၁၆။ ဝီသတိနိပါေတာ


၁၆။ ဝီသတိနိပါေတာ
၁။ အဓိမုတၱေတၳရဂါထာ
 ၇ဝ၅။ ''ယညတၳံ (ေထရဂါထာ၊၃၂ဝ) ဝါ ဓနတၳံ ဝါ၊ ေယ ဟနာမ မယံ ပုေရ။
 အဝေသသံ [မူကြဲ-အဝေသ တံ (သီ၊ အ႒၊ မူလပါေဌာ)၊ အဝေသသာနံ (အ႒၊?)] ဘယံ ေဟာတိ၊ ေဝဓႏၲိ ဝိလပႏၲိ စ။
 ၇ဝ၆။ ''တႆ ေတ နတၳိ ဘီတတၱံ၊ ဘိေယ်ာ ဝေဏၰာ ပသီဒတိ။
 ကသၼာ န ပရိေဒေဝသိ၊ ဧဝ႐ူေပ မဟဗ႓ေယ။
 ၇ဝ၇။ ''နတၳိ ေစတသိကံ ဒုကၡံ၊ အနေပကၡႆ ဂါမဏိ။
 အတိကၠႏၲာ ဘယာ သေဗၺ၊ ခီဏသံေယာဇနႆ ေဝ။
 ၇ဝ၈။ ''ခီဏာယ ဘဝေနတၱိယာ၊ ဒိေ႒ ဓေမၼ ယထာတေထ။
 န ဘယံ မရေဏ ေဟာတိ၊ ဘာရနိေကၡပေန ယထာ။
 ၇ဝ၉။ ''သုစိဏၰံ ျဗဟၼစရိယံ ေမ၊ မေဂၢါ စာပိ သုဘာဝိေတာ။
 မရေဏ ေမ ဘယံ နတၳိ၊ ေရာဂါနမိဝ သခၤေယ။
 ၇၁ဝ။ ''သုစိဏၰံ ျဗဟၼစရိယံ ေမ၊ မေဂၢါ စာပိ သုဘာဝိေတာ။
 နိရႆာဒါ ဘဝါ ဒိ႒ာ၊ ဝိသံ ပိတြာဝ [မူကြဲ-ပီတြာဝ (သီ၊)] ဆၮိတံ။
 ၇၁၁။ ''ပါရဂူ အႏုပါဒါေနာ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။
 တုေ႒ာ အာယုကၡယာ ေဟာတိ၊ မုေတၱာ အာဃာတနာ ယထာ။
 ၇၁၂။ ''ဥတၱမံ ဓမၼတံ ပေတၱာ၊ သဗၺေလာေက အနတၳိေကာ။
 အာဒိတၱာဝ ဃရာ မုေတၱာ၊ မရဏသၼႎ န ေသာစတိ။
 ၇၁၃။ ''ယဒတၳိ သဂၤတံ ကိၪၥိ၊ ဘေဝါ ဝါ ယတၳ လဗ႓တိ။
 သဗၺံ အနိႆရံ ဧတံ၊ ဣတိ ဝုတၱံ မေဟသိနာ။
 ၇၁၄။ ''ေယာ တံ တထာ ပဇာနာတိ၊ ယထာ ဗုေဒၶန ေဒသိတံ။
 န ဂဏွာတိ ဘဝံ ကိၪၥိ၊ သုတတၱံဝ အေယာဂုဠံ။
 ၇၁၅။ ''န ေမ ေဟာတိ 'အေဟာသိ'ႏၲိ၊ 'ဘဝိႆ'ႏၲိ န ေဟာတိ ေမ။
 သခၤါရာ ဝိဂမိႆႏၲိ၊ တတၳ ကာ ပရိေဒဝနာ။
 ၇၁၆။ ''သုဒၶံ ဓမၼသမုပၸါဒံ၊ သုဒၶံ သခၤါရသႏၲတႎ။
 ပႆႏၲႆ ယထာဘူတံ၊ န ဘယံ ေဟာတိ ဂါမဏိ။
 ၇၁၇။ ''တိဏက႒သမံ (ေထရဂါထာ၊၃၁) ေလာကံ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
 မမတၱံ ေသာ အသံဝိႏၵံ၊ 'နတၳိ ေမ'တိ န ေသာစတိ။
 ၇၁၈။ ''ဥကၠဏၭာမိ သရီေရန၊ ဘေဝနမွိ အနတၳိေကာ။
 ေသာယံ ဘိဇၨိႆတိ ကာေယာ၊ အေညာ စ န ဘဝိႆတိ။
 ၇၁၉။ ''ယံ ေဝါ ကိစၥံ သရီေရန၊ တံ ကေရာထ ယဒိစၧထ။
 န ေမ တပၸစၥယာ တတၳ၊ ေဒါေသာ ေပမၪၥ ေဟဟိတိ''။
 ၇၂ဝ။ တႆ တံ ဝစနံ သုတြာ၊ အဗ႓ဳတံ ေလာမဟံသနံ။
 သတၳာနိ နိကၡိပိတြာန၊ မာဏဝါ ဧတဒျဗဝုံ။
 ၇၂၁။ ''ကႎ ဘဒေႏၲ ကရိတြာန၊ ေကာ ဝါ အာစရိေယာ တဝ။
 ကႆ သာသနမာဂမၼ၊ လဗ႓ေတ တံ အေသာကတာ''။
 ၇၂၂။ ''သဗၺညဴ သဗၺဒႆာဝီ၊ ဇိေနာ အာစရိေယာ မမ။
 မဟာကာ႐ုဏိေကာ သတၳာ၊ သဗၺေလာကတိကိစၧေကာ။
 ၇၂၃။ ''ေတနာယံ ေဒသိေတာ ဓေမၼာ၊ ခယဂါမီ အႏုတၱေရာ။
 တႆ သာသနမာဂမၼ၊ လဗ႓ေတ တံ အေသာကတာ''။
 ၇၂၄။ သုတြာန ေစာရာ ဣသိေနာ သုဘာသိတံ၊ နိကၡိပၸ သတၳာနိ စ အာဝုဓာနိ စ။
 တမွာ စ ကမၼာ ဝိရမႎသု ဧေက၊ ဧေက စ ပဗၺဇၨမေရာစယႎသု။
 ၇၂၅။ ေတ ပဗၺဇိတြာ သုဂတႆ သာသေန၊ ဘာေဝတြ ေဗာဇၩဂၤဗလာနိ ပ႑ိတာ။
 ဥဒဂၢစိတၱာ သုမနာ ကတိႁႏၵိယာ၊ ဖုသႎသု နိဗၺာနပဒံ အသခၤတႏၲိ။
။အဓိမုေတၱာ ေထေရာ။။
၂။ ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ
 ၇၂၆။ ''သမဏႆ အဟု စိႏၲာ၊ ပါရာပရိယႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ဧကကႆ နိသိႏၷႆ၊ ပဝိဝိတၱႆ စ်ာယိေနာ။
 ၇၂၇။ ''ကိမာႏုပုဗၺံ ပုရိေသာ၊ ကႎ ဝတံ ကႎ သမာစာရံ။
 အတၱေနာ ကိစၥကာရီႆ၊ န စ ကၪၥိ ဝိေဟဌေယ။
 ၇၂၈။ ''ဣႁႏၵိယာနိ (ေထရဂါထာ၊၃၂) မႏုႆာနံ၊ ဟိတာယ အဟိတာယ စ။
 အရကၡိတာနိ အဟိတာယ၊ ရကၡိတာနိ ဟိတာယ စ။
 ၇၂၉။ ''ဣႁႏၵိယာေနဝ သာရကၡံ၊ ဣႁႏၵိယာနိ စ ေဂါပယံ။
 အတၱေနာ ကိစၥကာရီႆ၊ န စ ကၪၥိ ဝိေဟဌေယ။
 ၇၃ဝ။ ''စကၡဳႁႏၵိယံ ေစ ႐ူေပသု၊ ဂစၧႏၲံ အနိဝါရယံ။
 အနာဒီနဝဒႆာဝီ၊ ေသာ ဒုကၡာ န ဟိ မုစၥတိ။
 ၇၃၁။ ''ေသာတိႁႏၵိယံ ေစ သေဒၵသု၊ ဂစၧႏၲံ အနိဝါရယံ။
 အနာဒီနဝဒႆာဝီ၊ ေသာ ဒုကၡာ န ဟိ မုစၥတိ။
 ၇၃၂။ ''အနိႆရဏဒႆာဝီ၊ ဂေႏၶ ေစ ပဋိေသဝတိ။
 န ေသာ မုစၥတိ ဒုကၡမွာ၊ ဂေႏၶသု အဓိမုစၧိေတာ။
 ၇၃၃။ ''အမၺိလံ မဓုရဂၢၪၥ၊ တိတၱကဂၢမႏုႆရံ။
 ရသတဏွာယ ဂဓိေတာ၊ ဟဒယံ နာဝဗုဇၩတိ။
 ၇၃၄။ ''သုဘာႏ်ပၸဋိကူလာနိ၊ ေဖာ႒ဗၺာနိ အႏုႆရံ။
 ရေတၱာ ရာဂါဓိကရဏံ၊ ဝိဝိဓံ ဝိႏၵေတ ဒုခံ။
 ၇၃၅။ ''မနံ ေစေတဟိ ဓေမၼဟိ၊ ေယာ န သေကၠာတိ ရကၡိတုံ။
 တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ သေဗၺေဟေတဟိ ပၪၥဟိ။
 ၇၃၆။ ''ပုဗၺေလာဟိတသမၸဳဏၰံ၊ ဗဟုႆ ကုဏပႆ စ။
 နရဝီရကတံ ဝဂၢဳံ၊ သမုဂၢမိဝ စိတၱိတံ။
 ၇၃၇။ ''ကဋဳကံ မဓုရႆာဒံ၊ ပိယနိဗႏၶနံ ဒုခံ။
 ခုရံဝ မဓုနာ လိတၱံ၊ ဥလႅိဟံ နာဝဗုဇၩတိ။
 ၇၃၈။ ''ဣတၳိ႐ူေပ ဣတၳိသေရ၊ ေဖာ႒ေဗၺပိ စ ဣတၳိယာ။
 ဣတၳိဂေႏၶသု သာရေတၱာ၊ ဝိဝိဓံ ဝိႏၵေတ ဒုခံ။
 ၇၃၉။ ''ဣတၳိေသာတာနိ သဗၺာနိ၊ သႏၵႏၲိ ပၪၥ ပၪၥသု။
 ေတသမာဝရဏံ ကာတုံ၊ ေယာ သေကၠာတိ ဝီရိယဝါ။
 ၇၄ဝ။ ''ေသာ အတၳဝါ ေသာ ဓမၼေ႒ာ၊ ေသာ ဒေကၡာ ေသာ ဝိစကၡေဏာ။
 ကေရယ် ရမမာေနာပိ၊ ကိစၥံ ဓမၼတၳသံဟိတံ။
 ၇၄၁။ ''အေထာ (ေထရဂါထာ၊၃၃) သီဒတိ သညဳတၱံ၊ ဝေဇၨ ကိစၥံ နိရတၳကံ။
 'န တံ ကိစၥ'ႏၲိ မညိတြာ၊ အပၸမေတၱာ ဝိစကၡေဏာ။
 ၇၄၂။ ''ယၪၥ အေတၳန သညဳတၱံ၊ ယာ စ ဓမၼဂတာ ရတိ။
 တံ သမာဒါယ ဝေတၱထ၊ သာ ဟိ ေဝ ဥတၱမာ ရတိ။
 ၇၄၃။ ''ဥစၥာဝေစဟုပါေယဟိ၊ ပေရသမဘိဇိဂီသတိ။
 ဟႏ႖ာ ဝဓိတြာ အထ ေသာစယိတြာ၊ အာေလာပတိ သာဟသာ ေယာ ပေရသံ။
 ၇၄၄။ ''တစၧေႏၲာ အာဏိယာ အာဏႎ၊ နိဟႏၲိ ဗလဝါ ယထာ။
 ဣႁႏၵိယာနိႁႏၵိေယေဟဝ၊ နိဟႏၲိ ကုသေလာ တထာ။
 ၇၄၅။ ''သဒၶံ ဝီရိယံ သမာဓိၪၥ၊ သတိပညၪၥ ဘာဝယံ။
 ပၪၥ ပၪၥဟိ ဟႏ႖ာန၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၇၄၆။ ''ေသာ အတၳဝါ ေသာ ဓမၼေ႒ာ၊ ကတြာ ဝါက်ာႏုသာသနႎ။
 သေဗၺန သဗၺံ ဗုဒၶႆ၊ ေသာ နေရာ သုခေမဓတီ''တိ။
။ပါရာပရိေယာ ေထေရာ။။
၃။ ေတလကာနိေတၳရဂါထာ
 ၇၄၇။ ''စိရရတၱံ ဝတာတာပီ၊ ဓမၼံ အႏုဝိစိႏၲယံ။
 သမံ စိတၱႆ နာလတၳံ၊ ပုစၧံ သမဏျဗာဟၼေဏ။
 ၇၄၈။ '''ေကာ ေသာ ပါရဂၤေတာ ေလာေက၊ ေကာ ပေတၱာ အမေတာဂဓံ။
 ကႆ ဓမၼံ ပဋိစၧာမိ၊ ပရမတၳဝိဇာနနံ'။
 ၇၄၉။ ''အေႏၲာဝကၤဂေတာ အာသိ၊ မေစၧာဝ ဃသမာမိသံ။
 ဗေဒၶါ မဟိႏၵပါေသန၊ ေဝပစိတ်သုေရာ ယထာ။
 ၇၅ဝ။ ''အၪၧာမိ နံ န မုၪၥာမိ၊ အသၼာ ေသာကပရိဒၵဝါ။
 ေကာ ေမ ဗႏၶံ မုၪၥံ ေလာေက၊ သေမၺာဓႎ ေဝဒယိႆတိ။
 ၇၅၁။ ''သမဏံ ျဗာဟၼဏံ ဝါ ကံ၊ အာဒိသႏၲံ ပဘဂၤုနံ။
 ကႆ ဓမၼံ ပဋိစၧာမိ၊ ဇရာမစၥဳပဝါဟနံ။
 ၇၅၂။ ''ဝိစိကိစၧာကခၤါဂႏၳိတံ၊ သာရမ႓ဗလသညဳတံ။
 ေကာဓပၸတၱမနတၳဒၶံ၊ အဘိဇပၸပၸဒါရဏံ။
 ၇၅၃။ ''တဏွာဓႏုသမု႒ာနံ (ေထရဂါထာ၊၃၂၄၊ ေဒြ စ ပႏၷရသာယုတံ [မူကြဲ-ေဒြဓာပႏၷရသာယုတံ (?)]။
 ပႆ ၾသရသိကံ ဗာဠႇံ၊ ေဘတြာန ယဒိ [မူကြဲ-ယဒ (သီ၊ အ႒၊) ဟဒိ (?) ''ဟဒေယ''တိ တံသံဝဏၰနာ] တိ႒တိ။
 ၇၅၄။ ''အႏုဒိ႒ီနံ အပၸဟာနံ၊ သကၤပၸပရေတဇိတံ။
 ေတန ဝိေဒၶါ ပေဝဓာမိ၊ ပတၱံဝ မာလုေတရိတံ။
 ၇၅၅။ ''အဇၩတၱံ ေမ သမု႒ာယ၊ ခိပၸံ ပစၥတိ မာမကံ။
 ဆဖႆာယတနီ ကာေယာ၊ ယတၳ သရတိ သဗၺဒါ။
 ၇၅၆။ ''တံ န ပႆာမိ ေတကိစၧံ၊ ေယာ ေမတံ သလႅမုဒၶေရ။
 နာနာရေဇၨန သေတၳန [မူကြဲ-နာရေဂၢန န သေတၳန (?)]၊ နာေညန ဝိစိကိစၧိတံ။
 ၇၅၇။ ''ေကာ ေမ အသေတၳာ အဝေဏာ၊ သလႅမဗ႓ႏၲရပႆယံ။
 အဟႎသံ သဗၺဂတၱာနိ၊ သလႅံ ေမ ဥဒၶရိႆတိ။
 ၇၅၈။ ''ဓမၼပၸတိ ဟိ ေသာ ေသေ႒ာ၊ ဝိသေဒါသပၸဝါဟေကာ။
 ဂမ႓ီေရ ပတိတႆ ေမ၊ ထလံ ပါဏိၪၥ ဒႆေယ။
 ၇၅၉။ ''ရဟေဒဟမသၼိ ၾသဂါေဠႇာ၊ အဟာရိယရဇမတၱိေက။
 မာယာဥသူယသာရမ႓၊ ထိနမိဒၶမပတၳေဋ။
 ၇၆ဝ။ ''ဥဒၶစၥေမဃထနိတံ၊ သံေယာဇနဝလာဟကံ။
 ဝါဟာ ဝဟႏၲိ ကုဒၵိ႒ႎ [မူကြဲ-ဒုဒၵိ႒ႎ (သီ၊ ဓ၊ ပ၊ ၃၃၉)]၊ သကၤပၸါ ရာဂနိႆိတာ။
 ၇၆၁။ ''သဝႏၲိ သဗၺဓိ ေသာတာ၊ လတာ ဥဗ႓ိဇၨ တိ႒တိ။
 ေတ ေသာေတ ေကာ နိဝါေရယ်၊ တံ လတံ ေကာ ဟိ ေဆစၧတိ။
 ၇၆၂။ ''ေဝလံ ကေရာထ ဘဒၵေႏၲ၊ ေသာတာနံ သႏၷိဝါရဏံ။
 မာ ေတ မေနာမေယာ ေသာေတာ၊ ႐ုကၡံဝ သဟသာ လုေဝ။
 ၇၆၃။ ''ဧဝံ ေမ ဘယဇာတႆ၊ အပါရာ ပါရေမသေတာ။
 တာေဏာ ပညာဝုေဓါ သတၳာ၊ ဣသိသံဃနိေသဝိေတာ။
 ၇၆၄။ ''ေသာပါဏံ သုဂတံ သုဒၶံ၊ ဓမၼသာရမယံ ဒဠႇံ။
 ပါဒါသိ ဝုယွမာနႆ၊ 'မာ ဘာယီ'တိ စ မျဗဝိ။
 ၇၆၅။ ''သတိပ႒ာနပါသာဒံ၊ အာ႐ုယွ ပစၥေဝကၡိသံ။
 ယံ တံ ပုေဗၺ အမညိႆံ၊ သကၠာယာဘိရတံ ပဇံ။
 ၇၆၆။ ''ယဒါ (ေထရဂါထာ၊၃၅) စ မဂၢမဒၵကၡႎ၊ နာဝါယ အဘိ႐ူဟနံ။
 အနဓိ႒ာယ အတၱာနံ၊ တိတၳမဒၵကၡိမုတၱမံ။
 ၇၆၇။ ''သလႅံ အတၱသမု႒ာနံ၊ ဘဝေနတၱိပၸဘာဝိတံ။
 ဧေတသံ အပၸဝတၱာယ [မူကြဲ-အပၸဝတၱိယာ (?)]၊ ေဒေသသိ မဂၢမုတၱမံ။
 ၇၆၈။ ''ဒီဃရတၱာႏုသယိတံ၊ စိရရတၱမဓိ႒ိတံ။
 ဗုေဒၶါ ေမပါႏုဒီ ဂႏၳံ၊ ဝိသေဒါသပၸဝါဟေနာ''တိ။
။ေတလကာနိ ေထေရာ။။
၄။ ရ႒ပါလေတၳရဂါထာ
 ၇၆၉။ [မူကြဲ-မ၊ နိ၊ ၂။၃ဝ၂] ''ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ၊ အ႐ုကာယံ သမုႆိတံ။
 အာတုရံ ဗဟုသကၤပၸံ၊ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။
 ၇၇ဝ။ ''ပႆ စိတၱကတံ ႐ူပံ၊ မဏိနာ ကု႑ေလန စ။
 အ႒ႎ တေစန ၾသနဒၶံ၊ သဟ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။
 ၇၇၁။ ''အလတၱကကတာ ပါဒါ၊ မုခံ စုဏၰကမကၡိတံ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၇၇၂။ ''အ႒ပဒကတာ ေကသာ၊ ေနတၱာ အၪၨနမကၡိတာ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၇၇၃။ ''အၪၨနီဝ နဝါ စိတၱာ၊ ပူတိကာေယာ အလကၤေတာ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၇၇၄။ ''ၾသဒဟိ မိဂေဝါ ပါသံ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။
 ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ကႏၵေႏၲ မိဂဗႏၶေက။
 ၇၇၅။ ''ဆိေႏၷာ ပါေသာ မိဂဝႆ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။
 ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ေသာစေႏၲ မိဂလုဒၵေက။
 ၇၇၆။ ''ပႆာမိ ေလာေက သဓေန မႏုေႆ၊ လဒၶါန ဝိတၱံ န ဒဒႏၲိ ေမာဟာ။
 လုဒၶါ ဓနံ သႏၷိစယံ ကေရာႏၲိ၊ ဘိေယ်ာဝ ကာေမ အဘိပတၳယႏၲိ။
 ၇၇၇။ ''ရာဇာ (ေထရဂါထာ၊၃၆) ပသယွပၸထဝႎ ဝိေဇတြာ၊ သသာဂရႏၲံ မဟိမာဝသေႏၲာ။
 ၾသရံ သမုဒၵႆ အတိတၱ႐ူေပါ၊ ပါရံ သမုဒၵႆပိ ပတၳေယထ။
 ၇၇၈။ ''ရာဇာ စ အေည စ ဗဟူ မႏုႆာ၊ အဝီတတဏွာ မရဏံ ဥေပႏၲိ။
 ဦနာဝ ဟုတြာန ဇဟႏၲိ ေဒဟံ၊ ကာေမဟိ ေလာကမွိ န ဟတၳိ တိတၱိ။
 ၇၇၉။ ''ကႏၵႏၲိ နံ ဉာတီ ပကိရိယ ေကေသ၊ အေဟာ ဝတာ ေနာ အမရာတိ စာဟု။
 ဝေတၳန နံ ပါ႐ုတံ နီဟရိတြာ၊ စိတံ သေမာဓာယ တေတာ ဍဟႏၲိ။
 ၇၈ဝ။ ''ေသာ ဍယွတိ သူေလဟိ တုဇၨမာေနာ၊ ဧေကန ဝေတၳန [မူကြဲ-ဧေတန ဂေတၳန (က၊)] ပဟာယ ေဘာေဂ။
 န မီယမာနႆ ဘဝႏၲိ တာဏာ၊ ဉာတီ စ မိတၱာ အထ ဝါ သဟာယာ။
 ၇၈၁။ ''ဒါယာဒကာ တႆ ဓနံ ဟရႏၲိ၊ သေတၱာ ပန ဂစၧတိ ေယန ကမၼံ။
 န မီယမာနံ ဓနမေႏြတိ [မူကြဲ-မႏြိတိ (က၊)] ကိၪၥိ၊ ပုတၱာ စ ဒါရာ စ ဓနၪၥ ရ႒ံ။
 ၇၈၂။ ''န ဒီဃမာယုံ လဘေတ ဓေနန၊ န စာပိ ဝိေတၱန ဇရံ ဝိဟႏၲိ။
 အပၸပၸံ ဟိဒံ ဇီဝိတမာဟု ဓီရာ၊ အသႆတံ ဝိပၸရိဏာမဓမၼံ။
 ၇၈၃။ ''အၯာ ဒလိဒၵါ စ ဖုသႏၲိ ဖႆံ၊ ဗာေလာ စ ဓီေရာ စ တေထဝ ဖုေ႒ာ။
 ဗာေလာ ဟိ ဗာလ်ာ ဝဓိေတာဝ ေသတိ၊ ဓီေရာ စ ေနာ ေဝဓတိ ဖႆဖုေ႒ာ။
 ၇၈၄။ ''တသၼာ (ေထရဂါထာ၊၃၇) ဟိ ပညာဝ ဓေနန ေသယ်ာ၊ ယာယ ေဝါသာနမိဓာဓိဂစၧတိ။
 အေဗ်ာသိတတၱာ ဟိ ဘဝါဘေဝသု၊ ပါပါနိ ကမၼာနိ ကေရာတိ ေမာဟာ။
