ခုဒၵကနိကာေယ ဓမၼပဒပါဠိ

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
ခုဒၵကနိကာေယ
ဓမၼပဒပါဠိ
၁။ ယမကဝေဂၢါ
 ၁။ မေနာပုဗၺဂၤမာ (ဓမၼပဒ၊၁၃) ဓမၼာ၊ မေနာေသ႒ာ မေနာမယာ။
 မနသာ ေစ ပဒုေ႒န၊ ဘာသတိ ဝါ ကေရာတိ ဝါ။
 တေတာ နံ ဒုကၡမေႏြတိ၊ စကၠံဝ ဝဟေတာ ပဒံ။
 ၂။ မေနာပုဗၺဂၤမာ ဓမၼာ၊ မေနာေသ႒ာ မေနာမယာ။
 မနသာ ေစ ပသေႏၷန၊ ဘာသတိ ဝါ ကေရာတိ ဝါ။
 တေတာ နံ သုခမေႏြတိ၊ ဆာယာဝ အနပါယိနီ [မူကြဲ-အႏုပါယိနီ (က)]
 ၃။ အေကၠာစၧိ မံ အဝဓိ မံ၊ အဇိနိ [မူကြဲ-အဇိနီ (?)] မံ အဟာသိ ေမ။
 ေယ စ တံ ဥပနယွႏၲိ၊ ေဝရံ ေတသံ န သမၼတိ။
 ၄။ အေကၠာစၧိ မံ အဝဓိ မံ၊ အဇိနိ မံ အဟာသိ ေမ။
 ေယ စ တံ ႏုပနယွႏၲိ၊ ေဝရံ ေတသူပသမၼတိ။
 ၅။ န (ဓမၼပဒ၊၁၄) ဟိ ေဝေရန ေဝရာနိ၊ သမၼႏၲီဓ ကုဒါစနံ။
 အေဝေရန စ သမၼႏၲိ၊ ဧသ ဓေမၼာ သနႏၲေနာ။
 ၆။ ပေရ စ န ဝိဇာနႏၲိ၊ မယေမတၳ ယမာမေသ။
 ေယ စ တတၳ ဝိဇာနႏၲိ၊ တေတာ သမၼႏၲိ ေမဓဂါ။
 ၇။ သုဘာႏုပႆႎ ဝိဟရႏၲံ၊ ဣႁႏၵိေယသု အသံဝုတံ။
 ေဘာဇနမွိ စာမတၱညဳံ၊ ကုသီတံ ဟီနဝီရိယံ။
 တံ ေဝ ပသဟတိ မာေရာ၊ ဝါေတာ ႐ုကၡံဝ ဒုဗၺလံ။
 ၈။ အသုဘာႏုပႆႎ ဝိဟရႏၲံ၊ ဣႁႏၵိေယသု သုသံဝုတံ။
 ေဘာဇနမွိ စ မတၱညဳံ၊ သဒၶံ အာရဒၶဝီရိယံ။
 တံ ေဝ နပၸသဟတိ မာေရာ၊ ဝါေတာ ေသလံဝ ပဗၺတံ။
 ၉။ အနိကၠသာေဝါ ကာသာဝံ၊ ေယာ ဝတၳံ ပရိဒဟိႆတိ။
 အေပေတာ ဒမသေစၥန၊ န ေသာ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၁ဝ။ ေယာ စ ဝႏၲကသာဝႆ၊ သီေလသု သုသမာဟိေတာ။
 ဥေပေတာ ဒမသေစၥန၊ သ ေဝ ကာသာဝမရဟတိ။
 ၁၁။ အသာေရ သာရမတိေနာ၊ သာေရ စာသာရဒႆိေနာ။
 ေတ သာရံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊ မိစၧာသကၤပၸေဂါစရာ။
 ၁၂။ သာရၪၥ သာရေတာ ဉတြာ၊ အသာရၪၥ အသာရေတာ။
 ေတ သာရံ အဓိဂစၧႏၲိ၊ သမၼာသကၤပၸေဂါစရာ။
 ၁၃။ ယထာ အဂါရံ ဒုစၧႏၷံ၊ ဝု႒ီ သမတိဝိဇၩတိ။
 ဧဝံ အဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ သမတိဝိဇၩတိ။
 ၁၄။ ယထာ (ဓမၼပဒ၊၁၅) အဂါရံ သုဆႏၷံ၊ ဝု႒ီ န သမတိဝိဇၩတိ။
 ဧဝံ သုဘာဝိတံ စိတၱံ၊ ရာေဂါ န သမတိဝိဇၩတိ။
 ၁၅။ ဣဓ ေသာစတိ ေပစၥ ေသာစတိ၊ ပါပကာရီ ဥဘယတၳ ေသာစတိ။
 ေသာ ေသာစတိ ေသာ ဝိဟညတိ၊ ဒိသြာ ကမၼကိလိ႒မတၱေနာ။
 ၁၆။ ဣဓ ေမာဒတိ ေပစၥ ေမာဒတိ၊ ကတပုေညာ ဥဘယတၳ ေမာဒတိ။
 ေသာ ေမာဒတိ ေသာ ပေမာဒတိ၊ ဒိသြာ ကမၼဝိသုဒၶိမတၱေနာ။
 ၁၇။ ဣဓ တပၸတိ ေပစၥ တပၸတိ၊ ပါပကာရီ [မူကြဲ-ပါပကာရိ (?)] ဥဘယတၳ တပၸတိ။
 ''ပါပံ ေမ ကတ''ႏၲိ တပၸတိ၊ ဘိေယ်ာ [မူကြဲ-ဘီေယာ (သီ၊)] တပၸတိ ဒုဂၢတႎ ဂေတာ။
 ၁၈။ ဣဓ နႏၵတိ ေပစၥ နႏၵတိ၊ ကတပုေညာ ဥဘယတၳ နႏၵတိ။
 ''ပုညံ ေမ ကတ''ႏၲိ နႏၵတိ၊ ဘိေယ်ာ နႏၵတိ သုဂၢတႎ ဂေတာ။
 ၁၉။ ဗဟုမၸိ ေစ သံဟိတ [မူကြဲ-သဟိတံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ဘာသမာေနာ၊ န တကၠေရာ ေဟာတိ နေရာ ပမေတၱာ။
 ေဂါေပါဝ (ဓမၼပဒ၊၁၆) ဂါေဝါ ဂဏယံ ပေရသံ၊ န ဘာဂဝါ သာမညႆ ေဟာတိ။
 ၂ဝ။ အပၸမၸိ ေစ သံဟိတ ဘာသမာေနာ၊ ဓမၼႆ ေဟာတိ [မူကြဲ-ေဟာတီ (သီ၊ ပီ၊)] အႏုဓမၼစာရီ။
 ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ ပဟာယ ေမာဟံ၊ သမၼပၸဇာေနာ သုဝိမုတၱစိေတၱာ။
 အႏုပါဒိယာေနာ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သ ဘာဂဝါ သာမညႆ ေဟာတိ။
ယမကဝေဂၢါ ပဌေမာ နိ႒ိေတာ။
၂။ အပၸမာဒဝေဂၢါ
 ၂၁။ အပၸမာေဒါ အမတပဒံ [မူကြဲ-အမတံ ပဒံ (က)] ပမာေဒါ မစၥဳေနာ ပဒံ။
 အပၸမတၱာ န မီယႏၲိ၊ ေယ ပမတၱာ ယထာ မတာ။
 ၂၂။ ဧဝံ [မူကြဲ-ဧတံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ဝိေသသေတာ ဉတြာ၊ အပၸမာဒမွိ ပ႑ိတာ။
 အပၸမာေဒ ပေမာဒႏၲိ၊ အရိယာနံ ေဂါစေရ ရတာ။
 ၂၃။ ေတ စ်ာယိေနာ သာတတိကာ၊ နိစၥံ ဒဠႇပရကၠမာ။
 ဖုသႏၲိ ဓီရာ နိဗၺာနံ၊ ေယာဂေကၡမံ အႏုတၱရံ။
 ၂၄။ ဥ႒ာနဝေတာ သတီမေတာ [မူကြဲ-သတိမေတာ (သီ၊ သ်ာ၊ က)] သုစိကမၼႆ နိသမၼကာရိေနာ။
 သညတႆ ဓမၼဇီဝိေနာ၊ အပၸမတၱႆ [မူကြဲ-အပမတၱႆ (?)] ယေသာဘိဝၯတိ။
 ၂၅။ ဥ႒ာေနနပၸမာေဒန (ဓမၼပဒ၊၁၇၊ သံယေမန ဒေမန စ။
 ဒီပံ ကယိရာထ ေမဓာဝီ၊ ယံ ၾသေဃာ နာဘိကီရတိ။
 ၂၆။ ပမာဒမႏုယုၪၨႏၲိ၊ ဗာလာ ဒုေမၼဓိေနာ ဇနာ။
 အပၸမာဒၪၥ ေမဓာဝီ၊ ဓနံ ေသ႒ံဝ ရကၡတိ။
 ၂၇။ မာ ပမာဒမႏုယုေၪၨထ၊ မာ ကာမရတိသႏၴဝံ [မူကြဲ-သႏၶဝံ (က)]။
 အပၸမေတၱာ ဟိ စ်ာယေႏၲာ၊ ပေပၸါတိ ဝိပုလံ သုခံ။
 ၂၈။ ပမာဒံ အပၸမာေဒန၊ ယဒါ ႏုဒတိ ပ႑ိေတာ။
 ပညာပါသာဒမာ႐ုယွ၊ အေသာေကာ ေသာကိနႎ ပဇံ။
 ပဗၺတေ႒ာဝ ဘူမေ႒ [မူကြဲ-ဘုမၼေ႒ (သီ၊ သ်ာ)] ဓီေရာ ဗာေလ အေဝကၡတိ။
 ၂၉။ အပၸမေတၱာ ပမေတၱသု၊ သုေတၱသု ဗဟုဇာဂေရာ။
 အဗလႆံဝ သီဃေႆာ၊ ဟိတြာ ယာတိ သုေမဓေသာ။
 ၃ဝ။ အပၸမာေဒန မဃဝါ၊ ေဒဝါနံ ေသ႒တံ ဂေတာ။
 အပၸမာဒံ ပသံသႏၲိ၊ ပမာေဒါ ဂရဟိေတာ သဒါ။
 ၃၁။ အပၸမာဒရေတာ ဘိကၡဳ၊ ပမာေဒ ဘယဒႆိ ဝါ။
 သံေယာဇနံ အဏုံ ထူလံ၊ ဍဟံ အဂၢီဝ ဂစၧတိ။
 ၃၂။ အပၸမာဒရေတာ ဘိကၡဳ၊ ပမာေဒ ဘယဒႆိ ဝါ။
 အဘေဗၺာ ပရိဟာနာယ၊ နိဗၺာနေႆဝ သႏၲိေက။
အပၸမာဒဝေဂၢါ ဒုတိေယာ နိ႒ိေတာ။
၃။ စိတၱဝေဂၢါ
 ၃၃။ ဖႏၵနံ (ဓမၼပဒ၊၁၈) စပလံ စိတၱံ၊ ဒူရကၡံ [မူကြဲ-ဒုရကၡံ (သဗၺတၳ)] ဒုႏၷိဝါရယံ။
 ဥဇုံ ကေရာတိ ေမဓာဝီ၊ ဥသုကာေရာဝ ေတဇနံ။
 ၃၄။ ဝါရိေဇာဝ ထေလ ခိေတၱာ၊ ၾသကေမာကတဥဗ႓ေတာ။
 ပရိဖႏၵတိဒံ စိတၱံ၊ မာရေဓယ်ံ ပဟာတေဝ။
 ၃၅။ ဒုႏၷိဂၢဟႆ လဟုေနာ၊ ယတၳကာမနိပါတိေနာ။
 စိတၱႆ ဒမေထာ သာဓု၊ စိတၱံ ဒႏၲံ သုခါဝဟံ။
 ၃၆။ သုဒုဒၵသံ သုနိပုဏံ၊ ယတၳကာမနိပါတိနံ။
 စိတၱံ ရေကၡထ ေမဓာဝီ၊ စိတၱံ ဂုတၱံ သုခါဝဟံ။
 ၃၇။ ဒူရဂၤမံ ဧကစရံ [မူကြဲ-ဧကစာရံ (က)] အသရီရံ ဂုဟာသယံ။
 ေယ စိတၱံ သံယေမႆႏၲိ၊ ေမာကၡႏၲိ မာရဗႏၶနာ။
 ၃၈။ အနဝ႒ိတစိတၱႆ၊ သဒၶမၼံ အဝိဇာနေတာ။
 ပရိပႅဝပသာဒႆ၊ ပညာ န ပရိပူရတိ။
 ၃၉။ အနဝႆုတစိတၱႆ၊ အနႏြာဟတေစတေသာ။
 ပုညပါပပဟီနႆ၊ နတၳိ ဇာဂရေတာ ဘယံ။
 ၄ဝ။ ကုမ႓ဴပမံ ကာယမိမံ ဝိဒိတြာ၊ နဂ႐ူပမံ စိတၱမိဒံ ဌေပတြာ။
 ေယာေဓထ မာရံ ပညာဝုေဓန၊ ဇိတၪၥ ရေကၡ အနိေဝသေနာ သိယာ။
 ၄၁။ အစိရံ (ဓမၼပဒ၊၁၉) ဝတယံ ကာေယာ၊ ပထဝႎ အဓိေသႆတိ။
 ဆုေဒၶါ အေပတဝိညာေဏာ၊ နိရတၳံဝ ကလိဂၤရံ။
 ၄၂။ ဒိေသာ ဒိသံ ယံ တံ ကယိရာ၊ ေဝရီ ဝါ ပန ေဝရိနံ။
 မိစၧာပဏိဟိတံ စိတၱံ၊ ပါပိေယာ [မူကြဲ-ပါပိယံ (?)] နံ တေတာ ကေရ။
 ၄၃။ န တံ မာတာ ပိတာ ကယိရာ၊ အေည ဝါပိ စ ဉာတကာ။
 သမၼာပဏိဟိတံ စိတၱံ၊ ေသယ်ေသာ နံ တေတာ ကေရ။
စိတၱဝေဂၢါ တတိေယာ နိ႒ိေတာ။
၄။ ပုပၹဝေဂၢါ
 ၄၄။ ေကာ ဣမံ [မူကြဲ-ေကာမံ (က၊)] ပထဝႎ ဝိေစႆတိ [မူကြဲ-ဝိေဇႆတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ယမေလာကၪၥ ဣမံ သေဒဝကံ။
 ေကာ ဓမၼပဒံ သုေဒသိတံ၊ ကုသေလာ ပုပၹမိဝ ပေစႆတိ [မူကြဲ-ပုပၹမိဝပၸေစႆတိ (က)]
 ၄၅။ ေသေခါ ပထဝႎ ဝိေစႆတိ၊ ယမေလာကၪၥ ဣမံ သေဒဝကံ။
 ေသေခါ ဓမၼပဒံ သုေဒသိတံ၊ ကုသေလာ ပုပၹမိဝ ပေစႆတိ။
 ၄၆။ ေဖဏူပမံ (ဓမၼပဒ၊၂ဝ) ကာယမိမံ ဝိဒိတြာ၊ မရီစိဓမၼံ အဘိသမၺဳဓာေနာ။
 ေဆတြာန မာရႆ ပပုပၹကာနိ [မူကြဲ-သပုပၹကာနိ (ဋီကာ)]၊ အဒႆနံ မစၥဳရာဇႆ ဂေစၧ။
 ၄၇။ ပုပၹာနိ ေဟဝ ပစိနႏၲံ၊ ဗ်ာသတၱမနသံ [မူကြဲ-ဗ်ာသတၱမာနသံ (က၊)] နရံ။
 သုတၱံ ဂါမံ မေဟာေဃာဝ၊ မစၥဳ အာဒါယ ဂစၧတိ။
 ၄၈။ ပုပၹာနိ ေဟဝ ပစိနႏၲံ၊ ဗ်ာသတၱမနသံ နရံ။
 အတိတၱေညဝ ကာေမသု၊ အႏၲေကာ ကု႐ုေတ ဝသံ။
 ၄၉။ ယထာပိ ဘမေရာ ပုပၹံ၊ ဝဏၰဂႏၶမေဟဌယံ [မူကြဲ-ဝဏၰဂႏၶမေပါဌယံ (က)]
 ပေလတိ ရသမာဒါယ၊ ဧဝံ ဂါေမ မုနီ စေရ။
 ၅ဝ။ န ပေရသံ ဝိေလာမာနိ၊ န ပေရသံ ကတာကတံ။
 အတၱေနာဝ အေဝေကၡယ်၊ ကတာနိ အကတာနိ စ။
 ၅၁။ ယထာပိ ႐ုစိရံ ပုပၹံ၊ ဝဏၰဝႏၲံ အဂႏၶကံ။
 ဧဝံ သုဘာသိတာ ဝါစာ၊ အဖလာ ေဟာတိ အကုဗၺေတာ။
 ၅၂။ ယထာပိ ႐ုစိရံ ပုပၹံ၊ ဝဏၰဝႏၲံ သုဂႏၶကံ [မူကြဲ-သဂႏၶကံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)]
 ဧဝံ သုဘာသိတာ ဝါစာ၊ သဖလာ ေဟာတိ ကုဗၺေတာ [မူကြဲ-သကုဗၺေတာ (သီ၊ ပီ)] ပကုဗၺေတာ (သီ၊ အ႒)] သုကုဗၺေတာ (သ်ာ၊ ကံ)]
 ၅၃။ ယထာပိ (ဓမၼပဒ၊၂၁) ပုပၹရာသိမွာ၊ ကယိရာ မာလာဂုေဏ ဗဟူ။
 ဧဝံ ဇာေတန မေစၥန၊ ကတၱဗၺံ ကုသလံ ဗဟုံ။
 ၅၄။ န ပုပၹဂေႏၶာ ပဋိဝါတေမတိ၊ န စႏၵနံ တဂရမလႅိကာ [မူကြဲ-တဂရမလႅိကာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)]
 သတၪၥ ဂေႏၶာ ပဋိဝါတေမတိ၊ သဗၺာ ဒိသာ သပၸဳရိေသာ ပဝါယတိ။
 ၅၅။ စႏၵနံ တဂရံ ဝါပိ၊ ဥပၸလံ အထ ဝႆိကီ။
 ဧေတသံ ဂႏၶဇာတာနံ၊ သီလဂေႏၶာ အႏုတၱေရာ။
 ၅၆။ အပၸမေတၱာ အယံ ဂေႏၶာ၊ ယြာယံ တဂရစႏၵနံ [မူကြဲ-ယာယံ တဂရစႏၵနီ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)]
 ေယာ စ သီလဝတံ ဂေႏၶာ၊ ဝါတိ ေဒေဝသု ဥတၱေမာ။
 ၅၇။ ေတသံ သမၸႏၷသီလာနံ၊ အပၸမာဒဝိဟာရိနံ။
 သမၼဒညာ ဝိမုတၱာနံ၊ မာေရာ မဂၢံ န ဝိႏၵတိ။
 ၅၈။ ယထာ သကၤာရဌာနသၼႎ [မူကြဲ-သကၤာရဓာနသၼႎ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)] ဥဇၩိတသၼႎ မဟာပေထ။
 ပဒုမံ တတၳ ဇာေယထ၊ သုစိဂႏၶံ မေနာရမံ။
 ၅၉။ ဧဝံ သကၤာရဘူေတသု၊ အႏၶဘူေတ [မူကြဲ-အႏၶီဘူေတ (က၊)] ပုထုဇၨေန။
