ေထရီဂါထာပါဠိေတာ္

ခုဒၵကနိကာယ္

ေထရီဂါထာပါဠိေတာ္

ျမန္မာျပန္

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

၁-ဧကကနိပါတ္

၁-အညတရာေထရီဂါထာ

ေဝသာလီမင္းသမီး ေထရိကာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ ေဝသာလီျပည္သို႔ ဘုရားရွင္ ႂကြလာစဥ္ဥပါသိကာမအျဖစ္သို႔ေရာက္၏။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳလုိ ေသာ္လည္း လင့္ထံမွ အခြင့္မရ။ တေန႔တြင္ မီးဖုိေခ်ာင္၌ ဟင္းခ်က္စဥ္ ဝိပႆနာပြါး၍ အနာဂါမ္အျဖစ္သို႔ေရာက္မွ အခြင့္ရ ရဟန္းျပဳကာ့ဘုရားရွင့္ထံသို႔ ေရာက္ေသာအခါ တရားေတာ္ နာရသည့္အဆံုး၌ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ (ရြတ္ဆုိ) ေသာ ဂါထာ။

၁။ ေထရီမ (သင္သည္) ခ်စ္ခ်စ္ပူေနေသာ အိုးခြက္ထဲ၌ ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာ ဟင္း ရြက္ကဲ့သို႔ သင္၏ (သႏၲာန္၌) တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ' ကင္းၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပံ့သကူအဝတ္ျဖင့္ သကၤန္းခ်ဳပ္၍ ဝတ္႐ံုကာ (သာသနာေတာ္၌) ခ်မ္းသာစြာ ေနပါေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ မထင္ရွားေသာ ေထရီ ဘိကၡဳနီမတစ္ပါးသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၂-မုတၱာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားသူႂကြယ္သမီး မုတၱာသည္ အသက္၂ဝ-တြင္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံ ရဟန္းျပဳ၍ဝိပႆနာပြါးေနစဥ္ ဂႏၶကုဋိမွ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တိုင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာ ၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူရာထုိၾသဝါဒ၌ တည္လ်က္ႀကိဳးစားသျဖင့္ မၾကမီအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၏။ ထုိအခါ ဘုရားရွင္ၾသဝါဒေပးေတာ္မူသည့္အတုိင္း ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ (ရြတ္ဆုိ) ေသာ ဂါထာ။

၂။ မုတၱာ (သင္သည္) ရာဟုဖမ္းျခင္းမွ လြတ္ေသာ လျပည့္ဝန္းကဲ့သို႔ ေယာဂ ေလးပါးတို႔မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလေလာ့၊ သင္သည္ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ကိေလသာေႂကြးၿမီကင္းလ်က္ (ျပည္သူတို႔၏) ဆြမ္းကို ဘုဥ္းေပး (သံုးေဆာင္)ေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤမုတၱာေထရီအေလာင္း သိကၡမာန္မကို ဤဂါထာျဖင့္မျပတ္ဆံုးမေတာ္မူ၏။

၃-ပုဏၰာေထရီဂါထာ

သူႂကြယ္သမီး ပုဏၰာ သည္ အသက္ ၂ဝ-တြင္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံ၌ ရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာ ပြါးေနစဥ္ဂႏၶကုဋိ မွ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာ ၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူရာ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ (ရြတ္ဆုိ) ေသာ ဂါထာ။

၃။ ပုဏၰာ (သင္သည္) တစ္ဆယ့္ငါးရက္ လျပည့္ေန႔ဝယ္ ထြက္ေပၚလာေသာ လျပည့္ ဝန္းကဲ့သို႔ ေဗာဓိပကၡိယတရား (သံုးဆယ့္ခုနစ္ပါး) တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစေလာ့၊ ျပည့္စံုေသာ (အရဟတၱမဂ္) ပညာျဖင့္ေမာဟအစု အမိုက္ထုကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္ပါေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ပုဏၰာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၄-တိႆာေထရီဂါထာ

သာကီဝင္မင္းသမီး ဘုရားအေလာင္း၏ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တိႆာသည္ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီႏွင့္အတူလူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာ ပြါးစဥ္ ဂႏၶကုဋိမွ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာၾသဝါဒေပးေတာ္မူရာ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ (ရြတ္ဆုိ) ေသာ ဂါထာ။

၄။ တိႆာ (သင္သည္) (အဓိသီလစေသာ) သိကၡာသံုးပါး၌ က်င့္ေလေလာ့၊ ေယာဂ ေလးပါးတို႔သည္ သင့္ကို မႏွိပ္စက္ မလႊမ္းမိုးေစကုန္လင့္၊ ေယာဂအားလုံးတို႔ႏွင့္ မစပ္ယွဥ္ သည္ျဖစ္၍ ပစၥဳပၸန္ေလာက၌အာသေဝါကင္းကာ ေနလိုက္ပါေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ တိႆာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၅-အညတရာတိႆာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ တိႆာ (တဦး) သည္လည္း ယခင္ တိႆာနည္းအတုိင္းရဟန္းျပဳ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၅။ တိႆာ (သင္သည္) သမထဝိပႆနာတရား ေဗာဓိပကၡိယတရားတို႔ျဖင့္ အားထုတ္ ပါေလာ့၊ (ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမ) ခဏေကာင္းသည္ သင့္ကို ေက်ာ္လြန္ မသြားပါေစလင့္၊ ခဏေကာင္း ကိုေက်ာ္လြန္သူတို႔သည္ ငရဲ၌ ျဖစ္ၾကရကုန္၍ ပူေဆြးၾကရကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ တစ္ပါးေသာ တိႆာမည္ေသာ ေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၆-ဓီရာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဓီရာသည္လည္း ဤနည္းတူရဟန္းျပဳအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၆။ ဓီရာ (သင္သည္) (ကာမသညာစေသာ အကုသုိလ္) သညာတို႔၏ ၿငိမ္းရာ ျဖစ္၍ စင္စစ္ခ်မ္းသာရာျဖစ္ေသာ နိေရာဓဓာတ္ နိဗၺာန္ျမတ္ကို ရေအာင္ အားထုတ္ပါေလာ့၊ ေယာဂေလးပါးတို႔၏ကုန္ရာျဖစ္ေသာ မိမိထက္ လြန္ျမတ္ေသာ တရား မရွိေသာ နိဗၺာန္ကို လိုလားႏွစ္သိမ့္ပါေစေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဓီရာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၇-ဝီရာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဝီရာသည္လည္း ဤနည္းတူရဟန္းျပဳအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၇။ ရဲရင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္ အရိယမဂ္တရားတို႔ျဖင့္ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိ ေသာဝီရာမည္ေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ စစ္သည္ဗိုလ္ပါႏွင့္တကြေသာ ကိေလသမာရ္ကို ေအာင္ ျမင္၍အဆံုးစြန္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝီရာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၈-မိတၱာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ မိတၱာသည္လည္း ဤနည္းတူရဟန္းျပဳအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၈။ မိတၱာ (သင္သည္) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားျဖင့္ ရဟန္းျပဳခဲ့ၿပီး၍ မိတ္ေဆြေကာင္းတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါေလေလာ့၊ ေယာဂေလးပါးတို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္နိဗၺာန္ကို ရျခင္းငွါ ကုသုိလ္ျဖစ္ေသာအရိယမဂ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ မိတၱာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၉-ဘျဒာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဘျဒာသည္လည္း ဤနည္းတူရဟန္းျပဳအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၉။ ဘျဒာ (သင္သည္) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားျဖင့္ ရဟန္းျပဳခဲ့ၿပီး၍ ေကာင္းေသာ သီလ စေသာတရားတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ ေယာဂေလးပါးတို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္ကို ရျခင္းငွါကုသုိလ္ျဖစ္ေသာ အရိယမဂ္တရားတို႔ကို ပြါးမ်ားေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဘျဒာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-ဥပသမာေထရီဂါထာ

ဘုရားအေလာင္း၏ ရံေရြေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ဥပသမာသည္လည္း ဤနည္းတူရဟန္းျပဳအရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၁ဝ။ ဥပသမာ (သင္သည္) ေသမင္း၏ နယ္ပယ္ျဖစ္ေသာ အလြန္ကူးေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာသံသရာတည္းဟူေသာ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္ကို (အရိယမဂ္တည္းဟူေသာ ေလွျဖင့္) ကူးခတ္ပါေလေလာ့၊ စစ္သည္ဗိုလ္ပါႏွင့္တကြေသာ ကိေလသမာရ္ကို ေအာင္ျမင္၍ အဆံုး စြန္ျဖစ္ေသာခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္ပါေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဥပသမာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၁-မုတၱာေထရီဂါထာ

ဆင္းရဲသားပုဏၰား၏သမီး မုတၱာသည္ ခါးကုန္းေသာပုဏၰားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရသည္ကုိ မႏွစ္သက္သျဖင့္ ခြင့္ေတာင္းကာ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာကုိပြါးရာတြင္ အျပင္အာ႐ုံသို႔ ေျပးသြားေသာစိတ္ကုိ ဖိႏွိပ္၍ႀကိဳးစားအားထုတ္မွ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၁၁။ ငါသည္ ကုန္း၍ ေထာင္းထုလုပ္ကိုင္ရေသာ ဆံုမွလည္းေကာင္း၊ က်ည္ေပြ႕မွလည္းေကာင္း၊ ကုန္းေသာ လင္မွလည္းေကာင္း ဤအကုန္းသံုးမ်ဳိးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္သျဖင့္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္သူလြတ္ေျမာက္ႀကီး လြတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္ပါေတာ့၏။ ဘဝသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္အႂကြင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းမွလည္း လြတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္ရေပ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မုတၱာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၂-ဓမၼဒိႏၷာေထရီဂါထာ

ဝိသာခသူေဌးကေတာ္ ဓမၼဒိႏၷာသည္ အနာဂါမ္တည္ေသာ လင္သူေဌးကုိ အားက်၍ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ဆိတ္ၿငိမ္ရာရြာေက်ာင္း၌ တရားကုိ အားထုတ္ရာ မၾကာမီ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။

ဓမၼကထိကဧတဒဂ္ကုိလည္း ရရွိ၏။ ထုိမေထရ္မ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာ။

၁၂။ အၾကင္ေထရီမသည္ (အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ) အလိုဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေန၏၊ ရဟန္းကိစၥၿပီးဆံုးမႈကို လိုလားေတာင့္တ၏၊ (သံုးခုေသာ အရိယမဂ္) စိတ္ျဖင့္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္သူ ျဖစ္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ေသာ စိတ္မရွိ၊ ထုိေထရီမကို ဥဒၶံေသာတအနာ ဂါမ္ဟု ဆိုအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဓမၼဒိႏၷာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၃-ဝိသာခါေထရီဂါထာ

ဓီရာေထရီႏွင့္ အလားတူ ရဟန္းျပဳ၍ ရဟႏၲာျဖစ္လာေသာ ဝိသာခါေထရီသည္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ အရဟတၱဖုိလ္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားလ်က္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာ။

၁၃။ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တ တစ္ဖန္ မပူပန္ရ၊ ထုိျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳလုပ္ၾကကုန္ေလာ့၊ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ေျခတို႔ကို ေဆးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ (နိဗၺာန္ရမႈ လုံ႔လျပဳကာ) ထုိင္ေနၾကကုန္ေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဝိသာခါေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၄-သုမနာေထရီဂါထာ

တိႆာေထရီႏွင့္ အလားတူ ရဟန္းျပဳ၍ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ဘုရားရွင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္၍တရားေဟာေတာ္မူရာ ဂါထာဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ထုိမေထရ္မ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာ။

၁၄။ (စကၡဳစေသာ) ဓာတ္တို႔ကို ဆင္းရဲကုန္၏ဟူ၍ (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ႐ႈၿပီး၍ တစ္ဖန္ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသို႔ မကပ္ေရာက္ေစလင့္၊ ဘဝ၌ တပ္မက္မႈ 'ဆႏၵ'ကို ကင္းေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေသာ္ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ (ခ်မ္းသာစြာ) ေနရလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ သုမနာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၅-ဥတၱရာေထရီဂါထာ

တိႆာေထရီႏွင့္ အလားတူ ရဟန္းျပဳ၍ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ဘုရားရွင္ ေရာင္ျခည္ ေတာ္လႊတ္၍ေဟာျပေသာ ဂါထာအဆံုး၌ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ထုိမေထရ္မ ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၁၅။ (ငါသည္ ) ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္းေစာင့္စည္းခဲ့ပါၿပီ။ အရင္းမူလအႏုသယႏွင့္တကြေသာ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ' ကို ႏုတ္ပယ္လ်က္ကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရသူ ျဖစ္ပါ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဥတၱရာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၆-ဝုၯပဗၺဇိတသုမနာေထရီဂါထာ

မဟာေကာသလမင္း၏ ႏွမေတာ္ သုမနာသည္ ရဟန္းျပဳလုိေသာ္လည္း အဖြားကုိ ျပဳစုေနရသျဖင့္ အခ်ိန္လြန္မွ အဖုိးတန္အခင္းအ႐ံုတို႔ကုိ သံဃာအားလွဴဒါန္း၍ ရဟန္းျပဳကာ ဘုရားရွင့္ထံ တရားနာရ၍ အနာဂါမ္တည္ေလ၏။

ထုိအခါ မွ ရဟန္းျပဳလ်က္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ တဖန္နာယူရသည္၏အဆံုး၌ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ရသည္တြင္ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူေသာ ဂါထာအတိုင္း ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာ။

၁၆။ အရြယ္ႀကီးေသာ သုမနာ သင္၏ (သႏၲာန္၌) တပ္မက္မႈ 'ရာဂ' ကင္းၿပီးသူ, (ကိေလသာမီး) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ပံ့သကူ) အဝတ္ျဖင့္ သကၤန္းခ်ဳပ္၍့ဝတ္႐ံုကာ ခ်မ္းသာစြာ ေနပါေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဝုၯပဗၺဇိတသုမနာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၇-ဓမၼာေထရီဂါထာ

သာဝတၳိၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသမီးဓမၼာသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ သဒၶါတရားျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳလုိ ေသာ္လည္း အခြင့္မရလင္ေသမွအခြင့္ရ၍ ရဟန္းျပဳကာ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ တေန႔သ၌ ဆြမ္းခံသြားရင္း လဲက်၍ထုိအာ႐ံုကုိ ဝိပႆနာတင္ကာ ပြါးမ်ားသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ရ၍ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာ။

၁၇။ (ငါသည္ ) အားနည္းသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္ေဝွးကို ေထာက္ကာ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္အဂၤါတို႔ျဖင့္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္သည္ရွိေသာ္ ထုိလွည့္လည္ရာခရီးေျမႀကီးေပၚ၌သာလွ်င္ လဲက်ခဲ့၏၊ ငါ၏ စိတ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အသုဘ, အနိစၥစေသာ အျပစ္ ကိုျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဓမၼာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

၁၈-သံဃာေထရီဂါထာ

ဓီရာေထရီႏွင့္အလားတူ ရဟန္းျပဳ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာ။

၁၈။ ငါသည္ အိမ္ကို စြန္႔၍ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ သားသမီးကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားကၽြဲစေသာတိရစၧာန္ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔၍ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ' ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' ကိုလည္းေကာင္း အရိယမဂ္ျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ကာ အဝိဇၨာကိုလည္း မဂ္ျဖင့္ ျဖတ္ ေတာက္၍အရင္းမူလအႏုသယႏွင့္တကြေသာ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ'ကို ပယ္ႏုတ္လ်က္ ကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရသူ ျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သံဃာေထရီသည္ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏။

ဧကကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၂-ဒုကနိပါတ္

၁-အဘိ႐ူပနႏၵာေထရီဂါထာ

ေခမကသာကီဝင္မင္း၏ သမီးေတာ္ အလြန္အဆင္းလွေသာ နႏၵာသည္ အရြယ္ေရာက္၍ ထိမ္းျမားမည့္ေန႔တြင္ သတို႔သားေသဆံုးသျဖင့္ မိဘတို႔က ရဟန္းျပဳေစ၏။ အဆင္းမာန္တက္၍ ဘုရားထံမသြားပဲေနရာ တေန႔တြင္ မိမိအလွည့္က်၍ ဘုရားထံေရာက္ေသာအခါ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းေသာ ႐ုပ္ေကာင္ကုိျပ၍ တရားေဟာရာ ဂါထာအဆံုး၌ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိေထရီမအားဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၉။ နႏၵာ က်င္နာႏွိပ္စက္ေသာ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ ပုပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ႐ႈစမ္းပါေလာ့၊ အသုဘဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို တစ္ခုတည္း အာ႐ံုရွိေအာင္ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္သည္ကို ျပဳ၍ ပြါးမ်ားေလေလာ့။

၂ဝ။ (အေၾကာင္းနိမိတ္ကင္းမႈ) အနိမိတၱာႏုပႆနာကိုလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ (ငါတ ကားဟု ေထာင္လႊားေသာ) မာနာႏုသကို ပယ္စြန္႔ေလေလာ့၊ ယင္းသို႔ မာနကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ (ရာဂစသည္တို႔) ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ ေနရလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အဘိ႐ူပနႏၵာသိကၡမာန္ကို ဤဂါထာတို႔ျဖင့္ မျပတ္ဆံုးမ ေတာ္မူ၏။

၂-ေဇႏၲာေထရီဂါထာ

လိစၧဝီမင္းသမီး ေဇႏၲာသည္ အဘိ႐ူပနႏၵာႏွင့္ အတိတ္ပစၥဳပၸန္ အလံုးစံုတူ၏။ (ထူးသည္ကား) ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ နာရသည့္ အဆံုးတြင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ရွိ၍ မိမိရရွိေသာတရားထူးကို ဆင္ျခင္ကာ ပီတိအစြမ္းျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၁။ အၾကင္ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး တရားတို႔သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္၏၊ ထုိေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး တရားအားလံုးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတုိင္း ငါ ပြါးမ်ား အပ္ကုန္ၿပီ။

၂၂။ ငါသည္ (ဓမၼကာယျဖစ္ေသာ) ထုိျမတ္စြာဘုရားကို (အရိယာအျမင္ျဖင့္) ျမင္အပ္ၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ဤငါ၏ခႏၶာကိုယ္သည္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တည္း၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ ဇာတိ သံသရာကုန္ၿပီ၊ ယခုအခါတစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေဇႏၲာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၃-သုမဂၤလမာတာေထရီဂါထာ

သုမဂၤလရဟႏၲာ၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ သုမဂၤလမာတာသည္ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၍တရားအားထုတ္ေနစဥ္ တေန႔သ၌ လူ႕ဘဝကဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရသည္တို႔ကို ႔ ဆင္ျခင္ကာသံေဝဂျဖစ္ပြါးသျဖင့္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၃။ ငါသည္ (ဘဝသစ္မွ) လြတ္ျခင္းရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ (ဘဝသစ္မွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ျခင္းရွိသူျဖစ္၏၊ ငါသည္ က်ည္ေပြ႕မွ ေကာင္းစြာသာလွ်င္ လြတ္ခဲ့၏၊ ငါ၏ အရွက္ ကင္းေသာလင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရာင္း၍ အသက္ေမြးျခင္းငွါ ျပဳလုပ္ရေသာ ထီးကိုလည္းေကာင္း ငါမႏွစ္သက္ခဲ့။ ငါ၏ (လူျဖစ္စဥ္က) ထမင္းအိုးသည္ ေရေႁမြနံ႔ လႈိင္၏၊ ငါ မႏွစ္သက္ေသာလင္မွလည္းေကာင္း၊ ထီးအလုပ္မွလည္းေကာင္း၊ ထမင္းအိုးမွလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသူ ျဖစ္ေပ၏။

၂၄။ ငါသည္ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ'ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ' ကိုလည္းေကာင္းျဖတ္ေတာက္ဖ်က္ဆီးရၿပီ။

(ႏွီးတို႔ကို ရက္ေသာ) ဖ်စ္ဖ်စ္ ဖ်စ္ဖ်စ္ဟူေသာ အသံကိုလည္း ပယ္စြန္႔ရၿပီ၊ ထုိ ငါသည္ (ဆိတ္ၿငိမ္ရာ) သစ္ပင္ရင္းသို႔ ကပ္ေရာက္၍ ေၾသာ္ ခ်မ္းသာစြဟု ႏွလံုးသြင္းလ်က္ခ်မ္းသာေသာအားျဖင့္ စ်ာန္ဝင္စား၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုမဂၤလမာတာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၄-အၯကာသိေထရီဂါထာ

သူႂကြယ္သမီးအၯကာသိသည္ ေရွးဝစီကံဆုိးေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာမျဖစ္ရ၏။ ေနာင္အခါ ဝိနည္းခႏၶက၌လာသည့္အတုိင္း တမန္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္ခဲ့၏။ ရဟန္းျဖစ္၍ ဝိပႆနာကုိ ပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၅။ ကာသိတုိင္း၌ ျဖစ္ေသာ အခြန္အတုတ္သည္ အၾကင္ (တစ္ေထာင္) မွ်ေလာက္ အတုိင္းအရွည္ ရွိ၏၊ ငါ အၯကာသိ၏ (ျပည့္တန္ဆာမအလုပ္ျဖင့္ ရသည့္) အခေၾကးေငြသည္လည္းထုိတစ္ေထာင္မွ်ေလာက္ပင္ ရွိ၏၊ (ေနာက္ကာလ၌) နိဂံုးေန လူအေပါင္းသည္ ထုိ တစ္ေထာင္ေသာအခေၾကးေငြကို ထက္ဝက္ျပဳ၍ ငါ့ကို ျပည့္တန္ဆာမအရာ၌ ထားၿပီ။

၂၆။ ထုိေနာင္ (သာသနာေတာ္ကို မွီ၍) ငါသည္ အဆင္း ႐ူပါ႐ံု၌ (အနိစၥ, ဒုကၡ, အသုဘဟု ႐ႈလ်က္) ၿငီးေငြ႕ၿပီ၊ ၿငီးေငြ႕သည္ျဖစ္၍ လည္း ငါသည္ တပ္မက္မႈ ကင္းၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းရွိေသာ သံသရာ၌ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ မက်င္လည္ရအံ့သတည္း၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳ က်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အၯကာသိေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၅-စိတၱာေထရီဂါထာ

သူႂကြယ္သမီးစိတၱာသည္ ဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေသာအခါ သဒၶါတရားျဖစ္ခဲ့၍ ေနာင္မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၏။ အုိမင္းေသာအခါ ဂိဇၽြကုဋ္ေတာင္ေပၚသို႔ တက္၍ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္ကာရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၇-၈။ (ငါသည္ ) ၾကံဳလွီေသာ ကိုယ္ရွိကာ မက်န္းမမာသည္ျဖစ္၍ အလြန္အားနည္း ေသာ္ျငားလည္းေတာင္ေဝွးကို ေထာက္လ်က္ သြားလာေနရပါ၏၊ (ငါသည္ ) (ဂိဇၩကုဋ္) ေတာင္ထက္သို႔ တက္ၿပီးလွ်င္ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ခ်ထား၍ သပိတ္ကို ေမွာက္ထားလ်က္ (ဂိဇၩကုဋ္) ေတာင္ထက္၌ပင္ ထုိင္ေနကာေမာဟအစု အမိုက္ထုကို ေဖာက္ခြဲ၍ မိမိကိုယ္ကို (ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ေစေသာအားျဖင့္) ခြဲခြါလိုက္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ စိတၱာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၆-ေမတၱိကာေထရီဂါထာ

သူႂကြယ္သမီးေမတၱိကာသည္ စိတၱာနည္းတူ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္ကာ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၉-၃ဝ။ (ငါသည္ ) အသက္ႀကီးသည္ျဖစ္၍ အားနည္းလ်က္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနျငား ေသာ္လည္းေတာင္ေဝွးကို ေထာက္လ်က္ သြားလာေနရပါ၏၊ ငါသည္ (ဂိဇၩကုဋ္) ေတာင္ ထက္သို႔ တက္ၿပီးလွ်င္ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ခ်ထား၍ သပိတ္ကို ေမွာက္ထားလ်က္ ေက်ာက္ ေတာင္ထက္၌ပင္ (ကမၼ႒ာန္းကိုပြါးေစလ်က္) ထုိင္ေနကာ ေနာင္မွ ငါ၏ စိတ္သည္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမ ေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေမတၱိကာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၇-မိတၱာေထရီဂါထာ

သာကီဝင္မင္းသမီး မိတၱာသည္ ဘုရားရွင့္ထံတရားနာၿပီးေနာက္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ထံတြင္ ရဟန္းျပဳဝိပႆနာကုိပြါးရာ မၾကာမီ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၁-၃၂။ (ငါသည္ ) (လဆန္း) ပကၡ (လဆုတ္) ပကၡ၏ အၾကင္တစ္ဆယ့္ေလးရက္ေျမာက္ ေသာေန႔၌လည္းေကာင္း၊ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ရွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ဥပုသ္ေန႔တို႔၏ အႀကိဳေန႔, အပိုေန႔ (ပါဋိဟာရိယပကၡ) ၌လည္းေကာင္း (စာတုမဟာရာဇ္) နတ္ဘံုကို ႏွစ္သက္ေတာင့္တသည္ျဖစ္၍ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပုသ္ကိုက်င့္သံုးေဆာက္တည္ခဲ့ပါ၏။ ထုိငါသည္ ယခုအခါ တစ္ထပ္သာ စားျခင္းျဖင့္ ဦးျပည္းျဖစ္၍ (ေခါင္းတံုးရိတ္ကာ) ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ဝတ္႐ံုလ်က္ (ရွင္ရဟန္း ျပဳၿပီးေသာ္) စိတ္ႏွလံုး၌ကိေလသာပူပန္မႈကို ေဖ်ာက္ပယ္ၿပီး ျဖစ္ရကား (တစ္စံုတစ္ခုေသာ) နတ္ဘံုကိုမွ် မေတာင့္တေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ မိတၱာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၈-အဘယမာတုေထရီဂါထာ

ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ အဘယမင္းသား (အဘယေထရ္)၏ မယ္ေတာ္ အဘယမာတာသည္သားထံတြင္ တရားနာ၍ သဒၶါျဖစ္ကာ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံ၌ ရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာပြါးရာ မၾကာခင္ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ထုိအခါ သားရဟန္း ေဟာၾကားေသာ ဂါထာအတုိင္းဥဒါန္းက်ဴးရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၃။ မယ္ေတာ္ႀကီးပဒုမဝတီ (သင္သည္) ေျခဖဝါးအျပင္မွ အထက္ဆံဖ်ားတုိင္ေအာင္ ဆံဖ်ားမွေအာက္ေျခဖဝါးတုိင္ေအာင္ မစင္မၾကယ္သည္ျဖစ္၍ အပုပ္နံ႔လႈိင္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ ကို ဉာဏ္ျဖင့္႐ႈပါေလာ့။

၃၄။ ဤသို႔ (ငါ့သား အဘယေထရ္) ဆံုးမေသာအတုိင္း ေနေသာ ငါ (ပဒုမဝတီ) သည္ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ' အားလံုးကုိ ေကာင္းစြာ ႏုတ္ပယ္လ်က္ ကိေလသာပူပန္မႈ အားလံုးကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ကာကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အဘယမာတာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၉-အဘယာေထရီဂါထာ

အဘယမာတာေထရီ၏ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ အဘယာသည္ မိတ္ေဆြေထရီမ ရဟန္းျပဳေသာအခါအတူရဟန္းျပဳ၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ ေနစဥ္ တေန႔သ၌ အသုဘ႐ႈရန္ တမာေတာသို႔ သြား၏။ ဘုရားရွင္သည္ဂႏၶကုဋိမွေန၍ ထုိမေထရ္မေရွ႕တြင္ ဥဒၶဳမာတက အျဖစ္ကုိ ထင္ေစေတာ္မူ၍ သံေဝဂျဖစ္ပြါးမွေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာ တရားေဟာေတာ္ မူသည္တြင္ တရားဂါထာအဆံုး၌ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ထုိဂါထာအတုိင္း ဥဒါန္း က်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၅။ အဘယာမည္ေသာ ေထရီမ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိ၏၊ (ခဏခ်င္း အားျဖင့္ပ်က္စီးျခင္းသေဘာရွိေသာ) အၾကင္ကိုယ္ခႏၶာ၌ ပုထုဇဥ္မိုက္တို႔သည္ ကပ္ၿငိတြယ္တာကုန္၏၊ (ငါသည္ကား)

ဤကိုယ္ခႏၶာကို ဆင္ျခင္ဉာဏ္သမၸဇဥ္, ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိႏွင့္' ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ (တစ္ဖန္ မယူေသာအားျဖင့္) စြန္႔ပစ္ေတာ့အံ့။

၃၆။ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ထိရ၍ မေမ့မေလ်ာ့မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ငါသည္ တဏာွ ကနု ျ္ခငး္ သ ႔ုိ ေရာကၿ္ပ၊ီ ျမတစ္ ာြ ဘရု ား ဆးုံ မေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳ က်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အဘယာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-သာမာေထရီဂါထာ

သာမာဝတီမိဖုရား၏ အေဆြျဖစ္ေသာသာမာသည္ သာမာဝတီမိဖုရား ကြယ္လြန္ေသာ အခါ သံေဝဂျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳ၏။ သာမာဝတီမိဖုရားကုိ စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ေသာကကုိ မေဖ်ာက္ႏုိင္ပဲ ရွိေနစဥ္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ၾသဝါဒကုိ နာရသျဖင့္ ၇-ရက္ေျမာက္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ အရဟတၱဖုိလ္ ရေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၇။ (ငါသည္ ) စိတ္ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကို မရသည္ျဖစ္၍ ငါ၏ စိတ္သည္ ငါ့အလိုသို႔ မလိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရကား ေလးႀကိမ္ ငါးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့၏၊ ထုိငါသည္ (ကမၼ႒ာန္း အားထုတ္ေနစဥ္) ညဥ့္သည္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ ျဖစ္ခဲ့ေလၿပီ၊ ယင္းရွစ္ရက္ေျမာက္ ေန႔၌ပင္ တဏွာကို ေကာင္းစြာပယ္ႏုတ္ႏိုင္ခဲ့ေလၿပီ။

၃၈။ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ထိရ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေသာ ငါသည္ တဏာွ ကနု ျ္ခငး္ သ ႔ုိ ေရာကၿ္ပ၊ီ ျမတစ္ ာြ ဘရု ား ဆးုံ မေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္ နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သာမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

ဒုကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၃-တိကနိပါတ္

၁-အပရသာမာေထရီဂါထာ

သာမာဝတီမိဖုရား၏ အေဆြတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သာမာသည္လည္း မိတ္ေဆြ ကြယ္လြန္ ေသာအခါသံေဝဂျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳ၏။ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ပတ္လံုး စိတ္တည္ၾကည္မႈ မရဘဲ အုိမင္းေသာအခါမွ ဘုရားရွင္၏ ၾသဝါဒကုိရ၍ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ဂါထာမ်ား။

၃၉။ ရဟန္းျဖစ္သည္မွ စ၍ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး ငါ၏ စိတ္ၿငိမ္သက္ျခင္း ရသည္ကိုတစ္ရံတစ္ဆစ္မွ် ငါ မသိစဖူး။

၄ဝ။ ငါသည္ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကို မရသည္ျဖစ္၍ ငါ၏ စိတ္သည္ ငါ့အလိုသို႔မလိုက္ႏိုင္သည္ ျဖစ္ရကား ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို သတိရလ်က္ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီ။

၄၁။ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္းသေဘာတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ထိရ၍ မေမ့မေလ်ာ့မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ငါသည္ တဏာွ ကနု ျ္ခငး္ သ ႔ုိ ေရာကၿ္ပ၊ီ ျမတစ္ ာြ ဘရု ား ဆးုံ မေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳ က်င့္ၿပီးၿပီ၊ ငါသည္ (ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနစဥ္) ယေန႔ညဥ့္သည္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ၊ ယင္းခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌ပင္အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ တဏာွ က ုိ ခနး္ ေျခာကေ္ စခၿ့ဲပ။ီ

ဤသို႔လွ်င္ တစ္ပါးေသာ သာမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၂-ဥတၱမာေထရီဂါထာ

သူေဌးသမီးဥတၱမာသည္ ပဋာစာရီေထရီမ၏ထံတြင္ တရားနာရ၍ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးေသာ္လည္းမဂ္ဖုိလ္အၿပီးအဆံုးသို႔ မေရာက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနသည္တြင္ သူ၏ စိတ္ျဖစ္ပံုကုိသိေသာ ပဋာစာရီကၾသဝါဒေပးမွ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က့္ဥဒါန္းက်ဴးရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၄၂။ (ငါသည္ ) စိတ္ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကို မရသည္ျဖစ္၍ ငါ၏ စိတ္သည္ ငါ့အလိုသို႔ မလိုက္ႏိုင္သည္ျဖစ္ရကား ေလးႀကိမ္ ငါးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့၏။

၄၃။ အၾကင္ (ပဋာစာရီ) ဘိကၡဳနီမသည္ ငါ ယံုၾကည္အပ္ေသာ စကားရွိသူ ျဖစ္၏၊ ထုိ ဘိကၡဳနီမ (ပဋာစာရီ) ကို ထုိငါသည္ ဆည္းကပ္ၿပီ၊ ထုိပဋာစာရီသည္ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္ တို႔ကို (ျပလ်က္) ငါ့အား တရားေဟာ၏။

၄၄။ ထုိပဋာစာရီဘိကၡဳနီမ၏ တရားကို ၾကားနာရ၍ ငါသည္ ထုိပဋာစာရီ ဆံုးမသည့္ အတုိင္း (က်င့္ကာ) ခုနစ္ရက္ပတ္လံုး ႏွစ္သက္မႈ 'ပီတိ'စ်ာန္ခ်မ္းသာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ တစ္ခုေသာ ထက္ဝယ္ ပလႅင္ျဖင့္ထုိင္ေနၿပီ၊ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေမာဟအစု အမိုက္ ထုကို (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ေဖာက္ခြဲႏိုင္၍ေျခတို႔ကို ဆန္႔ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဥတၱမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၃-အပရာဥတၱမာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားသူႂကြယ္သမီး ဥတၱမာသည္ ေဒသစာရီ လွည့္လည္လာေသာ ဘုရားရွင့္ထံတြင္ တရားနာရ၍ ရဟန္းျပဳမၾကာမီ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၄၅။ အၾကင္ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး တရားတို႔သည္ နိဗၺာန္ေရာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ငါသည္ ထုိေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး တရားအားလုံးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတုိင္း ပြါးေစအပ္ကုန္ၿပီ။

၄၆။ ငါသည္ သုညတသမာပတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အနိမိတၱသမာပတ္ကိုလည္းေကာင္း အလိုရွိတုိင္း ဝင္စားရရွိခဲ့ပါ၏။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရႊရင္ေတာ္ႏွစ္ သမီးစစ္ ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း နိဗၺာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

၄၇။ နတ္၌ ျဖစ္ေသာ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ လူ၌ ျဖစ္ေသာ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကကုန္၏။ ထုိကာမဂုဏ္အားလံုးတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနျခင္းဟူေသာ ဇာတိသံသရာကုန္ၿပီ၊ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ တစ္ပါးေသာ ဥတၱမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၄-ဒႏၲိကာေထရီဂါထာ

ပုေရာဟိတ္ပုဏၰား၏သမီး ဒႏၲိကာသည္ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၍ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕၌ ေနစဥ္တေန႔သ၌ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဂိဇၽြကုဋ္ေတာင္ေပၚတြင္ ေန႔သန္႔စင္ခုိက္ ဆင္ဆရာက ဆင္ကုိအမိန္႔ေပးပံု လုိက္နာပံုကုိ ျမင္ရသျဖင့္ ဝိပႆနာ ပြါး၍ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဥဒါန္း က်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၄၈။ ငါသည္ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့၍ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ေပၚ၌ (ထုိင္ေနစဥ္) (စႏၵဘာဂါ) ျမစ္သို႔ သက္ဆင္းၿပီး၍ တက္လာေသာ ဆင္ကို (စႏၵဘာဂါ) ျမစ္ကမ္းနား၌ ေတြ႕ျမင္ရၿပီ။

၄၉။ (ဆင္ထိန္း) ေယာက်္ားသည္ ခၽြန္းကို ကိုင္ယူလ်က္ ေျခကို ဆန္႔ေပးေလာ့ဟု ေတာင္းဆို၏၊ ဆင္သည္ ေျခကို ဆန္႔ေပး၏၊ (ဆင္ထိန္း) ေယာက်္ားသည္ ဆင္ေပၚသို႔ တက္၏။

၅ဝ။ ငါသည္ ေရွး၌ မယဥ္ေက်းဘဲလ်က္ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမထား၍ လူတို႔၏ အလိုက့်လိုက္ေလ်ာေသာ ဆင္ကို ျမင္ရေသာ္ ထုိျမင္ၿပီးသည့္ေနာက္၌ ထုိဆင္လိမၼာပံုအမူအရာ ေၾကာင့္ ေတာသို႔သြားကာ စိတ္ကို တည္ၾကည္ေစသည္သာတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ဒႏၲိကာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၅-ဥဗၺိရိေထရီဂါထာ

ေကာသလမင္း၏မိဖုရားဥဗၺိရိသည္ သမီးကေလးဇီဝါ ကြယ္လြန္သျဖင့္ သုသာန္သို႔ ေန႔စဥ္သြားကာငုိေႂကြးေနသည္ကုိ ဂႏၶကုဋိမွ ဘုရားရွင္ျမင္ေတာ္မူ၍ ကုိယ္ထင္ျပေတာ္ မူၿပီးလွ်င္ တရားေဟာေတာ္မူရာဝိပႆနာပြါးလ်က္ မဂ္အစဥ္ျဖင့္ အရဟတၱဖုိရ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ ရရွိေသာတရားထူးကုိ ျပလ်က္ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၅၁။ ဥဗၺိရိ သင္သည္ ခ်စ္သမီးဇီဝါဟု (ျမည္တမ္းလ်က္) ေတာ၏ အလယ္၌ ငိုေႂကြး ဘိ၏၊ ဥဗၺိရိသင္သည္ မမိ ကိ ယုိ က္ ုိ သိေအာင ္ ျပဳပါဥးီ ေလာ့၊ ရစွ ေ္ သာငး္ ေလးေထာင္ကုန္ ေသာ ဇီဝါအမည္ရွိေသာသင္၏ သမီးအားလးုံ တက႔ုိ ုိ