 ၇၈၅။ ''ဥေပတိ ဂဗ႓ၪၥ ပရၪၥ ေလာကံ၊ သံသာရမာပဇၨ ပရမၸရာယ။
 တႆပၸပေညာ အဘိသဒၵဟေႏၲာ၊ ဥေပတိ ဂဗ႓ၪၥ ပရၪၥ ေလာကံ။
 ၇၈၆။ ''ေစာေရာ ယထာ သႏၶိမုေခ ဂဟီေတာ၊ သကမၼဳနာ ဟညတိ ပါပဓေမၼာ။
 ဧဝံ ပဇာ ေပစၥ ပရမွိ ေလာေက၊ သကမၼဳနာ ဟညတိ ပါပဓေမၼာ။
 ၇၈၇။ ''ကာမာ ဟိ စိၾတာ မဓုရာ မေနာရမာ၊ ဝိ႐ူပ႐ူေပန မေထႏၲိ စိတၱံ။
 အာဒီနဝံ ကာမဂုေဏသု ဒိသြာ၊ တသၼာ အဟံ ပဗၺဇိေတာမွိ ရာဇ။
 ၇၈၈။ ''ဒုမပၹလာနီဝ ပတႏၲိ မာဏဝါ၊ ဒဟရာ စ ဝုၯာ စ သရီရေဘဒါ။
 ဧတမၸိ ဒိသြာ ပဗၺဇိေတာမွိ ရာဇ၊ အပဏၰကံ သာမညေမဝ ေသေယ်ာ။
 ၇၈၉။ ''သဒၶါယာဟံ ပဗၺဇိေတာ၊ ဥေပေတာ ဇိနသာသေန။
 အဝဇၩာ မယွံ ပဗၺဇၨာ၊ အနေဏာ ဘုၪၨာမိ ေဘာဇနံ။
 ၇၉ဝ။ ''ကာေမ အာဒိတၱေတာ ဒိသြာ၊ ဇာတ႐ူပါနိ သတၳေတာ။
 ဂဗ႓ေဝါကၠႏၲိေတာ ဒုကၡံ၊ နိရေယသု မဟဗ႓ယံ။
 ၇၉၁။ ''ဧတမာဒီနဝံ ဉတြာ၊ သံေဝဂံ အလဘႎ တဒါ။
 ေသာဟံ ဝိေဒၶါ တဒါ သေႏၲာ၊ သမၸေတၱာ အာသဝကၡယံ။
 ၇၉၂။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။
 ၇၉၃။ ''ယႆတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။
 ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ''တိ။
။ ရ႒ပါေလာ ေထေရာ။။
၅။ မာလုက်ပုတၱေတၳရဂါထာ
 ၇၉၄။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၄။၉၅] ''႐ူပံ (ေထရဂါထာ၊၃၈) ဒိသြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၇၉၅။ ''တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ႐ူပသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန [မူကြဲ-နိဗၺာနံ (သီ၊)] ဝုစၥတိ။
 ၇၉၆။ ''သဒၵံ သုတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၇၉၇။ ''တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ သဒၵသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၇၉၈။ ''ဂႏၶံ ဃတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၇၉၉။ ''တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဂႏၶသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈ဝဝ။ ''ရသံ ေဘာတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈ဝ၁။ ''တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ရသသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈ဝ၂။ ''ဖႆံ ဖုႆ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈ဝ၃။ ''တႆ ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဖႆသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈ဝ၄။ ''ဓမၼံ ဉတြာ သတိ မု႒ာ၊ ပိယံ နိမိတၱံ မနသိ ကေရာေတာ။
 သာရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ အေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈ဝ၅။ ''တႆ (ေထရဂါထာ၊၃၉) ဝၯႏၲိ ေဝဒနာ၊ အေနကာ ဓမၼသမ႓ဝါ။
 အဘိဇၩာ စ ဝိေဟသာ စ၊ စိတၱမႆူပဟညတိ။
 ဧဝမာစိနေတာ ဒုကၡံ၊ အာရာ နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈ဝ၆။ ''န ေသာ ရဇၨတိ ႐ူေပသု၊ ႐ူပံ ဒိသြာ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈ဝ၇။ ''ယထာႆ ပႆေတာ ႐ူပံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈ဝ၈။ ''န ေသာ ရဇၨတိ သေဒၵသု၊ သဒၵံ သုတြာ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈ဝ၉။ ''ယထာႆ သုဏေတာ သဒၵံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈၁ဝ။ ''န ေသာ ရဇၨတိ ဂေႏၶသု၊ ဂႏၶံ ဃတြာ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈၁၁။ ''ယထာႆ ဃာယေတာ ဂႏၶံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈၁၂။ ''န ေသာ ရဇၨတိ ရေသသု၊ ရသံ ေဘာတြာ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈၁၃။ ''ယထာႆ သာယရေတာ ရသံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈၁၄။ ''န ေသာ ရဇၨတိ ဖေႆသု၊ ဖႆံ ဖုႆ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈၁၅။ ''ယထာႆ ဖုသေတာ ဖႆံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ။
 ၈၁၆။ ''န ေသာ ရဇၨတိ ဓေမၼသု၊ ဓမၼံ ဉတြာ ပတိႆေတာ။
 ဝိရတၱစိေတၱာ ေဝေဒတိ၊ တၪၥ နာေဇၩာႆ တိ႒တိ။
 ၈၁၇။ ''ယထာႆ (ေထရဂါထာ၊၃၃ဝ) ဝိဇာနေတာ ဓမၼံ၊ ေသဝေတာ စာပိ ေဝဒနံ။
 ခီယတိ ေနာပစီယတိ၊ ဧဝံ ေသာ စရတီ သေတာ။
 ဧဝံ အပစိနေတာ ဒုကၡံ၊ သႏၲိေက နိဗၺာန ဝုစၥတိ''။
။ မာလုက်ပုေတၱာ ေထေရာ။။
၆။ ေသလေတၳရဂါထာ
 ၈၁၈။ ''ပရိပုဏၰကာေယာ သု႐ုစိ၊ သုဇာေတာ စာ႐ုဒႆေနာ။
 သုဝဏၰဝေဏၰာသိ ဘဂဝါ၊ သုသုကၠဒါေဌာသိ ဝီရိယဝါ [မူကြဲ-သုသုကၠဒါေဌာ ဝိရီယဝါ (သီ)]
 ၈၁၉။ ''နရႆ ဟိ သုဇာတႆ၊ ေယ ဘဝႏၲိ ဝိယၪၨနာ။
 သေဗၺ ေတ တဝ ကာယသၼႎ၊ မဟာပုရိသလကၡဏာ။
 ၈၂ဝ။ ''ပသႏၷေနေတၱာ သုမုေခါ၊ ျဗဟာ ဥဇု ပတာပဝါ။
 မေဇၩ သမဏသံဃႆ၊ အာဒိေစၥာဝ ဝိေရာစသိ။
 ၈၂၁။ ''ကလ်ာဏဒႆေနာ ဘိကၡဳ၊ ကၪၥနသႏၷိဘတၱေစာ။
 ကႎ ေတ သမဏဘာေဝန၊ ဧဝံ ဥတၱမဝဏၰိေနာ။
 ၈၂၂။ ''ရာဇာ အရဟသိ ဘဝိတုံ၊ စကၠဝတၱီ ရေထသေဘာ။
 စာတုရေႏၲာ ဝိဇိတာဝီ၊ ဇမၺဳသ႑ႆ [မူကြဲ-ဇမၺဳမ႑ႆ (က၊)] ဣႆေရာ။
 ၈၂၃။ ''ခတၱိယာ ေဘာဂီ ရာဇာေနာ [မူကြဲ-ေဘာဂါ ရာဇာေနာ (သီ၊ က)] ေဘာဇရာဇာေနာ (သ်ာ)] အႏုယႏၲာ ဘဝႏၲိ ေတ။
 ရာဇာဘိရာဇာ [မူကြဲ-ရာဇာဓိရာဇာ (သီ၊ က၊)] မႏုဇိေႏၵာ၊ ရဇၨံ ကာေရဟိ ေဂါတမ''။
 ၈၂၄။ ''ရာဇာဟမသၼိ ေသလ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) ဓမၼရာဇာ အႏုတၱေရာ။
 ဓေမၼန စကၠံ ဝေတၱမိ၊ စကၠံ အပၸဋိဝတၱိယံ''။
 ၈၂၅။ ''သမၺဳေဒၶါ ပဋိဇာနာသိ၊ (ဣတိ ေသေလာ ျဗာဟၼေဏာ) ဓမၼရာဇာ အႏုတၱေရာ။
 'ဓေမၼန စကၠံ ဝေတၱမိ'၊ ဣတိ ဘာသထ ေဂါတမ။
 ၈၂၆။ ''ေကာ ႏု ေသနာပတိ ေဘာေတာ၊ သာဝေကာ သတၳဳရႏြေယာ [မူကြဲ-အႏြေယာ (သီ)]
 ေကာ ေတတမႏုဝေတၱတိ၊ ဓမၼစကၠံ ပဝတၱိတံ''။
 ၈၂၇။ ''မယာ (ေထရဂါထာ၊၃၁) ပဝတၱိတံ စကၠံ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) ဓမၼစကၠံ အႏုတၱရံ။
 သာရိပုေတၱာ အႏုဝေတၱတိ၊ အႏုဇာေတာ တထာဂတံ။
 ၈၂၈။ ''အဘိေညယ်ံ အဘိညာတံ၊ ဘာေဝတဗၺၪၥ ဘာဝိတံ။
 ပဟာတဗၺံ ပဟီနံ ေမ၊ တသၼာ ဗုေဒၶါသၼိ ျဗာဟၼဏ။
 ၈၂၉။ ''ဝိနယႆု မယိ ကခႍ၊ အဓိမုၪၥႆု ျဗာဟၼဏ။
 ဒုလႅဘံ ဒႆနံ ေဟာတိ၊ သမၺဳဒၶါနံ အဘိဏွေသာ။
 ၈၃ဝ။ ''ေယသံ ေဝ ဒုလႅေဘာ ေလာေက၊ ပါတုဘာေဝါ အဘိဏွေသာ။
 ေသာဟံ ျဗာဟၼဏ ဗုေဒၶါသၼိ၊ သလႅကေတၱာ [မူကြဲ-သလႅကေႏၲာ (သီ၊)] အႏုတၱေရာ။
 ၈၃၁။ ''ျဗဟၼဘူေတာ အတိတုေလာ၊ မာရေသနပၸမဒၵေနာ။
 သဗၺာမိေတၱ ဝေသ [မူကြဲ-ဝသီ (သ်ာ၊ က၊၊ မ၊ နိ၊ ၂။၃၉၉၊ သု၊ နိ၊ ၉၆၆)] ကတြာ၊ ေမာဒါမိ အကုေတာဘေယာ''။
 ၈၃၂။ ''ဣဒံ ေဘာေႏၲာ နိသာေမထ၊ ယထာ ဘာသတိ စကၡဳမာ။
 သလႅကေတၱာ မဟာဝီေရာ၊ သီေဟာဝ နဒတီ ဝေန။
 ၈၃၃။ ''ျဗဟၼဘူတံ အတိတုလံ၊ မာရေသနပၸမဒၵနံ။
 ေကာ ဒိသြာ နပၸသီေဒယ်၊ အပိ ကဏွာဘိဇာတိေကာ။
 ၈၃၄။ ''ေယာ မံ ဣစၧတိ အေႏြတု၊ ေယာ ဝါ နိစၧတိ ဂစၧတု။
 ဣဓာဟံ ပဗၺဇိႆာမိ၊ ဝရပညႆ သႏၲိေက''။
 ၈၃၅။ ''ဧတံ ေစ ႐ုစၥတိ ေဘာေတာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာသနံ။
 မယမၸိ ပဗၺဇိႆာမ၊ ဝရပညႆ သႏၲိေက။
 ၈၃၆။ ''ျဗာဟၼဏာ တိသတာ ဣေမ၊ ယာစႏၲိ ပၪၨလီကတာ။
 'ျဗဟၼစရိယံ စရိႆာမ၊ ဘဂဝါ တဝ သႏၲိေက'''။
 ၈၃၇။ ''သြာခါတံ ျဗဟၼစရိယံ၊ (ေသလာတိ ဘဂဝါ) သႏၵိ႒ိကမကာလိကံ။
 ယတၳ အေမာဃာ ပဗၺဇၨာ၊ အပၸမတၱႆ သိကၡေတာ''။
 ၈၃၈။ ''ယံ တံ သရဏမာဂမွ [မူကြဲ-သရဏမာဂမၼ (သဗၺတၳ)]၊ ဣေတာ အ႒ေမ [မူကြဲ-အ႒မိ (သ်ာ၊ က၊)] စကၡဳမ။
 သတၱရေတၱန ဘဂဝါ၊ ဒႏၲာမွ တဝ သာသေန။
 ၈၃၉။ ''တုဝံ (ေထရဂါထာ၊၃၂) ဗုေဒၶါ တုဝံ သတၳာ၊ တုဝံ မာရာဘိဘူ မုနိ။
 တုဝံ အႏုသေယ ေဆတြာ၊ တိေဏၰာ တာေရသိမံ ပဇံ။
 ၈၄ဝ။ ''ဥပဓီ ေတ သမတိကၠႏၲာ၊ အာသဝါ ေတ ပဒါလိတာ။
 သီေဟာဝ အႏုပါဒါေနာ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။
 ၈၄၁။ ''ဘိကၡေဝါ တိသတာ ဣေမ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။
 ပါေဒ ဝီရ ပသာေရဟိ၊ နာဂါ ဝႏၵႏၲဳ သတၳဳေနာ''တိ။
။ ေသေလာ ေထေရာ။။
၇။ ကာဠိေဂါဓာပုတၱဘဒၵိယေတၳရဂါထာ
 ၈၄၂။ ''ယာတံ ေမ ဟတၳိဂီဝါယ၊ သုခုမာ ဝတၳာ ပဓာရိတာ။
 သာလီနံ ၾသဒေနာ ဘုေတၱာ၊ သုစိမံသူပေသစေနာ။
 ၈၄၃။ ''ေသာဇၨ ဘေဒၵါ သာတတိေကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရေတာ။
 စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။
 ၈၄၄။ ''ပံသုကူလီ သာတတိေကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရေတာ။
 စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။
 ၈၄၅။ ''ပိ႑ပါတီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၄၆။ ''ေတစီဝရီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၄၇။ ''သပဒါနစာရီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၄၈။ ''ဧကာသနီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၄၉။ ''ပတၱပိ႑ီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅ဝ။ ''ခလုပစၧာဘတၱီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၁။ ''အာရညိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၂။ ''႐ုကၡမူလိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၃။ ''အေဗ႓ာကာသီ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၄။ ''ေသာသာနိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၅။ ''ယထာသႏၳတိေကာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၆။ ''ေနသဇၨိေကာ (ေထရဂါထာ၊၃၃) သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၇။ ''အပၸိေစၧာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၈။ ''သႏၲဳေ႒ာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၅၉။ ''ပဝိဝိေတၱာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၆ဝ။ ''အသံသေ႒ာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၆၁။ ''အာရဒၶဝီရိေယာ သာတတိေကာ။ ပ ။။
 ၈၆၂။ ''ဟိတြာ သတပလံ ကံသံ၊ ေသာဝဏၰံ သတရာဇိကံ။
 အဂၢဟႎ မတၱိကာပတၱံ၊ ဣဒံ ဒုတိယာဘိေသစနံ။
 ၈၆၃။ ''ဥေစၥ မ႑လိပါကာေရ၊ ဒဠႇမ႗ာလေကာ႒ေက။
 ရကၡိေတာ ခဂၢဟေတၳဟိ၊ ဥတၱသံ ဝိဟရႎ ပုေရ။
 ၈၆၄။ ''ေသာဇၨ ဘေဒၵါ အႏုၾတာသီ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။
 စ်ာယတိ ဝနေမာဂယွ၊ ပုေတၱာ ေဂါဓာယ ဘဒၵိေယာ။
 ၈၆၅။ ''သီလကၡေႏၶ ပတိ႒ာယ၊ သတႎ ပညၪၥ ဘာဝယံ။
 ပါပုဏႎ အႏုပုေဗၺန၊ သဗၺသံေယာဇနကၡယ''ႏၲိ။
။ ဘဒၵိေယာ ကာဠိေဂါဓာယ ပုေတၱာ ေထေရာ။။
၈။ အဂၤုလိမာလေတၳရဂါထာ
 ၈၆၆။ ''ဂစၧံ ဝေဒသိ သမဏ '႒ိေတာမွိ'၊ မမၪၥ ျဗဴသိ ဌိတမ႒ိေတာတိ။
 ပုစၧာမိ တံ သမဏ ဧတမတၳံ၊ 'ကထံ ဌိေတာ တြံ အဟမ႒ိေတာမွိ'''။
 ၈၆၇။ ''ဌိေတာ အဟံ အဂၤုလိမာလ သဗၺဒါ၊ သေဗၺသု ဘူေတသု နိဓာယ ဒ႑ံ။