 အတိေရာစတိ ပညာယ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။
ပုပၹဝေဂၢါ စတုေတၳာ နိ႒ိေတာ။
၅။ ဗာလဝေဂၢါ
 ၆ဝ။ ဒီဃာ (ဓမၼပဒ၊၂၂) ဇာဂရေတာ ရတၱိ၊ ဒီဃံ သႏၲႆ ေယာဇနံ။
 ဒီေဃာ ဗာလာနံ သံသာေရာ၊ သဒၶမၼံ အဝိဇာနတံ။
 ၆၁။ စရေၪၥ နာဓိဂေစၧယ်၊ ေသယ်ံ သဒိသမတၱေနာ။
 ဧကစရိယံ [မူကြဲ-ဧကစရိယံ (က၊)] ဒဠႇံ ကယိရာ၊ နတၳိ ဗာေလ သဟာယတာ။
 ၆၂။ ပုတၱာ မတၳိ ဓနမၼတၳိ [မူကြဲ-ပုတၱမတၳိ ဓနမတၳိ (က)] ဣတိ ဗာေလာ ဝိဟညတိ။
 အတၱာ ဟိ [မူကြဲ-အတၱာပိ (?)] အတၱေနာ နတၳိ၊ ကုေတာ ပုတၱာ ကုေတာ ဓနံ။
 ၆၃။ ေယာ ဗာေလာ မညတိ ဗာလ်ံ၊ ပ႑ိေတာ ဝါပိ ေတန ေသာ။
 ဗာေလာ စ ပ႑ိတမာနီ၊ သ ေဝ ''ဗာေလာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၆၄။ ယာဝဇီဝမၸိ ေစ ဗာေလာ၊ ပ႑ိတံ ပယိ႐ုပါသတိ။
 န ေသာ ဓမၼံ ဝိဇာနာတိ၊ ဒဗၺီ သူပရသံ ယထာ။
 ၆၅။ မုဟုတၱမပိ ေစ ဝိညဴ၊ ပ႑ိတံ ပယိ႐ုပါသတိ။
 ခိပၸံ ဓမၼံ ဝိဇာနာတိ၊ ဇိဝွါ သူပရသံ ယထာ။
 ၆၆။ စရႏၲိ ဗာလာ ဒုေမၼဓာ၊ အမိေတၱေနဝ အတၱနာ။
 ကေရာႏၲာ ပါပကံ ကမၼံ၊ ယံ ေဟာတိ ကဋဳကပၹလံ။
 ၆၇။ န (ဓမၼပဒ၊၂၃) တံ ကမၼံ ကတံ သာဓု၊ ယံ ကတြာ အႏုတပၸတိ။
 ယႆ အႆုမုေခါ ေရာဒံ၊ ဝိပါကံ ပဋိေသဝတိ။
 ၆၈။ တၪၥ ကမၼံ ကတံ သာဓု၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။
 ယႆ ပတီေတာ သုမေနာ၊ ဝိပါကံ ပဋိေသဝတိ။
 ၆၉။ မဓုဝါ [မူကြဲ-မဓုံ ဝါ (ဒီ၊ နိ၊ ဋီကာ ၁)] မညတိ ဗာေလာ၊ ယာဝ ပါပံ န ပစၥတိ။
 ယဒါ စ ပစၥတိ ပါပံ၊ ဗာေလာ [မူကြဲ-အထ ဗာေလာ (သီ၊ သ်ာ၊) အထ (?)] ဒုကၡံ နိဂစၧတိ။
 ၇ဝ။ မာေသ မာေသ ကုသေဂၢန၊ ဗာေလာ ဘုေၪၨယ် ေဘာဇနံ။
 န ေသာ သခၤါတဓမၼာနံ [မူကြဲ-သခၤတဓမၼာနံ (သီ၊ ပီ၊ က)] ကလံ အဂၣတိ ေသာဠသႎ။
 ၇၁။ န ဟိ ပါပံ ကတံ ကမၼံ၊ သဇၨဳ ခီရံဝ မုစၥတိ။
 ဍဟႏၲံ ဗာလမေႏြတိ၊ ဘသၼစၧေႏၷာဝ [မူကြဲ-ဘသၼာဆေႏၷာဝ (သီ၊ ပီ၊ က၊)] ပါဝေကာ။
 ၇၂။ ယာဝေဒဝ အနတၳာယ၊ ဉတၱံ [မူကြဲ-ဉာတံ (?)] ဗာလႆ ဇာယတိ။
 ဟႏၲိ ဗာလႆ သုကၠံသံ၊ မုဒၶမႆ ဝိပါတယံ။
 ၇၃။ အသႏၲံ ဘာဝနမိေစၧယ် [မူကြဲ-အသႏၲံ ဘာဝမိေစၧယ် (သ်ာ)] အသႏၲဘာဝနမိေစၧယ် (က)] ပုေရကၡာရၪၥ ဘိကၡဳသု။
 အာဝါေသသု စ ဣႆရိယံ၊ ပူဇာ ပရကုေလသု စ။
 ၇၄။ မေမဝ (ဓမၼပဒ၊၂၄) ကတ မညႏၲဳ၊ ဂိဟီပဗၺဇိတာ ဥေဘာ။
 မေမဝါတိဝသာ အႆု၊ ကိစၥာကိေစၥသု ကိသၼိစိ။
 ဣတိ ဗာလႆ သကၤေပၸါ၊ ဣစၧာ မာေနာ စ ဝၯတိ။
 ၇၅။ အညာ ဟိ လာဘူပနိသာ၊ အညာ နိဗၺာနဂါမိနီ။
 ဧဝေမတံ အဘိညာယ၊ ဘိကၡဳ ဗုဒၶႆ သာဝေကာ။
 သကၠာရံ နာဘိနေႏၵယ်၊ ဝိေဝကမႏုျဗဴဟေယ။
ဗာလဝေဂၢါ ပၪၥေမာ နိ႒ိေတာ။
၆။ ပ႑ိတဝေဂၢါ
 ၇၆။ နိဓီနံဝ ပဝတၱာရံ၊ ယံ ပေႆ ဝဇၨဒႆိနံ။
 နိဂၢယွဝါဒႎ ေမဓာဝႎ၊ တာဒိသံ ပ႑ိတံ ဘေဇ။
 တာဒိသံ ဘဇမာနႆ၊ ေသေယ်ာ ေဟာတိ န ပါပိေယာ။
 ၇၇။ ၾသဝေဒယ်ာႏုသာေသယ်၊ အသဗ႓ာ စ နိဝါရေယ။
 သတဥႇိ ေသာ ပိေယာ ေဟာတိ၊ အသတံ ေဟာတိ အပၸိေယာ။
 ၇၈။ န ဘေဇ ပါပေက မိေတၱ၊ န ဘေဇ ပုရိသာဓေမ။
 ဘေဇထ မိေတၱ ကလ်ာေဏ၊ ဘေဇထ ပုရိသုတၱေမ။
 ၇၉။ ဓမၼပီတိ သုခံ ေသတိ၊ ဝိပၸသေႏၷန ေစတသာ။
 အရိယပၸေဝဒိေတ ဓေမၼ၊ သဒါ ရမတိ ပ႑ိေတာ။
 ၈ဝ။ ဥဒကဥႇိ (ဓမၼပဒ၊၂၅) နယႏၲိ ေနတၱိကာ၊ ဥသုကာရာ နမယႏၲိ [မူကြဲ-ဒမယႏၲိ (က၊)] ေတဇနံ။
 ဒါ႐ုံ နမယႏၲိ တစၧကာ၊ အတၱာနံ ဒမယႏၲိ ပ႑ိတာ။
 ၈၁။ ေသေလာ ယထာ ဧကဃေနာ [မူကြဲ-ဧကဂၣေနာ (က)] ဝါေတန န သမီရတိ။
 ဧဝံ နိႏၵာပသံသာသု၊ န သမိၪၨႏၲိ ပ႑ိတာ။
 ၈၂။ ယထာပိ ရဟေဒါ ဂမ႓ီေရာ၊ ဝိပၸသေႏၷာ အနာဝိေလာ။
 ဧဝံ ဓမၼာနိ သုတြာန၊ ဝိပၸသီဒႏၲိ ပ႑ိတာ။
 ၈၃။ သဗၺတၳ ေဝ သပၸဳရိသာ စဇႏၲိ၊ န ကာမကာမာ လပယႏၲိ သေႏၲာ။
 သုေခန ဖု႒ာ အထ ဝါ ဒုေခန၊ န ဥစၥာဝစံ [မူကြဲ-ေနာစၥာဝစံ (သီ၊ အ႒၊)] ပ႑ိတာ ဒႆယႏၲိ။
 ၈၄။ န အတၱေဟတု န ပရႆ ေဟတု၊ န ပုတၱမိေစၧ န ဓနံ န ရ႒ံ။
 န ဣေစၧယ် [မူကြဲ-နယိေစၧ (ပီ)] နိေစၧ (?)] အဓေမၼန သမိဒၶိမတၱေနာ၊ သ သီလဝါ ပညဝါ ဓမၼိေကာ သိယာ။
 ၈၅။ အပၸကာ ေတ မႏုေႆသု၊ ေယ ဇနာ ပါရဂါမိေနာ။
 အထာယံ ဣတရာ ပဇာ၊ တီရေမဝါႏုဓာဝတိ။
 ၈၆။ ေယ စ ေခါ သမၼဒကၡာေတ၊ ဓေမၼ ဓမၼာႏုဝတၱိေနာ။
 ေတ ဇနာ ပါရေမႆႏၲိ၊ မစၥဳေဓယ်ံ သုဒုတၱရံ။
 ၈၇။ ကဏွံ (ဓမၼပဒ၊၂၆) ဓမၼံ ဝိပၸဟာယ၊ သုကၠံ ဘာေဝထ ပ႑ိေတာ။
 ၾသကာ အေနာကမာဂမၼ၊ ဝိေဝေက ယတၳ ဒူရမံ။
 ၈၈။ တၾတာဘိရတိမိေစၧယ်၊ ဟိတြာ ကာေမ အကိၪၥေနာ။
 ပရိေယာဒေပယ် [မူကြဲ-ပရိေယာဒါေပယ် (?)] အတၱာနံ၊ စိတၱေကႅေသဟိ ပ႑ိေတာ။
 ၈၉။ ေယသံ သေမၺာဓိယေဂၤသု၊ သမၼာ စိတၱံ သုဘာဝိတံ။
 အာဒါနပဋိနိႆေဂၢ၊ အႏုပါဒါယ ေယ ရတာ။
 ခီဏာသဝါ ဇုတိမေႏၲာ၊ ေတ ေလာေက ပရိနိဗၺဳတာ။
ပ႑ိတဝေဂၢါ ဆေ႒ာ နိ႒ိေတာ။
၇။ အရဟႏၲဝေဂၢါ
 ၉ဝ။ ဂတဒၶိေနာ ဝိေသာကႆ၊ ဝိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။
 သဗၺဂႏၴပၸဟီနႆ၊ ပရိဠာေဟာ န ဝိဇၨတိ။
 ၉၁။ ဥယ်ဳၪၨႏၲိ သတီမေႏၲာ၊ န နိေကေတ ရမႏၲိ ေတ။
 ဟံသာဝ ပလႅလံ ဟိတြာ၊ ၾသကေမာကံ ဇဟႏၲိ ေတ။
 ၉၂။ ေယသံ သႏၷိစေယာ နတၳိ၊ ေယ ပရိညာတေဘာဇနာ။
 သုညေတာ အနိမိေတၱာ စ၊ ဝိေမာေကၡာ ေယသံ ေဂါစေရာ။
 အာကာေသ ဝ သကုႏၲာနံ [မူကြဲ-သကုဏာနံ (က)] ဂတိ ေတသံ ဒုရႏၷယာ။
 ၉၃။ ယႆာသဝါ (ဓမၼပဒ၊၂၇) ပရိကၡီဏာ၊ အာဟာေရ စ အနိႆိေတာ။
 သုညေတာ အနိမိေတၱာ စ၊ ဝိေမာေကၡာ ယႆ ေဂါစေရာ။
 အာကာေသ ဝ သကုႏၲာနံ၊ ပဒံ တႆ ဒုရႏၷယံ။
 ၉၄။ ယႆိႁႏၵိယာနိ သမထဂၤတာနိ [မူကြဲ-သမထံ ဂတာနိ (သီ၊ ပီ)] အႆာ ယထာ သာရထိနာ သုဒႏၲာ။
 ပဟီနမာနႆ အနာသဝႆ၊ ေဒဝါပိ တႆ ပိဟယႏၲိ တာဒိေနာ။
 ၉၅။ ပထဝိသေမာ ေနာ ဝိ႐ုဇၩတိ၊ ဣႏၵခိလုပေမာ [မူကြဲ-ဣႏၵခီလူပေမာ (သီ၊ သ်ာ၊ က၊)] တာဒိ သုဗၺေတာ။
 ရဟေဒါဝ အေပတကဒၵေမာ၊ သံသာရာ န ဘဝႏၲိ တာဒိေနာ။
 ၉၆။ သႏၲံ တႆ မနံ ေဟာတိ၊ သႏၲာ ဝါစာ စ ကမၼ စ။
 သမၼဒညာ ဝိမုတၱႆ၊ ဥပသႏၲႆ တာဒိေနာ။
 ၉၇။ အႆေဒၶါ အကတညဴ စ၊ သႏၶိေစၧေဒါ စ ေယာ နေရာ။
 ဟတာဝကာေသာ ဝႏၲာေသာ၊ သ ေဝ ဥတၱမေပါရိေသာ။
 ၉၈။ ဂါေမ ဝါ ယဒိ ဝါရေည၊ နိေႏၷ ဝါ ယဒိ ဝါ ထေလ။
 ယတၳ အရဟေႏၲာ ဝိဟရႏၲိ၊ တံ ဘူမိရာမေဏယ်ကံ။
 ၉၉။ ရမဏီယာနိ (ဓမၼပဒ၊၂၈) အရညာနိ၊ ယတၳ န ရမတီ ဇေနာ။
 ဝီတရာဂါ ရမိႆႏၲိ၊ န ေတ ကာမဂေဝသိေနာ။
အရဟႏၲဝေဂၢါ သတၱေမာ နိ႒ိေတာ။
၈။ သဟႆဝေဂၢါ
 ၁ဝဝ။ သဟႆမပိ ေစ ဝါစာ၊ အနတၳပဒသံဟိတာ။
 ဧကံ အတၳပဒံ ေသေယ်ာ၊ ယံ သုတြာ ဥပသမၼတိ။
 ၁ဝ၁။ သဟႆမပိ ေစ ဂါထာ၊ အနတၳပဒသံဟိတာ။
 ဧကံ ဂါထာပဒံ ေသေယ်ာ၊ ယံ သုတြာ ဥပသမၼတိ။
 ၁ဝ၂။ ေယာ စ ဂါထာ သတံ ဘာေသ၊ အနတၳပဒသံဟိတာ [မူကြဲ-အနတၳပဒသဥႇိတံ (က၊) ဝိေသသနံ ေဟတံ ဂါထာတိပဒႆ]။
 ဧကံ ဓမၼပဒံ ေသေယ်ာ၊ ယံ သုတြာ ဥပသမၼတိ။
 ၁ဝ၃။ ေယာ သဟႆံ သဟေႆန၊ သဂၤါေမ မာႏုေသ ဇိေန။
 ဧကၪၥ ေဇယ်မတၱာနံ [မူကြဲ-အတၱာနံ (သီ၊ ပီ)] သ ေဝ သဂၤါမဇုတၱေမာ။
 ၁ဝ၄။ အတၱာ ဟေဝ ဇိတံ ေသေယ်ာ၊ ယာ စာယံ ဣတရာ ပဇာ။
 အတၱဒႏၲႆ ေပါသႆ၊ နိစၥံ သညတစာရိေနာ။
 ၁ဝ၅။ ေနဝ ေဒေဝါ န ဂႏၶေဗၺာ၊ န မာေရာ သဟ ျဗဟၼဳနာ။
 ဇိတံ အပဇိတံ ကယိရာ၊ တထာ႐ူပႆ ဇႏၲဳေနာ။
 ၁ဝ၆။ မာေသ (ဓမၼပဒ၊၂၉) မာေသ သဟေႆန၊ ေယာ ယေဇထ သတံ သမံ။
 ဧကၪၥ ဘာဝိတတၱာနံ၊ မုဟုတၱမပိ ပူဇေယ။
 သာေယဝ ပူဇနာ ေသေယ်ာ၊ ယေၪၥ ဝႆသတံ ဟုတံ။
 ၁ဝ၇။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇႏၲဳ၊ အဂၢႎ ပရိစေရ ဝေန။
 ဧကၪၥ ဘာဝိတတၱာနံ၊ မုဟုတၱမပိ ပူဇေယ။
 သာေယဝ ပူဇနာ ေသေယ်ာ၊ ယေၪၥ ဝႆသတံ ဟုတံ။
 ၁ဝ၈။ ယံ ကိၪၥိ ယိ႒ံ ဝ ဟုတံ ဝ [မူကြဲ-ယိ႒ၪၥ ဟုတၪၥ (က၊)] ေလာေက၊ သံဝစၧရံ ယေဇထ ပုညေပေကၡာ။
 သဗၺမၸိ တံ န စတုဘာဂေမတိ၊ အဘိဝါဒနာ ဥဇၨဳဂေတသု ေသေယ်ာ။
 ၁ဝ၉။ အဘိဝါဒနသီလိႆ၊ နိစၥံ ဝုၯာပစာယိေနာ [မူကြဲ-ဝဒၶါပစာယိေနာ (သီ၊ ပီ)]
 စတၱာေရာ ဓမၼာ ဝၯႏၲိ၊ အာယု ဝေဏၰာ သုခံ ဗလံ။
 ၁၁ဝ။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ ဒုႆီေလာ အသမာဟိေတာ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ သီလဝႏၲႆ စ်ာယိေနာ။
 ၁၁၁။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ ဒုပၸေညာ အသမာဟိေတာ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ ပညဝႏၲႆ စ်ာယိေနာ။
 ၁၁၂။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ ကုသီေတာ ဟီနဝီရိေယာ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ ဝီရိယမာရဘေတာ ဒဠႇံ။
 ၁၁၃။ ေယာ (ဓမၼပဒ၊၃ဝ) စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ အပႆံ ဥဒယဗၺယံ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ ပႆေတာ ဥဒယဗၺယံ။
 ၁၁၄။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ အပႆံ အမတံ ပဒံ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ ပႆေတာ အမတံ ပဒံ။
 ၁၁၅။ ေယာ စ ဝႆသတံ ဇီေဝ၊ အပႆံ ဓမၼမုတၱမံ။
 ဧကာဟံ ဇီဝိတံ ေသေယ်ာ၊ ပႆေတာ ဓမၼမုတၱမံ။
သဟႆဝေဂၢါ အ႒ေမာ နိ႒ိေတာ။
၉။ ပါပဝေဂၢါ
 ၁၁၆။ အဘိတၳေရထ ကလ်ာေဏ၊ ပါပါ စိတၱံ နိဝါရေယ။
 ဒႏၶဥႇိ ကေရာေတာ ပုညံ၊ ပါပသၼႎ ရမတီ မေနာ။
 ၁၁၇။ ပါပေၪၥ ပုရိေသာ ကယိရာ၊ န နံ [မူကြဲ-န တံ (သီ၊ ပီ၊)] ကယိရာ ပုနပၸဳနံ။
 န တမွိ ဆႏၵံ ကယိရာထ၊ ဒုေကၡာ ပါပႆ ဥစၥေယာ။