ဤသခၤ်ဳိင္းတစ္ခုတည္း၌ပင္ ဖုတ္ၾကည္း သၿဂႌဳဟ္ဖူးကုန္ၿပီ၊ ထုိရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေသာ ဇီဝါအမည္ရွိေသာ သမီးတို႔တြင္ အဘယ္ မည္ေသာ သမီးကို သင္စိုးရိမ္ပူေဆြးဘိသနည္း (ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၅၂။ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ ႏွလံုး၌ မွီေသာ ငါ၏ ေသာကတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ ႏိုင္ေလၿပီတကား၊ စိုးရိမ္မႈ 'ေသာက'ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ငါ၏ သမီးကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္မႈ 'ေသာက'ကို အႂကြင္းမဲ့ပယ္ႏုတ္ႏိုင္ေပ၏တကား။

၅၃။ ထုိငါသည္ ယခုအခါ ေသာကတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ၿပီးသည့္ျပင္ တဏာွ တညး္ ဟေူ သာမတြ ္သပိ ျ္ခငး္ ကငး္ ကာ ကေိ လသာ ၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ တရားအားလံုးတ႔ိုကို သိေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အရိယာ သံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္းကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ေနရပါေတာ့သတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ဥဗၺိရိေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၆-သုကၠာေထရီဂါထာ

သူႂကြယ္သမီးသုကၠာသည္ ဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ႂကြေတာ္မူေသာအခါ သဒၶါတရားျဖစ္၍ ေနာင္ဓမၼဒိႏၷာေထရီထံတြင္ တရားနာရာ သံေဝဂျဖစ္လ်က္ ထုိေထရီမ၏ ထံ၌ပင္ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပါးကာမၾကာမီ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ဓမၼကထိကျဖစ္၍ တရားနာရေသာ ႐ုကၡဇုိဝ္းနတ္ရြတ္ေသာ ဂါထာႏွင့္ ေထရီမပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီး ရြတ္ေသာ ဂါထာမ်ား။

၅၄။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ (ေနကုန္ေသာ ) ဤလူတို႔သည္ အဘယ္အမႈကို ျပဳလုပ္ေနၾကဘိ သနည္း၊ အၾကင္ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သားတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ ေဟာၾကား တတ္ေသာ (သုကၠာေထရီဘိကၡဳနီမကုိ မဆည္းကပ္ၾကကုန္)၊ (ထိုရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သားတို႔သည္) 'ပ်ားေရအရက္ကုိေသာက္၍ မူးယစ္ၾကသူတို႔ကဲ့သို႔' ေနၾကေလေယာင္တကား။

၅၅။ (အပိုမပါသျဖင့္) ပယ္ႏုတ္တားျမစ္ရန္ မထိုက္ေသာ (အလိုမပါသျဖင့္) ထည့္သြင္းေလာင္းစြက္ျခင္းငွါမထုိက္ေသာ ၾသဇာရွိေသာ ထို (သုကၠာေထရီမ) ေဟာေသာ တရားကုိလည္း 'တိမ္တုိက္ၾကားမွထြက္က်ေသာ ေရကုိ ခရီးသြားတို႔ ေသာက္သံုးကုန္သကဲ့သို႔' ပညာရွိတို႔ သည္သာ ေသာက္သံုးကုန္၏ဟုထင္မိေပ၏ (ဟု စႀကႍဦး သစ္ပင္ေစာင့္နတ္က ဆို၏)။

၅၆။ သုကၠာေထရီမသည္ ျဖဴစင္ေသာေလာကုတၱရာတရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ' ကင္း၏၊ တည္ၾကည္၏၊ သုကၠာေထရီမသည္ စစ္သည္ဗုိလ္ပါႏွင့္တကြေသာ ကိေလသ မာရ္ကုိ ေအာင္ၿပီး၍အဆံုးစြန္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေဆာင္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုကၠာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၇-ေသလာေထရီဂါထာ

အာဠဝီမင္းသမီးေသလာသည္ အဖမင္းႀကီးႏွင့္အတူ ဘုရားရွင့္ထံမွ တရားနာရ၍ ဥပါသိကာျဖစ္ၿပီးလွ်င္ေနာင္အခါ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံတြင္ ရဟန္းျပဳဝိပႆနာပြါးရာ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ သာဝတၱိၿမိဳ႕၌ေနစဥ္မာရ္နတ္လာ၍ ျဖားေယာင္းသည္တြင္ ျပန္လွန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၅၇။ေလာက၌ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္မည္သည္ မရွိ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အား ကိုယ္၏ဆိတ္ၿငိမ္မႈ 'ကာယဝိေဝက'ျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျပဳလတၱံ႕နည္း၊ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ျမဴးထူးျခင္းတို႔ကုိ ခံစားဦးေလာ့၊ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မႈ မျဖစ္ပါေစလင့္ (ဟု မာရ္နတ္က ဆို၏)။

၅၈။ မာရ္နတ္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဓားလွံ သံတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး တို႔သည္ ထုိကာမဂုဏ္တို႔၏ ခုတ္စဥ္းျဖတ္ပိုင္းရာ စဥ္းတီတံုးႏွင့္ တူကုန္၏၊ အၾကင္ကာမဂုဏ္ ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကုိ သင္ ေျပာဆုိ၏၊ ထုိကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ဳိးသည္ ယခုအခါ ငါ့အား ေမြ႕ေလ်ာ္ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။

၅၉။ ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟအစုအမိုက္ထုကုိ ေဖာက္ခြဲအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာ, အဝိဇၨာကုိ ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ ႐ႈံးသူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေသလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၈-ေသာမာေထရီဂါထာ

ပုေရာဟိတ္သမီး ေသာမာသည္ ရာဇဂၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ ဘုရားအႂကြတြင္ ဥပါသိကာ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ဘိကၡဳနီမတို႔ထံ၌ ရဟန္းျပဳ၍ တရားအားထုတ္ရာ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ေသလာကဲ့သို႔ မာရ္နတ္လာ၍ျဖားေယာင္းသည္တြင္ ျပန္လွန္ေမာင္းမဲေသာ ဂါထာမ်ား။

၆ဝ။ ေသာမာ အၾကင္အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္ဟူေသာ အရပ္သို႔ ဘုရားအစရွိေသာ ပညာရွိ ဣသိတို႔သည္ ေရာက္အပ္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္ ျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ၏၊ ထိုအရဟတၱဖုိလ္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ အရပ္ကုိလက္ႏွစ္သစ္မွ် ပညာရွိေသာ သင္ကဲ့သို႔ေသာ မိန္းမသည္ ေရာက္ျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္း (ဟု မာရ္နတ္ကဆို၏)။

၆၁။ မာရ္ယုတ္ သစၥာေလးပါးကုိ ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္ႏိုင္သူအား စိတ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္၍အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ရွိေသာ္ မိန္းမအျဖစ္သည္ ငါတို႔အား အဘယ္သို႔ေသာ တားျမစ္ျခင္းကုိ ျပဳႏိုင္ရာသနည္း။

၆၂။ ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟ အစုအမုိက္ထုကုိ ေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာ, အဝိဇၨာကို ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ ႐ႈံးသူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေသာမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

တိကနိပါတ္ ၿပီး၏။

စတုကၠနိပါတ္

၁-ဘဒၵါကာပိလာနီေထရီဂါထာ

သွ်င္မဟာကႆပအေလာင္း ပိပၸလိလုလင္ႏွင့္အတူ ေတာထြက္ခဲ့၍ ငါးႏွစ္ပတ္လံုး တိတၳိေက်ာင္း၌ေနခဲ့ေသာ ဘဒၵကာပိလာနီသည္ ေနာင္အခါ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိ အရာတြင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးျဖင့္ခ်ီးက်ဴးခံရ၏။ တေန႔သ၌ သွ်င္မဟာကႆပ၏ ဂုဏ္ခ်ီးက်ဴး မႈကုိ အဦးျပဳကာ မိမိ၏ျပဳအပ္ေသာ ကိစၥၿပီးစီးေၾကာင္း ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၆၃။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္၍ တရားအေမြကုိ ခံထိုက္ေသာ ေကာင္းစြာ တည္ ၾကည္ေသာစိတ္ရွိေသာ မဟာကႆပေထရ္သည္ ေရွး၌ ေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိေတာ္ မူၿပီ၊ နတ္ျပည္ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္ျခင္း အပါယ္ဘံု၌ ျဖစ္ျခင္းကုိလည္း (ဒိဗၺစကၡဳျဖင့္) ျမင္ေတာ္ မူၿပီ။

၆၄။ ထိုမွတစ္ပါး ဇာတိ၏ကုန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီ၊ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ရဟန္းကိစၥ ၿပီးဆံုးျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီ၊ အာသဝကၡယဉာဏ္ဟူေသာ အထြတ္ အထိပ္သို႔ ေရာက္ၿပီ၊ ဤသို႔သံုးပါးေသာ ဝိဇၨာတို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံု၍ မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ရဟႏၲာျဗာဟၼဏအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူေပ၏။

၆၅။ ထိုမဟာကႆပေထရ္အတူသာလွ်င္ ဘဒၵကာပိလာနီသည္လည္း ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေသျခင္း၏ အေၾကာင္းကို စြန္႔ပယ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ စစ္သည္ဗိုလ္ပါႏွင့္တကြေသာ ကိေလသမာရ္ကုိေအာင္ၿပီး၍ အဆံုးစြန္ျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကုိ ေဆာင္၏။

၆၆။ေလာက၌ (အိမ္ေထာင္သားေမြးျခင္း၏) အျပစ္ကုိ ျမင္၍ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္လံုးအာသေဝါကုန္ၿပီးသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၏၊ (ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါးကုိ) ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရေလကုန္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဘဒၵါကာပိလာနီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

စတုကၠနိပါတ္ ၿပီး၏။

ပၪၥကနိပါတ္

၁-အညတရေထရီဂါထာ

မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ၏ ႏို႔ထိန္းျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ ႏွင့္အတူရဟန္းျပဳ၍ ၂၅- ႏွစ္ပတ္လံုး ကာမရာဂ၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ငုိေႂကြးကာဒမၼဒိႏၷာေထရီထံတြင္ တရားနာရမွ တရားအားထုတ္ႏုိင္၍ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၆၇။ ငါသည္ ရဟန္းျဖစ္သည္မွ စ၍ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး လက္ဖ်စ္တစ္တြက္ေလာက္ ကာလမွ်လည္း စိတ္၏ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကုိ မရခဲ့စဖူး။

၆၈။ ငါသည္ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ မရဘဲ ကာမရာဂတည္းဟူေသာ မိုးေရျဖင့္ စုိစြတ္ သည္ျဖစ္၍ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္တို႔ကုိ ေျမႇာက္ခ်ီကာ ငိုေႂကြးလ်က္သာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ခဲ့ပါ၏။

၆၉။ အၾကင္ (ဓမၼဒိႏၷာ) ဘိကၡဳနီမသည္ ငါယုံၾကည္အပ္ေသာ စကား ရွိ၏၊ ထိုဓမၼဒိႏၷာ ဘိကၡဳနီမကို ထုိငါသည္ ဆည္းကပ္ၿပီ၊ ထိုဓမၼဒိႏၷာသည္ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္တို႔ကို (ျပလ်က္) ငါ့အားတရားေဟာခဲ့ၿပီ။

၇ဝ။ ထိုဓမၼဒိႏၷာဘိကၡဳနီမ၏ တရားကို ၾကားနာရ၍ ငါသည္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္သို႔ကပ္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ၿပီ၊ ငါသည္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိခဲ့ၿပီ၊ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ကုိသုတ္သင္အပ္ၿပီ။

၇၁။ ငါသည္ သူတစ္ပါးတို႔၏ စိတ္ကုိ ပုိင္းျခား၍ သိေသာ ေစေတာပရိယဉာဏ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ကုိလည္းေကာင္း သုတ္သင္အပ္ၿပီ။ ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္ကိုလည္းမ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ၿပီ၊ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီ၊ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတို႔ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အညတရေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၂-ဝိမလာေထရီဂါထာ

႐ုပ္အဆင္းကုိမွီ၍ အသက္ေမြးရေသာ ဝိမလာသည္ သွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္ ဆြမ္းခံႂကြ လာစဥ္ျမင္၍တက္မက္ေသာစိတ္ျဖစ္ကာ မေထရ္၏ေနရာသို႔ လုိက္သြား၍ ျဖားေယာင္း ရာတြင္ မေထရ္ကအသုဘတရားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ထုိဆံုးမခ်က္အရ သံေဝဂျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံရဟန္းျပဳလ်က္ တရားအားထုတ္သည္တြင္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိပဋိပတ္ကုိဆင္ျခင္ကာဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၂။ ငါသည္ ဂုဏ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆင္း႐ူပါ႐ံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တင့္တယ္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အျခံရံျဖင့္လည္းေကာင္း မာန္ယစ္ကာ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ေသာ အျဖစ္ျဖင့္လည္း အဆင့္ဆင့္ ပင့္ေျမႇာက္သည္ျဖစ္၍ အျခားတစ္ပါးေသာ မိန္းမတို႔အား မထီမဲ့ျမင္ ျပဳခဲ့ၿပီ။

၇၃။ ငါသည္ လူမိုက္တို႔သာ ခ်ီးမြမ္းစကား ပလႊားေျပာဆိုတတ္ေသာ မစင္အတိၿပီးေသာ

ဤခႏၶာကိုယ္ကုိအလြန္ဆန္းၾကယ္စြာ တန္ဆာဆင္ၿပီး၍ မုဆုိးသည္ ေက်ာ့ကြင္းေထာင္ကာ ေက်ာ့ကြင္း အနီး၌ရပ္တည္သကဲ့သို႔ ျပည့္တန္ဆာမတို႔၏ အိမ္တံခါးဝ၌ ငါ့ကိုယ္တည္းဟူေသာ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္၍ရပ္တည္ခဲ့ပါ၏။

၇၄။ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ အဂၤါကိုလည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားျပအပ္ေသာ မ်ားစြာေသာ အဆင္တန္ဆာကုိလည္းေကာင္း ျပလ်က္ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းကုိ (ျဖားေယာင္းျခင္းငွါ) ရယ္သြမ္းေသြးလ်က္ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာေသာ မာယာကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ၏။

၇၅။ (ထိုငါ ဝိမလာ) သည္ ယခုအခါ၌မူ (အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္၏ အဆံုးအမ၌ တည္ လ်က္သာသနာေတာ္၌ ရွင္ရဟန္းျပဳ၍) ေခါင္းတံုးရိတ္ကာ ဒုကုဋ္သကၤန္းကုိ ဝတ္႐ံုလ်က္ဆြမ္းခံလွည့္လည္ၿပီးလွ်င္ သစ္ပင္ရင္း၌ ထိုင္ေနကာ ဝိတက္ကင္းေသာ ဒုတိယစ်ာန္လွ်င္ အေျခ ရွိေသာအရဟတၱဖုိလ္ကို ရခဲ့ၿပီ။

၇၆။ ငါသည္ လူ႕ျပည္ နတ္ျပည္၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေယာဂအားလံုးတို႔ကုိ မဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အာသေဝါတရားအားလံုးတို႔ကို ကုန္ေစကာ ကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ေအးၿငိမ္းျခင္းသို႔ ေရာက္ရေလၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ျပည့္တန္ဆာမ ျဖစ္ဖူးေသာ ဝိမလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၃-သီဟာေထရီဂါထာ

သီဟစစ္သူႀကီး၏တူမ သီဟာသည္ ဦးရီးစစ္သူႀကီးအား ဘုရားရွင္တရားေဟာသည္ကုိ နာရ၍ မိဘတို႔ထံခြင့္ေတာင္း ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာကုိအားထုတ္ေသာ္လည္း စိတ္ကုိမႏုိင္ သျဖင့္ ၇-ႏွစ္ပတ္လံုး စိတ္သက္သာခြင့္ကုိ မရေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသေတာ့မည္ဟု သစ္ကုိင္းတြင္ ႀကိဳးခ်ည္၍လည္ကုိအစြပ္တြင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ျဖစ္ပြါး တရားသက္ဝင္၍ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ႀကိဳးကြင္းလည္း လည္မွကၽြတ္သြားေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၇။ (ငါသည္ ) မသင့္မတင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္မႈ (ဆႏၵရာဂ) ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ငါ၏ စိတ္သည္ ငါ့အလိုသို႔ မလုိက္ေသာေၾကာင့္ ေရွးအခါက ပ်ံ႕လြင့္ခဲ့ပါ၏။

၇၈။ ငါသည္ (ကာမရာဂစေသာ) ကိေလသာတို႔ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္၏ဟူေသာ အမွတ္သုဘသညာသို႔ အစဥ္လိုက္ကာ ကာမရာဂႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္၏ အလိုသို႔ အစဥ္လိုက္လ်က္ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကုိ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။

၇၉။ ငါသည္ ၾကံဳလွီ၍ ေျဖာ့ေတာ့ေသာ အဆင္းရွိလ်က္ အဆင္းမလွသည္ျဖစ္၍ ခုနစ္ႏွစ္တို႔ပတ္လံုး လွည့္လည္ေနထုိင္ခဲ့ရ၏။ ငါသည္ အလြန္ဆင္းရဲသည္ျဖစ္၍ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌လည္းေကာင္းရဟန္းခ်မ္းသာကုိ မရစဖူးေပ။

၈ဝ။ ထိုသို႔ ရဟန္းခ်မ္းသာကုိ မရျခင္းေၾကာင့္ ႀကိဳးကုိ ယူၿပီးလွ်င္ တစ္ဖန္ လူထြက္ျခင္း ထက္ဤေတာအုပ္အတြင္း၌ ႀကိဳးဆဲြခ်၍ ေသရျခင္းကပင္ ငါ့အား ျမတ္ေသး၏ဟု (ႏွလံုးသြင္း ကာ) ေတာတြင္းသို႔ ဝင္ခ့ဲၿပီ။

၈၁။ ငါသည္ ခုိင္ျမဲေသာ ႀကိဳးကြင္းကုိ ျပဳလုပ္၍ သစ္ကိုင္း၌ ဖဲြ႕ခ်ည္ၿပီးလွ်င္ လည္ပင္း၌ ႀကိဳးကြင္းကုိထည့္သြင္းလိုက္ပါ၏၊ ထုိသို႔ ငါသြင္းသည့္ အျခားမဲ့၌ မဂ္အစဥ္ျဖင့္ ငါ၏ စိတ္သည္ကိေလသာအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သီဟာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၄-သုႏၵရီနႏၵာေထရီဂါထာ

ဇနပဒကလ်ာဏီဟူ၍၄င္း, နႏၵာဟူ၍၄င္း အမည္တြင္ေသာ သုႏၵရီနႏၵာသည္ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္မ်ားရဟန္းျပဳၾကကုန္သျဖင့္ သဒၶါမပါဘဲ ေဆြမ်ဳိးစိတ္ျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၏။ အဆင္း မာန္တက္၍ တရားမရဘုရားရွင္က နိမၼိတ႐ုပ္အသြင္ ဖန္ဆင္း၍ တရားေဟာေတာ္မူမွ တရား အဆံုးတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၂။ နႏၵာ က်င္နာႏွိပ္စက္ေသာ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ ပုပ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးကုိ (ပညာ မ်က္စိ) ျဖင့္႐ႈစမ္းပါေလာ့၊ အသုဘဟု အဖန္တလဲလဲ ႐ႈျခင္းျဖင့္ စိတ္ကုိ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိေအာင္ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္သည္ကုိ ျပဳ၍ ပြါးမ်ားေလေလာ့။

၈၃။ ဤအသက္ရွိေသာ ကိုယ္ေကာင္ကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ထိုသင္ျမင္ရေသာ အေကာင္ပုပ္သည္ မေကာင္းေသာအနံ႔ရွိ၍ ပုပ္ေသာ အနံ႔လႈိင္၏၊ ထိုအေကာင္ပုပ္ကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဤ ကိုယ္ေကာင္သည္လည္းမေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိ၍ ပုပ္ေသာ အနံ႔လႈိင္သည္သာတည္း၊ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ကိုယ္ေကာင္ႀကီးကိုသူမုိက္တို႔သာ အလြန္ႏွစ္အပ္၏။

၈၄။ ထိုကိုယ္ခႏၶာကုိ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ေန႔ေန႔ညည မပ်င္းမရိ သည္ျဖစ္၍ ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ထိုသုတမယဉာဏ္ ျဖစ္ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိပညာျဖင့္ ေဖာက္ခဲြ၍ျမင္ရလတၱံ႕ (ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏)။

၈၅။ မေမ့မေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍ အသင့္အားျဖင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာ ထိုငါသည္ အတြင္း အပႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ

ဤခႏၶာကုိယ္ကုိဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမင္အပ္ၿပီ။

၈၆။ ထိုသို႔ ျမင္အပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ ငါသည္ ခႏၶာကုိယ္၌ ၿငီးေငြ႕ခဲ့ၿပီ၊ အဇၩတၱသႏၲာန္ ၌လည္းတပ္မက္မႈကင္းခဲ့ၿပီ၊ ငါသည္ မေမ့မေလ်ာ့ သံေယာဇဥ္ကင္းကာ ကိေလသာမီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ ေရာက္ေလၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သုႏၵရီနႏၵာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၅-နႏၵဳတၱရာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီး နႏၵဳတၱရာသည္ ဝိဇၨာသိပၸဆုိင္ရာမ်ားကုိ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္၍ဇမၺဴဒိပ္အတြင္းလွည့္လည္ကာ ဝါဒၿပိဳင္ဘက္ ရွာေနဆဲတြင္ သွ်င္ေမာဂၢလႅာန္ထံသို႔ေရာက္၍ျပႆနာေမးသည္တြင္ မေထရ္၏ၾသဝါဒ၌ တည္၍ ရဟန္းျပဳကာ ရဟန္းတရားပြါးမ်ားလွ်င္ မၾကာခင္ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၇။ ငါသည္ မီးကုိလည္းေကာင္း၊ လကိုလည္းေကာင္း၊ ေနကုိလည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္းရွိခုိးခဲ့ပါ၏။

ျမစ္ဆိပ္တို႔သို႔ သြား၍ ေရသို႔လည္း သက္ဆင္းခဲ့ပါ၏။

၈၈။ ငါသည္ (ပၪၥာတပအက်င့္စေသာ) မ်ားစြာေသာ ဝတ္အက်င့္ကုိ ေဆာက္တည္၍ ဦးေခါင္း၏ထက္ဝက္ေသာ ဆံပင္ကုိ ရိတ္ခဲ့ပါ၏၊ ေျမ၌ အိပ္ျခင္းကုိ ျပဳခဲ့ပါ၏၊ ငါသည္ ညစာထမင္းကုိ မစားခဲ့ပါ။

၈၉။ (အဝတ္တန္ဆာ ပန္းနံ႔သာစသည္တို႔ျဖင့္) တန္ဆာဆင္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ေရခ်ဳိးျခင္းေခ်းပြတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္လည္း ဤခႏၶာကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါ၏၊ ဤသို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့မႈျပဳသည္ရွိေသာ္ ကာမရာဂျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရပါ၏။

၉ဝ။ ထို႔ေနာက္ (အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ထံ၌ အဆံုးအမခံသျဖင့္ သာသနာေတာ္၌) ယုံၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားကို ရ၍ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါ၏။

၉၁။ (ငါသည္ ) ဘဝအားလံုးတို႔ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အလုိရမၼက္ကုိလည္းေကာင္း၊ (ဘဝ၌) ေတာင့္တမႈ 'ပတၳနာ'ကုိလည္းေကာင္း အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ၿပီ။ ေယာဂအား လံုးတို႔မွ ကင္းသည္ျဖစ္၍ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ရေပၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ နႏၵဳတၱရာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၆-မိတၱာကာဠီေထရီဂါထာ

ကု႐ုတုိင္း ကမၼာသဓမၼနိဂံုး၌ မဟာသတိပ႒ာန္တရားကုိ ေဟာၾကားရာတြင္ သဒၶါတရား ျဖစ္၍ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံ၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ေသာ မိတၱာကာဠီသည္ ၇-ႏွစ္ပတ္လံုး လာဘ္ပူေဇာ္မႈကုိ တပ္မက္၍ေနခဲ့ရာေနာင္သံေဝဂျဖစ္ပြါး၍ တရားအားထုတ္လွ်င္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၉၂။ ငါသည္ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားျဖင့္ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ရဟန္းေဘာင္၌ရဟန္းျပဳခဲ့၍ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ၌ လုံ႔လျပဳလ်က္ ထိုထိုတရားေဟာျခင္း စေသာ လာဘ္ရေၾကာင္းျဖင့္လွည့္လည္ခဲ့ပါ၏။

၉၃။ ငါသည္ ျမတ္ေသာ (စ်ာန္, ဝိပႆနာ, မဂ္, ဖုိလ္စေသာ) အက်ဳိးကို စြန္႔ပစ္၍ ယုတ္ေသာ (ပစၥည္း ေလးပါးတည္းဟူေသာ) (အာမိသ) အက်ဳိးကုိ မွီဝဲခဲ့ၿပီ၊ ကိေလသာတို႔၏ အလုိုႏိုင္ငံသို႔ လိုက္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းကိစၥကုိ ငါ မသိခဲ့။

၉၄။ ထိုငါသည္ ေနရာတုိက္ခန္း၌ ထိုင္ေနစဥ္ ထိတ္လန္႔မႈ 'သံေဝဂ'တရား ျဖစ္ေပၚခဲ့၏၊ ငါသည္ (ပစၥည္း၌ တပ္မက္မႈ) တဏွာ၏ အလုိႏုိင္ငံသို႔ လုိက္၍ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ သြားျမဲ မဟုတ္ေသာခရီးမွားသို႔ သြားခဲ့၏။

၉၅။ ငါ၏ အသက္သည္ နည္း၏၊ အုိျခင္း နာျခင္းသည္လည္း ငါ့ကို ႏွိပ္စက္ေန၏၊

ဤကုိယ္ခႏၶာသည္မခၽြတ္ပ်က္စီးလတၱံ႕၊ ငါ့အား ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းငွါ အခါကာလ မဟုတ္ေတာ့ေခ် (ဟု ထိတ္လန္႔မႈ 'သံေဝဂ'တရား ျဖစ္ေပၚခဲ့၏)။

၉၆။ ငါသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကုိ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ႐ႈဆင္ျခင္သည္ရွိ ေသာ္ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဘဝမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ မိတၱာကာဠီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၇-သကုလာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီး သကုလာသည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ အလွဴပြဲတြင္ ဥပါသိကာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ရဟႏၲာတစ္ပါးထံ၌ တရားနာရ၍ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၉၇။ ငါသည္ အိမ္ရာေထာင္ေသာ လူ႕ေဘာင္၌ ေနထုိင္စဥ္ ရဟန္း (တစ္ပါး)၏ တရား စကားကုိၾကားနာရ၍ ကိေလသာျမဴကင္းေသာ (မေသျခင္း၏) အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ စုေတေရြ႕ ေလ်ာမႈ မရွိေသာနိဗၺာန္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရၿပီ။

၉၈။ ထိုငါသည္ သားကိုလည္းေကာင္း၊ သမီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဥစၥာစပါးကုိလည္းေကာင္း စြန္႔ပစ္၍ဆံပင္တို႔ကုိ ရိတ္ျဖတ္ေစၿပီးလွ်င္ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ ပါ၏။

၉၉။ ငါသည္ သိကၡမာန္သာ ျဖစ္ေသးလ်က္ မဇၩိမပဋိပဒါခရီးျဖစ္ေသာ အထက္မဂ္ကုိ ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္ရာဂေဒါသကုိလည္းေကာင္း၊ ထိုရာဂေဒါသႏွင့္ တူေသာ တည္ရာရွိေသာအာသေဝါတရားတို႔ကုိလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီ။

၁ဝဝ။ ငါသည္ အသက္ျပည့္ေသာအခါ ပၪၥင္းခံ၍ ဘိကၡဳနီမျဖစ္လတ္ေသာ္ ေရွးဘဝကုိ ေအာက္ေမ့ႏိုင္ခဲ့ၿပီ၊ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကုိ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ေအာင္ သုတ္သင္အပ္ၿပီ။

၁ဝ၁။ အေၾကာင္းပစၥည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ပ်က္စီးတတ္သည့္ သေဘာရွိကုန္ေသာ ေတဘူမကသခၤါရတရားတို႔ကို သူစိမ္းျပင္ပအားျဖင့္ ႐ႈျမင္၍ အာသေဝါတရားအားလံုးတို႔ကို ပယ္ခဲ့ၿပီ၊ ကိေလသာမီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သကုလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၈-ေသာဏာေထရီဂါထာ

သားဆယ္ေယာက္ရၿပီးမွ လင္ရဟန္းျပဳလွ်င္ ဥစၥာဟူသမွ်ကုိ ခြဲေဝေပးခဲ့၍ ရဟန္းျပဳလာ ေသာေသာဏာအမ်ဳိးသမီးႀကီးသည္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တရားကုိ အားထုတ္ရာ ဘုရားရွင္ ျမင္ေတာ္မူ၍ဂႏၶကုဋိမွ ေနလ်က္ပင္ ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ကာ တရားေဟာေတာ္မူေသာ အဆံုး၌ အရဟတၱဖုိလ္သို႔့ေရာက္ေလ၏။ တေန႔သ၌ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လွ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁ဝ၂။ ငါသည္ ဤ႐ူပကာယဟုဆိုအပ္ေသာ ခႏၶာကုိယ္၌ တည္၍ တစ္က်ိပ္ေသာ သားသမီးတို႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီးေသာ္ ထုိသို႔ဖြားျမင္ရေသာေၾကာင့္ ခြန္အားနည္းပါး အုိမင္းသည္ျဖစ္၍ ဘိကၡဳနီမတစ္ဦးထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၃။ ထိုဘိကၡဳနီမသည္ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္တို႔ကုိ ျပလ်က္ ငါ့အား တရားေဟာ၏၊ ငါသည္ ထုိဘိကၡဳနီမ၏ တရားကုိ ၾကားနာရ၍ ဆံပင္တို႔ကုိ ရိတ္ျဖတ္ကာ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၄။ ထိုငါသည္ သိကၡမာန္သာ ျဖစ္ေသးလ်က္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကုိ သုတ္သင္အပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အၾကင္ဘံုဘဝ၌ ေရွးက ေနခဲ့ဖူးၿပီ၊ ထိုသို႔ ေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိၿပီ။

၁ဝ၅။ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အေၾကာင္းနိမိတ္ကင္းမႈ အနိမိတၱာႏုပႆနာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ငါသည္ အရဟတၱမဂ္၏ အျခားမဲ့၌ျဖစ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ဝိေမာကၡရွိသူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံုကို စဲြလန္း၍ မယူဘဲကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၿပီ။

၁ဝ၆။ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို ပုိင္းျခား၍ သိအပ္ကုန္ၿပီ၊ ထိုခႏၶာငါးပါးတို႔သည္ အဝိဇၨာတဏွာတည္းဟူေသာအျမစ္ျပတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တည္ကုန္၏၊ ဟယ္ ယုတ္မာလွစြာေသာ ဇရာ သင္၏ ျဖစ္ပံုကားစက္ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းေလစြတကား၊ ငါ့အား ယခုအခါ ေနာက္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေသာဏာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၉-ဘဒၵါကု႑လေကသာေထရီဂါထာ

သူေဌးသမီးဘဒၵါသည္ လင္ခုိးသားႀကီးကုိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမွ တြန္းခ်ခဲ့၍ နိဂ႑တို႔ ထံတြင္ ဆံပင္ကုိထန္းေစ့မႈတ္ျဖင့္ ႏုတ္ခံကာ ရဟန္းျပဳ၏။ ေနာက္မွ ဆံပင္တုိးပြါး၍ က႑လေကသာမည္ခဲ့၏။ နိဂ႑တို႔ထံမွ ထြက္ခြာ၍ ပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သင္ၾကားကာ ပညာစြမ္းျပရန္ လွည့္လည္ရင္းသာဝတၳိျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ ပဌမ ေတြ႕၍ ပညာစမ္းသည္တြင္ ႐ႈံးေလ၏။ ေနာက္ဘုရားရွင္ထံေရာက္ တရားေဟာ ေတာ္မူေသာ အခါ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္မွရဟန္းျပဳ၍ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁ဝ၇။ ငါသည္ ေရွးအခါက (ထန္းေစ့မႈတ္ခြက္ျဖင့္) ဆံပင္တို႔ကုိ ႏုတ္ပယ္လ်က္ (တံပူ မသံုးသျဖင့္) သြားေခ်းကပ္ေသာ သြားရွိသည္ျဖစ္၍ အဝတ္တစ္ထည္တည္းသာ ဝတ္႐ံုၿပီး လွ်င္ (တကၠတြန္းျပဳကာေရခ်ဳိးျခင္းစေသာ) အျပစ္မရွိေသာ အမႈ၌ အျပစ္ရွိ၏ဟု မာနေထာင္ လႊားျခင္းစေသာ အျပစ္ရွိေသာအမႈ၌ကား အျပစ္မရွိဟု အယူရွိလ်က္ လွည့္လည္ခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၈။ ထုိအခါ ၌ ငါသည္ ေန႔သန္႔စင္ျခင္းငွါ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ေသာ္ ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္ေပၚ၌ရဟန္းအေပါင္း ျခံရံအပ္ေသာ ကိေလသာျမဴ ကင္းေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရပါ၏။

၁ဝ၉။ ငါသည္ ဒူးႏွစ္ဖက္ကုိ ေထာက္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ လက္အုပ္ခ်ီျခင္း ကုိ ျပဳၿပီ၊ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) ''ဘဒၵါ လာလွည့္''ဟု ငါ့ကုိ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူျခင္းသည္ ငါ့အားပၪၥင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ခဲ့ရပါ၏။

၁၁ဝ။ ေရွးအခါ ကိေလသာေႂကြးၿမီႏွင့္တကြ ျပည္သူတို႔၏ ဆြမ္းကုိ စားခဲ့ေသာ ငါသည္ အၾကင္အဂၤတုိင္း, မဂဓတိုင္း, ဝဇၨီတိုင္း, ကာသိတိုင္း, ေကာသလတုိင္းႀကီးတို႔ကုိ လွည့္လည္သြားလာခဲ့ဖူးေလၿပီ၊ (ထုိတိုင္းတို႔၌ပင္ ယခုအခါ) ကိေလသာ ေႂကြးၿမီကင္းသည္ျဖစ္၍ အႏွစ္ငါးဆယ္တို႔ပတ္လံုး ျပည္သူတို႔၏ ဆြမ္းကုိ ငါ စားခဲ့၏။

၁၁၁။ အၾကင္ ဥပါသကာသည္ အလံုးစံုေသာ ဂႏၴေလးပါးတို႔မွ လြတ္ေသာ ဘဒၵါ ေထရီမအားသကၤန္းကုိ ေပးလွဴဖူး၏၊ ဤဥပါသကာသည္ ပညာရွိေပစြတကား၊ မ်ားစြာေသာ ေကာင္းမႈကိုလည္းပြါးမ်ားေစဘိ၏တကား။

ဤသို႔လွ်င္ ဘဒၵါကု႑လေကသာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-ပဋာစာရီေထရီဂါထာ

သာဝတၳိသူေဌးသမီး ပဋာစာရီသည္ အိမ္တြင္းအမႈထမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်၍လင္ႏွင့္သားႏွစ္ေယာက္ ေသဆံုးသျဖင့္ ၄င္း, မိဘေသဆံုးသျဖင့္ ၄င္း ေသာက႐ူး႐ူးကာလွည့္လည္ေျပးသြားရင္း ဘုရားရွင္တရားေဟာေတာ္မူရာသို႔ ေရာက္သြား၍ တရားနာယူရင္း စိတ္ေကာင္းဝင္လွ်က္ ရဟန္းျပဳေသာအခါ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။

ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၁၂။ လူတို႔သည္ ထြန္တံုးတို႔ျဖင့္ လယ္ထြန္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ မ်ဳိးေစ့တို႔ကုိ ေျမ၌ စုိက္ ပ်ဳိးၾကကာသားမယားတို႔ကုိ ေမြးျမဴၾကကုန္လ်က္ ဥစၥာစပါးကုိ ရၾကကုန္ဘိေသး၏။

၁၁၃။ ငါသည္ကား သီလႏွင့္ ျပည့္စံုသူ မပ်င္းမရိသူ မပ်ံ႕လြင့္သူ ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမကုိ လုိက္နာပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ကုိ မရဘဲ ရွိအံ့နည္း (ရရမည္သာတည္း)။

၁၁၄။ ငါသည္ (ဤသို႔ၾကံစည္၍) ေျခတို႔ကုိ ေဆးေသာ္ ျမင့္ရာအရပ္မွ နိမ့္ရာအရပ္သို႔ စီးဆင္းေသာ ေျခေဆးေရကိုလည္း ျမင္ရ၍ ေျခေဆးေရတို႔၌ (ဝိပႆနာပြါးျခင္း အမွတ္နိမိတ္ကို) ျပဳ၏။

၁၁၅။ ထို႔ေနာက္ လိမၼာေသာ ရထားျမင္းထိန္းသည္ အာဇာနည္ျမင္းေကာင္းကုိ ဆံုးမ သကဲ့သို႔ ငါသည္ စိတ္ကုိ ဝိပႆနာသမာဓိျဖင့္ ေကာင္းစြာ တည္ေစၿပီးေနာက္ ငါသည္ ဆီမီးကုိ ယူ၍ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္ အိပ္ရာေနရာကုိ (ဆီမီးေရာင္ျဖင့္) ၾကည့္၍ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ (ထုိင္ေနအံ့ေသာငွါ) အနီးသို႔ကပ္၏။

၁၁၆။ ထို႔ေနာင္ ငါသည္ အပ္သံခၽြန္ကို ယူ၍ ဆီမီးစာကို ဆဲြခ်၏၊ ဆီမီး၏ ၿငိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ စိတ္၏ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပဋာစာရီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၁၁-တႎသမတၱာေထရီဂါထာ

အမ်ဳိးသမီး ၃ဝ-တို႔သည္ ပဋာစာရီေထရီထံတြင္ တရားနာယူ၍ ရဟန္းျပဳၾကၿပီးလွ်င္ ဝတ္ပဋိပတ္တို႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေနၾကစဥ္ ထုိအမ်ဳိးသမီးတို႔အား ၾသဝါဒေပး၏။ ထုိၾသဝါဒ၌ တည္ကာဝိပႆနာပြါးၾကသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ၾက၍ ရြတ္ဆုိ ၾကေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၁၇။ လူတို႔သည္ (အသက္ေမြးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္) က်ည္ေပြ႕တို႔ကို စဲြကုိင္ လ်က္ စပါးကို ေထာင္းၾကကုန္၏၊ လူတို႔သည္ သားမယားတို႔ကို ေမြးျမဴၾကကုန္လ်က္ ဥစၥာ စပါးကုိ ရၾကဘိေသး၏။

