံ သုဏိတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

ယုၪၨႏၲီ သတၳဳဝစေန၊ သစၧာကာသိ ံ ပဒံ သိဝံ။

၁၃၈။ "သေဗၺ ေသာကာ သမုစၧိႏၷာ၊ ပဟီနာ ဧတဒႏၲိကာ။

ပရိညာတာ ဟိ ေမ ဝတၳဴ၊ ယေတာ ေသာကာန သမ႓ေဝါ"တိ။

။ ဝါေသ႒ီ ေထရီ။။

၃။ ေခမာေထရီဂါထာ

၁၃၉။ "ဒဟရာ တြံ ႐ူပဝတီ၊ အဟမၸိ ဒဟေရာ ယုဝါ။

ပၪၥဂႋေကန တုရိေယန [မူကြဲ-တူေရန (က)] ဧဟိ ေခေမ ရမာမေသ"။

၁၄၀။ "ဣမိနာ ပူတိကာေယန၊ အာတုေရန ပဘဂၤုနာ။

အ႗ိယာမိ ဟရာယာမိ၊ ကာမတဏွာ သမူဟတာ။

၁၄၁။ "သတၱိသူလူပမာ ကာမာ၊ ခႏၶာသံ အဓိကု႗နာ။

ယံ 'တြံ ကာမရတိ ံ' ျဗဴသိ၊ 'အရတီ' ဒါနိ သာ မမ။

၁၄၂။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲက။

၁၄၃။ "နကၡတၱာနိ နမႆႏၲာ၊ အဂၢိ ံ ပရိစရံ ဝေန။

ယထာဘုစၥမဇာနႏၲာ၊ ဗာလာ သုဒၶိမမညထ။

၁၄၄။ "အဟၪၥ ေခါ နမႆႏၲီ၊ သမၺဳဒၶံ ပုရိသုတၱမံ။

ပမုတၱာ [မူကြဲ-ပရိမုတၱာ (သီ၊ သ်ာ၊)] သဗၺဒုေကၡဟိ၊ သတၳဳသာသနကာရိကာ"တိ။

။ ေခမာ ေထရီ။။

၄။ သုဇာတာေထရီဂါထာ

၁၄၅။ "အလကၤတာ သုဝသနာ၊ မာလိနီ စႏၵေနာကၡိတာ။

သဗၺာဘရဏသၪၧႏၷာ၊ ဒါသီဂဏပုရကၡတာ။

၁၄၆။ "အႏၷံ ပါနၪၥ အာဒါယ၊ ခဇၨံ ေဘာဇၨံ အနပၸကံ။

ေဂဟေတာ နိကၡမိတြာန၊ ဥယ်ာနမဘိဟာရယိ ံ။

၁၄၇။ "တတၳ ရမိတြာ ကီဠိတြာ၊ အာဂစၧႏၲီ သကံ ဃရံ။

ဝိဟာရံ ဒ႒ဳံ ပါဝိသိ ံ၊ သာေကေတ အၪၨနံ ဝနံ။

၁၄၈။ "ဒိသြာန -၃၉၆ ေလာကပေဇၨာတံ၊ ဝႏၵိတြာန ဥပါဝိသိ ံ။

ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ အႏုကမၸာယ စကၡဳမာ။

၁၄၉။ "သုတြာ စ ေခါ မေဟသိႆ၊ သစၥံ သမၸဋိဝိဇၩဟံ။

တေတၳဝ ဝိရဇံ ဓမၼံ၊ ဖုသယိ ံ အမတံ ပဒံ။

၁၅၀။ "တေတာ ဝိညာတသဒၶမၼာ၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ အေမာဃံ ဗုဒၶသာသန"ႏၲိ။

။ သုဇာတာ ေထရီ။။

၅။ အေနာပမာေထရီဂါထာ

၁၅၁။ "ဥေစၥ ကုေလ အဟံ ဇာတာ၊ ဗဟုဝိေတၱ မဟဒၶေန။

ဝဏၰ႐ူေပန သမၸႏၷာ၊ ဓီတာ မဇၩႆ [မူကြဲ-ေမဃႆ (သီ)] ေမဃိႆ (သ်ာ၊)] အၾတဇာ။

၁၅၂။ "ပတၳိတာ ရာဇပုေတၱဟိ၊ ေသ႒ိပုေတၱဟိ ဂိဇၩိတာ [မူကြဲ-ေသ႒ိပုေတၱဟိ ဘိဇၩိတာ (သီ)]

ပိတု ေမ ေပသယီ ဒူတံ၊ ေဒထ မယွံ အေနာပမံ။

၁၅၃။ "ယတၱကံ တုလိတာ ဧသာ၊ တုယွံ ဓီတာ အေနာပမာ။

တေတာ အ႒ဂုဏံ ဒႆံ၊ ဟိရညံ ရတနာနိ စ။

၁၅၄။ "သာဟံ ဒိသြာန သမၺဳဒၶံ၊ ေလာကေဇ႒ံ အႏုတၱရံ။

တႆ ပါဒါနိ ဝႏၵိတြာ၊ ဧကမႏၲံ ဥပါဝိသိ ံ။

၁၅၅။ "ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ အႏုကမၸာယ ေဂါတေမာ။

နိသိႏၷာ အာသေန တသၼိ ံ၊ ဖုသယိ ံ တတိယံ ဖလံ။

၁၅၆။ "တေတာ ေကသာနိ ေဆတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

အဇၨ ေမ သတၱမီ ရတၱိ၊ ယေတာ တဏွာ ဝိေသာသိတာ"တိ။

။ အေနာပမာ ေထရီ။။

၆။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီေထရီဂါထာ

၁၅၇။ "ဗုဒၶ ဝီရ နေမာ တ်တၳဳ၊ သဗၺသတၱာနမုတၱမ။

ေယာ မံ ဒုကၡာ ပေမာေစသိ၊ အညၪၥ ဗဟုကံ ဇနံ။

၁၅၈။ "သဗၺဒုကၡံ ပရိညာတံ၊ ေဟတုတဏွာ ဝိေသာသိတာ။

ဘာဝိေတာ အ႒ဂႋေကာ [မူကြဲ-အရိယ႒ဂႋေကာ (သီ၊ က)] ဘာဝိတ႒ဂႋေကာ (သ်ာ၊)] မေဂၢါ၊ နိေရာေဓါ ဖုသိေတာ မယာ။

၁၅၉။ "မာတာ -၃၉၇ ပုေတၱာ ပိတာ ဘာတာ၊ အယ်ကာ စ ပုေရ အဟုံ။

ယထာဘုစၥမဇာနႏၲီ၊ သံသရိ ံဟံ အနိဗၺိသံ။

၁၆၀။ "ဒိေ႒ာ ဟိ ေမ ေသာ ဘဂဝါ၊ အႏၲိေမာယံ သမုႆေယာ။

ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။

၁၆၁။ "အာရဒၶဝီရိေယ ပဟိတေတၱ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠေမ။

သမေဂၢ သာဝေက ပေႆ၊ ဧသာ ဗုဒၶါန ဝႏၵနာ။

၁၆၂။ "ဗဟူနံ [မူကြဲ-ဗဟုႏၷံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဝတ အတၳာယ၊ မာယာ ဇနယိ ေဂါတမံ။

ဗ်ာဓိမရဏတုႏၷာနံ၊ ဒုကၡကၡႏၶံ ဗ်ပါႏုဒီ"တိ။

။ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ ေထရီ။။

၇။ ဂုတၱာေထရီဂါထာ

၁၆၃။ "ဂုေတၱ ယဒတၳံ ပဗၺဇၨာ၊ ဟိတြာ ပုတၱံ ဝသုံ ပိယံ။

တေမဝ အႏုျဗဴေဟဟိ၊ မာ စိတၱႆ ဝသံ ဂမိ။

၁၆၄။ "စိေတၱန ဝၪၥိတာ သတၱာ၊ မာရႆ ဝိသေယ ရတာ။

အေနကဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာဝႏၲိ အဝိဒၵသူ။

၁၆၅။ "ကာမစၧႏၵၪၥ ဗ်ာပါဒံ၊ သကၠာယဒိ႒ိေမဝ စ။

သီလဗၺတပရာမာသံ၊ ဝိစိကိစၧၪၥ ပၪၥမံ။

၁၆၆။ "သံေယာဇနာနိ ဧတာနိ၊ ပဇဟိတြာန ဘိကၡဳနီ။

ၾသရမ႓ာဂမနီယာနိ၊ နယိဒံ ပုနေရဟိသိ။

၁၆၇။ "ရာဂံ မာနံ အဝိဇၨၪၥ၊ ဥဒၶစၥၪၥ ဝိဝဇၨိယ။

သံေယာဇနာနိ ေဆတြာန၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆသိ။

၁၆၈။ "ေခေပတြာ ဇာတိသံသာရံ၊ ပရိညာယ ပုနဗ႓ဝံ။

ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ နိစၧာတာ၊ ဥပသႏၲာ စရိႆတီ"တိ။

။ ဂုတၱာ ေထရီ။။

၈။ ဝိဇယာေထရီဂါထာ

၁၆၉။ "စတုကၡတၱဳံ ပၪၥကၡတၱဳံ၊ ဝိဟာရာ ဥပနိကၡမိ ံ။

အလဒၶါ ေစတေသာ သႏၲိ ံ၊ စိေတၱ အဝသဝတၱိနီ။

၁၇၀။ "ဘိကၡဳနိ ံ -၃၉၈ ဥပသကၤမၼ၊ သကၠစၥံ ပရိပုစၧဟံ။

သာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ဓာတုအာယတနာနိ စ။

၁၇၁။ "စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ ဣႁႏၵိယာနိ ဗလာနိ စ။

ေဗာဇၩဂၤ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဥတၱမတၳႆ ပတၱိယာ။

၁၇၂။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ကေရာႏၲီ အႏုသာသနိ ံ။

ရတၱိယာ ပုရိေမ ယာေမ၊ ပုဗၺဇာတိမႏုႆရိ ံ။

၁၇၃။ "ရတၱိယာ မဇၩိေမ ယာေမ၊ ဒိဗၺစကၡဳံ ဝိေသာဓယိ ံ။

ရတၱိယာ ပစၧိေမ ယာေမ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလယိ ံ။

၁၇၄။ "ပီတိသုေခန စ ကာယံ၊ ဖရိတြာ ဝိဟရိ ံ တဒါ။

သတၱမိယာ ပါေဒ ပသာေရသိ ံ၊ တေမာခႏၶံ ပဒါလိယာ"တိ။

။ ဝိဇယာ ေထရီ။။

ဆကၠနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၇။ သတၱကနိပါေတာ

၁။ ဥတၱရာေထရီဂါထာ

၁၇၅။ "'မုသလာနိ -၃၉၉ ဂေဟတြာန၊ ဓညံ ေကာေ႗ႏၲိ မာဏဝါ။

ပုတၱဒါရာနိ ေပါေသႏၲာ၊ ဓနံ ဝိႏၵႏၲိ မာဏဝါ။

၁၇၆။ "'ဃေဋထ ဗုဒၶသာသေန၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။

ခိပၸံ ပါဒါနိ ေဓါဝိတြာ၊ ဧကမႏၲံ နိသီဒထ။

၁၇၇။ "'စိတၱံ ဥပ႒ေပတြာန၊ ဧကဂၢံ သုသမာဟိတံ။

ပစၥေဝကၡထ သခၤါေရ၊ ပရေတာ ေနာ စ အတၱေတာ'။

၁၇၈။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ပဋာစာရာႏုသာသနိ ံ။

ပါေဒ ပကၡာလယိတြာန၊ ဧကမေႏၲ ဥပါဝိသိ ံ။

၁၇၉။ "ရတၱိယာ ပုရိေမ ယာေမ၊ ပုဗၺဇာတိမႏုႆရိ ံ။

ရတၱိယာ မဇၩိေမ ယာေမ၊ ဒိဗၺစကၡဳံ ဝိေသာဓယိ ံ။

၁၈၀။ "ရတၱိယာ ပစၧိေမ ယာေမ၊ တေမာကၡႏၶံ ပဒါလယိ ံ။

ေတဝိဇၨာ အထ ဝု႒ာသိ ံ၊ ကတာ ေတ အႏုသာသနီ။

၁၈၁။ "သကၠံဝ ေဒဝါ တိဒသာ၊ သဂၤါေမ အပရာဇိတံ။

ပုရကၡတြာ ဝိဟႆာမိ၊ ေတဝိဇၨာမွိ အနာသဝါ"။

။ ဥတၱရာ ေထရီ။။

၂။ စာလာေထရီဂါထာ

၁၈၂။ "သတိ ံ ဥပ႒ေပတြာန၊ ဘိကၡဳနီ ဘာဝိတိႁႏၵိယာ။

ပဋိဝိဇၩိ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခံ"။

၁၈၃။ "ကံ ႏု ဥဒၵိႆ မု႑ာသိ၊ သမဏီ ဝိယ ဒိႆသိ။

န စ ေရာေစသိ ပါသေ႑၊ ကိမိဒံ စရသိ ေမာမုဟာ"။

၁၈၄။ "ဣေတာ ဗဟိဒၶါ ပါသ႑ာ၊ ဒိ႒ိေယာ ဥပနိႆိတာ။

န ေတ ဓမၼံ ဝိဇာနႏၲိ၊ န ေတ ဓမၼႆ ေကာဝိဒါ။

၁၈၅။ "အတၳိ သက်ကုေလ ဇာေတာ၊ ဗုေဒၶါ အပၸဋိပုဂၢေလာ။

ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ဒိ႒ီနံ သမတိကၠမံ။

၁၈၆။ "ဒုကၡံ -၄၀၀ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။

အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။

၁၈၇။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ဝိဟရိ ံ သာသေန ရတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၁၈၈။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲက"။

။ စာလာ ေထရီ။။

၃။ ဥပစာလာေထရီဂါထာ

၁၈၉။ "သတိမတီ စကၡဳမတီ၊ ဘိကၡဳနီ ဘာဝိတိႁႏၵိယာ။

ပဋိဝိဇၩိ ံ ပဒံ သႏၲံ၊ အကာပုရိသေသဝိတံ"။

၁၉၀။ "ကိ ံ ႏု ဇာတိ ံ န ေရာေစသိ၊ ဇာေတာ ကာမာနိ ဘုၪၨတိ။

ဘုၪၨာဟိ ကာမရတိေယာ၊ မာဟု ပစၧာႏုတာပိနီ"။

၁၉၁။ "ဇာတႆ မရဏံ ေဟာတိ၊ ဟတၳပါဒါန ေဆဒနံ။

ဝဓဗႏၶပရိေကႅသံ၊ ဇာေတာ ဒုကၡံ နိဂစၧတိ။

၁၉၂။ "အတၳိ သက်ကုေလ ဇာေတာ၊ သမၺဳေဒၶါ အပရာဇိေတာ။

ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ ဇာတိယာ သမတိကၠမံ။

၁၉၃။ "ဒုကၡံ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။

အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။

၁၉၄။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ဝိဟရိ ံ သာသေန ရတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၁၉၅။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲက"။