 တုဝၪၥ ပါေဏသု အသညေတာသိ၊ တသၼာ ဌိေတာဟံ တုဝမ႒ိေတာသိ''။
 ၈၆၈။ ''စိရႆံ ဝတ ေမ မဟိေတာ မေဟသီ၊ မဟာဝနံ သမေဏာ ပစၥပါဒိ [မူကြဲ-ပစၥဳပါဒိ (သဗၺတၳ)]။
 ေသာဟံ စဇိႆာမိ သဟႆပါပံ၊ သုတြာန ဂါထံ တဝ ဓမၼယုတၱံ''။
 ၈၆၉။ ဣေစၥဝ (ေထရဂါထာ၊၃၄) ေစာေရာ အသိမာဝုဓၪၥ၊ ေသာေဗ႓ ပပါေတ နရေက အႏြကာသိ [မူကြဲ-အကိရိ (မ၊ နိ၊ ၂။၃၄၉)]။
 အဝႏၵိ ေစာေရာ သုဂတႆ ပါေဒ၊ တေတၳဝ ပဗၺဇၨမယာစိ ဗုဒၶံ။
 ၈၇ဝ။ ဗုေဒၶါ စ ေခါ ကာ႐ုဏိေကာ မေဟသိ၊ ေယာ သတၳာ ေလာကႆ သေဒဝကႆ။
 'တေမဟိ ဘိကၡဴ'တိ တဒါ အေဝါစ၊ ဧေသဝ တႆ အဟု ဘိကၡဳဘာေဝါ။
 ၈၇၁။ ''ေယာ စ ပုေဗၺ ပမဇၨိတြာ၊ ပစၧာ ေသာ နပၸမဇၨတိ။
 ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
 ၈၇၂။ ''ယႆ ပါပံ ကတံ ကမၼံ၊ ကုသေလန ပိဓီယတိ [မူကြဲ-ပိထီယတိ (သီ၊ သ်ာ)]
 ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
 ၈၇၃။ ''ေယာ ဟေဝ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ ယုၪၨတိ ဗုဒၶသာသေန။
 ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
 ၈၇၄။ [မူကြဲ-ဒိသာ ဟိ (သ်ာ၊ က၊၊ မ၊ နိ၊ ၂။၃၅၂)] ''ဒိသာပိ ေမ ဓမၼကထံ သုဏႏၲဳ၊ ဒိသာပိ ေမ ယုၪၨႏၲဳ ဗုဒၶသာသေန။
 ဒိသာပိ ေမ ေတ မႏုေဇ ဘဇႏၲဳ၊ ေယ ဓမၼေမဝါဒပယႏၲိ သေႏၲာ။
 ၈၇၅။ ''ဒိသာ ဟိ ေမ ခႏၲိဝါဒါနံ၊ အဝိေရာဓပၸသံသိနံ။
 သုဏႏၲဳ ဓမၼံ ကာေလန၊ တၪၥ အႏုဝိဓီယႏၲဳ။
 ၈၇၆။ ''န ဟိ ဇာတု ေသာ မမံ ဟႎေသ၊ အညံ ဝါ ပန ကိၪၥနံ [မူကြဲ-ကၪၥိနံ (သီ၊ သ်ာ)] ကၪၥနံ (?)]။
 ပပၸဳယ် ပရမံ သႏၲႎ၊ ရေကၡယ် တသထာဝေရ။
 ၈၇၇။ [မူကြဲ-ေထရဂါ၊ ၁၉] ''ဥဒကဥႇိ နယႏၲိ ေနတၱိကာ၊ ဥသုကာရာ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] ေတဇနံ။
 ဒါ႐ုံ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] တစၧကာ၊ အတၱာနံ ဒမယႏၲိ ပ႑ိတာ။
 ၈၇၈။ ''ဒေ႑ေနေက (ေထရဂါထာ၊၃၅) ဒမယႏၲိ၊ အကၤုေသဘိ ကသာဟိ စ။
 အဒေ႑န အသေတၳန၊ အဟံ ဒေႏၲာမွိ တာဒိနာ။
 ၈၇၉။ '''အဟႎသေကာ'တိ ေမ နာမံ၊ ဟႎသကႆ ပုေရ သေတာ။
 အဇၨာဟံ သစၥနာေမာမွိ၊ န နံ ဟႎသာမိ ကိၪၥနံ [မူကြဲ-ကၪၥိနံ (သီ၊ သ်ာ)] ကၪၥနံ (?)]။
 ၈၈ဝ။ ''ေစာေရာ အဟံ ပုေရ အာသႎ၊ အဂၤုလိမာေလာတိ ဝိႆုေတာ။
 ဝုယွမာေနာ မေဟာေဃန၊ ဗုဒၶံ သရဏမာဂမံ။
 ၈၈၁။ ''ေလာဟိတပါဏိ ပုေရ အာသႎ၊ အဂၤုလိမာေလာတိ ဝိႆုေတာ။
 သရဏဂမနံ ပႆ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။
 ၈၈၂။ ''တာဒိသံ ကမၼံ ကတြာန၊ ဗဟုံ ဒုဂၢတိဂါမိနံ။
 ဖုေ႒ာ ကမၼဝိပါေကန၊ အနေဏာ ဘုၪၨာမိ ေဘာဇနံ။
 ၈၈၃။ ''ပမာဒမႏုယုၪၨႏၲိ၊ ဗာလာ ဒုေမၼဓိေနာ ဇနာ။
 အပၸမာဒၪၥ ေမဓာဝီ၊ ဓနံ ေသ႒ံဝ ရကၡတိ။
 ၈၈၄။ ''မာ ပမာဒမႏုယုေၪၨထ၊ မာ ကာမရတိသႏၳဝံ [မူကြဲ-သႏၶဝံ (က)]
 အပၸမေတၱာ ဟိ စ်ာယေႏၲာ၊ ပေပၸါတိ ပရမံ သုခံ။
 ၈၈၅။ ''သြာဂတံ နာပဂတံ၊ ေနတံ ဒုမၼႏၲိတံ မမ။
 သဝိဘေတၱသု ဓေမၼသု၊ ယံ ေသ႒ံ တဒုပါဂမံ။
 ၈၈၆။ ''သြာဂတံ နာပဂတံ၊ ေနတံ ဒုမၼႏၲိတံ မမ။
 တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၈၈၇။ ''အရေည ႐ုကၡမူေလ ဝါ၊ ပဗၺေတသု ဂုဟာသု ဝါ။
 တတၳ တေတၳဝ အ႒ာသႎ၊ ဥဗၺိဂၢမနေသာ တဒါ။
 ၈၈၈။ ''သုခံ သယာမိ ဌာယာမိ၊ သုခံ ကေပၸမိ ဇီဝိတံ။
 အဟတၳပါေသာ မာရႆ၊ အေဟာ သတၳာႏုကမၸိေတာ။
 ၈၈၉။ ''ျဗဟၼဇေစၥာ ပုေရ အာသႎ၊ ဥဒိေစၥာ ဥဘေတာ အဟု။
 ေသာဇၨ ပုေတၱာ သုဂတႆ၊ ဓမၼရာဇႆ သတၳဳေနာ။
 ၈၉ဝ။ ''ဝီတတေဏွာ အနာဒါေနာ၊ ဂုတၱဒြါေရာ သုသံဝုေတာ။
 အဃမူလံ ဝဓိတြာန၊ ပေတၱာ ေမ အာသဝကၡေယာ။
 ၈၉၁။ ''ပရိစိေဏၰာ (ေထရဂါထာ၊၃၆) မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ''တိ။
။ အဂၤုလိမာေလာ ေထေရာ။။
၉။ အႏု႐ုဒၶေတၳရဂါထာ
 ၈၉၂။ ''ပဟာယ မာတာပိတေရာ၊ ဘဂိနီ ဉာတိဘာတေရာ။
 ပၪၥ ကာမဂုေဏ ဟိတြာ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတု။
 ၈၉၃။ ''သေမေတာ နစၥဂီေတဟိ၊ သမၼတာဠပၸေဗာဓေနာ။
 န ေတန သုဒၶိမဇၩဂံ [မူကြဲ-သုဒၶမဇၩဂါ (သီ၊ က)] သုဒၶိမဇၩဂမာ (သ်ာ)] မာရႆ ဝိသေယ ရေတာ။
 ၈၉၄။ ''ဧတၪၥ သမတိကၠမၼ၊ ရေတာ ဗုဒၶႆ သာသေန။
 သေဗၺာဃံ သမတိကၠမၼ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတိ။
 ၈၉၅။ ''႐ူပါ သဒၵါ ရသာ ဂႏၶာ၊ ေဖာ႒ဗၺာ စ မေနာရမာ။
 ဧေတ စ သမတိကၠမၼ၊ အႏု႐ုေဒၶါဝ စ်ာယတိ။
 ၈၉၆။ ''ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ဧေကာ အဒုတိေယာ မုနိ။
 ဧသတိ ပံသုကူလာနိ၊ အႏု႐ုေဒၶါ အနာသေဝါ။
 ၈၉၇။ ''ဝိစိနီ အဂၢဟီ ေဓါဝိ၊ ရဇယီ ဓာရယီ မုနိ။
 ပံသုကူလာနိ မတိမာ၊ အႏု႐ုေဒၶါ အနာသေဝါ။
 ၈၉၈။ ''မဟိေစၧာ စ အသႏၲဳေ႒ာ၊ သံသေ႒ာ ေယာ စ ဥဒၶေတာ။
 တႆ ဓမၼာ ဣေမ ေဟာႏၲိ၊ ပါပကာ သံကိေလသိကာ။
 ၈၉၉။ ''သေတာ စ ေဟာတိ အပၸိေစၧာ၊ သႏၲဳေ႒ာ အဝိဃာတဝါ။
 ပဝိေဝကရေတာ ဝိေတၱာ၊ နိစၥမာရဒၶဝီရိေယာ။
 ၉ဝဝ။ ''တႆ ဓမၼာ ဣေမ ေဟာႏၲိ၊ ကုသလာ ေဗာဓိပကၡိကာ။
 အနာသေဝါ စ ေသာ ေဟာတိ၊ ဣတိ ဝုတၱံ မေဟသိနာ။
 ၉ဝ၁။ ''မမ သကၤပၸမညာယ၊ သတၳာ ေလာေက အႏုတၱေရာ။
 မေနာမေယန ကာေယန၊ ဣဒၶိယာ ဥပသကၤမိ။
 ၉ဝ၂။ ''ယဒါ ေမ အဟု သကၤေပၸါ၊ တေတာ ဥတၱရိ ေဒသယိ။
 နိပၸပၪၥရေတာ ဗုေဒၶါ၊ နိပၸပၪၥမေဒသယိ။
 ၉ဝ၃။ ''တႆာဟံ ဓမၼမညာယ၊ ဝိဟာသႎ သာသေန ရေတာ။
 တိေႆာ ဝိဇၨာ အႏုပၸတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၉ဝ၄။ ''ပၪၥပညာသဝႆာနိ (ေထရဂါထာ၊၃၃၇၊ ယေတာ ေနသဇၨိေကာ အဟံ။
 ပၪၥဝီသတိဝႆာနိ၊ ယေတာ မိဒၶံ သမူဟတံ။
 ၉ဝ၅။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၂] ''နာဟု အႆာသပႆာသာ၊ ဌိတစိတၱႆ တာဒိေနာ။
 အေနေဇာ သႏၲိမာရဗ႓၊ စကၡဳမာ ပရိနိဗၺဳေတာ။
 ၉ဝ၆။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၂] ''အသလႅီေနန စိေတၱန၊ ေဝဒနံ အဇၩဝါသယိ။
 ပေဇၨာတေႆဝ နိဗၺာနံ၊ ဝိေမာေကၡာ ေစတေသာ အဟု။
 ၉ဝ၇။ ''ဧေတ ပစၧိမကာ ဒါနိ၊ မုနိေနာ ဖႆပၪၥမာ။
 နာေည ဓမၼာ ဘဝိႆႏၲိ၊ သမၺဳေဒၶ ပရိနိဗၺဳေတ။
 ၉ဝ၈။ ''နတၳိ ဒါနိ ပုနာဝါေသာ၊ ေဒဝကာယသၼိ ဇာလိနိ။
 ဝိကၡီေဏာ ဇာတိသံသာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။
 ၉ဝ၉။ ''ယႆ မုဟုေတၱန သဟႆဓာ၊ ေလာေကာ သံဝိဒိေတာ သျဗဟၼကေပၸါ။
 ဝသီ ဣဒၶိဂုေဏ စုတူပပါေတ၊ ကာေလ ပႆတိ ေဒဝတာ သ ဘိကၡဳ [မူကြဲ-သဘိကၡဳေနာ (သီ၊ က)]
 ၉၁ဝ။ ''အႏၷဘာေရာ [မူကြဲ-အႏၷဟာေရာ (သီ၊)] ပုေရ အာသႎ၊ ဒလိေဒၵါ ဃာသဟာရေကာ။
 သမဏံ ပဋိပါေဒသႎ၊ ဥပရိ႒ံ ယသႆိနံ။
 ၉၁၁။ ''ေသာမွိ သက်ကုေလ ဇာေတာ၊ အႏု႐ုေဒၶါတိ မံ ဝိဒူ။
 ဥေပေတာ နစၥဂီေတဟိ၊ သမၼတာဠပၸေဗာဓေနာ။
 ၉၁၂။ ''အထဒၵသာသႎ သမၺဳဒၶံ၊ သတၳာရံ အကုေတာဘယံ။
 တသၼႎ စိတၱံ ပသာေဒတြာ၊ ပဗၺဇႎ အနဂါရိယံ။
 ၉၁၃။ ''ပုေဗၺနိဝါသံ ဇာနာမိ၊ ယတၳ ေမ ဝုသိတံ ပုေရ။
 တာဝတႎေသသု ေဒေဝသု၊ အ႒ာသႎ သကၠဇာတိယာ [မူကြဲ-သတဇာတိယာ (သီ)]
 ၉၁၄။ ''သတၱကၡတၱဳံ မႏုႆိေႏၵာ၊ အဟံ ရဇၨမကာရယႎ။
 စာတုရေႏၲာ ဝိဇိတာဝီ၊ ဇမၺဳသ႑ႆ ဣႆေရာ။
 အဒေ႑န အသေတၳန၊ ဓေမၼန အႏုသာသယႎ။
 ၉၁၅။ ''ဣေတာ သတၱ တေတာ သတၱ၊ သံသာရာနိ စတုဒၵသ။
 နိဝါသမဘိဇာနိႆံ၊ ေဒဝေလာေက ဌိတာ တဒါ။
 ၉၁၆။ ''ပၪၥဂႋေက (ေထရဂါထာ၊၃၈) သမာဓိမွိ၊ သေႏၲ ဧေကာဒိဘာဝိေတ။
 ပဋိပၸႆဒၶိလဒၶမွိ၊ ဒိဗၺစကၡဳ ဝိသုဇၩိ ေမ။
 ၉၁၇။ ''စုတူပပါတံ ဇာနာမိ၊ သတၱာနံ အာဂတႎ ဂတႎ။
 ဣတၳဘာဝညထာဘာဝံ၊ စ်ာေန ပၪၥဂႋေက ဌိေတာ။
 ၉၁၈။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ။ ပ ။ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။
 ၉၁၉။ ''ဝဇၨီနံ ေဝဠဳဝဂါေမ၊ အဟံ ဇီဝိတသခၤယာ။
 ေဟ႒ေတာ ေဝဠဳဂုမၺသၼႎ၊ နိဗၺာယိႆံ အနာသေဝါ''တိ။
။ အႏု႐ုေဒၶါ ေထေရာ။။
၁ဝ။ ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ
 ၉၂ဝ။ သမဏႆ အဟု စိႏၲာ၊ ပုပၹိတမွိ မဟာဝေန။
 ဧကဂၢႆ နိသိႏၷႆ၊ ပဝိဝိတၱႆ စ်ာယိေနာ။
 ၉၂၁။ ''အညထာ ေလာကနာထမွိ၊ တိ႒ေႏၲ ပုရိသုတၱေမ။
 ဣရိယံ အာသိ ဘိကၡဴနံ၊ အညထာ ဒါနိ ဒိႆတိ။
 ၉၂၂။ ''သီတဝါတပရိတၱာနံ၊ ဟိရိေကာပီနဆာဒနံ။
 မတၱ႒ိယံ အဘုၪၨႎသု၊ သႏၲဳ႒ာ ဣတရီတေရ။
 ၉၂၃။ ''ပဏီတံ ယဒိ ဝါ လူခံ၊ အပၸံ ဝါ ယဒိ ဝါ ဗဟုံ။
 ယာပနတၳံ အဘုၪၨႎသု၊ အဂိဒၶါ နာဓိမုစၧိတာ။
 ၉၂၄။ ''ဇီဝိတာနံ ပရိကၡာေရ၊ ေဘသေဇၨ အထ ပစၥေယ။
 န ဗာဠႇံ ဥႆုကာ အာသုံ၊ ယထာ ေတ အာသဝကၡေယ။
 ၉၂၅။ ''အရေည ႐ုကၡမူေလသု၊ ကႏၵရာသု ဂုဟာသု စ။
 ဝိေဝကမႏုျဗဴဟႏၲာ၊ ဝိဟံသု တပၸရာယနာ။
 ၉၂၆။ ''နီစာ နိဝိ႒ာ သုဘရာ၊ မုဒူ အတၳဒၶမာနသာ။
 အဗ်ာေသကာ အမုခရာ၊ အတၳစိႏၲာ ဝသာႏုဂါ။
 ၉၂၇။ ''တေတာ ပါသာဒိကံ အာသိ၊ ဂတံ ဘုတၱံ နိေသဝိတံ။
 သိနိဒၶါ ေတလဓာရာဝ၊ အေဟာသိ ဣရိယာပေထာ။
 ၉၂၈။ ''သဗၺာသဝပရိကၡီဏာ၊ မဟာစ်ာယီ မဟာဟိတာ။
 နိဗၺဳတာ ဒါနိ ေတ ေထရာ၊ ပရိတၱာ ဒါနိ တာဒိသာ။
 ၉၂၉။ ''ကုသလာနၪၥ (ေထရဂါထာ၊၃၉) ဓမၼာနံ၊ ပညာယ စ ပရိကၡယာ။
 သဗၺာကာရဝ႐ူေပတံ၊ လုဇၨေတ ဇိနသာသနံ။
 ၉၃ဝ။ ''ပါပကာနၪၥ ဓမၼာနံ၊ ကိေလသာနၪၥ ေယာ ဥတု။
 ဥပ႒ိတာ ဝိေဝကာယ၊ ေယ စ သဒၶမၼေသသကာ။
 ၉၃၁။ ''ေတ ကိေလသာ ပဝၯႏၲာ၊ အာဝိသႏၲိ ဗဟုံ ဇနံ။
 ကီဠႏၲိ မေည ဗာေလဟိ၊ ဥမၼေတၱဟိဝ ရကၡသာ။
 ၉၃၂။ ''ကိေလေသဟာဘိဘူတာ ေတ၊ ေတန ေတန ဝိဓာဝိတာ။
 နရာ ကိေလသဝတၳဴသု၊ သသဂၤါေမဝ ေဃာသိေတ။
 ၉၃၃။ ''ပရိစၥဇိတြာ သဒၶမၼံ၊ အညမေညဟိ ဘ႑ေရ။
 ဒိ႒ိဂတာနိ အေႏြႏၲာ၊ ဣဒံ ေသေယ်ာတိ မညေရ။
 ၉၃၄။ ''ဓနၪၥ ပုတၱံ ဘရိယၪၥ၊ ဆၮယိတြာန နိဂၢတာ။
 ကဋစၧဳဘိကၡေဟတူပိ၊ အကိစၧာနိ နိေသဝေရ။
 ၉၃၅။ ''ဥဒရာဝေဒဟကံ ဘုတြာ၊ သယႏၲဳတၱာနေသယ်ကာ။
 ကထံ ဝေတၱႏၲိ [မူကြဲ-ကထာ ဝေၯႏၲိ (သီ၊ က၊)] ပဋိဗုဒၶါ၊ ယာ ကထာ သတၳဳဂရဟိတာ။
 ၉၃၆။ ''သဗၺကာ႐ုကသိပၸါနိ၊ စိတၱႎ ကတြာန [မူကြဲ-စိတၱီကတြာန (သီ)] စိတၱံ ကတြာန (သ်ာ၊)] သိကၡေရ။
 အဝူပသႏၲာ အဇၩတၱံ၊ သာမညေတၳာတိ အစၧတိ [မူကြဲ-တိရိၪၥတိ (?)]။
 ၉၃၇။ ''မတၱိကံ ေတလစုဏၰၪၥ၊ ဥဒကာသနေဘာဇနံ။
 ဂိဟီနံ ဥပနာေမႏၲိ၊ အာကခၤႏၲာ ဗဟုတၱရံ။
 ၉၃၈။ ''ဒႏၲေပါနံ ကပိတၳၪၥ၊ ပုပၹံ ခါဒနိယာနိ စ။
 ပိ႑ပါေတ စ သမၸေႏၷ၊ အေမၺ အာမလကာနိ စ။
 ၉၃၉။ ''ေဘသေဇၨသု ယထာ ေဝဇၨာ၊ ကိစၥာကိေစၥ ယထာ ဂိဟီ။
 ဂဏိကာဝ ဝိဘူသာယံ၊ ဣႆေရ ခတၱိယာ ယထာ။
 ၉၄ဝ။ ''ေနကတိကာ ဝၪၥနိကာ၊ ကူဋသကၡီ အပါဋဳကာ။
 ဗဟူဟိ ပရိကေပၸဟိ၊ အာမိသံ ပရိဘုၪၨေရ။
 ၉၄၁။ ''ေလသကေပၸ ပရိယာေယ၊ ပရိကေပၸႏုဓာဝိတာ။
 ဇီဝိကတၳာ ဥပါေယန၊ သကၤၯႏၲိ ဗဟုံ ဓနံ။
 ၉၄၂။ ''ဥပ႒ာေပႏၲိ (ေထရဂါထာ၊၃၄ဝ) ပရိသံ၊ ကမၼေတာ ေနာ စ ဓမၼေတာ။
 ဓမၼံ ပေရသံ ေဒေသႏၲိ၊ လာဘေတာ ေနာ စ အတၳေတာ။
 ၉၄၃။ ''သံဃလာဘႆ ဘ႑ႏၲိ၊ သံဃေတာ ပရိဗာဟိရာ။
 ပရလာေဘာပဇီဝႏၲာ၊ အဟိရီကာ န လဇၨေရ။
 ၉၄၄။ ''နာႏုယုတၱာ တထာ ဧေက၊ မု႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုတာ။
 သမ႓ာဝနံေယဝိစၧႏၲိ၊ လာဘသကၠာရမုစၧိတာ။
 ၉၄၅။ ''ဧဝံ နာနပၸယာတမွိ၊ န ဒါနိ သုကရံ တထာ။
 အဖုသိတံ ဝါ ဖုသိတုံ၊ ဖုသိတံ ဝါႏုရကၡိတုံ။
 ၉၄၆။ ''ယထာ ကဏၬက႒ာနမွိ၊ စေရယ် အႏုပါဟေနာ။
 သတႎ ဥပ႒ေပတြာန၊ ဧဝံ ဂါေမ မုနီ စေရ။
 ၉၄၇။ ''သရိတြာ ပုဗၺေက ေယာဂီ၊ ေတသံ ဝတၱမႏုႆရံ။