၁၁၈။ အၾကင္ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကုိ လိုက္နာျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တ တစ္ဖန္ မပူပန္ရ၊ ထုိျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကုိ သင္တို႔ လုိက္နာျပဳက်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ လ်င္ျမန္စြာ ေျခတို႔ကို ေဆး၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္ေလာ့၊ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္ တည္ၾကည္ျခင္းကုိ အားထုတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ လုိက္နာျပဳက်င့္ၾကကုန္ေလာ့ (ဟုပဋာစာရာေထရီသည္ သံုးက်ိပ္ေသာ ဘိကၡဳနီမတို႔ အား ဆံုးမ၏)။

၁၁၉။ ထုိသံုးက်ိပ္ေသာ ဘိကၡဳနီမတို႔သည္ ထိုပဋာစာရာေထရီ၏ စကားကုိ ၾကားနာၾကရကုန္၍ ေျခတို႔ကုိ ေဆးၾကၿပီးလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနၾကကုန္လ်က္ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္ျခင္းကုိ အားထုတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကုိ လုိက္နာျပဳက်င့္ၾကကုန္၏။

၁၂ဝ။ (ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာ ျပဳက်င့္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ) ညဥ့္ဦးယံ၌ ေရွးဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ကုန္၏၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ၌ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကုိ သုတ္သင္ႏုိင္ၾကကုန္၏၊ ညဥ့္မုိးေသာက္ယံ၌ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကုိ ေဖာက္ခဲြႏိုင္ၾကကုန္၏။

၁၂၁။ (ထိုသံုးက်ိပ္ေသာ ဘိကၡဳနီမတို႔သည္) ေနရာမွ ထၾကကုန္၍ (ျမတ္ေသာ ေထရီမ) သင္၏အဆံုးအမကုိ လုိက္နာျပဳက်င့္အပ္ပါကုန္ၿပီ (ဟု ဆိုကုန္၍ ) ပဋာစာရာေထရီမ၏ ေျခတို႔ ကို ရွိခိုးၾကကုန္၏၊ စစ္ေျမျပင္၌ အသုရာတို႔ မေအာင္ႏိုင္ေသာ သိၾကားမင္းကုိ ျခံရံ၍ ေနၾကကုန္ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔ကဲ့သို႔ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သင့္ကို ျခံရံ၍ ေနၾကပါကုန္အံ့။ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရွင္မပဋာစာရာေၾကာင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုၾကရကုန္သည္ျဖစ္၍ အာသေဝါ ကင္းၾကရပါကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သံုးက်ိပ္ကုန္ေသာ ဘိကၡဳနီေထရီမတို႔သည္ ပဋာစာရာ၏ အထံ၌ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ေျပာၾကားၾကကုန္၏။

၁၂-စႏၵာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီးစႏၵာသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ခြက္လက္စြဲကာ ေတာင္းစားရေလ၏။ တေန႔သ၌ ပဋာစာရီေထရီ၏ ဆြမ္းႂကြင္း စြန္႔ရာသို႔ ေရာက္သြားသည္တြင္ ဘိကၡဳနီမတို႔က သနားသျဖင့္ ေကၽြးေမြးၾက၏။ သူသည္ ဘိကၡဳနီမတို႔ကုိ ၾကည္ညဳိ၍ တရားနာယူ သံေဝဂျဖစ္ပြါးလ်က္ ရဟန္းျပဳၿပီး၍ ဘာဝနာကုိ ႀကိဳးစားသည္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၂၂။ ငါသည္ ရဟန္းမျပဳမီ ေရွးလူျဖစ္စဥ္အခါက သူဆင္းရဲမ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ မုဆိုးမလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ သားသမီးလည္း မရွိပါ၊ အေဆြခင္ပြန္း ေဆြမ်ဳိးဉာတိ ကင္းသည္ျဖစ္၍ အစား အဝတ္ကို (ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္) မရခဲ့ပါ။

၁၂၃။ ငါသည္ ခြက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေဝွးကုိလည္းေကာင္း လက္စဲြ၍ တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သို႔ (လွည့္လည္) ေတာင္းစားရသည့္ျပင္ အခ်မ္းအပူျဖင့္လည္း ႏွိပ္စက္ခံကာ ခုနစ္ႏွစ္ တို႔ပတ္လံုး လွည့္လည္ခဲ့ရပါ၏။

၁၂၄။ ခုနစ္ႏွစ္လြန္ၿပီးေနာက္ ထမင္းအေဖ်ာ္ကုိ ရေသာ (ပဋာစာရာ) ဘိကၡဳနီမကို ျမင္ရ၍ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းအျဖစ္ကုိ ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။

၁၂၅။ ပဋာစာရာမည္ေသာ ထုိဘိကၡဳနီမသည္ ငါ့ကုိ အစဥ္သနားသျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပး၏၊ ထို႔ေနာက္ ငါ့ကုိဆိုဆံုးမ၍ ျမတ္ေသာ အက်ဳိးျဖစ္ေသာ ပဋိပတ္၌ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္၏။

၁၂၆။ ငါသည္ ထိုပဋာစာရာဘိကၡဳနီမ၏ ဆံုးမစကားကုိ ၾကားနာရ၍ ဆံုးမေသာအတိုင္း လုိက္နာျပဳက်င့္ၿပီ၊ အရွင္မပဋာစာရာ၏ အဆံုးအမသည္ အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ပါ၊ ဝိဇၨာသံုးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အာသေဝါကင္းသူ ျဖစ္ရပါ၏။

ဤသို႔လွ်င္ စႏၵာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

ပၪၥကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၆-ဆကၠနိပါတ္

၁-ပၪၥသတမတၳာေထရီဂါထာ

သားေသဆံုးသျဖင့္ ေသာကကုိယ္စီျဖစ္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီးငါးရာတို႔သည္ ေသာကႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသျဖင့္ ပဋာစာရီေထရီထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေသာကေပ်ာက္ေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ၾကသည္တြင္ တရားေဟာျပ၍ သံေဝဂျဖစ္ကာ ရဟန္းျပဳၾက၍ တရားအားထုတ္ၾကလွ်င္ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ၾက၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၂၇။ ဤဘဝသို႔ လာေသာ အၾကင္သတၱဝါ၏ လာရာခရီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဤဘဝမွ သြားေသာ အၾကင္သတၱဝါ၏ သြားရာခရီးကုိလည္းေကာင္း သင္ မသိႏုိင္ေခ်။ (ယင္းသို႔ ျဖစ္ပါ လ်က္) တစ္စံုတစ္ခုေသာ အရပ္မွ လာေသာ ထိုသတၱဝါကုိ ငါ့သားဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ငုိေႂကြးရဘိသနည္း။

၁၂၈။ ဤဘဝသို႔ လာေသာ ထိုသတၱဝါ၏ လာရာခရီးကိုလည္းေကာင္း၊ ဤဘဝမွ သြားေသာ ထိုသတၱဝါ၏ သြားရာခရီးကုိလည္းေကာင္း သင္သည္ အကယ္၍ သိသည္ ျဖစ္ေစဦး ေတာ့။ ဤသို႔ပင္သိေသာ္လည္း သတၱဝါတို႔သည္

ဤသို႔ ေသျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာ ရွိကုန္ သည္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုေသၿပီးေသာ သားကုိ သင္ မစုိးရိမ္ပါေလလင့္။

၁၂၉။ ထုိေသၿပီးေသာ သင့္ သားသည္ 'ထုိတမလြန္ဘဝမွ လာလွည့္ပါ'ဟု သင္ မေတာင္းပန္ရဘဲ ဤဘဝသို႔ ေရာက္လာ၏၊ 'သြားပါေလေတာ့'ဟု သင္ ခြင့္မျပဳဘဲ ဤ ပစၥဳပၸန္ဘဝမွ တမလြန္ဘဝသို႔ သြားရ၏၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဘဝမွ (ပဋိေႏၶေနျခင္းအားျဖင့္) လာ၍ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ ေနၿပီးလွ်င္ဤဘဝမွလည္း တစ္ပါးေသာ ဘဝသို႔ သြားသည္ မဟုတ္ေလာ၊ ထိုတစ္ပါးေသာ ဘဝမွလည္း တစ္ပါးေသာ ဘဝသို႔ သြားရဦးမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၁၃ဝ။ (ထုိထိုဘဝ၌ ျဖစ္ၿပီး၍ ယင္းဘဝမွ) ကင္းေသာ သင္၏ သားသည္ (လူ၏ အသြင္အျပင္ စသည္ျဖင့္ ထိုထုိဘဝ၌ ျဖစ္သည္၏ အစြမ္းျဖင့္) က်င္လည္ရသည္ျဖစ္၍ (ထုိထို ဘဝသို႔) သြားရလတၱံ႕၊ (သင္၏ သားသည္) မသိရေသာ ဘဝမွ မေခၚရဘဲ ဤဘဝသို႔ လာ သကဲ့သို႔ ထိုအတူ (ခြင့္မျပဳဘဲ) မသိရေသာ ဘဝသို႔ သြား၏၊ ထိုသို႔လာလိုက လာ၍ သြားလိုက သြားေသာ သင့္သားအေပၚ၌ ငိုေႂကြးျခင္းသည္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း။

၁၃၁။ ျမင္ႏုိင္ခဲေသာ ႏွလံုး၌ မွီေသာ ငါ၏ ေသာကတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ ႏိုင္ေလၿပီတကား၊ စုိးရိမ္မႈ 'ေသာက'ျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ငါ၏ သားကုိ စဲြ၍ ျဖစ္ေသာ စုိးရိမ္မႈ 'ေသာက'ကုိ ပယ္ႏုတ္ႏိုင္ေပစြတကား။

၁၃၂။ ထိုငါသည္ ယခုအခါ ေသာကတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ၿပီးသည့္အျပင္ တဏွာတည္းဟူေသာ မြတ္သိပ္ျခင္းကင္းကာ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ တရားအား လံုးတို႔ကုိ သိေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ အရိယာသံဃာေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ေနရပါသတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ငါးရာေသာ ေထရီတို႔သည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၂-ဝါေသ႒ီေထရီဂါထာ

အမ်ဳိးသမီးဝါေသ႒ီသည္ မတ္တတ္ေျပးသားကေလး ကြယ္လြန္ရာ ေသာကအားႀကီး၍ ႐ူးေလ၏။

ေဆးကူးသေနဆဲတြင္ ထြက္ေျပး၍ မိထိလာျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ရသည္တြင္ ဘုရား၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ အ႐ူးေပ်ာက္ကင္းလ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တရားကုိ နာရသျဖင့္ ဝိပႆနာပြါးရာ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၃၃။ ငါသည္ သား၌ ျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိသူ မိန္းေမာေတြေဝသူ အ႐ူးမျဖစ္ခဲ့ပါ၍ အဝတ္မပါ ဗလာကိုယ္တည္း ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔က်ဲ ေသာ ဆံပင္ရွိလ်က္ ထိုထိုရြာနိဂုံးသို႔ လွည့္လည္ခဲ့ပါ၏။

၁၃၄။ တံျမက္ေခ်းစု အမႈိက္ပံုတို႔၌လည္းေကာင္း၊ သုသာန္သခၤ်ဳိင္း၌လည္းေကာင္း၊ ခရီးမတို႔၌လည္းေကာင္း ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ သံုးႏွစ္တိုင္တိုင္ လွည့္လည္ေနခဲ့ရပါ၏။

၁၃၅။ ထို႔ေနာက္ ေကာင္းေသာ နိဗၺာန္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူတတ္ေသာ, မယဥ္ေက်းေသာ သူတို႔ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ, မည္သည့္အရပ္ကမွ ေဘးရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ မိတၳိလာျပည္သို႔ ေရွး႐ႈႂကြသြားေတာ္မူသည္ကုိ ဖူးျမင္ရပါ၏။

၁၃၆။ ထုိအခါ ငါသည္ (ဘုရား၏ အာႏုေဘာ္ျဖင့္ ႐ူးသြပ္ျခင္း ေပ်ာက္ကာ) ပကတိ မိမိစိတ္ကုိ ရ၍ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါ၏၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား အစဥ္သနားသျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူပါ၏။

၁၃၇။ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကုိ ၾကားနာမွတ္သား၍ အိမ္ရာမေထာင္ ေသာရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ အားထုတ္သည္ျဖစ္၍ ေဘးဥပါဒ္မရွိ ေအးၿငိမ္းေသာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရၿပီ။

၁၃၈။ ငါသည္ စိုးရိမ္မႈအားလံုးတို႔ကုိ အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အၾကင္ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ စုိးရိမ္မႈ 'ေသာက'တို႔ ျဖစ္ေပၚလာရ၏၊ ထိုစုိးရိမ္မႈ 'ေသာက'တို႔၏ တည္ရာအေၾကာင္းတရား ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကုိ (ပရိညာသံုးပါး တို႔ျဖင့္) ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ကုန္ၿပီးျဖစ္ရကား စိုးရိမ္မႈေသာကအားလံုးတို႔သည္ ယခု ငါရ အပ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္လွ်င္ အဆံုးအပုိင္းအျခားရွိကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝါေသ႒ီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၃-ေခမာေထရီဂါထာ

ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏မိဖုရား ေခမာသည္ အဆင္းမာန္ယစ္၍ ဘုရားရွင္ထံမသြားပဲေနရာ ဘုရင္၏အမိန္႔ျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ေရာက္လွ်င္ နိမၼိတ႐ုပ္ဖန္ဆင္း၍ တရားေဟာေတာ္ မူသည္တြင္ ေသာတာပန္တည္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ မဟာပညာဧတဒဂ္ ရရွိ၏။ မာရ္နတ္ျဖားေယာင္းလာေသာအခါ မိမိ၏ ရာဂကင္းပံုႏွင့္ မာရ္နတ္၏သေဘာကုိ ျပကာ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၃၉။ ေခမာေထရီမ သင္သည္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္၍ အဆင္းလွေပ၏၊ ငါသည္လည္း ငယ္ရြယ္ႏုနယ္၍ လုလင္ပ်ဳိ ျဖစ္ပါ၏၊ လာပါလွည့္ (ငါတို႔သည္) အဂၤါငါးပါးရွိေသာ တူရိယာ မ်ဳိးျဖင့္ (တီးမႈတ္ကာ) ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ေနၾကပါကုန္စို႔ (ဟု မာရ္နတ္က ဆုိ၏)။

၁၄ဝ။ မာရ္ယုတ္ (ငါသည္ ) ကာမတဏွာကုိ (မဂ္ျဖင့္) ပယ္ႏုတ္ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်င္နာႏွိပ္စက္၍ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ဤအပုပ္ေကာင္ျဖင့္ ၿငီးေငြ႕လွပါ၏၊ စက္ဆုပ္လွပါ၏။

၁၄၁။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဓား လွံ သံတံက်င္တို႔ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔သည္ ထုိကာမဂုဏ္တို႔၏ ခုတ္စဥ္းျဖတ္ပိုင္းရာ စဥ္းတီတုံးႏွင့္ တူကုန္၏၊ အၾကင္ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို သင္ ေျပာဆုိ၏၊ ထိုကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ဳိးသည္ ယခုအခါ ငါ့အား ေမြ႕ေလ်ာ္ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။

၁၄၂။ ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟအစု အမုိက္ထုကုိ ေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာအဝိဇၨာကို ပယ္အပ္ေသာ သူဟု ငါ့ကုိ သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ ႐ႈံးသူ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

၁၄၃။ လူမုိက္တို႔သည္ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မသိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္တို႔ကို ရွိခုိးၾကကုန္လ်က္ ေတာ၌ မီးကုိ လုပ္ေကၽြးၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ ကိေလသာမွ စယ္ၾကယ္သည္ဟု ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္ၾကကုန္၏။

၁၄၄။ ငါသည္ကား ေယာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခုိးလ်က္ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လုိက္နာျပဳက်င့္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေခမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၄-သုဇာတာေထရီဂါထာ

သူေဌးသမီး သုဇာတာသည္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ တေန႔သ၌ လင္ႏွင့္အတူ အေႁခြအရံ မ်ားပါ ဥယ်ာဥ္သို႔ နကၡတ္ပြဲကစားရန္သြား၍ အျပန္တြင္ မ်က္စည္းညဳိေတာ၌ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးျမင္ရ၍ တရားေတာ္ကုိနာၿပီးေသာအခါ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးမွ ရဟန္းျပဳ၏။ ထုိအခါ ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၄၅-၄၆။ အဝတ္တန္ဆာ ေကာင္းစြာ ဝတ္ဆင္ကာ ပန္းတို႔ကုိ ပန္ဆင္လ်က္ စႏၵကူး နံ႔သာျဖင့္ လိမ္းက်ံၿပီးလွ်င္ အလံုးစံုေသာ အဆင္တန္ဆာတို႔ျဖင့္ (တန္ဆာဆင္သည္၏ အစြမ္း ျဖင့္) ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ကုိယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အတင့္အတယ္ ျပဳထားေသာ ငါသည္ ကၽြန္မ အေပါင္းျခံရံလ်က္ မ်ားေသာ ထမင္း အေဖ်ာ္ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကုိ ယူ၍ ေနအိမ္မွ ထြက္ကာ ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရွး႐ႈေဆာင္ခဲ့၏။

၁၄၇။ ထုိဥယ်ာဥ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ကစားျမဴးတူးၿပီး၍ မိမိ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာသည္ ရွိေသာ္ သာေကတၿမိဳ႕အနီး မ်က္စဥ္းေတာ၌ (တည္ရွိေသာ) ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္းငွါ ဝင္ခဲ့ပါ၏။

၁၄၈။ (ထိုေက်ာင္းေတာ္၌) ေလာက၏ ဆီမီးတန္ေဆာင္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးျမင္ရေသာ္ ရွိခိုး၍ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါ၏၊ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အားသနားေတာ္မူသျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူ၏။

၁၄၉။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားကုိ ၾကားနာရ၍ သစၥာေလးပါးကုိ ထိုးထြင္းသိၿပီ၊ ထုိေက်ာင္း၌ပင္လွ်င္ ကိေလသာျမဴ ကင္း၍ ေသျခင္းကင္းေသာ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို ရၿပီ။

၁၅ဝ။ ထို႔ေနာက္ (ငါသည္ ) သူေတာ္ေကာင္းတရားကို သိအပ္ၿပီး ျဖစ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳၿပီ၊ (ငါသည္ ) ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ ေရာက္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္သည္ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ပါ။

ဤသို႔လွ်င္ သုဇာတာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၅-အေနာပမာေထရီဂါထာ

သူေဌးသမီး အေနာပမာသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မင္းသူေဌးအမတ္သားတို႔က ေစ့စပ္ေတာင္းဆုိလာၾကသည္ကုိ သံေဝဂျဖစ္ကာ ဘုရားရွင္ထံတြင္ တရားနာရလွ်င္ တရား ေတာ္ကုိ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ဝိပႆနာပြါးရာ အနာဂါမ္တည္ေလ၏။ ထုိအခါ မွရဟန္းျပဳ၍ ၇-ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၅၁။ ငါသည္ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ရွိေသာ မ်ားေသာ ဥစၥာရွိေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ရ၍ ကုိယ္ေရအဆင္း လွပတင့္တယ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုကာ မဇၩမည္ေသာ သူေဌး၏ ရင္၌ ျဖစ္ေသာသမီးပါတည္း။

၁၅၂။ ငါသည္ မင္းသားတို႔ လုိခ်င္ေတာင့္တအပ္သူ သူေဌးသားတို႔ကလည္း တပ္မက္ ေမာအပ္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ထိုမင္းသား, သူေဌးသားတို႔သည္) 'အကၽြႏု္ပ္အား အေနာပမာ မည္ေသာ သမီးကိုေပးပါေလာ့'ဟု ငါ၏ ဖခင္ထံသို႔ တမန္ေစလႊတ္ၾကကုန္၏။

၁၅၃။ အရွင္သူေဌး အရွင္သူေဌး၏ အေနာပမာမည္ေသာ သမီးကုိ အၾကင္မွ်ေလာက္ အဖုိးထုိက္တန္၏ဟု (႐ုပ္လကၡဏာသိသူတို႔က) ပိုင္းျခားအပ္၏၊ ထိုထုိက္တန္ေသာ အဖုိးထက္ ရွစ္ဆတက္၍ ေရႊေငြကုိလည္းေကာင္း၊ ရတနာတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေပးပါအံ့ (ဟု ငါ၏ ဖခင္ထံ တမန္ေစလႊတ္ၾကကုန္၏)။

၁၅၄။ ထုိငါသည္ လူသံုးပါးတို႔၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရေသာ္ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာ ေနရာ၌ေန၏။

၁၅၅။ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္သနားေတာ္မူပါသျဖင့္ ငါ့အားတရားေဟာေတာ္မူပါ၏၊ (ငါသည္ ) ထိုေနရာ၌ ထုိင္ေနလ်က္ပင္ တတိယေျမာက္ (အနာဂါမိ) ဖုိလ္ကိုရရွိပါ၏။

၁၅၆။ ထို႔ေနာက္ ဆံပင္တို႔ကုိ ရိတ္ျဖတ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏၊ ငါသည္ (ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနစဥ္) ယေန႔ ညဥ့္သည္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ၊ ယင္းခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌ပင္ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ တဏာွ က ို ခနး္ ေျခာကေ္ စခၿ့ဲပ။ီ

ဤသို႔လွ်င္ အေနာပမာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၆-မာဟာပဇာပတိေဂါတမီေထရီဂါထာ

ဘိကၡဳနီမအျဖစ္သို႔ေရာက္ၿပီးေသာ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီသည္ ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ တရားနာ ကမၼ႒ာန္းေတာင္း အားထုတ္သည္တြင္ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ေနာက္ပါဘိကၡဳနီမငါးရာတို႔သည္လည္း နႏၵေကာဝါဒေဒသနာအဆံုးတြင္ အဘိညာဥ္ရ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ေဂါတမီေထရီသည္ ရတၱညဴဧတဒဂ္ျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကုိ ခံရ၍ တေန႔သ၌ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိ ေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၅၇။ ႀကီးျမတ္ေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ (သီလစေသာ ဂုဏ္တို႔ေၾကာင့္) အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အၾကင္ အရွင္ဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္မွတစ္ပါးေသာ မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း ဆင္းရဲျခင္းမွ လြတ္ေစေတာ္မူပါ၏။ ထုိအရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း။

၁၅၈။ အကၽြႏု္ပ္သည္ အလံုးစံုေသာ ဒုကၡသစၥာကို ပုိင္းျခား၍ သိအပ္ပါၿပီ၊ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာတဏွာဟု ဆုိအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကို ေျခာက္ကပ္ေစအပ္ပါၿပီ၊ အဂၤါ ရွစ္ပါးရွိေသာ မဂၢသစၥာကုိလည္း ပြါးေစအပ္ပါၿပီ၊ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဟု ဆိုအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကုိလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ပါၿပီ။

၁၅၉။ အကၽြႏု္ပ္သည္ (ျဖစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းစသည္ကုိ) ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မသိေသာေၾကာင့္ (သံသရာဟူေသာ သမုဒၵရာ၌) ေထာက္ရာ တည္ရာကုိ မရသည္ျဖစ္၍ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္သည္၏အစြမ္းျဖင့္ က်င္လည္ခဲ့ရေလၿပီ၊ (ယခုဘဝ၌) အမိ ျဖစ္၍ (တစ္ပါးေသာ ဘဝ၌ ထိုအမိ၏) သားျဖစ္ခဲ့ရ၏၊ (ထိုဘဝမွ အျခားေသာ ဘဝ၌) အဖ ျဖစ္ခဲ့ရ၏၊ အစ္ကို ေမာင္ ျဖစ္ခဲ့ရ၏၊ အဖြားျဖစ္ခဲ့ရ၏။

၁၆ဝ။ ငါသည္ (ဓမၼကာယျဖစ္ေသာ) ထိုျမတ္စြာဘုရားကုိ အရိယာအျမင္ျဖင့္ ျမင္အပ္ၿပီးသည္သာလွ်င္တည္း၊ (ထို႔ေၾကာင့္) ဤငါ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အဆုံးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တည္း၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ဇာတိသံသရာကုန္ၿပီ၊ ယခုအခါ ငါ့အား တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

၁၆၁။ (အၾကင္သူသည္) ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ မျပတ္ ျမဲျမံခုိင္ခံ့ေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ အညီအညြတ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကတို႔ကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ ျမင္စြမ္းႏုိင္၏၊ ထိုသူ၏ ဤသို႔ သာဝက တို႔ကို ျမင္ျခင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား တပည့္သာဝကတို႔အား ရွိခိုးျခင္း မည္၏။

၁၆၂။ ငါ၏ (အစ္မ) မာယာေဒဝီသည္ မ်ားစြာေသာ သတၱဝါတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ေဂါတမ အႏြယ္ျဖစ္ေသာ သားေတာ္ ဘုရားအေလာင္းကိုိ ဖြားျမင္ခဲ့ေပစြတကား၊ ထိုသားေတာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာျခင္းေသျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲအစုကုိ ႏုတ္ ပယ္ေတာ္မူၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၇-ဂုတၱာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီး ဂုတၱာသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ အိမ္ေထာင္မျပဳလုိသျဖင့္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါး၏။ သို႔ရာတြင္ သမာဓိမရႏုိင္ဘဲရွိေနရာ ဘုရားရွင္က ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္၍ ၆-ဂါထာျဖင့္ ၾသဝါဒေပးေတာ္မူေသာအခါ ဂါထာအဆံုးတြင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္၍ ဘုရားရွင္ ၾသဝါဒ ေပးေတာ္မူသည့္အတုိင္း ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၆၃။ ဂုတၱာ အၾကင္ကိေလသပရိနိဗၺာန္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ သားကုိလည္းေကာင္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာအစုကုိလည္းေကာင္း စြန္႔၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။ ထုိကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ အက်ဳိးကုိသာလွ်င္ သင္ ပြါးမ်ားေလာ့၊ စိတ္အလိုသို႔ မလုိက္လင့္။

၁၆၄။ (ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ) စိတ္သည္ လွည့္ပတ္အပ္သည္ျဖစ္၍ ပညာမရွိကုန္ေသာ ပုထုဇဥ္သတၱဝါတို႔သည္ ကိေလသမာရ္၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္သည္ ျဖစ္ရကား ဘဝမ်ားစြာသံသရာပတ္လုံး က်င္လည္ၾကရကုန္၏။

၁၆၅-၆၆။ ဂုတၱာမည္ေသာ ဘိကၡဳနီမ ကာမဂုဏ္၌ လိုလားမႈ 'ကာမစၧႏၵ'ကုိလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို ပ်က္စီးေစလုိမႈ 'ဗ်ာပါဒ'ကုိလည္းေကာင္း၊ 'ငါ၏ ကိုယ္ ငါ၏ ဥစၥာ'ဟု အယူမွားေသာ 'သကၠာယဒိ႒ိ'ကိုလည္းေကာင္း၊ 'ႏြား၏ အေလ့အက်င့္စသည္ျဖင့္ သံသရာမွထြက္ေျမာက္၏'ဟု မွားေသာအားျဖင့္ စြဲြလမ္းတတ္ေသာ 'သီလဗၺတပရာမာသ' ဒိ႒ိကိုလည္းေကာင္း၊ ငါးခုေျမာက္ (ဘုရား၌ ယုံမွားျခင္းစေသာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ) ယုံမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ကုိလည္းေကာင္း သင္သည္ ထုိသို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ ေအာက္ကာမဘံု၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ သံေယာဇဥ္တို႔ကို (အနာဂါမိမဂ္) ျဖင့္ ပယ္စြန္႔၍ (သင္သည္) ဤကာမဘံုသို႔ တစ္ဖန္ မလာရလတၱံ႕။

၁၆၇။ ႐ူပဘဝ အ႐ူပဘဝ၌ တပ္စြမ္းမႈ '႐ူပရာဂ အ႐ူပရာဂ'ကိုလည္းေကာင္း၊ ေထာင္လႊားမႈ 'မာန'ကုိလည္းေကာင္း၊ မသိမႈ 'ေမာဟ'ကိုလည္းေကာင္း၊ ပ်ံ႕လြင့္မႈ 'ဥဒၶစၥ'ကိုလည္းေကာင္း ထိုသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ (အထက္႐ူပဘံု အ႐ူပဘံု၌ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ ကုန္ေသာ ) ဥဒၶံဘာဂိယသံေယာဇဥ္တို႔ကို (ဝိပႆနာျဖင့္) ပယ္ခြါ၍ (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ျဖတ္ ၿပီးလွ်င္ (သင္သည္) ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုိ ျပဳရလတၱံ႕။

၁၆၈။ ပဋိသေႏၶေနျခင္းအရင္းရွိေသာ သံသရာကုိ ၿပီးဆံုးေစ၍ တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ကို ပိုင္းျခားသိလ်က္ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကုိယ္၏ အျဖစ္၌သာလွ်င္ တဏွာတည္းဟူေသာ မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာမီး ၿငိမ္းကာ (ခ်မ္းသာစြာ) သင္ ေနရလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ဂုတၱာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏

၈-ဝိဇယာေထရီဂါထာ

ေခမာေထရီႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ ဝိဇယာသည္ ေခမာမိဖုရားကုိ အားက်ကာ ေခမာေထရီထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၏။

ေခမာေထရီသည္ သူ၏အဇၩာသယ အားေလ်ာ္စြာ တရားေဟာကာ ဝိပႆနာပြါးေစသည္တြင္ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၆၉။ ငါသည္ စိတ္၏ ၿငိမ္သက္တည္ၾကည္မႈကုိ မရသည္ျဖစ္၍ ငါ၏ စိတ္သည္ ငါ့ အလိုသို႔ မလိုက္ျဖစ္ရကား ေလးႀကိမ္ ငါးႀကိမ္တုိင္ေအာင္ ေက်ာင္းမွ ထြက္ခဲ့ဖူးပါ၏။

၁၇ဝ-၇၁။ ငါသည္ ေခမာေထရီဘိကၡဳနီမကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ႐ုိေသစြာ ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ပါ၏၊ ထုိေခမာေထရီဘိကၡဳနီမသည္ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ နိဗၺာန္ဟူေသာ အက်ဳိးကုိ ရေရာက္ျခင္းငွါ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အရိယသစၥာေလးပါးတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂ္ကိုလည္းေကာင္း (ျပလ်က္) ငါ့အား တရားေဟာ၏။

၁၇၂။ ငါသည္ ထိုေခမာေထရီဘိကၡဳနီမ၏ တရားစကားကုိ ၾကားနာရ၍ (ေခမာေထရီ ဘိကၡဳနီမ၏) အဆံုးအမကုိ လိုက္နာျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ညဥ့္ဦးယံ၌ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္ၿပီ။

၁၇၃။ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ၌ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကုိ သုတ္သင္ခဲ့ၿပီ၊ ညဥ့္မုိးေသာက္ယံ၌ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကုိ ေဖာက္ခြဲႏိုင္ၿပီ။

၁၇၄။ (ဖလသမာပတ္) ပီတိသုချဖင့္လည္း ငါ၏ ကိုယ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစ၍ ေနၿပီ၊ ထိုအခါ ဝိပႆနာစီးျဖန္းသည္မွ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကို ေဖာက္ခြဲႏုိင္၍ (ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေသာ) ေျခတို႔ကို ဆန္႔တန္းၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဝိဇယာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

ဆကၠနိပါတ္ ၿပီး၏။

၇-သတၱကနိပါတ္

၁-ဥတၱရာေထရီဂါထာ

အမ်ဳိးသမီး ဥတၱရာသည္ ပဋာစာရီေထရီထံတြင္ တရားနာရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာပြါးလွ်င္ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၇၅။ လူတို႔သည္ (အသက္ေမြးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္) က်ည္ေပြ႕တို႔ကို စြဲကိုင္ လ်က္ စပါးကို ေထာင္းၾကကုန္၏၊ လူတို႔သည္ သားမယားတို႔ကို ေမြးျမဴကုန္လ်က္ ဥစၥာစပါးကို ရၾကကုန္ဘိေသး၏။

၁၇၆။ အၾကင္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တ တစ္ဖန္မပူပန္ရ၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမသာသနာေတာ္၌ (ကမၼ႒ာန္း) အားထုတ္ကုန္ေလာ့၊ လ်င္ျမန္စြာ ေျခတို႔ကို ေဆးၿပီးလွ်င္ သင့္တင့္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကုန္ေလာ့။

၁၇၇။ (ဘာဝနာ) စိတ္ကို (ကမၼ႒ာန္း၌) ထင္ေစ၍ (စိတ္၏ ) တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိ သည္ကို ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္းကို ျပဳ၍ ေတဘူမကသခၤါရတို႔ကို သူစိမ္းျပင္ပအားျဖင့္ ဆင္ျခင္ၾကကုန္ေလာ့၊ အတၱအားျဖင့္ မဆင္ျခင္ကုန္လင့္ (ဟု ပဋာစာရာေထရီမသည္ ဆံုးမ၏)။

၁၇၈။ ငါသည္ ထိုပဋာစာရာမည္ေသာ ေထရီမ၏ အဆံုးအမတရားစကားကို ၾကားနာရ၍ ေျခတို႔ကို ေဆးၿပီးလွ်င္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနခဲ့၏။

၁၇၉။ ညဥ့္ဦးယံ၌ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ႏိုင္၏၊ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံ၌ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကို သုတ္သင္ခဲ့၏။

၁၈ဝ။ ညဥ့္မိုးေသာက္ယံ၌ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကို ေဖာက္ခဲြႏိုင္ခဲ့ၿပီ၊ ထို႔ေနာက္ ဝိဇၨာ သံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ (ေနရာမွ) ထၿပီ၊ ျမတ္ေသာ ေထရီမ သင္၏ အဆံုးအမကို လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၁၈၁။ 'စစ္ေျမျပင္၌ အသုရာတို႔ မေအာင္ႏိုင္ေသာ သိၾကားမင္းကို ျခံရံ၍ ေနကုန္ေသာ တာဝတႎသာနတ္တို႔ကဲ့သို႔' ငါသည္ သင္ပဋာစာရာေထရီမကို ျခံရံ၍ ေနပါအံ့၊ အရွင္မ ပဋာစာရာေၾကာင့္ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ အာသေဝါ ကင္းရပါ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဥတၱရာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၂-စာလာေထရီဂါထာ

သွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ႏွစ္မေတာ္စာလာသည္ ေမာင္ေတာ္ႀကီး ဥပတိႆရဟန္းျပဳသြားေသာ အခါ ငါလည္း ရဟန္းျပဳမည္ဟူေသာ ျပင္းထန္ေသာဆႏၵျဖင့္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာ ပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။

ေနာင္အခါ အႏၶဝနေတာ၌ေနစဥ္ မာရ္နတ္လာ၍ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ေလရာ မိမိ၌ရဟန္းကိစၥ ၿပီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မာရ္နတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိၾကပံုကုိ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၈၂။ (စာလာမည္ေသာ ) ဘိကၡဳနီမသည္ သတိကို ေရွး႐ႈျဖစ္ေစ၍ (အရိယမဂၢဘာဝနာ ျဖင့္) ပြါးေစအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္းေအးေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သခၤါရတို႔၏ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ စင္စစ္ ခ်မ္းသာလွစြာေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္ သိၿပီ။

၁၈၃။ စာလာ သင္သည္ အဘယ္ဆရာကို ရည္မွန္း၍ ေခါင္းတံုးရိတ္သနည္း၊ (သကၤန္း ကိုေဆာင္သျဖင့္) ရဟန္းမိန္းမကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ရ၏၊ ရေသ့ပရိဗိုဇ္တို႔၏ ပါသ႑အယူတို႔ကို သင္ မႏွစ္သက္ခဲ့၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤ (ရေသ့ပရိဗိုဇ္တို႔၏ ပါသ႑အယူျဖင့္ စီရင္အပ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ေသာ နိဗၺာန္) ခရီးကို (ပယ္စြန္႔လ်က္) ေတြေဝကာ လွည့္လည္ဘိသနည္း (ဟု မာရ္နတ္က ဆို၏)။

၁၈၄။ မာရ္ယုတ္ ဤျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္မွ အပျဖစ္ေသာ ပါသ႑အယူရွိသူတို႔ သည္ (သႆတစေသာ) ဒိ႒ိတို႔ကို ကပ္မွီေသာအားျဖင့္ ယူကုန္၏၊ ထိုပါသ႑အယူရွိသူတို႔သည္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားကိုလည္း မသိကုန္၊ မျဖစ္ျခင္းတရားသေဘာ၌လည္း မလိမၼာၾကကုန္။

၁၈၅။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ၿပိဳင္ဘက္ပုဂၢိဳလ္ ရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ေလာက၌ ထင္ရွား) ရွိေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား မိစၧာအယူ အားလံုးတို႔ကို လြန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သစၥာတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၈၆။ ဒုကၡသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တဏွာဟုဆိုအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡကို လြန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟုဆိုအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡ၏ ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂၢသစၥာကိုလည္းေကာင္း (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၈၇။ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ ေလ်ာ္ကာ ေန၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၁၈၈။ (ငါသည္ ) အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'ကို ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟ အစုအမိုက္ထုကို ေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာအဝိဇၨာကို ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ ႐ံႈးသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

ဤသို႔လွ်င္ စာလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၃-ဥပစာလာေထရီဂါထာ

စာလာေထရီ၏ ညီမအရင္ ဥပစာလာသည္လည္း စာလာနည္းတူ ရဟန္းျပဳ ရဟႏၲာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ မာရ္နတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိၾကပံုကုိ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၈၉။ ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ' ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ပညာမ်က္စိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပစာလာ မည္ေသာ ဘိကၡဳနီမသည္ ပြါးေစအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိသည္ျဖစ္၍ မယုတ္မာသည့္ ဘုရားစေသာ ေယာက္်ားျမတ္တို႔ မွီဝဲအပ္ေသာ ၿငိမ္သက္စြာေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္ သိၿပီ။