 ၁၁၈။ ပုညေၪၥ ပုရိေသာ ကယိရာ၊ ကယိရာ နံ [မူကြဲ-ကယိရာေထတံ (သီ၊ သ်ာ)] ကယိရာေထနံ (ပီ၊)] ပုနပၸဳနံ။
 တမွိ ဆႏၵံ ကယိရာထ၊ သုေခါ ပုညႆ ဥစၥေယာ။
 ၁၁၉။ ပါေပါပိ (ဓမၼပဒ၊၃၁) ပႆတိ ဘျဒံ၊ ယာဝ ပါပံ န ပစၥတိ။
 ယဒါ စ ပစၥတိ ပါပံ၊ အထ ပါေပါ ပါပါနိ [မူကြဲ-အထ ပါပါနိ (?)] ပႆတိ။
 ၁၂ဝ။ ဘေျဒာပိ ပႆတိ ပါပံ၊ ယာဝ ဘျဒံ န ပစၥတိ။
 ယဒါ စ ပစၥတိ ဘျဒံ၊ အထ ဘေျဒာ ဘျဒာနိ [မူကြဲ-အထ ဘျဒာနိ (?)] ပႆတိ။
 ၁၂၁။ မာဝမေညထ [မူကြဲ-မာပၸမေညထ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ပါပႆ၊ န မႏၲံ [မူကြဲ-န မံ တံ (သီ၊ ပီ)] န မတၱံ (သ်ာ၊)] အာဂမိႆတိ။
 ဥဒဗိႏၵဳနိပါေတန၊ ဥဒကုေမ႓ာပိ ပူရတိ။
 ဗာေလာ ပူရတိ [မူကြဲ-ပူရတိ ဗာေလာ (သီ၊ က)] အာပူရတိ ဗာေလာ (သ်ာ၊)] ပါပႆ၊ ေထာကံ ေထာကမၸိ [မူကြဲ-ေထာက ေထာကမၸိ (သီ၊ ပီ၊)] အာစိနံ။
 ၁၂၂။ မာဝမေညထ ပုညႆ၊ န မႏၲံ အာဂမိႆတိ။
 ဥဒဗိႏၵဳနိပါေတန၊ ဥဒကုေမ႓ာပိ ပူရတိ။
 ဓီေရာ ပူရတိ ပုညႆ၊ ေထာကံ ေထာကမၸိ အာစိနံ။
 ၁၂၃။ ဝါဏိေဇာဝ ဘယံ မဂၢံ၊ အပၸသေတၳာ မဟဒၶေနာ။
 ဝိသံ ဇီဝိတုကာေမာဝ၊ ပါပါနိ ပရိဝဇၨေယ။
 ၁၂၄။ ပါဏိမွိ ေစ ဝေဏာ နာႆ၊ ဟေရယ် ပါဏိနာ ဝိသံ။
 နာဗၺဏံ ဝိသမေႏြတိ၊ နတၳိ ပါပံ အကုဗၺေတာ။
 ၁၂၅။ ေယာ (ဓမၼပဒ၊၃၂) အပၸဒု႒ႆ နရႆ ဒုႆတိ၊ သုဒၶႆ ေပါသႆ အနဂၤဏႆ။
 တေမဝ ဗာလံ ပေစၥတိ ပါပံ၊ သုခုေမာ ရေဇာ ပဋိဝါတံဝ ခိေတၱာ။
 ၁၂၆။ ဂဗ႓ေမေက ဥပၸဇၨႏၲိ၊ နိရယံ ပါပကမၼိေနာ။
 သဂၢံ သုဂတိေနာ ယႏၲိ၊ ပရိနိဗၺႏၲိ အနာသဝါ။
 ၁၂၇။ န အႏၲလိေကၡ န သမုဒၵမေဇၩ၊ န ပဗၺတာနံ ဝိဝရံ ပဝိႆ [မူကြဲ-ပဝိသံ (သ်ာ)]
 န ဝိဇၨတီ [မူကြဲ-န ဝိဇၨတိ (က၊ သီ၊ ပီ၊ က၊)] ေသာ ဇဂတိပၸေဒေသာ၊ ယတၳ႒ိေတာ [မူကြဲ-ယၾတ႒ိေတာ (သ်ာ၊)] မုေစၥယ် ပါပကမၼာ။
 ၁၂၈။ န အႏၲလိေကၡ န သမုဒၵမေဇၩ၊ န ပဗၺတာနံ ဝိဝရံ ပဝိႆ။
 န ဝိဇၨတီ ေသာ ဇဂတိပၸေဒေသာ၊ ယတၳ႒ိတံ [မူကြဲ-ယၾတ႒ိတံ (သ်ာ၊)] နပၸသေဟယ် မစၥဳ။
ပါပဝေဂၢါ နဝေမာ နိ႒ိေတာ။
၁ဝ။ ဒ႑ဝေဂၢါ
 ၁၂၉။ သေဗၺ တသႏၲိ ဒ႑ႆ၊ သေဗၺ ဘာယႏၲိ မစၥဳေနာ။
 အတၱာနံ ဥပမံ ကတြာ၊ န ဟေနယ် န ဃာတေယ။
 ၁၃ဝ။ သေဗၺ (ဓမၼပဒ၊၃၃) တသႏၲိ ဒ႑ႆ၊ သေဗၺသံ ဇီဝိတံ ပိယံ။
 အတၱာနံ ဥပမံ ကတြာ၊ န ဟေနယ် န ဃာတေယ။
 ၁၃၁။ သုခကာမာနိ ဘူတာနိ၊ ေယာ ဒေ႑န ဝိဟႎသတိ။
 အတၱေနာ သုခေမသာေနာ၊ ေပစၥ ေသာ န လဘေတ သုခံ။
 ၁၃၂။ သုခကာမာနိ ဘူတာနိ၊ ေယာ ဒေ႑န န ဟႎသတိ။
 အတၱေနာ သုခေမသာေနာ၊ ေပစၥ ေသာ လဘေတ သုခံ။
 ၁၃၃။ မာေဝါစ ဖ႐ုသံ ကၪၥိ၊ ဝုတၱာ ပဋိဝေဒယ်ဳ တံ [မူကြဲ-ပဋိဝေဒယ်ဳံ တံ (က)]
 ဒုကၡာ ဟိ သာရမ႓ကထာ၊ ပဋိဒ႑ာ ဖုေသယ်ဳ တံ [မူကြဲ-ဖုေသယ်ဳံ တံ (က)]
 ၁၃၄။ သေစ ေနေရသိ အတၱာနံ၊ ကံေသာ ဥပဟေတာ ယထာ။
 ဧသ ပေတၱာသိ နိဗၺာနံ၊ သာရေမ႓ာ ေတ န ဝိဇၨတိ။
 ၁၃၅။ ယထာ ဒေ႑န ေဂါပါေလာ၊ ဂါေဝါ ပါေဇတိ ေဂါစရံ။
 ဧဝံ ဇရာ စ မစၥဳ စ၊ အာယုံ ပါေဇႏၲိ ပါဏိနံ။
 ၁၃၆။ အထ ပါပါနိ ကမၼာနိ၊ ကရံ ဗာေလာ န ဗုဇၩတိ။
 ေသဟိ ကေမၼဟိ ဒုေမၼေဓါ၊ အဂၢိဒေၯာဝ တပၸတိ။
 ၁၃၇။ ေယာ ဒေ႑န အဒေ႑သု၊ အပၸဒုေ႒သု ဒုႆတိ။
 ဒသႏၷမညတရံ ဌာနံ၊ ခိပၸေမဝ နိဂစၧတိ။
 ၁၃၈။ ေဝဒနံ (ဓမၼပဒ၊၃၄) ဖ႐ုသံ ဇာနႎ၊ သရီရႆ စ ေဘဒနံ [မူကြဲ-သရီရႆ ပေဘဒနံ (သ်ာ)]
 ဂ႐ုကံ ဝါပိ အာဗာဓံ၊ စိတၱေကၡပၪၥ [မူကြဲ-စိတၱေကၡပံ ဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ပါပုေဏ။
 ၁၃၉။ ရာဇေတာ ဝါ ဥပသဂၢံ [မူကြဲ-ဥပႆဂၢံ (သီ၊ ပီ)] အဗ႓ကၡာနၪၥ [မူကြဲ-အဗ႓ကၡာနံ ဝ (သီ၊ ပီ၊)] ဒါ႐ုဏံ။
 ပရိကၡယၪၥ [မူကြဲ-ပရိကၡယံ ဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဉာတီနံ၊ ေဘာဂါနၪၥ [မူကြဲ-ေဘာဂါနံ ဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ပဘဂၤုရံ [မူကြဲ-ပဘဂၤုနံ (က)]
 ၁၄ဝ။ အထ ဝါႆ အဂါရာနိ၊ အဂၢိ ဍဟတိ [မူကြဲ-ဍယွတိ (က၊)] ပါဝေကာ။
 ကာယႆ ေဘဒါ ဒုပၸေညာ၊ နိရယံ ေသာပပဇၨတိ [မူကြဲ-ေသာ ဥပပဇၨတိ (သီ၊ သ်ာ)]
 ၁၄၁။ န နဂၢစရိယာ န ဇဋာ န ပကၤာ၊ နာနာသကာ ထ႑ိလသာယိကာ ဝါ။
 ရေဇာဇလႅံ ဥကၠဳဋိကပၸဓာနံ၊ ေသာေဓႏၲိ မစၥံ အဝိတိဏၰကခႍ။
 ၁၄၂။ အလကၤေတာ ေစပိ သမံ စေရယ်၊ သေႏၲာ ဒေႏၲာ နိယေတာ ျဗဟၼစာရီ။
 သေဗၺသု ဘူေတသု နိဓာယ ဒ႑ံ၊ ေသာ ျဗာဟၼေဏာ ေသာ သမေဏာ သ ဘိကၡဳ။
 ၁၄၃။ ဟိရီနိေသေဓါ ပုရိေသာ၊ ေကာစိ ေလာကသၼိ ဝိဇၨတိ။
 ေယာ နိဒၵံ [မူကြဲ-နိႏၵံ (သီ၊ ပီ၊) သံ၊ နိ၊ ၁။၁၈] အပေဗာေဓတိ [မူကြဲ-အပေဗာဓတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] အေႆာ ဘေျဒာ ကသာမိဝ။
 ၁၄၄။ အေႆာ (ဓမၼပဒ၊၃၅) ယထာ ဘေျဒာ ကသာနိဝိေ႒ာ၊ အာတာပိေနာ သံေဝဂိေနာ ဘဝါထ။
 သဒၶါယ သီေလန စ ဝီရိေယန စ၊ သမာဓိနာ ဓမၼဝိနိစၧေယန စ။
 သမၸႏၷဝိဇၨာစရဏာ ပတိႆတာ၊ ဇဟိႆထ [မူကြဲ-ပဟႆထ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဒုကၡမိဒံ အနပၸကံ။
 ၁၄၅။ ဥဒကဥႇိ နယႏၲိ ေနတၱိကာ၊ ဥသုကာရာ နမယႏၲိ ေတဇနံ။
 ဒါ႐ုံ နမယႏၲိ တစၧကာ၊ အတၱာနံ ဒမယႏၲိ သုဗၺတာ။
ဒ႑ဝေဂၢါ ဒသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၁။ ဇရာဝေဂၢါ
 ၁၄၆။ ေကာ ႏု ဟာေသာ [မူကြဲ-ကိႏၷဳ ဟာေသာ (က၊)] ကိမာနေႏၵာ၊ နိစၥံ ပဇၨလိေတ သတိ။
 အႏၶကာေရန ၾသနဒၶါ၊ ပဒီပံ န ဂေဝသထ။
 ၁၄၇။ ပႆ စိတၱကတံ ဗိမၺံ၊ အ႐ုကာယံ သမုႆိတံ။
 အာတုရံ ဗဟုသကၤပၸံ၊ ယႆ နတၳိ ဓုဝံ ဌိတိ။
 ၁၄၈။ ပရိဇိဏၰမိဒံ ႐ူပံ၊ ေရာဂနီဠံ [မူကြဲ-ေရာဂနိၯံ (သီ၊ ပီ)] ေရာဂနိဒၶံ (သ်ာ၊)] ပဘဂၤုရံ။
 ဘိဇၨတိ ပူတိသေႏၵေဟာ၊ မရဏႏၲဥႇိ ဇီဝိတံ။
 ၁၄၉။ ယာနိမာနိ (ဓမၼပဒ၊၃၆) အပတၳာနိ [မူကြဲ-ယာနိမာနိ အပတၳာနိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ယာနိမာနိ'ပဝိဒၶါနိ (?)]၊ အလာဗူေနဝ [မူကြဲ-အလာပူေနဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] သာရေဒ။
 ကာေပါတကာနိ အ႒ီနိ၊ တာနိ ဒိသြာန ကာ ရတိ။
 ၁၅ဝ။ အ႒ီနံ နဂရံ ကတံ၊ မံသေလာဟိတေလပနံ။
 ယတၳ ဇရာ စ မစၥဳ စ၊ မာေနာ မေကၡာ စ ၾသဟိေတာ။
 ၁၅၁။ ဇီရႏၲိ ေဝ ရာဇရထာ သုစိတၱာ၊ အေထာ သရီရမၸိ ဇရံ ဥေပတိ။
 သတၪၥ ဓေမၼာ န ဇရံ ဥေပတိ၊ သေႏၲာ ဟေဝ သဗ႓ိ ပေဝဒယႏၲိ။
 ၁၅၂။ အပၸႆုတာယံ ပုရိေသာ၊ ဗလိဗေဒၶါဝ [မူကြဲ-ဗလိဝေဒၵါဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဇီရတိ။
 မံသာနိ တႆ ဝၯႏၲိ၊ ပညာ တႆ န ဝၯတိ။
 ၁၅၃။ အေနကဇာတိသံသာရံ၊ သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺိသံ။
 ဂဟကာရံ [မူကြဲ-ဂဟကာရကံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဂေဝသေႏၲာ၊ ဒုကၡာ ဇာတိ ပုနပၸဳနံ။
 ၁၅၄။ ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုန ေဂဟံ န ကာဟသိ။
 သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ဂဟကူဋံ ဝိသခၤတံ။
 ဝိသခၤါရဂတံ စိတၱံ၊ တဏွာနံ ခယမဇၩဂါ။
 ၁၅၅။ အစရိတြာ ျဗဟၼစရိယံ၊ အလဒၶါ ေယာဗၺေန ဓနံ။
 ဇိဏၰေကာၪၥာဝ စ်ာယႏၲိ၊ ခီဏမေစၧဝ ပလႅေလ။
 ၁၅၆။ အစရိတြာ (ဓမၼပဒ၊၃၇) ျဗဟၼစရိယံ၊ အလဒၶါ ေယာဗၺေန ဓနံ။
 ေသႏၲိ စာပါတိခီဏာဝ၊ ပုရာဏာနိ အႏုတၳဳနံ။
ဇရာဝေဂၢါ ဧကာဒသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၂။ အတၱဝေဂၢါ
 ၁၅၇။ အတၱာနေၪၥ ပိယံ ဇညာ၊ ရေကၡယ် နံ သုရကၡိတံ။
 တိဏၰံ အညတရံ ယာမံ၊ ပဋိဇေဂၢယ် ပ႑ိေတာ။
 ၁၅၈။ အတၱာနေမဝ ပဌမံ၊ ပတိ႐ူေပ နိေဝသေယ။
 အထညမႏုသာေသယ်၊ န ကိလိေႆယ် ပ႑ိေတာ။
 ၁၅၉။ အတၱာနံ ေစ တထာ ကယိရာ၊ ယထာညမႏုသာသတိ။
 သုဒေႏၲာ ဝတ ဒေမထ၊ အတၱာ ဟိ ကိရ ဒုဒၵေမာ။
 ၁၆ဝ။ အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ ေကာ ဟိ နာေထာ ပေရာ သိယာ။
 အတၱနာ ဟိ သုဒေႏၲန၊ နာထံ လဘတိ ဒုလႅဘံ။
 ၁၆၁။ အတၱနာ ဟိ ကတံ ပါပံ၊ အတၱဇံ အတၱသမ႓ဝံ။
 အဘိမတၳတိ [မူကြဲ-အဘိမႏၲတိ (သီ၊ ပီ၊)] ဒုေမၼဓံ၊ ဝဇိရံ ဝသၼမယံ [မူကြဲ-ဝဇိရံဝ'မွမယံ (သ်ာ၊ က၊)] မဏႎ။
 ၁၆၂။ ယႆ အစၥႏၲဒုႆီလ်ံ၊ မာလုဝါ သာလမိေဝါတၳတံ။
 ကေရာတိ ေသာ တထတၱာနံ၊ ယထာ နံ ဣစၧတီ ဒိေသာ။
 ၁၆၃။ သုကရာနိ (ဓမၼပဒ၊၃၈) အသာဓူနိ၊ အတၱေနာ အဟိတာနိ စ။
 ယံ ေဝ ဟိတၪၥ သာဓုၪၥ၊ တံ ေဝ ပရမဒုကၠရံ။
 ၁၆၄။ ေယာ သာသနံ အရဟတံ၊ အရိယာနံ ဓမၼဇီဝိနံ။
 ပဋိေကၠာသတိ ဒုေမၼေဓါ၊ ဒိ႒ႎ နိႆာယ ပါပိကံ။
 ဖလာနိ က႒ကေႆဝ၊ အတၱဃာတာယ [မူကြဲ-အတၱဃညာယ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဖလႅတိ။
 ၁၆၅။ အတၱနာ ဟိ [မူကြဲ-အတၱနာဝ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ကတံ ပါပံ၊ အတၱနာ သံကိလိႆတိ။
 အတၱနာ အကတံ ပါပံ၊ အတၱနာဝ ဝိသုဇၩတိ။
 သုဒၶီ အသုဒၶိ ပစၥတၱံ၊ နာေညာ အညံ [မူကြဲ-နာညမေညာ(သီ၊)] ဝိေသာဓေယ။
 ၁၆၆။ အတၱဒတၳံ ပရေတၳန၊ ဗဟုနာပိ န ဟာပေယ။
 အတၱဒတၳမဘိညာယ၊ သဒတၳပသုေတာ သိယာ။
အတၱဝေဂၢါ ဒြါဒသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၃။ ေလာကဝေဂၢါ
 ၁၆၇။ ဟီနံ ဓမၼံ န ေသေဝယ်၊ ပမာေဒန န သံဝေသ။
 မိစၧာဒိ႒ႎ န ေသေဝယ်၊ န သိယာ ေလာကဝၯေနာ။
 ၁၆၈။ ဥတၱိေ႒ နပၸမေဇၨယ်၊ ဓမၼံ သုစရိတံ စေရ။
 ဓမၼစာရီ သုခံ ေသတိ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
