ခုဒၵကနိကာေယ ခုဒၵကပါဌပါဠိ

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

ခုဒၵကနိကာေယ

ခုဒၵကပါဌပါဠိ

၁။ သရဏတၱယံ

ဗုဒၶံ (ခုဒၵကပါဌ၊၁) သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

ဒုတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

တတိယမၸိ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

သရဏတၱယံ [မူကြဲ-သရဏဂမနံ နိ႒ိတံ (သ်ာ၊)] နိ႒ိတံ။

၂။ ဒသသိကၡာပဒံ

၁။ ပါဏာတိပါတာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ [မူကြဲ-ေဝရမဏီသိကၡာပဒံ (သီ၊ သ်ာ၊)] သမာဒိယာမိ။

၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၃။ အျဗဟၼစရိယာ (ခုဒၵကပါဌ၊၂) ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၄။ မုသာဝါဒါ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၅။ သုရာေမရယမဇၨပမာဒ႒ာနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၆။ ဝိကာလေဘာဇနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၇။ နစၥ-ဂီတ-ဝါဒိတ-ဝိသူကဒႆနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၈။ မာလာ-ဂႏၶ-ဝိေလပန-ဓာရဏ-မ႑န-ိဘူသန႒ာနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၉။ ဥစၥာသယန-မဟာသယနာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၁ဝ။ ဇာတ႐ူပ-ရဇတပဋိဂၢဟဏာ ေဝရမဏီ-သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဒသသိကၡာပဒံ [မူကြဲ-ဒသသိကၡာပဒံ နိ႒ိတံ (သ်ာ၊)] နိ႒ိတံ။

၃။ ဒြတၱႎသာကာေရာ

အတၳိ ဣမသၼႎ ကာေယ --

ေကသာ ေလာမာ နခါ ဒႏၲာ တေစာ၊

မံသံ ႏွာ႐ု [မူကြဲ-နဟာ႐ု (သီ၊ ပီ)] နဟာ႐ူ (သ်ာ၊ ကံ၊)] အ႒ိ [မူကြဲ-အ႒ီ (သ်ာ၊ ကံ)] အ႒ိမိၪၨံ ဝကၠံ၊

ဟဒယံ ယကနံ ကိေလာမကံ ပိဟကံ ပပၹာသံ၊

အႏၲံ အႏၲဂုဏံ ဥဒရိယံ ကရီသံ မတၳလုဂႍ [မူကြဲ-( ) သဗၺတၳ နတၳိ၊ အ႒ကထာ စ ဒြတၱႎသသခ်ၤာ စ မနသိ ကာတဗၺာ]၊

ပိတၱံ ေသမွံ ပုေဗၺာ ေလာဟိတံ ေသေဒါ ေမေဒါ၊

အႆု ဝသာ ေခေဠာ သိဃၤာဏိကာ လသိကာ မုတၱႏၲိ [မူကြဲ-မုတၱံ၊ မတၳေက မတၳလုဂၤႏၲိ (သ်ာ)]

ဒြတၱႎသာကာေရာ နိ႒ိေတာ။

၄။ ကုမာရပဥႇာ

၁။ ''ဧကံ (ခုဒၵကပါဌ၊၃) နာမ ကႎ''? ''သေဗၺ သတၱာ အာဟာရ႒ိတိကာ''။

၂။ ''ေဒြ နာမ ကႎ''? ''နာမၪၥ ႐ူပၪၥ''။

၃။ ''တီဏိ နာမ ကႎ''? ''တိေႆာ ေဝဒနာ''။

၄။ ''စတၱာရိ နာမ ကႎ''? ''စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ''။

၅။ ''ပၪၥ နာမ ကႎ''? ''ပၪၥဳပါဒါနကၡႏၶာ''။

၆။ ''ဆ နာမ ကႎ''? ''ဆ အဇၩတၱိကာနိ အာယတနာနိ''။

၇။ ''သတၱ နာမ ကႎ''? ''သတၱ ေဗာဇၩဂၤါ''။

၈။ ''အ႒ နာမ ကႎ''? ''အရိေယာ အ႒ဂႋေကာ မေဂၢါ''။

၉။ ''နဝ နာမ ကႎ''? ''နဝ သတၱာဝါသာ''။

၁ဝ။ ''ဒသ နာမ ကႎ''? ''ဒသဟေဂၤဟိ သမႏၷာဂေတာ 'အရဟာ'တိ ဝုစၥတီ''တိ။

ကုမာရပဥႇာ နိ႒ိတာ။

၅။ မဂၤလသုတၱံ

၁။ ဧဝံ ေမ သုတံ -- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတၳိယံ ဝိဟရတိ ေဇတဝေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထ ေခါ အညတရာ ေဒဝတာ အဘိကၠႏၲာယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၲဝဏၰာ ေကဝလကပၸံ ေဇတဝနံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ ဘဂဝႏၲံ အဘိဝါေဒတြာ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ ဂါထာယ အဇၩဘာသိ --