၁၉ဝ။ ဥပစာလာ သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈကို မႏွစ္သက္သနည္း၊ ပဋိသေႏၶေနေသာသူသည္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာတို႔ကို ခံစားရ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနၿပီးေသာ သင္သည္) ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာျဖင့္ ျမဴးထူးေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတို႔ကို ခံစားဦးေလာ့၊ (ကာမဂုဏ္ ခ်မ္းသာကို မခံစားလိုက္ရဟု) ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ျခင္း မျဖစ္လင့္ (ဟု မာရ္ နတ္က ဆို၏)။

၁၉၁။ မာရ္ယုတ္ ပဋိသေႏၶေနရၿပီးေသာ သတၱဝါအား ေသျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶ ေနရၿပီးေသာ သတၱဝါအား လက္ေျခတို႔ကို ျဖတ္ျခင္းျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနရေသာ သတၱဝါသည္ သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပူပန္ႏွိပ္စက္ျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ (တစ္ပါးေသာ) ဆင္းရဲျခင္းသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္ရ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို ငါ မႏွစ္သက္)။

၁၉၂။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ေလာက၌ ထင္ရွား) ရွိ ေတာ္မူ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနျခင္းကို လြန္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ သစၥာ ေလးပါးတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၉၃။ ဒုကၡသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ တဏွာဟုဆိုအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡကို လြန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟုဆိုအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡ၏ ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အဂၤါ ရွစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မဂၢသစၥာကိုလည္းေကာင္း (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၁၉၄။ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ ေလ်ာ္ကာ ေန၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

၁၉၅။ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈတဏွာကို ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟအစု အမိုက္ ထုကိုေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာအဝိဇၨာကို ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္သည္ ႐ံႈးသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဥပစာလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

သတၱကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၈-အ႒ကနိပါတ္

၁-သီသူပစာလာေထရီဂါထာ

သွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ႏွစ္မေတာ္ ၃-ပါးအနက္ အငယ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သီသူပစာလာသည္ အစ္မမ်ားနည္းတူ သွ်င္သာရိပုၾတာထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာကုိပြါးမ်ားရာ မၾကာခင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ေရာက္လွ်င္ ဖလသမာပတ္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားေနစဥ္ တေန႔သ၌ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ငါ့မွာရဟန္းကိစၥၿပီးၿပီဟု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၉၆။ သီသူပစာလာမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ စင္ၾကယ္ေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဣေႁႏၵေျခာက္ပါးတို႔၌ ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာၿငိမ္သက္စြာေသာ ျဖည့္စြက္သြန္းေလာင္းဖြယ္ မရွိေသာ ၾသဇာရွိေသာ အရိယမဂ္နိဗၺာန္ကို ဆိုက္ေရာက္ရရွိ၏ (ဟု ဥဒါန္းစကားကို ဆို၏)။

၁၉၇။ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကကုန္၏။ အၾကင္နတ္ဘံုငါးရပ္တို႔၌ သင္သည္ ေရွးက ေနခဲ့ဖူး၏၊ ထိုသင္ေနခဲ့ဖူးေသာ နတ္ဘံုတို႔၌ သင္၏ စိတ္ကို ထားေလာ့ (ဟု မာရ္နတ္က ဆို၏)။

၁၉၈။ မာရ္ယုတ္ တာဝတႎသာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယာမာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တုသိတာနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နိမၼာနရတိနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကကုန္၏။

၁၉၉။ ထိုနတ္တို႔သည္ တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔ (ကပ္ရကုန္သည္ျဖစ္၍) ထိုထိုကာလဝယ္ခႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာ သကၠာယ၌ ေရွး႐ႈ ျပဳကုန္သည္ျဖစ္၍ ငါးပါးတည္းဟူေသာ သကၠာယကိုမလြန္ႏိုင္ကုန္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ ၾကရကုန္၏။

၂ဝဝ။ (မာရ္ယုတ္ သင္ ဆိုေသာ ကာမေလာကသာ မဟုတ္)၊ေလာကအားလံုးသည္ ရာဂမီးစေသာတစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ မီးတို႔ျဖင့္ ေတာက္ေလာင္ေန၏၊ေလာကအားလံုးသည္ ထပ္တလဲလဲေတာက္ေလာင္ေန၏၊ေလာကအားလံုးသည္ အလွ်ံတေျပာင္ေျပာင္ မျပတ္ ေတာက္ေလာင္ေန၏၊ေလာကအားလံုးသည္ ကိေလသာတို႔ျဖင့္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား၏။

၂ဝ၁။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမွ် တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေသာ (ဂုဏ္အား ျဖင့္ဤမွ်သာဟု) ႏိႈင္းခ်ိန္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္ေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔ မမွီဝဲအပ္ေသာ ေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ ထိုေလာကုတၱရာ တရားကိုးပါး၌ ငါ၏ စိတ္သည္ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

၂ဝ၂။ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ ေလ်ာ္ကာဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာ ျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

၂ဝ၃။ အလံုးစံုေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ'ကို ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကိုေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာအဝိဇၨာကို ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္သင္သည္ ႐ံႈးသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

ဤသို႔လွ်င္ သီသူပစာလာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

အ႒ကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၉-နဝနိပါတ္

၁-ဝၯမာတုေထရီဂါထာ

ဝၯမည္ေသာ သားတစ္ေယာက္မိခင္ ဝၯမာတာသည္ သားကုိေဆြမ်ဳိးတို႔ထံအပ္ခဲ့၍ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံတြင္ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။ (ဝၯေထရဂါထာတြင္ ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။) သားရဟန္းက မယ္ေတာ္ကုိဆံုးမေသာ ဂါထာ

မယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ထားျပန္ၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၂ဝ၄။ ခ်စ္သား ဝၯေလာက၌ ကေိ လသာဟေူ သာ ေတာခ်ဳသံ ည္ သင့္အား တစ္ရံ တဆစ္မွ်မျဖစ္ေစလင့္၊ သားခ်စ ္ ဝၯ သင္သည္ အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းစေသာ ဆင္းရဲ၏ အဖို႔ျဖစ္ေသာကိေလသာရွိသူ မျဖစ္ပါေစလင့္။

၂ဝ၅။ ထိုစကားမွန္၏၊ ခ်စ္သား ဝၯ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား ေစတတ္သည့္တဏွာ မရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ယံုမွားသံသယကို ျဖတ္ေတာက္ၾကကာ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးကုန္သည္ျဖစ္၍ ယဥ္ေက်းျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အာသေဝါကင္းကုန္ လ်က္ ခ်မ္းသာစြာ ေနကုန္၏။

၂ဝ၆။ ခ်စ္သား ဝၯ မဂ္ဉာဏ္အျမင္ကို ရျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳျခင္းငွါလည္းေကာင္း ထိုရဟႏၲာ (ဣသိ) တို႔သည္ က်င့္အပ္ေလ့က်က္အပ္ေသာ သမထဝိပႆနာတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းကို ပြါးမ်ားေလာ့ (ဟု ဘိကၡဳနီမေက်ာင္းသို႔ လာေသာ မိမိသားဝၯေထရ္ကို မယ္ေတာ္ ေထရီမက ေလွ်ာက္၏)။

၂ဝ၇။ မယ္ေတာ္ ဤသို႔ အက်ဳိးစီးပြါးႏွင့္ စပ္ေသာ အဆံုးအမကို ရဲဝံ့စြာသာလွ်င္ ငါ့အား ေျပာဆို၏၊ ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ မယ္ေတာ္ (သား၌ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ေသာ) ကိေလသာဟူေသာ ေတာခ်ဳံသည္လည္း သင္မယ္ေတာ္အား မရွိေတာ့ေလေယာင္တကား (ဟု ဝၯမေထရ္က ဆို၏)။

၂ဝ၈။ ခ်စ္သား ဝၯ အယုတ္အျမတ္အလတ္ျဖစ္ကုန္ေသာ အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔ သည္ျပဳျပင္အပ္ကုန္ေသာ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုသခၤါရတရား တို႔၌လည္းအနည္းငယ္မွ်ေလာက္ပင္ေသာ္လည္း အဏုျမဴမွ်ေလာက္ပင္ေသာ္လည္း ကိေလသာ ေတာခ်ဳံသည္ ငါ့အားမရွိေတာ့ၿပီ။

၂ဝ၉။ ကမၼ႒ာန္း၌ မေမ့မေလ်ာ့သည္ျဖစ္၍ မေကာင္းမႈကို ႐ိႈ႕ၿမိႇဳက္ၿပီးေသာ ငါ့အား အလံုးစံုေသာအာသေဝါတရားတို႔ ကင္းကုန္ၿပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ (ဟု မယ္ေတာ္ေထရီမက ဆို၏)။

၂၁ဝ။ ငါ၏ မယ္ေတာ္သည္ ျမတ္ေသာ အဆံုးအမ ေပးျခင္းတည္းဟူေသာ ႏွင္တံကို ေကာင္းစြာျဖစ္ေစဘိ၏တကား၊ သားအေပၚ၌ သနားညႇာတာသည့္အတိုင္း ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္အက်ဳိးႏွင့္စပ္ယွဥ္ကုန္ေသာ ဂါထာတို႔ကို ျဖစ္ေစဘိ၏။

၂၁၁-၂။ ငါသည္ ထိုမယ္ေတာ္၏ အဆံုးအမစကားကို ၾကားနာရ၍ ငါ့အား တရားႏွင့္ စပ္ေသာျပင္းစြာေသာ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၿပီ၊ ထိုငါသည္ မယ္ေတာ္တိုက္တြန္းအပ္ သည္ျဖစ္၍ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး မပ်င္းမရိ ေယာဂေလးပါးတို႔ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ သမၼပၸဓာန္လုံ႔လျဖင့္နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အားထုတ္အပ္သည္ရွိ ေသာ္ ကိေလသာတို႔၏ ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ကို ရၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဝၯမာတာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

နဝနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁ဝ-ဧကာဒသနိပါတ္

၁-ကိသာေဂါတမီေထရီဂါထာ

သူဆင္းရဲအမ်ဳိးသမီး ကိသာေဂါတမီသည္ သားတစ္ေယာက္ မတ္တတ္ေျပးကေလး ေသဆံုးရာတြင္စိတ္ေဖာက္ျပန္ကာ သားရွင္ဖို႔ေဆးကုိ လွည့္လည္ေတာင္းေနစဥ္ ဘုရားရွင့္ ထံ ေရာက္သည္တြင္ လူမေသာဖူးေသာအိမ္မွ မုန္ညင္းေစ့ကုိ အရွာခုိင္း၍ လူမေသ ဖူးေသာအိမ္ မရွိေၾကာင္းသိမွသားေသကုိစြန္႔၍ ဘုရားရွင့္ထံတြင္ တရားနာရာ ေသာတာပန္တည္ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးေနဆဲေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္၍ တရားေဟာေတာ္ မူမွ ဂါထာအဆံုးတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ လူခစီဝရအရာတြင္ဧတဒဂ္ရရွိ၏။ တေန႔သ၌ ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လွ်က္ ကလ်ာဏမိတ္ေဆြေကာင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၁၃။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱေလာကကို ရည္ရြယ္ေတာ္မူ၍ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ရွိသူ၏ အျဖစ္ကိုခ်ီးမြမ္းေတာ္မူအပ္၏၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရသူသည္ ေရွးက မိုက္ခဲ့ေသာ္လည္းပညာရွိ ျဖစ္ႏိုင္ျပန္ရာ၏။

၂၁၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို (အခါခပ္သိမ္း) မွီဝဲဆည္းကပ္ ထိုက္ကုန္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မွီဝဲဆည္းကပ္သူတို႔အား ပညာ တိုးပြါးႏိုင္၏၊ ဘုရားစ ေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းစေသာ ဆင္းရဲအားလံုးတို႔မွလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရာ၏။

၂၁၅။ ဒုကၡသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡ၏ ျဖစ္ေၾကာင္း တဏွာဟုဆိုအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္ဟုဆိုအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂၢသစၥာကိုလည္းေကာင္း ဤအရိယသစၥာေလးပါး တို႔ကို သိရာ၏။

၂၁၆-၇။ မိန္းမအျဖစ္ကို (လွ်ပ္ေပၚျခင္း, ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းစေသာ အျပစ္တို႔ျဖင့္) ဆင္းရဲ၏ဟူ၍မယဥ္ေက်းသူတို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏၊ လင္တူမယားအျဖစ္ျဖင့္ ေနရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမတို႔သည္ တစ္ႀကိမ္ သားဖြားရကုန္သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲကို သည္းမခံႏိုင္ကုန္ သည္ျဖစ္၍ မိမိလည္ပင္း၌ေသာ္လည္း ဓားျဖင့္ လွီးျဖတ္ၾကကုန္၏၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ ကိုယ္ရွိ ေသာ မိန္းမတို႔သည္ အဆိပ္တို႔ကို စားၾကကုန္၏၊ ေတြေဝသျဖင့္ ပဋိသေႏၶေနေသာ သား သူငယ္ကိုကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရကုန္သည္ျဖစ္၍ သားအမိႏွစ္ေယာက္တို႔သည္လည္း ေသျခင္း အဆံုးရွိေသာပ်က္စီးျခင္းတို႔သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ Ä

၂၁၈။ သားဖြားခါနီး ကာလ၌ ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ ငါ (ပဋာစာရာ) သည္ မိမိအိမ္သို႔ မေရာက္မီ လမ္းခရီး၌သားဖြားၿပီးလွ်င္ ေႁမြကိုက္၍ ေသေသာ လင္ကို ျမင္ရၿပီ။

၂၁၉။ ငါ၏ သားငယ္ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေသခဲ့ကုန္၏၊ လင္သည္လည္း လမ္းခရီး၌ ေသခဲ့၏၊ (လင္, သားေသသည္ျဖစ္၍) ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲေနရေသာ ငါ၏ အမိအဖတို႔သည္လည္းေကာင္း ေမာင္သည္လည္းေကာင္း ထင္းပံုတစ္ပံုတည္း၌ မီး႐ိႈ႕ခံၾကရကုန္၏ (ဟု ပဋာစာရာ သည္ ရြတ္ဆို၏)။ÄÄ

၂၂ဝ။ စည္းစိမ္ဥစၥာစသည္တို႔ ပ်က္စီးကုန္ခန္းေသာ အမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ရ၍ သူတစ္ပါးတို႔ မထီမဲ့ျမင္အျပဳခံရေသာ ကိသာေဂါတမီ သင္ကိုယ္တိုင္ အတိုင္း မသိေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားခဲ့ရ ဖူးေလၿပီ၊ မ်ားေသာဘဝအေထာင္တို႔ပတ္လံုး သင္၏ မ်က္ရည္တို႔သည္လည္း ယိုစီးခဲ့ရဖူး ေလၿပီ။

၂၂၁။ ထိုမွတစ္ပါးလည္း ေျမေခြးမျဖစ္စဥ္ သုသာန္အလယ္၌ ေနခဲ့ရ၏၊ (က်ား က်ားသစ္စသည္ျဖစ္စဥ္ကလည္း) သားသမီးတို႔၏ အသားကို စားခဲ့ရကုန္၏၊ အမ်ဳိးအႏြယ္ ပ်က္စီးသူ သူခပ္သိမ္းတို႔့အကဲ့ရဲ႕ခံရသူ လင္ေသမုဆိုးမ ျဖစ္လ်က္လည္း (အေဆြခင္ပြန္း ေကာင္းကို မွီဝဲသျဖင့္) ေသျခင္းကင္းရာနိဗၺာန္ကို ရၿပီ။

၂၂၂။ ငါသည္ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစ တတ္ေသာမဂ္ကို ပြါးေစအပ္ၿပီ၊ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ၿပီ၊ တရားျဖင့္ ၿပီးေသာ ေၾကးမံု (မွန္) ကို ငါ႐ႈျမင္ရၿပီ။

၂၂၃။ ငါသည္ ရာဂစေသာ ေျငာင့္တံသင္းကို အရိယမဂ္ျဖင့္ ျဖတ္ၿပီးသူ ကိေလသာအဘိသခၤါရတည္းဟူေသာ ဝန္ကို ခ်ၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏၊ ငါသည္ (ဒုကၡသစၥာကို ပိုင္းျခား၍ သိျခင္းစေသာတစ္ဆယ့္ ေျခာက္ပါးေသာ) မဂ္ကိစၥကို ျပဳအပ္ၿပီ၊ ကိသာေဂါတမီ မည္ေသာ ေထရီမသည္ (ကိေလသာမွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ အနက္ကို ဆိုၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ကိသာေဂါတမီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

ဧကာဒသနိပါတ္ ၿပီး၏။

Ä ဤႏွစ္ဂါထာကား ေရွးဘဝက မိမိ ခံစားခဲ့ဖူးသည္ကို ဆင္ျခင္၍ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာတို႔တည္း။ ÄÄ ဤႏွစ္ဂါထာကား ပဋာစာရာ ရြတ္ဆိုသည္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ရြတ္ဆို၏၊ မိန္းမဘဝ၏ ဆင္းရဲတို႔ကို ထင္ရွားေစရန္ ရြတ္ဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟူ၏။

၁၁-ဒြါဒသနိပါတ္

၁-ဥပၸလဝဏၰာေထရီဂါထာ

သေူ ဌးသမးီ ဥပလၸ ဝဏာၰ သည ္ အရယြ ေ္ ရာက္ေသာအခါ အလြန္အဆင္းလွသျဖင့္ ဇမၺဴဒိပ္ ကၽြန္းအလံုးရွိမင္း, သူေဌးတို႔က ေတာင္းဆုိလာၾကရာ အေပးခက္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္း ျပဳပါဟု အဖ၏တုိက္တြန္းခ်က္အရ ရဟန္းျပဳ၏။

တေန႔သ၌ ဥပုသ္အိမ္တြင္ ဆီမီး ၫွိထြန္းစဥ္ မီးကုိၾကည့္ကာစ်ာန္အေျခခံရလွ်က္ အရဟတၱဖုိရ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ တန္ခုိး အရာတြင္ ဧတဒဂ္ရသူျဖစ္၏။ တေန႔သ၌ဂဂၤါတီရိယမေထရ္, မယ္ေတာ္ႏွင့္ သမီးတို႔ လင္တူမယားျဖစ္ရပံုကုိ ရည္ရြယ္ကာ ကာမဂုဏ္အျပစ္ကုိဆင္ျခင္လွ်က္ မာရ္နတ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအားျဖင့္ သိမ္းက်ဳံးရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၂၄။ အမိႏွင့္ သမီးျဖစ္ၾကသူ ႏွစ္ေယာက္ကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ လင္တူမယားတို႔ ျဖစ္ၾက ရကုန္၏၊ ထိုငါတို႔အား မျဖစ္စဖူး ထူးထူးကဲကဲ ၾကက္သီးေမြးညင္း ထျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ ေသာ ထိတ္လန္႔မႈသံေဝဂ ျဖစ္ခဲ့၏။

၂၂၅။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ရွိကုန္၏၊ မစင္မၾကယ္ ရြံ႕ရွာဖြယ္ျဖစ္၍ မေကာင္းေသာအနံ႔ ရွိကုန္၏၊ မ်ားစြာေသာ ကိေလသာတည္းဟူေသာ ဆူးေျငာင့္ရွိကုန္၏၊ ယင္းသို႔ သေဘာရွိေသာ ကာမဂုဏ္၌ အမိႏွင့္ သမီးျဖစ္ၾကသူ ငါတို႔သည္ လင္တူမယား ျဖစ္ခဲ့ၾကရကုန္၏။

၂၂၆။ ထိုငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္၍ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကိုေဘးကင္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္ၿပီးလွ်င္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ပင္ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္၍အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့ၿပီ (ဟု ဘိကၡဳနီမတစ္ဦး ရြတ္ဆိုေသာ သံေဝဂသံုးဂါထာကိုရြတ္ဆို၏)။Ä

၂၂၇။ ငါသည္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကို သုတ္သင္ အပ္ၿပီ၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာ ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ကိုလည္းေကာင္း သုတ္သင္အပ္ၿပီ။

၂၂၈။ ငါသည္ ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္ကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အာသဝကၡယ ဉာဏ္ကိုရအပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၂၂၉။ ငါသည္ ျမင္းေလးေကာင္ ကေသာ ရထားကို တန္ခိုးျဖင့္ ဖန္ဆင္း၍ လူသံုးပါး တို႔၏ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခ ေတာ္တို႔ကို ရွိခုိး၍ (ရပ္တည္၏)။

၂၃ဝ။ သူငယ္မ သင္သည္ အဖ်ားမွစ၍ ပင္လံုးကၽြတ္ပြင့္ေသာ ပန္းပြင့္ရွိေသာ အင္ၾကင္း ပင္ရင္းသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ တစ္ေယာက္ထီးတည္း တည္ေနဘိ၏၊ သင့္အား အေဖာ္တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်လည္း မရွိ၊ သူငယ္မ သင္သည္ မိန္းမက်ဴးလူရမ္းကားတို႔မွ အဘယ္ေၾကာင့္မေၾကာက္ဘိသနည္း (ဟု မာရ္နတ္က ဆို၏)။

၂၃၁။ မာရ္နတ္ ဤသင္ကဲ့သို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ အသိန္းမကသည္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ မိန္းမက်ဴးလူရမ္းကားတို႔သည္ ငါ့ကို ဖ်က္ဆီးရန္ လာၾကေစဦးေလာ့၊ ငါ၏ ေမြးညင္း တစ္ပင္မွ်ေသာ္လည္းမထႂကြ မလႈပ္ရွားရာ၊ မာရ္နတ္ သင္သည္ တစ္ေယာက္ထီးတည္းသာ ျဖစ္လ်က္ ငါ့အားအဘယ္သို႔ေသာ ဖ်က္ဆီးမႈကို ျပဳႏိုင္လတၱံ႕နည္း။

၂၃၂။ မာရ္နတ္ ထိုငါသည္ (သင့္ေရွ႕၌ တည္လ်က္ပင္ ကိုယ္ကို) ကြယ္ေပ်ာက္ေစအံ့၊ သင္ မသိစဥ္သင့္ဝမ္းသို႔မူလည္း ဝင္အံ့၊ သင္၏ မ်က္ေမွာင္ၾကား၌မူလည္း ရပ္တည္ေနအံ့၊ ဤသို႔ ရပ္တည္ေနေသာငါ့ကို သင္ မျမင္ရလတၱံ႕။

၂၃၃။ မာရ္နတ္ ငါသည္ စ်ာန္သမာပတ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္၌ ေလ့လာၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးတို႔ကိုလည္း ပြါးေစအပ္ကုန္ၿပီ၊ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတို႔ကို မ်က္ ေမွာက္ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၂၃၄။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဓားလွံ သံတံက်င္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔သည္ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို ခုတ္စဥ္းပိုင္းျဖတ္ရာ စဥ္းတီတံုးႏွင့္ တူကုန္၏၊ အၾကင္ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ ေလ်ာ္ျခင္းကိုသင္ ေျပာဆို၏၊ ထိုကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ဳိးသည္ ယခုအခါ ငါ့အား ေမြ႕ ေလ်ာ္ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။

၂၃၅။ ငါသည္ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ 'တဏွာ' ကို ပယ္ေဖ်ာက္အပ္ၿပီ၊ ေမာဟအစု အမိုက္ထုကို ေဖာက္ခဲြအပ္ၿပီ၊ မာရ္ယုတ္ ဤသို႔ တဏွာအဝိဇၨာကို ပယ္ေသာသူဟု ငါ့ကို သိေလာ့၊ မာရ္ယုတ္ သင္ကား ႐ံႈးသူျဖစ္ခဲ့၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဥပၸလဝဏ္ေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

ဒြါဒသနိပါတ္ ၿပီး၏။

Ä ဂဂၤါတီရိယမေထရ္၏ အမိႏွင့္ ႏွမတို႔သည္ သားႏွင့္ ေမာင္ကို လင္ျပဳ၍ လင္တူမယားအျဖစ္ အတူေနခဲ့ၾကရေၾကာင္းကို ရည္ရြယ္၍ သံေဝဂျဖစ္ရန္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ားတည္း။

၁၂-ေသာဠသနိပါတ္

၁-ပုဏၰာေထရီဂါထာ

အနာထပိဏ္သူေဌး၏ ကၽြန္မသမီး ပုဏၰာသည္ သီဟနာဒသုတၱန္အဆံုး၌ ေသာတာပန္ တည္ၿပီးေနာက္ ပုဏၰားတစ္ဦးကုိ ဆံုးမရာ၌ ခ်ီးမြမ္းခံရ၍ ကၽြန္အျဖစ္မွ ခြင့္လႊတ္ကာ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးရာတြင္မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္ကာ့ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၃၆။ ေရခပ္ရေသာ ငါသည္ အရွင္သခင္တို႔၏ လွင္ကန္တံျပာေဘးမွ ေၾကာက္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဆိုျမည္ဆဲေရးျခင္း အမ်က္ထြက္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေဘးျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း ခ်မ္းေအးေသာ အခါ၌လည္း အခါခပ္သိမ္း ေရသို႔ သက္ဆင္း ရပါ၏။

၂၃၇။ အိုပုဏၰား သင္သည္ အဘယ္ေဘးမွ ေၾကာက္သည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း ေရသို႔သက္ဆင္းရပါသနည္း၊ (သက္ဆင္းၿပီး၍လည္း) (ခ်မ္း၍) တုန္လႈပ္ေသာ ကိုယ္အဂၤါတို႔ျဖင့္ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ ခ်မ္းလွေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရေလဘိ၏ (ဟု ပုဏၰာ ဆို၏)။

၂၃၈။ ပုဏၰာမည္ေသာ အိုရွင္မ ျပဳခဲ့ဖူးေသာ မေကာင္းမႈကံကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္ကံကိုျပဳလုပ္အားထုတ္ေနေသာ ငါ့ကို သင္သည္ သိလ်က္လည္း ေမးဘိ၏။

၂၃၉။ အသက္ႀကီးသူလည္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ငယ္သူပင္ျဖစ္ေစ အၾကင္သူသည္ မေကာင္းမႈ ကိုအလြန္အကၽြံ ျပဳမိ၏။

ထိုသူသည္လည္း ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ မေကာင္းမႈမွ မုခ်လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္၏ (ဟုပုဏၰားက ေျဖ၏)။

၂၄ဝ။ ပုဏၰား ကံ၏ အက်ဳိးကို မသိေသာ သင္ပုဏၰားအား ကံ၏ အက်ဳိးကို အလွ်င္း မသိေသာအဘယ္သူက ေရခ်ဳိးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္၏ဟု ဤသို႔ေသာအနက္အဓိပၸါယ္ကို ေျပာဖူးသနည္း။

၂၄၁။ အလံုးစံုေသာ ဖားႏွင့္လိပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နဂါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိေက်ာင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေရ၌ က်က္စားၾကေသာ အျခား ငါးမကရ္းစေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကကုန္လိမ့္မည္ ထင္၏။

၂၄၂။ ဆိတ္သတ္သမားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဝက္သတ္သမားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တံငါသည္ တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မုဆိုးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူခိုးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူသတ္ေယာက္်ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ မေကာင္းမႈကို ျပဳေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း ေရခ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမွ လြတ္ၾကကုန္လိမ့္ေယာင္တကား။

၂၄၃။ ဤအစိရဝတီျမစ္တို႔သည္ ေရွးက ျပဳအပ္ၿပီးေသာ သင္၏ မေကာင္းမႈကို အကယ္၍ေမွ်ာႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ ထိုသို႔ ေမွ်ာႏိုင္ကုန္ေသာ ္ ဤအစိရဝတီစေသာ ျမစ္တို႔သည္ သင္၏ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုလည္း ေမွ်ာေလကုန္ရာ၏၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သင္သည္ ထိုေကာင္းမႈကံမွအပျဖစ္ရာ၏။

၂၄၄။ ပုဏၰား သင္သည္ အၾကင္မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္သည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း ေရသို႔ သက္ဆင္း၏၊ ပုဏၰား သင္သည္ ထိုေၾကာက္ေသာ မေကာင္းမႈကိုသာလွ်င္ မျပဳပါလင့္၊ (ေရခ်ဳိးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ) အခ်မ္းသည္ သင္ပုဏၰား၏ အေရကို မညႇဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ေစ လင့္ (ဟု ပုဏၰာက ဆို၏)။

၂၄၅။ အိုရွင္မ ပုဏၰာ သင္သည္ (မေကာင္းမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွါ) ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ မေကာင္းမႈမွစင္ၾကယ္၏ဟူေသာ လမ္းမွားသို႔ သြားေနေသာ ငါ့ကို ဘုရားစေသာ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သြားျမဲျဖစ္ေသာလမ္းမွန္သို႔ ေကာင္းစြာ ေဆာင္ေပ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤပုဆုိးကို သင့္အား (ဆရာစားျပဳ၍) ေပးလွဴပါ၏ (ဟု ပုဏၰားက ဆို၏)။

၂၄၆။ ပုဏၰား ပုဆိုးသည္ သင့္အားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါေစေလာ့၊ ငါသည္ ပုဆိုးကို အလို မရွိပါ၊ သင္သည္ဆင္းရဲမွ အကယ္၍ ေၾကာက္ခဲ့ပါမူ သင္သည္ ဆင္းရဲကို မခ်စ္ခင္ခဲ့ပါမူ-

၂၄၇။ မ်က္ေမွာက္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြယ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈကို မျပဳလင့္။ သင္သည္ မေကာင္းမႈကံကို အကယ္၍ ေနာင္အခါ၌မူလည္း ျပဳခဲ့ပါမူ ယခုလည္း ျပဳခဲ့ပါမူ-

၂၄၈။ ဤသို႔ျပဳသည္ရွိေသာ္ (မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိး ငါသို႔ မလိုက္ႏိုင္လတၱံ႕ဟု) ပ်ံတက္၍့ေျပးေသာ္လည္း သင့္အား ဆင္းရဲမွ လြတ္ျခင္း မရွိ၊ သင္သည္ ဆင္းရဲမွ ေၾကာက္ခဲ့ပါမူ ဆင္းရဲကိုမခ်စ္ခဲ့မူ-

၂၄၉။ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ေလာကုတၱရာ တရားကိုးပါးကိုလည္းေကာင္း၊ အရိယာသံဃာရွစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ဆည္းကပ္ေလေလာ့။ သီလတို႔ကို ေဆာက္တည္ေလေလာ့၊ ထို (ရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ျခင္း, သီလေဆာက္တည္ျခင္း) သည္ သင့္အား အက်ဳိးမ်ားျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕ (ဟု ပုဏၰာက ဆို၏)။

၂၅ဝ။ အိုရွင္မ ပုဏၰာ ငါသည္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ ဆယ္ပါးေသာတရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အရိယာသံဃာရွစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါအံ့။ သီလတို႔ကိုလည္း ေဆာက္တည္ပါအံ့၊ ထို (ရတနာသံုးပါးကိုဆည္းကပ္ျခင္း, သီလေဆာက္တည္ျခင္း) သည္ ငါ့အား အက်ဳိးမ်ားျခင္းငွါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕။

၂၅၁။ ငါသည္ ေရွးအခါက (ပုဏၰားတို႔ သမုတ္သျဖင့္) ျဗဟၼာမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေသာ ျဗာဟၼဏဇာတ္ရွိသူျဖစ္ခဲ့၏၊ ယခုအခါေသာ္ကား မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ျဗာဟၼဏ အစစ္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုသူ ေဝဒဟုဆိုအပ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ပရမတၳအားျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပုဏၰာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

ေသာဠသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၃-ဝီသတိနိပါတ္

၁-အမၺပါလီေထရီဂါထာ

ေဝသာလီျပည္ သရက္ပင္ရင္း၌ ဖြားျမင္လာေသာ အမၺပါလီသည္ အ႐ုပ္အဆင္း အလြန္လွသျဖင့္ မ်ားစြာေသာမင္းသားတို႔ သူရသင့္ ငါရသင့္ ျငင္းခုန္ၾကရာ ထုိရန္ကုိ ၿငိမ္းေစျခင္းငွာ ျပည့္တန္ဆာမအရာ၌ထားျခင္းကုိ ခံရေလ၏။ သူသည္ ဘုရားရွင္၌ ၾကည္ညဳိ၍ ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္းကာ မိမိ၏သားဝိမလေကာ႑ညမေထရ္ထံ တရား နာယူလွ်က္ မိမိ၏အုိမင္းပံု၌ သံေဝဂယူ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လွ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိ ေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၅၂။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ဦးေခါင္း၌ ေပါက္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္ မည္းနက္ ေသာအဆင္းရွိကုန္၏၊ ပိတုန္းေရာင္ႏွင့္ တူေသာ အဆင္းရွိကုန္၏၊ ေကာ့တက္ေသာ အဖ်ား ရွိကုန္၏၊ (ယခုမူကား) အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုဦးေခါင္း၌ ေပါက္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္ ပိုက္ဆံ ေလွ်ာ္မွ်င္ႏွင့္ တူခဲ့ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၅၃။ ငါ၏ ျမတ္ေသာ အဂၤါဟူေသာ ေခါင္း၌ ေပါက္ေသာ ဆံထံုးသည္ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) (ပန္းနံ႔သာမႈန္႔စသည္တို႔ျဖင့္) ထံုအပ္ေသာ နံ႔သာၾကဳတ္ကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာ ေမႊး ႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ရွိ၏၊ (စကားပန္း, မုေလးပန္းစေသာ ပန္းတို႕ျဖင့္) ျပည့္သည္ျဖစ္၍ (အညစ္အေၾကးကင္း၏)၊ (ယခုမူကား) အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုဦးေခါင္း၌ ေပါက္ေသာ ဆံပင္သည္ ျပကေတ့ ညႇီစို႔စို႔ ဆံပင္နံ႔သာလွ်င္ နံေပ၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၅၄။ ငါ၏ ဆံပင္တို႔သည္ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေကာင္းစြာ စိုက္ပ်ဳိးအပ္ေသာ တစ္ခဲနက္ ထူထပ္စြာေသာ အခက္အလက္ရွိေသာ ပန္းေတာကဲ့သို႔ ဘီးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေရႊဆံက်င္တို႕ျဖင့္လည္းေကာင္း သင္အပ္ၿပီးေသာ အဖ်ားရွိသည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္လွပ၏။ (ယခုမူကား) အိုျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္း၌ ေပါက္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္ ထိုထို အရပ္၌ က်ဲေတာက္ေတာက္သာလွ်င္ က်န္ရွိေတာ့၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၅၅။ ထိုဦးေခါင္းသည္ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ေရႊဆံက်င္ စိန္ဆံထိုးအစရွိသည္တို႔ျဖင့္တန္ဆာဆင္အပ္ေသာ မည္းနက္ေသာ ဆံပင္ရွိလ်က္ ငုေရႊပန္းသဏၭာန္ ေကာင္းေသာ ဆံၿမိတ္ဆံထံုးတို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ခဲ့ပါ၏၊ (ယခုမူကား) ထိုဦးေခါင္းသည္အိုျခင္းတရား ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဆံပင္ကၽြတ္ကာ ေခါင္းေျပာင္ခဲ့ပါ၏၊ဟုတ္မွန္သည္ ကိုသာဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာ ေတာ္မူတိုင္းမွန္သည္သာတည္း။

၂၅၆။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္အခါက ) ငါ၏ ေကာင္းစြာ လွပတင့္တယ္ေသာ မ်က္ခုံးအေရးတို႔ သည္ညဳိေသာအဆင္းျဖင့္ ပန္းခ်ီဆရာ ေကာင္းစြာ ေရးျခယ္အပ္ေသာ အေရးတို႔ကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာတင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုအခါ အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုမ်က္ခံုးအေရးတို႔သည္ နဖူးစြန္း၌ ျဖစ္ေသာအေရတြန္႔တို႔ျဖင့္ တြန္႔ရရြန္႔ တြဲရရြဲက်လ်က္ တည္ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၅၇။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ မ်က္လံုးတို႔သည္ ျမလက္စြပ္ကဲ့သို႔ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ ေသာအေရာင္ရွိသည္ျဖစ္၍ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိကုန္၏၊ အလြန္ညဳိသည္ျဖစ္၍ က်ယ္ ဝန္းကုန္၏၊ ယခုမူကား ထိုငါ၏ မ်က္လံုးတို႔သည္ အိုျခင္းတရား ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ မတင့္တယ္ၾကေလေတာ့ကုန္၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကား ေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၅၈။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ႏွာေခါင္းႏွာတံသည္ အလြန္ပ်ဳိႏုေသာ အရြယ္ကို စြဲကာ သိမ္ေမြ႕စြာထင္ေပၚလ်က္ (ႂကြင္းေသာ မ်က္ႏွာအစိတ္အပိုင္းတို႔ႏွင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည္ျဖစ္၍) တင့္တယ္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုႏွာေခါင္းႏွာတံသည္ သားေရႀကိဳးထံုးကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိး တျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္းမွန္သည္သာတည္း။

၂၅၉။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ နားရြက္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ ေကာင္းစြာ ၿပီးေစအပ္ေသာ ေရႊလက္ေကာက္ကဲ့သို႔ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုငါ၏ နားရြက္တို႔သည္ အေရတြန္႔တို႔ျဖင့္ တြန္႔ရရြန္႔ တြဲရရြဲ ရွည္တြဲက်ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကို သာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူ တိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆ဝ။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ သြားတို႔သည္ ငွက္ေပ်ာငံုအကင္းႏွင့္ တူေသာ သဏၭာန္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ၾကကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုငါ၏ သြားတို႔ သည္က်ဳိးပ်က္မည္းနက္ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၁။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ေတာအုပ္၌ က်က္စားေလ့ရွိေသာ ေတာ၌ ေနေလ့ရွိ ေသာ ဥၾသမကဲ့သို႔ သာယာစြာေသာ အသံကို ငါ ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုသာယာစြာေသာ အသံသည္ထိုထိုသို႔ေသာ စကား၌ ခၽြတ္ယြင္းခဲ့၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၂။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ လည္တိုင္သည္ သိမ္ေမြ႕ေျပျပစ္ေသာ ေရႊခ႐ုသင္းကဲ့သို႔ (လည္ေရးတို႔ျဖင့္) တင့္တယ္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ခ႐ုသင္းကဲ့သို ့ အရစ္ အရစ္ထေသာလည္တိုင္သည္ (အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္း ထသျဖင့္) ပ်က္စီးသည္ျဖစ္၍ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၃။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္အခါက ) ငါ၏ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္တို႔သည္ လံုးေသာ တံခါးတိုင္ ႏွင့္တူကုန္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုလက္ေမာင္း ႏွစ္ဖက္ တို႔သည္ ေဆြးေျမ႕ ျဖဴေဖြးေသာ သခြတ္ကိုင္းႏွင့္ တူေနကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္ သည္သာတည္း။