 ကိၪၥာပိ ပစၧိေမာ ကာေလာ၊ ဖုေသယ် အမတံ ပဒံ။
 ၉၄၈။ ''ဣဒံ ဝတြာ သာလဝေန၊ သမေဏာ ဘာဝိတိႁႏၵိေယာ။
 ျဗာဟၼေဏာ ပရိနိဗၺာယီ၊ ဣသိ ခီဏပုနဗ႓ေဝါ''တိ။
။ ပါရာပရိေယာ [မူကြဲ-ပါရာသရိေယာ (သ်ာ၊)] ေထေရာ။။
ဝီသတိနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 အဓိမုေတၱာ ပါရာပရိေယာ၊ ေတလကာနိ ရ႒ပါေလာ။
 မာလုက်ေသေလာ ဘဒၵိေယာ၊ အဂၤုလိ ဒိဗၺစကၡဳေကာ။
 ပါရာပရိေယာ ဒေသေတ၊ ဝီသမွိ ပရိကိတၱိတာ။
 ဂါထာေယာ ေဒြ သတာ ေဟာႏၲိ၊ ပၪၥတာလီသ [မူကြဲ-၂၄၄) ဂါထာေယာေယဝ ဒိႆႏၲိ] ဥတၱရိႏၲိ။
၁၇။ တႎသနိပါေတာ
၁။ ဖုႆေတၳရဂါထာ
 ၉၄၉။ ပါသာဒိေက (ေထရဂါထာ၊၃၁) ဗဟူ ဒိသြာ၊ ဘာဝိတေတၱ သုသံဝုေတ။
 ဣသိ ပ႑ရသေဂါေတၱာ [မူကြဲ-ပ႑ရႆ ေဂါေတၱာ (သီ)] အပုစၧိ ဖုႆသဝွယံ။
 ၉၅ဝ။ ''ကႎဆႏၵာ ကိမဓိပၸါယာ၊ ကိမာကပၸါ ဘဝိႆေရ။
 အနာဂတမွိ ကာလမွိ၊ တံ ေမ အကၡာဟိ ပုစၧိေတာ''။
 ၉၅၁။ ''သုေဏာဟိ ဝစနံ မယွံ၊ ဣသိပ႑ရသဝွယ။
 သကၠစၥံ ဥပဓာေရဟိ၊ အာစိကၡိႆာမ်နာဂတံ။
 ၉၅၂။ ''ေကာဓနာ ဥပနာဟီ စ၊ မကၡီ ထမ႓ီ သဌာ ဗဟူ။
 ဥႆုကီ နာနာဝါဒါ စ၊ ဘဝိႆႏၲိ အနာဂေတ။
 ၉၅၃။ ''အညာတမာနိေနာ ဓေမၼ၊ ဂမ႓ီေရ တီရေဂါစရာ။
 လဟုကာ အဂ႐ု ဓေမၼ၊ အညမညမဂါရဝါ။
 ၉၅၄။ ''ဗဟူ အာဒီနဝါ ေလာေက၊ ဥပၸဇၨိႆႏၲ်နာဂေတ။
 သုေဒသိတံ ဣမံ ဓမၼံ၊ ကိေလေသႆႏၲိ [မူကြဲ-ကိေလသိႆႏၲိ (သီ)] ကိလိသိႆႏၲိ (သ်ာ၊ က၊)] ဒုမၼတီ။
 ၉၅၅။ ''ဂုဏဟီနာပိ သံဃမွိ၊ ေဝါဟရႏၲာ ဝိသာရဒါ။
 ဗလဝေႏၲာ ဘဝိႆႏၲိ၊ မုခရာ အႆုတာဝိေနာ။
 ၉၅၆။ ''ဂုဏဝေႏၲာပိ သံဃမွိ၊ ေဝါဟရႏၲာ ယထာတၳေတာ။
 ဒုဗၺလာ ေတ ဘဝိႆႏၲိ၊ ဟိရီမနာ အနတၳိကာ။
 ၉၅၇။ ''ရဇတံ ဇာတ႐ူပၪၥ၊ ေခတၱံ ဝတၳဳမေဇဠကံ။
 ဒါသိဒါသၪၥ ဒုေမၼဓာ၊ သာဒိယိႆႏၲ်နာဂေတ။
 ၉၅၈။ ''ဥဇၩာနသညိေနာ ဗာလာ၊ သီေလသု အသမာဟိတာ။
 ဥႏၷဠာ ဝိစရိႆႏၲိ၊ ကလဟာဘိရတာ မဂါ။
 ၉၅၉။ ''ဥဒၶတာ စ ဘဝိႆႏၲိ၊ နီလစီဝရပါ႐ုတာ။
 ကုဟာ ထဒၶါ လပါ သိဂႌ၊ စရိႆႏၲ်ရိယာ ဝိယ။
 ၉၆ဝ။ ''ေတလသေဏၭဟိ ေကေသဟိ၊ စပလာ အၪၨနကၡိကာ။
 ရထိယာယ ဂမိႆႏၲိ၊ ဒႏၲဝဏၰိကပါ႐ုတာ။
 ၉၆၁။ ''အေဇဂုစၧံ (ေထရဂါထာ၊၃၂) ဝိမုေတၱဟိ၊ သုရတၱံ အရဟဒၶဇံ။
 ဇိဂုစၧိႆႏၲိ ကာသာဝံ၊ ၾသဒါေတသု သမုစၧိတာ [မူကြဲ-ၾသဒါေတ သုသမုစၧိတာ (သီ)]
 ၉၆၂။ ''လာဘကာမာ ဘဝိႆႏၲိ၊ ကုသီတာ ဟီနဝီရိယာ။
 ကိစၧႏၲာ ဝနပတၳာနိ၊ ဂါမေႏၲသု ဝသိႆေရ။
 ၉၆၃။ ''ေယ ေယ လာဘံ လဘိႆႏၲိ၊ မိစၧာဇီဝရတာ သဒါ။
 ေတ ေတဝ အႏုသိကၡႏၲာ၊ ဘဇိႆႏၲိ အသံယတာ။
 ၉၆၄။ ''ေယ ေယ အလာဘိေနာ လာဘံ၊ န ေတ ပုဇၨာ ဘဝိႆေရ။
 သုေပသေလပိ ေတ ဓီေရ၊ ေသဝိႆႏၲိ န ေတ တဒါ။
 ၉၆၅။ ''မိလကၡဳရဇနံ ရတၱံ [မူကြဲ-ပိလကၡရဇနံ ရတၱံ (?)]၊ ဂရဟႏၲာ သကံ ဓဇံ။
 တိတၳိယာနံ ဓဇံ ေကစိ၊ ဓာရိႆႏၲ်ဝဒါတကံ။
 ၉၆၆။ ''အဂါရေဝါ စ ကာသာေဝ၊ တဒါ ေတသံ ဘဝိႆတိ။
 ပဋိသခၤါ စ ကာသာေဝ၊ ဘိကၡဴနံ န ဘဝိႆတိ။
 ၉၆၇။ ''အဘိဘူတႆ ဒုေကၡန၊ သလႅဝိဒၶႆ ႐ုပၸေတာ။
 ပဋိသခၤါ မဟာေဃာရာ၊ နာဂႆာသိ အစိႏၲိယာ။
 ၉၆၈။ ''ဆဒၵေႏၲာ ဟိ တဒါ ဒိသြာ၊ သုရတၱံ အရဟဒၶဇံ။
 တာဝေဒဝ ဘဏီ ဂါထာ၊ ဂေဇာ အေတၳာပသံဟိတာ''။
 ၉၆၉။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၉၊ ဇာ၊ ၁။၂။၁၄၁၊ ၁။၁၆။၁၂၂] ''အနိကၠသာေဝါ ကာသာဝံ၊ ေယာ ဝတၳံ ပရိဓႆတိ [မူကြဲ-ပရိဒဟိႆတိ (သီ၊ သ်ာ)]
 အေပေတာ ဒမသေစၥန၊ န ေသာ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၉၇ဝ။ ''ေယာ စ ဝႏၲကာသာဝႆ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။
 ဥေပေတာ ဒမသေစၥန၊ သ ေဝ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၉၇၁။ ''ဝိပႏၷသီေလာ ဒုေမၼေဓါ၊ ပါကေဋာ ကာမကာရိေယာ။
 ဝိဗ႓ႏၲစိေတၱာ နိႆုေကၠာ၊ န ေသာ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၉၇၂။ ''ေယာ စ သီေလန သမၸေႏၷာ၊ ဝီတရာေဂါ သမာဟိေတာ။
 ၾသဒါတမနသကၤေပၸါ၊ သ ေဝ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၉၇၃။ ''ဥဒၶေတာ ဥႏၷေဠာ ဗာေလာ၊ သီလံ ယႆ န ဝိဇၨတိ။
 ၾသဒါတကံ အရဟတိ၊ ကာသာဝံ ကႎ ကရိႆတိ။
 ၉၇၄။ ''ဘိကၡဴ (ေထရဂါထာ၊၃၃) စ ဘိကၡဳနိေယာ စ၊ ဒု႒စိတၱာ အနာဒရာ။
 တာဒီနံ ေမတၱစိတၱာနံ၊ နိဂၢဏွိႆႏၲ်နာဂေတ။
 ၉၇၅။ ''သိကၡာေပႏၲာပိ ေထေရဟိ၊ ဗာလာ စီဝရဓာရဏံ။
 န သုဏိႆႏၲိ ဒုေမၼဓာ၊ ပါကဋာ ကာမကာရိယာ။
 ၉၇၆။ ''ေတ တထာ သိကၡိတာ ဗာလာ၊ အညမညံ အဂါရဝါ။
 နာဒိယိႆႏၲဳပဇၩာေယ၊ ခဠဳေကၤါ ဝိယ သာရထႎ။
 ၉၇၇။ ''ဧဝံ အနာဂတဒၶါနံ၊ ပဋိပတၱိ ဘဝိႆတိ။
 ဘိကၡဴနံ ဘိကၡဳနီနၪၥ၊ ပေတၱ ကာလမွိ ပစၧိေမ။
 ၉၇၈။ ''ပုရာ အာဂစၧေတ ဧတံ၊ အနာဂတံ မဟဗ႓ယံ။
 သုဗၺစာ ေဟာထ သခိလာ၊ အညမညံ သဂါရဝါ။
 ၉၇၉။ ''ေမတၱစိတၱာ ကာ႐ုဏိကာ၊ ေဟာထ သီေလသု သံဝုတာ။
 အာရဒၶဝီရိယာ ပဟိတတၱာ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠမာ။
 ၉၈ဝ။ ''ပမာဒံ ဘယေတာ ဒိသြာ၊ အပၸမာဒၪၥ ေခမေတာ။
 ဘာေဝထ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဖုသႏၲာ အမတံ ပဒ''ႏၲိ။
။ ဖုေႆာ ေထေရာ။။
၂။ သာရိပုတၱေတၳရဂါထာ
 ၉၈၁။ ''ယထာစာရီ ယထာသေတာ သတီမာ၊ ယတသကၤပၸဇၩာယိ အပၸမေတၱာ။
 အဇၩတၱရေတာ သမာဟိတေတၱာ၊ ဧေကာ သႏၲဳသိေတာ တမာဟု ဘိကၡဳံ။
 ၉၈၂။ ''အလႅံ သုကၡံ ဝါ ဘုၪၨေႏၲာ၊ န ဗာဠႇံ သုဟိေတာ သိယာ။
 ဦႏူဒေရာ မိတာဟာေရာ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။
 ၉၈၃။ ''စတၱာေရာ ပၪၥ အာေလာေပ၊ အဘုတြာ ဥဒကံ ပိေဝ။
 အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ၉၈၄။ ''ကပၸိယံ တံ ေစ ဆာေဒတိ၊ စီဝရံ ဣဒမတၳိကံ [မူကြဲ-ဣဒမတၳိတံ (သီ)]
 အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ၉၈၅။ ''ပလႅေကၤန (ေထရဂါထာ၊၃၄) နိသိႏၷႆ၊ ဇဏၰဳေက နာဘိဝႆတိ။
 အလံ ဖာသုဝိဟာရာယ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ၉၈၆။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၄။၂၅၃၊ ဣတိဝု၊ ၅၃] ''ေယာ သုခံ ဒုကၡေတာ အဒၵ၊ ဒုကၡမဒၵကၡိ သလႅေတာ။
 ဥဘယႏၲေရန [မူကြဲ-ဥဘယမႏၲေရ (သီ၊)] နာေဟာသိ၊ ေကန ေလာကသၼိ ကႎ သိယာ။
 ၉၈၇။ ''မာ ေမ ကဒါစိ ပါပိေစၧာ၊ ကုသီေတာ ဟီနဝီရိေယာ။
 အပၸႆုေတာ အနာဒေရာ၊ ေကန ေလာကသၼိ ကႎ သိယာ။
 ၉၈၈။ ''ဗဟုႆုေတာ စ ေမဓာဝီ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။
 ေစေတာသမထမႏုယုေတၱာ၊ အပိ မုဒၶနိ တိ႒တု။
 ၉၈၉။ ''ေယာ ပပၪၥမႏုယုေတၱာ၊ ပပၪၥာဘိရေတာ မေဂါ။
 ဝိရာဓယီ ေသာ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရံ။
 ၉၉ဝ။ ''ေယာ စ ပပၪၥံ ဟိတြာန၊ နိပၸပၪၥပေထ ရေတာ။
 အာရာဓယီ ေသာ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရံ။
 ၉၉၁။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၉၈] ''ဂါေမ ဝါ ယဒိ ဝါရေည၊ နိေႏၷ ဝါ ယဒိ ဝါ ထေလ။
 ယတၳ အရဟေႏၲာ ဝိဟရႏၲိ၊ တံ ဘူမိရာမေဏယ်ကံ။
 ၉၉၂။ ''ရမဏီယာနိ အရညာနိ၊ ယတၳ န ရမတီ ဇေနာ။
 ဝီတရာဂါ ရမိႆႏၲိ၊ န ေတ ကာမဂေဝသိေနာ။
 ၉၉၃။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၇၆] ''နိဓီနံဝ ပဝတၱာရံ၊ ယံ ပေႆ ဝဇၨဒႆိနံ။
 နိဂၢယွဝါဒႎ ေမဓာဝႎ၊ တာဒိသံ ပ႑ိတံ ဘေဇ။
 တာဒိသံ ဘဇမာနႆ၊ ေသေယ်ာ ေဟာတိ န ပါပိေယာ။
 ၉၉၄။ [မူကြဲ-ဓ၊ ပ၊ ၇၇] ''ၾသဝေဒယ်ာႏုသာေသယ်၊ အသဗ႓ာ စ နိဝါရေယ။
 သတဥႇိ ေသာ ပိေယာ ေဟာတိ၊ အသတံ ေဟာတိ အပၸိေယာ။
 ၉၉၅။ ''အညႆ ဘဂဝါ ဗုေဒၶါ၊ ဓမၼံ ေဒေသသိ စကၡဳမာ။
 ဓေမၼ ေဒသိယမာနမွိ၊ ေသာတေမာေဓသိမတၳိေကာ။
 တံ ေမ အေမာဃံ သဝနံ၊ ဝိမုေတၱာမွိ အနာသေဝါ။
 ၉၉၆။ ''ေနဝ ပုေဗၺနိဝါသာယ၊ နပိ ဒိဗၺႆ စကၡဳေနာ။
 ေစေတာပရိယာယ ဣဒၶိယာ၊ စုတိယာ ဥပပတၱိယာ။
 ေသာတဓာတုဝိသုဒၶိယာ၊ ပဏိဓီ ေမ န ဝိဇၨတိ [မူကြဲ-ကထာ၊ ၃၇၈]။
 ၉၉၇။ ''႐ုကၡမူလံဝ (ေထရဂါထာ၊၃၅) နိႆာယ၊ မုေ႑ာ သံဃာဋိပါ႐ုေတာ။
 ပညာယ ဥတၱေမာ ေထေရာ၊ ဥပတိေႆာဝ [မူကြဲ-ဥပတိေႆာ စ (သီ၊ က၊)] စ်ာယတိ။
 ၉၉၈။ ''အဝိတကၠံ သမာပေႏၷာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။
 အရိေယန တုဏွီဘာေဝန၊ ဥေပေတာ ေဟာတိ တာဝေဒ။
 ၉၉၉။ [မူကြဲ-ဥဒါ၊ ၂၄] ''ယထာပိ ပဗၺေတာ ေသေလာ၊ အစေလာ သုပၸတိ႒ိေတာ။
 ဧဝံ ေမာဟကၡယာ ဘိကၡဳ၊ ပဗၺေတာဝ န ေဝဓတိ။
 ၁ဝဝဝ။ ''အနဂၤဏႆ ေပါသႆ၊ နိစၥံ သုစိဂေဝသိေနာ။
 ဝါလဂၢမတၱံ ပါပႆ၊ အဗ႓မတၱံဝ ခါယတိ။
 ၁ဝဝ၁။ ''နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။
 နိကၡိပိႆံ ဣမံ ကာယံ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ။
 ၁ဝဝ၂။ ''နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။
 ကာလၪၥ ပဋိကခၤါမိ၊ နိဗၺိသံ ဘတေကာ ယထာ။
 ၁ဝဝ၃။ ''ဥဘေယန မိဒံ မရဏေမဝ၊ နာမရဏံ ပစၧာ ဝါ ပုေရ ဝါ။
 ပဋိပဇၨထ မာ ဝိနႆထ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။
 ၁ဝဝ၄။ ''နဂရံ ယထာ ပစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။
 ဧဝံ ေဂါေပထ အတၱာနံ၊ ခေဏာ ေဝါ မာ ဥပစၥဂါ။
 ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ။
 ၁ဝဝ၅။ ''ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ မႏၲဘာဏီ [မူကြဲ-မတၱဘာဏီ (သီ၊)] အႏုဒၶေတာ။
 ဓုနာတိ ပါပေက ဓေမၼ၊ ဒုမပတၱံဝ မာလုေတာ။
 ၁ဝဝ၆။ ''ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ။
 အပၸါသိ [မူကြဲ-အဗၺဟိ (သ်ာ)] အဘာသိ (?)] ပါပေက ဓေမၼ၊ ဒုမပတၱံဝ မာလုေတာ။
 ၁ဝဝ၇။ ''ဥပသေႏၲာ အနာယာေသာ၊ ဝိပၸသေႏၷာ အနာဝိေလာ။
 ကလ်ာဏသီေလာ ေမဓာဝီ၊ ဒုကၡႆႏၲကေရာ သိယာ။
 ၁ဝဝ၈။ ''န ဝိႆေသ ဧကတိေယသု ဧဝံ၊ အဂါရိသု ပဗၺဇိေတသု စာပိ။
 သာဓူပိ ဟုတြာ န အသာဓု ေဟာႏၲိ၊ အသာဓု ဟုတြာ ပုန သာဓု ေဟာႏၲိ။
 ၁ဝဝ၉။ ''ကာမစၧေႏၵာ (ေထရဂါထာ၊၃၆) စ ဗ်ာပါေဒါ၊ ထိနမိဒၶၪၥ ဘိကၡဳေနာ။
 ဥဒၶစၥံ ဝိစိကိစၧာ စ၊ ပေၪၥေတ စိတၱေကလိသာ။
 ၁ဝ၁ဝ။ ''ယႆ သကၠရိယမာနႆ၊ အသကၠာေရန စူဘယံ။
 သမာဓိ န ဝိကမၸတိ၊ အပၸမာဒဝိဟာရိေနာ။
 ၁ဝ၁၁။ ''တံ စ်ာယိနံ သာတတိကံ၊ သုခုမဒိ႒ိဝိပႆကံ။
 ဥပါဒါနကၡယာရာမံ၊ အာဟု သပၸဳရိေသာ ဣတိ။
 ၁ဝ၁၂။ ''မဟာသမုေဒၵါ ပထဝီ၊ ပဗၺေတာ အနိေလာပိ စ။
 ဥပမာယ န ယုဇၨႏၲိ၊ သတၳဳ ဝရဝိမုတၱိယာ။
 ၁ဝ၁၃။ ''စကၠာႏုဝတၱေကာ ေထေရာ၊ မဟာဉာဏီ သမာဟိေတာ။
 ပထဝါပဂၢိသမာေနာ၊ န ရဇၨတိ န ဒုႆတိ။
 ၁ဝ၁၄။ ''ပညာပါရမိတံ ပေတၱာ၊ မဟာဗုဒၶိ မဟာမတိ။
 အဇေဠာ ဇဠသမာေနာ၊ သဒါ စရတိ နိဗၺဳေတာ။
 ၁ဝ၁၅။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ။ ပ ။ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။
 ၁ဝ၁၆။ ''သမၸာေဒထပၸမာေဒန၊ ဧသာ ေမ အႏုသာသနီ။
 ဟႏၵာဟံ ပရိနိဗၺိႆံ၊ ဝိပၸမုေတၱာမွိ သဗၺဓီ''တိ။
။ သာရိပုေတၱာ ေထေရာ။။
၃။ အာနႏၵေတၳရဂါထာ
 ၁ဝ၁၇။ ''ပိသုေဏန စ ေကာဓေနန စ၊ မစၧရိနာ စ ဝိဘူတနႏၵိနာ။
 သခိတံ န ကေရယ် ပ႑ိေတာ၊ ပါေပါ ကာပုရိေသန သဂၤေမာ။
 ၁ဝ၁၈။ ''သေဒၶန စ ေပသေလန စ၊ ပညဝတာ ဗဟုႆုေတန စ။
 သခိတံ ကေရယ် ပ႑ိေတာ၊ ဘေဒၵါ သပၸဳရိေသန သဂၤေမာ။