။ ဥပစာလာ ေထရီ။။

သတၱကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၈။ အ႒ကနိပါေတာ

၁။ သီသူပစာလာေထရီဂါထာ

၁၉၆။ "ဘိကၡဳနီ -၄၀၁ သီလသမၸႏၷာ၊ ဣႁႏၵိေယသု သုသံဝုတာ။

အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ အေသစနကေမာဇဝံ"။

၁၉၇။ "တာဝတိ ံသာ စ ယာမာ စ၊ တုသိတာ စာပိ ေဒဝတာ။

နိမၼာနရတိေနာ ေဒဝါ၊ ေယ ေဒဝါ ဝသဝတၱိေနာ။

တတၳ စိတၱံ ပဏီေဓဟိ၊ ယတၳ ေတ ဝုသိတံ ပုေရ"။

၁၉၈။ "တာဝတိ ံသာ စ ယာမာ စ၊ တုသိတာ စာပိ ေဒဝတာ။

နိမၼာနရတိေနာ ေဒဝါ၊ ေယ ေဒဝါ ဝသဝတၱိေနာ။

၁၉၉။ "ကာလံ ကာလံ ဘဝါဘဝံ၊ သကၠာယသၼိ ံ ပုရကၡတာ။

အဝီတိဝတၱာ သကၠာယံ၊ ဇာတိမရဏသာရိေနာ။

၂၀၀။ "သေဗၺာ အာဒီပိေတာ ေလာေကာ၊ သေဗၺာ ေလာေကာ ပဒီပိေတာ။

သေဗၺာ ပဇၨလိေတာ ေလာေကာ၊ သေဗၺာ ေလာေကာ ပကမၸိေတာ။

၂၀၁။ "အကမၸိယံ အတုလိယံ၊ အပုထုဇၨနေသဝိတံ။

ဗုေဒၶါ ဓမၼမေဒေသသိ၊ တတၳ ေမ နိရေတာ မေနာ။

၂၀၂။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ဝိဟရိ ံ သာသေန ရတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၂၀၃။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲက"။

။ သီသူပစာလာ ေထရီ။။

အ႒ကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၉။ နဝကနိပါေတာ

၁။ ဝၯမာတုေထရီဂါထာ

၂၀၄။ "မာ -၄၀၂ သု ေတ ဝၯ ေလာကမွိ၊ ဝနေထာ အာဟု ကုဒါစနံ။

မာ ပုတၱက ပုနပၸဳနံ၊ အဟု ဒုကၡႆ ဘာဂိမာ။

၂၀၅။ "သုခဥႇိ ဝၯ မုနေယာ၊ အေနဇာ ဆိႏၷသံသယာ။

သီတိဘူတာ ဒမပၸတၱာ၊ ဝိဟရႏၲိ အနာသဝါ။

၂၀၆။ "ေတဟာႏုစိဏၰံ ဣသီဘိ၊ မဂၢံ ဒႆနပတၱိယာ။

ဒုကၡႆႏၲကိရိယာယ၊ တြံ ဝၯ အႏုျဗဴဟယ"။

၂၀၇။ "ဝိသာရဒါဝ ဘဏသိ၊ ဧတမတၳံ ဇေနတၱိ ေမ။

မညာမိ ႏူန မာမိေက၊ ဝနေထာ ေတ န ဝိဇၨတိ"။

၂၀၈။ "ေယ ေကစိ ဝၯ သခၤါရာ၊ ဟီနာ ဥကၠ႒မဇၩိမာ။

အဏူပိ အဏုမေတၱာပိ၊ ဝနေထာ ေမ န ဝိဇၨတိ။

၂၀၉။ "သေဗၺ ေမ အာသဝါ ခီဏာ၊ အပၸမတၱႆ စ်ာယေတာ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ"။

၂၁၀။ "ဥဠာရံ ဝတ ေမ မာတာ၊ ပေတာဒံ သမဝႆရိ။

ပရမတၳသဥႇိတာ ဂါထာ၊ ယထာပိ အႏုကမၸိကာ။

၂၁၁။ "တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ အႏုသိ႒ိ ံ ဇေနတၱိယာ။

ဓမၼသံေဝဂမာပါဒိ ံ၊ ေယာဂေကၡမႆ ပတၱိယာ။

၂၁၂။ "ေသာဟံ ပဓာနပဟိတေတၱာ၊ ရတၱိႏၵိဝမတႏၵိေတာ။

မာတရာ ေစာဒိေတာ သေႏၲာ၊ အဖုသိ ံ သႏၲိမုတၱမံ"။

။ ဝၯမာတာ ေထရီ။။

နဝကနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၀။ ဧကာဒသနိပါေတာ

၁။ ကိသာေဂါတမီေထရီဂါထာ

၂၁၃။ "ကလ်ာဏမိတၱတာ -၄၀၃ မုနိနာ၊ ေလာကံ အာဒိႆ ဝဏၰိတာ။

ကလ်ာဏမိေတၱ ဘဇမာေနာ၊ အပိ ဗာေလာ ပ႑ိေတာ အႆ။

၂၁၄။ "ဘဇိတဗၺာ သပၸဳရိသာ၊ ပညာ တထာ ဝၯတိ ဘဇႏၲာနံ။

ဘဇမာေနာ သပၸဳရိေသ၊ သေဗၺဟိပိ ဒုေကၡဟိ ပမုေစၥယ်။

၂၁၅။ "ဒုကၡၪၥ ဝိဇာေနယ်၊ ဒုကၡႆ စ သမုဒယံ နိေရာဓံ။

အ႒ဂႋကၪၥ မဂၢံ၊ စတၱာရိပိ အရိယသစၥာနိ။

၂၁၆။ "ဒုေကၡာ ဣတၳိဘာေဝါ၊ အကၡာေတာ ပုရိသဒမၼသာရထိနာ။

သပတၱိကမၸိ ဟိ ဒုကၡံ၊ အေပၸကစၥာ သကိ ံ ဝိဇာတာေယာ။

၂၁၇။ "ဂလေက အပိ ကႏၲႏၲိ၊ သုခုမာလိနိေယာ ဝိသာနိ ခါဒႏၲိ။

ဇနမာရကမဇၩဂတာ၊ ဥေဘာပိ ဗ်သနာနိ အႏုေဘာႏၲိ။

၂၁၈။ "ဥပဝိဇညာ ဂစၧႏၲီ၊ အဒၵသာဟံ ပတိ ံ မတံ။

ပႏၴမွိ ဝိဇာယိတြာန၊ အပၸတၱာဝ သကံ ဃရံ။

၂၁၉။ "ေဒြ ပုတၱာ ကာလကတာ၊ ပတီ စ ပေႏၴ မေတာ ကပဏိကာယ။

မာတာ ပိတာ စ ဘာတာ၊ ဍယွႏၲိ စ ဧကစိတကာယံ။

၂၂၀။ "ခီဏကုလီေန ကပေဏ၊ အႏုဘူတံ ေတ ဒုခံ အပရိမာဏံ။

အႆူ စ ေတ ပဝတၱံ၊ ဗဟူနိ စ ဇာတိသဟႆာနိ။

၂၂၁။ "ဝသိတာ သုသာနမေဇၩ၊ အေထာပိ ခါဒိတာနိ ပုတၱမံသာနိ။

ဟတကုလိကာ သဗၺဂရဟိတာ၊ မတပတိကာ အမတမဓိဂစၧိ ံ။

၂၂၂။ "ဘာဝိေတာ ေမ မေဂၢါ၊ အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ အမတဂါမီ။

နိဗၺာနံ သစၧိကတံ၊ ဓမၼာဒါသံ အေဝကၡိ ံဟံ [မူကြဲ-အေပကၡိဟံ (သီ)]

၂၂၃။ "အဟမမွိ ကႏၲသလႅာ၊ ၾသဟိတဘာရာ ကတဥႇိ ကရဏီယံ။

ကိသာ ေဂါတမီ ေထရီ၊ ဝိမုတၱစိတၱာ ဣမံ ဘဏီ"တိ။

။ ကိသာ ေဂါတမီ ေထရီ။။

ဧကာဒသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၁။ ဒြါဒသကနိပါေတာ

၁။ ဥပၸလဝဏၰာေထရီဂါထာ

၂၂၄။ "ဥေဘာ -၄၀၄ မာတာ စ ဓီတာ စ၊ မယံ အာသုံ [မူကြဲ-အာဘုံ (သီ၊)] သပတၱိေယာ။

တႆာ ေမ အဟု သံေဝေဂါ၊ အဗ႓ဳေတာ ေလာမဟံသေနာ။

၂၂၅။ "ဓိရတၳဳ ကာမာ အသုစီ၊ ဒုဂၢႏၶာ ဗဟုကဏၬကာ။

ယတၳ မာတာ စ ဓီတာ စ၊ သဘရိယာ မယံ အဟုံ။

၂၂၆။ "ကာေမသြာဒီနဝံ ဒိသြာ၊ ေနကၡမၼံ ဒ႒ဳ ေခမေတာ။

သာ ပဗၺဇၨိ ံ ရာဇဂေဟ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။

၂၂၇။ "ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ဒိဗၺစကၡဳံ ဝိေသာဓိတံ။

ေစေတာပရိစၥဉာဏၪၥ၊ ေသာတဓာတု ဝိေသာဓိတာ။

၂၂၈။ "ဣဒၶီပိ ေမ သစၧိကတာ၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ။

ဆဠဘိညာ သစၧိကတာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၂၂၉။ "ဣဒၶိယာ အဘိနိမၼိတြာ၊ စတုရႆံ ရထံ အဟံ။

ဗုဒၶႆ ပါေဒ ဝႏၵိတြာ၊ ေလာကနာထႆ တာဒိေနာ" [မူကြဲ-သိရီမေတာ (သ်ာ၊ က)]

၂၃၀။ "သုပုပၹိတဂၢံ ဥပဂမၼ ပါဒပံ၊ ဧကာ တုဝံ တိ႒သိ သာလမူေလ [မူကြဲ-႐ုကၡမူေလ (သ်ာ၊ က)]

န စာပိ ေတ ဒုတိေယာ အတၳိ ေကာစိ၊ န တြံ ဗာေလ ဘာယသိ ဓုတၱကာနံ"။

၂၃၁။ "သတံ သဟႆာနိပိ ဓုတၱကာနံ၊ သမာဂတာ ဧဒိသကာ ဘေဝယ်ဳံ။

ေလာမံ န ဣေၪၨ နပိ သမၸေဝေဓ၊ ကိ ံ ေမ တုဝံ မာရ ကရိႆေသေကာ။

၂၃၂။ "ဧသာ အႏၲရဓာယာမိ၊ ကုစၧိ ံ ဝါ ပဝိသာမိ ေတ။

ဘမုကႏၲေရ တိ႒ာမိ၊ တိ႒ႏၲိ ံ မံ န ဒကၡသိ။

၂၃၃။ "စိတၱမွိ -၄၀၅ ဝသီဘူတာဟံ၊ ဣဒၶိပါဒါ သုဘာဝိတာ။

ဆဠဘိညာ သစၧိကတာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၂၃၄။ "သတၱိသူလူပမာ ကာမာ၊ ခႏၶာသံ အဓိကု႗နာ။