၂၆၄။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ လက္ေခ်ာင္းတို႔သည္ ေရႊျဖင့္ ၿပီးေသာ သိမ္ေမြ႕ ေျပျပစ္ေသာလက္စြပ္တို႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ထိုိုလက္ေခ်ာင္းတို႔သည္ မုန္လာဥ အျမစ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္ မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၅။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ သားျမတ္ႏွစ္ခုတို႔သည္ ၿဖိဳးျပည့္လံုးေလ်ာင္း တေပါင္းတည္းစပ္လ်က္ အထက္သို႔ ေမာက္တက္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုသားျမတ္ႏွစ္ခုတို႔သည္ ေရမရွိေသာ ေရစစ္အိတ္ကဲ့သို႔ တြဲရရြဲ တြဲက်ကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိး တျခားမျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၆။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ကိုယ္သည္ '(ဟသၤျပဒါးျဖင့္) ရွည္ၾကာျမင့္စြာ ပြတ္နယ္အပ္ေသာ ေရႊပ်ဥ္ျပားကဲ့သို႔' တင့္တယ္ခဲ့၏၊ ထိုကိုယ္သည္ ယခုအခါ ေသးငယ္ေသာ အတြန္႔တို႔ျဖင့္အေရတြန္႔ေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၇။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ေပါင္ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ဆင္ႏွာေမာင္းႏွင့္ တူကုန္ သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုေပါင္ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ဝါးႏုပိန္အဆစ္ႏွင့္တူကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကား ေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခားမျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၈။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ေျခသလံုးတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕ေျပျပစ္ေသာ ေရႊေျခ က်င္းတို႔ျဖင့္တန္ဆာဆင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခုမူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ ထိုိုေျခသလံုးတို႔သည္ '(ရိတ္၍ ႂကြင္းေသာ) ႏွမ္း႐ိုးေျခာက္ငုတ္တိုကဲ့သို႔' ျဖစ္ကုန္၏၊ဟုတ္ မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၆၉။ (ေရွးပ်ဳိရြယ္စဥ္ အခါက ) ငါ၏ ေျခႏွစ္ဖက္တို႔သည္ လက္ပံလဲသြတ္သည့္ ဖေႏွာင့္ဖံုးဖမိုးဖံုးတတ္ေသာ ဖိနပ္ႏွင့္ အတူ ႏူးညံ့ကုန္သည္ျဖစ္၍ တင့္တယ္ကုန္၏၊ ယခု မူကား အိုျခင္းေၾကာင့္ထိုေျခဖမိုးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ကြဲကုန္၏၊ တြန္႔ေသာ အေရရွိကုန္၏၊ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

၂၇ဝ။ ဤငါ၏ ကိုယ္သည္ ဤသို႔ သေဘာရွိ၏၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္၍ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲ တို႔၏တည္ရာျဖစ္၏၊ ထိုငါ၏ ကိုယ္သည္ အိမ္အိုႀကီးကဲ့သို႔ အသားအေသြးကုန္သျဖင့္ လဲၿပိဳျခင္းသို႔ေရွး႐ႈ၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္)ဟုတ္မွန္သည္ကိုသာ ဆိုေလ့ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္သည္ (တစ္မ်ဳိးတျခား မျဖစ္) ေဟာေတာ္မူတိုင္း မွန္သည္သာတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ အမၺပါလီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

၂-ေရာဟိနီေထရီဂါထာ

ပုဏၰားသူႂကြယ္သမီးေရာဟိနီသည္ ဘုရားရွင့္ထံတြင္ တရားေတာ္ကုိနာရ၍ ေသာတာပန္ တည္ကာမိဖတို႔အားတရားေဟာျပ သာသနာ၌ ၾကည္ညဳိေစၿပီးလွ်င္ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ရဟန္းျပဳ၍ဝိပႆနာပြါးသျဖင့္ မၾကာမီ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိဆင္ျခင္လွ်က္ မိမိ၏ဖခင္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထားမ်ား။

၂၇၁။ ခ်စ္သမီး ေရာဟိနီ (သင္သည္) အိပ္ေသာ အခါ၌လည္း ရဟန္း ရဟန္းဟူေသာစကားကိုသာလွ်င္ ဆိုလ်က္ အိပ္ဘိ၏၊ အိပ္ရာမွ ႏိုးေသာ အခါ၌လည္း ရဟန္း ရဟန္းဟူ ေသာစကားကိုသာလွ်င္ ဆိုလ်က္ ႏိုးဘိ၏၊ (သင္သည္) ရဟန္းတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို သာ လွ်င္ခ်ီးမြမ္းဘိ၏၊ (သင္သည္ လူ႕အသြင္ျဖင့္ေနေသာ္လည္း) စိတ္အားျဖင့္ ရဟန္းမ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ဘိ၏။

၂၇၂။ ရဟန္းတို႔အား မ်ားစြာေသာ ထမင္းအေဖ်ာ္ကို ေပးလွဴ၏၊ ခ်စ္သမီး ေရာဟိနီ ယခုအခါ သင့္အားငါ ေမးပါ၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ ပါကုန္သနည္း။

၂၇၃။ ရဟန္းတို႔သည္ အမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ျခင္းငွါ အလို မရွိၾကကုန္၊ ပ်င္းရိၾကကုန္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ေပးအပ္သည္ကိုသာ မွီ၍ အသက္ေမြးေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ထံမွ အ႐ို အေသျပဳျခင္းစသည္ကိုသာေတာင့္တတတ္ၾကကုန္၏၊ ခ်ဳိၿမိန္ေကာင္းမြန္ေသာ အစာကိုသာ အလိုရွိၾကကုန္၏၊ သင္သည္ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါသနည္း (ဟု ဖခင္ပုဏၰားက ေမး၏)။

၂၇၄။ ဖခင္ပုဏၰား ၾကာျမင့္မွလွ်င္ ရဟန္းတို႔အား ခ်စ္အပ္သည္ကို အကၽြႏု္ပ္အား ေမး ေလဘိ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔၏ ပညာ, သီလ, လုံ႔လကို သင္ ဖခင္အား ေျပာၾကားပါအံ့။

၂၇၅။ ရဟန္းတို႔သည္ (ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္စေသာ) ရဟန္းအမႈကိစၥကို ျပဳလုပ္ျခင္းငွါ အလိုရွိကုန္၏၊ ပ်င္းရိမႈ မရွိကုန္၊ နိဗၺာန္သို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ ျမတ္ေသာ အမႈကို ျပဳတတ္ကုန္၏၊ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ'ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'ကိုလည္းေကာင္း စြန္႔ၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၇၆။ မေကာင္းမႈ၏ အျမစ္အရင္း သံုးပါးတို႔ကို ပယ္စြန္႔ ခါတြက္ႏိုင္ၾကေပကုန္၏၊ အျပစ္မရွိစင္ၾကယ္ေသာ အမႈကို ျပဳတတ္ကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အလံုးစံု မေကာင္းမႈ အားလံုးကို ပယ္အပ္ၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၇၇။ ထိုရဟန္းတို႔၏ ကိုယ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ (ကာယကံ) မႈသည္လည္း စင္ၾကယ္၏၊ ထိုကာယကံအတူႏႈတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ (ဝစီကံ) မႈသည္လည္း စင္ၾကယ္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔၏ စိတ္ျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ (မေနာကံ) မႈသည္လည္း စင္ၾကယ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၇၈။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ (ပြတ္သစ္စျဖစ္ေသာ) ခ႐ုသင္း, ပုလဲရတနာတို႔ကဲ့သို႔ ရာဂစ ေသာအညစ္အေၾကး ကင္းကုန္၏၊ ကိုယ္တြင္းကိုယ္ပမွ စင္ၾကယ္ေသာ အလိုဆႏၵလုံ႔လရွိကုန္၏၊ (စင္စစ္) ျဖဴစင္ကုန္ေသာ အျပစ္မရွိေသာ သီလစေသာ ေက်းဇူးတရားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၇၉။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိကုန္၏၊ ပရိယတၱိ, ပဋိေဝဓတရားကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အရိယာျဖစ္ကုန္၏၊ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးတတ္ကုန္၏။ အနက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပါဠိကိုလည္းေကာင္း ေျပာေဟာတတ္ကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈ဝ။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိကုန္၏၊ ပရိယတၱိ, ပဋိေဝဓတရားကို ေဆာင္ကုန္၏၊ အရိယာျဖစ္ကုန္၏၊ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္၏၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ထင္ေသာ သတိရွိကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈၁။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ လူႏွင့္ ေဝးေသာ ေတာအရပ္သို႔ သြားတတ္ကုန္၏၊ ထင္ေသာ သတိရွိကုန္၏၊ ပညာျဖင့္ ဆင္ျခင္၍ စကားကို ဆိုေလ့ရွိကုန္၏၊ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း မရွိကုန္၊ ဝဋ္ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးျဖစ္ေသာနိဗၺာန္ကို ပိုင္းျခား၍ သိကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈၂။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အၾကင္ရြာမွ ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ ထိုရြာ၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သတၱဝါသခၤါရကို (တပ္မက္ငဲ့ကြက္ေသာအားျဖင့္) ျပန္လွည့္၍ပင္ မၾကည့္ၾကကုန္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ ရြာမွ ဖဲသြားၾကကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈၃။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ မိမိဥစၥာကို ဘ႑ာတိုက္က်ီၾက၌ မသိုမွီးၾက မသိမ္းဆည္းၾကကုန္၊ အိုး၌မသိုမွီး မသိမ္းဆည္းၾကကုန္၊ျခင္းေတာင္း၌ မသိုမွီး မသိမ္းဆည္းၾကကုန္၊ ခ်က္ၿပီးေသာ အစာကိုသာရွာမွီးေလ့ရွိၾကကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈၄။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသျပာကို အလွဴမခံကုန္၊ ေရႊကို အလွဴမခံကုန္၊ ေငြကို အလွဴမခံကုန္၊ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေသာ ပစၥည္းျဖင့္သာ မွ်တေတာ္မူၾကကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္ သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏။

၂၈၅။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အထူးထူးေသာ အမ်ဳိးမွလည္းေကာင္း၊ အထူးထူးေသာ ဇနပုဒ္တို႔မွလည္းေကာင္း ရဟန္းျပဳကုန္သည္ျဖစ္၍ (အမ်ဳိးအမည္ မတူပါဘဲလ်က္) အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေပကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ခ်စ္အပ္ပါကုန္၏ (ဟု ေရာဟိနီကေျဖ၏)။

၂၈၆။ ခ်စ္သမီး ေရာဟိနီ သင္ခ်စ္သမီးသည္ ငါတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ ငါတို႔အမ်ဳိး၌ျဖစ္လာေပစြတကား၊ သင္ခ်စ္သမီးသည္ ဘုရား၌လည္းေကာင္း၊ တရား၌လည္းေကာင္း၊ သံဃာ၌လည္းေကာင္း ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရား ရွိပါေပစြတကား၊ ထက္သန္ေသာ ႐ိုေသမႈ ရွိပါေပစြတကား။

၂၈၇။ သင္ ခ်စ္သမီးသည္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးရာလယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ထိုရတနာသံုးပါးကို သိေပ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔ သည္ ငါတို႔၏လည္း လွဴဖြယ္ဝတၳဳကို ခံေပကုန္၏ (ဟ ု ဖခငပ္ ဏု ာၰ းက ဆို၏)။

၂၈၈။ ဤရဟန္းတို႔၌ တည္ထားအပ္ေသာ လွဴဖြယ္ဝတၳဳသည္ ငါတို႔အား ျပန္႔ေျပာ မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိးရွိလတၱံ႕၊ ဖခင္ပုဏၰား သင္သည္ ဆင္းရဲမွ ေၾကာက္မူ ဆင္းရဲကို မခ်စ္ခဲ့မူ-

၂၈၉။ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း ကုိးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ေလေလာ့။ သီလ တို႔ကုိ ေဆာက္တည္ေလေလာ ့၊ ထုိရတနာသံုးပါးကုိ ဆည္းကပ္ျခင္း သီလေဆာက္တည္ျခင္း သည္ သင္ဖခင္အားအက်ဳိးမ်ားျခင္းငွါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕ (ဟု ေရာဟိနီက ဆုိ၏)။

၂၉ဝ။ ခ်စ္သမီး ေရာဟိနီ ငါသည္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ကုိလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ပါ၏။ သီလတို႔ကိုလည္း ေဆာက္တည္ပါ၏၊ ထိုရတနာသံုးပါးကို ဆည္းကပ္ျခင္း သီလေဆာက္တည္ျခင္းသည္ ငါ့အား အက်ဳိးမ်ားျခင္းငွါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕။

၂၉၁။ ထိုငါသည္ ေရွးအခါက (ပုဏၰားတို႔၌ သမုတ္သျဖင့္) ျဗဟၼာမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေသာျဗာဟၼဏဇာတ္ရွိသူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ယခုအခါေသာ္ကား မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ ျဗာဟၼဏ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူ ပရမတၱအားျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ေဝဒဟုဆုိ အပ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ႏွင့္ျပည့္စံုသူ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးသူ ျဖစ္ခဲ့၏ (ဟု ဖခင္ပုဏၰားက ေျဖ၏)။

ဤသို႔လွ်င္ ေရာဟိနီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၃-စာပါေထရီဂါထာ

ဥပက၏ဇနီး သုဘဒၵ၏မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ စာပါ (ဆာဝါ) သည္ ဥပကထြက္သြားေသာ အခါေလာကကုိၿငီးေငြ႕သျဖင့္ သားကေလးကုိ အဖုိးတို႔ထံတြင္ အပ္ႏွင္းခဲ့၍ သာဝတၳိျပည္ ဘိကၡဳနီမတို႔ထံသြားေရာက္ကာ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မဂ္အစဥ္ျဖင့္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္၍ ေရွးအခါက ဥပကႏွင့္ ေျပာဆုိၾကသည့္အတုိင္း ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္တေပါင္းတည္း ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၂၉၂။ စာပါဥပကသည္ ေရွးပရိဗိုဇ္ရဟန္း ျဖစ္စဥ္အခါ၌ ေတာင္ေဝွးလက္စြဲြ၍ သြားေသာ တကၠတြန္းျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီ၊ ထိုဥပကသည္ ယခုအခါ သားမုဆိုး ျဖစ္၏၊ တပ္မက္ေမာမႈေၾကာင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာေသာကာမဂုဏ္ဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ညြန္ေစးမွ ကမ္းတစ္ဘက္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏုိင္။

၂၉၃။ မိမိ၌ ကာမဂုဏ္၏ အစြမ္းျဖင့္ အလြန္တပ္မက္ေနၿပီဟု မွတ္ထင္ကာ မုဆိုး သမီးျဖစ္ေသာစာပါသည္ ငါ့ကုိ (ျခဳတ္ျခယ္ ေစာင္းေျမာင္းလိုသည္ျဖစ္၍ တကၠတြန္းသား စသည္ျဖင့္) သားကိုေခ်ာ့၏၊ စာပါ ငါသည္ သင္၌ ခ်စ္ျခင္းကိေလသာဟူေသာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ ကုိ ျဖတ္၍ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္လည္း ရဟန္းျပဳေတာ့အံ့ (ဟု ဥပကက ေျပာ၏)။

၂၉၄။ ႀကီးေသာ လုံ႔လရွိေသာ ဥပက (ျပက္ရယ္ျပဳကာမွ်ျဖင့္) အကၽြႏု္ပ္အား အမ်က္ မထြက္ပါလင့္၊ ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္ဥပက (ျပက္ရယ္ျပဳကာမွ်ျဖင့္) အကၽြႏု္ပ္အား အမ်က္မထြက္ပါလင့္၊ မွန္လွပါ၏၊ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အသွ်င္ဥပကအား သီလ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းသည္ မရွိႏုိင္ရာ၊ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္သည္ အဘယ္မွာ ရွိႏိုင္အံ့နည္းဟု (စာပါက ေျပာ၏)။

၂၉၅။ စာပါ အဘယ္သူသည္ ဤနာဠရြာ၌ ေနလတၱံ႕နည္း၊ ငါသည္ နာဠရြာမွ မခၽြတ္သြားအံ့သည္သာတည္း၊ စာပါ သင္သည္ တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးကုန္ေသာ ငါကဲ့သို႔ ေသာ ရဟန္းေကာင္းတို႔ကုိ မိန္းမတို႔၏ အမူအရာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕လ်က္ တည္ ဘိ၏ (ဟု ဥပကက ေျပာ၏)။

၂၉၆။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပက လာပါဦး၊ ေရွးကကဲ့သို႔ ကာမဂုဏ္ တို႔ကုိ ခံစားပါဦးေလာ့။ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္းေကာင္း၊ အကၽြႏု္ပ္၏ အၾကင္ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္းရွိၾကပါကုန္၏။ ထိုအကၽြႏု္ပ္ႏွင့္တကြ ေဆြမ်ဳိးအားလံုးတို႔သည္ သင္၏ အလို သို႔ လိုက္သည္တို႔ကုိ ျပဳၾကပါကုန္အံ့ (ဟု စာပါက ေျပာ၏)။

၂၉၇။ စာပါ ယခုအခါ သင္သည္ အၾကင္သို႔သေဘာရွိေသာ စကားကို ေျပာဆုိ၏၊ သင္ ယခုေျပာဆုိေသာ

ဤစကားထက္ ေလးဆတက္ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ စကား ေျပာဆုိျခင္းကို အကယ္၍ေျပာဆုိေစဦးေတာ့၊ ထိုခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားေျပာဆုိျခင္းသည္ သင္၌ တပ္ မက္ေသာ ေယာက်္ားအားသာမြန္ျမတ္သည္သာ ျဖစ္ေပရာ၏၊ ငါသည္ မူကား သင္၌ တပ္ မက္မႈ ကင္းခဲ့ၿပီ (ဟု ဥပကက ေျပာ၏)။

၂၉၈-၉၉။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပက ေတာင္ထိပ္၌ လႈိင္စြာပြင့္ေသာေရသက်ည္းပင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ လႈိင္စြာပြင့္ေသာ သလဲႏြယ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေလး ကၽြန္းအခ်ာအသုရာျပည္၌ လႈိင္စြာပြင့္ေသာ သခြတ္ပင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထြတ္ထြတ္ႏုနယ္ တင့္တယ္ေသာကိုယ္အဂၤါရွိေသာ စႏၵကူးနီျဖင့္ လိမ္းက်ံအပ္ေသာ ကုိယ္အဂၤါရွိေသာ ျမတ္ေသာ ကာသိတိုင္း၌ ျဖစ္ေသာအဝတ္႐ံုကိုသာ ဝတ္႐ံုေသာ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ အကၽြႏု္ပ္ကုိ အဆင္းလွျခင္းႏွင့္ ျပည္စံုသည္ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ စြန္႔၍ သင္ သြားအံ့နည္း (ဟု စာပါက ေျပာ၏)။

၃ဝဝ။ စာပါ ငွက္မုဆိုးသည္ ငွက္အေပါင္းကို ေထာင္ျခင္းငွါ အလိုရွိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္သည့္ျပဳျပင္ဖန္တီးေသာ ႐ုပ္အဆင္းျဖင့္ ငါ့ကုိ ကာမဂုဏ္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္းငွါ အလိုရွိခဲ့၏၊ ယခုအခါ သင္သည္ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲႏုိင္လတၱံ႕ (ဟု ဥပကက ေျပာ၏)။

၃ဝ၁။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပက ထုိအကၽြႏု္ပ္၏ သားတည္းဟူေသာ အသီးကုိသင္သည္ ျဖစ္ေစအပ္ပါ၏၊ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ အကၽြႏု္ပ္ကုိ သားရွိသူ ျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္စြန္႔၍ သင္ သြားအံ့နည္း (ဟု စာပါက ေျပာ၏)။

၃ဝ၂။ စာပါ ပညာရွိတို႔သည္ သားသမီးတို႔ကို စြန္႔ၾကကုန္၏၊ ထိုေနာက္ ေဆြမ်ဳိးတို႔ကုိ စြန္႔ၾကကုန္၏၊ ထုိေနာက္ ပစၥည္းဥစၥာကုိ စြန္႔ၾကကုန္၏၊ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ အေႏွာင္အဖဲြ႕ ကုိ ျဖတ္၍ သြားသကဲ့သို႔ ႀကီးေသာလုံ႔လရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ လူ၏ အေႏွာင္ အဖဲြ႕ကုိ ျဖတ္၍ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏ (ဟုဥပက ေျပာ၏)။

၃ဝ၃။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပက ယခု သင္၏ သားကို တုတ္လွံတံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓားငယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ႐ုိက္ပုတ္ထုိးခုတ္ေပအံ့။ ေျမ၌ေသာ္လည္း ခ်၍ညႇဥ္းဆဲေပအံ့၊ သား၌ စုိးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ သင္ မသြားရလတၱံ႕ (ဟု စာပါက ေျပာ၏)။

၃ဝ၄။ ဟယ္ အယုတ္မ သင္သည္ သားကို ေျမေခြးအိမ္ေခြးတို႔အား ကိုက္ေစရန္ အကယ္ ၍ ေပးလိုက္ေစဦးေတာ့၊ သားတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ သင္သည္ ငါ့ကို လူ႕ေဘာင္ သို႔ တစ္ဖန္မလည္ႏိုင္ေစလတၱံ႕ (ဟု ဥပကက ေျပာ၏)။

၃ဝ၅။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ ေကာင္းေသာ ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသွ်င္ဥပက ယခုအခါအဘယ္အရပ္သို႔ သြားပါမည္နည္း၊ အဘယ္မည္ေသာ ရြာ နိဂံုးၿမိဳ႕ မင္း ေနျပည္တို႔သို႔ သင္သြားပါမည္နည္း (ဟု စာပါက ေမး၏)။

၃ဝ၆။ စာပါ ငါတို႔သည္ ေရွးအခါက ဂိုဏ္းကုိ ေဆာင္ေသာ တကၠတြန္းတို႔ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏၊ ရဟန္းမဟုတ္ကုန္ဘဲလ်က္ ရဟန္းဟု အမွတ္ရွိခဲ့ၾကကုန္လ်က္ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာၿမိဳ႕ မင္းေနျပည္တို႔သို႔လွည့္လည္ခဲ့ၾကကုန္၏။

၃ဝ၇။ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ ေနရၪၨရာျမစ္၏ အနီး၌သတၱဝါတို႔၏ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲကို ပယ္ျခင္းငွါ တရားေဟာ၍ ေနေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္သို႔ သြားေတာ့အံ့၊ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ ဆရာ ျဖစ္လတၱံ႕သတည္း (ဟုဥပကက ေျဖ၏)။

၃ဝ၈။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပက ယခု အကၽြႏု္ပ္၏ ရွိခုိးျခင္းကုိ အတု မရွိမူ၍လူသံုးပါးတို႔၏ ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားပါေလေလာ့၊ သင္သည္ျမတ္စြာဘုရားကုိ လက်္ာရစ္လွည့္လည္ရွိခိုးျခင္းကုိ ျပဳၿပီးေနာက္ အကၽြႏု္ပ္ အား ေကာင္းမႈအဖို႔ကုိလည္းရည္ညႊန္းေပးေဝပါေလာ့ (ဟု စာပါက ေျပာ၏)။

၃ဝ၉။ စာပါ သင္သည္ အၾကင္စကားကုိ ငါ့အား ေျပာဆုိ၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးျခင္းေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ကုိ သင့္အား ေပးေဝမႈမ်ဳိးကို ငါတို႔သည္ သင့္အား ေပးေဝျခင္းငွါ ရေကာင္းပါ၏၊ ယခုအခါ သင္၏ ရွိခုိးျခင္းကို အတု မရွိမူ၍ လူသံုးပါးတို႔၏ ကုိးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားအား ငါ ေလွ်ာက္ၾကားလိုက္ပါအံ့၊ ျမတ္စြာဘုရားကို လက်္ာရစ္ လွည့္လည္ရွိခုိးၿပီးေနာက္ ေကာင္းမႈအဖို႔ကုိ သင့္အား အမွ်ေပးေဝလုိက္ပါအံ့ (ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္) -

၃၁ဝ။ မည္းနက္ေသာ အဆင္းရွိေသာ အသွ်င္ဥပကသည္ ထိုရြာမွ ဖဲသြားေလ၏၊ ထုိ မည္းနက္ေသာအဆင္းရွိေသာ ဥပကသည္ ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္းနား၌ ေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္ ကို ေဟာေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားကုိ ျမင္ရေလ၏။

၃၁၁။ ဒုကၡသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တဏွာဟု ဆိုအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကုိလည္းေကာင္း၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ လြန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟု ဆိုအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဒုကၡ၏ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၢသစၥာကိုလည္းေကာင္း (ေဟာေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးျမင္ၿပီးေနာက္ ) -

၃၁၂။ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ ရွိခိုး၍ လက်္ာရစ္လွည့္လည္ ရွိခုိးျခင္းတည္းဟူေသာျမတ္ေသာ ေကာင္းမႈကို ျပဳၿပီးေနာက္ စာပါအား ေကာင္းမႈအဖို႔ကုို အမွ်ေပးေဝ၍ ထုိဥပကသည္အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳ၏၊ ထိုဥပကသည္ ဝိဇၨာသံုးပါး တို႔ကုိ ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ စာပါေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၄-သုႏၵရီေထရီဂါထာ

ပုဏၰားသမီးသုႏၵရီသည္ အဖျဖစ္သူရဟန္းျပဳသြားသည္ကုိ အားက်ကာ အမိထံမွ ရဟန္း ျပဳခြင့္ေတာင္း၍ပစၥည္းဥစၥာတို႔ကုိ စြန္႔ပစ္ၿပီးလွ်င္ ရဟန္းျပဳ၏။ သိကၡမာန္ အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ဝိပႆနာပြါးရာ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ေနာက္ အဖို႔၌ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္ကာ အဖျဖစ္သူေျပာခဲ့ဖူးေသာ ဂါထာကုိ အစျပဳ၍ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၁၃။ ေထရီမ သင္သည္ ေရွးအခါက ေသေသာ သားသမီးတို႔ကုိ စားသည္ျဖစ္၍၁ ေန႔၌လည္းေကာင္း၊ ညဥ့္၌လည္းေကာင္း ျပင္းစြာလွ်င္ ပူပန္ဘိ၏။

၃၁၄။ ပုဏၰားမ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဝါေသ႒ိေထရီမ ထိုသင္သည္ အလံုးစံုေသာ အရာမကေသာ သားတို႔ကုိ စား၍ယခု အဘယ္ေၾကာင့္ ျပင္းစြာ မပူပန္ဘိေလသနည္း (ဟု သုဇာတပုဏၰားက ေမး၏)။

၃၁၅။ သုဇာတပုဏၰား ငါသည္လည္းေကာင္း၊ သင္သည္လည္းေကာင္း၊ ေရွးလြန္ေလၿပီး ေသာ ဘဝ၌အရာမက မ်ားလွစြာေသာ သားတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အရာမကေသာ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကုိလည္းေကာင္း စားအပ္ကုန္ၿပီ။

၃၁၆။ ထုိငါသည္ ပဋိေႏၶေနျခင္း (အိုျခင္း) ေသျခင္း၏ ထြက္ေျမာက္ရာနိဗၺာန္ကုိ (မဂ္ဉာဏ္ ျဖင့္) သိ၍မစိုးရိမ္ေတာ့ၿပီ၊ ငိုလည္း မငိုေႂကြးေတာ့ၿပီ၊ ပင္ပန္းလည္း မပင္ပန္းေတာ့ၿပီ (ဟု ေထရီမက ေျဖ၏)။

၃၁၇။ ဝါေသ႒ိမည္ေသာ ေထရီမ သင္သည္ မျဖစ္ဖူးျမဲေသာ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ စကားကုိေျပာဆိုေပစြတကား၊ သင္သည္ အဘယ္မည္ေသာ ဆရာ၏ တရားစကားကို သိရ၍ ဤသို႔သေဘာရွိေသာစကားကို ေျပာဆိုႏိုင္ဘိသနည္း (ဟု သုဇာတပုဏၰားက ထပ္၍ေမး၏)။

၃၁၈။ သုဇာတပုဏၰား အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကုိ အလိုလို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ မိထိလာျပည္ႀကီးအနီး၌ ဆင္းရဲအားလံုးကို ပယ္ျခင္းငွါ သတၱဝါတို႔အားတရားေဟာေတာ္မူ၏။

၃၁၉။ သုဇာတပုဏၰား ငါသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရသည္ရွိေသာ္ ထိုျမတ္စြာဘုးရားအထံေတာ္၌ သစၥာေလးပါးတရားကိုသိၿပီးသည္ျဖစ္၍ သား၌ စုိးရိမ္ျခင္းကုိ ပယ္ႏိုင္ခဲ့၏ (ဟု ေထရီမက ေျဖ၏)။

၃၂ဝ။ (ဝါေသ႒ိေထရီမ) ထိုငါသည္လည္း မိထိလာျပည္၏ အနီးသို႔ သြားေပအံ့၊ ထုိျမတ္စြာဘုရား သည္ငါ့ကုိ ဆင္းရဲအားလံုးမွ လြတ္ေစႏုိင္မည္လည္း မသိပါ (ဟု ဆုိ၏)။

၃၂၁။ သုဇာတပုဏၰားသည္ (မိထိလာျပည္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္) ကိေလသာအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေတာ္မူေသာဆင္းရဲျခင္းရွိေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးျမင္ရေလ၏၊ ဝဋ္ဆင္းရဲဟူ ေသာ ေရအလ်ဥ္၏့ကမ္းတစ္ဘက္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိသုဇာတပုဏၰားအားသစၥာေလးပါးတို႔ကို ေဟာေတာ္မူ၏။

၃၂၂။ ဒုကၡသစၥာကုိလည္းေကာင္း၊ ဒုကေၡ ၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ တဏာွ ဟု ဆိုအပ္ေသာ သမုဒယသစၥာကိုလည္းေကာငး္ ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ လြန္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ဟု ဆုိအပ္ေသာ နိေရာဓသစၥာကုိလည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဒုကၡ၏ ၿငိမ္းရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ မဂၢသစၥာကုိလည္းေကာင္း (ေဟာေတာ္မူ၏)။

၃၂၃။ သုဇာတပုဏၰားသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ သစၥာေလးပါးတရားတည္းဟူေသာသူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ သိအပ္ၿပီးသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေလွ်ာက္ ၾကားေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီ၊ (ရဟန္းျဖစ္ၿပီး၍) သံုးညဥ့္တို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာသုံးပါးတို႔ကုိ ေတြ႕ထိရရွိခဲ့ ေလၿပီ။

၃၂၄။ ရထားထိန္း လာဦး၊ သင္ သြားပါေခ်ေလာ့၊ ဤရထားကို ပုေဏၰးမအား အပ္ႏွင္းပါ ေခ်ေလာ့၊ ငါ၏ အနာေရာဂါကင္းေသာ အျဖစ္ကုိလည္း ပုေဏၰးမအား ေျပာပါေခ်ေလာ့၊ သုဇာတပုဏၰားသည္ယခုအခါ ရဟန္းျပဳၿပီ၊ သံုးညဥ့္တို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကုိ ရၿပီဟု ေျပာပါေခ်ေလာ့။

၃၂၅။ ရထားထိန္းသည္ ထုိမိထိလာျပည္မွ ရထားကုိလည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ေထာင္ကုိလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ယူခဲ့၍ (ပုေဏၰးမအား ေဆာင္ႏွင္းေပ၏)၊ သုဇာတပုဏၰား၏အနာေရာဂါကင္းေသာ အျဖစ္ကုိလည္း ပုေဏၰးမအား ေျပာဆို၏၊ အရွင္ပုေဏၰးမ သုဇာတ ပုဏၰားသည္ရဟန္းျပဳၿပီ၊ သံုးညဥ့္တို႔ျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကုိ ရၿပီ (ဟု ပုေဏၰးမအား ေျပာ ဆို၏)။

၃၂၆။ ရထားထိန္း ငါသည္ ဤျမင္းကေသာ ရထားကုိလည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ေထာင္ကိုလည္းေကာင္း သုဇာတပုဏၰား ဝိဇၨာသံုးပါး ရေၾကာင္းကုိ (သင့္ထံမွ) ၾကားရ သျဖင့္ သင့္အား ႏွစ္သက္ေသာ ေပးျခင္းကုိ (ျပဳ၍) ေပးပါ၏ဟု ပုေဏၰးမက ဆို၏။

၃၂၇။ ပုေဏၰးမ ျမင္းကေသာ ရထားသည္လည္းေကာင္း၊ အသျပာတစ္ေထာင္သည္လည္းေကာင္းအရွင္မအားသာ ျဖစ္ပါေစေလာ့။ အကၽြႏု္ပ္လည္း ျမတ္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္၌ ရဟန္းျပဳပါအံ့ (ဟု ရထားထိန္းက ဆို၏)။

၃၂၈။ ခ်စ္သမီးသုႏၵရီ သင္ ခ်စ္သမီး၏ ဖခင္ သုဇာတပုဏၰားသည္ ဆင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားႏွင့္ျမင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ပတၱျမားနားေတာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေရႊေငြစေသာ မ်ားျပားေသာအိမ္စည္းစိမ္အားလံုးကုိလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ ရဟန္းျပဳေလၿပီ။ ခ်စ္သမီး သုႏၵရီ သင္သည္စည္းစိမ္တို႔ကုိ ခံစားေလာ့၊ သင္သည္ ငါတို႔အမ်ဳိး၌ အေမြခံျခင္းငွါ ထိုက္၏ (ဟု မိခင္ပုေဏၰးမက ဆို၏)။

၃၂၉။ မိခင္ အကၽြႏု္ပ္၏ ဖခင္သည္ သား၌ စိုးရိမ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဆင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏြားႏွင့္ ျမင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ပတၱျမားနားေတာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေရႊေငြစေသာ မ်ားျပားေသာ အိမ္စည္းစိမ္အားလံုးကုိလည္းေကာင္း စြန္႔၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါ၏။ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ေမာင္၌ စိုးရိမ္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳပါအံ့ (ဟု သုႏၵရီကေျပာ၏)။

၃၃ဝ။ ခ်စ္သမီးသုႏၵရီ သင္သည္ အၾကင္ရဟန္းျပဳျခင္းကို ေတာင့္တ၏၊ သင္၏ ထို ေတာင့္တေသာအၾကံအစည္သည္ ျပည့္စံုပါေစ၊ အိမ္တုိင္း ရပ္၍ ရေသာ ဆြမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ (ဆြမ္းအလို႔ငွါ အိမ္စဥ္မျပတ္လွည့္လည္ျခင္း ရပ္ျခင္းဟူေသာ) ဆြမ္းရွာမွီးျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 'ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔'စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိေသာ တံျမက္ေခ်းစု စသည္တို႔၌ ရေသာ သကၤန္းကုိလည္းေကာင္း ဤသည္တို႔ကို ၿပီးေစႏိုင္သည္ျဖစ္၍ တမလြန္ေလာက၌ အာသေဝါ ကင္းလ်က္ (သင္ ေတာင့္တေသာ အၾကံအစည္သည္ျပည့္စံုပါေစ) (ဟု မိခင္က ခြင့္လႊတ္ ေျပာဆို၏)။

၃၃၁။ ဥပဇၩာယ္ျဖစ္ေသာ အရွင္မ အကၽြႏု္ပ္သည္ သိကၡမာန္သာျဖစ္ေသးလ်က္ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ကို သုတ္သင္အပ္ၿပီ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အၾကင္ဘံု၌ ေရွးဘဝက ေနခဲ့ဖူး၏၊ ထိုဘံုဝယ္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာခႏၶာအစဥ္ကုိ သိပါ၏။

၃၃၂။ သံဃာ၏ ေထရီမျဖစ္ေသာ တင့္တယ္ေသာ သီလစေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအေဆြခင္ပြန္းေကာင္းျဖစ္ေသာ ဥပဇၩာယ္အရွင္မ အရွင္မကုိ အမွီျပဳ၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဝိဇၨာ သံုးပါးတို႔ကုိ ရအပ္ပါကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီး ပါၿပီ။

၃၃၃။ ဥပဇၩာယ္ အရွင္မ အကၽြႏု္ပ္သည္ (ဗာရာဏသီျပည္မွ) သာဝတၳိျပည္သို႔ သြားျခင္းငွါအလုိရွိပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္အား ခြင့္ျပဳပါေလာ့၊ ဘုရားျမတ္ထံေတာ္၌ (အရဟတၱဖုိလ္ကုိၾကားျခင္းတည္းဟူေသာ) ရဲရင့္ေသာ အသံ (ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း) ကုိ ေလွ်ာက္ထားပါေခ်အံ့ (ဟုသုႏၵရီဘိကၡဳနီမက ဆို၏)။

၃၃၄။ ခ်စ္သမီးသုႏၵရီ ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိေတာ္မူေသာ ေရႊႏွင့္တူေသာ ေတာက္ပေသာအေရေတာ္လည္းရွိေတာ္မူေသာ မယဥ္ေက်းေသာ သူတို႔ကုိ ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာခပ္သိမ္းေသာ တရားတို႔ကုိ မိမိအလုိလို ကိုယ္ေတာ္တုိင္သာလွ်င္ သိေတာ္မူေသာ မည္သည့္အရပ္ကမွ်ေဘးမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ သင္ ဖူးျမင္ေလေလာ့ (ဟု ဥပဇၩာယ္ေထရီက ခြင့္ျပဳ၏)။

၃၃၅။ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ၿပီးေသာ ဆင္းရဲျခင္းမရွိေသာ ရာဂကင္းၿပီးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔မွလည္းကင္းၿပီးေသာ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္ကိစၥရွိ ေသာ အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ သုႏၵရီမည္ေသာ အကၽြႏု္ပ္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသို႔ လာသည္ ကို (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) ႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။

၃၃၆။ ႀကီးျမတ္ေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရား၏ တပည့္မျဖစ္ ေသာ သုႏၵရီသည္ဗာရာဏသီျပည္မွ ထြက္ခဲ့၍ အရွင္ဘုရားထံေတာ္သို႔ လာၿပီးလွ်င္ အရွင္ ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ ရွိခိုးပါ၏။