 ၁ဝ၁၉။ ''ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ။ ပ ။ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။
 ၁ဝ၂ဝ။ ''ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ။ ပ ။ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။
 ၁ဝ၂၁။ ''အလတၱကကတာ (ေထရဂါထာ၊၃၇) ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁ဝ၂၂။ ''အ႒ပဒကတာ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁ဝ၂၃။ ''အၪၨနီဝ နဝါ။ ပ ။ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁ဝ၂၄။ ''ဗဟုႆုေတာ စိတၱကထီ၊ ဗုဒၶႆ ပရိစာရေကာ။
 ပႏၷဘာေရာ ဝိသညဳေတၱာ၊ ေသယ်ံ ကေပၸတိ ေဂါတေမာ။
 ၁ဝ၂၅။ ''ခီဏာသေဝါ ဝိသညဳေတၱာ၊ သဂၤါတီေတာ သုနိဗၺဳေတာ။
 ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ဇာတိမရဏပါရဂူ။
 ၁ဝ၂၆။ ''ယသၼႎ ပတိ႒ိတာ ဓမၼာ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 နိဗၺာနဂမေန မေဂၢ၊ ေသာယံ တိ႒တိ ေဂါတေမာ။
 ၁ဝ၂၇။ ''ဒြါသီတိ ဗုဒၶေတာ ဂဏွႎ၊ ေဒြ သဟႆာနိ ဘိကၡဳေတာ။
 စတုရာသီတိသဟႆာနိ၊ ေယ ေမ ဓမၼာ ပဝတၱိေနာ။
 ၁ဝ၂၈။ ''အပၸႆုတာယံ ပုရိေသာ၊ ဗလိဗေဒၵါဝ ဇီရတိ။
 မံသာနိ တႆ ဝၯႏၲိ၊ ပညာ တႆ န ဝၯတိ။
 ၁ဝ၂၉။ ''ဗဟုႆုေတာ အပၸႆုတံ၊ ေယာ သုေတနာတိမညတိ။
 အေႏၶာ ပဒီပဓာေရာဝ၊ တေထဝ ပဋိဘာတိ မံ။
 ၁ဝ၃ဝ။ ''ဗဟုႆုတံ ဥပါေသယ်၊ သုတၪၥ န ဝိနာသေယ။
 တံ မူလံ ျဗဟၼစရိယႆ၊ တသၼာ ဓမၼဓေရာ သိယာ။
 ၁ဝ၃၁။ ''ပုဗၺာပရညဴ အတၳညဴ၊ နိ႐ုတၱိပဒေကာဝိေဒါ။
 သုဂၢဟီတၪၥ ဂဏွာတိ၊ အတၳေၪၥာပပရိကၡတိ။
 ၁ဝ၃၂။ ''ခႏၲ်ာ ဆႏၵိကေတာ [မူကြဲ-ခႏၲိယာ ဆႏၵိေတာ (?)] ေဟာတိ၊ ဥႆဟိတြာ တုေလတိ တံ။
 သမေယ ေသာ ပဒဟတိ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိေတာ။
 ၁ဝ၃၃။ ''ဗဟုႆုတံ ဓမၼဓရံ၊ သပၸညံ ဗုဒၶသာဝကံ။
 ဓမၼဝိညာဏမာကခႍ၊ တံ ဘေဇထ တထာဝိဓံ။
 ၁ဝ၃၄။ ''ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။
 စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ ပူဇနီေယာ ဗဟုႆုေတာ။
 ၁ဝ၃၅။ ''ဓမၼာရာေမာ ဓမၼရေတာ၊ ဓမၼံ အႏုဝိစိႏၲယံ။
 ဓမၼံ အႏုႆရံ ဘိကၡဳ၊ သဒၶမၼာ န ပရိဟာယတိ။
 ၁ဝ၃၆။ ''ကာယမေစၧရဂ႐ုေနာ (ေထရဂါထာ၊၃၈) [မူကြဲ-ဂ႐ုေကာ (သီ)] ဟိယ်မာေန [မူကြဲ-ဟိယ်မာေနာ (သီ၊)] အႏု႒ေဟ။
 သရီရသုခဂိဒၶႆ၊ ကုေတာ သမဏဖာသုတာ။
 ၁ဝ၃၇။ ''န ပကၡႏၲိ ဒိသာ သဗၺာ၊ ဓမၼာ န ပဋိဘႏၲိ မံ။
 ဂေတ ကလ်ာဏမိတၱမွိ၊ အႏၶကာရံဝ ခါယတိ။
 ၁ဝ၃၈။ ''အဗ႓တီတသဟာယႆ၊ အတီတဂတသတၳဳေနာ။
 နတၳိ ဧတာဒိသံ မိတၱံ၊ ယထာ ကာယဂတာ သတိ။
 ၁ဝ၃၉။ ''ေယ ပုရာဏာ အတီတာ ေတ၊ နေဝဟိ န သေမတိ ေမ။
 သြဇၨ ဧေကာဝ စ်ာယာမိ၊ ဝႆုေပေတာဝ ပကၡိမာ။
 ၁ဝ၄ဝ။ ''ဒႆနာယ အဘိကၠေႏၲ၊ နာနာေဝရဇၨေက ဗဟူ။
 မာ ဝါရယိတၳ ေသာတာေရာ၊ ပႆႏၲဳ သမေယာ မမံ။
 ၁ဝ၄၁။ ''ဒႆနာယ အဘိကၠေႏၲ၊ နာနာေဝရဇၨေက ပုထု။
 ကေရာတိ သတၳာ ၾသကာသံ၊ န နိဝါေရတိ စကၡဳမာ။
 ၁ဝ၄၂။ ''ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ေသခဘူတႆ ေမ သေတာ။
 န ကာမသညာ ဥပၸဇၨိ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။
 ၁ဝ၄၃။ ''ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ေသခဘူတႆ ေမ သေတာ။
 န ေဒါသသညာ ဥပၸဇၨိ၊ ပႆ ဓမၼသုဓမၼတံ။
 ၁ဝ၄၄။ ''ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟႎ။
 ေမေတၱန ကာယကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ [မူကြဲ-အႏုပါယိနီ (သ်ာ၊ က)]
 ၁ဝ၄၅။ ''ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟႎ။
 ေမေတၱန ဝစီကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ။
 ၁ဝ၄၆။ ''ပဏၰဝီသတိဝႆာနိ၊ ဘဂဝႏၲံ ဥပ႒ဟႎ။
 ေမေတၱန မေနာကေမၼန၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ။
 ၁ဝ၄၇။ ''ဗုဒၶႆ စကၤမႏၲႆ၊ ပိ႒ိေတာ အႏုစကၤမႎ။
 ဓေမၼ ေဒသိယမာနမွိ၊ ဉာဏံ ေမ ဥဒပဇၨထ။
 ၁ဝ၄၈။ ''အဟံ သကရဏီေယာမွိ၊ ေသေခါ အပၸတၱမာနေသာ။
 သတၳဳ စ ပရိနိဗၺာနံ၊ ေယာ အမွံ အႏုကမၸေကာ။
 ၁ဝ၄၉။ ''တဒါသိ (ေထရဂါထာ၊၃၉) ယံ ဘႎသနကံ၊ တဒါသိ ေလာမဟံသနံ။
 သဗၺာကာရဝ႐ူေပေတ၊ သမၺဳေဒၶ ပရိနိဗၺဳေတ။
 ၁ဝ၅ဝ။ ''ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။
 စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ အာနေႏၵာ ပရိနိဗၺဳေတာ။
 ၁ဝ၅၁။ ''ဗဟုႆုေတာ ဓမၼဓေရာ၊ ေကာသာရေကၡာ မေဟသိေနာ။
 စကၡဳ သဗၺႆ ေလာကႆ၊ အႏၶကာေရ တေမာႏုေဒါ။
 ၁ဝ၅၂။ ''ဂတိမေႏၲာ သတိမေႏၲာ၊ ဓိတိမေႏၲာ စ ေယာ ဣသိ။
 သဒၶမၼဓာရေကာ ေထေရာ၊ အာနေႏၵာ ရတနာကေရာ။
 ၁ဝ၅၃။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ''တိ။
။ အာနေႏၵာ ေထေရာ။။
တႎသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 ဖုေႆာပတိေႆာ အာနေႏၵာ၊ တေယာတိေမ ပကိတၱိတာ။
 ဂါထာေယာ တတၳ သခၤါတာ၊ သတံ ပၪၥ စ ဥတၱရီတိ။
၁၈။ စတၱာလီသနိပါေတာ
၁။ မဟာကႆပေတၳရဂါထာ
 ၁ဝ၅၄။ ''န (ေထရဂါထာ၊၃၅ဝ) ဂေဏန ပုရကၡေတာ စေရ၊ ဝိမေနာ ေဟာတိ သမာဓိ ဒုလႅေဘာ။
 နာနာဇနသဂၤေဟာ ဒုေခါ၊ ဣတိ ဒိသြာန ဂဏံ န ေရာစေယ။
 ၁ဝ၅၅။ ''န ကုလာနိ ဥပဗၺေဇ မုနိ၊ ဝိမေနာ ေဟာတိ သမာဓိ ဒုလႅေဘာ။
 ေသာ ဥႆုေကၠာ ရသာႏုဂိေဒၶါ၊ အတၳံ ရိၪၥတိ ေယာ သုခါဝေဟာ။
 ၁ဝ၅၆။ ''ပေကၤါတိ ဟိ နံ အေဝဒယုံ၊ ယာယံ ဝႏၵနပူဇနာ ကုေလသု။
 သုခုမံ သလႅဒု႐ုဗၺဟံ၊ သကၠာေရာ ကာပုရိေသန ဒုဇၨေဟာ။
 ၁ဝ၅၇။ ''ေသနာသနမွာ ၾသ႐ုယွ၊ နဂရံ ပိ႑ာယ ပါဝိသႎ။
 ဘုၪၨႏၲံ ပုရိသံ ကု႒ႎ၊ သကၠစၥံ တံ ဥပ႒ဟႎ။
 ၁ဝ၅၈။ ''ေသာ ေမ [မူကြဲ-တံ (သီ၊ က၊)] ပေကၠန ဟေတၳန၊ အာေလာပံ ဥပနာမယိ။
 အာေလာပံ ပကၡိပႏၲႆ၊ အဂၤုလိ ေစတၳ [မူကြဲ-ေပတၳ (သီ၊ က၊)] ဆိဇၨထ။
 ၁ဝ၅၉။ ''ကု႗မူလၪၥ [မူကြဲ-ကုၮမူလၪၥ (သီ၊ သ်ာ၊)] နိႆာယ၊ အာေလာပံ တံ အဘုၪၨိသံ။
 ဘုၪၨမာေန ဝါ ဘုေတၱ ဝါ၊ ေဇဂုစၧံ ေမ န ဝိဇၨတိ။
 ၁ဝ၆ဝ။ ''ဥတၱိ႒ပိေ႑ာ အာဟာေရာ၊ ပူတိမုတၱၪၥ ၾသသဓံ။
 ေသနာသနံ ႐ုကၡမူလံ၊ ပံသုကူလၪၥ စီဝရံ။
 ယေႆေတ အဘိသမ႓ဳတြာ [မူကြဲ-အဘိဘုၪၨတိ (?)]၊ သ ေဝ စာတုဒၵိေသာ နေရာ။
 ၁ဝ၆၁။ ''ယတၳ ဧေက ဝိဟညႏၲိ၊ အာ႐ုဟႏၲာ သိလုစၥယံ။
 တႆ ဗုဒၶႆ ဒါယာေဒါ၊ သမၸဇာေနာ ပတိႆေတာ။
 ဣဒၶိဗေလႏုပတၳေဒၶါ၊ ကႆေပါ အဘိ႐ူဟတိ။
 ၁ဝ၆၂။ ''ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ (ေထရဂါထာ၊၃၅၁၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။
 စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ပဟီနဘယေဘရေဝါ။
 ၁ဝ၆၃။ ''ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။
 စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ဍယွမာေနသု နိဗၺဳေတာ။
 ၁ဝ၆၄။ ''ပိ႑ပါတပဋိကၠေႏၲာ၊ ေသလမာ႐ုယွ ကႆေပါ။
 စ်ာယတိ အႏုပါဒါေနာ၊ ကတကိေစၥာ အနာသေဝါ။
 ၁ဝ၆၅။ ''ကေရရိမာလာဝိတတာ၊ ဘူမိဘာဂါ မေနာရမာ။
 ကုၪၨရာဘိ႐ုဒါ ရမၼာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၆၆။ ''နီလဗ႓ဝဏၰာ ႐ုစိရာ၊ ဝါရိသီတာ သုစိႏၶရာ။
 ဣႏၵေဂါပကသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၆၇။ ''နီလဗ႓ကူဋသဒိသာ၊ ကူဋာဂါရဝ႐ူပမာ။
 ဝါရဏာဘိ႐ုဒါ ရမၼာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၆၈။ ''အဘိဝု႒ာ ရမၼတလာ၊ နဂါ ဣသိဘိ ေသဝိတာ။
 အဗ႓ဳႏၷဒိတာ သိခီဟိ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၆၉။ ''အလံ စ်ာယိတုကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ ေမ သေတာ။
 အလံ ေမ အတၳကာမႆ [မူကြဲ-အတၱကာမႆ (?)]၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ၁ဝ၇ဝ။ ''အလံ ေမ ဖာသုကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 အလံ ေမ ေယာဂကာမႆ၊ ပဟိတတၱႆ တာဒိေနာ။
 ၁ဝ၇၁။ ''ဥမာပုေပၹန သမာနာ၊ ဂဂနာဝဗ႓ဆာဒိတာ။
 နာနာဒိဇဂဏာကိဏၰာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၇၂။ ''အနာကိဏၰာ ဂဟေ႒ဟိ၊ မိဂသံဃနိေသဝိတာ။
 နာနာဒိဇဂဏာကိဏၰာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၇၃။ ''အေစၧာဒိကာ ပုထုသိလာ၊ ေဂါနဂၤုလမိဂါယုတာ။
 အမၺဳေသဝါလသၪၧႏၷာ၊ ေတ ေသလာ ရမယႏၲိ မံ။
 ၁ဝ၇၄။ ''န ပၪၥဂႋေကန တုရိေယန၊ ရတိ ေမ ေဟာတိ တာဒိသီ။
 ယထာ ဧကဂၢစိတၱႆ၊ သမၼာ ဓမၼံ ဝိပႆေတာ။
 ၁ဝ၇၅။ ''ကမၼံ (ေထရဂါထာ၊၃၂) ဗဟုကံ န ကာရေယ၊ ပရိဝေဇၨယ် ဇနံ န ဥယ်ေမ။
 ဥႆုေကၠာ ေသာ ရသာႏုဂိေဒၶါ၊ အတၳံ ရိၪၥတိ ေယာ သုခါဝေဟာ။
 ၁ဝ၇၆။ ''ကမၼံ ဗဟုကံ န ကာရေယ၊ ပရိဝေဇၨယ် အနတၱေနယ်ေမတံ။
 ကိစၧတိ ကာေယာ ကိလမတိ၊ ဒုကၡိေတာ ေသာ သမထံ န ဝိႏၵတိ။
 ၁ဝ၇၇။ ''ၾသ႒ပၸဟတမေတၱန၊ အတၱာနမၸိ န ပႆတိ။
 ပတၳဒၶဂီေဝါ စရတိ၊ အဟံ ေသေယ်ာတိ မညတိ။
 ၁ဝ၇၈။ ''အေသေယ်ာ ေသယ်သမာနံ၊ ဗာေလာ မညတိ အတၱာနံ။
 န တံ ဝိညဴ ပသံသႏၲိ၊ ပတၳဒၶမာနသံ နရံ။
 ၁ဝ၇၉။ ''ေယာ စ ေသေယ်ာဟမသၼီတိ၊ နာဟံ ေသေယ်ာတိ ဝါ ပန။
 ဟီေနာ တံသဒိေသာ [မူကြဲ-တီေနာဟံ သဒိေသာ (သ်ာ၊)] ဝါတိ၊ ဝိဓာသု န ဝိကမၸတိ။
 ၁ဝ၈ဝ။ ''ပညဝႏၲံ တထာ တာဒႎ၊ သီေလသု သုသမာဟိတံ။
 ေစေတာသမထမႏုတၱံ၊ တေၪၥ ဝိညဴ ပသံသေရ။
 ၁ဝ၈၁။ ''ယႆ သျဗဟၼစာရီသု၊ ဂါရေဝါ ႏူပလဗ႓တိ။
 အာရကာ ေဟာတိ သဒၶမၼာ၊ နဘေတာ ပုထဝီ ယထာ။
 ၁ဝ၈၂။ ''ေယသၪၥ ဟိရိ ၾသတၱပၸံ၊ သဒါ သမၼာ ဥပ႒ိတံ။
 ဝိ႐ူဠႇျဗဟၼစရိယာ ေတ၊ ေတသံ ခီဏာ ပုနဗ႓ဝါ။
 ၁ဝ၈၃။ ''ဥဒၶေတာ စပေလာ ဘိကၡဳ၊ ပံသုကူေလန ပါ႐ုေတာ။
 ကပီဝ သီဟစေမၼန၊ န ေသာ ေတႏုပေသာဘတိ။
 ၁ဝ၈၄။ ''အႏုဒၶေတာ အစပေလာ၊ နိပေကာ သံဝုတိႁႏၵိေယာ။
 ေသာဘတိ ပံသုကူေလန၊ သီေဟာဝ ဂိရိဂဗ႓ေရ။
 ၁ဝ၈၅။ ''ဧေတ သမၺဟုလာ ေဒဝါ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။
 ဒသေဒဝသဟႆာနိ၊ သေဗၺ ေတ ျဗဟၼကာယိကာ။
 ၁ဝ၈၆။ ''ဓမၼေသနာပတႎ ဝီရံ၊ မဟာစ်ာယႎ သမာဟိတံ။
 သာရိပုတၱံ နမႆႏၲာ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။
 ၁ဝ၈၇။ '''နေမာ (ေထရဂါထာ၊၃၃) ေတ ပုရိသာဇည၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။
 ယႆ ေတ နာဘိဇာနာမ၊ ယမၸိ နိႆာယ စ်ာယတိ [မူကြဲ-စ်ာယသိ (က၊ အ႒)]
 ၁ဝ၈၈။ '''အေစၧရံ ဝတ ဗုဒၶါနံ၊ ဂမ႓ီေရာ ေဂါစေရာ သေကာ။
 ေယ မယံ နာဘိဇာနာမ၊ ဝါလေဝဓိသမာဂတာ'။
 ၁ဝ၈၉။ ''တံ တထာ ေဒဝကာေယဟိ၊ ပူဇိတံ ပူဇနာရဟံ။
 သာရိပုတၱံ တဒါ ဒိသြာ၊ ကပၸိနႆ သိတံ အဟု။
 ၁ဝ၉ဝ။ ''ယာဝတာ ဗုဒၶေခတၱမွိ၊ ဌပယိတြာ မဟာမုနႎ။
 ဓုတဂုေဏ ဝိသိေ႒ာဟံ၊ သဒိေသာ ေမ န ဝိဇၨတိ။
 ၁ဝ၉၁။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ နတၳိ ဒါနိ ပုနဗ႓ေဝါ။
 ၁ဝ၉၂။ ''န စီဝေရ န သယေန၊ ေဘာဇေန ႏုပလိမၸတိ။
 ေဂါတေမာ အနပၸေမေယ်ာ၊ မုဠာလပုပၹံ ဝိမလံဝ။
 အမၺဳနာ ေနကၡမၼနိေႏၷာ၊ တိဘဝါဘိနိႆေဋာ။
 ၁ဝ၉၃။ ''သတိပ႒ာနဂီေဝါ ေသာ၊ သဒၶါဟေတၳာ မဟာမုနိ။
 ပညာသီေသာ မဟာဉာဏီ၊ သဒါ စရတိ နိဗၺဳေတာ''တိ။
။ မဟာကႆေပါ ေထေရာ။။
စတၱာလီသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 စတၱာလီသနိပါတမွိ၊ မဟာကႆပသဝွေယာ။