ယံ တြံ 'ကာမရတိ ံ' ျဗဴသိ၊ 'အရတီ' ဒါနိ သာ မမ။

၂၃၅။ "သဗၺတၳ ဝိဟတာ နႏၵီ၊ တေမာခေႏၶာ ပဒါလိေတာ။

ဧဝံ ဇာနာဟိ ပါပိမ၊ နိဟေတာ တြမသိ အႏၲကာ"တိ။

။ ဥပၸလဝဏၰာ ေထရီ။။

ဒြါဒသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၂။ ေသာဠသနိပါေတာ

၁။ ပုဏၰာေထရီဂါထာ

၂၃၆။ "ဥဒဟာရီ -၄၀၆ အဟံ သီေတ [မူကြဲ-ဥဒကမာဟရိ ံ သီေတ (သီ)] သဒါ ဥဒကေမာတရိ ံ။

အယ်ာနံ ဒ႑ဘယဘီတာ၊ ဝါစာေဒါသဘယ႗ိတာ။

၂၃၇။ "ကႆ ျဗာဟၼဏ တြံ ဘီေတာ၊ သဒါ ဥဒကေမာတရိ။

ေဝဓမာေနဟိ ဂေတၱဟိ၊ သီတံ ေဝဒယေသ ဘုသံ"။

၂၃၈။ ဇာနႏၲီ ဝတ မံ [မူကြဲ-ဇာနႏၲီ စ တုဝံ (က၊)] ေဘာတိ၊ ပုဏၰိေက ပရိပုစၧသိ။

ကေရာႏၲံ ကုသလံ ကမၼံ၊ ႐ုႏၶႏၲံ ကတပါပကံ။

၂၃၉။ "ေယာ စ ဝုေၯာ ဒဟေရာ ဝါ၊ ပါပကမၼံ ပကုဗၺတိ။

ဒကာဘိေသစနာ ေသာပိ၊ ပါပကမၼာ ပမုစၥတိ"။

၂၄၀။ "ေကာ ႏု ေတ ဣဒမကၡာသိ၊ အဇာနႏၲႆ အဇာနေကာ။

ဒကာဘိေသစနာ နာမ၊ ပါပကမၼာ ပမုစၥတိ။

၂၄၁။ "သဂၢံ ႏူန ဂမိႆႏၲိ၊ သေဗၺ မ႑ဴကကစၧပါ။

နာဂါ [မူကြဲ-နကၠာ (သီ၊)] စ သုသုမာရာ စ၊ ေယ စေည ဥဒေက စရာ။

၂၄၂။ "ၾသရဗ႓ိကာ သူကရိကာ၊ မစၧိကာ မိဂဗႏၶကာ။

ေစာရာ စ ဝဇၩဃာတာ စ၊ ေယ စေည ပါပကမၼိေနာ။

ဒကာဘိေသစနာ ေတပိ၊ ပါပကမၼာ ပမုစၥေရ။

၂၄၃။ "သေစ ဣမာ နဒိေယာ ေတ၊ ပါပံ ပုေဗၺ ကတံ ဝဟုံ။

ပုညမၸိမာ ဝေဟယ်ဳံ ေတ၊ ေတန တြံ ပရိဗာဟိေရာ။

၂၄၄။ "ယႆ ျဗာဟၼဏ တြံ ဘီေတာ၊ သဒါ ဥဒကေမာတရိ။

တေမဝ ျဗေဟၼ မာ ကာသိ၊ မာ ေတ သီတံ ဆဝိ ံ ဟေန"။

၂၄၅။ "ကုမၼဂၢပဋိပႏၷံ မံ၊ အရိယမဂၢံ သမာနယိ။

ဒကာဘိေသစနာ ေဘာတိ၊ ဣမံ သာဋံ ဒဒါမိ ေတ"။

၂၄၆။ "တုေယွဝ သာဋေကာ ေဟာတု၊ နာဟမိစၧာမိ သာဋကံ။

သေစ ဘာယသိ ဒုကၡႆ၊ သေစ ေတ ဒုကၡမပၸိယံ။

၂၄၇။ "မာကာသိ -၄၀၇ ပါပကံ ကမၼံ၊ အာဝိ ဝါ ယဒိ ဝါ ရေဟာ။

သေစ စ ပါပကံ ကမၼံ၊ ကရိႆသိ ကေရာသိ ဝါ။

၂၄၈။ "န ေတ ဒုကၡာ ပမုတ်တၳိ၊ ဥေပစၥာပိ [မူကြဲ-ဥပၸစၥာပိ (အ႒၊ ပါဌႏၲရံ)] ပလာယေတာ။

သေစ ဘာယသိ ဒုကၡႆ၊ သေစ ေတ ဒုကၡမပၸိယံ။

၂၄၉။ "ဥေပဟိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ သံဃၪၥ တာဒိနံ။

သမာဒိယာဟိ သီလာနိ၊ တံ ေတ အတၳာယ ေဟဟိတိ"။

၂၅၀။ "ဥေပမိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ သံဃၪၥ တာဒိနံ။

သမာဒိယာမိ သီလာနိ၊ တံ ေမ အတၳာယ ေဟဟိတိ။

၂၅၁။ "ျဗဟၼဗႏၶဳ ပုေရ အာသိ ံ၊ အဇၨမွိ သစၥျဗာဟၼေဏာ။

ေတဝိေဇၨာ ေဝဒသမၸေႏၷာ၊ ေသာတၱိေယာ စမွိ ႏွာတေကာ"တိ။

။ ပုဏၰာ ေထရီ။။

ေသာဠသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၃။ ဝီသတိနိပါေတာ

၁။ အမၺပါလီေထရီဂါထာ

၂၅၂။ "ကာဠကာ -၄၀၈ ဘမရဝဏၰသာဒိသာ၊ ေဝလႅိတဂၢါ မမ မုဒၶဇာ အဟုံ။

ေတ ဇရာယ သာဏဝါကသာဒိသာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၃။

"ဝါသိေတာဝ သုရဘီ ကရ႑ေကာ၊ ပုပၹပူရ မမ ဥတၱမဂၤေဇာ [မူကြဲ-ဥတၱမဂၤဘူေတာ (က)]

တံ ဇရာယထ သေလာမဂႏၶိကံ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၄။ "ကာနနံဝ သဟိတံ သုေရာပိတံ၊ ေကာစၧသူစိဝိစိတဂၢေသာဘိတံ။

တံ ဇရာယ ဝိရလံ တဟိ ံ တဟိ ံ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၅။ "ကဏွခႏၶကသုဝဏၰမ႑ိတံ၊ ေသာဘေတ သုေဝဏီဟိလကၤတံ။

တံ ဇရာယ ခလိတံ သိရံ ကတံ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၆။ "စိတၱကာရသုကတာဝ ေလခိကာ၊ ေသာဘေရ သု ဘမုကာ ပုေရ မမ။

တာ ဇရာယ ဝလိဘိပၸလမၺိတာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၇။ "ဘႆရာ သု႐ုစိရာ ယထာ မဏီ၊ ေနတၱေဟသုမဘိနီလမာယတာ။

ေတ ဇရာယဘိဟတာ န ေသာဘေရ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၈။ "သဏွတုဂၤသဒိသီ -၄၀၉ စ နာသိကာ၊ ေသာဘေတ သု အဘိေယာဗၺနံ ပတိ။

သာ ဇရာယ ဥပကူလိတာ ဝိယ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၅၉။ "ကကၤဏံ ဝ သုကတံ သုနိ႒ိတံ၊ ေသာဘေရ သု မမ ကဏၰပါဠိေယာ။

တာ ဇရာယ ဝလိဘိပၸလမၺိတာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၀။ "ပတၱလီမကုလဝဏၰသာဒိသာ၊ ေသာဘေရ သု ဒႏၲာ ပုေရ မမ။

ေတ ဇရာယ ခ႑ိတာ စာသိတာ [မူကြဲ-ပီတကာ (သီ)] သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၁။ "ကာနနမွိ ဝနသ႑စာရိနီ၊ ေကာကိလာဝ မဓုရံ နိကူဇိဟံ။

တံ ဇရာယ ခလိတံ တဟိ ံ တဟိ ံ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၂။ "သဏွကမၺဳရိဝ သုပၸမဇၨိတာ၊ ေသာဘေတ သု ဂီဝါ ပုေရ မမ။

သာ ဇရာယ ဘဂၢါ [မူကြဲ-ဘၪၨိတာ (?)] ဝိနာမိတာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၃။ "ဝ႗ပလိဃသဒိေသာပမာ ဥေဘာ၊ ေသာဘေရ သု ဗာဟာ ပုေရ မမ။

တာ ဇရာယ ယထ ပါဋလိဗၺလိတာ [မူကြဲ-ယထာ ပါဋလိပၸလိတာ (သီ၊ သ်ာ၊ က)] သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၄။ "သဏွမုဒၵိကသုဝဏၰမ႑ိတာ၊ ေသာဘေရ သု ဟတၳာ ပုေရ မမ။

ေတ ဇရာယ ယထာ မူလမူလိကာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၅။ "ပီနဝ႗သဟိတုဂၢတာ -၄၁၀ ဥေဘာ၊ ေသာဘေရ [မူကြဲ-ေသာဘေတ (အ႒၊)] သု ထနကာ ပုေရ မမ။

ေထဝိကီဝ လမၺႏၲိ ေနာဒကာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၆။ "ကၪၥနႆဖလကံဝ သမၼ႒ံ၊ ေသာဘေတ သု ကာေယာ ပုေရ မမ။

ေသာ ဝလီဟိ သုခုမာဟိ ၾသတေတာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၇။ "နာဂေဘာဂသဒိေသာပမာ ဥေဘာ၊ ေသာဘေရ သု ဦ႐ူ ပုေရ မမ။

ေတ ဇရာယ ယထာ ေဝဠဳနာဠိေယာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၈။ "သဏွႏူပုရသုဝဏၰမ႑ိတာ၊ ေသာဘေရ သု ဇဃၤာ ပုေရ မမ။

တာ ဇရာယ တိလဒ႑ကာရိဝ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၆၉။ "တူလပုဏၰသဒိေသာပမာ ဥေဘာ၊ ေသာဘေရ သု ပါဒါ ပုေရ မမ။

ေတ ဇရာယ ဖုဋိတာ ဝလီမတာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ။

၂၇၀။ "ဧဒိေသာ အဟု အယံ သမုႆေယာ၊ ဇဇၨေရာ ဗဟုဒုကၡာနမာလေယာ။

ေသာပေလပပတိေတာ ဇရာဃေရာ၊ သစၥဝါဒိဝစနံ အနညထာ"။

။ အမၺပါလီ ေထရီ။။

၂။ ေရာဟိနီေထရီဂါထာ

၂၇၁။ "'သမဏာ'တိ ေဘာတိ သုပိ [မူကြဲ-ေဘာတိ တြံ သယသိ (သီ)] ေဘာတိ မံ ဝိပႆိ (သ်ာ)] 'သမဏာ'တိ ပဗုဇၩသိ [မူကြဲ-ပဋိဗုဇၩသိ (သီ၊ သ်ာ)]

သမဏာေနဝ [မူကြဲ-သမဏာနေမဝ (သီ၊ သ်ာ၊)] ကိေတၱသိ၊ သမဏီ ႏူန [မူကြဲ-သမဏီ ႏု (က၊)] ဘဝိႆသိ။

၂၇၂။ "ဝိပုလံ -၄၁၁ အႏၷၪၥ ပါနၪၥ၊ သမဏာနံ ပေဝစၥသိ [မူကြဲ-ပယစၧသိ (သီ)]

ေရာဟိနီ ဒါနိ ပုစၧာမိ၊ ေကန ေတ သမဏာ ပိယာ။

၂၇၃။ "အကမၼကာမာ အလသာ၊ ပရဒတၱဴပဇီဝိေနာ။

အာသံသုကာ သာဒုကာမာ၊ ေကန ေတ သမဏာ ပိယာ"။

၂၇၄။ "စိရႆံ ဝတ မံ တာတ၊ သမဏာနံ ပရိပုစၧသိ။

ေတသံ ေတ ကိတၱယိႆာမိ၊ ပညာသီလပရကၠမံ။

၂၇၅။ "ကမၼကာမာ အနလသာ၊ ကမၼေသ႒ႆ ကာရကာ။

ရာဂံ ေဒါသံ ပဇဟႏၲိ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၇၆။ "တီဏိ ပါပႆ မူလာနိ၊ ဓုနဪဦဪတၱိ သုစိကာရိေနာ။

သဗၺံ ပါပံ ပဟီေနသံ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၇၇။ "ကာယကမၼံ သုစိ ေနသံ၊ ဝစီကမၼၪၥ တာဒိသံ။

မေနာကမၼံ သုစိ ေနသံ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၇၈။ "ဝိမလာ သခၤမုတၱာဝ၊ သုဒၶါ သႏၲရဗာဟိရာ။

ပုဏၰာ သုကၠာန ဓမၼာနံ [မူကြဲ-သုေကၠဟိ ဓေမၼဟိ (သီ၊ သ်ာ၊ အ႒)] ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၇၉။ "ဗဟုႆုတာ ဓမၼဓရာ၊ အရိယာ ဓမၼဇီဝိေနာ။

အတၳံ ဓမၼၪၥ ေဒေသႏၲိ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၀။ "ဗဟုႆုတာ ဓမၼဓရာ၊ အရိယာ ဓမၼဇီဝိေနာ။

ဧကဂၢစိတၱာ သတိမေႏၲာ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၁။ "ဒူရဂၤမာ သတိမေႏၲာ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶတာ။

ဒုကၡႆႏၲံ ပဇာနႏၲိ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၂။ "ယသၼာ ဂါမာ ပကၠမႏၲိ၊ န ဝိေလာေကႏၲိ ကိၪၥနံ။

အနေပကၡာဝ ဂစၧႏၲိ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၃။ "န ေတသံ ေကာေ႒ ၾသေပႏၲိ၊ န ကုမ႓ိ ံ န ခေဠာပိယံ။

ပရိနိ႒ိတေမသာနာ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၄။ "န ေတ ဟိရညံ ဂဏွႏၲိ၊ န သုဝဏၰံ န ႐ူပိယံ။

ပစၥဳပၸေႏၷန ယာေပႏၲိ၊ ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ။

၂၈၅။ "နာနာကုလာ -၄၁၂ ပဗၺဇိတာ၊ နာနာဇနပေဒဟိ စ။

အညမညံ ပိယာယႏၲိ [မူကြဲ-ပိဟယႏၲိ (က)] ေတန ေမ သမဏာ ပိယာ"။

၂၈၆။ "အတၳာယ ဝတ ေနာ ေဘာတိ၊ ကုေလ ဇာတာသိ ေရာဟိနီ။

သဒၶါ ဗုေဒၶ စ ဓေမၼ စ၊ သံေဃ စ တိဗၺဂါရဝါ။

၂၈၇။ "တုဝံ ေဟတံ ပဇာနာသိ၊ ပုညေကၡတၱံ အႏုတၱရံ။

အမွမၸိ ဧေတ သမဏာ၊ ပဋိဂဏွႏၲိ ဒကၡိဏံ"။

၂၈၈။ "ပတိ႒ိေတာ ေဟတၳ ယေညာ၊ ဝိပုေလာ ေနာ ဘဝိႆတိ။

သေစ ဘာယသိ ဒုကၡႆ၊ သေစ ေတ ဒုကၡမပၸိယံ။

၂၈၉။ "ဥေပဟိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ သံဃၪၥ တာဒိနံ။

သမာဒိယာဟိ သီလာနိ၊ တံ ေတ အတၳာယ ေဟဟိတိ"။

၂၉၀။ "ဥေပမိ သရဏံ ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ သံဃၪၥ တာဒိနံ။

သမာဒိယာမိ သီလာနိ၊ တံ ေမ အတၳာယ ေဟဟိတိ။

၂၉၁။ "ျဗဟၼဗႏၶဳ ပုေရ အာသိ ံ၊ ေသာ ဣဒါနိမွိ ျဗာဟၼေဏာ။

ေတဝိေဇၨာ ေသာတၱိေယာ စမွိ၊ ေဝဒဂူ စမွိ ႏွာတေကာ"။

။ ေရာဟိနီ ေထရီ။။

၃။ စာပါေထရီဂါထာ

၂၉၂။ "လ႒ိဟေတၳာ ပုေရ အာသိ၊ ေသာ ဒါနိ မိဂလုဒၵေကာ။

အာသာယ ပလိပါ ေဃာရာ၊ နာသကၡိ ပါရေမတေဝ။

၂၉၃။ "သုမတၱံ မံ မညမာနာ၊ စာပါ ပုတၱမေတာသယိ။

စာပါယ ဗႏၶနံ ေဆတြာ၊ ပဗၺဇိႆံ ပုေနာပဟံ။

၂၉၄။ "မာ ေမ ကုဇၩိ မဟာဝီရ၊ မာ ေမ ကုဇၩိ မဟာမုနိ။

န ဟိ ေကာဓပေရတႆ၊ သုဒၶိ အတၳိ ကုေတာ တေပါ။

၂၉၅။ "ပကၠမိႆၪၥ နာဠာေတာ၊ ေကာဓ နာဠာယ ဝစၧတိ။

ဗႏၶႏၲီ ဣတၳိ႐ူေပန၊ သမေဏ ဓမၼဇီဝိေနာ" [မူကြဲ-ဓမၼဇီဝိေန (က)]