၃၃၇။ မေကာင္းမႈမွ အပျပဳၿပီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာေလာက၌ တစ္ဆူတည္းေသာ သဗၺညဳဘုရားေပတည္း၊ အရွင္ဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္၏ ဆရာပါေပတည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အရွင္ဘုရား၏ ရင္၌ ျဖစ္ေသာ သမီးေတာ္၊ အရွင္ဘုရား၏ ခံတြင္းေတာ္မွ ျဖစ္ေသာသမီးေတာ္၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္ကိစၥကုိ ျပဳၿပီးျဖစ္၍ အာသေဝါကင္းၿပီးေသာသမီးေတာ္ျဖစ္ပါ၏။

၃၃၈။ ေကာင္းေသာ ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သုႏၵရီ ထိုဗာရာဏသီျပည္မွ ထိုသင္၏ ငါ့ထံသို႔လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ငါဘုရားထံသို႔ လာျခင္းသည္ အျပစ္မရွိေသာ လာျခင္းတည္း၊ သုႏၵရီ

ဤယခု သင္ လာသကဲ့သို႔ပင္ အရိယ မဂ္တည္းဟူေသာယဥ္ေက်းျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းကုန္ၿပီးေသာ ရာဂကင္းကုန္ၿပီးေသာ သံေယာဇဥ္တို႔မွ ကင္းကုန္ၿပီးေသာတစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးကုန္ေသာ အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ ရဟႏၲာတို႔သည္ ငါဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ ရွိခုိးကုန္သည္ျဖစ္၍ လာၾကကုန္စျမဲတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္၏ ငါဘုရားထံသို႔လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းတည္း၊ အျပစ္မရွိေသာ လာျခင္းတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ သုႏၵရီေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ဆို၏။

၁။ေလာကေဝါဟာရအားျဖင့္ ဆဲေရးေသာ စကားျဖစ္၏၊ ေမြးတိုင္း ေမြးတုိ္င္းေသာ သားသမီးတို႔ ေသဆံုးသည္ကုိ ဆုိလုိ၏။

၅-သုပါကမၼာရဓီတုေထရီဂါထာ

႐ုပ္အဆင္းတင့္တယ္ေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္သမီး သုဘာသည္ ဘုရားရွင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ျပည္သို႔ႂကြဝင္ေတာ္မူေသာအခါ ၾကည္ညဳိ၍ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေလရာ သစၥာေလးပါး တရားကုိ နာရသျဖင့္ ေသာတာပန္တည္ေလ၏။

ေနာက္မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္း ျပဳ၍ တရားအားထုတ္ေနရာဣေႁႏၵရင့္က်က္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၃၉။ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ ငါသည္ ေရွးလူျဖစ္စဥ္အခါက ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖစ္လ်က္ စင္ၾကယ္ေသာအဝတ္ကုိ ဝတ္သည္ျဖစ္၍ (ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌) တရားေတာ္ကုိ အၾကင့္ ေၾကာင့္ ၾကားနာရၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိျဖင့္ အားထုတ္ေသာ ထိုငါ့အား သစၥာေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း၍ သိျခင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီ။

၃၄ဝ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္႔အလြန္ မေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ ရၿပီ၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာ သကၠာယ၌ ေဘးကုိ ျမင္ရ၍ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ ေျမာက္ရာနိဗၺာန္ကုိသာလွ်င္ ေတာင့္တ၏။

၃၄၁-၄၂။ ငါသည္ ေဆြမ်ဳိးအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္အမႈလုပ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ စည္ပင္ဝေျပာကုန္ေသာ ရြာ, လယ္ယာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ စည္းစိမ္အစုတို႔ကိုလည္းေကာင္း မ်ားစြာေသာ ဥစၥာႏွစ္ကုိ ပယ္စြန္႔၍ ဤသို႔ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အျပားျဖင့္ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားျဖင့္ အိမ္မွ ထြက္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ အရိယာဝိနည္း၌ ငါ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၃၄၃။ ဤသို႔ ရဟန္းျပဳၿပီးေသာ ငါ့အား စြန္႔အပ္ၿပီးေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သို႔ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ျခင္းသည္ မသင့္တင့္ မေလ်ာက္ပတ္၊ ဥစၥာသိမ္းဆည္းျခင္း မရွိေသာ ရဟန္းအျဖစ္ ကုိသာလွ်င္ ငါ ေတာင့္တ၏။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ေရႊေငြစေသာ ဥစၥာကုိ စြန္႔ပယ္ခဲ့ၿပီးမွ တစ္ဖန္ျပန္လည္ယူျငားအံ့၊ (ထိုပုဂၢဳိလ္သည္ပညာရွိတို႔ အလယ္၌ အသို႔လွ်င္ ဦးေခါင္း ေထာင္ဝံ့ပါအံ့နည္း။)

၃၄၄။ ေငြသည္လည္းေကာင္း၊ ေရႊသည္လည္းေကာင္း သစၥာေလးပါးကုိ သိတတ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္အက်ဳိးငွါ မျဖစ္၊ ကိေလသာတို႔ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္အက်ဳိးငွါ မျဖစ္။ ဤေရႊေငြ စေသာ ဝတၳဳတို႔ကို ခံယူျခင္းသည္ ရဟန္းတို႔အား မေလ်ာက္ပတ္၊ ဤေရႊေငြစေသာ သိမ္း ဆည္းအပ္ေသာ ဝတၳဳတို႔သည္ အရိယာတို႔ ဥစၥာမဟုတ္။

၃၄၅။ ဤသိမ္းဆည္းအပ္ေသာ ေရႊေငြစေသာ ဝတၳဳသည္ တပ္မက္မႈ 'ေလာဘ'ကို ျဖစ္ေစ တတ္၏၊ မာန္ယစ္ျခင္းကို ေဆာင္တတ္၏၊ ျပင္းစြာ ေတြေဝျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ရာဂစ ေသာ ကိေလသာျမဴကုိပြါးေစတတ္၏၊ ရြံရွာေတြးေတာဖြယ္ ေဘးဘ်မ္းႏွင့္တကြ ျဖစ္၏၊ (စီမံမႈေစာင့္ေရွာက္မႈစသည္ျဖင့္) မ်ားေသာ ပင္ပန္းျခင္းရွိ၏၊ ဤသိမ္းဆည္းအပ္ေသာ ေရႊေငြ စေသာ ဝတၳဳ၌ျမဲျမံခိုင္ခံ့မႈသည္လည္းေကာင္း၊ တည္တံ့မႈသည္လည္းေကာင္း မရွိ။

၃၄၆။ ဤေရႊေငြစေသာ ဝတၳဳ၌ တပ္မက္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ကုသုိလ္တရားတို႔၌သတိကင္းသျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္လည္းေကာင္း ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္၏။

(ထို႔ေၾကာင့္) မ်ားစြာေသာ သတၱဝါတို႔သည္ တစ္ေယာက္ သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ ျငင္းခံုမႈကုိ ျပဳၾကကုန္၏။

၃၄၇။ ကာမဂုဏ္လိုက္စားကုန္ေသာ သူတို႔အား သတ္ျခင္း၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း စေသာပူပန္ႏွိပ္စက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္း၊ ဥစၥာအေႁခြအရံမွ ႐ႈံးျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္းဟူေသာမ်ားစြာေသာ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ထင္လာ၏။

၃၄၈။ ထိုသို႔ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ သေဘာရွိေသာ ငါ့ကို သင္တို႔သည္ ေဆြမ်ဳိး ျဖစ္ပါကုန္လ်က္ 'ရန္သူတို႔ကဲ့သို႔' ကာမဂုဏ္တို႔၌ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္တြန္းၾကကုန္ဘိသသနည္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေဘးဘယကုိ ျမင္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳသူဟူ၍ ငါ့ကုိ သိၾကကုန္ေလာ့။

၃၄၉။ ေရႊေငြျဖင့္ အာသေဝါေလးပါးတို႔ မကုန္ခန္းႏိုင္၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း မဟုတ္ကုန္၊ သူသတ္ေယာက်္ားႏွင့္ တူကုန္၏၊ ရန္သူတို႔ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ရာဂစေသာ ေျငာင့္တံသင္းငါးစင္းကုိဖဲြ႕တတ္ကုန္၏။

၃၅ဝ။ ထိုသို႔ကာမဂုဏ္တို႔၌ တပ္မက္ျခင္းကင္းေသာ သေဘာရွိေသာ ငါ့ကုိ သင္တို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ပါကုန္လ်က္ 'ရန္သူတို႔ကဲ့သို႔' ကာမဂုဏ္တို႔၌ အဘယ္ေၾကာင့္ တုိက္တြန္းၾကကုန္ဘိသနည္း၊ ရိတ္ၿပီးေသာ ဆံရွိေသာ ထိုထိုအရပ္၌ အဝတ္ေဟာင္း အဝတ္စုတ္ကုိ ယူ၍ ခ်ဳပ္စပ္ေသာ သကၤန္းကုိဝတ္႐ံုကာ ရဟန္းျပဳသူဟူ၍ ငါ့ကုိ သိၾကကုန္ေလာ့။

၃၅၁။ အိမ္တုိင္းအိမ္တိုင္း ရပ္၍ ရအပ္ေသာ ဆြမ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဆြမ္းအလို႔ငွါ အိမ္စဥ္မျပတ္လွည့္လည္ျခင္း ရပ္တန္႔ျခင္းဟူေသာ ဆြမ္းကုိ ရွာမွီးျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ 'ေျမမႈန္႔ကဲ့သို႔'စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိေသာ တံျမက္ေခ်းစုစသည္တို႔၌ ရေသာ သကၤန္းကုိလည္းေကာင္း ဤသံုးပါးသာ ငါ့အားေလ်ာက္ပတ္၏။ အိမ္ရာေထာင္ျခင္း မရွိေသာ ရဟန္းတို႔၏ မွီရာျဖစ္၍ အသက္၏ အရံအတား ျဖစ္၏။

၃၅၂။ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ ေသာ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိၾကေပကုန္၏။ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို ျမတ္ ေသာ သီလစေသာေက်းဇူးကုိရွာေတာ္မူတတ္ေသာ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ စြန္႔အပ္ကုန္၏၊ ထိုဘုရားစေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ (ေယာဂေလးပါးတို႔ျဖင့္) ေဘး ဥပါဒ္မရွိရာ နိဗၺာန္ဟူေသာ အရပ္၌ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရကုန္၏။

၃၅၃။ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔၌ အက်ဳိးစီးပြါးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ တရား မည္သည္တစ္ခုမွ် မရွိ၊ ထိုကာမဂုဏ္တို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း မဟုတ္ကုန္၊ သူသတ္ ေယာက်္ားႏွင့္ တူကုန္၏၊ မီးပံုႀကီးႏွင့္ တူကုန္ ဆင္းရဲကုန္၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ထုိ ကာမဂုဏ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ)။

၃၅၄။ ဤကာမဂုဏ္သည္ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ ေဘးရန္မည္၏၊ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္တကြျဖစ္၏၊ စူးဝင္တတ္ေသာ ဆူးေျငာင့္ႏွင့္တကြျဖစ္၏၊ တပ္မက္ေမာျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ ဤကာမဂုဏ္သည္လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ၾကမႈႀကီးျဖစ္၏၊ က်ယ္ဝန္းမ်ားျပား၏၊ ေတြေဝျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

၃၅၅။ ဤကာမဂုဏ္သည္ စဲြကပ္တတ္ေသာ ေဘးရန္ကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္၏၊ အလြန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္သေဘာလည္းရွိ၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ယင္း ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူေသာကာမဂုဏ္တို႔ကို မိုက္ကုန္ေသာ ပညာမရွိသည္ျဖစ္၍ သူကန္း သဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ၾကကုန္၏။

၃၅၆။ေလာက၌ ပညာမရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္ ကာမဂုဏ္ညြန္ေပ်ာင္းျဖင့္ကပ္ၿငိတြယ္တာကုန္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္း ေသျခင္း၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကုိမသိႏိုင္ၾကကုန္။

၃၅၇။ လူတို႔သည္ မိမိ၏ နာက်င္ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ အနာေရာဂါႏွင့္ တူေသာ ဆင္းရဲကုိေဆာင္တတ္ေသာ၊ ကာမဂုဏ္ကုိ သံုးေဆာင္ခံစားျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ၊ မ်ားစြာေသာ၊ စင္စစ္ငရဲစေသာ အပါယ္ေလးဘံုသို႔ လားေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ ဒုစ႐ိုက္ကုိျပဳက်င့္ကုန္၏။

၃၅၈။ ဤဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျပားျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အေဆြခင္ပြန္း မဟုတ္ေသာ အျဖစ္ကိုသာျဖစ္ေစတတ္ကုန္၏၊ ပူပန္ေစတတ္ေသာ သေဘာရွိကုန္၏၊ ပူပန္ေစတတ္ ႏွိပ္ စက္တတ္ေသာ ကိေလသာကုိ ရျခင္းငွါ ထိုက္ကုန္၏၊ေလာက၌ အသံုးအေဆာင္ အာမိသ သဖြယ္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ကုန္၏၊ အေႏွာင္အဖဲြ႕သံေယာဇဥ္တို႔ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာ တရား ျဖစ္ကုန္၏၊ (ဘဝ၌ ျဖစ္ျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္၍) ေသျခင္းႏွင့္ စပ္ကုန္၏။

၃၅၉။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စိုးရိမ္ျခင္း ႐ူးသြပ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္၏၊ တိုး၍ တုိး၍ ပလႊားေျပာဆုိတတ္ကုန္၏၊ စိတ္ကုိ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ အေလ့ရွိကုန္၏၊ သတၱဝါတို႔ကုိ ႏွိပ္ စက္ပူပန္ေစျခင္းျဖင့္ မာရ္နတ္သည္ ေထာင္အပ္ေသာ ၿမႇံဳးသဖြယ္ ျဖစ္၏။

၃၆ဝ။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မဆံုးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားေသာ အျပစ္ရွိကုန္၏၊ မ်ားေသာ ဆင္းရဲရွိကုန္၏၊ ျပင္းေသာ အဆိပ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ (ဓားသြားဖ်ား၌ တည္ေသာ ပ်ားရည္ကဲ့သို႔) သာယာမႈနည္းပါးကုန္၏၊ ျပင္းစြာ တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ' စေသာ ကိေလသာကို ပြါးေစ တတ္ကုန္၏၊ ျဖဴစင္ေသာ ကုသုိလ္အဖို႔ကိုေျခာက္ကပ္ေစတတ္ကုန္၏။

၃၆၁။ ဤဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုိငါသည္ အခါခပ္သိမ္း နိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ သည္ျဖစ္၍ ထုိဆုိခဲ့ၿပီးေသာ သေဘာရွိေသာ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကုိ ခံစားျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္း ရွိေသာ ပ်က္စီးျခင္း၏အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထိုကာမဂုဏ္သို႔ တစ္ဖန္ ျပန္မသြားေတာ့အံ့။

၃၆၂။ (ငါသည္ ကိေလသာဟူေသာ ပူပန္ျခင္း၏) ၿငိမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကုိအလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စစ္ထိုးမႈျပဳကာ သံေယာဇဥ္အားလံုးတို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေပေတာ့အံ့။

၃၆၃။ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ အၾကင္မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖင့္ သံသရာတည္းဟူ ေသာႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္ကုိ ကူးကုန္၏၊ ငါသည္လည္း ထုိဘုရားစေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔သြားရာျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္မႈ မရွိေသာ ကိေလသာျမဴလည္း မရွိေသာေၾကာင့္ ၾကမႈ ေဘး မရွိေသာျဖဴစင္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္စြာေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ ထိုခရီးသို႔လုိက္ေပေတာ့အံ့။

၃၆၄။ (ရဟန္းတို႔) သင္တို႔သည္ အရိယဖိုလ္တရား၌ တည္ေသာ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ သမီးျဖစ္ေသာသုဘာမည္ေသာ

ဤရဟႏၲာမိန္းမကုိ ႐ႈၾကကုန္ေလာ့၊ (ဤသုဘာမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္) တဏွာကင္းေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကုိ ျပည့္စံုေစ၍ သစ္ပင္ရင္း၌ အရဟတၱဖိုလ္စ်ာန္ကုို ဝင္စားေန၏။

၃၆၅။ သုဘာမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ ယေန႔ ရဟန္းျပဳ၍ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တည္း၊ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္တည္းဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္း တရားကုိ ရသျဖင့္ တင့္တယ္၏၊ ဥပၸလဝဏ္ေထရီမက ဆိုဆံုးမအပ္သည္ျဖစ္၍ ဝိဇၨာသံုးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ေသျခင္းတရားကုိ ပယ္စြန္႔ႏုိင္ခဲ့၏။

၃၆၆။ ထိုသုဘာေထရီ ဘိကၡဳနီမသည္ ကိေလသာဟူေသာ အရွင္မွ ေတာ္လွန္ၿပီးျဖစ္၍ (ကာမစၧႏၵစေသာ) ေႂကြးၿမီလည္း မရွိၿပီ၊ ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိ၏၊ ေယာဂအားလံုးတို႔မွ လြတ္ကင္းၿပီ၊ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္ကိစၥကိုလည္း ျပဳအပ္ၿပီးၿပီ၊ အာသေဝါကင္းေသာ ရဟႏၲာမိန္းမ ျဖစ္ေပ၏ဟု (ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၃၆၇။ (လူ႕ဘံု စာတုမဟာရာဇ္ဘံု တာဝတႎသာဘံုတည္းဟူေသာ ကာမသုဂတိဘံု၌ ျဖစ္ သည့္) သတၱဝါတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ သိၾကားနတ္မင္းသည္ နတ္အေပါင္းႏွင့္တကြ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏သမီးျဖစ္ေသာ သုဘာမည္ေသာ ထိုရဟႏၲာေထရီမသို႔ မိမိတန္ခိုးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခုိး၏။

ဤသို႔လွ်င္ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏ သမီးျဖစ္ေသာ သုဘာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ ဆို၏။

ဝီသတိနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၄-တႎသနိပါတ္

၁-သုဘာဇီဝကမၺဝနိကာေထရီဂါထာ

ပုဏၰားအမ်ဳိးသမီးသုဘာသည္ သံေဝဂရ၍ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးရာႏွစ္ရက္သံုးရက္ျဖင့္ အနာဂါမ္တည္ေလ၏။ တစ္ေန႔သ၌ လူရမ္းကား တစ္ဦးသည္ ဇီဝကဥယ်ာဥ္၌သြားေနေသာ သုဘာေထရီကုိ ျမင္၍ တပ္မက္စကား ေျပာသည္တြင္ တရားျပ၍တားျမစ္ေသာ္လည္းမရသျဖင့္ အလွဆံုးျဖစ္ေသာ မ်က္လံုးကုိ ထုတ္ေဖာက္ေပးလုိက္မွ ေနာင္တရကာ ကန္ေတာ့ေလ၏။ ဘုရားရွင္ထံေရာက္လွ်င္ မ်က္စိ ပကတိအေကာင္း ျဖစ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တရားကုိ အားထုတ္ရာ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ လူရမ္းကားႏွင့္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာစကားမ်ားကုိ ဥဒါန္းက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၃၆၈။ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ဇီဝက၏ သရက္ဥယ်ာဥ္သို႔ သြားေသာ သုဘာ မည္ေသာ ဘိကၡဳနီမကို (ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ေန) မိန္းမလိုက္စား လူရမ္းကားသည္ လမ္းကို ပိတ္ ဆို႔တားျမစ္၏၊ ထိုမိန္းမ လိုက္စား လူရမ္းကားကုိ သုဘာေထရီက ေျပာဆုိ၏။

၃၆၉။ အေမာင္ သင့္အား ငါ အဘယ္သို႔ ျပစ္မွားဖူးသနည္း၊ အၾကင္အျပစ္ေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္သို႔သြားေသာ ငါ့အား လမ္းခရီးကို ပိတ္၍ သင္ ရပ္တည္ဘိ၏၊ (ထိုအျပစ္သည္) ငါ၌ မရွိသည္သာတည္း၊ အေမာင္ ရဟန္းမိန္းမအား ေယာက်္ားသည္ ထိပါးသံုးသပ္ျခင္းငွါ မအပ္သည္သာတည္း။

၃၇ဝ။ အေမာင္ ေက်ာက္ထီးကဲ့သို႔ အေလးျပဳအပ္ေသာ ငါ၏ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ ေတာ္၌ အၾကင္က်င့္ဝတ္သိကၡာပုဒ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားပညတ္ေတာ္မူအပ္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ ကုသုိလ္အစုရွိေသာ, ရာဂစေသာ ကိေလသာလည္း မရွိေသာ ငါကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းမိန္းမကို အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္လမ္းခရီးပိတ္ဆို႔၍ သင္ ရပ္တည္ဘိသနည္း။

၃၇၁။ (ကာမဝိတက္စသည္တို႔၏ အစြမ္းျဖင့္) ေနာက္က်ဳေသာ စိတ္ရွိ၍ ရာဂစေသာ ကိေလသာျမဴရွိသူ (သင္သည္) ေနာက္က်ဳေသာ စိတ္မရွိမူ၍ ရာဂစေသာ ကိေလသာျမဴ ကင္းၿပီးေသာ, ရာဂစေသာကိေလသာ မရွိေသာ, အလံုးစံုေသာ ခႏၶာငါးပါးအေပါင္း၌ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေသာ စိတ္ရွိေသာငါကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းမိန္းမကုိ အဘယ္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ ခရီးပိတ္ဆို႔၍ သင္ ရပ္တည္ဘိသနည္း (ဟုသုဘာေထရီမက ေမး၏)။

၃၇၂။ ႏွမ သင္သည္ အသက္အရြယ္ ငယ္လွပါေသး၏၊ အဆင္းအားျဖင့္လည္း လွပ၏၊ သို႔ျဖစ္လ်က္သင့္အား ရဟန္းအျဖစ္သည္ အဘယ္ျပဳအံ့နည္း၊ ဖန္ရည္ဆုိးသကၤန္းကုိ ခၽြတ္ပါေလာ့၊ လာပါလွည့္၊ လႈိင္စြာပြင့္ေသာ ပန္းပင္ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ငါတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေပ်ာ္ပါးၾကပါကုန္အံ့။

၃၇၃။ သစ္ပင္တို႔သည္ (မိမိတို႔၏) ပန္းဝတ္မႈံစုျဖင့္ တညီတညြတ္ တည္ကုန္လ်က္ ထက္ဝန္းက်င္မွေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔ကိုလည္း လႈိင္ေစကုန္၏၊ ဤလ ဥတုအခ်ိန္အခါသည္ ေရွးဦးစြာေသာ မိုးလ, ေရွးဦးစြာေသာ မုိးဥတုျဖစ္၍ ေအးျမခ်မ္းသာေသာ အေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္သာယာ၏၊ (ႏွမ) လာပါလွည့္၊ လႈိင္စြာပြင့္ေသာ ပန္းပင္ရွိေသာ ဥယ်ာဥ္ အတြင္း၌ ငါတို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးၾကပါကုန္အံ့။

၃၇၄။ အဖ်ားတုိင္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ပြင့္ေသာ ပန္းပြင့္ရွိကုန္ေသာ သစ္ပင္တို႔သည္ ေလတုိက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္ရွားကုန္လ်က္ ထစ္ခ်ဳန္းေႂကြးေၾကာ္သကဲ့သို႔ တည္ကုန္၏၊ သင္ႏွမသည္ တစ္ေယာက္ထီးတည္းသာ ေတာသို႔ သက္ဝင္ခဲ့မူ ထိုေတာ၌ သင္ႏွမ အားအဘယ္မည္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၃၇၅။ ျခေသၤ့သစ္က်ားစေသာ သားရဲအေပါင္းတို႔ မွီဝဲအပ္ေသာ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ေပါက္ဆင္မတို႔ခ်ဳိးဖဲ့အပ္ေသာ သစ္ရြက္သစ္ခက္သံတို႔ျဖင့္ ေခ်ာက္ခ်ားေႏွာက္ယွက္အပ္ သည့္ အရပ္ျဖစ္ေသာ လူသူ့ကင္း၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရွိေသာ ေတာအုပ္ႀကီးသို႔ အေဖာ္မပါ တစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ သြားျခင္းငွါသင္ အလိုရွိဘိ၏။

၃၇၆။ နီဖလံေရႊျဖင့္ ထုလုပ္စီရင္အပ္ေသာ ယမင္း႐ုပ္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ စိတၱလတာ မည္ေသာ နတ္ဥယ်ာဥ္၌ နတ္သမီးကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အလြန္တင့္တယ္လ်က္ သြားလာ လွည့္လည္ဘိ၏။ ႏႈိင္းယွဥ္ရာ မရႏုိင္ေသာ ႏွမ သင္ႏွမသည္ အလြန္ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ေသာ ကာသိတုိင္းျဖစ္သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ အဝတ္တို႔ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္စရာ မရွိေအာင္ တင့္တယ္ဘိ၏။

၃၇၇။ ကႏၷရီမကဲ့သို႔ ညင္ညင္သာသာ ၾကည့္ေသာ ၾကည္လင္စြာေသာ မ်က္လံုးရွိေသာ ႏွမႏွစ္ေယာက္ေသာ ငါတို႔သည္ ေတာ၏ အလယ္၌ အတူတကြ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၾကရပါကုန္မူ ငါသည္ သင့္အလိုသို႔ လိုက္ပါအံ့၊ သင့္ထက္သာလြန္၍ ခ်စ္အပ္ေသာ သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် ငါ့အား မရွိပါ။

၃၇၈။ (သင္သည္) ငါ၏ စကားကို အကယ္၍ လုိက္နာမည္ျဖစ္အံ့၊ ဤကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ တို႔ျဖင့္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိမ္ကို စိုးအုပ္၍ ေနလွည့္ပါေလာ့၊ ျပာသာဒ္ေဆာင္ဝယ္ ေလတိုက္ မခံ စံေနပါေလာ့၊ ကၽြန္မိန္းမတို႔သည္ သင္၏ အမႈႀကီးငယ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ပါေစကုန္။

၃၇၉။ သင္ႏွမသည္ ကာသိတုိင္းျဖစ္ သိမ္ေမြ႕ေသာ အထည္အဝတ္တို႔ကုိ ဝတ္ဆင္ပါေလာ့၊ ပန္းနံ႔သာေပ်ာင္းတို႔ကိုလည္း ပန္ဆင္လိမ္းျခယ္ပါေလာ့၊ ေရႊ ပတၱျမား ပုလဲတို႔ျဖင့္ ျခယ္လွယ္အပ္ေသာ အထူးထူးအျပားျပား မ်ားစြာေသာ တန္ဆာကုိ သင့္အတြက္ ျပဳလုပ္အံ့။

၃၈ဝ။ ႏွမ ေကာင္းစြာ ေဆးေလွ်ာ္သုတ္သင္ၿပီးျဖစ္၍ ျမဴမႈံကင္းစင္ေသာ အထက္၌ ၾကက္ အပ္ေသာ နီေသာ ဗိတာန္ရွိေသာ တင့္တယ္စြာေသာ ရွည္ေသာ အေမႊးရွိေသာ ေကာ္ေဇာနက္ တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဟသၤာေမြးစသည္ျဖင့္ ျပည့္ေသာ လဲသြတ္ေသာ ေမြ႕ယာအခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ခင္းအပ္ေသာ အသစ္စက္စက္ ျဖစ္၍ အဖုိးမ်ားစြာ ထိုက္တန္ေသာ ေဂါသီသ စေသာ စႏၵကူးႏွစ္ျဖင့္ ထံုအပ္သည့္အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ အနံ႔လည္းရွိေသာ အိပ္ရာထက္သို႔ တက္၍ အိပ္စက္ေနထိုင္ပါေလာ့။

၃၈၁။ ရကၡိဳသ္တို႔ ေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ ေရကန္၌ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတို႔ မသံုးေဆာင္ ရေသာ ေရမွစြင့္စြင့္တက္၍ ပြင့္ေသာ ၾကာပန္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ် မသံုးေဆာင္ရဘဲ ပ်က္စီးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္ႏွမငယ္သည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သည္ျဖစ္၍ မိမိ ဥစၥာျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုယ္အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ကုိ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူမွ် မသံုးေဆာင္ရကုန္ဘဲ အုိျခင္းသို႔ ေရာက္ရလတၱံ႕သတည္း (ဟုမိန္းမလိုက္စား လူရမ္းကားက ေျပာဆို၏)။

၃၈၂။ အေမာင္ ဆံစေသာ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ အပုပ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ စင္စစ္ မုခ် ပ်က္တတ္ေသာသေဘာရွိေသာ သုသာန္ေျမကုိ တိုးပြါးေစတတ္ေသာ ဤကိုယ္ေကာင္၌ အဘယ္မည္ေသာ ဝတၳဳကိုအေမာင္သည္ ျမတ္၏ဟု ခ်ီးမြမ္းအပ္သနည္း၊ အၾကင္ကိုယ္အဂၤါကုိ ျမင္၍ ေဖာက္ျပန္ေသာ စိတ္အၾကံရွိလ်က္ သင္ၾကည့္႐ႈဘိ၏၊ ထို (သင္ ႏွစ္သက္ေသာ) ကုိယ္ အဂၤါကုိ ငါ့အား ေျပာစမ္းပါေလာ့ (ဟု သုဘာေထရီဘိကၡဳနီမက ေမး၏)။

၃၈၃။ ႏွမ သမင္မငယ္၏ မ်က္လံုးတို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဝွမ္း၌ (ေနေသာ) ကိႏၷရီမ၏မ်က္လံုးတို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း တင့္တယ္ကုန္ေသာ သင့္မ်က္လံုးတို႔ကုိ ျမင္ရ၍ အတိုင္း ထက္အလြန္ငါ၏ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လိုမႈ တိုးပြါးပါ၏။

၃၈၄။ ႏွမ အညစ္အေၾကး မရွိေသာ ေရႊ႐ုပ္၏ မ်က္ႏွာႏွင့္ တူေသာ သင္ႏွမ၏ မ်က္ႏွာ ျပင္၌ ၾကာနီပြင့္ခ်ပ္ဖ်ားႏွင့္ တူကုန္ေသာ မ်က္ေတာင္ရွိကုန္ေသာ သင့္မ်က္လံုးတို႔ကို ျမင္ရ၍ ငါ့အားအတုိင္းထက္အလြန္ ကာမဂုဏ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လိုမႈ တိုးပြါးလာ၏။

၃၈၅။ ႏွမ သင္သည္ ေဝးေသာ အရပ္သို႔ သြားေသာ္လည္း ရွည္သြယ္ေသာ မ်က္ ေတာင္ရွိကုန္ေသာ အညစ္အေၾကးကင္းသည္ျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ မ်က္လံုးတို႔ကုိ ငါတို႔ေအာက္ေမ့အမွတ္ရၾကပါကုန္၏၊ ကိႏၷရီမကဲ့သို႔ ညင္ညင္သာသာ ၾကည့္ေသာ ၾကည္ လင္ေသာ မ်က္လံုးရွိေသာ ႏွမသင္၏ မ်က္လံုးထက္ သာလြန္၍ ခ်စ္အပ္ေသာ အရာ (ငါ့အား) မရွိေတာ့ပါ (ဟု မိန္းမလုိက္စားလူရမ္းကားက ေျပာ၏)။

၃၈၆။ အေမာင္ အၾကင္ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရႊရင္ေတာ္ႏွစ္ သမီးစစ္ျဖစ္ေသာ ငါ့ကုိေတာင့္တဘိ၏၊ ထိုသင္သည္ ဆူးေျငာင့္ေဘးရန္ရွိေသာ မွားေသာ လမ္းခရီးျဖင့္ သြားျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ လဗိမာန္ကုိ ကစားဖြယ္ရာဟူ၍ ရွာသည္ မည္၏၊ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းကုိ ခုန္ေက်ာ္ျခင္းငွါ အလိုရွိသည္မည္၏။

၃၈၇။ အေမာင္ ယခုအခါ အၾကင္အာ႐ံု၌ ငါ့အား တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ' ျဖစ္၏၊ ငါ၏ သႏၲာန္၌ တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ' ျဖစ္ရာ အာ႐ံုမ်ဳိးသည္ နတ္ႏွင့္တကြေသာေလာက၌ မရွိေတာ့သည္ သာတည္း၊ ထုိတပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ'ကုိ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိသည္ဟူ၍ေသာ္လည္း ငါ မသိေတာ့ ေခ်၊ (မသင့္မတင့္ေသာအားျဖင့္ႏွလံုးသြင္းျခင္းဟူေသာ) အျမစ္အရင္းႏွင့္တကြေသာ တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ'ကို အရိယမဂ္ျဖင့္ ငါသတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးအပ္ေလၿပီ။

၃၈၈။ မီးက်ီးတြင္း၌ ပစ္ခ်အပ္ေသာ ေလာင္စာကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အဆိပ္ေစးကုိမွ် မႂကြင္းရေအာင္မီးက်ီးတြင္း၌ ပစ္ခ်ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျပဳအပ္ၿပီးေသာ အဆိပ္ခြက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္းထိုတပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ'ကုိ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိ၏ဟူ၍ေသာ္လည္း ငါ မသိေတာ့ေခ်၊ (မသင့္မတင့္ေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းျခင္းဟူေသာ) အျမစ္ရင္းႏွင့္တကြေသာ တပ္စြန္းမႈ 'ရာဂ'ကုိအရိယမဂ္ျဖင့္ ငါ သတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးအပ္ေလၿပီ။

၃၈၉။ အၾကင္မိန္းမသည္ (ဤခႏၶာအေပါင္းကုိ) မဆင္ျခင္အပ္ေသးသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုမူလည္း မဆည္းကပ္အပ္ေသးသည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာေလာကုတၱရာတရားကုိ မ်က္ေမွာက္မျပဳရေသးေသာ မိန္းမကုိ (ကာမဂုဏ္ျဖင့္) သင္ ျဖားေယာင္းေလေလာ့၊ ထိုသင္သည္ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို မေဖာက္မျပန္ သိေသာ

ဤသုဘာေထရီဘိကၡဳနီမကို (အေၾကာင္းျပဳ၍) ပင္ပန္းဘိ၏။

၃၉ဝ။ အေမာင္ ဆဲေရးျခင္း ရွိခုိးျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း၌လည္းေကာင္းဆင္ျခင္မႈ 'ပစၥေဝကၡဏာ'ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သတိသည္ ငါ့အား အခါခပ္သိမ္း ထင္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ေတဘူမကသခၤါရကုိ မတင့္တယ္ဟု သိ၍ ဘဝသံုးပါးလံုး၌ပင္လွ်င္ ငါ၏ စိတ္သည္ (တဏွာတည္းဟူေသာလိမ္းက်ံျခင္း စသည္ျဖင့္) မလိမ္းက်ံေတာ့ေပ။

၃၉၁။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္မ ျဖစ္ေသာ ထုိငါသည္ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ မဂ္တည္းဟူေသာအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ယာဥ္ျဖင့္ (နိဗၺာန္ေရႊျပည္သို႔) သြားေလ့ရွိသူ, ကိေလသာတည္းဟူေသာေျငာင့္တံက်င္ကုိ ပယ္ႏုတ္ၿပီးသူ, အာသေဝါကင္းၿပီးသူ ျဖစ္၍ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ သြားလ်က္တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

၃၉၂။ အေမာင္ လက္ေျခမ်က္ႏွာစေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဆန္းၾကယ္စြာ စီရင္ဖန္ဆင္းျပဳလုပ္အပ္ကုန္ေသာ ေကာင္းမြန္တင့္တယ္ေသာ အဆင့္သဏၭာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ႀကိဳးသြယ္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (လက္ ေျခ ေက်ာက္ကုန္း နားရြက္စသည္တို႔ကုိ သြယ္ေစျခင္းငွါ တပ္အပ္ေသာ သစ္သားစို႔တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း (အသြယ္သြယ္) ဖြဲ႕အပ္ေသာ သစ္သားတို႔ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္စြာစီရင္အပ္ေသာ စက္ယႏၲရား ႐ုပ္တို႔ကုိ ယႏၲရားစက္ႀကိဳးစသည္တို႔ျဖင့္ ဆြဲငင္ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ကေခ်သည္တို႔ကို ငါ ျမင္ဖူးကုန္ၿပီ။

၃၉၃။ အေမာင္ ထိုသစ္သားယႏၲရား႐ုပ္၌ ဖဲြ႕ခ်ည္ထားေသာႀကိဳး, လက္ဆစ္ ေျခဆစ္ စသည္တို႔၌ဖဲြ႕ခ်ည္ေသာ ႀကိဳးႏွင့္ ႐ိုက္ႏွက္ထားေသာ သစ္သားစို႔တို႔ကုိ ဖြဲ႕ခ်ည္ထားတိုင္း ေသာ အရပ္မွ့ႏုတ္ပစ္အပ္ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ထုိထိုသို႔ေသာ အရပ္တို႔၌ ပစ္ခ်သျဖင့္ ဖ႐ုိ ဖရဲျဖန္႔က်ဲအပ္ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသစ္သားယႏၲရား႐ုပ္ အစိတ္၌ အထံုးအထံုး အပိုင္းအပိုင္းရွိေသာအားျဖင့္ (ကိုယ္တျခား လက္တျခား တစ္ခုစီတစ္ခုစီ) ျပဳအပ္ေသာ ္လည္းေကာင္း''ဤႀကိဳးကား ယႏၲရား႐ုပ္၊ ဤသစ္သားစို႔ကား ယႏၲရား ႐ုပ္''ဟု မွတ္ထင္၍ မရႏုိင္ရာ။ ထုိအစိတ္အစိတ္ေသာ ႀကိဳးသစ္သားစို႔တို႔တြင္ အဘယ္ အစိတ္အစိတ္၌ သစ္သားစက္ ယႏၲရား႐ုပ္ဟူ၍စိတ္ကို သက္ဝင္ေစႏိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၃၉၄။ အေမာင္ ထုိအပိုင္းအပိုင္း ခြဲျခားၿပီးေသာ သစ္သားစက္ယႏၲရား႐ုပ္အတူပင္လက္ေျခမ်က္ႏွာစေသာ ကိုယ္အဂၤါတို႔သည္ (ပထဝီဓာတ္စေသာ ပရမတၳ) တရားတို႔ႏွင့္ ကင္း ၍မျဖစ္ကုန္၊ ကိုယ္ခႏၶာအတၱေဘာသည္ လက္ေျခမ်က္ႏွာစေသာ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္တို႔ႏွင့္ ကင္း၍ မျဖစ္ဟုငါ၏ ဉာဏ္၌ ထင္လာ၏၊ ယင္းသို႔ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ထိုပထဝီဓာတ္စေသာ အစိတ္အစိတ္ေသာတရားတို႔တြင္ အဘယ္မည္ေသာ တရားအစိတ္၌ မိန္းမေယာက်္ားဟု စိတ္ကုိသက္ဝင္ေစႏိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၃၉၅။ အေမာင္ တိုက္နံရံ၌ ေဆးဒါန္း, ဟသၤျပဒါး, အင္တြဲစသည္ျဖင့္ လိမ္းက်ံပြတ္နယ္ ၍ျပဳလုပ္အပ္ေသာ မိန္းမ႐ုပ္ကို ျမင္ရာ၏၊ ထုိမိန္းမ႐ုပ္၌ လူမိန္းမပင္ ျဖစ္ေလသေလာဟူေသာအမွတ္သည္ အခ်ည္းႏွီး အက်ဳိးမရွိသည္သာတည္း၊ ထုိမိန္းမ႐ုပ္၌ လူမိန္းမဟု ႐ႈျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာအားျဖင့္ ႐ႈျခင္းမည္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ခႏၶာငါးပါးဟူ ေသာ ပရမတၳတရား၏အပံုအစု၌ မိန္းမေယာက်္ားဟု မွတ္ယူ၍ သိျခင္းသည္လည္း ေဖာက္ ျပန္မွားယြင္းေသာ အယူပင္ ျဖစ္၏။