 ၁၆၉။ ဓမၼံ (ဓမၼပဒ၊၃၉) စေရ သုစရိတံ၊ န နံ ဒုစၥရိတံ စေရ။
 ဓမၼစာရီ သုခံ ေသတိ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
 ၁၇ဝ။ ယထာ ပုဗၺဳဠကံ [မူကြဲ-ပုဗၺဳဠကံ (သီ၊ ပီ၊)] ပေႆ၊ ယထာ ပေႆ မရီစိကံ။
 ဧဝံ ေလာကံ အေဝကၡႏၲံ၊ မစၥဳရာဇာ န ပႆတိ။
 ၁၇၁။ ဧထ ပႆထိမံ ေလာကံ၊ စိတၱံ ရာဇရထူပမံ။
 ယတၳ ဗာလာ ဝိသီဒႏၲိ၊ နတၳိ သေဂၤါ ဝိဇာနတံ။
 ၁၇၂။ ေယာ စ ပုေဗၺ ပမဇၨိတြာ၊ ပစၧာ ေသာ နပၸမဇၨတိ။
 ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
 ၁၇၃။ ယႆ ပါပံ ကတံ ကမၼံ၊ ကုသေလန ပိဓီယတိ [မူကြဲ-ပိတီယတိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
 ေသာမံ ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
 ၁၇၄။ အႏၶဘူေတာ [မူကြဲ-အႏၶီဘူေတာ (က၊)] အယံ ေလာေကာ၊ တႏုေကတၳ ဝိပႆတိ။
 သကုေဏာ ဇာလမုေတၱာဝ၊ အေပၸါ သဂၢါယ ဂစၧတိ။
 ၁၇၅။ ဟံသာဒိစၥပေထ ယႏၲိ၊ အာကာေသ ယႏၲိ ဣဒၶိယာ။
 နီယႏၲိ ဓီရာ ေလာကမွာ၊ ေဇတြာ မာရံ သဝါဟိနႎ [မူကြဲ-သဝါဟနံ (သ်ာ၊ က)]
 ၁၇၆။ ဧကံ ဓမၼံ အတီတႆ၊ မုသာဝါဒိႆ ဇႏၲဳေနာ။
 ဝိတိဏၰပရေလာကႆ၊ နတၳိ ပါပံ အကာရိယံ။
 ၁၇၇။ န (ဓမၼပဒ၊၄ဝ) ေဝ ကဒရိယာ ေဒဝေလာကံ ဝဇႏၲိ၊ ဗာလာ ဟေဝ နပၸသံသႏၲိ ဒါနံ။
 ဓီေရာ စ ဒါနံ အႏုေမာဒမာေနာ၊ ေတေနဝ ေသာ ေဟာတိ သုခီ ပရတၳ။
 ၁၇၈။ ပထဗ်ာ ဧကရေဇၨန၊ သဂၢႆ ဂမေနန ဝါ။
 သဗၺေလာကာဓိပေစၥန၊ ေသာတာပတၱိဖလံ ဝရံ။
ေလာကဝေဂၢါ ေတရသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၄။ ဗုဒၶဝေဂၢါ
 ၁၇၉။ ယႆ ဇိတံ နာဝဇီယတိ၊ ဇိတံ ယႆ [မူကြဲ-ဇိတမႆ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ဇိတံ မႆ (က၊)] ေနာ ယာတိ ေကာစိ ေလာေက။
 တံ ဗုဒၶမနႏၲေဂါစရံ၊ အပဒံ ေကန ပေဒန ေနႆထ။
 ၁၈ဝ။ ယႆ ဇာလိနီ ဝိသတၱိကာ၊ တဏွာ နတၳိ ကုဟိၪၥိ ေနတေဝ။
 တံ ဗုဒၶမနႏၲေဂါစရံ၊ အပဒံ ေကန ပေဒန ေနႆထ။
 ၁၈၁။ ေယ စ်ာနပသုတာ ဓီရာ၊ ေနကၡမၼဴပသေမ ရတာ။
 ေဒဝါပိ ေတသံ ပိဟယႏၲိ၊ သမၺဳဒၶါနံ သတီမတံ။
 ၁၈၂။ ကိေစၧာ (ဓမၼပဒ၊၄၁) မႏုႆပဋိလာေဘာ၊ ကိစၧံ မစၥာန ဇီဝိတံ။
 ကိစၧံ သဒၶမၼႆဝနံ၊ ကိေစၧာ ဗုဒၶါနမုပၸါေဒါ။
 ၁၈၃။ သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ [မူကြဲ-ကုသလႆူပသမၸဒါ (သ်ာ)]
 သစိတၱပရိေယာဒပနံ [မူကြဲ-သစိတၱပရိေယာဒါပနံ (?)]၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။
 ၁၈၄။ ခႏၲီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ၊ နိဗၺာနံ [မူကြဲ-နိဗၺာဏံ (က၊ သီ၊ ပီ၊)] ပရမံ ဝဒႏၲိ ဗုဒၶါ။
 န ဟိ ပဗၺဇိေတာ ပ႐ူပဃာတီ၊ န [မူကြဲ-အယံ နကာေရာ သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊ ပါတၳေကသု န ဒိႆတိ] သမေဏာ ေဟာတိ ပရံ ဝိေဟဌယေႏၲာ။
 ၁၈၅။ အႏူပဝါေဒါ အႏူပဃာေတာ [မူကြဲ-အႏုပဝါေဒါ အႏုပဃာေတာ (သ်ာ၊ က)] ပါတိေမာေကၡ စ သံဝေရာ။
 မတၱညဳတာ စ ဘတၱသၼႎ၊ ပႏၲၪၥ သယနာသနံ။
 အဓိစိေတၱ စ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။
 ၁၈၆။ န ကဟာပဏဝေႆန၊ တိတၱိ ကာေမသု ဝိဇၨတိ။
 အပၸႆာဒါ ဒုခါ ကာမာ၊ ဣတိ ဝိညာယ ပ႑ိေတာ။
 ၁၈၇။ အပိ ဒိေဗၺသု ကာေမသု၊ ရတႎ ေသာ နာဓိဂစၧတိ။
 တဏွကၡယရေတာ ေဟာတိ၊ သမၼာသမၺဳဒၶသာဝေကာ။
 ၁၈၈။ ဗဟုံ ေဝ သရဏံ ယႏၲိ၊ ပဗၺတာနိ ဝနာနိ စ။
 အာရာမ႐ုကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။
 ၁၈၉။ ေနတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ေနတံ သရဏမုတၱမံ။
 ေနတံ သရဏမာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
 ၁၉ဝ။ ေယာ (ဓမၼပဒ၊၄၂) စ ဗုဒၶၪၥ ဓမၼၪၥ၊ သံဃၪၥ သရဏံ ဂေတာ။
 စတၱာရိ အရိယသစၥာနိ၊ သမၼပၸညာယ ပႆတိ။
 ၁၉၁။ ဒုကၡံ ဒုကၡသမုပၸါဒံ၊ ဒုကၡႆ စ အတိကၠမံ။
 အရိယံ စ႒ဂႋကံ မဂၢံ၊ ဒုကၡဴပသမဂါမိနံ။
 ၁၉၂။ ဧတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ဧတံ သရဏမုတၱမံ။
 ဧတံ သရဏမာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
 ၁၉၃။ ဒုလႅေဘာ ပုရိသာဇေညာ၊ န ေသာ သဗၺတၳ ဇာယတိ။
 ယတၳ ေသာ ဇာယတိ ဓီေရာ၊ တံ ကုလံ သုခေမဓတိ။
 ၁၉၄။ သုေခါ ဗုဒၶါနမုပၸါေဒါ၊ သုခါ သဒၶမၼေဒသနာ။
 သုခါ သံဃႆ သာမဂၢီ၊ သမဂၢါနံ တေပါ သုေခါ။
 ၁၉၅။ ပူဇာရေဟ ပူဇယေတာ၊ ဗုေဒၶ ယဒိ ဝ သာဝေက။
 ပပၪၥသမတိကၠေႏၲ၊ တိဏၰေသာကပရိဒၵေဝ။
 ၁၉၆။ ေတ တာဒိေသ ပူဇယေတာ၊ နိဗၺဳေတ အကုေတာဘေယ။
 န သကၠာ ပုညံ သခၤါတုံ၊ ဣေမတၱမပိ ေကနစိ။
ဗုဒၶဝေဂၢါ စုဒၵသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၅။ သုခဝေဂၢါ
 ၁၉၇။ သုသုခံ ဝတ ဇီဝါမ၊ ေဝရိေနသု အေဝရိေနာ။
 ေဝရိေနသု မႏုေႆသု၊ ဝိဟရာမ အေဝရိေနာ။
 ၁၉၈။ သုသုခံ (ဓမၼပဒ၊၄၃) ဝတ ဇီဝါမ၊ အာတုေရသု အနာတုရာ။
 အာတုေရသု မႏုေႆသု၊ ဝိဟရာမ အနာတုရာ။
 ၁၉၉။ သုသုခံ ဝတ ဇီဝါမ၊ ဥႆုေကသု အႏုႆုကာ။
 ဥႆုေကသု မနေႆသု၊ ဝိဟရာမ အႏုႆုကာ။
 ၂ဝဝ။ သုသုခံ ဝတ ဇီဝါမ၊ ေယသံ ေနာ နတၳိ ကိၪၥနံ။
 ပီတိဘကၡာ ဘဝိႆာမ၊ ေဒဝါ အာဘႆရာ ယထာ။
 ၂ဝ၁။ ဇယံ ေဝရံ ပသဝတိ၊ ဒုကၡံ ေသတိ ပရာဇိေတာ။
 ဥပသေႏၲာ သုခံ ေသတိ၊ ဟိတြာ ဇယပရာဇယံ။
 ၂ဝ၂။ နတၳိ ရာဂသေမာ အဂၢိ၊ နတၳိ ေဒါသသေမာ ကလိ။
 နတၳိ ခႏၶသမာ [မူကြဲ-ခႏၶာဒိသာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊ ႐ူပသိဒၶိယာ သေမတိ)] ဒုကၡာ၊ နတၳိ သႏၲိပရံ သုခံ။
 ၂ဝ၃။ ဇိဃစၧာပရမာ ေရာဂါ၊ သခၤါရပရမာ [မူကြဲ-သကၤာရာ ပရမာ (ဗဟူသု)] ဒုခါ။
 ဧတံ ဉတြာ ယထာဘူတံ၊ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ။
 ၂ဝ၄။ အာေရာဂ်ပရမာ လာဘာ၊ သႏၲဳ႒ိပရမံ ဓနံ။
 ဝိႆာသပရမာ ဉာတိ [မူကြဲ-ဝိႆာသပရေမာ ဉာတိ (က၊ သီ)] ဝိႆာသပရမာ ဉာတီ (သီ၊ အ႒)] ဝိႆာသာ ပရမာ ဉာတိ (က)] နိဗၺာနံ ပရမံ [မူကြဲ-နိဗၺာဏပရမံ (က၊ သီ၊)] သုခံ။
 ၂ဝ၅။ ပဝိေဝကရသံ ပိတြာ [မူကြဲ-ပီတြာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)] ရသံ ဥပသမႆ စ။
 နိဒၵေရာ ေဟာတိ နိပၸါေပါ၊ ဓမၼပီတိရသံ ပိဝံ။
 ၂ဝ၆။ သာဟု (ဓမၼပဒ၊၄၄) ဒႆနမရိယာနံ၊ သႏၷိဝါေသာ သဒါ သုေခါ။
 အဒႆေနန ဗာလာနံ၊ နိစၥေမဝ သုခီ သိယာ။
 ၂ဝ၇။ ဗာလသဂၤတစာရီ [မူကြဲ-ဗာလသဂၤတိစာရီ (က၊)] ဟိ၊ ဒီဃမဒၶါန ေသာစတိ။
 ဒုေကၡာ ဗာေလဟိ သံဝါေသာ၊ အမိေတၱေနဝ သဗၺဒါ။
 ဓီေရာ စ သုခသံဝါေသာ၊ ဉာတီနံဝ သမာဂေမာ။
 ၂ဝ၈။ တသၼာ ဟိ --
 ဓီရၪၥ ပညၪၥ ဗဟုႆုတၪၥ၊ ေဓါရယွသီလံ ဝတဝႏၲမရိယံ။
 တံ တာဒိသံ သပၸဳရိသံ သုေမဓံ၊ ဘေဇထ နကၡတၱပထံဝ စႏၵိမာ [မူကြဲ-တသၼာ ဟိ ဓီရံ ပညၪၥ၊ ဗဟုႆုတၪၥ ေဓါရယွံ။ သီလံ ဓုတဝတမရိယံ၊ တံ တာဒိသံ သပၸဳရိသံ။ သုေမဓံ ဘေဇထ နကၡတၱပထံဝ စႏၵိမာ။ (က)]
သုခဝေဂၢါ ပႏၷရသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၆။ ပိယဝေဂၢါ
 ၂ဝ၉။ အေယာေဂ ယုၪၨမတၱာနံ၊ ေယာဂသၼိၪၥ အေယာဇယံ။
 အတၳံ ဟိတြာ ပိယဂၢါဟီ၊ ပိေဟတတၱာႏုေယာဂိနံ။
 ၂၁ဝ။ မာ ပိေယဟိ သမာဂၪၧိ၊ အပၸိေယဟိ ကုဒါစနံ။
 ပိယာနံ အဒႆနံ ဒုကၡံ၊ အပၸိယာနၪၥ ဒႆနံ။
 ၂၁၁။ တသၼာ ပိယံ န ကယိရာထ၊ ပိယာပါေယာ ဟိ ပါပေကာ။
 ဂႏၴာ ေတသံ န ဝိဇၨႏၲိ၊ ေယသံ နတၳိ ပိယာပၸိယံ။
 ၂၁၂။ ပိယေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ပိယေတာ ဇာယတီ [မူကြဲ-ဇာယေတ (က၊)] ဘယံ။
 ပိယေတာ ဝိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။
 ၂၁၃။ ေပမေတာ (ဓမၼပဒ၊၄၅) ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ေပမေတာ ဇာယတီ ဘယံ။
 ေပမေတာ ဝိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။
 ၂၁၄။ ရတိယာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ရတိယာ ဇာယတီ ဘယံ။
 ရတိယာ ဝိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။
 ၂၁၅။ ကာမေတာ ဇာယတီ ေသာေကာ၊ ကာမေတာ ဇာယတီ ဘယံ။
 ကာမေတာ ဝိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။
 ၂၁၆။ တဏွာယ ဇာယတီ [မူကြဲ-ဇာယေတ (က၊)] ေသာေကာ၊ တဏွာယ ဇာယတီ ဘယံ။
 တဏွာယ ဝိပၸမုတၱႆ၊ နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာ ဘယံ။
 ၂၁၇။ သီလဒႆနသမၸႏၷံ၊ ဓမၼ႒ံ သစၥေဝဒိနံ။
 အတၱေနာ ကမၼ ကုဗၺာနံ၊ တံ ဇေနာ ကု႐ုေတ ပိယံ။
 ၂၁၈။ ဆႏၵဇာေတာ အနကၡာေတ၊ မနသာ စ ဖုေဋာ သိယာ။
 ကာေမသု စ အပၸဋိဗဒၶစိေတၱာ [မူကြဲ-အပၸဋိဗႏၶစိေတၱာ (က)] ဥဒၶံေသာေတာတိ ဝုစၥတိ။
 ၂၁၉။ စိရပၸဝါသႎ ပုရိသံ၊ ဒူရေတာ ေသာတၳိမာဂတံ။
 ဉာတိမိတၱာ သုဟဇၨာ စ၊ အဘိနႏၵႏၲိ အာဂတံ။
 ၂၂ဝ။ တေထဝ ကတပုညမၸိ၊ အသၼာ ေလာကာ ပရံ ဂတံ။
 ပုညာနိ ပဋိဂဏွႏၲိ၊ ပိယံ ဉာတီဝ အာဂတံ။
ပိယဝေဂၢါ ေသာဠသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၇။ ေကာဓဝေဂၢါ
 ၂၂၁။ ေကာဓံ (ဓမၼပဒ၊၄၆) ဇေဟ ဝိပၸဇေဟယ် မာနံ၊ သံေယာဇနံ သဗၺမတိကၠေမယ်။
 တံ နာမ႐ူပသၼိမသဇၨမာနံ၊ အကိၪၥနံ နာႏုပတႏၲိ ဒုကၡာ။
 ၂၂၂။ ေယာ ေဝ ဥပၸတိတံ ေကာဓံ၊ ရထံ ဘႏၲံဝ ဝါရေယ [မူကြဲ-ဓာရေယ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)]