 ဧေကာဝ ေထေရာ ဂါထာေယာ၊ စတၱာသီလ ဒုေဝပိ စာတိ။
၁၉။ ပညာသနိပါေတာ
၁။ တာလပုဋေတၳရဂါထာ
 ၁ဝ၉၄။ ''ကဒါ (ေထရဂါထာ၊၃၄) ႏုဟံ ပဗၺတကႏၵရာသု၊ ဧကာကိေယာ အဒၵဳတိေယာ ဝိဟႆံ။
 အနိစၥေတာ သဗၺဘဝံ ဝိပႆံ၊ တံ ေမ ဣဒံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁ဝ၉၅။ ''ကဒါ ႏုဟံ ဘိႏၷပဋႏၶေရာ မုနိ၊ ကာသာဝဝေတၳာ အမေမာ နိရာေသာ။
 ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ တေထဝ ေမာဟံ၊ ဟႏ႖ာ သုခီ ပဝနဂေတာ ဝိဟႆံ။
 ၁ဝ၉၆။ ''ကဒါ အနိစၥံ ဝဓေရာဂနီဠံ၊ ကာယံ ဣမံ မစၥဳဇရာယုပဒၵဳတံ။
 ဝိပႆမာေနာ ဝီတဘေယာ ဝိဟႆံ၊ ဧေကာ ဝေန တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁ဝ၉၇။ ''ကဒါ ႏုဟံ ဘယဇနနႎ ဒုခါဝဟံ၊ တဏွာလတံ ဗဟုဝိဓာႏုဝတၱနႎ။
 ပညာမယံ တိခိဏမသႎ ဂေဟတြာ၊ ေဆတြာ ဝေသ တမၸိ ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁ဝ၉၈။ ''ကဒါ ႏု ပညာမယမုဂၢေတဇံ၊ သတၳံ ဣသီနံ သဟသာဒိယိတြာ။
 မာရံ သေသနံ သဟသာ ဘၪၨိႆံ၊ သီဟာသေန တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁ဝ၉၉။ ''ကဒါ ႏုဟံ သဗ႓ိ သမာဂေမသု၊ ဒိေ႒ာ ဘေဝ ဓမၼဂ႐ူဟိ တာဒိဘိ။
 ယာထာဝဒႆီဟိ ဇိတိႁႏၵိေယဟိ၊ ပဓာနိေယာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝဝ။ ''ကဒါ ႏု မံ တႏၵိ ခုဒါ ပိပါသာ၊ ဝါတာတပါ ကီဋသရီသပါ ဝါ။
 န ဗာဓယိႆႏၲိ န တံ ဂိရိဗၺေဇ၊ အတၳတၳိယံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၁။ ''ကဒါ (ေထရဂါထာ၊၃၅) ႏု ေခါ ယံ ဝိဒိတံ မေဟသိနာ၊ စတၱာရိ သစၥာနိ သုဒုဒၵသာနိ။
 သမာဟိတေတၱာ သတိမာ အဂစၧံ၊ ပညာယ တံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၂။ ''ကဒါ ႏု ႐ူေပ အမိေတ စ သေဒၵ၊ ဂေႏၶ ရေသ ဖုသိတေဗၺ စ ဓေမၼ။
 အာဒိတၱေတာဟံ သမေထဟိ ယုေတၱာ၊ ပညာယ ဒစၧံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။
 ၁၁ဝ၃။ ''ကဒါ ႏုဟံ ဒုဗၺစေနန ဝုေတၱာ၊ တေတာနိမိတၱံ ဝိမေနာ န ေဟႆံ။
 အေထာ ပသေတၳာပိ တေတာနိမိတၱံ၊ တုေ႒ာ န ေဟႆံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။
 ၁၁ဝ၄။ ''ကဒါ ႏု ကေ႒ စ တိေဏ လတာ စ၊ ခေႏၶ ဣေမဟံ အမိေတ စ ဓေမၼ။
 အဇၩတၱိကာေနဝ စ ဗာဟိရာနိ စ၊ သမံ တုေလယ်ံ တဒိဒံ ကဒါ ေမ။
 ၁၁ဝ၅။ ''ကဒါ ႏု မံ ပါဝုသကာလေမေဃာ၊ နေဝန ေတာေယန သစီဝရံ ဝေန။
 ဣသိပၸယာတမွိ ပေထ ဝဇႏၲံ၊ ၾသဝႆေတ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၆။ ''ကဒါ မယူရႆ သိခ႑ိေနာ ဝေန၊ ဒိဇႆ သုတြာ ဂိရိဂဗ႓ေရ ႐ုတံ။
 ပစၥဳ႒ဟိတြာ အမတႆ ပတၱိယာ၊ သံစိႏၲေယ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၇။ ''ကဒါ ႏု ဂဂႍ ယမုနံ သရႆတႎ၊ ပါတာလခိတၱံ ဝဠဝါမုခၪၥ [မူကြဲ-ဗလဝါမုခၪၥ (က)]
 အသဇၨမာေနာ ပတေရယ်မိဒၶိယာ၊ ဝိဘႎသနံ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၈။ ''ကဒါ (ေထရဂါထာ၊၃၆) ႏု နာေဂါဝ အသဂၤစာရီ၊ ပဒါလေယ ကာမဂုေဏသု ဆႏၵံ။
 နိဗၺဇၨယံ သဗၺသုဘံ နိမိတၱံ၊ စ်ာေန ယုေတာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁ဝ၉။ ''ကဒါ ဣဏေ႗ာဝ ဒလိဒၵေကာ [မူကြဲ-ဒဠိဒၵေကာ (သီ၊)] နိဓႎ၊ အာရာဓယိတြာ ဓနိေကဟိ ပီဠိေတာ။
 တုေ႒ာ ဘဝိႆံ အဓိဂမၼ သာသနံ၊ မေဟသိေနာ တံ ႏု ကဒါ ဘဝိႆတိ။
 ၁၁၁ဝ။ ''ဗဟူနိ ဝႆာနိ တယာမွိ ယာစိေတာ၊ 'အဂါရဝါေသန အလံ ႏု ေတ ဣဒံ'။
 တံ ဒါနိ မံ ပဗၺဇိတံ သမာနံ၊ ကႎကာရဏာ စိတၱ တုဝံ န ယုၪၨသိ။
 ၁၁၁၁။ ''နႏု အဟံ စိတၱ တယာမွိ ယာစိေတာ၊ 'ဂိရိဗၺေဇ စိၾတဆဒါ ဝိဟဂၤမာ'။
 မဟိႏၵေဃာသတၳနိတာဘိဂဇၨိေနာ၊ ေတ တံ ရေမႆႏၲိ ဝနမွိ စ်ာယိနံ။
 ၁၁၁၂။ ''ကုလမွိ မိေတၱ စ ပိေယ စ ဉာတေက၊ ခိၮာရတႎ ကာမဂုဏၪၥ ေလာေက။
 သဗၺံ ပဟာယ ဣမမဇၩဳပါဂေတာ၊ အေထာပိ တြံ စိတၱ န မယွ တုႆသိ။
 ၁၁၁၃။ ''မေမဝ ဧတံ န ဟိ တြံ ပေရသံ၊ သႏၷာဟကာေလ ပရိေဒဝိေတန ကႎ။
 သဗၺံ ဣဒံ စလမိတိ ေပကၡမာေနာ၊ အဘိနိကၡမႎ အမတပဒံ ဇိဂီသံ။
 ၁၁၁၄။ ''သုယုတၱဝါဒီ ဒြိပဒါနမုတၱေမာ၊ မဟာဘိသေကၠာ နရဒမၼသာရထိ [မူကြဲ-သာရထီ (သီ)]
 'စိတၱံ စလံ မကၠဋသႏၷိဘံ ဣတိ၊ အဝီတရာေဂန သုဒုႏၷိဝါရယံ'။
 ၁၁၁၅။ ''ကာမာ (ေထရဂါထာ၊၃၇) ဟိ စိၾတာ မဓုရာ မေနာရမာ၊ အဝိဒၵသူ ယတၳ သိတာ ပုထုဇၨနာ။
 ေတ ဒုကၡမိစၧႏၲိ ပုနဗ႓ေဝသိေနာ၊ စိေတၱန နီတာ နိရေယ နိရာကတာ။
 ၁၁၁၆။ '''မယူရေကာၪၥာဘိ႐ုတမွိ ကာနေန၊ ဒီပီဟိ ဗ်ေဂၣဟိ ပုရကၡေတာ ဝသံ။
 ကာေယ အေပကၡံ ဇဟ မာ ဝိရာဓယ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၁၇။ '''ဘာေဝဟိ စ်ာနာနိ စ ဣႁႏၵိယာနိ စ၊ ဗလာနိ ေဗာဇၩဂၤသမာဓိဘာဝနာ။
 တိေႆာ စ ဝိဇၨာ ဖုသ ဗုဒၶသာသေန'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၁၈။ '''ဘာေဝဟိ မဂၢံ အမတႆ ပတၱိယာ၊ နိယ်ာနိကံ သဗၺဒုခကၡေယာဂဓံ။
 အ႒ဂႋကံ သဗၺကိေလသေသာဓနံ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၁၉။ '''ဒုကၡႏၲိ ခေႏၶ ပဋိပႆ ေယာနိေသာ၊ ယေတာ စ ဒုကၡံ သမုေဒတိ တံ ဇဟ။
 ဣေဓဝ ဒုကၡႆ ကေရာဟိ အႏၲံ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂ဝ။ '''အနိစၥံ ဒုကၡႏၲိ ဝိပႆ ေယာနိေသာ၊ သုညံ အနတၱာတိ အဃံ ဝဓႏၲိ စ။
 မေနာဝိစာေရ ဥပ႐ုႏၶ ေစတေသာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂၁။ '''မုေ႑ာ ဝိ႐ူေပါ အဘိသာပမာဂေတာ၊ ကပါလဟေတၳာဝ ကုေလသု ဘိကၡသု။
 ယုၪၨႆု သတၳဳဝစေန မေဟသိေနာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂၂။ '''သုသံဝုတေတၱာ (ေထရဂါထာ၊၃၈) ဝိသိခႏၲေရ စရံ၊ ကုေလသု ကာေမသု အသဂၤမာနေသာ။
 စေႏၵာ ယထာ ေဒါသိနပုဏၰမာသိယာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂၃။ '''အာရညိေကာ ေဟာဟိ စ ပိ႑ပါတိေကာ၊ ေသာသာနိေကာ ေဟာဟိ စ ပံသုကူလိေကာ။
 ေနသဇၨိေကာ ေဟာဟိ သဒါ ဓုေတ ရေတာ'၊ ဣတိႆု မံ စိတၱ ပုေရ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂၄။ ''ေရာေပတြ ႐ုကၡာနိ ယထာ ဖေလသီ၊ မူေလ တ႐ုံ ေဆတၱဳ တေမဝ ဣစၧသိ။
 တထူပမံ စိတၱမိဒံ ကေရာသိ၊ ယံ မံ အနိစၥမွိ စေလ နိယုၪၨသိ။
 ၁၁၂၅။ ''အ႐ူပ ဒူရဂၤမ ဧကစာရိ၊ န ေတ ကရိႆံ ဝစနံ ဣဒါနိဟံ။
 ဒုကၡာ ဟိ ကာမာ ကဋဳကာ မဟဗ႓ယာ၊ နိဗၺာနေမဝါဘိမေနာ စရိႆံ။
 ၁၁၂၆။ ''နာဟံ အလကၡ်ာ အဟိရိကၠတာယ ဝါ၊ န စိတၱေဟတူ န စ ဒူရကႏၲနာ။
 အာဇီဝေဟတူ စ အဟံ န နိကၡမႎ၊ ကေတာ စ ေတ စိတၱ ပဋိႆေဝါ မယာ။
 ၁၁၂၇။ '''အပၸိစၧတာ သပၸဳရိေသဟိ ဝဏၰိတာ၊ မကၡပၸဟာနံ ဝူပသေမာ ဒုခႆ'။
 ဣတိႆု မံ စိတၱ တဒါ နိယုၪၨသိ၊ ဣဒါနိ တြံ ဂစၧသိ ပုဗၺစိဏၰံ။
 ၁၁၂၈။ ''တဏွာ အဝိဇၨာ စ ပိယာပိယၪၥ၊ သုဘာနိ ႐ူပါနိ သုခါ စ ေဝဒနာ။
 မနာပိယာ ကာမဂုဏာ စ ဝႏၲာ၊ ဝေႏၲ အဟံ အာဝမိတုံ န ဥႆေဟ။
 ၁၁၂၉။ ''သဗၺတၳ (ေထရဂါထာ၊၃၉) ေတ စိတၱ ဝေစာ ကတံ မယာ၊ ဗဟူသု ဇာတီသု န ေမသိ ေကာပိေတာ။
 အဇၩတၱသမ႓ေဝါ ကတညဳတာယ ေတ၊ ဒုေကၡ စိရံ သံသရိတံ တယာ ကေတ။
 ၁၁၃ဝ။ ''တြေညဝ ေနာ စိတၱ ကေရာသိ ျဗာဟၼေဏာ [မူကြဲ-ျဗာဟၼေဏ (သီ)] ျဗာဟၼဏံ (?) ဘာဝေလာပ-တပၸဓာနတာ ဂေဟတဗၺာ]၊ တြံ ခတၱိေယာ ရာဇဒသီ [မူကြဲ-ရာဇဒိသီ (သ်ာ၊ က၊)] ကေရာသိ။
 ေဝႆာ စ သုဒၵါ စ ဘဝါမ ဧကဒါ၊ ေဒဝတၱနံ ဝါပိ တေဝဝ ဝါဟသာ။
 ၁၁၃၁။ ''တေဝဝ ေဟတူ အသုရာ ဘဝါမေသ၊ တြံမူလကံ ေနရယိကာ ဘဝါမေသ။
 အေထာ တိရစၧာနဂတာပိ ဧကဒါ၊ ေပတတၱနံ ဝါပိ တေဝဝ ဝါဟသာ။
 ၁၁၃၂။ ''နႏု ဒုဗ႓ိႆသိ မံ ပုနပၸဳနံ၊ မုဟုံ မုဟုံ စာရဏိကံဝ ဒႆယံ။
 ဥမၼတၱေကေနဝ မယာ ပေလာဘသိ၊ ကိၪၥာပိ ေတ စိတၱ ဝိရာဓိတံ မယာ။
 ၁၁၃၃။ ''ဣဒံ ပုေရ စိတၱမစာရိ စာရိကံ၊ ေယနိစၧကံ ယတၳကာမံ ယထာသုခံ။
 တဒဇၨဟံ နိဂၢေဟႆာမိ ေယာနိေသာ၊ ဟတၳိပၸဘိႏၷံ ဝိယ အကၤုသဂၢေဟာ။
 ၁၁၃၄။ ''သတၳာ စ ေမ ေလာကမိမံ အဓိ႒ဟိ၊အနိစၥေတာ အဒၶဳဝေတာ အသာရေတာ။
 ပကၡႏၵ မံ စိတၱ ဇိနႆ သာသေန၊ တာေရဟိ ၾသဃာ မဟတာ သုဒုတၱရာ။
 ၁၁၃၅။ ''န ေတ ဣဒံ စိတၱ ယထာ ပုရာဏကံ၊ နာဟံ အလံ တုယွ ဝေသ နိဝတၱိတုံ [မူကြဲ-ဝေသန ဝတၱိတုံ (?)]။
 မေဟသိေနာ ပဗၺဇိေတာမွိ သာသေန၊ န မာဒိသာ ေဟာႏၲိ ဝိနာသဓာရိေနာ။
 ၁၁၃၆။ ''နဂါ (ေထရဂါထာ၊၃၆ဝ) သမုဒၵါ သရိတာ ဝသုႏၶရာ၊ ဒိသာ စတေႆာ ဝိဒိသာ အေဓါ ဒိဝါ။
 သေဗၺ အနိစၥာ တိဘဝါ ဥပဒၵဳတာ၊ ကုဟႎ ဂေတာ စိတၱ သုခံ ရမိႆသိ။
 ၁၁၃၇။ ''ဓိတိပၸရံ ကႎ မမ စိတၱ ကာဟိသိ၊ န ေတ အလံ စိတၱ ဝသာႏုဝတၱေကာ။
 န ဇာတု ဘသၱံ ဥဘေတာမုခံ ဆုေပ၊ ဓိရတၳဳ ပူရံ နဝ ေသာတသႏၵနႎ။
 ၁၁၃၈။ ''ဝရာဟဧေဏယ်ဝိဂါဠႇေသဝိေတ၊ ပဗ႓ာရကုေ႗ ပကေတဝ သုႏၵေရ။
 နဝမၺဳနာ ပါဝုသသိတၳကာနေန၊ တဟႎ ဂုဟာေဂဟဂေတာ ရမိႆသိ။
 ၁၁၃၉။ ''သုနီလဂီဝါ သုသိခါ သုေပခုနာ၊ သုစိတၱပတၱစၧဒနာ ဝိဟဂၤမာ။
 သုမၪၨဳေဃာသတၳနိတာဘိဂဇၨိေနာ၊ ေတ တံ ရေမႆႏၲိ ဝနမွိ စ်ာယိနံ။
 ၁၁၄ဝ။ ''ဝု႒မွိ ေဒေဝ စတုရဂၤုေလ တိေဏ၊ သံပုပၹိေတ ေမဃနိဘမွိ ကာနေန။
 နဂႏၲေရ ဝိဋပိသေမာ သယိႆံ၊ တံ ေမ မုဒူ ေဟဟိတိ တူလသႏၷိဘံ။
 ၁၁၄၁။ ''တထာ တု ကႆာမိ ယထာပိ ဣႆေရာ၊ ယံ လဗ႓တိ ေတနပိ ေဟာတု ေမ အလံ။
 န တာဟံ ကႆာမိ ယထာ အတႏၵိေတာ၊ ဗိဠာရဘသၱံဝ ယထာ သုမဒၵိတံ။
 ၁၁၄၂။ ''တထာ တု ကႆာမိ ယထာပိ ဣႆေရာ၊ ယံ လဗ႓တိ ေတနပိ ေဟာတု ေမ အလံ။
 ဝီရိေယန တံ မယွ ဝသာနယိႆံ၊ ဂဇံဝ မတၱံ ကုသလကၤုသဂၢေဟာ။
 ၁၁၄၃။ ''တယာ (ေထရဂါထာ၊၃၁) သုဒေႏၲန အဝ႒ိေတန ဟိ၊ ဟေယန ေယာဂၢါစရိေယာဝ ဥဇၨဳနာ။
 ပေဟာမိ မဂၢံ ပဋိပဇၨိတုံ သိဝံ၊ စိတၱာႏုရကၡီဟိ သဒါ နိေသဝိတံ။
 ၁၁၄၄။ ''အာရမၼေဏ တံ ဗလသာ နိဗႏၶိသံ၊ နာဂံဝ ထမ႓မွိ ဒဠႇာယ ရဇၨဳယာ။
 တံ ေမ သုဂုတၱံ သတိယာ သုဘာဝိတံ၊ အနိႆိတံ သဗၺဘေဝသု ေဟဟိသိ။
 ၁၁၄၅။ ''ပညာယ ေဆတြာ ဝိပထာႏုသာရိနံ၊ ေယာေဂန နိဂၢယွ ပေထ နိေဝသိယ။
 ဒိသြာ သမုဒယံ ဝိဘဝၪၥ သမ႓ဝံ၊ ဒါယာဒေကာ ေဟဟိသိ အဂၢဝါဒိေနာ။
 ၁၁၄၆။ ''စတုဗၺိပလႅာသဝသံ အဓိ႒ိတံ၊ ဂါမ႑လံဝ ပရိေနသိ စိတၱ မံ။
 နႏု [မူကြဲ-ႏူန (သီ၊)] သံေယာဇနဗႏၶနစၧိဒံ၊ သံေသဝေသ ကာ႐ုဏိကံ မဟာမုနႎ။
 ၁၁၄၇။ ''မိေဂါ ယထာ ေသရိ သုစိတၱကာနေန၊ ရမၼံ ဂိရႎ ပါဝုသအဗ႓မာလိနႎ [မူကြဲ-မာလႎ (?)]။
 အနာကုေလ တတၳ နေဂ ရမိႆံ [မူကြဲ-ရမိႆသိ (သ်ာ၊ က)] အသံသယံ စိတၱ ပရာ ဘဝိႆသိ။
 ၁၁၄၈။ ''ေယ တုယွ ဆေႏၵန ဝေသန ဝတၱိေနာ၊ နရာ စ နာရီ စ အႏုေဘာႏၲိ ယံ သုခံ။
 အဝိဒၵသူ မာရဝသာႏုဝတၱိေနာ၊ ဘဝါဘိနႏၵီ တဝ စိတၱ သာဝကာ''တိ။
။ တာလပုေဋာ ေထေရာ။။
ပညာသနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 ပညာသမွိ နိပါတမွိ၊ ဧေကာ တာလပုေဋာ သုစိ။
 ဂါထာေယာ တတၳ ပညာသ၊ ပုန ပၪၥ စ ဥတၱရီတိ။
၂ဝ။ သ႒ိနိပါေတာ
၁။ မဟာေမာဂၢလႅာနေတၳရဂါထာ
 ၁၁၄၉။ ''အာရညိကာ (ေထရဂါထာ၊၃၂) ပိ႑ပါတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။
 ဒါေလမု မစၥဳေနာ ေသနံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတာ။
 ၁၁၅ဝ။ ''အာရညိကာ ပိ႑ပါတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။
 ဓုနာမ မစၥဳေနာ ေသနံ၊ နဠာဂါရံဝ ကုၪၨေရာ။
 ၁၁၅၁။ ''႐ုကၡမူလိကာ သာတတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။