၃၉၆။ ပညာမ်က္စိအျမင္မရွိေသာ အေမာင္လုလင္ မ်က္လွည့္သည္သည္ လူတကာတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္အနီး၌ ျပအပ္ေသာ မ်က္လွည့္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ အိပ္မက္၌ ျမင္မက္ေသာေရႊသစ္ပင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထို႔အတူ သင္သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ အႏွစ္မွ ကင္း ေသာဤခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာကုိ အႏွစ္ရွိသကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ဘိ၏။

'မ်က္လွည့္သည္သည္ လူတို႔ အလယ္၌ျပအပ္ေသာ ေငြ႐ုပ္ ေရႊ႐ုပ္ စသည္တို႔ကဲ့သို႔' ဤခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာသည္ အႏွစ္မရွိအခ်ည္းႏွီးသက္သက္သာ ျဖစ္ဘိသည္တကား။

၃၉၇။ အေမာင္ သစ္ေခါင္း၌ ထားအပ္ကုန္ေသာ ခ်ိပ္လံုးတို႔ကဲ့သို႔ (မ်က္လႊာ) အလယ္၌ တည္ေသာေရပြက္ႏွင့္ တူကုန္ေသာ မ်က္လံုးတို႔သည္ မ်က္ရည္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္၏၊ ဤ မ်က္လံုးအိမ္အဝန္း၌အစြန္းႏွစ္ဖက္တို႔ဝယ္ မ်က္ေခ်းသည္ (ညႇီစို႔စို႔) အဆိပ္နံ႔ကုိ လႈိင္ေစ လ်က္ ျဖစ္၏၊ အထူးထူးအျပားျပားမ်ားကုန္ေသာ စကၡဳပသာဒအဖို႔အစုတို႔သည္ တေပါင္းတည္းကဲ့သို႔ တည္ကုန္၏ (ဟု ေျပာဆို၍) -

၃၉၈။ ထိုခဏ၌ပင္ ႐ႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္ေသာ အျမင္ရွိေသာ သုဘာေထရီဘိကၡဳနီမသည္ (တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံု၌မွ်) ၿငိတြယ္ေသာ စိတ္မရွိမူ၍ 'အေမာင္ သင္အလိုရွိေသာ ဤငါ့ မ်က္လံုးကုိယူေလာ့၊ ယူၿပီး၍ လုိရာအရပ္သို႔ ေဆာင္သြားေလာ့'ဟု ေျပာဆိုကာ မ်က္လံုးကုိ မ်က္ကြင္းမွဆဲြထုတ္ၿပီးလွ်င္ ထုိမိန္းမလိုက္စား လူရမ္းကားအား ေပးေလ၏၊ (ထိုသုဘာ ေထရီဘိကၡဳနီမသည္ထုတ္ေပးအပ္ေသာ မ်က္လံုး၌) ကပ္ၿငိျခင္းသို႔ မေရာက္။

၃၉၉။ ထိုလူရမ္းကားအားလည္း (ေထရီမက မ်က္လံုးကုိ ေဖာက္ထုတ္ေပးလုိက္ေသာ) ထုိခဏ၌ထိုမ်က္လုံး၌ တပ္မက္မႈရာဂသည္ ကင္းေလ၏၊ ထိုမိန္းမလိုက္စား လူရမ္းကား သည္ထုိသုဘာေထရီမကို ကန္ေတာ့လည္း ကန္ေတာ့၏၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ရွိေသာ ေထရီမ အသင့္အားအနာကင္းသျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ ေနာက္ထပ္ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈဒုစ႐ုိက္မ်ဳိးကုိက်င့္ျခင္း မျဖစ္ပါလတၱံ႕။

၄ဝဝ။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံု၌ တပ္မက္ျခင္း ကင္း ၿပီးေသာ အရွင္မ သုဘာကုိ ေႏွာက္ယွက္ ညႇဥ္းဆဲမိေသာေၾကာင့္ ေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေသာ မီးပံုႀကီးကို ဖက္၍ေနရသည္ႏွင့္ တူပါ၏၊ လ်င္ေသာ အဆိပ္ရွိေသာ ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္ကုိ ဖမ္းကိုင္၍ ေနမွားမိသည္ႏွင့္တူပါ၏၊ (အရွင္မအား) စင္စစ္ ခ်မ္းသာျခင္း ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ အကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္ကိုသည္းခံေတာ္မူပါေလာ့ (ဟု ကန္ေတာ့လည္း ကန္ေတာ့၏)။

၄ဝ၁။ ထိုသုဘာမည္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္လည္း ထိုမိန္းမလိုက္စား လူရမ္းကား လက္မွ လြတ္ၿပီးေသာ္ဘုရားျမတ္၏ အထံေတာ္သို႔ သြားေလ၏၊ ဘုန္းသမ႓ာေတာ္တို႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သံုးဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာေယာက်္ားျမတ္တို႔ လကၡဏာေတာ္ႀကီး, ရွစ္ဆယ္ေသာ လကၡဏာေတာ္ငယ္တို႔ကို ဖူးျမင္ရသည္ရွိေသာ္ေရွးမ်က္စိအျမင္ကဲ့သို႔ မ်က္လံုးသည္ အသစ္ တစ္ဖန္ ျဖစ္ျပန္၍ ျပကေတ့ရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဇီဝကသရက္ဥယ်ာဥ္၌ ေနေသာ သုဘာေထရီသည္ ဤဂါထာတို႔ကုိ ရြတ္ ဆို၏။

တႎသနိပါတ္ ၿပီး၏။။

၁၅-စတၱာလီသနိပါတ္

၁-ဣသိဒါသီေထရီဂါထာ

ဥေဇၨနီသူေဌးသမီး ဣသိဒါသီသည္ အမ်ဳိးတူေယာက္်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီးမွ လင္ကမႏွစ္သက္၍ႏွင္ထုတ္ခံရ၏။

ေနာက္ထပ္လင္ႏွစ္ဆက္၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိလည္း ခံရ၏။ ထုိအခါ သံေဝဂရကာအဖထံခြင့္ေတာင္း၍ ဇိနဒတၱာေထရီထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာ ပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၏။ တစ္ေန႔သ၌ ဆြမ္းခံ ၿပီးေနာက္ မဟာဂဂၤါျမစ္ကမ္းသဲပံုအစု၌ထုိင္၍ မိမိ၏အေဆြေဗာဓိေထရီမက ေမးသည္ကုိ ေျဖဆုိ၏။

ထုိအေမးအေျဖမ်ားကုိဆက္စပ္ျပထားေသာ ဂါထာမ်ား။

၄ဝ၂။ အလံုးစံုေသာ ဇမၺဴဒိပ္ေျမအျပင္၏ တန္ဆာသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ယခုအခါ ပါဋလိပုတ္ မည္၍ ေရွးကကုသုမျပည္အမည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ဝယ္ သာကီဝင္မင္းသားျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ အမ်ဳိး၌ အမ်ဳိးေကာင္းသမီး ျဖစ္ကုန္ေသာ သီလစေသာ ေက်းဇူးႏွင့္ျပည့္စံုကုန္ေသာ ရဟန္းမိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိၾကကုန္၏။

၄ဝ၃။ ထုိႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းမိန္းမသည္ ဣသိဒါသီမည္၍ ဒုတိယရဟန္းမိန္းမသည္ ေဗာဓိေထရီမည္၏၊ ထိုရဟန္းမိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ စတုပါရိသုဒၶိႏွင့္လည္းျပည့္စံုကုန္၏၊ေလာကီေလာကုတၱရာစ်ာန္ကုိ ဝင္စားျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ မ်ားေသာ ပရိယတၱိအၾကားအျမင္လည္း ရွိကုန္၏၊ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာတို႔ ကုိ ပယ္ႏုတ္ခါထြက္ၿပီးသူတို႔ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၄ဝ၄။ ထိုရဟန္းမိန္းမ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ပါဋလိပုတ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၍ ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥၿပီးဆံုးလွ်င္ သပိတ္တို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးလတ္ေသာ္ လူသူ ကင္းဆိတ္ရာ ဂဂၤါျမစ္ သဲေသာင္ျပင္၌ (ဝိေဝကခ်မ္းသာျဖင့္) ခ်မ္းသာစြာ ေနကုန္လ်က္ ဤဆုိလတၱံ႕ေသာ ဂါထာတို႔ကုိ ဆိုၾကကုန္၏။

၄ဝ၅။ အရွင္မဣသိဒါသီ သင္သည္ ျမင္ရသူတို႔၏ စိတ္ၾကည္လင္ဖြယ္ကုိ ေဆာင္ႏုိင္သူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ သင္၏အရြယ္သည္လည္း (ပထမအရြယ္၌ တည္သည္ျဖစ္၍) မဆုတ္ယုတ္ေသး၊ အဘယ္သို႔ေသာ အျပစ္ကိုျမင္၍ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္မႈ ရဟန္းျပဳခဲ့သနည္း။

၄ဝ၆။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္ဝယ္ ဤသို႔ ေဗာဓိမည္ေသာ ေထရီမက ေမးအပ္ေသာ ္ တရား ေဟာျခင္း၌လိမၼာေသာ ဣသိဒါသီမည္ေသာ ထိုရဟန္းမိန္းမသည္ အရွင္မေဗာဓိ ငါသည္ အၾကင္အျခင္းအရာျဖင့္ရဟန္းျပဳ၏၊ ထိုအျခင္းအရာကို နားေထာင္ေလာ့ဟု ဤစကားကို ေျပာဆုိ၏။

၄ဝ၇။ အရွင္မေဗာဓိ အကၽြႏု္ပ္၏ အဖသည္ အဝႏၲိတိုင္း ဥေဇၨနီမည္ေသာ ျပည္ျမတ္၌ သီလကုိေစာင့္သံုးေသာ သူေဌးျဖစ္ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုသူေဌး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္သူ ႏွလံုးကို ပြါးေစတတ္သူသနားအပ္သူ တစ္ဦးတည္းေသာ သမီး ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

၄ဝ၈။ ထိုေနာက္ (အရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ) သာေကတၿမိဳ႕မွ ငါ့အား (သားႏွင့္) ထိမ္းျမားလုိေသာျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ေသာ မ်ားေသာ ဥစၥာရတနာရွိေသာ သူေဌးသည္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ၊ ငါ၏ ဖခင္သူေဌးသည္ ငါ့ကို ေခၽြးမျပဳရန္ ထုိသာေကတျပည္သား သူေဌး အား ေဆာင္ႏွင္းလိုက္ပါ၏။

၄ဝ၉။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေယာကၡမမိန္းမသူသို႔လည္းေကာင္း၊ ေယာကၡမေယာက်္ားသူသို႔လည္းေကာင္းညနံနက္တိုင္း ခ်ဥ္းကပ္၍ ဦးျဖင့္ ရွိခိုးျခင္းကုိ ျပဳပါ၏။ ထိုေယာကၡမ ႏွစ္ဦး တို႔၏ ေျခတို႔ကုိ ရွိခိုးပါ၏၊ ေယာကၡမတို႔ ဆံုးမသည့္အတိုင္း လုိက္နာျပဳက်င့္ပါ၏။

၄၁ဝ။ အကၽြႏု္ပ္လင္၏ အစ္မႏွမတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အစ္ကိုညီ၏ အေႁခြအရံတို႔သည္လည္းေကာင္းရွိၾကပါကုန္၏။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ တစ္ေယာက္ေသာ အကၽြမ္းဝင္သူကိုမွ်လည္း ျမင္ရေသာ္ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သည္ျဖစ္၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာကို ေပးခဲ့ပါ၏။

၄၁၁။ ထမင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခဲဖြယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ ေကၽြးပါ၏။

ထိုထမင္းေကၽြးရာ အရပ္၌ စီရင္ထားေသာ ထင္ရွားရွိေသာ ဝတၳဳကိုလည္း ဖံုးလႊမ္းသိုမွီးသင့္သည္ကိုဖံုးလႊမ္းသိုမွီးပါ၏၊ (ဖံုးလႊမ္းသိုမွီးထားေသာ ဝတၳဳမွ) ေပးကမ္း ေဆာင္ႏွင္းသင့္သည္ကိုေပးကမ္းေဆာင္ႏွင္းပါ၏၊ အၾကင္ဝတၳဳသည္ အၾကင္သူအား ေလ်ာက္ ပတ္၏၊ ထိုေလ်ာက္ပတ္ေသာဝတၳဳကို ထိုသူအား ေပးလည္း ေပးပါ၏။

၄၁၂။ အကၽြႏု္ပ္သည္ လုပ္ေကၽြးသင့္ေသာ အခ်ိန္အခါက ို မလြန္ေစသျဖင့္ အိမ္ေထာင္မႈ ကိစၥကိုၿပီးေစၿပီးေနာက္ တံခါးခံု၌ ရပ္လ်က္ လက္ေျခတို႔ကို ေဆးၿပီးေသာ္ အိမ္သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ပါ၏၊ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ လင့္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ပါ၏။

၄၁၃။ အကၽြႏု္ပ္သည္ (ေခါင္းၿဖီးစရာ) ဘီးကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မ်က္စဥ္းက်ည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မွန္ကိုလည္းေကာင္း ကိုင္ယူ၍ 'အလုပ္အေကၽြး ကၽြန္မကဲ့သို႔'ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ လင္ကို တန္ဆာဆင္ေပးပါ၏။

၄၁၄။ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ ထမင္းခ်က္ပါ၏၊ ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ စားအိုးစားခြက္ကို ေဆး ေၾကာသည္ျဖစ္၍ အမိသည္ တစ္ဦးတည္းေသာ သားကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ အကၽြႏု္ပ္သည္ လင္ကိုျပဳစုလုပ္ေကၽြးပါ၏။

၄၁၅။ ဤသို႔ လင္၌ ခစားျခင္းရွိေသာ လင့္အလို အလိုက္ တပ္မက္ေသာ ထိုိထိုျပဳဖြယ္ ကိစၥကိုျပဳတတ္ေသာ မာန္မာနကို ႏွိမ္ခ်ေသာ ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပ်င္းရိျခင္း မရွိေသာ သီလအက်င့္ရွိေသာထိုအကၽြႏု္ပ္ကို လင္ေယာက္်ားသည္ အမ်က္ထြက္ပါ၏။

၄၁၆။ ထိုိုအကၽြႏု္ပ္လင္သည္ အမိကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း ေျပာဆို၏။ အကၽြႏု္ပ္သည္မိခင္ဖခင္တို႔ကို ပန္ၾကား၍ (တစ္စုံတစ္ခုေသာ အရပ္သို႔) သြားပါေတာ့အံ့၊ ဇနီးျဖစ္သူ ဣသိဒါသီႏွင့္တစ္အိမ္တည္း၌ အတူတကြေနရန္ အလိုမရွိေတာ့ပါဟု ေျပာဆို၏။

၄၁၇။ ခ်စ္သား ဤသို႔ မေျပာဆိုလင့္၊ (သင့္ဇနီး) ဣသိဒါသီသည္ ပညာရွိ၏၊ လိမၼာ၏၊ ထႂကြလုံ႔လႏွင့္ျပည့္စံု၍ ပ်င္းရိျခင္းမရွိ၊ ခ်စ္သား သင္ခ်စ္သားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္ ဇနီးဣသိဒါသီကိုမႏွစ္သက္ေလဘိသနည္း။

၄၁၈။ အမိအဖတို႔ ဣသိဒါသီသည္ အနည္းငယ္မွ် ညႇဥ္းဆဲလည္း မညႇဥ္းဆဲပါ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ဣသိဒါသီႏွင့္တကြ မေနလိုေတာ့ပါ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဣသိဒါသီကို မုန္းလွသည္ သာတည္း၊ အကၽြႏု္ပ္အားထိုဣသိဒါသီျဖင့္ အလို မရွိေတာ့ပါ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ သင္ မိခင္ဖခင္ တို႔ကို ပန္ၾကား၍ သြားပါေတာ့အံ့ (ဟု ေျပာပါ၏)။

၄၁၉။ ေယာကၡမတို႔သည္ ထိုအကၽြႏု္ပ္လင္၏ စကားကို ၾကားရကုန္၍ အကၽြႏု္ပ္ကို ေမးၾကပါကုန္၏၊ ဣသိဒါသီ ထိုသင့္လင္အား သင္သည္ အဘယ္သို႔ေသာ ျပစ္မွားမႈကို ျပစ္မွား ျပဳလုပ္မိသနည္း၊ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုပါေလာ့။

၄၂ဝ။ ေယာကၡမမိဘတို႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုအကၽြႏု္ပ္လင္အား အနည္းငယ္မွ် ျပစ္မွားလည္း မျပစ္မွားမိပါ၊ ညႇဥ္းဆဲလည္း မညႇဥ္းဆဲမိပါ၊ မေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုလည္း မဆိုပါ၊ ေယာကၡမမိဘတို႔အကၽြႏု္ပ္လင္သည္ အကၽြႏု္ပ္ကို အေၾကာင္းမရွိဘဲပင္ မုန္းခဲ့ပါ၏၊ ယင္းသို႔ မုန္းျခင္းကို အကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္သို႔ ျပဳျခင္းငွါ တတ္ႏိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၄၂၁။ (ဤသို႔ေျပာဆိုေသာ္) ထိုေယာကၡမတို႔သည္ ႏွလံုးမသာကုန္သည္ ဆင္းရဲျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ သား၏ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လိုကုန္ေသာေၾကာင့္ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ က်က္သေရရွိေသာ ေခၽြးမကို ဆံုး႐ံႈးရကုန္၏တကားဟု ေျပာ ဆိုၿပီးလွ်င္အကၽြႏု္ပ္ကို မိဘအိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ၾကကုန္၏။

၄၂၂။ ထိုသို႔မိဘအိမ္သို႔ ျပန္ပို႔ၿပီးေနာက္ မွ အကၽြႏု္ပ္၏ ဖခင္သည္ ႂကြယ္ဝေသာ ဒုတိယ အမ်ဳိးသားလင္၏ အိမ္သို႔ အကၽြႏု္ပ္ကို ေပးလိုက္ျပန္ပါ၏၊ ပဌမသူေဌးထံမွ အကၽြႏု္ပ္ရေသာ လက္ဖြဲ႕ပစၥည္းေအာက္ထက္ဝက္ယုတ္ေလ်ာ့ေသာ လက္ဖြဲ႕ပစၥည္းျဖင့္ ဒုတိယသူေဌးအား ေဆာင္ႏွင္းထိမ္းျမား ေပးစားလိုက္ျပန္ပါ၏။

၄၂၃။ ထိုဒုတိယလင္၏ အိမ္၌လည္း တစ္လမွ် အကၽြႏု္ပ္ ေနရပါ၏၊ ထို႔ေနာက္ ထိုိုဒုတိယလင္သည္လည္း အိမ္ကၽြန္မကဲ့သို႔ လုပ္ေကၽြးခစား၍ မဖ်က္ဆီးထိုက္ေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအကၽြႏု္ပ္ကို အိမ္မွ ႏွင္ထုတ္ျပန္ပါ၏။

၄၂၄။ ထို႔ေနာက္ (သနားျခင္း၏ တည္ရာ၏ အျဖစ္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏ စိတ္ကို) ယဥ္ေက်းေစတတ္ေသာသူတစ္ပါးတို႔ ေပးကမ္းခ်င္ေလာက္ေအာင္ (ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္) ၿငိမ္ သက္သည္ကို ျပဳ၍ သူတစ္ပါးတို႔ေပးကမ္းေသာ ထမင္းအလို႔ငွါ လွည့္လည္ေသာ သူေတာင္း စားကို ငါ၏ အဖသည္ ေျပာဆိုပါ၏၊ သူေတာင္းစား သင္သည္ ငါ၏ သားမက္ ျဖစ္ပါေလာ့၊ သင္ ဝတ္ထားေသာေလွ်ာ္မွ်င္ပုဆိုးပိုင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထမင္းခြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမအိုး ငယ္ကိုလည္းေကာင္းစြန္႔ပစ္လိုက္ပါေလာ့ (ဟု ေျပာဆိုပါ၏)။

၄၂၅။ ထိုသူေတာင္းစားသည္လည္း တစ္ဆယ့္ငါးရက္မွ် အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေနၿပီး၍ ထို တစ္ဆယ့္ငါးရက္လြန္ေသာအခါ၌ အကၽြႏု္ပ္အဖကို ေျပာဆိုပါ၏၊ ငါ၏ ေလွ်ာ္မွ်င္ပုဆိုးပိုင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ထမင္းေတာင္းေသာ ခြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေျမအိုးငယ္ကိုလည္းေကာင္း ေပးပါေလာ့။ ငါသည္ တစ္ဖန္ထမင္းေတာင္းရန္ လွည့္လည္ရပါဦးအံ့ဟု ေျပာဆိုပါ၏။

၄၂၆။ ထို႔ေနာက္ ငါ၏ အဖသည္လည္းေကာင္း၊ အမိသည္လည္းေကာင္း၊ ေဆြမ်ဳိးအားလံုးအေပါင္းသည္လည္းေကာင္း ေပါင္းစည္းစုေဝး၍ ထိုသူေတာင္းစားကို ေျပာဆိုပါ၏။ ဤျပည့္စံုႂကြယ္ဝေသာ အိမ္၌ သင္၏ အဘယ္မည္ေသာ အမႈကို မၿပီးေစသနည္း၊ လ်င္ျမန္စြာေျပာဆိုပါေလာ့၊ ထိုအမႈကို သင္ ျပဳရလတၱံ႕ (ဟု ေျပာဆို၏)။

၄၂၇။ ဤသို႔ ေျပာဆိုေသာ္ သူေတာင္းစားသည္ ေျဖၾကားေျပာဆိုပါ၏၊ ငါ၏ ကိုယ္သည္ မိမိအလိုအတိုင္း ကိုယ္စိုးကိုယ္ပိုင္ ေနစြမ္းႏိုင္ျခင္း အကယ္၍ ရွိသည္ျဖစ္အံ့၊ ငါ့အား ဣသိဒါသီကို အလိုမရွိပါ၊ ငါသည္ ဣသိဒါသီႏွင့္ တစ္အိမ္တည္း၌ အတူတကြ မေနလိုေတာ့ ပါဟု ေျပာဆို၏။

၄၂၈။ ထိုသူေတာင္းစားသည္ ငါ့အဖက လႊတ္လိုက္သည္ရွိေသာ္ အလိုရွိရာ သြားေလ၏၊ အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း တစ္ေယာက္ထီးတည္းသာလွ်င္ ၾကံစည္မိပါ၏၊ ငါသည္ ငါ့အဖကို ပန္ၾကား၍့ေသျခင္းငွါမူလည္း သြားေတာ့အံ့၊ ရဟန္းမူလည္း ျပဳေတာ့အံ့ (ဟု ၾကံစည္မိပါ၏)။

၄၂၉။ ထိုအခါ ဝိနည္းကို ေဆာင္ေသာ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ သီလႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ အရွင္မဇိနဒတၱာသည္ ဆြမ္းခံလွည့္လည္လ်က္ အကၽြႏု္ပ္၏ အဖအိမ္သို႔ ေရာက္လာ ပါ၏။

၄၃ဝ။ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အဖအိမ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ထိုဇိနဒတၱာေထရီမကို ဖူးျမင္ရ၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ေနရာမွ ထကာ ထိုေထရီမ၏ အလို႔ငွါ ေနရာခင္းခဲ့ပါ၏၊ ထိုင္ေနၿပီးေသာ ေထရီမ၏ ေျခတို႔ကိုလည္း႐ိုေသစြာ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ကို ေပးလွဴခဲ့ပါ၏။

၄၃၁။ ထမင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေဖ်ာ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခဲဖြယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုဆြမ္းေကၽြးရာအရပ္၌ စီရင္ထားေသာ ထင္ရွားရွိေသာ ဝတၳဳျဖင့္လည္းေကာင္း ထိုဇိနဒတၱာ ေထရီမကိုေကာင္းစြာ ေရာင့္ရဲေစၿပီး၍ အရွင္မ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္းျပဳအံ့ေသာငွါ အလိုရွိပါ၏ (ဟု ေျပာဆိုပါ၏)။

၄၃၂။ ထိုအခါ အကၽြႏု္ပ္၏ အဖသည္ အကၽြႏု္ပ္ကို ခ်စ္သမီး ဤအိမ္၌ပင္လွ်င္ သင္သည္ ရဟန္းအက်င့္စေသာ တရားကို က်င့္ဦးေလာ့။ ရဟန္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဏၰားမ်ဳိးတို႔ ကိုလည္းေကာင္းထမင္းအေဖ်ာ္တို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲေစဦးေလာ့ဟု ေျပာဆိုပါ၏။

၄၃၃။ ထိုအခါ အကၽြႏု္ပ္သည္ ငိုေႂကြးလ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ဖခင္ကို ''ဖခင္ အကၽြႏု္ပ္ သည္မေကာင္းမႈကိုသာ ျပဳအပ္ပါ၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကို ပ်က္စီးေစအံ့'' (ဟု ေျပာဆိုပါ၏)။

၄၃၄။ ထိုအခါ အကၽြႏု္ပ္ ဖခင္သည္ ခ်စ္သမီး အၾကင္မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ဟူေသာေလာကုတၱရာ တရားကိုးပါးကို အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ လူ နတ္ ျဗဟၼာတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်က္ေမွာက္ျပဳေတာ္မူ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာ မဂ္ဉာဏ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္တရားသို႔လည္းေကာင္း သင္ေရာက္ပါေစသတည္း၊ နိဗၺာန္ကိုလည္း ရယူပါေစသတည္း (ဟု အကၽြႏု္ပ္ကိုေျပာဆိုပါ၏)။

၄၃၅။ အကၽြႏု္ပ္သည္ အမိအဖတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေပါင္းစည္းစုေဝးေသာ ေဆြမ်ဳိးအားလံုးအေပါင္းကုိလည္းေကာင္း ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ရဟန္းျဖစ္၍ ခုနစ္ရက္မွ်ျဖင့္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရၿပီ။

၄၃၆။ အရွင္မ ေဗာဓိ အကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိ၏ ေရွးခုနစ္ဘဝတို႔ကို သိရွိပါ၏၊ အၾကင္ မေကာင္းမႈကံ၏ဤလင္ မႏွစ္သက္ေသာ အျဖစ္ဟုဆိုအပ္ေသာ အက်ဳိးဝိပါက္သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုမေကာင္းမႈကံကို သင္ေဗာဓိေထရီမအား ေျပာၾကားပါအံ့၊ ထိုေျပာၾကားမည့္ မေကာင္းမႈကံ ကို တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ နားေထာင္ပါေလာ့။

၄၃၇။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွးခုနစ္ဘဝ၌ ဧရကစၧအမည္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ဝယ္ ဥစၥာမ်ားစြာ ႂကြယ္ဝ ေသာေရႊပန္းထိမ္သည္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ ထိုေရႊပန္းထိမ္သည္ျဖစ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္ အရြယ္ မာန္ယစ္ျခင္းျဖင့္ ယစ္သည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးမယားကို မွီဝဲခဲ့ဖူးပါ၏။

၄၃၈။ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုေရႊပန္းထိမ္သည္ဘဝမွ စုေတခဲ့၍ အဝီစိငရဲႀကီး၌ ၾကာျမင့္စြာ ေသာကာလပတ္လံုး ငရဲမီးေလာင္ခဲ့ရ၏၊ ထိုအဝီစိငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး၍လည္း တိရစၧာန္ ေမ်ာက္မဝမ္း၌ပဋိသေႏၶေနရပါ၏။

၄၃၉။ ေမြးဖြား၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ၿပီးေသာ အကၽြႏု္ပ္ကို ေမ်ာက္အေပါင္း၏ အရွင္ျဖစ္ ေသာေမ်ာက္မင္းသည္ ေဝွးေစ့ကို ကိုက္ထုတ္လိုက္ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အၾကင္ အေၾကာင္း ျဖင့္လည္းသူတစ္ပါး မယားကို လြန္က်ဴး၍ က်င့္ခဲ့ဖူးပါ၏၊ ထိုအကၽြႏု္ပ္အား ဤေဝွးေစ့ကို ေမ်ာက္မင္းကိုက္ထုတ္ခံရျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးသည္ ေရွးဘဝ၌ ျပဳအပ္ေသာ ထိုပရဒါရကံ၏ အက်ဳိးပါတည္း။

၄၄ဝ။ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုေမ်ာက္ဘဝမွ စုေတခဲ့၍ သိႏၶဝတိုင္း ေတာအရပ္၌ ကန္းလည္းကန္းေျခလည္းခြင္ေသာ ဆိတ္မ၏ ဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ ေနရပါ၏။

၄၄၁။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေဝွးေစ့ထုတ္ခံရသည္ျဖစ္၍ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေက်ာက္ကုန္း၌တက္စီးကုန္ေသာ သူငယ္တို႔ကို ခ်ီပိုးရြက္ေဆာင္လ်က္ ပိုးေလာက္အတိ တက္ကာ ႏွိပ္စက္ အပ္သည္ျဖစ္၍ မက်န္းမာခဲ့ပါ၊

ဤေဝွးေစ့ထုတ္ေသာ ဆိတ္အျဖစ္၌ ဆင္းရဲခံရျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးသည္ ေရွးဘဝ၌ျပဳအပ္ေသာ ထိုပရဒါရကံ၏ အက်ဳိးပါတည္း။

၄၄၂။ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုဆိတ္ဘဝမွ စုေတခဲ့၍ ႏြားကုန္သည္တစ္ေယာက္၏ ႏြားမဝမ္း၌ ျဖစ္ခဲ့ရပါ၏၊ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ 'ခ်ိတ္ရည္ျဖင့္ ဆိုးသကဲ့သို႔' နီေသာ အေမြးရွိေသာ ႏြားေပါက္ ငယ္ျဖစ္၍ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လသို႔ ေရာက္ေသာအခါ၌ ေဝွးေစ့ ထုတ္ခံရပါေတာ့၏။

၄၄၃။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထြန္တံုးကိုလည္း ေဆာင္ရ၍ လွည္းကိုလည္း ႐ုန္းရပါ၏၊ ႐ုန္းၿပီး ေနာက္အကန္းျဖစ္ကာ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ မက်န္းမာခဲ့ပါ၊ ဤေဝွးေစ့ထုတ္ေသာ ႏြားအျဖစ္၌ဆင္းရဲခံရျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးသည္ ေရွးဘဝ၌ ျပဳအပ္ေသာ ထိုပရဒါရကံ၏ အက်ဳိးပင္တည္း။

၄၄၄။ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ ႏြားဘဝမွ စုေတခဲ့၍ ၿမိဳ႕လမ္းခရီး၌ အိမ္ေပါက္ကၽြန္မ၏ ဝမ္း၌ ျဖစ္ရပါ၏၊ မိန္းမ မဟုတ္၊ ေယာက္်ား မဟုတ္၊ နပံုး ျဖစ္ရပါ၏၊ ဤသို႔ နပံုးျဖစ္ရျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးသည္ေရွးဘဝ၌ ထိုပရဒါရကံ၏ အက်ဳိးပင္တည္း။

၄၄၅။ (နပံုးျဖစ္၍) အႏွစ္သံုးဆယ္ရွိေသာ အခါ ေသခဲ့ရပါ၏၊ (ေသၿပီးေနာက္ ) ဆင္းရဲစြာ ေသာစည္းစိမ္ဥစၥာ နည္းပါးေသာ ေႂကြးၿမီရွင္ေယာက္်ားတို႔၏ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း မ်ားေသာ လွည္းသမားအမ်ဳိးအိမ္၌ သူငယ္မကေလး ျဖစ္ရပါ၏။

၄၄၆။ လွည္းကုန္သည္ သူႂကြယ္တစ္ဦးသည္ တိုးပြါးမ်ားျပားေသာေႂကြးၿမီ၏ အတိုးပြါးျခင္းအားျဖင့္အကၽြႏု္ပ္ေမြးဖြားရာ အိမ္မွ လုယက္၍ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းစဥ္ ထိုအကၽြႏု္ပ္ကို ဆြဲခ် ယူေဆာင္သြားပါ၏။

၄၄၇။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ (အရြယ္ေရာက္) ေသာ အခါ၌ ဂိရိဒါသမည္ ေသာထိုလွည္းကုန္သည္၏ သားသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာ သတို႔သမီးငယ္ျဖစ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္ကို ျမင္၍အိမ္သူမယား အျဖစ္ျဖင့္ သိမ္းပိုက္ပါ၏။

၄၄၈။ (အကၽြႏု္ပ္၏ လင္ျဖစ္ေသာ) ထိုဂိရိဒါသအားလည္း အကၽြႏု္ပ္မွ တစ္ပါး သီလႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေႁခြအရံႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ လင္ကို ခ်စ္ခင္သူ မယားႀကီးသည္ရွိပါေသး၏၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုလင္အား ထိုမယားကို မုန္းေအာင္ ျပဳခဲ့ မိပါ၏။

၄၄၉။ အိမ္ကၽြန္မကဲ့သို႔ လင္ကို လုပ္ေကၽြးသူ အကၽြႏု္ပ္ကို လင္သံုးေယာက္တို႔သည္ စြန္႔ ပစ္၍သြားကုန္၏၊ ဤသို႔ လင္တို႔ စြန္႔ပစ္ထြက္သြားျခင္းသည္ ထိုအကၽြႏု္ပ္၏ သူတစ္ပါး မယားကိုလြန္က်ဴးေသာ မေကာင္းမႈ, လင္မုန္းေအာင္ ျပဳေသာ မေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ ပါတည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ အရဟတၱမဂ္ကို ရသျဖင့္ ဤသို႔ အစဥ္လိုက္ေနေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာမေကာင္းမႈကံ၏ အဆံုးကို ျပဳအပ္ၿပီးပါၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဣသိဒါသီေထရီသည္ ဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

စတၱာလီသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၆-မဟာနိပါတ္

၁-သုေမဓာေထရီဂါထာ

မႏၲာဝတီၿမိဳ႕ ဘုရင့္သမီး သုေမဓာသည္ ငယ္စဥ္ကစ၍ ဘိကၡဳနီတို႔ထံတြင္ တရားနာရ၍ သံေဝဂရၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ေတာင္းရာ မိဖတို႔က ခြင့္မျပဳသျဖင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ သန္လွ်က္ျဖင့္ ဆံပင္ကုိရိတ္ျဖတ္ကာ ခင္ပြန္းေလာင္း မင္းသားအား ကာမဂုဏ္၏အျပစ္တို႔ကုိ ေဟာၾကားၿပီး ပဋိကူလကမၼ႒ာန္းကုိပြါး၍ ပဌမစ်ာန္ကုိ ရရွိ၏။ ေနာက္မွ ဘိကၡဳနီမေက်ာင္း၌ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ ပဋိသမ႓ိဒါ ေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထုိအခါ မိမိပဋိပတ္ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ယခင္ျဖစ္စဥ္ကုိ ျပန္လည္ေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၄၅ဝ။ ငါသည္ မႏၲာဝတီၿမိဳ႕ဝယ္ ေကာၪၥမည္ေသာ ဘုရင္၏ မိဖုရားႀကီး၏ သမီးေတာ္ သုေမဓာမင္းသမီးျဖစ္ခဲ့၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို လိုက္နာျပဳက်င့္ကုန္ေသာ အရိယာပုဂၢဳိလ္တို႔ တရားေဟာသျဖင့္ သာသနာေတာ္၌ ၾကည္ညဳိသူ ျဖစ္ပါ၏။

၄၅၁။ ထုိသမီးေတာ္ သုေမဓာသည္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ တရား စကားကုိ ေျပာဆိုတတ္၏၊ မ်ားေသာ ပရိယတ္ အၾကားအျမင္ရွိ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ၌ ဆံုးမအပ္ၿပီးျဖစ္၍ ေစာင့္စည္းေသာ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ရွိ၏၊ ထိုသမီးေတာ္ သုေမဓာသည္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ခစား၍ ခမည္းေတာ္မယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္၏ စကားကုိ နားေထာင္ၾကပါကုန္ေလာ့ဟု ေျပာဆုိ၏။

၄၅၂။ ခမည္းေတာ္မယ္ေတာ္တို႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါ၏၊ ဘံုသံုး ပါး၌အက်ဳံးဝင္ေသာ အလံုးစံုေသာ ေတဘူမကသခၤါရမည္သည္ကား နတ္ျပည္၌ အက်ဳံးဝင္ သည္ ျဖစ္ေစကာမူအျမဲ မတည္ႏုိင္ပါ၊ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ကား အဘယ္ဆုိဖြယ္ရာ ရွိပါကုန္အံ့နည္း၊ အႏွစ္မရွိသည္သာ ျဖစ္၍ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း၊ 'လွံ သြားထက္၌ ပ်ားရည္စက္ကဲ့သို႔' တပ္မက္သာယာဖြယ္ မရွိကုန္၊ ပစၥဳပၸန္တမလြန္၌ မ်ားစြာ ပင္ပန္းျခင္း ရွိပါကုန္၏။