၂၉၆။ "ဧဟိ ကာဠ နိဝတၱႆု၊ ဘုၪၨ ကာေမ ယထာ ပုေရ။

အဟၪၥ ေတ ဝသီကတာ၊ ေယ စ ေမ သႏၲိ ဉာတကာ"။

၂၉၇။ "ဧေတၱာ -၄၁၃ စာေပ စတုဗ႓ာဂံ၊ ယထာ ဘာသသိ တြၪၥ ေမ။

တယိ ရတၱႆ ေပါသႆ၊ ဥဠာရံ ဝတ တံ သိယာ"။

၂၉၈။ "ကာဠဂႋနိ ံဝ တကၠာရိ ံ၊ ပုပၹိတံ ဂိရိမုဒၶနိ။

ဖုလႅံ ဒါလိမလ႒ိ ံဝ၊ အေႏၲာဒီေပဝ ပါဋလိ ံ။

၂၉၉။ "ဟရိစႏၵနလိတၱဂႋံ၊ ကာသိကုတၱမဓာရိနိ ံ။

တံ မံ ႐ူပဝတိ ံ သႏၲိ ံ၊ ကႆ ၾသဟာယ ဂစၧသိ"။

၃၀၀။ "သာကုႏၲိေကာဝ သကုဏိ ံ [မူကြဲ-သကုဏံ (သ်ာ)] ယထာ ဗႏၶိတုမိစၧတိ။

အာဟရိေမန ႐ူေပန၊ န မံ တြံ ဗာဓယိႆသိ"။

၃၀၁။ "ဣမၪၥ ေမ ပုတၱဖလံ၊ ကာဠ ဥပၸါဒိတံ တယာ။

တံ မံ ပုတၱဝတိ ံ သႏၲိ ံ၊ ကႆ ၾသဟာယ ဂစၧသိ"။

၃၀၂။ "ဇဟႏၲိ ပုေတၱ သပၸညာ၊ တေတာ ဉာတီ တေတာ ဓနံ။

ပဗၺဇႏၲိ မဟာဝီရာ၊ နာေဂါ ေဆတြာဝ ဗႏၶနံ"။

၃၀၃။ "ဣဒါနိ ေတ ဣမံ ပုတၱံ၊ ဒေ႑န ဆုရိကာယ ဝါ။

ဘူမိယံ ဝါ နိသုမ႓ိႆံ [မူကြဲ-နိသုေမ႓ယ်ံ (သီ)] ပုတၱေသာကာ န ဂစၧသိ"။

၃၀၄။ "သေစ ပုတၱံ သိဂၤါလာနံ၊ ကုကၠဳရာနံ ပဒါဟိသိ။

န မံ ပုတၱကေတၱ ဇမၼိ၊ ပုနရာဝတၱယိႆသိ"။

၃၀၅။ "ဟႏၵ ေခါ ဒါနိ ဘဒၵေႏၲ၊ ကုဟိ ံ ကာဠ ဂမိႆသိ။

ကတမံ ဂါမနိဂမံ၊ နဂရံ ရာဇဓာနိေယာ"။

၃၀၆။ "အဟုမွ ပုေဗၺ ဂဏိေနာ၊ အႆမဏာ သမဏမာနိေနာ။

ဂါေမန ဂါမံ ဝိစရိမွ၊ နဂေရ ရာဇဓာနိေယာ။

၃၀၇။ "ဧေသာ ဟိ ဘဂဝါ ဗုေဒၶါ၊ နဒိ ံ ေနရၪၨရံ ပတိ။

သဗၺဒုကၡပၸဟာနာယ၊ ဓမၼံ ေဒေသတိ ပါဏိနံ။

တႆာဟံ သႏၲိကံ ဂစၧံ၊ ေသာ ေမ သတၳာ ဘဝိႆတိ"။

၃၀၈။ "ဝႏၵနံ ဒါနိ ဝဇၨာသိ၊ ေလာကနာထံ အႏုတၱရံ။

ပဒကၡိဏၪၥ ကတြာန၊ အာဒိေသယ်ာသိ ဒကၡိဏံ"။

၃၀၉။ "ဧတံ ေခါ လဗ႓မေမွဟိ၊ ယထာ ဘာသသိ တြၪၥ ေမ။

ဝႏၵနံ ဒါနိ ေတ ဝဇၨံ၊ ေလာကနာထံ အႏုတၱရံ။

ပဒကၡိဏၪၥ ကတြာန၊ အာဒိသိႆာမိ ဒကၡိဏံ"။

၃၁၀။ တေတာ -၄၁၄ စ ကာေဠာ ပကၠာမိ၊ နဒိ ံ ေနရၪၨရံ ပတိ။

ေသာ အဒၵသာသိ သမၺဳဒၶံ၊ ေဒေသႏၲံ အမတံ ပဒံ။

၃၁၁။ ဒုကၡံ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။

အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။

၃၁၂။ တႆ ပါဒါနိ ဝႏၵိတြာ၊ ကတြာန နံ [မူကြဲ-ကတြာနဟံ (သီ၊)] ပဒကၡိဏံ။

စာပါယ အာဒိသိတြာန၊ ပဗၺဇိ ံ အနဂါရိယံ။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

။ စာပါ ေထရီ။။

၄။ သုႏၵရီေထရီဂါထာ

၃၁၃။ "ေပတာနိ ေဘာတိ ပုတၱာနိ၊ ခါဒမာနာ တုဝံ ပုေရ။

တုဝံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ အတီဝ ပရိတပၸသိ။

၃၁၄။ "သာဇၨ သဗၺာနိ ခါဒိတြာ၊ သတပုတၱာနိ [မူကြဲ-သတၱ ပုတၱာနိ (သ်ာ၊)] ျဗာဟၼဏီ။

ဝါေသ႒ိ ေကန ဝေဏၰန၊ န ဗာဠႇံ ပရိတပၸသိ"။

၃၁၅။ "ဗဟူနိ ပုတၱသတာနိ၊ ဉာတိသံဃသတာနိ စ။

ခါဒိတာနိ အတီတံေသ၊ မမ တုယွၪၥ ျဗာဟၼဏ။

၃၁၆။ "သာဟံ နိႆရဏံ ဉတြာ၊ ဇာတိယာ မရဏႆ စ။

န ေသာစာမိ န ေရာဒါမိ၊ န စာပိ ပရိတပၸယိ ံ"။

၃၁၇။ "အဗ႓ဳတံ ဝတ ဝါေသ႒ိ၊ ဝါစံ ဘာသသိ ဧဒိသိ ံ။

ကႆ တြံ ဓမၼမညာယ၊ ဂိရံ [မူကြဲ-ထိရံ (သီ၊)] ဘာသသိ ဧဒိသိ ံ"။

၃၁၈။ "ဧသ ျဗာဟၼဏ သမၺဳေဒၶါ၊ နဂရံ မိထိလံ ပတိ။

သဗၺဒုကၡပၸဟာနာယ၊ ဓမၼံ ေဒေသသိ ပါဏိနံ။

၃၁၉။ "တႆ ျဗေဟၼ [မူကြဲ-ျဗာဟၼဏ (သီ၊ သ်ာ၊)] အရဟေတာ၊ ဓမၼံ သုတြာ နိ႐ူပဓိ ံ။

တတၳ ဝိညာတသဒၶမၼာ၊ ပုတၱေသာကံ ဗ်ပါႏုဒိ ံ"။

၃၂၀။ "ေသာ အဟမၸိ ဂမိႆာမိ၊ နဂရံ မိထိလံ ပတိ။

အေပၸဝ မံ ေသာ ဘဂဝါ၊ သဗၺဒုကၡာ ပေမာစေယ"။

၃၂၁။ အဒၵသ -၄၁၅ ျဗာဟၼေဏာ ဗုဒၶံ၊ ဝိပၸမုတၱံ နိ႐ူပဓိ ံ။

သြႆ ဓမၼမေဒေသသိ၊ မုနိ ဒုကၡႆ ပါရဂူ။

၃၂၂။ ဒုကၡံ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။

အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။

၃၂၃။ တတၳ ဝိညာတသဒၶေမၼာ၊ ပဗၺဇၨံ သမေရာစယိ။

သုဇာေတာ တီဟိ ရတၱီဟိ၊ တိေႆာ ဝိဇၨာ အဖႆယိ။

၃၂၄။ "ဧဟိ သာရထိ ဂစၧာဟိ၊ ရထံ နိယ်ာဒယာဟိမံ။

အာေရာဂ်ံ ျဗာဟၼဏိ ံ ဝဇၨ [မူကြဲ-ဝဇၨာ (သီ)] 'ပဗၺဇိ [မူကြဲ-ပဗၺဇိေတာ (သီ၊)] ဒါနိ ျဗာဟၼေဏာ။

သုဇာေတာ တီဟိ ရတၱီဟိ၊ တိေႆာ ဝိဇၨာ အဖႆယိ"'။

၃၂၅။ တေတာ စ ရထမာဒါယ၊ သဟႆၪၥာပိ သာရထိ။

အာေရာဂ်ံ ျဗာဟၼဏိေဝါစ၊ "ပဗၺဇိ ဒါနိ ျဗာဟၼေဏာ။

သုဇာေတာ တီဟိ ရတၱီဟိ၊ တိေႆာ ဝိဇၨာ အဖႆယိ"။

၃၂၆။ "ဧတၪၥာဟံ အႆရထံ၊ သဟႆၪၥာပိ သာရထိ။

ေတဝိဇၨံ ျဗာဟၼဏံ သုတြာ [မူကြဲ-ဉတြာ (သီ)] ပုဏၰပတၱံ ဒဒါမိ ေတ"။

၃၂၇။ "တုေယွဝ ေဟာတြႆရေထာ၊ သဟႆၪၥာပိ ျဗာဟၼဏိ။

အဟမၸိ ပဗၺဇိႆာမိ၊ ဝရပညႆ သႏၲိေက"။

၃၂၈။ "ဟတၳီ ဂဝႆံ မဏိကု႑လၪၥ၊ ဖီတၪၥိမံ ဂဟဝိဘဝံ ပဟာယ။

ပိတာ ပဗၺဇိေတာ တုယွံ၊ ဘုၪၨ ေဘာဂါနိ သုႏၵရိ။ တုဝံ ဒါယာဒိကာ ကုေလ"။

၃၂၉။ "ဟတၳီ ဂဝႆံ မဏိကု႑လၪၥ၊ ရမၼံ စိမံ ဂဟဝိဘဝံ ပဟာယ။

ပိတာ ပဗၺဇိေတာ မယွံ၊ ပုတၱေသာေကန အ႗ိေတာ။

အဟမၸိ ပဗၺဇိႆာမိ၊ ဘာတုေသာေကန အ႗ိတာ"။

၃၃၀။ "ေသာ ေတ ဣဇၩတု သကၤေပၸါ၊ ယံ တြံ ပေတၳသိ သုႏၵရီ။

ဥတၱိ႒ပိေ႑ာ ဥေၪၧာ စ၊ ပံသုကူလၪၥ စီဝရံ။

ဧတာနိ အဘိသေမ႓ာႏၲီ၊ ပရေလာေက အနာသဝါ"။

၃၃၁။ "သိကၡမာနာယ -၄၁၆ ေမ အေယ်၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိေသာဓိတံ။

ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ယတၳ ေမ ဝုသိတံ ပုေရ။

၃၃၂။ "တုဝံ နိႆာယ ကလ်ာဏီ၊ ေထရီ သံဃႆ ေသာဘေန။

တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။

၃၃၃။ "အႏုဇာနာဟိ ေမ အေယ်၊ ဣေစၧ သာဝတၳိ ဂႏၲေဝ။

သီဟနာဒံ နဒိႆာမိ၊ ဗုဒၶေသ႒ႆ သႏၲိေက"။

၃၃၄။ "ပႆ သုႏၵရိ သတၳာရံ၊ ေဟမဝဏၰံ ဟရိတၱစံ။

အဒႏၲာနံ ဒေမတာရံ၊ သမၺဳဒၶမကုေတာဘယံ"။

၃၃၅။ "ပႆ သုႏၵရိမာယႏၲိ ံ၊ ဝိပၸမုတၱံ နိ႐ူပဓိ ံ။

ဝီတရာဂံ ဝိသံယုတၱံ၊ ကတကိစၥမနာသဝံ။

၃၃၆။ "ဗာရာဏသီေတာ နိကၡမၼ၊ တဝ သႏၲိကမာဂတာ။

သာဝိကာ ေတ မဟာဝီရ၊ ပါေဒ ဝႏၵတိ သုႏၵရီ"။

၃၃၇။ "တုဝံ ဗုေဒၶါ တုဝံ သတၳာ၊ တုယွံ ဓီတာမွိ ျဗာဟၼဏ။

ၾသရသာ မုခေတာ ဇာတာ၊ ကတကိစၥာ အနာသဝါ"။

၃၃၈။ "တႆာ ေတ သြာဂတံ ဘေဒၵ၊ တေတာ [မူကြဲ-အေထာ (က၊)] ေတ အဒုရာဂတံ။

ဧဝဥႇိ ဒႏၲာ အာယႏၲိ၊ သတၳဳ ပါဒါနိ ဝႏၵိကာ။

ဝီတရာဂါ ဝိသံယုတၱာ၊ ကတကိစၥာ အနာသဝါ"။

။ သုႏၵရီ ေထရီ။။

၅။ သုဘာကမၼာရဓီတုေထရီဂါထာ

၃၃၉။ "ဒဟရာဟံ သုဒၶဝသနာ၊ ယံ ပုေရ ဓမၼမႆုဏိ ံ။

တႆာ ေမ အပၸမတၱာယ၊ သစၥာဘိသမေယာ အဟု။

၃၄၀။ "တေတာဟံ သဗၺကာေမသု၊ ဘုသံ အရတိမဇၩဂံ။

သကၠာယသၼိ ံ ဘယံ ဒိသြာ၊ ေနကၡမၼေမဝ [မူကြဲ-ေနကၡမၼေညဝ (သီ)] ေနကၡမၼေႆဝ (သ်ာ၊)] ပီဟေယ။

၃၄၁။ "ဟိတြာနဟံ ဉာတိဂဏံ၊ ဒါသကမၼကရာနိ စ။

ဂါမေခတၱာနိ ဖီတာနိ၊ ရမဏီေယ ပေမာဒိေတ။

၃၄၂။ "ပဟာယဟံ -၄၁၇ ပဗၺဇိတာ၊ သာပေတယ်မနပၸကံ။

ဧဝံ သဒၶါယ နိကၡမၼ၊ သဒၶေမၼ သုပၸေဝဒိေတ။

၃၄၃။ "ေနတံ [မူကြဲ-န ေမတံ (သီ၊ သ်ာ၊)] အႆ ပတိ႐ူပံ၊ အာကိၪၥညဥႇိ ပတၳေယ။

ေယာ [မူကြဲ-ယာ (သ်ာ၊)] ဇာတ႐ူပံ ရဇတံ၊ ဆေၮတြာ [မူကြဲ-ထေပတြာ (က၊)] ပုနရာဂေမ [မူကြဲ-ပုနရာဂေဟ (က)]