 ဒါေလမု မစၥဳေနာ ေသနံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတာ။
 ၁၁၅၂။ ''႐ုကၡမူလိကာ သာတတိကာ၊ ဥၪၧာပတၱာဂေတ ရတာ။
 ဓုနာမ မစၥဳေနာ ေသနံ၊ နဠာဂါရံဝ ကုၪၨေရာ။
 ၁၁၅၃။ ''အ႒ိကကၤလကုဋိေက၊ မံသႏွာ႐ုပသိဗၺိေတ။
 ဓိရတၳဳ ပုေရ ဒုဂၢေႏၶ၊ ပရဂေတၱ မမာယေသ။
 ၁၁၅၄။ ''ဂူထဘေသၱ တေစာနေဒၶ၊ ဥရဂ႑ိပိသာစိနိ။
 နဝ ေသာတာနိ ေတ ကာေယ၊ ယာနိ သႏၵႏၲိ သဗၺဒါ။
 ၁၁၅၅။ ''တဝ သရီရံ နဝေသာတံ၊ ဒုဂၢႏၶကရံ ပရိဗႏၶံ။
 ဘိကၡဳ ပရိဝဇၨယေတ တံ၊ မီဠႇံ စ ယထာ သုစိကာေမာ။
 ၁၁၅၆။ ''ဧဝေၪၥ တံ ဇေနာ ဇညာ၊ ယထာ ဇာနာမိ တံ အဟံ။
 အာရကာ ပရိဝေဇၨယ်၊ ဂူထ႒ာနံဝ ပါဝုေသ''။
 ၁၁၅၇။ ''ဧဝေမတံ မဟာဝီရ၊ ယထာ သမဏ ဘာသသိ။
 ဧတၳ ေစေက ဝိသီဒႏၲိ၊ ပကၤမွိဝ ဇရဂၢေဝါ။
 ၁၁၅၈။ ''အာကာသမွိ ဟလိဒၵိယာ၊ ေယာ မေညထ ရေဇတေဝ။
 အေညန ဝါပိ ရေဂၤန၊ ဝိဃာတုဒယေမဝ တံ။
 ၁၁၅၉။ ''တဒါကာသသမံ စိတၱံ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတံ။
 မာ ပါပစိေတၱ အာသာဒိ၊ အဂၢိခႏၶံဝ ပကၡိမာ။
 ၁၁၆ဝ။ ''ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ၊ အ႐ုကာယံ သမုႆိတံ။
 အာတုရံ ဗဟုသကၤပၸံ၊ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။
 ၁၁၆၁။ ''ပႆ စိတၱကတံ ႐ူပံ၊ မဏိနာ ကု႑ေလန စ။
 အ႒ႎ တေစန ၾသနဒၶံ၊ သဟ ဝေတၳဟိ ေသာဘတိ။
 ၁၁၆၂။ ''အလတၱကကတာ (ေထရဂါထာ၊၃၃) ပါဒါ၊ မုခံ စုဏၰကမကၡိတံ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁၁၆၃။ ''အ႒ပဒကတာ ေကသာ၊ ေနတၱာ အၪၨနမကၡိတာ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁၁၆၄။ ''အၪၨနီဝ နဝါ စိတၱာ၊ ပူတိကာေယာ အလကၤေတာ။
 အလံ ဗာလႆ ေမာဟာယ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ၁၁၆၅။ ''ၾသဒဟိ မိဂေဝါ ပါသံ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။
 ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ကဒၵေႏၲ မိဂဗႏၶေက။
 ၁၁၆၆။ ''ဆိေႏၷာ ပါေသာ မိဂဝႆ၊ နာသဒါ ဝါဂုရံ မိေဂါ။
 ဘုတြာ နိဝါပံ ဂစၧာမ၊ ေသာစေႏၲ မိဂလုဒၵေက။
 ၁၁၆၇။ ''တဒါသိ ယံ ဘႎသနကံ၊ တဒါသိ ေလာမဟံသနံ။
 အေနကာကာရသမၸေႏၷ၊ သာရိပုတၱမွိ နိဗၺဳေတ။
 ၁၁၆၈။ [မူကြဲ-ဒီ၊ နိ၊ ၂။၂၂၁၊ ၂၇၂၊ သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈၆၊ ၂။၁၄၃၊ အပ၊ ေထရ ၁။၂။၁၁၅၊ ဇာ၊ ၁။၁။၉၅] ''အနိစၥာ ဝတ သခၤါရာ ဥပၸါဒဝယ ဓမၼိေနာ။
 ဥပဇၨိတြာ နိ႐ုဇၩႏၲိ၊ ေတသံ ဝူပသေမာ သုေခါ။
 ၁၁၆၉။ ''သုခုမံ ေတ ပဋိဝိဇၩႏၲိ၊ ဝါလဂၢံ ဥသုနာ ယထာ။
 ေယ ပၪၥကၡေႏၶ ပႆႏၲိ၊ ပရေတာ ေနာ စ အတၱေတာ။
 ၁၁၇ဝ။ ''ေယ စ ပႆႏၲိ သခၤါေရ၊ ပရေတာ ေနာ စ အတၱေတာ။
 ပစၥဗ်ာဓႎသု နိပုဏံ၊ ဝါလဂၢံ ဥသုနာ ယထာ။
 ၁၁၇၁။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၊ ၉၇] ''သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ မတၳေက။
 ကာမရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ။
 ၁၁၇၂။ [မူကြဲ-သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၊ ၉၇]''သတၱိယာ ဝိယ ၾသမေ႒ာ၊ ဍယွမာေနာဝ မတၳေက။
 ဘဝရာဂပၸဟာနာယ၊ သေတာ ဘိကၡဳ ပရိဗၺေဇ''။
 ၁၁၇၃။ ''ေစာဒိေတာ ဘာဝိတေတၱန၊ သရီရႏၲိမဓာရိနာ။
 မိဂါရမာတုပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယႎ။
 ၁၁၇၄။ ''နယိဒံ သိထိလမာရဗ႓၊ နယိဒံ အေပၸန ထာမသာ။
 နိဗၺာနမဓိဂႏၲဗၺံ၊ သဗၺဂႏၳ-ပေမာစနံ။
 ၁၁၇၅။ ''အယၪၥ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ အယမုတၱမေပါရိေသာ။
 ဓာေရတိ အႏၲိမံ ေဒဟံ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟိနႎ [မူကြဲ-သဝါဟနံ (က)]
 ၁၁၇၆။ ''ဝိဝရမႏုပဘႏၲိ (ေထရဂါထာ၊၃၄) ဝိဇၨဳတာ၊ ေဝဘာရႆ စ ပ႑ဝႆ စ။
 နဂဝိဝရဂေတာ စ်ာယတိ၊ ပုေတၱာ အပၸဋိမႆ တာဒိေနာ။
 ၁၁၇၇။ ''ဥပသေႏၲာ ဥပရေတာ၊ ပႏၲေသနာသေနာ မုနိ။
 ဒါယာေဒါ ဗုဒၶေသ႒ႆ၊ ျဗဟၼဳနာ အဘိဝႏၵိေတာ။
 ၁၁၇၈။ ''ဥပသႏၲံ ဥပရတံ၊ ပႏၲေသနာသနံ မုနႎ။
 ဒါယာဒံ ဗုဒၶေသ႒ႆ၊ ဝႏၵ ျဗာဟၼဏ ကႆပံ။
 ၁၁၇၉။ ''ေယာ စ ဇာတိသတံ ဂေစၧ၊ သဗၺာ ျဗာဟၼဏဇာတိေယာ။
 ေသာတၱိေယာ ေဝဒသမၸေႏၷာ၊ မႏုေႆသု ပုနပၸဳနံ။
 ၁၁၈ဝ။ ''အဇၩာယေကာပိ ေစ အႆ၊ တိဏၰံ ေဝဒါန ပါရဂူ။
 ဧတႆ ဝႏၵနာေယတံ၊ ကလံ နာဂၣတိ ေသာဠသႎ။
 ၁၁၈၁။ ''ေယာ ေသာ အ႒ ဝိေမာကၡာနိ၊ ပုေရဘတၱံ အဖႆယိ [မူကြဲ-အပႆယိ (သီ၊ က)] အဖုႆယိ (သ်ာ)]
 အႏုေလာမံ ပဋိေလာမံ၊ တေတာ ပိ႑ာယ ဂစၧတိ။
 ၁၁၈၂။ ''တာဒိသံ ဘိကၡဳံ မာသာဒိ [မူကြဲ-မာ ဟနိ (သီ)] မာတၱာနံ ခဏိ ျဗာဟၼဏ။
 အဘိပၸသာေဒဟိ မနံ၊ အရဟႏၲမွိ တာဒိေန။
 ခိပၸံ ပၪၨလိေကာ ဝႏၵ၊ မာ ေတ ဝိဇဋိ မတၳကံ။
 ၁၁၈၃။ ''ေနေသာ ပႆတိ သဒၶမၼံ၊ သံသာေရန ပုရကၡေတာ။
 အေဓါဂမံ ဇိမွပထံ၊ ကုမၼဂၢမႏုဓာဝတိ။
 ၁၁၈၄။ ''ကိမီဝ မီဠႇသလႅိေတၱာ၊ သခၤါေရ အဓိမုစၧိေတာ။
 ပဂါေဠႇာ လာဘသကၠာေရ၊ တုေစၧာ ဂစၧတိ ေပါ႒ိေလာ။
 ၁၁၈၅။ ''ဣမၪၥ ပႆ အာယႏၲံ၊ သာရိပုတၱံ သုဒႆနံ။
 ဝိမုတၱံ ဥဘေတာဘာေဂ၊ အဇၩတၱံ သုသမာဟိတံ။
 ၁၁၈၆။ ''ဝိသလႅံ ခီဏသံေယာဂံ၊ ေတဝိဇၨံ မစၥဳဟာယိနံ။
 ဒကၡိေဏယ်ံ မႏုႆာနံ၊ ပုညေကၡတၱံ အႏုတၱရံ။
 ၁၁၈၇။ ''ဧေတ သမၺဟုလာ ေဒဝါ၊ ဣဒၶိမေႏၲာ ယသႆိေနာ။
 ဒသ ေဒဝသဟႆာနိ၊ သေဗၺ ျဗဟၼပုေရာဟိတာ။
 ေမာဂၢလႅာနံ နမႆႏၲာ၊ တိ႒ႏၲိ ပၪၨလီကတာ။
 ၁၁၈၈။ '''နေမာ ေတ ပုရိသာဇည၊ နေမာ ေတ ပုရိသုတၱမ။
 ယႆ ေတ အာသဝါ ခီဏာ၊ ဒကၡိေဏေယ်ာသိ မာရိသ'။
 ၁၁၈၉။ ''ပူဇိေတာ (ေထရဂါထာ၊၃၅) နရေဒေဝန၊ ဥပၸေႏၷာ မရဏာဘိဘူ။
 ပု႑ရီကံဝ ေတာေယန၊ သခၤါေရႏုပလိပၸတိ။
 ၁၁၉ဝ။ ''ယႆ မုဟုေတၱန သဟႆဓာ ေလာေကာ၊ သံဝိဒိေတာ သျဗဟၼကေပၸါ ဝသိ။
 ဣဒၶိဂုေဏ စုတုပပါေတ ကာေလ၊ ပႆတိ ေဒဝတာ သ ဘိကၡဳ။
 ၁၁၉၁။ ''သာရိပုေတၱာဝ ပညာယ၊ သီေလန ဥပသေမန စ။
 ေယာပိ ပါရဂၤေတာ ဘိကၡဳ၊ ဧတာဝပရေမာ သိယာ။
 ၁၁၉၂။ ''ေကာဋိသတသဟႆႆ၊ အတၱဘာဝံ ခေဏန နိမၼိေန။
 အဟံ ဝိကုဗၺနာသု ကုသေလာ၊ ဝသီဘူေတာမွိ ဣဒၶိယာ။
 ၁၁၉၃။ ''သမာဓိဝိဇၨာဝသိပါရမီဂေတာ၊ ေမာဂၢလႅာနေဂါေတၱာ အသိတႆ သာသေန။
 ဓီေရာ သမုစၧိႏၵိ သမာဟိတိႁႏၵိေယာ၊ နာေဂါ ယထာ ပူတိလတံဝ ဗႏၶနံ။
 ၁၁၉၄။ ''ပရိစိေဏၰာ မယာ သတၳာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၾသဟိေတာ ဂ႐ုေကာ ဘာေရာ၊ ဘဝေနတၱိ သမူဟတာ။
 ၁၁၉၅။ ''ယႆ စတၳာယ ပဗၺဇိေတာ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။
 ေသာ ေမ အေတၳာ အႏုပၸေတၱာ၊ သဗၺသံေယာဇနကၡေယာ။
 ၁၁၉၆။ [မူကြဲ-မ၊ နိ၊ ၁။၅၁၃] ''ကီဒိေသာ နိရေယာ အာသိ၊ ယတၳ ဒုႆီ အပစၥထ။
 ဝိဓုရံ သာဝကမာသဇၨ၊ ကကုသႏၶၪၥ ျဗာဟၼဏံ။
 ၁၁၉၇။ ''သတံ အာသိ အေယာသကၤူ၊ သေဗၺ ပစၥတၱေဝဒနာ။
 ဤဒိေသာ နိရေယာ အာသိ၊ ယတၳ ဒုႆီ အပစၥထ။
 ဝိဓုရံ သာဝကမာသဇၨ၊ ကကုသႏၶၪၥ ျဗာဟၼဏံ။
 ၁၁၉၈။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ၊ ဘိကၡဳ ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။
 တာဒိသံ ဘိကၡဳမာသဇၨ၊ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၁၉၉။ ''မေဇၩသရသၼႎ [မူကြဲ-သရႆ (သီ)] သာဂရသၼႎ (က၊)] တိ႒ႏၲိ၊ ဝိမာနာ ကပၸဌာယိေနာ။
 ေဝဠဳရိယဝဏၰာ ႐ုစိရာ၊ အစၥိမေႏၲာ ပဘႆရာ။
 အစၧရာ တတၳ နစၥႏၲိ၊ ပုထု နာနတၱဝဏၰိေယာ။
 ၁၂ဝဝ။ ''ေယာ (ေထရဂါထာ၊၃၆) ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂ဝ၁။ ''ေယာ ေဝ ဗုေဒၶန ေစာဒိေတာ၊ ဘိကၡဳသံဃႆ ေပကၡေတာ။
 မိဂါရမာတုပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယိ။
 ၁၂ဝ၂။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂ဝ၃။ ''ေယာ ေဝဇယႏၲပါသာဒံ၊ ပါဒဂၤုေ႒န ကမၸယိ။
 ဣဒၶိဗေလႏုပတၳေဒၶါ၊ သံေဝေဇသိ စ ေဒဝတာ။
 ၁၂ဝ၄။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂ဝ၄။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂ဝ၅။ ''ေယာ ေဝဇယႏၲပါသာေဒ၊ သကၠံ ေသာ ပရိပုစၧတိ။
 အပိ အာဝုေသာ ဇာနာသိ၊ တဏွကၡယဝိမုတၱိေယာ။
 တႆ သေကၠာ ဝိယာကာသိ၊ ပဥႇံ ပုေ႒ာ ယထာတထံ။
 ၁၂ဝ၆။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂ဝ၇။ ''ေယာ ျဗဟၼာနံ ပရိပုစၧတိ၊ သုဓမၼာယံ ဌိေတာ [မူကြဲ-သုဓမၼာယာ'ဘိေတာ (သ်ာ၊)] သဘံ။
 အဇၨာပိ တ်ာဝုေသာ သာ ဒိ႒ိ၊ ယာ ေတ ဒိ႒ိ ပုေရ အဟု။
 ပႆသိ ဝီတိဝတၱႏၲံ၊ ျဗဟၼေလာေက ပဘႆရံ။
 ၁၂ဝ၈။ ''တႆ ျဗဟၼာ ဝိယာကာသိ၊ ပဥႇံ ပုေ႒ာ ယထာတထံ။
 န ေမ မာရိသ သာ ဒိ႒ိ၊ ယာ ေမ ဒိ႒ိ ပုေရ အဟု။
 ၁၂ဝ၉။ ''ပႆာမိ ဝီတိဝတၱႏၲံ၊ ျဗဟၼေလာေက ပဘႆရံ။
 ေသာဟံ အဇၨ ကထံ ဝဇၨံ၊ အဟံ နိေစၥာမွိ သႆေတာ။
 ၁၂၁ဝ။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ။ ပ ။ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂၁၁။ ''ေယာ မဟာေန႐ုေနာ ကူဋံ၊ ဝိေမာေကၡန အဖႆယိ [မူကြဲ-အပႆယိ (သီ၊ က)]
 ဝနံ ပုဗၺဝိေဒဟာနံ၊ ေယ စ ဘူမိသယာ နရာ။
 ၁၂၁၂။ ''ေယာ ဧတမဘိဇာနာတိ၊ ဘိကၡဳ ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။
 တာဒိသံ ဘိကၡဳမာသဇၨ၊ ကဏွ ဒုကၡံ နိဂစၧသိ။
 ၁၂၁၃။ ''န ေဝ အဂၢိ ေစတယတိ၊ အဟံ ဗာလံ ဍဟာမီတိ။
 ဗာေလာဝ ဇလိတံ အဂၢႎ၊ အာသဇၨ နံ ပဍယွတိ။
 ၁၂၁၄။ ''ဧဝေမဝ တုဝံ မာရ၊ အာသဇၨ နံ တထာဂတံ။
 သယံ ဍဟိႆသိ အတၱာနံ၊ ဗာေလာ အဂၢႎဝ သမၹဳသံ။
 ၁၂၁၅။ ''အပုညံ (ေထရဂါထာ၊၃၇) ပသဝီ မာေရာ၊ အာသဇၨ နံ တထာဂတံ။
 ကႎ ႏု မညသိ ပါပိမ၊ န ေမ ပါပံ ဝိပစၥတိ။
 ၁၂၁၆။ ''ကရေတာ ေတ စီယေတ [မူကြဲ-မိယ်ေတ (သဗၺတၳ) မ၊ နိ၊ ၁။၅၁၃) ပႆိတဗၺံ] ပါပံ၊ စိရရတၱာယ အႏၲက။
 မာရ နိဗၺိႏၵ ဗုဒၶမွာ၊ အာသံ မာကာသိ ဘိကၡဳသု။
 ၁၂၁၇။ ''ဣတိ မာရံ အတေဇၨသိ၊ ဘိကၡဳ ေဘသကဠာဝေန။
 တေတာ ေသာ ဒုမၼေနာ ယေကၡာ၊ တေတၳဝႏၲရဓာယထာ''တိ။
 ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ မဟာေမာဂၢလႅာေနာ [မူကြဲ-မဟာေမာဂၢလာေနာ (က၊)] ေထေရာ ဂါထာေယာ အဘာသိတၳာတိ။
သ႒ိနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 သ႒ိကမွိ နိပါတမွိ၊ ေမာဂၢလႅာေနာ မဟိဒၶိေကာ။
 ဧေကာဝ ေထရဂါထာေယာ၊ အ႒သ႒ိ ဘဝႏၲိ တာတိ။


၂၁။ မဟာနိပါေတာ
၁။ ဝဂႌသေတၳရဂါထာ
 ၁၂၁၈။ ''နိကၡႏၲံ (ေထရဂါထာ၊၃၈) ဝတ မံ သႏၲံ၊ အဂါရသၼာနဂါရိယံ။
 ဝိတကၠာ ဥပဓာဝႏၲိ၊ ပဂဗ႓ာ ကဏွေတာ ဣေမ။
 ၁၂၁၉။ ''ဥဂၢပုတၱာ မဟိႆာသာ၊ သိကၡိတာ ဒဠႇဓမၼိေနာ [မူကြဲ-ဒဠႇဓႏြိေနာ (သီ၊ အ႒)]
 သမႏၲာ ပရိကိေရယ်ဳံ၊ သဟႆံ အပလာယိနံ။
 ၁၂၂ဝ။ ''သေစပိ ဧတၱကာ [မူကြဲ-ဧတေတာ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂ဝ၉)] ဘိေယ်ာ၊ အာဂမိႆႏၲိ ဣတၳိေယာ။
 ေနဝ မံ ဗ်ာဓယိႆႏၲိ [မူကြဲ-ဗ်ာထယိႆႏၲိ (?)]၊ ဓေမၼ သမွိ [မူကြဲ-ဓေမၼသြမွိ (သ်ာ၊ က၊)] ပတိ႒ိေတာ။
 ၁၂၂၁။ ''သကၡီ ဟိ ေမ သုတံ ဧတံ၊ ဗုဒၶႆာဒိစၥဗႏၶဳေနာ။
 နိဗၺာနဂမနံ မဂၢံ၊ တတၳ ေမ နိရေတာ မေနာ။
 ၁၂၂၂။ ''ဧဝံ ေစ မံ ဝိဟရႏၲံ၊ ပါပိမ ဥပဂစၧသိ။
 တထာ မစၥဳ ကရိႆာမိ၊ န ေမ မဂၢမၸိ ဒကၡသိ။
 ၁၂၂၃။ ''အရတိၪၥ [မူကြဲ-အရတႎ (ဗဟူသု)] ရတိၪၥ ပဟာယ၊ သဗၺေသာ ေဂဟသိတၪၥ ဝိတကၠံ။