၂။ ''ဗဟူ ေဒဝါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲယုံ။

အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလမုတၱမံ''။

၃။ ''အေသဝနာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနၪၥ ေသဝနာ။

ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ [မူကြဲ-ပူဇနီယာနံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)] ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၄။ ''ပတိ႐ူပေဒသဝါေသာ (ခုဒၵကပါဌ၊၄) စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ။

အတၱသမၼာပဏိဓိ [မူကြဲ-အတၳသမၼာပဏီဓီ (ကတၳစိ)] စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၅။ ''ဗာဟုသစၥၪၥ သိပၸၪၥ၊ ဝိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ။

သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၆။ ''မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။

အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၇။ ''ဒါနၪၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနၪၥ သဂၤေဟာ။

အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၈။ ''အာရတီ ဝိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။

အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၉။ ''ဂါရေဝါ စ နိဝါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတညဳတာ။

ကာေလန ဓမၼႆဝနံ [မူကြဲ-ဓမၼႆာဝဏံ (က၊ သီ)] ဓမၼသဝနံ (က၊ သီ)] ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁ဝ။ ''ခႏၲီ စ ေသာဝစႆတာ၊ သမဏာနၪၥ ဒႆနံ။

ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၁။ ''တေပါ စ ျဗဟၼစရိယၪၥ၊ အရိယသစၥာန ဒႆနံ။

နိဗၺာနသစၧိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၂။ ''ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ။

အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၃။ ''ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳမပရာဇိတာ။

သဗၺတၳ ေသာတၳႎ ဂစၧႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလမုတၱမ''ႏၲိ။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။

၆။ ရတနသုတၱံ

၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ [မူကြဲ-ဘူမာနိ (က၊)] ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။

သေဗၺဝ ဘူတာ သုမနာ ဘဝႏၲဳ၊ အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။

၂။ တသၼာ (ခုဒၵကပါဌ၊၅) ဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ၊ ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ။

ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၲိ ေယ ဗလႎ၊ တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

၃။ ယံ ကိၪၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။

န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။

ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၄။ ခယံ ဝိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊ ယဒဇၩဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။

န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိၪၥိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။

ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၅။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိဝဏၰယီ သုစႎ၊ သမာဓိမာနႏၲရိကညမာဟု။

သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ဝိဇၨတိ၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။

ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၆။ ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊ စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။

ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာဝကာ၊ ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။

ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၇။ ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠႇန၊ နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။

ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ဝိဂယွ၊ လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတႎ [မူကြဲ-နိဗၺဳတိ (က၊)] ဘုၪၨမာနာ။

ဣဒမၸိ (ခုဒၵကပါဌ၊၆) သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၈။ ယထိႏၵခီေလာ ပထဝိႆိေတာ [မူကြဲ-ပဌဝိႆိေတာ (က၊ သီ)] ပထဝႎသိေတာ (က၊ သိ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] သိယာ၊ စတုဗ႓ိ ဝါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။

တထူပမံ သပၸဳရိသံ ဝဒါမိ၊ ေယာ အရိယသစၥာနိ အေဝစၥ ပႆတိ။

ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၉။ ေယ အရိယသစၥာနိ ဝိဘာဝယႏၲိ၊ ဂမ႓ီရပေညန သုေဒသိတာနိ။

ကိၪၥာပိ ေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၱာ၊ န ေတ ဘဝံ အ႒မမာဒိယႏၲိ။

ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁ဝ။ သဟာဝႆ ဒႆနသမၸဒါယ [မူကြဲ-သဟာဝသဒၵႆနသမၸဒါယ (က)] တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘဝႏၲိ။

သကၠာယဒိ႒ီ ဝိစိကိစၧိတၪၥ၊ သီလဗၺတံ ဝါပိ ယဒတၳိ ကိၪၥိ။

၁၁။ စတူဟပါေယဟိ စ ဝိပၸမုေတၱာ၊ ဆစၥာဘိဌာနာနိ [မူကြဲ-ဆ စာဘိဌာနာနိ (သီ၊ သ်ာ၊)] အဘဗၺ ကာတုံ [မူကြဲ-အဘေဗၺာ ကာတုံ (သီ)]

ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၂။ ကိၪၥာပိ ေသာ ကမၼ [မူကြဲ-ကမၼံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ကေရာတိ ပါပကံ၊ ကာေယန ဝါစာ ဥဒ ေစတသာ ဝါ။

အဘဗၺ [မူကြဲ-အဘေဗၺာ (ဗဟူသု)] ေသာ တႆ ပဋိစၧဒါယ [မူကြဲ-ပဋိစၧာဒါယ (သီ)] အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ဝုတၱာ။

ဣဒမၸိ (ခုဒၵကပါဌ၊၇) သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၃။ ဝနပၸဂုေမၺ ယထ [မူကြဲ-ယထာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဖုႆိတေဂၢ၊ ဂိမွာနမာေသ ပဌမသၼႎ [မူကြဲ-ပဌမသၼိ (?)] ဂိေမွ။

တထူပမံ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ [မူကြဲ-အေဒသယီ (သီ)] နိဗၺာနဂါမႎ ပရမံ ဟိတာယ။

ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၄။ ဝေရာ ဝရညဴ ဝရေဒါ ဝရာဟေရာ၊ အႏုတၱေရာ ဓမၼဝရံ အေဒသယိ။

ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၅။ ခီဏံ ပုရာဏံ နဝ နတၳိ သမ႓ဝံ၊ ဝိရတၱစိတၱာယတိေက ဘဝသၼႎ။

ေတ ခီဏဗီဇာ အဝိ႐ူဠႇိဆႏၵာ၊ နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထာယံ [မူကြဲ-ယထယံ (က၊)] ပဒီေပါ။

ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊ ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၆။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။

တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ၊ ဗုဒၶံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၇။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။

တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ၊ ဓမၼံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၈။ ယာနီဓ (ခုဒၵကပါဌ၊၈) ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊ ဘုမၼာနိ ဝါ ယာနိ ဝ အႏၲလိေကၡ။

တထာဂတံ ေဒဝမႏုႆပူဇိတံ၊ သံဃံ နမႆာမ သုဝတၳိ ေဟာတူတိ။

ရတနသုတၱံ နိ႒ိတံ။

၇။ တိေရာကု႗သုတၱံ

၁။ တိေရာကုေ႗သု တိ႒ႏၲိ၊ သႏၶိသိဃၤာဋေကသု စ။

ဒြါရဗာဟာသု တိ႒ႏၲိ၊ အာဂႏ႖ာန သကံ ဃရံ။

၂။ ပဟူေတ အႏၷပါနမွိ၊ ခဇၨေဘာေဇၨ ဥပ႒ိေတ။

န ေတသံ ေကာစိ သရတိ၊ သတၱာနံ ကမၼပစၥယာ။

၃။ ဧဝံ ဒဒႏၲိ ဉာတီနံ၊ ေယ ေဟာႏၲိ အႏုကမၸကာ။

သုစႎ ပဏီတံ ကာေလန၊ ကပၸိယံ ပါနေဘာဇနံ။

ဣဒံ ေဝါ ဉာတီနံ ေဟာတု၊ သုခိတာ ေဟာႏၲဳ ဉာတေယာ။

၄။ ေတ စ တတၳ သမာဂႏ႖ာ၊ ဉာတိေပတာ သမာဂတာ။

ပဟူေတ အႏၷပါနမွိ၊ သကၠစၥံ အႏုေမာဒေရ။

၅။ စိရံ ဇီဝႏၲဳ ေနာ ဉာတီ၊ ေယသံ ေဟတု လဘာမေသ။

အမွာကၪၥ ကတာ ပူဇာ၊ ဒါယကာ စ အနိပၹလာ။

၆။ န ဟိ တတၳ ကသိ [မူကြဲ-ကသီ (သီ၊)] အတၳိ၊ ေဂါရေကၡတၳ န ဝိဇၨတိ။

ဝဏိဇၨာ တာဒိသီ နတၳိ၊ ဟိရေညန ကေယာကယံ [မူကြဲ-ကယာကၠယံ (သီ)] ကယာ ကယံ (သ်ာ)]

ဣေတာ ဒိေႏၷန ယာေပႏၲိ၊ ေပတာ ကာလကၤတာ [မူကြဲ-ကာလကတာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊)] တဟႎ။