၃၄၄။ "ရဇတံ ဇာတ႐ူပံ ဝါ၊ န ေဗာဓာယ န သႏၲိယာ။

ေနတံ သမဏသာ႐ုပၸံ၊ န ဧတံ အရိယဒၶနံ။

၃၄၅။ "ေလာဘနံ မဒနေၪၥတံ၊ ေမာဟနံ ရဇဝၯနံ။

သာသကၤ ံ ဗဟုအာယာသံ၊ နတၳိ ေစတၳ ဓုဝံ ဌိတိ။

၃၄၆။ "ဧတၳ ရတၱာ ပမတၱာ စ၊ သကႋလိ႒မနာ နရာ။

အညမေညန ဗ်ာ႐ုဒၶါ၊ ပုထု ကုဗၺႏၲိ ေမဓဂံ။

၃၄၇။ "ဝေဓါ ဗေႏၶာ ပရိေကႅေသာ၊ ဇာနိ ေသာကပရိဒၵေဝါ။

ကာေမသု အဓိပႏၷာနံ၊ ဒိႆေတ ဗ်သနံ ဗဟုံ။

၃၄၈။ "တံ မံ ဉာတီ အမိတၱာဝ၊ ကိ ံ ေဝါ ကာေမသု ယုၪၨထ။

ဇာနာထ မံ ပဗၺဇိတံ၊ ကာေမသု ဘယဒႆိနိ ံ။

၃၄၉။ "န ဟိရညသုဝေဏၰန၊ ပရိကၡီယႏၲိ အာသဝါ။

အမိတၱာ ဝဓကာ ကာမာ၊ သပတၱာ သလႅဗႏၶနာ။

၃၅၀။ "တံ မံ ဉာတီ အမိတၱာဝ၊ ကိ ံ ေဝါ ကာေမသု ယုၪၨထ။

ဇာနာထ မံ ပဗၺဇိတံ၊ မု႑ံ သံဃာဋိပါ႐ုတံ။

၃၅၁။ "ဥတၱိ႒ပိေ႑ာ ဥေၪၧာ စ၊ ပံသုကူလၪၥ စီဝရံ။

ဧတံ ေခါ မမ သာ႐ုပၸံ၊ အနဂါ႐ူပနိႆေယာ။

၃၅၂။ "ဝႏၲာ မေဟသီဟိ ကာမာ၊ ေယ ဒိဗၺာ ေယ စ မာႏုသာ။

ေခမ႒ာေန ဝိမုတၱာ ေတ၊ ပတၱာ ေတ အစလံ သုခံ။

၃၅၃။ "မာဟံ ကာေမဟိ သဂၤစၧိ ံ၊ ေယသု တာဏံ န ဝိဇၨတိ။

အမိတၱာ ဝဓကာ ကာမာ၊ အဂၢိကၡႏၶဴပမာ ဒုခါ။

၃၅၄။ "ပရိပေႏၴာ -၄၁၈ ဧသ ဘေယာ၊ သဝိဃာေတာ သကဏၬေကာ။

ေဂေဓါ သုဝိသေမာ ေစေသာ [မူကြဲ-ေလေပါ (သီ)] မဟေႏၲာ ေမာဟနာမုေခါ။

၃၅၅။ "ဥပသေဂၢါ ဘီမ႐ူေပါ၊ ကာမာ သပၸသိ႐ူပမာ။

ေယ ဗာလာ အဘိနႏၵႏၲိ၊ အႏၶဘူတာ ပုထုဇၨနာ။

၃၅၆။ "ကာမပေကၤန သတၱာ ဟိ၊ ဗဟူ ေလာေက အဝိဒၵသူ။

ပရိယႏၲံ န ဇာနႏၲိ၊ ဇာတိယာ မရဏႆ စ။

၃၅၇။ "ဒုဂၢတိဂမနံ မဂၢံ၊ မႏုႆာ ကာမေဟတုကံ။

ဗဟုံ ေဝ ပဋိပဇၨႏၲိ၊ အတၱေနာ ေရာဂမာဝဟံ။

၃၅၈။ "ဧဝံ အမိတၱဇနနာ၊ တာပနာ သံကိေလသိကာ။

ေလာကာမိသာ ဗႏၶနီယာ၊ ကာမာ မရဏဗႏၶနာ [မူကြဲ-စရဏဗႏၶနာ (သီ)]

၃၅၉။ "ဥမၼာဒနာ ဥလႅပနာ၊ ကာမာ စိတၱပၸမဒၵိေနာ။

သတၱာနံ သကႋေလသာယ၊ ခိပၸံ [မူကြဲ-ခိပံ (သီ၊)] မာေရန ၾသၮိတံ။

၃၆၀။ "အနႏၲာဒီနဝါ ကာမာ၊ ဗဟုဒုကၡာ မဟာဝိသာ။

အပၸႆာဒါ ရဏကရာ၊ သုကၠပကၡဝိေသာသနာ [မူကြဲ-ဝိေသာသကာ (သီ)]

၃၆၁။ "သာဟံ ဧတာဒိသံ ကတြာ၊ ဗ်သနံ ကာမေဟတုကံ။

န တံ ပစၥာဂမိႆာမိ၊ နိဗၺာနာဘိရတာ သဒါ။

၃၆၂။ "ရဏံ ကရိတြာ [မူကြဲ-တရိတြာ (သီ၊)] ကာမာနံ၊ သီတိဘာဝါဘိကခႋနီ။

အပၸမတၱာ ဝိဟႆာမိ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယ။

၃၆၃။ "အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ အရိယ႒ဂႋကံ ဥဇုံ။

တံ မဂၢံ အႏုဂစၧာမိ၊ ေယန တိဏၰာ မေဟသိေနာ"။

၃၆၄။ ဣမံ ပႆထ ဓမၼ႒ံ၊ သုဘံ ကမၼာရဓီတရံ။

အေနဇံ ဥပသမၸဇၨ၊ ႐ုကၡမူလမွိ စ်ာယတိ။

၃၆၅။ အဇၨ႒မီ ပဗၺဇိတာ၊ သဒၶါ သဒၶမၼေသာဘနာ။

ဝိနီတုပၸလဝဏၰာယ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိနီ။

၃၆၆။ သာယံ -၄၁၉ ဘုဇိႆာ အနဏာ၊ ဘိကၡဳနီ ဘာဝိတိႁႏၵိယာ။

သဗၺေယာဂဝိသံယုတၱာ၊ ကတကိစၥာ အနာသဝါ။

၃၆၇။ တံ သေကၠာ ေဒဝသံေဃန၊ ဥပသကၤမၼ ဣဒၶိယာ။

နမႆတိ ဘူတပတိ၊ သုဘံ ကမၼာရဓီတရႏၲိ။

။ သုဘာ ကမၼာရဓီတာ ေထရီ။။

ဝီသတိနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၄။ တိ ံသနိပါေတာ

၁။ သုဘာဇီဝကမၺဝနိကာေထရီဂါထာ

၃၆၈။ ဇီဝကမၺဝနံ -၄၂၀ ရမၼံ၊ ဂစၧႏၲိ ံ ဘိကၡဳနိ ံ သုဘံ။

ဓုတၱေကာ သႏၷိဝါေရသိ [မူကြဲ-တံ နိဝါေရသိ (က)] တေမနံ အျဗဝီ သုဘာ။

၃၆၉။ "ကိ ံ ေတ အပရာဓိတံ မယာ၊ ယံ မံ ၾသဝရိယာန တိ႒သိ။

န ဟိ ပဗၺဇိတာယ အာဝုေသာ၊ ပုရိေသာ သမၹဳသနာယ ကပၸတိ။

၃၇၀။ "ဂ႐ုေက မမ သတၳဳသာသေန၊ ယာ သိကၡာ သုဂေတန ေဒသိတာ။

ပရိသုဒၶပဒံ အနဂၤဏံ၊ ကိ ံ မံ ၾသဝရိယာန တိ႒သိ။

၃၇၁။ "အာဝိလစိေတၱာ အနာဝိလံ၊ သရေဇာ ဝီတရဇံ အနဂၤဏံ။

သဗၺတၳ ဝိမုတၱမာနသံ၊ ကိ ံ မံ ၾသဝရိယာန တိ႒သိ"။

၃၇၂။ "ဒဟရာ စ အပါပိကာ စသိ၊ ကိ ံ ေတ ပဗၺဇၨာ ကရိႆတိ။

နိကၡိပ ကာသာယစီဝရံ၊ ဧဟိ ရမာမ သုပုပၹိေတ [မူကြဲ-ရမာမေသ ပုပၹိေတ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဝေန။

၃၇၃။ "မဓုရၪၥ ပဝႏၲိ သဗၺေသာ၊ ကုသုမရေဇန သမု႒ိတာ ဒုမာ။

ပဌမဝသေႏၲာ သုေခါ ဥတု၊ ဧဟိ ရမာမ သုပုပၹိေတ ဝေန။

၃၇၄။ "ကုသုမိတသိခရာ စ ပါဒပါ၊ အဘိဂဇၨႏၲိဝ မာလုေတရိတာ။

ကာ တုယွံ ရတိ ဘဝိႆတိ၊ ယဒိ ဧကာ ဝနေမာဂဟိႆသိ [မူကြဲ-ဝနေမာတရိႆသိ (သီ)] ဝနေမာဂါဟိႆသိ (သ်ာ၊ က)]

၃၇၅။ "ဝါဠမိဂသံဃေသဝိတံ -၄၂၁၊ ကုၪၨရမတၱကေရဏုေလာဠိတံ။

အသဟာယိကာ ဂႏၲဳမိစၧသိ၊ ရဟိတံ ဘိ ံသနကံ မဟာဝနံ။

၃၇၆။ "တပနီယကတာဝ ဓီတိကာ၊ ဝိစရသိ စိတၱလေတဝ အစၧရာ။

ကာသိကသုခုေမဟိ ဝဂၢဳဘိ၊ ေသာဘသီ သုဝသေနဟိ ႏူပေမ။

၃၇၇။ "အဟံ တဝ ဝသာႏုေဂါ သိယံ၊ ယဒိ ဝိဟေရမေသ [မူကြဲ-ယဒိပိ ဝိဟေရသိ (က၊)] ကာနနႏၲေရ။

န ဟိ မတၳိ တယာ ပိယတၱေရာ၊ ပါေဏာ ကိႏၷရိမႏၵေလာစေန။

၃၇၈။ "ယဒိ ေမ ဝစနံ ကရိႆသိ၊ သုခိတာ ဧဟိ အဂါရမာဝသ။

ပါသာဒနိဝါတဝါသိနီ၊ ပရိကမၼံ ေတ ကေရာႏၲဳ နာရိေယာ။

၃၇၉။ "ကာသိကသုခုမာနိ ဓာရယ၊ အဘိေရာေပဟိ [မူကြဲ-အဘိေရာေဟဟိ (သီ၊)] စ မာလဝဏၰကံ။

ကၪၥနမဏိမုတၱကံ ဗဟုံ၊ ဝိဝိဓံ အာဘရဏံ ကေရာမိ ေတ။

၃၈၀။ "သုေဓါတရဇပစၧဒံ သုဘံ၊ ေဂါဏကတူလိကသႏၴတံ နဝံ။

အဘိ႐ုဟ သယနံ မဟာရဟံ၊ စႏၵနမ႑ိတသာရဂႏၶိကံ။

၃၈၁။ "ဥပၸလံ စုဒကာ သမုဂၢတံ၊ ယထာ တံ အမႏုႆေသဝိတံ။

ဧဝံ တြံ ျဗဟၼစာရိနီ၊ သေကသေဂၤသု ဇရံ ဂမိႆသိ"။

၃၈၂။ "ကိ ံ -၄၂၂ ေတ ဣဓ သာရသမၼတံ၊ ကုဏပပူရမွိ သုသာနဝၯေန။

ေဘဒနဓေမၼ ကေဠဝေရ [မူကြဲ-ကေလဝေရ (သီ၊ က)] ယံ ဒိသြာ ဝိမေနာ ဥဒိကၡသိ"။

၃၈၃။ "အကၡီနိ စ တုရိယာရိဝ၊ ကိႏၷရိယာရိဝ ပဗၺတႏၲေရ။

တဝ ေမ နယနာနိ ဒကၡိယ၊ ဘိေယ်ာ ကာမရတီ ပဝၯတိ။

၃၈၄။ "ဥပၸလသိခေရာပမာနိ ေတ၊ ဝိမေလ ဟာဋကသႏၷိေဘ မုေခ။

တဝ ေမ နယနာနိ ဒကၡိယ [မူကြဲ-နယနာႏုဒိကၡိယ (သီ)] ဘိေယ်ာ ကာမဂုေဏာ ပဝၯတိ။

၃၈၅။ "အပိ ဒူရဂတာ သရမွေသ၊ အာယတပေမွ ဝိသုဒၶဒႆေန။

န ဟိ မတၳိ တယာ ပိယတၱရာ၊ နယနာ ကိႏၷရိမႏၵေလာစေန"။

၃၈၆။ "အပေထန ပယာတုမိစၧသိ၊ စႏၵံ ကီဠနကံ ဂေဝသသိ။

ေမ႐ုံ လေဃၤတုမိစၧသိ၊ ေယာ တြံ ဗုဒၶသုတံ မဂၢယသိ။

၃၈၇။ "နတၳိ ဟိ ေလာေက သေဒဝေက၊ ရာေဂါ ယတၳပိ ဒါနိ ေမ သိယာ။

နပိ နံ ဇာနာမိ ကီရိေသာ၊ အထ မေဂၢန ဟေတာ သမူလေကာ။

၃၈၈။ "ဣဂၤါလကုယာဝ [မူကြဲ-ဣဃၤာဠခုယာဝ (သ်ာ၊)] ဥဇၩိေတာ၊ ဝိသပေတၱာရိဝ အဂၢိေတာ ကေတာ [မူကြဲ-အဂၣေတာ ဟေတာ (သီ)]

နပိ နံ ပႆာမိ ကီရိေသာ၊ အထ မေဂၢန ဟေတာ သမူလေကာ။

၃၈၉။ "ယႆာ -၄၂၃ သိယာ အပစၥေဝကၡိတံ၊ သတၳာ ဝါ အႏုပါသိေတာ သိယာ။

တြံ တာဒိသိကံ ပေလာဘယ၊ ဇာနႏၲိ ံ ေသာ ဣမံ ဝိဟညသိ။

၃၉၀။ "မယွဥႇိ အကၠဳ႒ဝႏၵိေတ၊ သုခဒုေကၡ စ သတီ ဥပ႒ိတာ။

သခၤတမသုဘႏၲိ ဇာနိယ၊ သဗၺေတၳဝ မေနာ န လိမၸတိ။

၃၉၁။ "သာဟံ သုဂတႆ သာဝိကာ၊ မဂၢ႒ဂႋကယာနယာယိနီ။

ဥဒၶဋသလႅာ အနာသဝါ၊ သုညာဂါရဂတာ ရမာမဟံ။

၃၉၂။ "ဒိ႒ာ ဟိ မယာ သုစိတၱိတာ၊ ေသာမ႓ာ ဒါ႐ုကပိလႅကာနိ ဝါ။

တႏၲီဟိ စ ခီလေကဟိ စ၊ ဝိနိဗဒၶါ ဝိဝိဓံ ပနစၥကာ။

၃၉၃။ "တမွဳဒၶေဋ တႏၲိခီလေက၊ ဝိႆေ႒ ဝိကေလ ပရိၾကိေတ [မူကြဲ-ပရိပကၡီေတ (သီ)] ပရိပကၠေတ (သ်ာ)]