 တမဟံ သာရထႎ ျဗဴမိ၊ ရသၼိဂၢါေဟာ ဣတေရာ ဇေနာ။
 ၂၂၃။ အေကၠာေဓန ဇိေန ေကာဓံ၊ အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိေန။
 ဇိေန ကဒရိယံ ဒါေနန၊ သေစၥနာလိကဝါဒိနံ။
 ၂၂၄။ သစၥံ ဘေဏ န ကုေဇၩယ်၊ ဒဇၨာ အပၸမၸိ [မူကြဲ-ဒဇၨာ'ပၸသၼိမၸိ (သီ၊ ပီ) ဒဇၨာ အပၸသၼိ (သ်ာ၊ က၊)] ယာစိေတာ။
 ဧေတဟိ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ ဂေစၧ ေဒဝါန သႏၲိေက။
 ၂၂၅။ အဟႎသကာ ေယ မုနေယာ [မူကြဲ-အဟႎသကာယာ မုနေယာ (က)] နိစၥံ ကာေယန သံဝုတာ။
 ေတ ယႏၲိ အစၥဳတံ ဌာနံ၊ ယတၳ ဂႏ႖ာ န ေသာစေရ။
 ၂၂၆။ သဒါ ဇာဂရမာနာနံ၊ အေဟာရတၱာႏုသိကၡိနံ။
 နိဗၺာနံ အဓိမုတၱာနံ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ အာသဝါ။
 ၂၂၇။ ေပါရာဏေမတံ (ဓမၼပဒ၊၄၇) အတုလ၊ ေနတံ အဇၨတနာမိဝ။
 နိႏၵႏၲိ တုဏွိမာသီနံ၊ နိႏၵႏၲိ ဗဟုဘာဏိနံ။
 မိတဘာဏိမၸိ နိႏၵႏၲိ၊ နတၳိ ေလာေက အနိႏၵိေတာ။
 ၂၂၈။ န စာဟု န စ ဘဝိႆတိ၊ န ေစတရဟိ ဝိဇၨတိ။
 ဧကႏၲံ နိႏၵိေတာ ေပါေသာ၊ ဧကႏၲံ ဝါ ပသံသိေတာ။
 ၂၂၉။ ယံ ေစ ဝိညဴ ပသံသႏၲိ၊ အႏုဝိစၥ သုေဝ သုေဝ။
 အစၧိဒၵဝုတၱႎ [မူကြဲ-အစၧိႏၷဝုတၱႎ (က၊)] ေမဓာဝႎ၊ ပညာသီလသမာဟိတံ။
 ၂၃ဝ။ နိကၡံ [မူကြဲ-ေနကၡံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဇေမၺာနဒေႆဝ၊ ေကာ တံ နိႏၵိတုမရဟတိ။
 ေဒဝါပိ နံ ပသံသႏၲိ၊ ျဗဟၼဳနာပိ ပသံသိေတာ။
 ၂၃၁။ ကာယပၸေကာပံ ရေကၡယ်၊ ကာေယန သံဝုေတာ သိယာ။
 ကာယဒုစၥရိတံ ဟိတြာ၊ ကာေယန သုစရိတံ စေရ။
 ၂၃၂။ ဝစီပေကာပံ ရေကၡယ်၊ ဝါစာယ သံဝုေတာ သိယာ။
 ဝစီဒုစၥရိတံ ဟိတြာ၊ ဝါစာယ သုစရိတံ စေရ။
 ၂၃၃။ မေနာပေကာပံ ရေကၡယ်၊ မနသာ သံဝုေတာ သိယာ။
 မေနာဒုစၥရိတံ ဟိတြာ၊ မနသာ သုစရိတံ စေရ။
 ၂၃၄။ ကာေယန သံဝုတာ ဓီရာ၊ အေထာ ဝါစာယ သံဝုတာ။
 မနသာ သံဝုတာ ဓီရာ၊ ေတ ေဝ သုပရိသံဝုတာ။
ေကာဓဝေဂၢါ သတၱရသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၈။ မလဝေဂၢါ
 ၂၃၅။ ပ႑ဳပလာေသာဝ ဒါနိသိ၊ ယမပုရိသာပိ စ ေတ [မူကြဲ-တံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ဥပ႒ိတာ။
 ဥေယ်ာဂမုေခ စ တိ႒သိ၊ ပါေထယ်မၸိ စ ေတ န ဝိဇၨတိ။
 ၂၃၆။
 ေသာ (ဓမၼပဒ၊၄၈) ကေရာဟိ ဒီပမတၱေနာ၊ ခိပၸံ ဝါယမ ပ႑ိေတာ ဘဝ။
 နိဒၶႏၲမေလာ အနဂၤေဏာ၊ ဒိဗၺံ အရိယဘူမႎ ဥေပဟိသိ [မူကြဲ-ဒိဗၺံ အရိယဘူမိေမဟိသိ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] ဒိဗၺမရိယဘူမႎ ဥေပဟိသိ (?)]။
 ၂၃၇။ ဥပနီတဝေယာ စ ဒါနိသိ၊ သမၸယာေတာသိ ယမႆ သႏၲိေက။
 ဝါေသာ [မူကြဲ-ဝါေသာပိ စ (ဗဟူသု)] ေတ နတၳိ အႏၲရာ၊ ပါေထယ်မၸိ စ ေတ န ဝိဇၨတိ။
 ၂၃၈။ ေသာ ကေရာဟိ ဒီပမတၱေနာ၊ ခိပၸံ ဝါယမ ပ႑ိေတာ ဘဝ။
 နိဒၶႏၲမေလာ အနဂၤေဏာ၊ န ပုနံ ဇာတိဇရံ [မူကြဲ-န ပုန ဇာတိဇရံ (သီ၊ သ်ာ)] န ပုန ဇာတိဇၨရံ (က၊)] ဥေပဟိသိ။
 ၂၃၉။ အႏုပုေဗၺန ေမဓာဝီ၊ ေထာကံ ေထာကံ ခေဏ ခေဏ။
 ကမၼာေရာ ရဇတေႆဝ၊ နိဒၶေမ မလမတၱေနာ။
 ၂၄ဝ။ အယသာဝ မလံ သမု႒ိတံ [မူကြဲ-သမု႒ာယ (က)] တတု႒ာယ [မူကြဲ-တဒု႒ာယ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] တေမဝ ခါဒတိ။
 ဧဝံ အတိေဓါနစာရိနံ၊ သာနိ ကမၼာနိ [မူကြဲ-သကကမၼာနိ (သီ၊ ပီ၊)] နယႏၲိ ဒုဂၢတႎ။
 ၂၄၁။ အသဇၩာယမလာ မႏၲာ၊ အႏု႒ာနမလာ ဃရာ။
 မလံ ဝဏၰႆ ေကာသဇၨံ၊ ပမာေဒါ ရကၡေတာ မလံ။
 ၂၄၂။ မလိတၳိယာ ဒုစၥရိတံ၊ မေစၧရံ ဒဒေတာ မလံ။
 မလာ ေဝ ပါပကာ ဓမၼာ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
 ၂၄၃။ တေတာ မလာ မလတရံ၊ အဝိဇၨာ ပရမံ မလံ။
 ဧတံ မလံ ပဟႏ႖ာန၊ နိမၼလာ ေဟာထ ဘိကၡေဝါ။
 ၂၄၄။ သုဇီဝံ အဟိရိေကန၊ ကာကသူေရန ဓံသိနာ။
 ပကၡႏၵိနာ ပဂေဗ႓န၊ သံကိလိေ႒န ဇီဝိတံ။
 ၂၄၅။ ဟိရီမတာ (ဓမၼပဒ၊၄၉) စ ဒုဇၨီဝံ၊ နိစၥံ သုစိဂေဝသိနာ။
 အလီေနနာပၸဂေဗ႓န၊ သုဒၶါဇီေဝန ပႆတာ။
 ၂၄၆။ ေယာ ပါဏမတိပါေတတိ၊ မုသာဝါဒၪၥ ဘာသတိ။
 ေလာေက အဒိႏၷမာဒိယတိ၊ ပရဒါရၪၥ ဂစၧတိ။
 ၂၄၇။ သုရာေမရယပါနၪၥ၊ ေယာ နေရာ အႏုယုၪၨတိ။
 ဣေဓဝေမေသာ ေလာကသၼႎ၊ မူလံ ခဏတိ အတၱေနာ။
 ၂၄၈။ ဧဝံ ေဘာ ပုရိသ ဇာနာဟိ၊ ပါပဓမၼာ အသညတာ။
 မာ တံ ေလာေဘာ အဓေမၼာ စ၊ စိရံ ဒုကၡာယ ရႏၶယုံ။
 ၂၄၉။ ဒဒါတိ ေဝ ယထာသဒၶံ၊ ယထာပသာဒနံ [မူကြဲ-ယတၳ ပသာဒနံ (ကတၳစိ)] ဇေနာ။
 တတၳ ေယာ မကၤု ဘဝတိ [မူကြဲ-တတၳ ေစ မံကု ေယာ ေဟာတိ (သီ)] တတၳ ေယာ မကၤုေတာ ေဟာတိ (သ်ာ)] ပေရသံ ပါနေဘာဇေန။
 န ေသာ ဒိဝါ ဝါ ရတၱႎ ဝါ၊ သမာဓိမဓိဂစၧတိ။
 ၂၅ဝ။ ယႆ ေစတံ သမုစၧိႏၷံ၊ မူလဃစၥံ [မူကြဲ-မူလဃစၧံ (က၊)] သမူဟတံ။
 သ ေဝ ဒိဝါ ဝါ ရတၱႎ ဝါ၊ သမာဓိမဓိဂစၧတိ။
 ၂၅၁။ နတၳိ ရာဂသေမာ အဂၢိ၊ နတၳိ ေဒါသသေမာ ဂေဟာ။
 နတၳိ ေမာဟသမံ ဇာလံ၊ နတၳိ တဏွာသမာ နဒီ။
 ၂၅၂။ သုဒႆံ ဝဇၨမေညသံ၊ အတၱေနာ ပန ဒုဒၵသံ။
 ပေရသံ ဟိ ေသာ ဝဇၨာနိ၊ ၾသပုနာတိ [မူကြဲ-ၾသဖုနာတိ (က၊)] ယထာ ဘုသံ။
 အတၱေနာ ပန ဆာေဒတိ၊ ကလႎဝ ကိတဝါ သေဌာ။
 ၂၅၃။ ပရဝဇၨာႏုပႆိႆ (ဓမၼပဒ၊၅ဝ၊ နိစၥံ ဥဇၩာနသညိေနာ။
 အာသဝါ တႆ ဝၯႏၲိ၊ အာရာ ေသာ အာသဝကၡယာ။
 ၂၅၄။ အာကာေသဝ ပဒံ နတၳိ၊ သမေဏာ နတၳိ ဗာဟိေရ။
 ပပၪၥာဘိရတာ ပဇာ၊ နိပၸပၪၥာ တထာဂတာ။
 ၂၅၅။ အာကာေသဝ ပဒံ နတၳိ၊ သမေဏာ နတၳိ ဗာဟိေရ။
 သခၤါရာ သႆတာ နတၳိ၊ နတၳိ ဗုဒၶါနမိၪၨိတံ။
မလဝေဂၢါ အ႒ာရသေမာ နိ႒ိေတာ။
၁၉။ ဓမၼ႒ဝေဂၢါ
 ၂၅၆။ န ေတန ေဟာတိ ဓမၼေ႒ာ၊ ေယနတၳံ သာဟသာ [မူကြဲ-သဟသာ (သီ၊ သ်ာ၊ က၊)] နေယ။
 ေယာ စ အတၳံ အနတၳၪၥ၊ ဥေဘာ နိေစၧယ် ပ႑ိေတာ။
 ၂၅၇။ အသာဟေသန ဓေမၼန၊ သေမန နယတီ ပေရ။
 ဓမၼႆ ဂုေတၱာ ေမဓာဝီ၊ ''ဓမၼေ႒ာ''တိ ပဝုစၥတိ။
 ၂၅၈။ န ေတန ပ႑ိေတာ ေဟာတိ၊ ယာဝတာ ဗဟု ဘာသတိ။
 ေခမီ အေဝရီ အဘေယာ၊ ''ပ႑ိေတာ''တိ ပဝုစၥတိ။
 ၂၅၉။ န တာဝတာ ဓမၼဓေရာ၊ ယာဝတာ ဗဟု ဘာသတိ။
 ေယာ စ အပၸမၸိ သုတြာန၊ ဓမၼံ ကာေယန ပႆတိ။
 သ ေဝ ဓမၼဓေရာ ေဟာတိ၊ ေယာ ဓမၼံ နပၸမဇၨတိ။
 ၂၆ဝ။ န (ဓမၼပဒ၊၅၁) ေတန ေထေရာ ေသာ ေဟာတိ [မူကြဲ-ေထေရာ ေဟာတိ (သီ၊ သ်ာ)] ေယနႆ ပလိတံ သိေရာ။
 ပရိပေကၠာ ဝေယာ တႆ၊ ''ေမာဃဇိေဏၰာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၂၆၁။ ယမွိ သစၥၪၥ ဓေမၼာ စ၊ အဟႎသာ သံယေမာ ဒေမာ။
 သ ေဝ ဝႏၲမေလာ ဓီေရာ၊ ''ေထေရာ'' ဣတိ [မူကြဲ-ေသာ ေထေရာတိ (သ်ာ၊ က၊)] ပဝုစၥတိ။
 ၂၆၂။ န ဝါကၠရဏမေတၱန၊ ဝဏၰေပါကၡရတာယ ဝါ။
 သာဓု႐ူေပါ နေရာ ေဟာတိ၊ ဣႆုကီ မစၧရီ သေဌာ။
 ၂၆၃။ ယႆ ေစတံ သမုစၧိႏၷံ၊ မူလဃစၥံ သမူဟတံ။
 သ ဝႏၲေဒါေသာ ေမဓာဝီ၊ ''သာဓု႐ူေပါ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၂၆၄။ န မု႑ေကန သမေဏာ၊ အဗၺေတာ အလိကံ ဘဏံ။
 ဣစၧာေလာဘသမာပေႏၷာ၊ သမေဏာ ကႎ ဘဝိႆတိ။
 ၂၆၅။ ေယာ စ သေမတိ ပါပါနိ၊ အဏုံ ထူလာနိ သဗၺေသာ။
 သမိတတၱာ ဟိ ပါပါနံ၊ ''သမေဏာ''တိ ပဝုစၥတိ။
 ၂၆၆။ န ေတန ဘိကၡဳ ေသာ ေဟာတိ၊ ယာဝတာ ဘိကၡေတ ပေရ။
 ဝိႆံ ဓမၼံ သမာဒါယ၊ ဘိကၡဳ ေဟာတိ န တာဝတာ။
 ၂၆၇။ ေယာဓ ပုညၪၥ ပါပၪၥ၊ ဗာေဟတြာ ျဗဟၼစရိယဝါ [မူကြဲ-ျဗဟၼစရိယံ (က)]
 သခၤါယ ေလာေက စရတိ၊ သ ေဝ ''ဘိကၡဴ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၂၆၈။ န ေမာေနန မုနီ ေဟာတိ၊ မူဠႇ႐ူေပါ အဝိဒၵသု။
 ေယာ စ တုလံဝ ပဂၢယွ၊ ဝရမာဒါယ ပ႑ိေတာ။
 ၂၆၉။ ပါပါနိ (ဓမၼပဒ၊၅၂) ပရိဝေဇၨတိ၊ သ မုနီ ေတန ေသာ မုနိ။
 ေယာ မုနာတိ ဥေဘာ ေလာေက၊ ''မုနိ'' ေတန ပဝုစၥတိ။
 ၂၇ဝ။ န ေတန အရိေယာ ေဟာတိ၊ ေယန ပါဏာနိ ဟႎသတိ။
 အဟႎသာ သဗၺပါဏာနံ၊ ''အရိေယာ''တိ ပဝုစၥတိ။
 ၂၇၁။ န သီလဗၺတမေတၱန၊ ဗာဟုသေစၥန ဝါ ပန။
 အထ ဝါ သမာဓိလာေဘန၊ ဝိဝိတၱသယေနန ဝါ။
 ၂၇၂။ ဖုသာမိ ေနကၡမၼသုခံ၊ အပုထုဇၨနေသဝိတံ။
 ဘိကၡဳ ဝိႆာသမာပါဒိ၊ အပၸေတၱာ အာသဝကၡယံ။
ဓမၼ႒ဝေဂၢါ ဧကူနဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂ဝ။ မဂၢဝေဂၢါ
 ၂၇၃။ မဂၢါန႒ဂႋေကာ ေသေ႒ာ၊ သစၥာနံ စတုေရာ ပဒါ။
 ဝိရာေဂါ ေသေ႒ာ ဓမၼာနံ၊ ဒြိပဒါနၪၥ စကၡဳမာ။
 ၂၇၄။ ဧေသဝ [မူကြဲ-ဧေသာဝ (သီ၊ ပီ၊)] မေဂၢါ နတၳေညာ၊ ဒႆနႆ ဝိသုဒၶိယာ။
 ဧတဥႇိ တုေမွ ပဋိပဇၨထ၊ မာရေႆတံ ပေမာဟနံ။
 ၂၇၅။ ဧတဥႇိ တုေမွ ပဋိပႏၷာ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆထ။
 အကၡာေတာ ေဝါ [မူကြဲ-အကၡာေတာ ေဝ (သီ၊ ပီ၊)] မယာ မေဂၢါ၊ အညာယ သလႅကႏၲနံ [မူကြဲ-သလႅသႏၴနံ (သီ၊ ပီ)] သလႅသတၳနံ (သ်ာ)]
 ၂၇၆။ တုေမွဟိ ကိစၥမာတပၸံ၊ အကၡာတာေရာ တထာဂတာ။
 ပဋိပႏၷာ ပေမာကၡႏၲိ၊ စ်ာယိေနာ မာရဗႏၶနာ။
 ၂၇၇။ ''သေဗၺ (ဓမၼပဒ၊၅၃) သခၤါရာ အနိစၥာ''တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။
 ၂၇၈။ ''သေဗၺ သခၤါရာ ဒုကၡာ''တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။
 ၂၇၉။ ''သေဗၺ ဓမၼာ အနတၱာ''တိ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
 အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ဝိသုဒၶိယာ။
 ၂၈ဝ။ ဥ႒ာနကာလမွိ အႏု႒ဟာေနာ၊ ယုဝါ ဗလီ အာလသိယံ ဥေပေတာ။
 သံသႏၷသကၤပၸမေနာ [မူကြဲ-အသမၸႏၷသကၤပၸမေနာ (က၊)] ကုသီေတာ၊ ပညာယ မဂၢံ အလေသာ န ဝိႏၵတိ။