 ဝနထံ န ကေရယ် ကုဟိၪၥိ၊ နိဗၺနေထာ အဝနေထာ သ [မူကြဲ-နိဗၺနေထာ အရေတာ သ ဟိ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁ဝ)] ဘိကၡဳ။
 ၁၂၂၄။ ''ယမိဓ ပထဝိၪၥ ေဝဟာသံ၊ ႐ူပဂတံ ဇဂေတာဂဓံ ကိၪၥိ။
 ပရိဇီယတိ သဗၺမနိစၥံ၊ ဧဝံ သေမစၥ စရႏၲိ မုတတၱာ။
 ၁၂၂၅။ ''ဥပဓီသု ဇနာ ဂဓိတာေသ၊ ဒိ႒သုေတ [မူကြဲ-ဒိေ႒ သုေတ (သီ၊)] ပဋိေဃ စ မုေတ စ။
 ဧတၳ ဝိေနာဒယ ဆႏၵမေနေဇာ၊ ေယာ ေဟတၳ န လိမၸတိ မုနိ တမာဟု [မူကြဲ-တံ မုနိမာဟု (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁ဝ)]။
 ၁၂၂၆။ ''အထ (ေထရဂါထာ၊၃၉) သ႒ိသိတာ သဝိတကၠာ၊ ပုထုဇၨနတာယ [မူကြဲ-ပုထူ ဇနတာယ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁ဝ)] အဓမၼာ နိဝိ႒ာ။
 န စ ဝဂၢဂတႆ ကုဟိၪၥိ၊ ေနာ ပန ဒု႒ဳလႅဂါဟီ [မူကြဲ-ဒု႒ဳလႅဘာဏီ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁ဝ)] သ ဘိကၡဳ။
 ၁၂၂၇။ ''ဒေဗၺာ စိရရတၱသမာဟိေတာ၊ အကုဟေကာ နိပေကာ အပိဟာလု။
 သႏၲံ ပဒံ အဇၩဂမာ မုနိ၊ ပဋိစၥ ပရိနိဗၺဳေတာ ကခၤတိ ကာလံ။
 ၁၂၂၈။ ''မာနံ ပဇဟႆု ေဂါတမ၊ မာနပထၪၥ ဇဟႆု အေသသံ။
 မာနပထမွိ သ မုစၧိေတာ၊ ဝိပၸဋိသာရီဟုဝါ စိရရတၱံ။
 ၁၂၂၉။ ''မေကၡန မကၡိတာ ပဇာ၊ မာနဟတာ နိရယံ ပပတႏၲိ။
 ေသာစႏၲိ ဇနာ စိရရတၱံ၊ မာနဟတာ နိရယံ ဥပပႏၷာ။
 ၁၂၃ဝ။ ''န ဟိ ေသာစတိ ဘိကၡဳ ကဒါစိ၊ မဂၢဇိေနာ သမၼာ ပဋိပေႏၷာ။
 ကိတၱိၪၥ သုခၪၥာႏုေဘာတိ၊ ဓမၼဒေသာတိ တမာဟု တထတၱံ။
 ၁၂၃၁။ ''တသၼာ အခိေလာ ဣဓ [မူကြဲ-အခိေလာ (သီ)] အခိေလာဓ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၁)] ပဓာနဝါ၊ နီဝရဏာနိ ပဟာယ ဝိသုေဒၶါ။
 မာနၪၥ ပဟာယ အေသသံ၊ ဝိဇၨာယႏၲကေရာ သမိတာဝီ။
 ၁၂၃၂။ ''ကာမရာေဂန ဍယွာမိ၊ စိတၱံ ေမ ပရိဍယွတိ။
 သာဓု နိဗၺာပနံ ျဗဴဟိ၊ အႏုကမၸာယ ေဂါတမ။
 ၁၂၃၃။ ''သညာယ (ေထရဂါထာ၊၃၇ဝ) ဝိပရိေယသာ၊ စိတၱံ ေတ ပရိဍယွတိ။
 နိမိတၱံ ပရိဝေဇၨဟိ၊ သုဘံ ရာဂူပသံဟိတံ ( ) [မူကြဲ-(သခၤါေရ ပရေတာ ပႆ၊ ဒုကၡေတာ မာ စ အတၱေတာ။ နိဗၺာေပဟိ မဟာရာဂံ၊ မာ ဒယွိေတၳာ ပုနပၸဳနံ။) (သီ၊ သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၂) ဥဒၵါနဂါထာယံ ဧကသတၱတီတိသခ်ၤာ စ၊ ေထရဂါထာ႒ကထာ စ ပႆိတဗၺာ]။
 ၁၂၃၄။ ''အသုဘာယ စိတၱံ ဘာေဝဟိ၊ ဧကဂၢံ သုသမာဟိတံ။
 သတိ ကာယဂတာ တ်တၳဳ၊ နိဗၺိဒါဗဟုေလာ ဘဝ။
 ၁၂၃၅။ ''အနိမိတၱၪၥ ဘာေဝဟိ၊ မာနာႏုသယမုဇၨဟ။
 တေတာ မာနာဘိသမယာ၊ ဥပသေႏၲာ စရိႆသိ။
 ၁၂၃၆။ ''တေမဝ ဝါစံ ဘာေသယ်၊ ယာယတၱာနံ န တာပေယ။
 ပေရ စ န ဝိဟႎေသယ်၊ သာ ေဝ ဝါစာ သုဘာသိတာ။
 ၁၂၃၇။ ''ပိယဝါစေမဝ ဘာေသယ်၊ ယာ ဝါစာ ပဋိနႏၵိတာ။
 ယံ အနာဒါယ ပါပါနိ၊ ပေရသံ ဘာသေတ ပိယံ။
 ၁၂၃၈။ ''သစၥံ ေဝ အမတာ ဝါစာ၊ ဧသ ဓေမၼာ သနႏၲေနာ။
 သေစၥ အေတၳ စ ဓေမၼ စ၊ အာဟု သေႏၲာ ပတိ႒ိတာ။
 ၁၂၃၉။ ''ယံ ဗုေဒၶါ ဘာသတိ ဝါစံ၊ ေခမံ နိဗၺာနပတၱိယာ။
 ဒုကၡႆႏၲကိရိယာယ၊ သာ ေဝ ဝါစာနမုတၱမာ။
 ၁၂၄ဝ။ ''ဂမ႓ီရပေညာ ေမဓာဝီ၊ မဂၢါမဂၢႆ ေကာဝိေဒါ။
 သာရိပုေတၱာ မဟာပေညာ၊ ဓမၼံ ေဒေသတိ ဘိကၡဳနံ။
 ၁၂၄၁။ ''သခႋေတၱနပိ ေဒေသတိ၊ ဝိတၳာေရနပိ ဘာသတိ။
 သာလိကာယိဝ နိေဂၣါေသာ၊ ပဋိဘာနံ ဥဒိယ်တိ [မူကြဲ-ဥဒီရယိ (သီ)] ဥဒီယ်တိ (သ်ာ)] ဥဒယ်တိ (?) ဥ႒ဟတီတိ တံသံဝဏၰနာ]။
 ၁၂၄၂။ ''တႆ တံ ေဒသယႏၲႆ၊ သုဏႏၲိ မဓုရံ ဂိရံ။
 သေရန ရဇနီေယန၊ သဝနီေယန ဝဂၢဳနာ။
 ဥဒဂၢစိတၱာ မုဒိတာ၊ ေသာတံ ၾသေဓႏၲိ ဘိကၡေဝါ။
 ၁၂၄၃။ ''အဇၨ ပႏၷရေသ ဝိသုဒၶိယာ၊ ဘိကၡဴ ပၪၥသတာ သမာဂတာ။
 သံေယာဇနဗႏၶနစၧိဒါ၊ အနီဃာ ခီဏပုနဗ႓ဝါ ဣသီ။
 ၁၂၄၄။ ''စကၠဝတၱီ ယထာ ရာဇာ၊ အမစၥပရိဝါရိေတာ။
 သမႏၲာ အႏုပရိေယတိ၊ သာဂရႏၲံ မဟႎ ဣမံ။
 ၁၂၄၅။ ''ဧဝံ (ေထရဂါထာ၊၃၁) ဝိဇိတသဂၤါမံ၊ သတၳဝါဟံ အႏုတၱရံ။
 သာဝကာ ပယိ႐ုပါသႏၲိ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိေနာ။
 ၁၂၄၆။ ''သေဗၺ ဘဂဝေတာ ပုတၱာ၊ ပလာေပတၳ န ဝိဇၨတိ။
 တဏွာသလႅႆ ဟႏၲာရံ၊ ဝေႏၵ အာဒိစၥဗႏၶဳနံ။
 ၁၂၄၇။ ''ပေရာသဟႆံ ဘိကၡဴနံ၊ သုဂတံ ပယိ႐ုပါသတိ။
 ေဒေသႏၲံ ဝိရဇံ ဓမၼံ၊ နိဗၺာနံ အကုေတာဘယံ။
 ၁၂၄၈။ ''သုဏႏၲိ ဓမၼံ ဝိမလံ၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။
 ေသာဘတိ ဝတ သမၺဳေဒၶါ၊ ဘိကၡဳသံဃပုရကၡေတာ။
 ၁၂၄၉။ '''နာဂနာေမာ'သိ ဘဂဝါ၊ ဣသီနံ ဣသိသတၱေမာ။
 မဟာေမေဃာဝ ဟုတြာန၊ သာဝေက အဘိဝႆသိ။
 ၁၂၅ဝ။ ''ဒိဝါ ဝိဟာရာ နိကၡမၼ၊ သတၳဳဒႆနကမ်တာ။
 သာဝေကာ ေတ မဟာဝီရ၊ ပါေဒ ဝႏၵတိ ဝဂႋေသာ။
 ၁၂၅၁။ ''ဥမၼဂၢပထံ မာရႆ၊ အဘိဘုယ် စရတိ ပဘိဇၨ ခီလာနိ။
 တံ ပႆထ ဗႏၶပမုၪၥကရံ၊ အသိတံဝ ဘာဂေသာ ပဝိဘဇၨ။
 ၁၂၅၂။ ''ၾသဃႆ ဟိ နိတရဏတၳံ၊ အေနကဝိဟိတံ မဂၢံ အကၡာသိ။
 တသၼိၪၥ အမေတ အကၡာေတ၊ ဓမၼဒသာ ဌိတာ အသံဟီရာ။
 ၁၂၅၃။ ''ပေဇၨာတကေရာ အတိဝိဇၩ [မူကြဲ-အတိဝိဇၩ ဓမၼံ (သီ)] သဗၺဌိတီနံ အတိကၠမမဒၵသ [မူကြဲ-အတိကၠမမဒၵ (သီ၊ က)]
 ဉတြာ စ သစၧိကတြာ စ၊ အဂၢံ ေသာ ေဒသယိ ဒသဒၶါနံ။
 ၁၂၅၄။ ''ဧဝံ သုေဒသိေတ ဓေမၼ၊ ေကာ ပမာေဒါ ဝိဇာနတံ ဓမၼံ။
 တသၼာ ဟိ တႆ ဘဂဝေတာ သာသေန၊ အပၸမေတၱာ သဒါ နမႆမႏုသိေကၡ။
 ၁၂၅၅။ ''ဗုဒၶါႏုဗုေဒၶါ ေယာ ေထေရာ၊ ေကာ႑ေညာ တိဗၺနိကၠေမာ။
 လာဘီ သုခဝိဟာရာနံ၊ ဝိေဝကာနံ အဘိဏွေသာ။
 ၁၂၅၆။ ''ယံ (ေထရဂါထာ၊၃၂) သာဝေကန ပတၱဗၺံ၊ သတၳဳ သာသနကာရိနာ။
 သဗၺႆ တံ အႏုပၸတၱံ၊ အပၸမတၱႆ သိကၡေတာ။
 ၁၂၅၇။ ''မဟာႏုဘာေဝါ ေတဝိေဇၨာ၊ ေစေတာပရိယေကာဝိေဒါ။
 ေကာ႑ေညာ ဗုဒၶဒါယာေဒါ၊ ပါေဒ ဝႏၵတိ သတၳဳေနာ။
 ၁၂၅၈။ ''နဂႆ ပေႆ အာသီနံ၊ မုနႎ ဒုကၡႆ ပါရဂုံ။
 သာဝကာ ပယိ႐ုပါသႏၲိ၊ ေတဝိဇၨာ မစၥဳဟာယိေနာ။
 ၁၂၅၉။ ''ေစတသာ [မူကြဲ-ေတ ေစတသာ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၈)] အႏုပရိေယတိ၊ ေမာဂၢလႅာေနာ မဟိဒၶိေကာ။
 စိတၱံ ေနသံ သမေႏြသံ [မူကြဲ-သမေႏၷသံ (သံ၊ နိ၊ ၁။၂၁၈)]၊ ဝိပၸမုတၱံ နိ႐ူပဓႎ။
 ၁၂၆ဝ။ ''ဧဝံ သဗၺဂၤသမၸႏၷံ၊ မုနႎ ဒုကၡႆ ပါရဂုံ။
 အေနကာကာရသမၸႏၷံ၊ ပယိ႐ုပါသႏၲိ ေဂါတမံ။
 ၁၂၆၁။ ''စေႏၵာ ယထာ ဝိဂတဝလာဟေက နေဘ၊ ဝိေရာစတိ ဝီတမေလာဝ ဘာဏုမာ။
 ဧဝမၸိ အဂႌရသ တြံ မဟာမုနိ၊ အတိေရာစသိ ယသသာ သဗၺေလာကံ။
 ၁၂၆၂။ ''ကာေဝယ်မတၱာ ဝိစရိမွ ပုေဗၺ၊ ဂါမာ ဂါမံ ပုရာ ပုရံ။
 အထဒၵသာမ သမၺဳဒၶံ၊ သဗၺဓမၼာန ပါရဂုံ။
 ၁၂၆၃။ ''ေသာ ေမ ဓမၼမေဒေသသိ၊ မုနိ ဒုကၡႆ ပါရဂူ။
 ဓမၼံ သုတြာ ပသီဒိမွ၊ သဒၶါ [မူကြဲ-အဒၶါ (သီ၊ အ႒၊)] ေနာ ဥဒပဇၨထ။
 ၁၂၆၄။ ''တႆာဟံ ဝစနံ သုတြာ၊ ခေႏၶ အာယတနာနိ စ။
 ဓာတုေယာ စ ဝိဒိတြာန၊ ပဗၺဇႎ အနဂါရိယံ။
 ၁၂၆၅။ ''ဗဟူနံ ဝတ အတၳာယ၊ ဥပၸဇၨႏၲိ တထာဂတာ။
 ဣတၳီနံ ပုရိသာနၪၥ၊ ေယ ေတ သာသနကာရကာ။
 ၁၂၆၆။ ''ေတသံ ေခါ ဝတ အတၳာယ၊ ေဗာဓိမဇၩဂမာ မုနိ။
 ဘိကၡဴနံ ဘိကၡဳနီနၪၥ၊ ေယ နိရာမဂတဒၵသာ။
 ၁၂၆၇။ ''သုေဒသိတာ စကၡဳမတာ၊ ဗုေဒၶနာဒိစၥဗႏၶဳနာ။
 စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ အႏုကမၸာယ ပါဏိနံ။
 ၁၂၆၈။ ''ဒုကၡံ (ေထရဂါထာ၊၃၃) ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။
 အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။
 ၁၂၆၉။ ''ဧဝေမေတ တထာ ဝုတၱာ၊ ဒိ႒ာ ေမ ေတ ယထာ တထာ။
 သဒေတၳာ ေမ အႏုပၸေတၱာ၊ ကတံ ဗုဒၶႆ သာသနံ။
 ၁၂၇ဝ။ ''သြာဂတံ ဝတ ေမ အာသိ၊ မမ ဗုဒၶႆ သႏၲိေက။
 သုဝိဘေတၱသု [မူကြဲ-သဝိဘေတၱသု (သီ၊ က၊)] ဓေမၼသု၊ ယံ ေသ႒ံ တဒုပါဂမႎ။
 ၁၂၇၁။ ''အဘိညာပါရမိပၸေတၱာ၊ ေသာတဓာတု ဝိေသာဓိတာ။
 ေတဝိေဇၨာ ဣဒၶိပေတၱာမွိ၊ ေစေတာပရိယေကာဝိေဒါ။
 ၁၂၇၂။ ''ပုစၧာမိ သတၳာရမေနာမပညံ၊ ဒိေ႒ဝ ဓေမၼ ေယာ ဝိစိကိစၧာနံ ေဆတၱာ။
 အဂၢါဠေဝ ကာလမကာသိ ဘိကၡဳ၊ ဉာေတာ ယသႆီ အဘိနိဗၺဳတေတၱာ။
 ၁၂၇၃။ ''နိေျဂာဓကေပၸါ ဣတိ တႆ နာမံ၊ တယာ ကတံ ဘဂဝါ ျဗာဟၼဏႆ။
 ေသာ တံ နမႆံ အစရိ မုတ်ေပေခါ၊ အာရဒၶဝီရိေယာ ဒဠႇဓမၼဒႆီ။
 ၁၂၇၄။ ''တံ သာဝကံ သကၠ မယမၸိ သေဗၺ၊ အညာတုမိစၧာမ သမႏၲစကၡဳ။
 သမဝ႒ိတာ ေနာ သဝနာယ ေသာတာ [မူကြဲ-ေဟတုံ (သီ၊ သ်ာ၊) သုတၱနိပါတ႒ကထာ ပႆိတဗၺာ]၊ တုဝံ ေနာ သတၳာ တြမႏုတၱေရာသိ''။
 ၁၂၇၅။ ဆိႏၵ ေနာ ဝိစိကိစၧံ ျဗဴဟိ ေမတံ၊ ပရိနိဗၺဳတံ ေဝဒယ ဘူရိပည။
 မေဇၩဝ ေနာ ဘာသ သမႏၲစကၡဳ၊ သေကၠာဝ ေဒဝါန သဟႆေနေတၱာ။
 ၁၂၇၆။ ''ေယ ေကစိ ဂႏၳာ ဣဓ ေမာဟမဂၢါ၊ အညာဏပကၡာ ဝိစိကိစၧဌာနာ။
 တထာဂတံ ပတြာ န ေတ ဘဝႏၲိ၊ စကၡဳဥႇိ ဧတံ ပရမံ နရာနံ။
 ၁၂၇၇။ ''ေနာ (ေထရဂါထာ၊၃၄) ေစ ဟိ ဇာတု ပုရိေသာ ကိေလေသ၊ ဝါေတာ ယထာ အဗ႓ဃနံ ဝိဟာေန။
 တေမာဝႆ နိဝုေတာ သဗၺေလာေကာ၊ ေဇာတိမေႏၲာပိ န ပဘာေသယ်ဳံ [မူကြဲ-န ေဇာတိမေႏၲာပိ နရာ တေပယ်ဳံ (သု၊ နိ၊ ၃၅ဝ)]။
 ၁၂၇၈။ ''ဓီရာ စ ပေဇၨာတကရာ ဘဝႏၲိ၊ တံ တံ အဟံ ဝီရ တေထဝ မေည။
 ဝိပႆိနံ ဇာနမုပါဂမိမွ၊ ပရိသာသု ေနာ အာဝိကေရာဟိ ကပၸံ။
 ၁၂၇၉။ ''ခိပၸံ ဂိရံ ဧရယ ဝဂၢဳ ဝဂၢဳံ၊ ဟံေသာဝ ပဂၢယွ သဏိကံ နိကူဇ။
 ဗိႏၵဳႆေရန သုဝိကပၸိေတန၊ သေဗၺဝ ေတ ဥဇၨဳဂတာ သုေဏာမ။
 ၁၂၈ဝ။ ''ပဟီနဇာတိမရဏံ အေသသံ၊ နိဂၢယွ ေဓါနံ ဝေဒႆာမိ [မူကြဲ-ပဋိေဝဒိယာမိ (သီ၊ က၊)] ဓမၼံ။
 န ကာမကာေရာ ဟိ [မူကြဲ-ေဟာတိ (သီ၊ က၊)] ပုထုဇၨနာနံ၊ သေခၤယ်ကာေရာ စ [မူကြဲ-ဝ (ဗဟူသု)] တထာဂတာနံ။
 ၁၂၈၁။ ''သမၸႏၷေဝယ်ာကရဏံ တေဝဒံ၊ သမုဇၨဳပညႆ သမုဂၢဟီတံ။
 အယမၪၨလိ ပစၧိေမာ သုပၸဏာမိေတာ၊ မာ ေမာဟယီ ဇာနမေနာမပည။
 ၁၂၈၂။ ''ပေရာပရံ အရိယဓမၼံ ဝိဒိတြာ၊ မာ ေမာဟယီ ဇာနမေနာမဝီရိယ။
 ဝါရႎ ယထာ ဃမၼနိ ဃမၼတေတၱာ၊ ဝါစာဘိကခၤါမိ သုတံ ပဝႆ။
 ၁၂၈၃။ ''ယဒတၳိကံ ျဗဟၼစရိယံ အစရီ၊ ကပၸါယေနာ ကစၥိႆတံ အေမာဃံ။
 နိဗၺာယိ ေသာ အာဒု သဥပါဒိေသေသာ [မူကြဲ-အႏုပါဒိေသသာ (သီ)] အႏုပါဒိေသေသာ (က)] ယထာ ဝိမုေတၱာ အဟု တံ သုေဏာမ။
 ၁၂၈၄။ '''အေစၧစၧိ (ေထရဂါထာ၊၃၅) တဏွံ ဣဓ နာမ႐ူေပ၊
 (ဣတိ ဘဂဝါ) ကဏွႆ ေသာတံ ဒီဃရတၱာႏုသယိတံ။
 အတာရိ ဇာတႎ မရဏံ အေသသံ'၊ ဣစၥျဗဝိ ဘဂဝါ ပၪၥေသေ႒ာ။
 ၁၂၈၅။ ''ဧသ သုတြာ ပသီဒါမိ၊ ဝေစာ ေတ ဣသိသတၱမ။
 အေမာဃံ ကိရ ေမ ပု႒ံ၊ န မံ ဝေၪၥသိ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၁၂၈၆။ ''ယထာ ဝါဒီ တထာ ကာရီ၊ အဟု ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။
 အေစၧစၧိ မစၥဳေနာ ဇာလံ၊ တတံ မာယာဝိေနာ ဒဠႇံ။
 ၁၂၈၇။ ''အဒၵသ ဘဂဝါ အာဒႎ၊ ဥပါဒါနႆ ကပၸိေယာ။
 အစၥဂါ ဝတ ကပၸါေနာ၊ မစၥဳေဓယ်ံ သုဒုတၱရံ။
 ၁၂၈၈။ ''တံ ေဒဝေဒဝံ ဝႏၵာမိ၊ ပုတၱံ ေတ ဒြိပဒုတၱမ။
 အႏုဇာတံ မဟာဝီရံ၊ နာဂံ နာဂႆ ၾသရသ''ႏၲိ။
ဣတၳံ သုဒံ အာယသၼာ ဝဂႌေသာ ေထေရာ ဂါထာေယာ
 အဘာသိတၳာတိ။
မဟာနိပါေတာ နိ႒ိေတာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 သတၱတိမွိ နိပါတမွိ၊ ဝဂႌေသာ ပဋိဘာဏဝါ။
 ဧေကာဝ ေထေရာ နတၳေညာ၊ ဂါထာေယာ ဧကသတၱတီတိ။
နိ႒ိတာ ေထရဂါထာေယာ။
 တၾတဳဒၵါနံ --
 သဟႆံ ေဟာႏၲိ တာ ဂါထာ၊ တီဏိ သ႒ိသတာနိ စ။
 ေထရာ စ ေဒြ သတာ သ႒ိ၊ စတၱာေရာ စ ပကာသိတာ။
 သီဟနာဒံ နဒိတြာန၊ ဗုဒၶပုတၱာ အနာသဝါ။
 ေခမႏၲံ ပါပုဏိတြာန၊ အဂၢိခႏၶာဝ နိဗၺဳတာတိ။
ေထရဂါထာပါဠိ နိ႒ိတာ။

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]