န ဝိေႏၵယ် ခ႑ေသာ ကေတ၊ ကိမွိ တတၳ မနံ နိေဝသေယ။

၃၉၄။ "တထူပမာ ေဒဟကာနိ မံ၊ ေတဟိ ဓေမၼဟိ ဝိနာ န ဝတၱႏၲိ။

ဓေမၼဟိ ဝိနာ န ဝတၱတိ၊ ကိမွိ တတၳ မနံ နိေဝသေယ။

၃၉၅။ "ယထာ ဟရိတာေလန မကၡိတံ၊ အဒၵသ စိတၱိကံ ဘိတၱိယာ ကတံ။

တမွိ ေတ ဝိပရီတဒႆနံ၊ သညာ မာႏုသိကာ နိရတၳိကာ။

၃၉၆။ "မာယံ -၄၂၄ ဝိယ အဂၢေတာ ကတံ၊ သုပိနေႏၲဝ သုဝဏၰပါဒပံ။

ဥပဂစၧသိ အႏၶ ရိတၱကံ၊ ဇနမေဇၩရိဝ ႐ုပၸ႐ူပကံ [မူကြဲ-႐ူပ႐ူပကံ (က)]

၃၉၇။ "ဝ႗နိရိဝ ေကာဋေရာဟိတာ၊ မေဇၩ ပုဗၺဳဠကာ သအႆုကာ။

ပီဠေကာဠိကာ ေစတၳ ဇာယတိ၊ ဝိဝိဓာ စကၡဳဝိဓာ စ ပိ႑ိတာ"။

၃၉၈။ ဥပၸါဋိယ စာ႐ုဒႆနာ၊ န စ ပဇၨိတၳ အသဂၤမာနသာ။

"ဟႏၵ ေတ စကၡဳံ ဟရႆု တံ"၊ တႆ နရႆ အဒါသိ တာဝေဒ။

၃၉၉။ တႆ စ ဝိရမာသိ တာဝေဒ၊ ရာေဂါ တတၳ ခမာပယီ စ နံ။

"ေသာတၳိ သိယာ ျဗဟၼစာရိနီ၊ န ပုေနာ ဧဒိသကံ ဘဝိႆတိ"။

၄၀၀။ "အာသာဒိယ [မူကြဲ-အာဟနိယ (သ်ာ၊ က၊)] ဧဒိသံ ဇနံ၊ အဂၢိ ံ ပဇၨလိတံ ဝ လိဂႋယ။

ဂဏွိယ အာသီဝိသံ ဝိယ၊ အပိ ႏု ေသာတၳိ သိယာ ခေမဟိ ေနာ"။

၄၀၁။ မုတၱာ စ တေတာ သာ ဘိကၡဳနီ၊ အဂမီ ဗုဒၶဝရႆ သႏၲိကံ။

ပႆိယ ဝရပုညလကၡဏံ၊ စကၡဳ အာသိ ယထာ ပုရာဏကႏၲိ။

။ သုဘာ ဇီဝကမၺဝနိကာ ေထရီ။။

တိ ံသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၅။ စတၱာလီသနိပါေတာ

၁။ ဣသိဒါသီေထရီဂါထာ

၄၀၂။ နဂရမွိ -၄၂၅ ကုသုမနာေမ၊ ပါဋလိပုတၱမွိ ပထဝိယာ မေ႑။

သက်ကုလကုလီနာေယာ၊ ေဒြ ဘိကၡဳနိေယာ ဟိ ဂုဏဝတိေယာ။

၄၀၃။ ဣသိဒါသီ တတၳ ဧကာ၊ ဒုတိယာ ေဗာဓီတိ သီလသမၸႏၷာ စ။

စ်ာနဇၩာယနရတာေယာ၊ ဗဟုႆုတာေယာ ဓုတကိေလသာေယာ။

၄၀၄။ တာ ပိ႑ာယ စရိတြာ၊ ဘတၱတၳံ [မူကြဲ-ဘတၱတၱံ (သီ၊)] ကရိယ ေဓါတပတၱာေယာ။

ရဟိတမွိ သုခနိသိႏၷာ၊ ဣမာ ဂိရာ အဗ႓ဳဒီေရသုံ။

၄၀၅။ "ပါသာဒိကာသိ အေယ်၊ ဣသိဒါသိ ဝေယာပိ ေတ အပရိဟီေနာ။

ကိ ံ ဒိသြာန ဗ်ာလိကံ၊ အထာသိ ေနကၡမၼမႏုယုတၱာ"။

၄၀၆။ ဧဝမႏုယုၪၨိယမာနာ သာ၊ ရဟိေတ ဓမၼေဒသနာကုသလာ။

ဣသိဒါသီ ဝစနမျဗဝိ၊ "သုဏ ေဗာဓိ ယထာမွိ ပဗၺဇိတာ။

၄၀၇။ "ဥေဇၨနိယာ ပုရဝေရ၊ မယွံ ပိတာ သီလသံဝုေတာ ေသ႒ိ။

တႆမွိ ဧကဓီတာ၊ ပိယာ မနာပါ စ ဒယိတာ စ။

၄၀၈။ "အထ ေမ သာေကတေတာ ဝရကာ၊ အာဂစၧဳမုတၱမကုလီနာ။

ေသ႒ီ ပဟူတရတေနာ၊ တႆ မမံ သုဏွမဒါသိ တာေတာ။

၄၀၉။ "သႆုယာ သႆုရႆ စ၊ သာယံ ပါတံ ပဏာမမုပဂမၼ။

သိရသာ ကေရာမိ ပါေဒ၊ ဝႏၵာမိ ယထာမွိ အႏုသိ႒ာ။

၄၁၀။ "ယာ မယွံ သာမိကႆ၊ ဘဂိနိေယာ ဘာတုေနာ ပရိဇေနာ ဝါ။

တေမကဝရကမၸိ ဒိသြာ၊ ဥဗၺိဂၢါ အာသနံ ေဒမိ။

၄၁၁။ "အေႏၷန စ ပါေနန စ၊ ခေဇၨန စ ယၪၥ တတၳ သႏၷိဟိတံ။

ဆာေဒမိ ဥပနယာမိ စ၊ ေဒမိ စ ယံ ယႆ ပတိ႐ူပံ။

၄၁၂။ "ကာေလန ဥပ႒ဟိတြာ [မူကြဲ-ဥ႒ဟိတြာ (သ်ာ၊ က)] ဥပ႒ဟိတုံ (?)]၊ ဃရံ သမုပဂမာမိ ဥမၼာေရ။

ေဓါဝႏၲီ ဟတၳပါေဒ၊ ပၪၨလိကာ သာမိကမုေပမိ။

၄၁၃။ "ေကာစၧံ ပသာဒံ အၪၨနိၪၥ၊ အာဒါသကၪၥ ဂဏွိတြာ။

ပရိကမၼကာရိကာ ဝိယ၊ သယေမဝ ပတိ ံ ဝိဘူေသမိ။

၄၁၄။ "သယေမဝ -၄၂၆ ၾသဒနံ သာဓယာမိ၊ သယေမဝ ဘာဇနံ ေဓါဝႏၲီ။

မာတာဝ ဧကပုတၱကံ၊ တထာ [မူကြဲ-တဒါ (သီ၊)] ဘတၱာရံ ပရိစရာမိ။

၄၁၅။ "ဧဝံ မံ ဘတၱိကတံ၊ အႏုရတၱံ ကာရိကံ နိဟတမာနံ။

ဥ႒ာယိကံ [မူကြဲ-ဥ႒ာဟိကံ (က၊)] အနလသံ၊ သီလဝတိ ံ ဒုႆေတ ဘတၱာ။

၄၁၆။ "ေသာ မာတရၪၥ ပိတရၪၥ၊ ဘဏတိ 'အာပုစၧဟံ ဂမိႆာမိ။

ဣသိဒါသိယာ န သဟ ဝစၧံ၊ ဧကာဂါေရဟံ [မူကြဲ-ဧကဃေရပ'ဟံ (?)] သဟ ဝတၳဳံ'။

၄၁၇။ "'မာ ဧဝံ ပုတၱ အဝစ၊ ဣသိဒါသီ ပ႑ိတာ ပရိဗ်တၱာ။

ဥ႒ာယိကာ အနလသာ၊ ကိ ံ တုယွံ န ေရာစေတ ပုတၱ'။

၄၁၈။ "'န စ ေမ ဟိ ံသတိ ကိၪၥိ၊ န စဟံ ဣသိဒါသိယာ သဟ ဝစၧံ။

ေဒႆာဝ ေမ အလံ ေမ၊ အပုစၧာဟံ [မူကြဲ-အာပုစၧာဟံ (သ်ာ)] အာပုစၧဟံ-နာပုစၧဟံ (?)] ဂမိႆာမိ'။

၄၁၉။ "တႆ ဝစနံ သုဏိတြာ၊ သႆု သသုေရာ စ မံ အပုစၧိ ံသု။

'ကိႆ [မူကြဲ-ကိ ံသ (?)] တယာ အပရဒၶံ၊ ဘဏ ဝိႆ႒ာ ယထာဘူတံ'။

၄၂၀။ "'နပိဟံ အပရဇၩံ ကိၪၥိ၊ နပိ ဟိ ံေသမိ န ဘဏာမိ ဒုဗၺစနံ။

ကိ ံ သကၠာ ကာတုေယ်၊ ယံ မံ ဝိေဒၵႆေတ ဘတၱာ'။

၄၂၁။ "ေတ မံ ပိတုဃရံ ပဋိနယိ ံသု၊ ဝိမနာ ဒုေခန အဓိဘူတာ။

'ပုတၱမႏုရကၡမာနာ၊ ဇိတာမွေသ ႐ူပိနိ ံ လကၡိ ံ'။

၄၂၂။ "အထ မံ အဒါသိ တာေတာ၊ အၯႆ ဃရမွိ ဒုတိယကုလိကႆ။

တေတာ ဥပၯသုေကၤန၊ ေယန မံ ဝိႏၵထ ေသ႒ိ။

၄၂၃။ "တႆပိ ဃရမွိ မာသံ၊ အဝသိ ံ အထ ေသာပိ မံ ပဋိစၧရယိ [မူကြဲ-ပဋိစၧသိ (သီ၊ က)] ပဋိစၧတိ (သ်ာ)] ပဋိစၧရတိ (က)]

ဒါသီဝ ဥပ႒ဟႏၲိ ံ၊ အဒူသိကံ သီလသမၸႏၷံ။

၄၂၄။ "ဘိကၡာယ စ ဝိစရႏၲံ၊ ဒမကံ ဒႏၲံ ေမ ပိတာ ဘဏတိ။

'ေဟာဟိသိ [မူကြဲ-ေသာဟိသိ (သဗၺတၳ)] ေမ ဇာမာတာ၊ နိကၡိပ ေပါ႒ိၪၥ [မူကြဲ-ေပါႏၲိ ံ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဃဋိကၪၥ'။