 ၂၈၁။ ဝါစာႏုရကၡီ မနသာ သုသံဝုေတာ၊ ကာေယန စ နာကုသလံ ကယိရာ [မူကြဲ-အကုသလံ န ကယိရာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ)]
 ဧေတ တေယာ ကမၼပေထ ဝိေသာဓေယ၊ အာရာဓေယ မဂၢမိသိပၸေဝဒိတံ။
 ၂၈၂။ ေယာဂါ ေဝ ဇာယတီ [မူကြဲ-ဇာယေတ (ကတၳစိ)] ဘူရိ၊ အေယာဂါ ဘူရိသခၤေယာ။
 ဧတံ ေဒြဓာပထံ ဉတြာ၊ ဘဝါယ ဝိဘဝါယ စ။
 တထာတၱာနံ နိေဝေသယ်၊ ယထာ ဘူရိ ပဝၯတိ။
 ၂၈၃။ ဝနံ (ဓမၼပဒ၊၅၄) ဆိႏၵထ မာ ႐ုကၡံ၊ ဝနေတာ ဇာယေတ ဘယံ။
 ေဆတြာ ဝနၪၥ ဝနထၪၥ၊ နိဗၺနာ ေဟာထ ဘိကၡေဝါ။
 ၂၈၄။ ယာဝ ဟိ ဝနေထာ န ဆိဇၨတိ၊ အဏုမေတၱာပိ နရႆ နာရိသု။
 ပဋိဗဒၶမေနာဝ [မူကြဲ-ပဋိဗႏၶမေနာဝ (က၊)] တာဝ ေသာ၊ ဝေစၧာ ခီရပေကာဝ [မူကြဲ-ခီရပါေနာဝ (ပီ၊)] မာတရိ။
 ၂၈၅။ ဥစၧိႏၵ သိေနဟမတၱေနာ ကုမုဒံx ဂသာရဒိကံဝ [မူကြဲ-ပါဏိနာ]။
 သႏၲိမဂၢေမဝ ျဗဴဟယ၊ နိဗၺာနံ သုဂေတန ေဒသိတံ။
 ၂၈၆။ ဣဓ ဝႆံ ဝသိႆာမိ၊ ဣဓ ေဟမႏၲဂိမွိသု။
 ဣတိ ဗာေလာ ဝိစိေႏၲတိ၊ အႏၲရာယံ န ဗုဇၩတိ။
 ၂၈၇။ တံ ပုတၱပသုသမၼတၱံ၊ ဗ်ာသတၱမနသံ နရံ။
 သုတၱံ ဂါမံ မေဟာေဃာဝ၊ မစၥဳ အာဒါယ ဂစၧတိ။
 ၂၈၈။ န သႏၲိ ပုတၱာ တာဏာယ၊ န ပိတာ နာပိ ဗႏၶဝါ။
 အႏၲေကနာဓိပႏၷႆ၊ နတၳိ ဉာတီသု တာဏတာ။
 ၂၈၉။ ဧတမတၳဝသံ ဉတြာ၊ ပ႑ိေတာ သီလသံဝုေတာ။
 နိဗၺာနဂမနံ မဂၢံ၊ ခိပၸေမဝ ဝိေသာဓေယ။
မဂၢဝေဂၢါ ဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၁။ ပကိဏၰကဝေဂၢါ
 ၂၉ဝ။ မတၱာသုခပရိစၥာဂါ (ဓမၼပဒ၊၅၅၊ ပေႆ ေစ ဝိပုလံ သုခံ။
 စေဇ မတၱာသုခံ ဓီေရာ၊ သမၸႆံ ဝိပုလံ သုခံ။
 ၂၉၁။ ပရဒုကၡဴပဓာေနန၊ အတၱေနာ [မူကြဲ-ေယာ အတၱေနာ (သ်ာ၊ ပီ၊ က၊)] သုခမိစၧတိ။
 ေဝရသံသဂၢသံသေ႒ာ၊ ေဝရာ ေသာ န ပရိမုစၥတိ။
 ၂၉၂။ ယဥႇိ ကိစၥံ အပဝိဒၶံ [မူကြဲ-တဒပဝိဒၶံ (သီ၊ သ်ာ)] အကိစၥံ ပန ကယိရတိ။
 ဥႏၷဠာနံ ပမတၱာနံ၊ ေတသံ ဝၯႏၲိ အာသဝါ။
 ၂၉၃။ ေယသၪၥ သုသမာရဒၶါ၊ နိစၥံ ကာယဂတာ သတိ။
 အကိစၥံ ေတ န ေသဝႏၲိ၊ ကိေစၥ သာတစၥကာရိေနာ။
 သတာနံ သမၸဇာနာနံ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ အာသဝါ။
 ၂၉၄။ မာတရံ ပိတရံ ဟႏ႖ာ၊ ရာဇာေနာ ေဒြ စ ခတၱိေယ။
 ရ႒ံ သာႏုစရံ ဟႏ႖ာ၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၂၉၅။ မာတရံ ပိတရံ ဟႏ႖ာ၊ ရာဇာေနာ ေဒြ စ ေသာတၳိေယ။
 ေဝယဂၣပၪၥမံ ဟႏ႖ာ၊ အနီေဃာ ယာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၂၉၆။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ဗုဒၶဂတာ သတိ။
 ၂၉၇။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ဓမၼဂတာ သတိ။
 ၂၉၈။ သုပၸဗုဒၶံ (ဓမၼပဒ၊၅၆) ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ သံဃဂတာ သတိ။
 ၂၉၉။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ နိစၥံ ကာယဂတာ သတိ။
 ၃ဝဝ။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ အဟႎသာယ ရေတာ မေနာ။
 ၃ဝ၁။ သုပၸဗုဒၶံ ပဗုဇၩႏၲိ၊ သဒါ ေဂါတမသာဝကာ။
 ေယသံ ဒိဝါ စ ရေတၱာ စ၊ ဘာဝနာယ ရေတာ မေနာ။
 ၃ဝ၂။ ဒုပၸဗၺဇၨံ ဒုရဘိရမံ၊ ဒုရာဝါသာ ဃရာ ဒုခါ။
 ဒုေကၡာသမာနသံဝါေသာ၊ ဒုကၡာႏုပတိတဒၶဂူ။
 တသၼာ န စဒၶဂူ သိယာ၊ န စ [မူကြဲ-တသၼာ န စဒၶဂူ န စ (က၊)] ဒုကၡာႏုပတိေတာ သိယာ [မူကြဲ-ဒုကၡာႏုပါတိေတာ (?)]။
 ၃ဝ၃။ သေဒၶါ သီေလန သမၸေႏၷာ၊ ယေသာေဘာဂသမပၸိေတာ။
 ယံ ယံ ပေဒသံ ဘဇတိ၊ တတၳ တေတၳဝ ပူဇိေတာ။
 ၃ဝ၄။ ဒူေရ သေႏၲာ ပကာေသႏၲိ၊ ဟိမဝေႏၲာဝ ပဗၺေတာ။
 အသေႏၲတၳ န ဒိႆႏၲိ၊ ရတၱႎ ခိတၱာ ယထာ သရာ။
 ၃ဝ၅။ ဧကာသနံ ဧကေသယ်ံ၊ ဧေကာ စရမတႏၵိေတာ။
 ဧေကာ ဒမယမတၱာနံ၊ ဝနေႏၲ ရမိေတာ သိယာ။
ပကိဏၰကဝေဂၢါ ဧကဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၂။ နိရယဝေဂၢါ
 ၃ဝ၆။ အဘူတဝါဒီ (ဓမၼပဒ၊၅၇) နိရယံ ဥေပတိ၊ ေယာ ဝါပိ [မူကြဲ-ေယာ စာပိ (သီ၊ ပီ၊ က၊)] ကတြာ န ကေရာမိ စာဟ [မူကြဲ-န ကေရာမီတိ စာဟ (သ်ာ)]
 ဥေဘာပိ ေတ ေပစၥ သမာ ဘဝႏၲိ၊ နိဟီနကမၼာ မႏုဇာ ပရတၳ။
 ၃ဝ၇။ ကာသာဝကဏၭာ ဗဟေဝါ၊ ပါပဓမၼာ အသညတာ။
 ပါပါ ပါေပဟိ ကေမၼဟိ၊ နိရယံ ေတ ဥပပဇၨေရ။
 ၃ဝ၈။ ေသေယ်ာ အေယာဂုေဠာ ဘုေတၱာ၊ တေတၱာ အဂၢိသိခူပေမာ။
 ယေၪၥ ဘုေၪၨယ် ဒုႆီေလာ၊ ရ႒ပိ႑မသညေတာ။
 ၃ဝ၉။ စတၱာရိ ဌာနာနိ နေရာ ပမေတၱာ၊ အာပဇၨတိ ပရဒါ႐ူပေသဝီ။
 အပုညလာဘံ န နိကာမေသယ်ံ၊ နိႏၵံ တတီယံ နိရယံ စတုတၳံ။
 ၃၁ဝ။ အပုညလာေဘာ စ ဂတီ စ ပါပိကာ၊ ဘီတႆ ဘီတာယ ရတီ စ ေထာကိကာ။
 ရာဇာ စ ဒ႑ံ ဂ႐ုကံ ပေဏတိ၊ တသၼာ နေရာ ပရဒါရံ န ေသေဝ။
 ၃၁၁။ ကုေသာ ယထာ ဒုဂၢဟိေတာ၊ ဟတၳေမဝါႏုကႏၲတိ။
 သာမညံ ဒုပၸရာမ႒ံ၊ နိရယာယုပကၯတိ။
 ၃၁၂။ ယံ (ဓမၼပဒ၊၅၈) ကိၪၥိ သိထိလံ ကမၼံ၊ သံကိလိ႒ၪၥ ယံ ဝတံ။
 သကၤႆရံ ျဗဟၼစရိယံ၊ န တံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
 ၃၁၃။ ကယိရာ ေစ ကယိရာေထနံ [မူကြဲ-ကယိရာ နံ (က)] ဒဠႇေမနံ ပရကၠေမ။
 သိထိေလာ ဟိ ပရိဗၺာေဇာ၊ ဘိေယ်ာ အာကိရေတ ရဇံ။
 ၃၁၄။ အကတံ ဒုကၠဋံ ေသေယ်ာ၊ ပစၧာ တပၸတိ ဒုကၠဋံ။
 ကတၪၥ သုကတံ ေသေယ်ာ၊ ယံ ကတြာ နာႏုတပၸတိ။
 ၃၁၅။ နဂရံ ယထာ ပစၥႏၲံ၊ ဂုတၱံ သႏၲရဗာဟိရံ။
 ဧဝံ ေဂါေပထ အတၱာနံ၊ ခေဏာ ေဝါ [မူကြဲ-ခေဏာ ေဝ (သီ၊ ပီ၊ က၊)] မာ ဥပစၥဂါ။
 ခဏာတီတာ ဟိ ေသာစႏၲိ၊ နိရယမွိ သမပၸိတာ။
 ၃၁၆။ အလဇၨိတာေယ လဇၨႏၲိ၊ လဇၨိတာေယ န လဇၨေရ။
 မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။
 ၃၁၇။ အဘေယ ဘယဒႆိေနာ၊ ဘေယ စာဘယဒႆိေနာ။
 မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။
 ၃၁၈။ အဝေဇၨ ဝဇၨမတိေနာ၊ ဝေဇၨ စာဝဇၨဒႆိေနာ။
 မိစၧာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ ဒုဂၢတႎ။
 ၃၁၉။ ဝဇၨၪၥ ဝဇၨေတာ ဉတြာ၊ အဝဇၨၪၥ အဝဇၨေတာ။
 သမၼာဒိ႒ိသမာဒါနာ၊ သတၱာ ဂစၧႏၲိ သုဂၢတႎ။
နိရယဝေဂၢါ ဒြါဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၃။ နာဂဝေဂၢါ
 ၃၂ဝ။ အဟံ (ဓမၼပဒ၊၅၉) နာေဂါဝ သဂၤါေမ၊ စာပေတာ ပတိတံ သရံ။
 အတိဝါက်ံ တိတိကၡိႆံ၊ ဒုႆီေလာ ဟိ ဗဟုဇၨေနာ။
 ၃၂၁။ ဒႏၲံ နယႏၲိ သမိတႎ၊ ဒႏၲံ ရာဇာဘိ႐ူဟတိ။
 ဒေႏၲာ ေသေ႒ာ မႏုေႆသု၊ ေယာတိဝါက်ံ တိတိကၡတိ။
 ၃၂၂။ ဝရမႆတရာ ဒႏၲာ၊ အာဇာနီယာ စ [မူကြဲ-အာဇာနီယာဝ (သ်ာ၊)] သိႏၶဝါ။
 ကုၪၨရာ စ [မူကြဲ-ကုၪၨရာဝ (သ်ာ၊)] မဟာနာဂါ၊ အတၱဒေႏၲာ တေတာ ဝရံ။
 ၃၂၃။ န ဟိ ဧေတဟိ ယာေနဟိ၊ ဂေစၧယ် အဂတံ ဒိသံ။
 ယထာတၱနာ သုဒေႏၲန၊ ဒေႏၲာ ဒေႏၲန ဂစၧတိ။
 ၃၂၄။ ဓနပါေလာ [မူကြဲ-ဓနပါလေကာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] နာမ ကုၪၨေရာ၊ ကဋဳကေဘဒေနာ [မူကြဲ-ကဋဳကပၸေဘဒေနာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဒုႏၷိဝါရေယာ။
 ဗေဒၶါ ကဗဠံ န ဘုၪၨတိ၊ သုမရတိ [မူကြဲ-သုသရတိ (က၊)] နာဂဝနႆ ကုၪၨေရာ။
 ၃၂၅။ မိဒၶီ ယဒါ ေဟာတိ မဟဂၣေသာ စ၊ နိဒၵါယိတာ သမၸရိဝတၱသာယီ။
 မဟာဝရာေဟာဝ နိဝါပပုေ႒ာ၊ ပုနပၸဳနံ ဂဗ႓မုေပတိ မေႏၵာ။
 ၃၂၆။ ဣဒံ (ဓမၼပဒ၊၆ဝ) ပုေရ စိတၱမစာရိ စာရိကံ၊ ေယနိစၧကံ ယတၳကာမံ ယထာသုခံ။
 တဒဇၨဟံ နိဂၢေဟႆာမိ ေယာနိေသာ၊ ဟတၳိပၸဘိႏၷံ ဝိယ အကၤုသဂၢေဟာ။
 ၃၂၇။ အပၸမာဒရတာ ေဟာထ၊ သစိတၱမႏုရကၡထ။
 ဒုဂၢါ ဥဒၶရထတၱာနံ၊ ပေကၤ သေႏၷာဝ [မူကြဲ-သေတၱာဝ (သီ၊ ပီ၊)] ကုၪၨေရာ။
 ၃၂၈။ သေစ လေဘထ နိပကံ သဟာယံ၊ သဒၶႎ စရံ သာဓုဝိဟာရိဓီရံ။
 အဘိဘုယ် သဗၺာနိ ပရိႆယာနိ၊ စေရယ် ေတနတၱမေနာ သတီမာ။
 ၃၂၉။ ေနာ ေစ လေဘထ နိပကံ သဟာယံ၊ သဒၶႎ စရံ သာဓုဝိဟာရိဓီရံ။
 ရာဇာဝ ရ႒ံ ဝိဇိတံ ပဟာယ၊ ဧေကာ စေရ မာတဂၤရေညဝ နာေဂါ။
 ၃၃ဝ။ ဧကႆ စရိတံ ေသေယ်ာ၊ နတၳိ ဗာေလ သဟာယတာ။
 ဧေကာ စေရ န စ ပါပါနိ ကယိရာ၊ အေပၸါႆုေကၠာ မာတဂၤရေညဝ နာေဂါ။
 ၃၃၁။ အတၳမွိ ဇာတမွိ သုခါ သဟာယာ၊ တု႒ီ သုခါ ယာ ဣတရီတေရန။
 ပုညံ သုခံ ဇီဝိတသခၤယမွိ၊ သဗၺႆ ဒုကၡႆ သုခံ ပဟာနံ။
 ၃၃၂။ သုခါ (ဓမၼပဒ၊၆၁) မေတၱယ်တာ ေလာေက၊ အေထာ ေပေတၱယ်တာ သုခါ။
 သုခါ သာမညတာ ေလာေက၊ အေထာ ျဗဟၼညတာ သုခါ။
 ၃၃၃။ သုခံ ယာဝ ဇရာ သီလံ၊ သုခါ သဒၶါ ပတိ႒ိတာ။
 သုေခါ ပညာယ ပဋိလာေဘာ၊ ပါပါနံ အကရဏံ သုခံ။
နာဂဝေဂၢါ ေတဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၄။ တဏွာဝေဂၢါ
 ၃၃၄။ မႏုဇႆ ပမတၱစာရိေနာ၊ တဏွာ ဝၯတိ မာလုဝါ ဝိယ။
 ေသာ ပႅဝတီ [မူကြဲ-ပႅဝတိ (သီ၊ ပီ)] ပလေဝတီ (က)] ဥပႅဝတိ (?)] ဟုရာ ဟုရံ၊ ဖလမိစၧံဝ ဝနသၼိ ဝါနေရာ။
 ၃၃၅။ ယံ ဧသာ သဟေတ ဇမၼီ၊ တဏွာ ေလာေက ဝိသတၱိကာ။
 ေသာကာ တႆ ပဝၯႏၲိ၊ အဘိဝ႒ံဝ [မူကြဲ-အဘိဝၯံဝ (သ်ာ)] အဘိဝ႗ံဝ (ပီ)] အဘိဝုၯံဝ (က၊)] ဗီရဏံ။
 ၃၃၆။ ေယာ ေစတံ သဟေတ ဇမၼႎ၊ တဏွံ ေလာေက ဒုရစၥယံ။
 ေသာကာ တမွာ ပပတႏၲိ၊ ဥဒဗိႏၵဳဝ ေပါကၡရာ။
 ၃၃၇။ တံ ေဝါ ဝဒါမိ ဘဒၵံ ေဝါ၊ ယာဝေႏၲတၳ သမာဂတာ။
 တဏွာယ မူလံ ခဏထ၊ ဥသီရေတၳာဝ ဗီရဏံ။
 မာ ေဝါ နဠံဝ ေသာေတာဝ၊ မာေရာ ဘၪၨိ ပုနပၸဳနံ။
 ၃၃၈။ ယထာပိ (ဓမၼပဒ၊၆၂) မူေလ အႏုပဒၵေဝ ဒေဠႇ၊ ဆိေႏၷာပိ ႐ုေကၡာ ပုနေရဝ ႐ူဟတိ။
 ဧဝမၸိ တဏွာႏုသေယ အႏူဟေတ၊ နိဗၺတၱတီ ဒုကၡမိဒံ ပုနပၸဳနံ။