၇။ ဥႏၷေမ ဥဒကံ ဝု႒ံ၊ ယထာ နိႏၷံ ပဝတၱတိ။

ဧဝေမဝ ဣေတာ ဒိႏၷံ၊ ေပတာနံ ဥပကပၸတိ။

၈။ ယထာ ဝါရိဝဟာ ပူရာ၊ ပရိပူေရႏၲိ သာဂရံ။

ဧဝေမဝ ဣေတာ ဒိႏၷံ၊ ေပတာနံ ဥပကပၸတိ။

၉။ အဒါသိ (ခုဒၵကပါဌ၊၉) ေမ အကာသိ ေမ၊ ဉာတိမိတၱာ [မူကြဲ-ဉာတိ မိေတၱာ (?)] သခါ စ ေမ။

ေပတာနံ ဒကၡိဏံ ဒဇၨာ၊ ပုေဗၺ ကတမႏုႆရံ။

၁ဝ။ န ဟိ ႐ုဏၰံ ဝါ ေသာေကာ ဝါ၊ ယာ စညာ ပရိေဒဝနာ။

န တံ ေပတာနမတၳာယ၊ ဧဝံ တိ႒ႏၲိ ဉာတေယာ။

၁၁။ အယၪၥ ေခါ ဒကၡိဏာ ဒိႏၷာ၊ သံဃမွိ သုပၸတိ႒ိတာ။

ဒီဃရတၱံ ဟိတာယႆ၊ ဌာနေသာ ဥပကပၸတိ။

၁၂။ ေသာ ဉာတိဓေမၼာ စ အယံ နိဒႆိေတာ၊ ေပတာန ပူဇာ စ ကတာ ဥဠာရာ။

ဗလၪၥ ဘိကၡဴနမႏုပၸဒိႏၷံ [မူကြဲ-။ မႏုပၸဒိႏၷဝါ (က)] တုေမွဟိ ပုညံ ပသုတံ အနပၸကႏၲိ။

တိေရာကု႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။

၈။ နိဓိက႑သုတၱံ

၁။ နိဓႎ နိေဓတိ ပုရိေသာ၊ ဂမ႓ီေရ ၾသဒကႏၲိေက။

အေတၳ ကိေစၥ သမုပၸေႏၷ၊ အတၳာယ ေမ ဘဝိႆတိ။

၂။ ရာဇေတာ ဝါ ဒု႐ုတၱႆ၊ ေစာရေတာ ပီဠိတႆ ဝါ။

ဣဏႆ ဝါ ပေမာကၡာယ၊ ဒုဗ႓ိေကၡ အာပဒါသု ဝါ။

ဧတဒတၳာယ ေလာကသၼႎ၊ နိဓိ နာမ နိဓီယတိ။

၃။ တာဝႆုနိဟိေတာ [မူကြဲ-တာဝ သုနိဟိေတာ (သီ၊)] သေႏၲာ၊ ဂမ႓ီေရ ၾသဒကႏၲိေက။

န သေဗၺာ သဗၺဒါ ဧဝ၊ တႆ တံ ဥပကပၸတိ။

၄။ နိဓိ ဝါ ဌာနာ စဝတိ၊ သညာ ဝါႆ ဝိမုယွတိ။

နာဂါ ဝါ အပနာေမႏၲိ၊ ယကၡာ ဝါပိ ဟရႏၲိ နံ။

၅။ အပၸိယာ ဝါပိ ဒါယာဒါ၊ ဥဒၶရႏၲိ အပႆေတာ။

ယဒါ ပုညကၡေယာ ေဟာတိ၊ သဗၺေမတံ ဝိနႆတိ။

၆။ ယႆ ဒါေနန သီေလန၊ သံယေမန ဒေမန စ။

နိဓီ သုနိဟိေတာ ေဟာတိ၊ ဣတၳိယာ ပုရိသႆ ဝါ။

၇။ ေစတိယမွိ (ခုဒၵကပါဌ၊၁ဝ) စ သံေဃ ဝါ၊ ပုဂၢေလ အတိထီသု ဝါ။

မာတရိ ပိတရိ စာပိ [မူကြဲ-ဝါပိ (သ်ာ၊ ကံ)] အေထာ ေဇ႒မွိ ဘာတရိ။

၈။ ဧေသာ နိဓိ သုနိဟိေတာ၊ အေဇေယ်ာ အႏုဂါမိေကာ။

ပဟာယ ဂမနီေယသု၊ ဧတံ အာဒါယ ဂစၧတိ။

၉။ အသာဓာရဏမေညသံ၊ အေစာရာဟရေဏာ နိဓိ။

ကယိရာထ ဓီေရာ ပုညာနိ၊ ေယာ နိဓိ အႏုဂါမိေကာ။

၁ဝ။ ဧသ ေဒဝမႏုႆာနံ၊ သဗၺကာမဒေဒါ နိဓိ။

ယံ ယေဒဝါဘိပေတၳႏၲိ၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၁။ သုဝဏၰတာ သုသရတာ၊ သုသဏၭာနာ သု႐ူပတာ [မူကြဲ-သုသဏၭာနသု႐ူပတာ (သီ)] သုသဏၭာနံ သု႐ူပတာ (သ်ာ၊ ကံ)]