၄၂၅။ "ေသာပိ ဝသိတြာ ပကၡံ [မူကြဲ-ပကၠမထ (သီ)] အထ တာတံ ဘဏတိ 'ေဒဟိ ေမ ေပါ႒ိ ံ။

ဃဋိကၪၥ မလႅကၪၥ၊ ပုနပိ ဘိကၡံ စရိႆာမိ'။

၄၂၆။ "အထ -၄၂၇ နံ ဘဏတီ တာေတာ၊ အမၼာ သေဗၺာ စ ေမ ဉာတိဂဏဝေဂၢါ။

'ကိ ံ ေတ န ကီရတိ ဣဓ၊ ဘဏ ခိပၸံ တံ ေတ ကရိဟိ'တိ။

၄၂၇။ "ဧဝံ ဘဏိေတာ ဘဏတိ၊ 'ယဒိ ေမ အတၱာ သေကၠာတိ အလံ မယွံ။

ဣသိဒါသိယာ န သဟ ဝစၧံ၊ ဧကဃေရဟံ သဟ ဝတၳဳံ'။

၄၂၈။ "ဝိႆဇၨိေတာ ဂေတာ ေသာ၊ အဟမၸိ ဧကာကိနီ ဝိစိေႏၲမိ။

'အာပုစၧိတူန ဂစၧံ၊ မရိတုေယ [မူကြဲ-မရိတာေယ (သီ)] မရိတုံ (သ်ာ၊)] ဝါ ပဗၺဇိႆံ ဝါ'။

၄၂၉။ "အထ အယ်ာ ဇိနဒတၱာ၊ အာဂစၧီ ေဂါစရာယ စရမာနာ။

တာတကုလံ ဝိနယဓရီ၊ ဗဟုႆုတာ သီလသမၸႏၷာ။

၄၃၀။ "တံ ဒိသြာန အမွာကံ၊ ဥ႒ာယာသနံ တႆာ ပညာပယိ ံ။

နိသိႏၷာယ စ ပါေဒ၊ ဝႏၵိတြာ ေဘာဇနမဒါသိ ံ။

၄၃၁။ "အေႏၷန စ ပါေနန စ၊ ခေဇၨန စ ယၪၥ တတၳ သႏၷိဟိတံ။

သႏၲပၸယိတြာ အဝစံ၊ 'အေယ် ဣစၧာမိ ပဗၺဇိတုံ'။

၄၃၂။ "အထ မံ ဘဏတီ တာေတာ၊ 'ဣေဓဝ ပုတၱက [မူကြဲ-ပုတၱိေက (သ်ာ၊ က၊)] စရာဟိ တြံ ဓမၼံ။

အေႏၷန စ ပါေနန စ၊ တပၸယ သမေဏ ဒြိဇာတီ စ'။

၄၃၃။ "အထဟံ ဘဏာမိ တာတံ၊ ေရာဒႏၲီ အၪၨလိ ံ ပဏာေမတြာ။

'ပါပဥႇိ မယာ ပကတံ၊ ကမၼံ တံ နိဇၨေရႆာမိ'။

၄၃၄။ "အထ မံ ဘဏတီ တာေတာ၊ 'ပါပုဏ ေဗာဓိၪၥ အဂၢဓမၼၪၥ။

နိဗၺာနၪၥ လဘႆု၊ ယံ သစၧိကရီ ဒြိပဒေသေ႒ာ'။

၄၃၅။ "မာတာပိတူ အဘိဝါဒယိတြာ၊ သဗၺၪၥ ဉာတိဂဏဝဂၢံ။

သတၱာဟံ ပဗၺဇိတာ၊ တိေႆာ ဝိဇၨာ အဖႆယိ ံ။

၄၃၆။ "ဇာနာမိ အတၱေနာ သတၱ၊ ဇာတိေယာ ယႆယံ ဖလဝိပါေကာ။

တံ တဝ အာစိကၡိႆံ၊ တံ ဧကမနာ နိသာေမဟိ။

၄၃၇။ "နဂရမွိ ဧရကေစၧ [မူကြဲ-ဧရကကေစၧ (သ်ာ၊ က)] သုဝဏၰကာေရာ အဟံ ပဟူတဓေနာ။

ေယာဗၺနမေဒန မေတၱာ ေသာ၊ ပရဒါရံ အေသဝိဟံ။

၄၃၈။ "ေသာဟံ တေတာ စဝိတြာ၊ နိရယမွိ အပစၥိသံ စိရံ။

ပေကၠာ တေတာ စ ဥ႒ဟိတြာ၊ မကၠဋိယာ ကုစၧိေမာကၠမိ ံ။

၄၃၉။ "သတၱာဟဇာတကံ -၄၂၈ မံ၊ မဟာကပိ ယူထေပါ နိလႅေစၧသိ။

တေႆတံ ကမၼဖလံ၊ ယထာပိ ဂႏ႖ာန ပရဒါရံ။

၄၄၀။ "ေသာဟံ တေတာ စဝိတြာ၊ ကာလံ ကရိတြာ သိႏၶဝါရေည။

ကာဏာယ စ ခၪၨာယ စ၊ ဧဠကိယာ ကုစၧိေမာကၠမိ ံ။

၄၄၁။ "ဒြါဒသ ဝႆာနိ အဟံ၊ နိလႅစၧိေတာ ဒါရေက ပရိဝဟိတြာ။

ကိမိနာဝေ႗ာ အကေလႅာ၊ ယထာပိ ဂႏ႖ာန ပရဒါရံ။

၄၄၂။ "ေသာဟံ တေတာ စဝိတြာ၊ ေဂါဝါဏိဇကႆ ဂါဝိယာ ဇာေတာ။

ဝေစၧာ လာခါတေမၺာ၊ နိလႅစၧိေတာ ဒြါဒေသ မာေသ။

၄၄၃။ "ေဝါဎူန [မူကြဲ-ေတ ပုန (သ်ာ၊ က)] ေဝါဓုန (က၊ အ႒၊)] နဂၤလမဟံ၊ သကဋၪၥ ဓာရယာမိ။

အေႏၶာဝေ႗ာ အကေလႅာ၊ ယထာပိ ဂႏ႖ာန ပရဒါရံ။

၄၄၄။ "ေသာဟံ တေတာ စဝိတြာ၊ ဝီထိယာ ဒါသိယာ ဃေရ ဇာေတာ။

ေနဝ မဟိလာ န ပုရိေသာ၊ ယထာပိ ဂႏ႖ာန ပရဒါရံ။

၄၄၅။ "တိ ံသတိဝႆမွိ မေတာ၊ သာကဋိကကုလမွိ ဒါရိကာ ဇာတာ။

ကပဏမွိ အပၸေဘာေဂ၊ ဓနိက [မူကြဲ-အဏိက (အ႒)] တံသံဝဏၰနာယမၸိ အတၳယုတၱိ ဂေဝသိတဗၺာ] ပုရိသပါတဗဟုလမွိ။

၄၄၆။ "တံ မံ တေတာ သတၳဝါေဟာ၊ ဥႆႏၷာယ ဝိပုလာယ ဝၯိယာ။

ၾသကၯတိ ဝိလပႏၲိ ံ၊ အစၧိႏၵိတြာ ကုလဃရသၼာ။

၄၄၇။ "အထ ေသာဠသေမ ဝေႆ၊ ဒိသြာ မံ ပတၱေယာဗၺနံ ကညံ။

ၾသ႐ုႏၶတႆ ပုေတၱာ၊ ဂိရိဒါေသာ နာမ နာေမန။

၄၄၈။ "တႆပိ အညာ ဘရိယာ၊ သီလဝတီ ဂုဏဝတီ ယသဝတီ စ။

အႏုရတၱာ [မူကြဲ-အႏုဝတၱာ (က၊)] ဘတၱာရံ၊ တႆာဟံ [မူကြဲ-တႆ တံ (?)] ဝိေဒၵသနမကာသိ ံ။

၄၄၉။ "တေႆတံ ကမၼဖလံ၊ ယံ မံ အပကီရိတူန ဂစၧႏၲိ။

ဒါသီဝ ဥပ႒ဟႏၲိ ံ၊ တႆပိ အေႏၲာ ကေတာ မယာ"တိ။

။ ဣသိဒါသီ ေထရီ။။

စတၱာလီသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

၁၆။ မဟာနိပါေတာ

၁။ သုေမဓာေထရီဂါထာ

၄၅၀။ မႏၲာဝတိယာ -၄၂၉ နဂေရ၊ ရေညာ ေကာၪၥႆ အဂၢမေဟသိယာ။

ဓီတာ အာသိ ံ သုေမဓာ၊ ပသာဒိတာ သာသနကေရဟိ။

၄၅၁။ သီလဝတီ စိတၱကထာ၊ ဗဟုႆုတာ ဗုဒၶသာသေန ဝိနီတာ။

မာတာပိတေရာ ဥပဂမၼ၊ ဘဏတိ "ဥဘေယာ နိသာေမထ။

၄၅၂။ "နိဗၺာနာဘိရတာဟံ၊ အသႆတံ ဘဝဂတံ ယဒိပိ ဒိဗၺံ။

ကိမဂၤ ံ ပန [မူကြဲ-ကိမဂၤ ပန (သီ၊ သ်ာ)] ကိ ံ ပန (?)] တုစၧာ ကာမာ၊ အပၸႆာဒါ ဗဟုဝိဃာတာ။

၄၅၃။ "ကာမာ ကဋဳကာ အာသီဝိသူပမာ၊ ေယသု မုစၧိတာ ဗာလာ။

ေတ ဒီဃရတၱံ နိရေယ၊ သမပၸိတာ ဟညေႏၲ ဒုကၡိတာ [မူကြဲ-ဟညေရ ဒုခိတာ (?)]။

၄၅၄။ "ေသာစႏၲိ ပါပကမၼာ၊ ဝိနိပါေတ ပါပဝဒၶိေနာ သဒါ။

ကာေယန စ ဝါစာယ စ၊ မနသာ စ အသံဝုတာ ဗာလာ။

၄၅၅။ "ဗာလာ ေတ ဒုပၸညာ၊ အေစတနာ ဒုကၡသမုဒေယာ႐ုဒၶါ။

ေဒသေႏၲ အဇာနႏၲာ၊ န ဗုဇၩေရ အရိယသစၥာနိ။

၄၅၆။ "သစၥာနိ အမၼ ဗုဒၶဝရေဒသိတာနိ၊ ေတ ဗဟုတရာ အဇာနႏၲာ ေယ။

အဘိနႏၵႏၲိ ဘဝဂတံ၊ ပိေဟႏၲိ ေဒေဝသု ဥပပတၱိ ံ။

၄၅၇။ "ေဒေဝသုပိ ဥပပတၱိ၊ အသႆတာ ဘဝဂေတ အနိစၥမွိ။

န စ သႏၲသႏၲိ ဗာလာ၊ ပုနပၸဳနံ ဇာယိတဗၺႆ။

၄၅၈။ "စတၱာေရာ ဝိနိပါတာ၊ ဒုေဝ [မူကြဲ-ေဒြ (သဗၺတၳ)] စ ဂတိေယာ ကထၪၥိ လဗ႓ႏၲိ။

န စ ဝိနိပါတဂတာနံ၊ ပဗၺဇၨာ အတၳိ နိရေယသု။

၄၅၉။ "အႏုဇာနာထ မံ ဥဘေယာ၊ ပဗၺဇိတုံ ဒသဗလႆ ပါဝစေန။

အေပၸါႆုကၠာ ဃဋိႆံ၊ ဇာတိမရဏပၸဟာနာယ။

၄၆၀။ "ကိ ံ ဘဝဂေတ [မူကြဲ-ဘဝဂေတန (သ်ာ၊)] အဘိနႏၵိေတန၊ ကာယကလိနာ အသာေရန။

ဘဝတဏွာယ နိေရာဓာ၊ အႏုဇာနာထ ပဗၺဇိႆာမိ။

၄၆၁။ "ဗုဒၶါနံ -၄၃၀ ဥပၸါေဒါ ဝိဝဇၨိေတာ၊ အကၡေဏာ ခေဏာ လေဒၶါ။

သီလာနိ ျဗဟၼစရိယံ၊ ယာဝဇီဝံ န ဒူေသယ်ံ"။

၄၆၂။ ဧဝံ ဘဏတိ သုေမဓာ၊ မာတာပိတေရာ "န တာဝ အာဟာရံ။

အာဟရိႆံ [မူကြဲ-အာဟရိယာမိ (သီ)] အာဟာရိသံ (?)] ဂဟ႒ာ၊ မရဏဝသံ ဂတာဝ ေဟႆာမိ"။

၄၆၃။ မာတာ ဒုကၡိတာ ေရာဒတိ ပိတာ စ၊ အႆာ သဗၺေသာ သမဘိဟေတာ။

ဃေဋႏၲိ သညာေပတုံ၊ ပါသာဒတေလ ဆမာပတိတံ။

၄၆၄။ "ဥေ႒ဟိ ပုတၱက ကိ ံ ေသာစိေတန၊ ဒိႏၷာသိ ဝါရဏဝတိမွိ။

ရာဇာ အနီကရေတၱာ [မူကြဲ-အဏီကဒေတၱာ (သီ၊ သ်ာ)] အဘိ႐ူေပါ တႆ တြံ ဒိႏၷာ။

၄၆၅။ "အဂၢမေဟသီ ဘဝိႆသိ၊ အနိကရတၱႆ ရာဇိေနာ ဘရိယာ။

သီလာနိ ျဗဟၼစရိယံ၊ ပဗၺဇၨာ ဒုကၠရာ ပုတၱက။

၄၆၆။ "ရေဇၨ အာဏာဓနမိႆရိယံ၊ ေဘာဂါ သုခါ ဒဟရိကာသိ။

ဘုၪၨာဟိ ကာမေဘာေဂ၊ ဝါေရယ်ံ ေဟာတု ေတ ပုတၱ"။

၄၆၇။ အထ ေန ဘဏတိ သုေမဓာ၊ "မာ ဧဒိသိကာနိ ဘဝဂတမသာရံ။

ပဗၺဇၨာ ဝါ ေဟာဟိတိ၊ မရဏံ ဝါ ေမ န ေစဝ ဝါေရယ်ံ။

၄၆၈။ "ကိမိဝ ပူတိကာယမသုစိ ံ၊ သဝနဂႏၶံ ဘယာနကံ ကုဏပံ။

အဘိသံဝိေသယ်ံ ဘသၱံ၊ အသကိ ံ ပဂၣရိတံ အသုစိပုဏၰံ။

၄၆၉။ "ကိမိဝ တာဟံ ဇာနႏၲီ၊ ဝိကုလကံ မံသေသာဏိတုပလိတၱံ။

ကိမိကုလာလယံ သကုဏဘတၱံ၊ ကေဠဝရံ ကိႆ ဒိယ်တိ။

၄၇၀။ "နိဗၺဳယွတိ သုသာနံ၊ အစိရံ ကာေယာ အေပတဝိညာေဏာ။

ဆုေဒၶါ [မူကြဲ-ဆၮိေတာ (သ်ာ)] ဆုေ႒ာ (က၊)] ကဠိဂၤရံ ဝိယ၊ ဇိဂုစၧမာေနဟိ ဉာတီဟိ။

၄၇၁။ "ဆုဒၶဴန [မူကြဲ-ဆၮဴန (သ်ာ)] ဆု႒ဴန (က၊)] နံ သုသာေန၊ ပရဘတၱံ ႏွာယႏၲိ [မူကြဲ-ႏွာယေရ (?)] ဇိဂုစၧႏၲာ။

နိယကာ မာတာပိတေရာ၊ ကိ ံ ပန သာဓာရဏာ ဇနတာ။

၄၇၂။ "အေဇၩာသိတာ အသာေရ၊ ကေဠဝေရ အ႒ိႏွာ႐ုသံဃာေတ။

ေခဠႆုစၥာရႆဝ၊ ပရိပုေဏၰ [မူကြဲ-ေခဠႆုစၥာရပႆဝပရိပုေဏၰ (သီ၊)] ပူတိကာယမွိ။

၄၇၃။ "ေယာ -၄၃၁ နံ ဝိနိဗ႓ဳဇိတြာ၊ အဗ႓ႏၲရမႆ ဗာဟိရံ ကယိရာ ။

ဂႏၶႆ အသဟမာနာ၊ သကာပိ မာတာ ဇိဂုေစၧယ်။

၄၇၄။ "ခႏၶဓာတုအာယတနံ၊ သခၤတံ ဇာတိမူလကံ ဒုကၡံ။

ေယာနိေသာ အႏုဝိစိနႏၲီ၊ ဝါေရယ်ံ ကိႆ ဣေစၧယ်ံ။

၄၇၅။ "ဒိဝေသ ဒိဝေသ တိသတၱိ၊ သတာနိ နဝနဝါ ပေတယ်ဳံ ကာယမွိ။

ဝႆသတမၸိ စ ဃာေတာ၊ ေသေယ်ာ ဒုကၡႆ ေစဝံ ခေယာ။

၄၇၆။ "အဇၩဳပဂေစၧ ဃာတံ၊ ေယာ ဝိညာေယဝံ သတၳဳေနာ ဝစနံ။

'ဒီေဃာ ေတသံ [မူကြဲ-ေဝါ (က၊)] သံသာေရာ၊ ပုနပၸဳနံ ဟညမာနာနံ'။

၄၇၇။ "ေဒေဝသု မႏုေႆသု စ၊ တိရစၧာနေယာနိယာ အသုရကာေယ။

ေပေတသု စ နိရေယသု စ၊ အပရိမိတာ ဒိႆေရ ဃာတာ။

၄၇၈။ "ဃာတာ နိရေယသု ဗဟူ၊ ဝိနိပါတဂတႆ ပီဠိယမာနႆ [မူကြဲ-ကိလိႆမာနႆ (သ်ာ၊ က)]