 ၃၃၉။ ယႆ ဆတၱႎသတိ ေသာတာ၊ မနာပသဝနာ ဘုသာ။
 မာဟာ [မူကြဲ-ဝါဟာ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ၊)] ဝဟႏၲိ ဒုဒၵိ႒ႎ၊ သကၤပၸါ ရာဂနိႆိတာ။
 ၃၄ဝ။ သဝႏၲိ သဗၺဓိ ေသာတာ၊ လတာ ဥပၸဇၨ [မူကြဲ-ဥဗ႓ိဇၨ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] တိ႒တိ။
 တၪၥ ဒိသြာ လတံ ဇာတံ၊ မူလံ ပညာယ ဆိႏၵထ။
 ၃၄၁။ သရိတာနိ သိေနဟိတာနိ စ၊ ေသာမနႆာနိ ဘဝႏၲိ ဇႏၲဳေနာ။
 ေတ သာတသိတာ သုေခသိေနာ၊ ေတ ေဝ ဇာတိဇ႐ူပဂါ နရာ။
 ၃၄၂။ တသိဏာယ ပုရကၡတာ ပဇာ၊ ပရိသပၸႏၲိ သေသာဝ ဗႏၶိေတာ [မူကြဲ-ဗာဓိေတာ (ဗဟူသု)]။
 သံေယာဇနသဂၤသတၱကာ၊ ဒုကၡမုေပႏၲိ ပုနပၸဳနံ စိရာယ။
 ၃၄၃။ တသိဏာယ ပုရကၡတာ ပဇာ၊ ပရိသပၸႏၲိ သေသာဝ ဗႏၶိေတာ။
 တသၼာ တသိဏံ ဝိေနာဒေယ၊ အာကခၤႏၲ [မူကြဲ-ဘိကၡဴ အာကခႌ (သီ)] ဘိကၡဳ အာကခႍ (သ်ာ၊)] ဝိရာဂမတၱေနာ။
 ၃၄၄။ ေယာ နိဗၺနေထာ ဝနာဓိမုေတၱာ၊ ဝနမုေတၱာ ဝနေမဝ ဓာဝတိ။
 တံ ပုဂၢလေမထ ပႆထ၊ မုေတၱာ ဗႏၶနေမဝ ဓာဝတိ။
 ၃၄၅။ န (ဓမၼပဒ၊၆၃) တံ ဒဠႇံ ဗႏၶနမာဟု ဓီရာ၊ ယဒါယသံ ဒါ႐ုဇပဗၺဇၪၥ [မူကြဲ-ဒါ႐ူဇံ ဗဗၺဇၪၥ (သီ၊ ပီ)]
 သာရတၱရတၱာ မဏိကု႑ေလသု၊ ပုေတၱသု ဒါေရသု စ ယာ အေပကၡာ။
 ၃၄၆။ ဧတံ ဒဠႇံ ဗႏၶနမာဟု ဓီရာ၊ ၾသဟာရိနံ သိထိလံ ဒုပၸမုၪၥံ။
 ဧတမၸိ ေဆတြာန ပရိဗၺဇႏၲိ၊ အနေပကၡိေနာ ကာမသုခံ ပဟာယ။
 ၃၄၇။ ေယ ရာဂရတၱာႏုပတႏၲိ ေသာတံ၊ သယံကတံ မကၠဋေကာဝ ဇာလံ။
 ဧတမၸိ ေဆတြာန ဝဇႏၲိ ဓီရာ၊ အနေပကၡိေနာ သဗၺဒုကၡံ ပဟာယ။
 ၃၄၈။ မုၪၥ ပုေရ မုၪၥ ပစၧေတာ၊ မေဇၩ မုၪၥ ဘဝႆ ပါရဂူ။
 သဗၺတၳ ဝိမုတၱမာနေသာ၊ န ပုနံ ဇာတိဇရံ ဥေပဟိသိ။
 ၃၄၉။ ဝိတကၠမထိတႆ ဇႏၲဳေနာ၊ တိဗၺရာဂႆ သုဘာႏုပႆိေနာ။
 ဘိေယ်ာ တဏွာ ပဝၯတိ၊ ဧသ ေခါ ဒဠႇံ [မူကြဲ-ဧသ ဂါဠႇံ (က၊)] ကေရာတိ ဗႏၶနံ။
 ၃၅ဝ။ ဝိတကၠဴပသေမ (ဓမၼပဒ၊၆၄) စ [မူကြဲ-ဝိတကၠဴပသေမဝ (က၊)] ေယာ ရေတာ၊ အသုဘံ ဘာဝယေတ သဒါ သေတာ။
 ဧသ [မူကြဲ-ဧေသာ (?)] ေခါ ဗ်ႏၲိ ကာဟိတိ၊ ဧသ [မူကြဲ-ဧေသာ (?)] ေဆစၧတိ မာရဗႏၶနံ။
 ၃၅၁။ နိ႒ဂၤေတာ အသႏၲာသီ၊ ဝီတတေဏွာ အနဂၤေဏာ။
 အစၧိႏၵိ ဘဝသလႅာနိ၊ အႏၲိေမာယံ သမုႆေယာ။
 ၃၅၂။ ဝီတတေဏွာ အနာဒါေနာ၊ နိ႐ုတၱိပဒေကာဝိေဒါ။
 အကၡရာနံ သႏၷိပါတံ၊ ဇညာ ပုဗၺာပရာနိ စ။
 သ ေဝ ''အႏၲိမသာရီေရာ၊ မဟာပေညာ မဟာပုရိေသာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၃၅၃။ သဗၺာဘိဘူ သဗၺဝိဒူဟမသၼိ၊ သေဗၺသု ဓေမၼသု အႏူပလိေတၱာ။
 သဗၺၪၨေဟာ တဏွကၡေယ ဝိမုေတၱာ၊ သယံ အဘိညာယ ကမုဒၵိေသယ်ံ။
 ၃၅၄။ သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ သဗၺရသံ ဓမၼရေသာ ဇိနာတိ။
 သဗၺရတႎ ဓမၼရတိ ဇိနာတိ၊ တဏွကၡေယာ သဗၺဒုကၡံ ဇိနာတိ။
 ၃၅၅။ ဟနႏၲိ ေဘာဂါ ဒုေမၼဓံ၊ ေနာ စ ပါရဂေဝသိေနာ။
 ေဘာဂတဏွာယ ဒုေမၼေဓါ၊ ဟႏၲိ အေညဝ အတၱနံ။
 ၃၅၆။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ရာဂေဒါသာ အယံ ပဇာ။
 တသၼာ ဟိ ဝီတရာေဂသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
 ၃၅၇။ တိဏေဒါသာနိ (ဓမၼပဒ၊၆၅) ေခတၱာနိ၊ ေဒါသေဒါသာ အယံ ပဇာ။
 တသၼာ ဟိ ဝီတေဒါေသသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
 ၃၅၈။ တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ေမာဟေဒါသာ အယံ ပဇာ။
 တသၼာ ဟိ ဝီတေမာေဟသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
 ၃၅၉။ (တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ ဣစၧာေဒါသာ အယံ ပဇာ။
 တသၼာ ဟိ ဝိဂတိေစၧသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။) [မူကြဲ-( ) ဝိေဒသေပါတၳေကသု နတၳိ၊ အ႒ကထာယမၸိ န ဒိႆတိ]
 တိဏေဒါသာနိ ေခတၱာနိ၊ တဏွာေဒါသာ အယံ ပဇာ။
 တသၼာ ဟိ ဝီတတေဏွသု၊ ဒိႏၷံ ေဟာတိ မဟပၹလံ။
တဏွာဝေဂၢါ စတုဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၅။ ဘိကၡဳဝေဂၢါ
 ၃၆ဝ။ စကၡဳနာ သံဝေရာ သာဓု၊ သာဓု ေသာေတန သံဝေရာ။
 ဃာေနန သံဝေရာ သာဓု၊ သာဓု ဇိဝွါယ သံဝေရာ။
 ၃၆၁။ ကာေယန သံဝေရာ သာဓု၊ သာဓု ဝါစာယ သံဝေရာ။
 မနသာ သံဝေရာ သာဓု၊ သာဓု သဗၺတၳ သံဝေရာ။
 သဗၺတၳ သံဝုေတာ ဘိကၡဳ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
 ၃၆၂။ ဟတၳသံယေတာ ပါဒသံယေတာ၊ ဝါစာသံယေတာ သံယတုတၱေမာ။
 အဇၩတၱရေတာ သမာဟိေတာ၊ ဧေကာ သႏၲဳသိေတာ တမာဟု ဘိကၡဳံ။
 ၃၆၃။ ေယာ မုခသံယေတာ ဘိကၡဳ၊ မႏၲဘာဏီ အႏုဒၶေတာ။
 အတၳံ ဓမၼၪၥ ဒီေပတိ၊ မဓုရံ တႆ ဘာသိတံ။
 ၃၆၄။ ဓမၼာရာေမာ (ဓမၼပဒ၊၆၆) ဓမၼရေတာ၊ ဓမၼံ အႏုဝိစိႏၲယံ။
 ဓမၼံ အႏုႆရံ ဘိကၡဳ၊ သဒၶမၼာ န ပရိဟာယတိ။
 ၃၆၅။ သလာဘံ နာတိမေညယ်၊ နာေညသံ ပိဟယံ စေရ။
 အေညသံ ပိဟယံ ဘိကၡဳ၊ သမာဓႎ နာဓိဂစၧတိ။
 ၃၆၆။ အပၸလာေဘာပိ ေစ ဘိကၡဳ၊ သလာဘံ နာတိမညတိ။
 တံ ေဝ ေဒဝါ ပသံသႏၲိ၊ သုဒၶါဇီဝႎ အတႏၵိတံ။
 ၃၆၇။ သဗၺေသာ နာမ႐ူပသၼႎ၊ ယႆ နတၳိ မမာယိတံ။
 အသတာ စ န ေသာစတိ၊ သ ေဝ ''ဘိကၡဴ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၃၆၈။ ေမတၱာဝိဟာရီ ေယာ ဘိကၡဳ၊ ပသေႏၷာ ဗုဒၶသာသေန။
 အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခံ။
 ၃၆၉။ သိၪၥ ဘိကၡဳ ဣမံ နာဝံ၊ သိတၱာ ေတ လဟုေမႆတိ။
 ေဆတြာ ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ၊ တေတာ နိဗၺာနေမဟိသိ။
 ၃၇ဝ။ ပၪၥ ဆိေႏၵ ပၪၥ ဇေဟ၊ ပၪၥ စုတၱရိ ဘာဝေယ။
 ပၪၥ သဂၤါတိေဂါ ဘိကၡဳ၊ ''ၾသဃတိေဏၰာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၃၇၁။ စ်ာယ ဘိကၡဳ [မူကြဲ-စ်ာယ တုဝံ ဘိကၡဳ (?)] မာ ပမာေဒါ [မူကြဲ-မာ စ ပမာေဒါ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] မာ ေတ ကာမဂုေဏ ရေမႆု [မူကြဲ-ဘမႆု (သီ၊ ပီ)] ဘဝႆု (သ်ာ)] ရမႆု (က၊)] စိတၱံ။
 မာ ေလာဟဂုဠံ ဂိလီ ပမေတၱာ၊ မာ ကႏၵိ ''ဒုကၡမိဒ''ႏၲိ ဍယွမာေနာ။
 ၃၇၂။ နတၳိ စ်ာနံ အပညႆ၊ ပညာ နတၳိ အစ်ာယေတာ [မူကြဲ-အဇၩာယိေနာ (က)]
 ယမွိ စ်ာနၪၥ ပညာ စ၊ သ ေဝ နိဗၺာနသႏၲိေက။
 ၃၇၃။ သုညာဂါရံ (ဓမၼပဒ၊၆၇) ပဝိ႒ႆ၊ သႏၲစိတၱႆ ဘိကၡဳေနာ။
 အမာႏုသီ ရတိ ေဟာတိ၊ သမၼာ ဓမၼံ ဝိပႆေတာ။
 ၃၇၄။ ယေတာ ယေတာ သမၼသတိ၊ ခႏၶာနံ ဥဒယဗၺယံ။
 လဘတီ [မူကြဲ-လဘတိ (ပီ)] လဘေတ (က၊)] ပီတိပါေမာဇၨံ၊ အမတံ တံ ဝိဇာနတံ။
 ၃၇၅။ တၾတာယမာဒိ ဘဝတိ၊ ဣဓ ပညႆ ဘိကၡဳေနာ။
 ဣႁႏၵိယဂုတၱိ သႏၲဳ႒ိ၊ ပါတိေမာေကၡ စ သံဝေရာ။
 ၃၇၆။ မိေတၱ ဘဇႆု ကလ်ာေဏ၊ သုဒၶါဇီေဝ အတႏၵိေတ။
 ပဋိသႏၴာရဝုတ်ႆ [မူကြဲ-ပဋိသႏၶာရဝုတ်ႆ (က)] အာစာရကုသေလာ သိယာ။
 တေတာ ပါေမာဇၨဗဟုေလာ၊ ဒုကၡႆႏၲံ ကရိႆတိ။
 ၃၇၇။ ဝႆိကာ ဝိယ ပုပၹာနိ၊ မဒၵဝါနိ [မူကြဲ-မဇၨဝါနိ (က၊ ဋီကာ) ပစၥဝါနိ (က၊ အ႒၊)] ပမုၪၥတိ။
 ဧဝံ ရာဂၪၥ ေဒါသၪၥ၊ ဝိပၸမုေၪၥထ ဘိကၡေဝါ။
 ၃၇၈။ သႏၲကာေယာ သႏၲဝါေစာ၊ သႏၲဝါ သုသမာဟိေတာ [မူကြဲ-သႏၲမေနာ သုသမာဟိေတာ (သ်ာ၊ ပီ)] သႏၲမေနာ သမာဟိေတာ (က)]
 ဝႏၲေလာကာမိေသာ ဘိကၡဳ၊ ''ဥပသေႏၲာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၃၇၉။ အတၱနာ ေစာဒယတၱာနံ၊ ပဋိမံေသထ အတၱနာ [မူကြဲ-ပဋိမာေသ အတၱမတၱနာ (သီ၊ ပီ)] ပဋိမံေသ တမတၱနာ (သ်ာ)]
 ေသာ အတၱဂုေတၱာ သတိမာ၊ သုခံ ဘိကၡဳ ဝိဟာဟိသိ။
 ၃၈ဝ။ အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ (ေကာ ဟိ နာေထာ ပေရာ သိယာ) [မူကြဲ-( ) ဝိေဒသေပါတၳေကသု နတၳိ]
 အတၱာ ဟိ အတၱေနာ ဂတိ။
 တသၼာ သံယမမတၱာနံ [မူကြဲ-သံယမယ'တၱာနံ (သီ၊ ပီ)] အႆံ ဘျဒံဝ ဝါဏိေဇာ။
 ၃၈၁။ ပါေမာဇၨဗဟုေလာ (ဓမၼပဒ၊၆၈) ဘိကၡဳ၊ ပသေႏၷာ ဗုဒၶသာသေန။
 အဓိဂေစၧ ပဒံ သႏၲံ၊ သခၤါ႐ူပသမံ သုခံ။
 ၃၈၂။ ေယာ ဟေဝ ဒဟေရာ ဘိကၡဳ၊ ယုၪၨတိ ဗုဒၶသာသေန။
 ေသာမံ [မူကြဲ-ေသာ ဣမံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ေလာကံ ပဘာေသတိ၊ အဗ႓ာ မုေတၱာဝ စႏၵိမာ။
ဘိကၡဳဝေဂၢါ ပၪၥဝီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
၂၆။ ျဗာဟၼဏဝေဂၢါ
 ၃၈၃။ ဆိႏၵ ေသာတံ ပရကၠမၼ၊ ကာေမ ပႏုဒ ျဗာဟၼဏ။
 သခၤါရာနံ ခယံ ဉတြာ၊ အကတညဴသိ ျဗာဟၼဏ။
 ၃၈၄။ ယဒါ ဒြေယသု ဓေမၼသု၊ ပါရဂူ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 အထႆ သေဗၺ သံေယာဂါ၊ အတၳံ ဂစၧႏၲိ ဇာနေတာ။
 ၃၈၅။ ယႆ ပါရံ အပါရံ ဝါ၊ ပါရာပါရံ န ဝိဇၨတိ။
 ဝီတဒၵရံ ဝိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၈၆။ စ်ာယႎ ဝိရဇမာသီနံ၊ ကတကိစၥမနာသဝံ။
 ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၈၇။ ဒိဝါ (ဓမၼပဒ၊၆၉) တပတိ အာဒိေစၥာ၊ ရတၱိမာဘာတိ စႏၵိမာ။
 သႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာ တပတိ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 အထ သဗၺမေဟာရတၱႎ [မူကြဲ-သဗၺမေဟာရတၱံ (?)]၊ ဗုေဒၶါ တပတိ ေတဇသာ။
 ၃၈၈။ ဗာဟိတပါေပါတိ ျဗာဟၼေဏာ၊ သမစရိယာ သမေဏာတိ ဝုစၥတိ။
 ပဗၺာဇယမတၱေနာ မလံ၊ တသၼာ ''ပဗၺဇိေတာ''တိ ဝုစၥတိ။
 ၃၈၉။ န ျဗာဟၼဏႆ ပဟေရယ်၊ နာႆ မုေၪၥထ ျဗာဟၼေဏာ။