အာဓိပစၥပရိဝါေရာ၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၂။ ပေဒသရဇၨံ ဣႆရိယံ၊ စကၠဝတၱိသုခံ ပိယံ။

ေဒဝရဇၨမၸိ ဒိေဗၺသု၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၃။ မာႏုႆိကာ စ သမၸတၱိ၊ ေဒဝေလာေက စ ယာ ရတိ။

ယာ စ နိဗၺာနသမၸတၱိ၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၄။ မိတၱသမၸဒမာဂမၼ၊ ေယာနိေသာဝ [မူကြဲ-ေယာနိေသာ ေဝ (သီ)] ေယာနိေသာ ေစ (သ်ာ)] ေယာနိေသာ စ (?)] ပယုၪၨေတာ။

ဝိဇၨာ ဝိမုတၱိ ဝသီဘာေဝါ၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၅။ ပဋိသမ႓ိဒါ ဝိေမာကၡာ စ၊ ယာ စ သာဝကပါရမီ။

ပေစၥကေဗာဓိ ဗုဒၶဘူမိ၊ သဗၺေမေတန လဗ႓တိ။

၁၆။ ဧဝံ မဟတၳိကာ ဧသာ၊ ယဒိဒံ ပုညသမၸဒါ။

တသၼာ ဓီရာ ပသံသႏၲိ၊ ပ႑ိတာ ကတပုညတႏၲိ။

နိဓိက႑သုတၱံ နိ႒ိတံ။

၉။ ေမတၱသုတၱံ

၁။ ကရဏီယမတၳကုသေလန၊ ယႏၲသႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။

သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ [မူကြဲ-သူဇူ (သီ၊)] စ၊ သုဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။

၂။ သႏၲဳႆေကာ (ခုဒၵကပါဌ၊၁၁) စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။

သႏၲိႁႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ အပၸဂေဗ႓ာ ကုေလသြနႏုဂိေဒၶါ။

၃။ န စ ခုဒၵမာစေရ ကိၪၥိ၊ ေယန ဝိညဴ ပေရ ဥပဝေဒယ်ဳံ။

သုခိေနာဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သဗၺသတၱာ [မူကြဲ-သေဗၺ သတၱာ (သီ၊ သ်ာ၊)] ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၄။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ တသာ ဝါ ထာဝရာ ဝနဝေသသာ။

ဒီဃာ ဝါ ေယဝ မဟႏၲာ [မူကြဲ-မဟႏၲ (?)]၊ မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။

၅။ ဒိ႒ာ ဝါ ေယဝ အဒိ႒ာ [မူကြဲ-အဒိ႒ (?)]၊ ေယ ဝ [မူကြဲ-ေယ စ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။

ဘူတာ ဝ [မူကြဲ-ဝါ (သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊ က၊)] သမ႓ေဝသီ ဝ [မူကြဲ-ဝါ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)] သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။

၆။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကၪၥိ [မူကြဲ-နံ ကၪၥိ (သီ၊ ပီ)] နံ ကိၪၥိ (သ်ာ)] န ကိၪၥိ (က)]

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသညာ၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။

၇။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱမာယုသာ ဧကပုတၱမႏုရေကၡ။

ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။

၈။ ေမတၱၪၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။

ဥဒၶံ အေဓါ စ တိရိယၪၥ၊ အသမၺာဓံ အေဝရမသပတၱံ။

၉။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ [မူကြဲ-ဝါ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)] သယာေနာ ယာဝတာႆ ဝိတမိေဒၶါ [မူကြဲ-ဝိဂတမိေဒၶါ (ဗဟူသု)]။

ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊ ျဗဟၼေမတံ ဝိဟာရမိဓမာဟု။

၁ဝ။ ဒိ႒ိၪၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။

ကာေမသု ဝိနယ [မူကြဲ-ဝိေနယ် (သီ၊)] ေဂဓံ၊ န ဟိ ဇာတုဂၢဗ႓ေသယ် ပုန ေရတီတိ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ခုဒၵကပါဌပါဠိ နိ႒ိတာ။


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]