ေဒေဝသုပိ အတၱာဏံ၊ နိဗၺာနသုခါ ပရံ နတၳိ။

၄၇၉။ "ပတၱာ ေတ နိဗၺာနံ၊ ေယ ယုတၱာ ဒသဗလႆ ပါဝစေန။

အေပၸါႆုကၠာ ဃေဋႏၲိ၊ ဇာတိမရဏပၸဟာနာယ။

၄၈၀။ "အေဇၨဝ တာတဘိနိကၡမိႆံ၊ ေဘာေဂဟိ ကိ ံ အသာေရဟိ။

နိဗၺိႏၷာ ေမ ကာမာ၊ ဝႏၲသမာ တာလဝတၳဳကတာ"။

၄၈၁။ သာ ေစဝံ ဘဏတိ ပိတရမနီကရေတၱာ စ ယႆ သာ ဒိႏၷာ။

ဥပယာသိ ဝါရဏဝေတ၊ ဝါေရယ်မုပ႒ိေတ ကာေလ။

၄၈၂။ အထ အသိတနိစိတမုဒုေက၊ ေကေသ ခေဂၢန ဆိႏၵိယ သုေမဓာ။

ပါသာဒံ ပိဒဟိတြာ [မူကြဲ-ပိေဓတြာ (သီ၊ သ်ာ)] ပိဓိတြာ (က)] ပဌမဇၩာနံ သမာပဇၨိ။

၄၈၃။ သာ စ တဟိ ံ သမာပႏၷာ၊ အနီကရေတၱာ စ အာဂေတာ နဂရံ။

ပါသာေဒ စ [မူကြဲ-ပါသာေဒဝ (သီ၊ သ်ာ၊)] သုေမဓာ၊ အနိစၥသညံ [မူကြဲ-အနိစၥသညာ (သဗၺတၳ)] သုဘာေဝတိ။

၄၈၄။ သာ စ မနသိ ကေရာတိ၊ အနီကရေတၱာ စ အာ႐ုဟီ တုရိတံ။

မဏိကနကဘူသိတေဂၤါ၊ ကတၪၨလီ ယာစတိ သုေမဓံ။

၄၈၅။ "ရေဇၨ အာဏာဓနမိႆရိယံ၊ ေဘာဂါ သုခါ ဒဟရိကာသိ။

ဘုၪၨာဟိ ကာမေဘာေဂ၊ ကာမသုခါ ဒုလႅဘာ ေလာေက။

၄၈၆။ "နိႆ႒ံ -၄၃၂ ေတ ရဇၨံ၊ ေဘာေဂ ဘုၪၨႆု ေဒဟိ ဒါနာနိ။

မာ ဒုမၼနာ အေဟာသိ၊ မာတာပိတေရာ ေတ ဒုကၡိတာ" [မူကြဲ-မာတာပိတေရာ စ ေတ ဒုခိတာ (?)]။

၄၈၇။ တံ တံ ဘဏတိ သုေမဓာ၊ ကာေမဟိ အနတၳိကာ ဝိဂတေမာဟာ။

"မာ ကာေမ အဘိနႏၵိ၊ ကာေမသြာဒီနဝံ ပႆ။

၄၈၈။ "စာတုဒၵီေပါ ရာဇာ မႏၶာတာ၊ အာသိ ကာမေဘာဂိန မေဂၢါ။

အတိေတၱာ ကာလကၤေတာ၊ န စႆ ပရိပူရိတာ ဣစၧာ။

၄၈၉။ "သတၱ ရတနာနိ ဝေႆယ်၊ ဝု႒ိမာ ဒသဒိသာ သမေႏၲန။

န စတၳိ တိတၱိ ကာမာနံ၊ အတိတၱာဝ မရႏၲိ နရာ။

၄၉၀။ "အသိသူႏူပမာ ကာမာ၊ ကာမာ သပၸသိေရာပမာ။

ဥေကၠာပမာ အႏုဒဟႏၲိ၊ အ႒ိကကၤလ [မူကြဲ-ကခၤလ (သီ၊)] သႏၷိဘာ။

၄၉၁။ "အနိစၥာ အဒၶဳဝါ ကာမာ၊ ဗဟုဒုကၡာ မဟာဝိသာ။

အေယာဂုေဠာဝ သႏၲေတၱာ၊ အဃမူလာ ဒုခပၹလာ။

၄၉၂။ "႐ုကၡပၹလူပမာ ကာမာ၊ မံသေပသူပမာ ဒုခါ။

သုပိေနာပမာ ဝၪၥနိယာ၊ ကာမာ ယာစိတကူပမာ။

၄၉၃။ "သတၱိသူလူပမာ ကာမာ၊ ေရာေဂါ ဂေ႑ာ အဃံ နိဃံ။

အဂၤါရကာသုသဒိသာ၊ အဃမူလံ ဘယံ ဝေဓါ။

၄၉၄။ "ဧဝံ ဗဟုဒုကၡာ ကာမာ၊ အကၡာတာ အႏၲရာယိကာ။

ဂစၧထ န ေမ ဘဂဝေတ၊ ဝိႆာေသာ အတၳိ အတၱေနာ။

၄၉၅။ "ကိ ံ မမ ပေရာ ကရိႆတိ၊ အတၱေနာ သီသမွိ ဍယွမာနမွိ။

အႏုဗေႏၶ ဇရာမရေဏ၊ တႆ ဃာတာယ ဃဋိတဗၺံ"။

၄၉၆။ ဒြါရံ အပါပုရိတြာနဟံ [မူကြဲ-အဝါပုရိတြာဟံ (သီ)] မာတာပိတေရာ အနီကရတၱၪၥ။

ဒိသြာန ဆမံ နိသိေႏၷ၊ ေရာဒေႏၲ ဣဒမေဝါစံ။

၄၉၇။ "ဒီေဃာ ဗာလာနံ သံသာေရာ၊ ပုနပၸဳနၪၥ ေရာဒတံ။

အနမတေဂၢ ပိတု မရေဏ၊ ဘာတု ဝေဓ အတၱေနာ စ ဝေဓ။

၄၉၈။ "အႆု ထညံ ႐ုဓိရံ၊ သံသာရံ အနမတဂၢေတာ သရထ။

သတၱာနံ သံသရတံ၊ သရာဟိ အ႒ီနၪၥ သႏၷိစယံ။

၄၉၉။ "သရ -၄၃၃ စတုေရာဒဓီ [မူကြဲ-သရႆု စတုေရာ ဥဒဓီ (?)]၊ ဥပနီေတ အႆုထည႐ုဓိရမွိ။

သရ ဧကကပၸမ႒ီနံ၊ သၪၥယံ ဝိပုေလန သမံ။

၅၀၀။ "အနမတေဂၢ သံသရေတာ၊ မဟိ ံ [မူကြဲ-မဟာမဟိ ံ (?)] ဇမၺဳဒီပမုပနီတံ။

ေကာလ႒ိမတၱဂုဠိကာ၊ မာတာ မာတုေသြဝ နပၸေဟာႏၲိ။

၅၀၁။ "တိဏက႒သာခါပလာသံ [မူကြဲ-သရ တိဏက႒သာခါပလာသံ (သီ)] ဥပနီတံ အနမတဂၢေတာ သရ။

စတုရဂၤုလိကာ ဃဋိကာ၊ ပိတုပိတုေသြဝ နပၸေဟာႏၲိ။

၅၀၂။ "သရ ကာဏကစၧပံ ပုဗၺသမုေဒၵ၊ အပရေတာ စ ယုဂဆိဒၵံ။

သိရံ [မူကြဲ-သရ (သီ၊)] တႆ စ ပဋိမုကၠံ၊ မႏုႆလာဘမွိ ၾသပမၼံ။

၅၀၃။ "သရ ႐ူပံ ေဖဏပိေ႑ာပမႆ၊ ကာယကလိေနာ အသာရႆ။

ခေႏၶ ပႆ အနိေစၥ၊ သရာဟိ နိရေယ ဗဟုဝိဃာေတ။

၅၀၄။ "သရ ကဋသိ ံ ဝေၯေႏၲ၊ ပုနပၸဳနံ တာသု တာသု ဇာတီသု။

သရ ကုမ႓ီလဘယာနိ စ၊ သရာဟိ စတၱာရိ သစၥာနိ။

၅၀၅။ "အမတမွိ ဝိဇၨမာေန၊ ကိ ံ တဝ ပၪၥကဋဳေကန ပီေတန။

သဗၺာ ဟိ ကာမရတိေယာ၊ ကဋဳကတရာ ပၪၥကဋဳေကန။

၅၀၆။ "အမတမွိ ဝိဇၨမာေန၊ ကိ ံ တဝ ကာေမဟိ ေယ ပရိဠာဟာ [မူကြဲ-သပရိဠာဟာ (သီ၊ အ႒)]

သဗၺာ ဟိ ကာမရတိေယာ၊ ဇလိတာ ကုထိတာ ကမၸိတာ သႏၲာပိတာ။

၅၀၇။ "အသပတၱမွိ သမာေန၊ ကိ ံ တဝ ကာေမဟိ ေယ ဗဟုသပတၱာ။

ရာဇဂၢိေစာရဥဒကပၸိေယဟိ၊ သာဓာရဏာ ကာမာ ဗဟုသပတၱာ။

၅၀၈။ "ေမာကၡမွိ ဝိဇၨမာေန၊ ကိ ံ တဝ ကာေမဟိ ေယသု ဝဓဗေႏၶာ။

ကာေမသု ဟိ အသကာမာ၊ ဝဓဗႏၶဒုခါနိ အႏုေဘာႏၲိ။

၅၀၉။ "အာဒီပိတာ တိဏုကၠာ၊ ဂဏွႏၲံ ဒဟႏၲိ ေနဝ မုၪၥႏၲံ။

ဥေကၠာပမာ ဟိ ကာမာ၊ ဒဟႏၲိ ေယ ေတ န မုၪၥႏၲိ။

၅၁၀။ "မာ အပၸကႆ ေဟတု၊ ကာမသုခႆ ဝိပုလံ ဇဟီ သုခံ။

မာ ပုထုေလာေမာဝ ဗဠိသံ၊ ဂိလိတြာ ပစၧာ ဝိဟညသိ။

၅၁၁။ "ကာမံ -၄၃၄ ကာေမသု ဒမႆု၊ တာဝ သုနေခါဝ သခၤလာဗေဒၶါ။

ကာဟိႏၲိ ခု တံ ကာမာ၊ ဆာတာ သုနခံဝ စ႑ာလာ။

၅၁၂။ "အပရိမိတၪၥ ဒုကၡံ၊ ဗဟူနိ စ စိတၱေဒါမနႆာနိ။

အႏုေဘာဟိသိ ကာမယုေတၱာ၊ ပဋိနိႆဇ [မူကြဲ-ပဋိနိႆရ (သီ၊)] အဒၶဳေဝ ကာေမ။

၅၁၃။ "အဇရမွိ ဝိဇၨမာေန၊ ကိ ံ တဝ ကာေမဟိ [မူကြဲ-ေယသု ဇရာယ စ။ မရဏဗ်ာဓိဟိ ဂဟိတာ (?)] ေယသု ဇရာ။

မရဏဗ်ာဓိဂဟိတာ [မူကြဲ-ေယသု ဇရာယ စ။ မရဏဗ်ာဓိဟိ ဂဟိတာ (?)]၊ သဗၺာ သဗၺတၳ ဇာတိေယာ။

၅၁၄။ "ဣဒမဇရမိဒမမရံ [မူကြဲ-ဣဒံ အဇရံ ဣဒံ အမရံ (?)]၊ ဣဒမဇရာမရံ ပဒမေသာကံ။

အသပတၱမသမၺာဓံ၊ အခလိတမဘယံ နိ႐ုပတာပံ။

၅၁၅။ "အဓိဂတမိဒံ ဗဟူဟိ၊ အမတံ အဇၨာပိ စ လဘနီယမိဒံ။

ေယာ ေယာနိေသာ ပယုၪၨတိ၊ န စ သကၠာ အဃဋမာေနန"။

၅၁၆။ ဧဝံ ဘဏတိ သုေမဓာ၊ သခၤါရဂေတ ရတိ ံ အလဘမာနာ။

အႏုေနႏၲီ အနိကရတၱံ၊ ေကေသ စ ဆမံ ခိပိ သုေမဓာ။

၅၁၇။ ဥ႒ာယ အနိကရေတၱာ၊ ပၪၨလိေကာ ယာစိတႆာ ပိတရံ ေသာ။

"ဝိႆေဇၨထ သုေမဓံ၊ ပဗၺဇိတုံ ဝိေမာကၡသစၥဒႆာ"။

၅၁၈။ ဝိႆဇၨိတာ မာတာပိတူဟိ၊ ပဗၺဇိ ေသာကဘယဘီတာ။

ဆ အဘိညာ သစၧိကတာ၊ အဂၢဖလံ သိကၡမာနာယ။

၅၁၉။ အစၧရိယမဗ႓ဳတံ တံ၊ နိဗၺာနံ အာသိ ရာဇကညာယ။

ပုေဗၺနိဝါသစရိတံ၊ ယထာ ဗ်ာကရိ ပစၧိေမ ကာေလ။

၅၂၀။ "ဘဂဝတိ ေကာဏာဂမေန၊ သံဃာရာမမွိ နဝနိေဝသမွိ။

သခိေယာ တိေႆာ ဇနိေယာ၊ ဝိဟာရဒါနံ အဒါသိမွ။

၅၂၁။ "ဒသကၡတၱဳံ သတကၡတၱဳံ၊ ဒသသတကၡတၱဳံ သတာနိ စ သတကၡတၱဳံ။

ေဒေဝသု ဥပၸဇၨိမွ၊ ေကာ ပန ဝါေဒါ မႏုေႆသု။

၅၂၂။ "ေဒေဝသု မဟိဒၶိကာ အဟုမွ၊ မာႏုသကမွိ ေကာ ပန ဝါေဒါ။

သတၱရတနႆ မေဟသီ၊ ဣတၳိရတနံ အဟံ အာသိ ံ။

၅၂၃။ "ေသာ -၄၃၅ ေဟတု ေသာ ပဘေဝါ၊ တံ မူလံ သာဝ သာသေန ခႏၲီ။

တံ ပဌမသေမာဓာနံ၊ တံ ဓမၼရတာယ နိဗၺာနံ"။

၅၂၄။ ဧဝံ ကေရာႏၲိ ေယ သဒၵဟႏၲိ၊ ဝစနံ အေနာမပညႆ။

နိဗၺိႏၵႏၲိ ဘဝဂေတ၊ နိဗၺိႏၵိတြာ ဝိရဇၨႏၲီတိ။

ဣတၳံ သုဒံ သုေမဓာ ေထရီ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။

မဟာနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။

သမတၱာ ေထရီဂါထာေယာ။

ဂါထာသတာနိ စတၱာရိ၊ အသီတိ ပုန စုဒၵသ [မူကြဲ-ဂါထာသခ်ၤာ ဣဓ အႏုကၠမဏိကဂဏနာဝေသန ပါကဋာ]။

ေထရိေယကုတၱရသတာ [မူကြဲ-ေထရီေယကုတၱရဆသတာ (?) တိ ံသမတၱာပိ ပၪၥသတမတၱာပိ ေထရိေယာ ဧကေတာ အာဂတာ မနသိကာတဗၺာ]၊ သဗၺာ တာ အာသဝကၡယာတိ။

ေထရီဂါထာပါဠိ နိ႒ိတာ။
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]