 ဓီ [မူကြဲ-ဓိ (သ်ာ၊ ဗ်ာကရေဏသု)] ျဗာဟၼဏႆ ဟႏၲာရံ၊ တေတာ ဓီ ယႆ [မူကြဲ-ေယာ + အႆ = ယႆ] မုၪၥတိ။
 ၃၉ဝ။ န ျဗာဟၼဏေႆတဒကိၪၥိ ေသေယ်ာ၊ ယဒါ နိေသေဓါ မနေသာ ပိေယဟိ။
 ယေတာ ယေတာ ဟႎသမေနာ နိဝတၱတိ၊ တေတာ တေတာ သမၼတိေမဝ ဒုကၡံ။
 ၃၉၁။ ယႆ ကာေယန ဝါစာယ၊ မနသာ နတၳိ ဒုကၠဋံ။
 သံဝုတံ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၉၂။ ယမွာ ဓမၼံ ဝိဇာေနယ်၊ သမၼာသမၺဳဒၶေဒသိတံ။
 သကၠစၥံ တံ နမေႆယ်၊ အဂၢိဟုတၱံဝ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၃၉၃။ န ဇဋာဟိ န ေဂါေတၱန၊ န ဇစၥာ ေဟာတိ ျဗာဟၼေဏာ။
 ယမွိ သစၥၪၥ ဓေမၼာ စ၊ ေသာ သုစီ ေသာ စ ျဗာဟၼေဏာ။
 ၃၉၄။ ကႎ (ဓမၼပဒ၊၇ဝ) ေတ ဇဋာဟိ ဒုေမၼဓ၊ ကႎ ေတ အဇိနသာဋိယာ။
 အဗ႓ႏၲရံ ေတ ဂဟနံ၊ ဗာဟိရံ ပရိမဇၨသိ။
 ၃၉၅။ ပံသုကူလဓရံ ဇႏၲဳံ၊ ကိသံ ဓမနိသႏၴတံ။
 ဧကံ ဝနသၼႎ စ်ာယႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၉၆။ န စာဟံ ျဗာဟၼဏံ ျဗဴမိ၊ ေယာနိဇံ မတၱိသမ႓ဝံ။
 ေဘာဝါဒိ နာမ ေသာ ေဟာတိ၊ သေစ ေဟာတိ သကိၪၥေနာ။
 အကိၪၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၉၇။ သဗၺသံေယာဇနံ ေဆတြာ၊ ေယာ ေဝ န ပရိတႆတိ။
 သဂၤါတိဂံ ဝိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၉၈။ ေဆတြာ နဒၶႎ [မူကြဲ-နႏၶႎ (က၊ သီ)] နႏၵႎ (ပီ၊)] ဝရတၱၪၥ၊ သႏၵာနံ [မူကြဲ-သႏၵာမံ (သီ၊)] သဟႏုကၠမံ။
 ဥကၡိတၱပလိဃံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၃၉၉။ အေကၠာသံ ဝဓဗႏၶၪၥ၊ အဒုေ႒ာ ေယာ တိတိကၡတိ။
 ခႏၲီဗလံ ဗလာနီကံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝဝ။ အေကၠာဓနံ ဝတဝႏၲံ၊ သီလဝႏၲံ အႏုႆဒံ။
 ဒႏၲံ အႏၲိမသာရီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၁။ ဝါရိ (ဓမၼပဒ၊၇၁) ေပါကၡရပေတၱဝ၊ အာရေဂၢရိဝ သာသေပါ။
 ေယာ န လိမၸတိ [မူကြဲ-လိပၸတိ (သီ၊ ပီ၊)] ကာေမသု၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၂။ ေယာ ဒုကၡႆ ပဇာနာတိ၊ ဣေဓဝ ခယမတၱေနာ။
 ပႏၷဘာရံ ဝိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၃။ ဂမ႓ီရပညံ ေမဓာဝႎ၊ မဂၢါမဂၢႆ ေကာဝိဒံ။
 ဥတၱမတၳမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၄။ အသံသ႒ံ ဂဟေ႒ဟိ၊ အနာဂါေရဟိ စူဘယံ။
 အေနာကသာရိမပၸိစၧံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၅။ နိဓာယ ဒ႑ံ ဘူေတသု၊ တေသသု ထာဝေရသု စ။
 ေယာ န ဟႏၲိ န ဃာေတတိ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၆။ အဝိ႐ုဒၶံ ဝိ႐ုေဒၶသု၊ အတၱဒေ႑သု နိဗၺဳတံ။
 သာဒါေနသု အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၇။ ယႆ ရာေဂါ စ ေဒါေသာ စ၊ မာေနာ မေကၡာ စ ပါတိေတာ။
 သာသေပါရိဝ အာရဂၢါ [မူကြဲ-အာရေဂၢ (က)] တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၈။ အကကၠသံ (ဓမၼပဒ၊၇၂) ဝိညာပနႎ၊ ဂိရံ သစၥမုဒီရေယ။
 ယာယ နာဘိသေဇ ကၪၥိ [မူကြဲ-ကိၪၥိ (က)] တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄ဝ၉။ ေယာဓ ဒီဃံ ဝ ရႆံ ဝါ၊ အဏုံ ထူလံ သုဘာသုဘံ။
 ေလာေက အဒိႏၷံ နာဒိယတိ [မူကြဲ-နာေဒတိ (မ၊ နိ၊ ၂။၄၅၉)]၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁ဝ။ အာသာ ယႆ န ဝိဇၨႏၲိ၊ အသၼႎ ေလာေက ပရမွိ စ။
 နိရာသာသံ [မူကြဲ-နိရာသယံ (သီ၊ သ်ာ၊ ပီ)] နိရာသကံ (?)] ဝိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၁။ ယႆာလယာ န ဝိဇၨႏၲိ၊ အညာယ အကထံကထီ။
 အမေတာဂဓမႏုပၸတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၂။ ေယာဓ ပုညၪၥ ပါပၪၥ၊ ဥေဘာ သဂၤမုပစၥဂါ။
 အေသာကံ ဝိရဇံ သုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၃။ စႏၵံဝ ဝိမလံ သုဒၶံ၊ ဝိပၸသႏၷမနာဝိလံ။
 နႏၵီဘဝပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၄။ ေယာမံ [မူကြဲ-ေယာ ဣမံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] ပလိပထံ ဒုဂၢံ၊ သံသာရံ ေမာဟမစၥဂါ။
 တိေဏၰာ ပါရဂေတာ [မူကြဲ-ပါရဂေတာ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ၊ ပီ၊)] စ်ာယီ၊ အေနေဇာ အကထံကထီ။
 အႏုပါဒါယ နိဗၺဳေတာ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၅။ ေယာဓ (ဓမၼပဒ၊၇၃) ကာေမ ပဟႏ႖ာန [မူကြဲ-ပဟတြာန (သီ၊ ပီ)] အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
 ကာမဘဝပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ [မူကြဲ-ဣဒံ ဂါထာဒြယံ ဝိေဒသေပါတၳေကသု သကိေဒဝ ဒႆိတံ]။
 ၄၁၆။ ေယာဓ တဏွံ ပဟႏ႖ာန၊ အနာဂါေရာ ပရိဗၺေဇ။
 တဏွာဘဝပရိကၡီဏံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၇။ ဟိတြာ မာႏုသကံ ေယာဂံ၊ ဒိဗၺံ ေယာဂံ ဥပစၥဂါ။
 သဗၺေယာဂဝိသံယုတၱံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၈။ ဟိတြာ ရတိၪၥ အရတိၪၥ၊ သီတိဘူတံ နိ႐ူပဓႎ။
 သဗၺေလာကာဘိဘုံ ဝီရံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၁၉။ စုတႎ ေယာ ေဝဒိ သတၱာနံ၊ ဥပပတၱိၪၥ သဗၺေသာ။
 အသတၱံ သုဂတံ ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၂ဝ။ ယႆ ဂတႎ န ဇာနႏၲိ၊ ေဒဝါ ဂႏၶဗၺမာႏုသာ။
 ခီဏာသဝံ အရဟႏၲံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၂၁။ ယႆ (ဓမၼပဒ၊၇၄) ပုေရ စ ပစၧာ စ၊ မေဇၩ စ နတၳိ ကိၪၥနံ။
 အကိၪၥနံ အနာဒါနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၂၂။ ဥသဘံ ပဝရံ ဝီရံ၊ မေဟသႎ ဝိဇိတာဝိနံ။
 အေနဇံ ႏွာတကံ [မူကြဲ-နဟာတကံ (သီ၊ သ်ာ၊ ကံ ပီ၊)] ဗုဒၶံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
 ၄၂၃။ ပုေဗၺနိဝါသံ ေယာ ေဝဒိ၊ သဂၢါပါယၪၥ ပႆတိ၊
 အေထာ ဇာတိကၡယံ ပေတၱာ၊ အဘိညာေဝါသိေတာ မုနိ။
 သဗၺေဝါသိတေဝါသာနံ၊ တမဟံ ျဗဴမိ ျဗာဟၼဏံ။
ျဗာဟၼဏဝေဂၢါ ဆဗၺီသတိေမာ နိ႒ိေတာ။
(ဧတၱာဝတာ သဗၺပဌေမ ယမကဝေဂၢ စုဒၵသ ဝတၳဴနိ၊ အပၸမာဒဝေဂၢ နဝ၊ စိတၱဝေဂၢ နဝ၊ ပုပၹဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ဗာလဝေဂၢ ပႏၷရသ၊ ပ႑ိတဝေဂၢ ဧကာဒသ၊ အရဟႏၲဝေဂၢ ဒသ၊ သဟႆဝေဂၢ စုဒၵသ၊ ပါပဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ဒ႑ဝေဂၢ ဧကာဒသ၊ ဇရာဝေဂၢ နဝ၊ အတၱဝေဂၢ ဒသ၊ ေလာကဝေဂၢ ဧကာဒသ၊ ဗုဒၶဝေဂၢ နဝ [မူကြဲ-အ႒ (က)] သုခဝေဂၢ အ႒၊ ပိယဝေဂၢ နဝ၊ ေကာဓဝေဂၢ အ႒၊ မလဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ဓမၼ႒ဝေဂၢ ဒသ၊ မဂၢဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ပကိဏၰကဝေဂၢ နဝ၊ နိရယဝေဂၢ နဝ၊ နာဂဝေဂၢ အ႒၊ တဏွာဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ဘိကၡဳဝေဂၢ ဒြါဒသ၊ ျဗာဟၼဏဝေဂၢ စတၱာလီသာတိ ပၪၥာဓိကာနိ တီဏိ ဝတၳဳသတာနိ။
 သေတဝီသစတုႆတာ၊ စတုသစၥဝိဘာဝိနာ။
 သတတၱယၪၥ ဝတၳဴနံ၊ ပၪၥာဓိကံ သမု႒ိတာတိ) [မူကြဲ-( ) ဧတၳႏၲေရ ပါေဌာ ဝိေဒသေပါတၳေကသု နတၳိ၊ အ႒ကထာသုေယဝ ဒိႆတိ]။
 [မူကြဲ-ဓမၼပဒႆ ဝဂၢႆုဒၵါနံ
ယမကံ ပမာဒံ စိတၱံ၊ ပုပၹံ ဗာလၪၥ ပ႑ိတံ။
ရဟႏၲံ သဟႆံ ပါပံ၊ ဒ႑ံ ဇရာ အတၱေလာကံ။
ဗုဒၶံ သုခံ ပိယံ ေကာဓံ၊ မလံ ဓမၼ႒မဂၢၪၥ။
ပကိဏၰကံ နိရယံ နာဂံ၊ တဏွာ ဘိကၡဴ စ ျဗာဟၼေဏာ။
 ဂါထာယုဒၵါနံ
ယမေက ဝီသဂါထာေယာ၊ အပၸမာဒေလာကမွိ စ။
ပိေယ ဒြါဒသဂါထာေယာ၊ စိေတၱ ဇရေတၱကာဒသ။
ပုပၹဗာလသဟႆမွိ၊ ဗုဒၶ မဂၢ ပကိဏၰေက။
ေသာဠသ ပ႑ိေတ ေကာေဓ၊ နိရေယ နာေဂ စတုဒၵသ။
အရဟေႏၲ ဒသဂၢါထာ၊ ပါပသုခမွိ ေတရသ။
သတၱရသ ဒ႑ဓမၼေ႒၊ မလမွိ ဧကဝီသတိ။
တဏွာဝေဂၢ သတၱဗၺီသ၊ ေတဝီသ ဘိကၡဳဝဂၢမွိ။
ျဗာဟၼေဏ ဧကတာလီသ၊ စတုႆတာ သေတဝီသ။ (က၊)]
ဓမၼပေဒ ဝဂၢါနမုဒၵါနံ --
 ယမကပၸမာေဒါ (ဓမၼပဒ၊၇၅) စိတၱံ၊ ပုပၹံ ဗာေလန ပ႑ိေတာ။
 အရဟေႏၲာ သဟႆၪၥ၊ ပါပံ ဒေ႑န ေတ ဒသ။
 ဇရာ အတၱာ စ ေလာေကာ စ၊ ဗုေဒၶါ သုခံ ပိေယန စ။
 ေကာေဓါ မလၪၥ ဓမၼေ႒ာ၊ မဂၢဝေဂၢန ဝီသတိ။
 ပကိဏၰံ နိရေယာ နာေဂါ၊ တဏွာ ဘိကၡဳ စ ျဗာဟၼေဏာ။
 ဧေတ ဆဗၺီသတိ ဝဂၢါ၊ ေဒသိတာဒိစၥဗႏၶဳနာ။
 ဂါထာနမုဒၵါနံ --
 ယမေက ဝီသတိ ဂါထာ၊ အပၸမာဒမွိ ဒြါဒသ။
 ဧကာဒသ စိတၱဝေဂၢ၊ ပုပၹဝဂၢမွိ ေသာဠသ။
 ဗာေလ စ ေသာဠသ ဂါထာ၊ ပ႑ိတမွိ စတုဒၵသ။
 အရဟေႏၲ ဒသ ဂါထာ၊ သဟေႆ ေဟာႏၲိ ေသာဠသ။
 ေတရသ ပါပဝဂၢမွိ၊ ဒ႑မွိ ဒသ သတၱ စ။
 ဧကာဒသ ဇရာ ဝေဂၢ၊ အတၱဝဂၢမွိ တာ ဒသ။
 ဒြါဒသ (ဓမၼပဒ၊၇၆) ေလာကဝဂၢမွိ၊ ဗုဒၶဝဂၢမွိ ဌာရသ [မူကြဲ-ေသာဠသ (သဗၺတၳ)]။
 သုေခ စ ပိယဝေဂၢ စ၊ ဂါထာေယာ ေဟာႏၲိ ဒြါဒသ။
 စုဒၵသ ေကာဓဝဂၢမွိ၊ မလဝေဂၢကဝီသတိ။
 သတၱရသ စ ဓမၼေ႒၊ မဂၢဝေဂၢ သတၱရသ။
 ပကိေဏၰ ေသာဠသ ဂါထာ၊ နိရေယ နာေဂ စ စုဒၵသ။
 ဆဗၺီသ တဏွာဝဂၢမွိ၊ ေတဝီသ ဘိကၡဳဝဂၢိကာ။
 ဧကတာလီသဂါထာေယာ၊ ျဗာဟၼေဏ ဝဂၢမုတၱေမ။
 ဂါထာသတာနိ စတၱာရိ၊ ေတဝီသ စ ပုနာပေရ။
 ဓမၼပေဒ နိပါတမွိ၊ ေဒသိတာဒိစၥဗႏၶဳနာတိ။
ဓမၼပဒပါဠိ နိ႒ိတာ။

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]