အပဒါန ပထမတြဲ - ဒုတိယတြဲ (= ေထရ, ေထရီ) ဗုဒၶဝံသ, စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]