၄၅၃။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အလုိမရွိအပ္ ခါးစပ္ကုန္၏၊ ေဘးဘ်မ္းႏွင့္တကြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လ်င္ေသာအဆိပ္ရွိေသာ ေႁမြေဟာက္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ယင္းကာမဂုဏ္တို႔၌ လူမိုက္တို႔သည္ အလြန္ေတြေဝမိန္းေမာကုန္၏၊ ထုိလူမုိက္တို႔သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ငရဲ၌ မိမိတို႔ မေကာင္းမႈကံက ပစ္ခ်အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲေသာ ကုိယ္စိတ္ရွိကုန္လ်က္ အႏွိပ္စက္ခံၾကရကုန္၏။

၄၅၄။ ကိုယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း မေစာင့္ စည္းကုန္ေသာ လူမုိက္တို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း မေကာင္းမႈ တိုးပြါးကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ အပါယ္ေလးဘံု၌ က်ေရာက္ကုန္လ်က္ စိုးရိမ္ၾကရကုန္၏။

၄၅၅။ ပညာ မရွိကုန္၍ မိမိအစီးအပြါးကုိ ေဆာင္တတ္ေသာ စိတ္ေစတနာ မရွိကုန္ေသာ၊ ဒုကၡသမုဒယအမည္ရေသာ၊ တပ္မက္ေမာမႈ 'တဏွာ'လွ်င္ အၾကာင္းရင္းရွိေသာ သံသရာဝဋ္ ဆင္းရဲ၌ နစ္မြန္းရကုန္ေသာ ထိုလူမုိက္တို႔သည္ သစၥာေလးပါးတရားကို ေဟာေတာ္မူအပ္ သည္ရွိေသာ္ အနက္ကိုမသိကုန္သည္ျဖစ္၍ အရိယသစၥာတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ မသိႏိုင္ၾကကုန္။

၄၅၆။ မယ္ေတာ္ အၾကင္လူမိုက္တို႔သည္ ဘံုသံုးပါး၌ တည္ေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲကုိ အလြန္ႏွစ္ သက္ကုန္၏၊ နတ္ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ျခင္းကို ေတာင့္တၾကကုန္၏၊ ထိုလူမုိက္တို႔သည္ ဘုရားျမတ္တို႔ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးတို႔ကို မသိႏိုင္ၾကကုန္၊ ထိုသစၥာေလးပါးကို မသိ ေသာလူမိုက္တို႔သည္သာလွ်င္ ဤေလာက၌ မ်ားျပားကုန္၏။

၄၅၇။ အလံုးစံုေသာ ဘံုဘဝသည္ မျမဲသည္ရွိေသာ္ နတ္ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ျခင္းသည္လည္းမျမဲသည္သာတည္း၊ (ဤသို႔ မျမဲေသာ္လည္း) လူမိုက္တို႔သည္ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္လတၱံ႕ သည္မွမထိတ္လန္႔ကုန္သည္သာတည္း။

၄၅၈။ (ငရဲ, တိရစၧာန္, ၿပိတၱာ, အသုရကာယ္ဟူေသာ) အပါယ္ေလးဘံုတို႔သည္ ခ်မ္းသာ အစုမွ ဖ႐ိုဖရဲပ်က္စီးက်ရာ ဂတိတို႔ေပတည္း၊ လူ႕ဘံု, နတ္ဘံုဟူေသာ ဂတိႏွစ္ပါးတို႔ ကိုလည္း (ေကာင္းမႈကံ၏ျပဳႏိုင္ခဲသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္) ၿငိဳျငင္ပင္ပန္းသျဖင့္ ရအပ္ကုန္၏၊ ခ်မ္းသာမွ ကင္းေသာအပါယ္ေလးဘံုတို႔၌ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔အား ရွင္ရဟန္းအျဖစ္သည့္မရွိႏိုင္သည္သာတည္း။

၄၅၉။ ခမည္းေတာ္မယ္ေတာ္ ႏွစ္ပါးတို႔ သင္တို႔သည္ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္ မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ အကၽြႏု္ပ္ကို ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္ပါးေသာ အမႈတို႔၌ အားထုတ္ျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈကို ပယ္အံ့ေသာငွါဘာဝနာကို အားထုတ္ပါေတာ့အံ့။

၄၆ဝ။ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆင္းရဲေစတတ္ေသာ အႏွစ္သာရ မရွိေသာ ဘံုသံုးပါး၌ျဖစ္ေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲကို အလြန္ႏွစ္သက္သျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ ဘံုသံုးပါး၌ ျဖစ္ေသာ တဏွာ၏ ခ်ဳပ္ျခင္းအက်ဳိးငွါ (အသင္မိဖႏွစ္ပါးတို႔သည္) အခြင့္ျပဳၾကပါကုန္ေလာ့၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ရဟန္း ျပဳပါေတာ့အံ့။

၄၆၁။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားရွင္တို႔ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းကို ရအပ္ပါၿပီ၊ ငရဲ၌ ျဖစ္ျခင္း စေသာ ရွစ္ပါးေသာ အကၡဏကို ၾကဥ္အပ္ပါၿပီ၊ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမခဏကို ရအပ္ပါၿပီ။ စတုပါရိသုဒၶိသီလတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သာသနာေတာ္တည္းဟူေသာ အက်င့္ျမတ္ကို လည္းေကာင္း အသက္ထက္ဆံုး မဖ်က္ဆီးပါအံ့။

၄၆၂။ အကၽြႏု္ပ္သည္ လူအျဖစ္၌ တည္ေနရသမွ် ကာလပတ္လံုး အစာအာဟာရကို မသံုးေဆာင္ေတာ့အံ့၊ အစာမစားဘဲ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔သာ လိုက္ပါေတာ့အံ့၊ ဤသို႔ သုေမဓာသတို႔ သမီးသည္ ခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔ကို ေျပာဆို၏။

၄၆၃။ ထိုသုေမဓာမင္းသမီး၏ မယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ငိုေႂကြး၏၊ ခမည္းေတာ္သည္လည္း မ်က္ရည္တို႔ျဖင့္ အခ်င္းခပ္သိမ္း စိုစြတ္ေသာ မ်က္ႏွာရွိ သည္ျဖစ္၍ ငိုေႂကြး၏၊ ထိုမယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္ ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ျပာသာဒ္ၾကမ္းျပင္၌ လဲက် ေသာ သုေမဓာမင္းသမီးအား လူဝတ္ေၾကာင္ဘဝ၌ စည္းစိမ္ခံစားမႈကို သိမွတ္ေစျခင္းငွါ အားထုတ္ၾကကုန္၏။

၄၆၄။ ခ်စ္သမီး သုေမဓာ ထပါေလာ့၊ (ရဟန္း မျပဳရဟု) စိုးရိမ္သျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိအံ့နည္း၊ သင္ခ်စ္သမီးသည္ ဝါရဏဝတိမည္ေသာ ၿမိဳ႕၌ ေပးအပ္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ အနီကရတၱမည္ေသာ မင္းသည္အဆင္းလွ၏၊ ထိုအနီကရတၱမင္းအား သင္ခ်စ္သမီးကို ေပးအပ္ေၾကာင္း လမ္းၿပီး ျဖစ္ပါ၏။

၄၆၅။ သင္ခ်စ္သမီးသည္ အနီကရတၱမည္ေသာ မင္း၏ မိဖုရားႀကီး ျဖစ္လတၱံ႕၊ ခ်စ္သမီး သုေမဓာပါတိေမာကၡသံဝရစေသာ သီလေလးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္ျမတ္ 'ျဗဟၼ စရိယ'ဟူေသာ သာသနာေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းအျဖစ္သည္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ က်င့္ၾကံႏိုင္ခဲ၏။

၄၆၆။ အနီကရတၱမင္း၏ တိုင္းျပည္၌ သင္ခ်စ္သမီး၏ အာဏာႏွံ႔ျခင္း၊ ဤငါတို႔၏ နန္းေတာ္, လင္ျဖစ္ေသာ အနီကရတၱမင္း၏ နန္းေတာ္၌ ျဖစ္ေသာ ဥစၥာ၊ အစိုးရျခင္း၊ အလြန္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ စည္းစိမ္ ဤဆိုခဲ့ၿပီး အလံုးစံုသည္ (သင္ခ်စ္သမီး၏ လက္သို႔ ေရာက္လာ၏)။ သင္ခ်စ္သမီးသည္အရြယ္လည္း ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိလွေသး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္တို႔ကို ခံစားပါဦးေလာ့၊ ခ်စ္သမီးသုေမဓာ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အား ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းသည္လည္း ျဖစ္ပါေစေလာ့ (ဟုခမည္းေတာ္ မယ္ေတာ္တို႔က ေျပာ၏)။

၄၆၇။ ထိုအခါ ထိုမယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္တို႔ကို သုေမဓာ မင္းသမီးသည္ ေျပာဆို၏၊ အကၽြႏု္ပ္အားဤသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ အနီကရတၱမင္း၏ တိုင္းျပည္၌ အာဏာႏွံ႔ျခင္းစ သည္ကို မျဖစ္ပါေစကုန္လင့္၊ ဘံုသံုးပါး၌ ျဖစ္ေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲသည္ အႏွစ္မရွိပါ၊ အကၽြႏု္ပ္ အား ရဟန္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မခၽြတ္ျဖစ္ပါလတၱံ႕။ ထို အနီကရတၱမင္းႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းမျဖစ္လတၱံ႕သည္သာတည္း။

၄၆၈။ 'ပိုးေလာက္ကဲ့သို႔' အနံ႔ထြက္ေသာ၊ (ရာဂမကင္းေသးေသာ) သူတို႔အား ေၾကာက္ျခင္းကိုေဆာင္တတ္ေသာ၊ 'ေႁမြေကာင္ပုပ္ ေခြးေကာင္ပုပ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္သည့္ သားေရ အိပ္ကဲ့သို႔'့ အထူးထူးအျပားျပားေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္သည္ျဖစ္၍ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ အခါခပ္သိမ္းယိုစီးေသာ ဤအကၽြႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေကာင္ပုပ္ကို မစင္ၾကယ္ေသာ ကိုယ္ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းေပအံ့။

၄၆၉။ အလြန္စက္ဆုပ္ဖြယ္ရွိေသာ၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အသားအေသြးတို႔ျဖင့္ လိမ္းက်ံအပ္ ေသာ၊ မ်ားစြာေသာ ပိုးမ်ဳိးရွစ္ဆယ္တို႔၏ တည္ရာ အိမ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ၊ က်ီးလင္းတစ သည္တို႔၏ အစာလည္းျဖစ္ေသာ ထိုအေကာင္ပုပ္ကို သိသည္ျဖစ္၍ တည္ေသာ အကၽြႏု္ပ္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္အိမ္ရာေထာင္ျခင္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ေပးေလဘိသနည္း။

၄၇ဝ။ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ မၾကာျမင့္မီ ေသသည္ျဖစ္၍ ဝိညာဥ္ကင္းသည္ရွိေသာ္ ဤ ခႏၶာကိုယ္ကို အေဆြအမ်ဳိးတို႔ စက္ဆုပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အက်ဳိးမရွိေသာ ထင္းတံုးကို စြန္႔ပစ္ သကဲ့သို႔ သုသာန္သို႔ ထုတ္ေဆာင္ စြန္႔ပစ္အပ္ပါ၏။

၄၇၁။ မိမိ၏ အမိအဖတို႔ေသာ္မွလည္း အျခားတစ္ပါးေသာ ေခြးေျမေခြး စသည္တို႔၏ အစာျဖစ္ေသာ ထိုအေကာင္ပုပ္ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး၍ ဤမွ်ျဖင့္ပင္ စက္ဆုပ္ၾကကုန္လ်က္ (ဦးေခါင္းႏွင့္တကြ ငုပ္၍) ေရခ်ဳိးၾကကုန္ဘိေသး၏၊ မိမိႏွင့္ ဆက္ဆံကာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ မိဘမွအျခား တစ္ပါးေသာ လူအေပါင္းသည္ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိေတာ့အံ့နည္း။

၄၇၂။ လူမိုက္တို႔သည္ အႏွစ္သာရ မရွိေသာ၊ အ႐ိုးစု, အေၾကာစုမွ်သာ ျဖစ္ေသာ၊ တံေတြး, မ်က္ရည္, က်င္ႀကီး, က်င္ငယ္တို႔ျဖင့္ ယိုစီးကာ ျပည့္ေနေသာ၊ အပုပ္အစုျဖစ္ေသာ ဤခႏၶာကိုယ္ အေကာင္ပုပ္၌တဏွာ၏ အစြမ္းျဖင့္ လႊမ္းမိုးဖိစီး၍ တည္ကုန္၏။

၄၇၃။ အၾကင္သူသည္ ထိုခႏၶာကိုယ္ကို ဉာဏ္ျဖင့္ ခြဲျခမ္းေဝဖန္ျခင္းကို ျပဳ၍ ထိုခႏၶာကိုယ္၏ အတြင္းအဂၤါကို အပ၌ အကယ္၍ ျပဳခဲ့မူ ထိုခႏၶာကိုယ္ေကာင္၏ ပုပ္သိုးေသာ အနံ႔ကိုလည္း မခံႏိုင္သည္ျဖစ္၍ မိမိ၏ အမိပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း စက္ဆုပ္ေလရာ၏။

၄၇၄။ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ႐ုပ္နာမ္တရားအေပါင္းသည္ ကံ, စိတ္, ဥတု, အာဟာရတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ ကပ္၍ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သခၤတတရားတည္း၊ ထိုသခၤတဟုဆိုအပ္ေသာ ဘဝ၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲသည္ ပဋိသေႏၶေနျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏၊ ဤသို႔အသင့္အားျဖင့္ ၾကံဆင္ျခင္ေလ့ရွိေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းကို အဘယ့္ေၾကာင့္အလိုရွိပါအံ့နည္း။

၄၇၅။ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း (ထိုခဏ၌ ေသြးအပ္ေသာ အျဖစ္ျဖင့္) အသစ္အသစ္ ျဖစ္ကုန္ လ်က္သံုးရာေသာ လွံတို႔သည္ အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္၌ က်ကုန္ရာ၏၊ ဤသို႔က်ျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ကုန္ျခင္းသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့ပါမူ အႏွစ္တစ္ရာပတ္လံုး လည္း က်ေသာ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာလွံထိုးခံရျခင္းသည္ ျမတ္ပါေသး၏။

၄၇၆။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဤသို႔ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ အစမထင္ေသာ သံသရာ အတိုင္း မသိေသာဝဋ္ဆင္းရဲကို ျပတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို သိသည္ရွိ ေသာ္ ထိုလွံထိုးမိျခင္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ကုန္ျခင္းသည္ အကယ္၍ ျဖစ္ခဲ့ပါမူ လွံထိုးမိေသာ ဆင္းရဲကို ခံရာ၏၊ အဖန္တလဲလဲပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈစေသာ ဆင္းရဲတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ အပ္ေသာ ထိုလူမိုက္တို႔အားသာလွ်င္ သံသရာသည္ ရွည္လ်ား၏။

၄၇၇။ မႏိႈင္းယွဥ္အပ္ကုန္ေသာ ကိုယ္စိတ္ကို ညႇဥ္းဆဲတတ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔သည္ နတ္ျပည္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ လူ႕ျပည္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌လည္းေကာင္း၊ ကာလကၪၥိကစေသာ ၿပိတၱာ အသုရကာယ္ဘံု၌လည္းေကာင္း၊ နိဇၩာမတဏွိကစေသာ ၿပိတၱာဘံုတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ငရဲဘံုတို႔၌လည္းေကာင္း ထင္ကုန္၏။

၄၇၈။ ပ်က္စီးက်ေရာက္ရာ အပါယ္သို႔ လားသည္ျဖစ္၍ ထိုးျခင္း ခုတ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ သတၱဝါအား အပါယ္ဘံုတို႔၌ မ်ားစြာကုန္ေသာ သတ္ျခင္း ညႇဥ္း ဆဲျခင္းတို႔သည္ ထင္ကုန္၏၊ နတ္ျပည္တို႔၌လည္း (ရာဂပူပန္မႈ စသည္ျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍) ကိုးကြယ္ရာ မရွိ၊ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာထက္ လြန္ျမတ္ေသာ တစ္ပါးေသာ ခ်မ္းသာသည္ မရွိ။

၄၇၉။ အၾကင္သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ လုံ႔လႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ပဋိသေႏၶေနမႈ (အိုမႈ) ေသမႈကို ပယ္အံ့ေသာငွါ အျခား တစ္ပါး ေသာကိစၥတို႔၌ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ ျဖစ္ကုန္လ်က္ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမႈ၌သာ လုံ႔လျပဳကုန္၏၊ ထိုသူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ၾကကုန္၏။

၄၈ဝ။ မယ္ေတာ္ ခမည္းေတာ္တို႔ အကၽြႏု္ပ္သည္ ယေန႔ပင္လွ်င္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳ ပါေတာ့အံ့၊ အႏွစ္မရွိကုန္ေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္တို႔ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိပါအံ့နည္း၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ေခြးအန္ဖတ္ကဲ့သို႔ တပ္မက္မႈ ကင္းပါကုန္ၿပီ၊ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ပါကုန္ၿပီ။

၄၈၁။ ထိုသုေမဓာမင္းသမီးကလည္း မယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္တို႔ကို ဤသို႔အိမ္ရာေထာင္မႈ၌ အလိုမရွိ ရဟန္းအျဖစ္ကိုသာ အလိုရွိေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ေျပာဆို၏၊ အနီကရတၱမည္ေသာ အၾကင္မင္းအား ထိုသမီးေတာ္ကို ေပးအပ္ၿပီ၊ ထိုအနီကရတၱမင္းကလည္း ထိမ္းျမားအံ့ေသာ ကာလ နီးလတ္ေသာ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္လာ၏။

၄၈၂။ ထိုအခါ သုေမဓာ မင္းသမီးသည္ ပတၱျမားညိဳ ပိတုန္းေတာင္အတူ မည္းနက္၍ တစ္ခဲနက္ စုပံုေသာ လဲဝါဂြမ္း အေတြ႕ကဲ့သို႔ ႏူးညံ့ကုန္ေသာ မိမိဆံပင္တို႔ကို သန္လ်က္ျဖင့္ ျဖတ္လ်က္ ေနရာျပာသာဒ္ (က်က္သေရတိုက္ခန္း) ကို ပိတ္ၿပီးလွ်င္ ပဌမစ်ာန္ကို ဝင္စားေန၏။

၄၈၃။ ထိုသုေမဓာ မင္းသမီးကလည္း ထိုျပာသာဒ္၌ စ်ာန္ဝင္စား၏၊ အနီကရတၱမင္း ကလည္း မႏၲာဝတီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာ၏၊ သုေမဓာမင္းသမီးသည္ ျပာသာဒ္၌သာ အနိစၥာ ႏုပႆနာကို ေကာင္းစြာပြါးမ်ားေန၏။

၄၈၄။ ထိုသုေမဓာမင္းသမီးကလည္း ကမၼ႒ာန္းကို ႏွလံုးသြင္း၏၊ အနီကရတၱမင္းကလည္း ပတၱျမားျဖင့္ ဆန္းၾကယ္ကုန္ေသာ ေရႊပန္းအဆင္တန္ဆာတို႔ျဖင့္ ဆင္အပ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အေဆာတလ်င္ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ၿပီးလွ်င္ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ သုေမဓာမင္းသမီးကို ေတာင္းပန္၏။

၄၈၅။ ငါ၏ တိုင္းျပည္၌ အစိုးရျခင္း အလြန္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ စည္းစိမ္ ဤအလံုးစံုသည္ သင့္လက္သို႔ေရာက္လာ၏၊ သင္မင္းသမီးသည္ ငယ္ရြယ္ပ်ဳိႏုလွပါေသး၏၊ ကာမဂုဏ္စည္း စိမ္တို႔ကို ခံစားပါဦးေလာ့၊ေလာက၌ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာတို႔သည္ ရခဲပါကုန္၏။

၄၈၆။ သင္မင္းသမီးအား သံုးယူဇနာရွိေသာ ငါ၏ တိုင္းျပည္ကို စြန္႔အပ္ပါ၏၊ ကာမဂုဏ္ စည္းစိမ္တို႔ကို ခံစားပါဦးေလာ့၊ မ်ားစြာေသာ အလွဴဒါနတို႔ကို ေပးလွဴပါဦးေလာ့၊ စိတ္မခ်မ္း မသာ မျဖစ္ပါလင့္၊ သင္၏ မယ္ေတာ္ခမည္းေတာ္တို႔သည္ စိတ္မခ်မ္းမသာျခင္းသို႔ ေရာက္ ၾကရကုန္၏ (ဟု ေတာင္းပန္၏)။

၄၈၇။ ထိုအနီကရတၱမင္းအား သုေမဓာမင္းသမီးသည္ ထိုစကားကို ေျပာဆို၏၊ အနီကရတၱမင္း အကၽြႏု္ပ္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ အလိုမရွိပါ၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ကင္းပါ၏၊ အသင္ အနီကရတၱမင္းသည္ ကာမဂုဏ္တို႔ကို မႏွစ္သက္ပါလင့္၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ၾကည့္႐ႈပါေလာ့။

၄၈၈။ ေလးကၽြန္းလံုးကို အစိုးရေသာ ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္ခံစားေသာ သူတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ မႏၶာတ္စၾကဝေတးမင္းေသာ္မွလည္း ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ေသလြန္ ရပါေသး၏၊ ထိုမႏၶာတ္စၾကဝေတးမင္းအား ကာမဂုဏ္၌ အလိုအာသာသည္ ျပည့္လည္း မျပည့္ေသး၊ (အလိုမျပည့္မီေသရပါ၏)။

၄၈၉။ ရတနာခုနစ္ပါး မိုးႀကီးသည္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတို႔ကို ႏွံ႔ေစ၍ ထက္ဝန္းက်င္မွ ရြာရာ၏၊ ဤသို႔ရြာေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း မရွိ၊ လူမိုက္တို႔သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သည္ျဖစ္၍သာလွ်င္ ေသၾကရကုန္၏။

၄၉ဝ။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ဆင္းရဲ၏ တည္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သန္လ်က္သြားႏွင့္ တူကုန္၏၊ ေဘးႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေႁမြဦးေခါင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ ျမက္မီးရွဴးႏွင့္ တူသည္ျဖစ္၍ေလာင္ၿမိဳက္တတ္ကုန္၏၊ သာယာဖြယ္မရွိေသာေၾကာင့္ အ႐ုိးဆက္အ႐ိုးစုႏွင့္ တူကုန္၏။

၄၉၁။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ အျမဲ မရွိကုန္၊ မတည္တံ့ႏုိင္ကုန္၊ မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိကုန္၏၊ လတ္တေလာ ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေသာ သံေတြခဲကဲ့သို႔ ပူေလာင္၏၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္၏၊ ဆင္းရဲျခင္းတည္းဟူေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏။

၄၉၂။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ (အဂၤါႀကီးငယ္တို႔ သံုးေဆာင္ရာျဖစ္ေသာ အနက္ေၾကာင့္) သစ္သီးႏွင့္တူကုန္၏၊ (အမ်ားတို႔၏ ဆက္ဆံရာျဖစ္ေသာ အနက္ေၾကာင့္) သားတစ္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ အိပ္မက္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ မ်က္လွည့္ႏွင့္ တူကုန္၏၊ အခိုက္အတန္႔ တစ္ခဏမွ် ငွား၍ သံုးေဆာင္အပ္ေသာ ဥစၥာႏွင့္ တူကုန္၏။

၄၉၃။ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ (စူးဝင္တတ္ေသာ အနက္ေၾကာင့္) လွံသြားႏွင့္ တူကုန္၏၊ အနာေရာဂါႏွင့္တူကုန္၏၊ အိုင္းအမာႏွင့္ တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲမည္ကုန္၏၊ ေသမင္းႏွင့္ တူကုန္၏၊ မီးက်ီးတြင္းႏွင့္တူကုန္၏၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ကုန္၏၊ ေဘးဘ်မ္း မည္ကုန္၏၊ လူသတ္သမားႏွင့္ တူကုန္၏။

၄၉၄။ ဤသို႔ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မ်ားေသာ ဆင္းရဲျခင္းရွိကုန္၏၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ကိုရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကုိ ျပဳတတ္ကုန္၏ဟူ၍ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ သင္တို႔ သြားၾကကုန္ေလာ့၊ အကၽြႏု္ပ္အား ဘံုသံုးပါး၌ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္အကၽြမ္းဝင္ေသာသူ မရွိပါ။

၄၉၅။ မိမိဦးေခါင္းကုိ ရာဂစေသာ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာမီးေလာင္သည္ရွိေသာ္ အိုျခင္း ေသျခင္းသည္ အစဥ္လိုက္သည္ရွိေသာ္ အကၽြႏု္ပ္မွတစ္ပါး အျခားသူသည္ အကၽြႏု္ပ္အား အဘယ္မည္ေသာ အစီးအပြါးကုိျပဳလတၱံ႕နည္း၊ ထုိအိုျခင္း ေသျခင္း ဦးေခါင္းမီးေလာင္ျခင္းကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းငွါ အကၽြႏု္ပ္အားထုတ္ရပါ၏။

၄၉၆။ အကၽြႏ္ုပ္သည္ တံခါးကုိ ဖြင့္လိုက္သည္ရွိေသာ္ မယ္ေတာ္ ခမည္းေတာ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အနီကရတၱမင္းကိုလည္းေကာင္း ေျမႀကီး၌ ထိုင္ေနၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ငုိေနၾကသည္ တို႔ကုိ ျမင္ရသျဖင့္ ဤစကားကုိ ေျပာဆုိပါ၏။

၄၉၇။ အစမထင္ေသာ သံသရာ၌ အဖ၏ ေသျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေမာင္ကို သတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဖန္ဖန္ စိုးရိမ္ သည္၏အစြမ္းျဖင့္ ငိုေႂကြးကုန္ေသာ လူမုိက္တို႔အား သံသရာသည္ ရွည္လ်ားလွ၏။

၄၉၈။ သံသရာ၏ အစကုိ မသိအပ္သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ (ရွည္စြာေသာ ကာလျဖင့္) က်င္လည္ရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ (ေဆြမ်ဳိးတို႔၏ ပ်က္စီးျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ ေတြ႕ကုန္၍ ငိုေႂကြးေသာ) မ်က္ရည္ကုိလည္းေကာင္း၊ (ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ အမိႏို႔မွ စို႔အပ္ေသာ ) ႏို႔ရည္ကိုလည္းေကာင္း၊ (ရန္သူတို႔သတ္အပ္သည္ျဖစ္၍ ထြက္ေသာ) ေသြးကုိလည္းေကာင္း သင္တို႔ သည္ (အဘယ္မွ် မ်ားသည္ကို) ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့၊ အ႐ိုးတို႔၏ အပံုအစုကုိလည္း ေအာက္ေမ့ၾကကုန္ေလာ့။

၄၉၉။ အစမထင္ေသာ သံသရာ၌ က်င္လည္ရေသာ တစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါ၏ထြက္ေသာမ်က္ရည္ စို႔ေသာႏို႔ရည္ ထြက္ေသာေသြး၌ ႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ မဟာ သမုဒၵရာေလးစင္းတို႔ကို ဥပမာ၏ အစြမ္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ေဆာင္၍ ေဟာ ေတာ္မူအပ္သည္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ပါေလာ့၊ (တစ္ဦးေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ တစ္ခုေသာ ကမ႓ာ၌ အ႐ိုး စုအ႐ိုးပံုကို ေဝပုလႅေတာင္ႏွင့္အတူအမွ် (ဥပမာေဆာင္၍ ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ကုိ) ေအာက္ ေမ့ပါေလာ့။

၅ဝဝ။ ဇမၺဳဒိပ္ကၽြန္းဟုဆိုအပ္ေသာ ေျမႀကီးကို ဇီးေစ့ခန္႔မွ် အလံုးလံုး၍ (ဤအလံုးသည္ ငါ၏ အမိဤအလံုးသည္ ငါ၏ အဖြားစသည္ျဖင့္) ခဲြေဝသည္ရွိေသာ္ အစမထင္ေသာ သံသရာ၌ က်င္လည္ရေသာ သတၱဝါ၏ အမိ အဖြားတို႔၌ပင္လွ်င္ မေလာက္ႏုိင္ကုန္။ (ဤသို႔ ဇမၺဳဒီပါေျမကို ဥပမာေဆာင္၍ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ စကားေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းပါေလာ့)။

၅ဝ၁။ (ဤေလာက၌ ရွိရွိသမွ်ေသာ) ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္ကုိ လက္ေလးသစ္အတိုင္း အရွည္ရွိေသာ အတံုးအပိုင္းတို႔ ျပဳလုပ္၍ (ဤအတံုးအပိုင္းသည္ ငါ့အဖ၊ ဤအတံုးအပိုင္းသည္ ငါ့အဘိုး စသည္ျဖင့္) ခဲြေဝအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ ထုိအတံုးပိုင္းတို႔သည္ (သံသရာ၏) အစ မထင္ေသာေၾကာင့္ အဖအဘိုးတို႔၌ပင္လွ်င္ မေလာက္ႏိုင္ကုန္၊ (ဤသို႔ျမက္ သစ္သား သစ္ခက္ သစ္ရြက္ကုိ ဥပမာေဆာင္၍ ေဟာေတာ္မူသည္ကုိ ေအာက္ေမ့ပါေလာ့)။

၅ဝ၂။ အေရွ႕သမုဒၵရာ၌လည္းေကာင္း၊ အေနာက္သမုဒၵရာ ေျမာက္သမုဒၵရာ ေတာင္သမုဒၵရာ၌လည္းေကာင္း ေလ၏အစြမ္းျဖင့္ ေမ်ာပါးေနေသာ ထမ္းပိုး၏ အေပါက္သည္ ထိုအႏွစ္တစ္ရာလြန္မွ တစ္ႀကိမ္သာ လည္ကို ေဖာ္ေသာ လိပ္ကန္း၏ ဦးေခါင္းကုိ စြပ္မိျခင္းဟူေသာမ်က္စိႏွစ္ဖက္ကန္းလိပ္ကုိ လူ႕အျဖစ္ ရျခင္း၌ ဥပမာျပဳ၍ ေအာက္ေမ့ပါေလာ့။

၅ဝ၃။ ေရျမႇဳပ္စိုင္ႏွင့္တူေသာ အႏွစ္မရွိေသာ ကုိယ္ဟုဆိုအပ္ေသာ အစု၏ စက္ဆုပ္ ဖြယ္သေဘာကုိေအာက္ေမ့ပါေလာ့၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔ကို အျမဲမရွိသည္တို႔ကုိ ဉာဏ္မ်က္စိ ျဖင့္ ႐ႈပါေလာ့၊ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ ဥဳေဒရက္ငရဲ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ထပ္၌ မ်ားစြာ ဆင္းရဲျခင္း ရွိသည္တို႔ကုိ ေအာက္ေမ့ပါေလာ့။

၅ဝ၄။ ထိုထိုသို႔ေသာ ဘဝတို႔၌ အဖန္တလဲလဲ သခၤ်ဳိင္းရာေျမကုိ ထပ္ကာထပ္ကာ ျဖစ္ သျဖင့္ ပြါးေစကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို ေအာက္ေမ့ပါေလာ့၊ မိေက်ာင္းေဘးဟု၁ ေဟာေတာ္ မူအပ္ေသာ ဝမ္းစာကို ရွာမွီးရေသာ အျဖစ္တို႔ကုိလည္း ေအာက္ေမ့ပါေလာ့၊ အရိယသစၥာ ေလးပါးတို႔ကုိလည္းေအာက္ေမ့ပါေလာ့။

၅ဝ၅။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ေဆာင္အပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ) အၿမိဳက္အရသာ ရွိပါလ်က္ အခါးအစပ္ငါးမ်ဳိးရွိေသာ၂ သင္၏ ကာမဂုဏ္ငါးပါးအရသာကို ေသာက္သျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈအားလံုးတို႔သည္ အခါးအစပ္ ငါးမ်ဳိးျဖင့္ အလြန္ခါးစပ္ကုန္၏။

၅ဝ၆။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာက႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ေဆာင္အပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားတည္းဟူေသာ အၿမိဳက္အရသာသည္ ရွိပါလ်က္ အၾကင္ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ပစၥဳပၸန္ တမလြန္၌ပူပန္ရကုန္၏၊ သင္၏ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိပါအံ့နည္း၊ ကာမဂုဏ္ တို႔၌ေမြ႕ေလ်ာ္မႈအားလံုးတို႔သည္ (ရာဂစေသာ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ မီးတို႔ျဖင့္) ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ကုန္သည္ က်ဳိက္က်ဳိက္ဆူကုန္သည္ျဖစ္၍ သတၱဝါတို႔ကို တုန္လႈပ္ေစတတ္ပူပန္ေစတတ္ကုန္၏။

၅ဝ၇။ ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးမွ ကင္းေသာ ရဟန္းအျဖစ္သည္ ရွိေနပါလ်က္ အၾကင္ကာမဂုဏ္ တို႔သည္ မ်ားေသာ ရန္သူရွိကုန္၏၊ ထိုမ်ားေသာ ရန္သူရွိေသာ သင္၏ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္အဘယ္အက်ဳိးရွိပါအံ့နည္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မင္း, မီး, ခိုးသူ, ေရ, မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ ရန္သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံကုန္သည္ျဖစ္၍ မ်ားေသာ ရန္သူရွိကုန္၏။

၅ဝ၈။ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္သည္ ရွိပါလ်က္ အၾကင္ ကာမဂုဏ္တို႔၌သတ္ျဖတ္ပုတ္ခတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖဲြ႕ျခင္းသည္ ရွိ၏၊ သင္၏ ထိုကာမဂုဏ္ငါးပါး တို႔ျဖင့္အဘယ္အက်ဳိး ရွိပါအံ့နည္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ သတ္ျခင္း ေႏွာင္ဖြဲ႕ျခင္း ဆင္းရဲတို႔ကို ခံစားရကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ ယုတ္မာကုန္၏။

၅ဝ၉။ ေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ကုန္ေသာ ျမက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ မီးရွဴးတို႔သည္ မလႊတ္ဘဲ ကိုင္ေသာသူကိုေလာင္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ မီးရွဴးႏွင့္ တူကုန္၏၊ အၾကင္ သူတို႔သည္ ထိုကာမဂုဏ္တို႔ကို မလႊတ္ကုန္၊ ထိုသူတို႔ကို ပစၥဳပၸန္ တမလြန္၌ေလာင္တတ္ကုန္၏။

၅၁ဝ။ သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပန္႔ေျပာ မ်ားျမတ္ေသာေလာကုတၱရာခ်မ္းသာကို မစြန္႔ပါလင့္၊ (အစာ၌ တပ္မက္ေမာသျဖင့္) ငါးမွ်ား ခ်ိတ္ကို မ်ဳိ၍ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ငါးကဲ့သို႔ (ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာတို႔ကို မစြန္႔မူ၍) ေနာင္အခါ၌ ပင္ပန္းျခင္းသို႔မေရာက္ပါေစလင့္။

၅၁၁။ လည္ေတာက္ႀကိဳးျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာ ေခြးသည္ (တစ္ပါးေသာ အရပ္သို႔ သြားျခင္းငွါမတတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ထိုခ်ည္တိုင္၌သာ ပတ္ပတ္လည္ လွည့္ေနသကဲ့သို႔) သင္သည္ ကာမတဏွာျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံေနရ၏၊ စင္စစ္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ဣေႁႏၵတို႔ကို ဆံုးမပါေလာ့၊ ဒြန္းစ႑ားတို႔သည္ မြတ္သိပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ေခြးကို အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစကုန္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ကာမဂုဏ္တို႔သည္ သင့္ကို အက်ဳိးမဲ့ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သည္ကို ျပဳကုန္လတၱံ႕။

၅၁၂။ သင္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းေသာ ငရဲစသည္တို႔၌ျဖစ္ေသာ ကိုယ္၏ ဆင္းရဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ စိတ္၌ ရအပ္ေသာ ႏွလံုးမသာျခင္းတည္းဟူေသာ စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္းကိုလည္းေကာင္း ခံစားရလတၱံ႕။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြန္႔လႊတ္ပါေလာ့။

၅၁၃။ အလံုးစံုေသာ ဘဝစသည္တို႔၌ ပဋိသေႏၶေနမႈ အားလံုးတို႔ကို အိုျခင္း ေသျခင္း နာျခင္းသည္ ဆြဲယူအပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ထိုအိုျခင္း ေသျခင္း နာျခင္းစသည္တို႔မွ မလြတ္ ႏိုင္ကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္မအိုရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ ထင္ရွားရွိပါလ်က္ အိုျခင္းစသည္မွ မလြတ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ သင့္အား အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း။

၅၁၄။ ဤနိဗၺာန္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ အုိျခင္းမရွိ၊ ဤနိဗၺာန္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ေသျခင္း မရွိ၊

ဤနိဗၺာန္တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ အိုျခင္းေသျခင္း ႏွစ္ပါးစုံမရွိ၊ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြတ္ေျမာက္ လိုေသာ သူတို႔၏ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္၏၊ စိုးရိမ္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ရန္သူလည္း မရွိ၊ ကိေလသာတည္းဟူေသာက်ဥ္းေျမာင္းျခင္းလည္း မရွိ၊ ဒုစ႐ိုက္တည္းဟူေသာ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းလည္း မရွိ၊ ေဘဘ်မ္းလည္း မရွိ၊ ဆင္းရဲပူပန္ျခင္းလည္း မရွိ။

၅၁၅။ ဤေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္ကို မ်ားစြာကုန္ေသာ ဘုရားစေသာ အရိယာတို႔သည္ သိအပ္မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္၏၊ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ အသင့္အားျဖင့္ အားထုတ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ သည္ ယခုလည္းဤေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုိ ရျခင္းငွါ တတ္ေကာင္း၏၊ အားမထုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ရျခင္းငွါမတတ္ေကာင္းသည္သာတည္း။

၅၁၆။ ဤသို႔ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အျပားအားျဖင့္ သုေမဓာမင္းသမီးသည္ တရားစကားကို ေျပာေဟာ၏၊ သုေမဓာမင္းသမီးသည္ သခၤါရတရားအေပါင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကို မရသည္ျဖစ္၍ အနီကရတၱမင္းကိုသိေစလိုသည္ ျဖစ္ရကား (သန္လ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ၿပီးေသာ မိမိ၏) ဆံပင္တို႔ကို သာလွ်င္ ျပာသာဒ္ထက္မွေျမေပၚသို႔ ပစ္ခ်လိုက္၏။

၅၁၇။ ထိုအနီကရတၱမင္းသည္ ေနရာမွ ထကာ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ထိုမင္းသမီး၏ ခမည္း ေတာ္ျဖစ္ေသာေကာၪၥမင္းႀကီအား သုေမဓာမင္းသမီးကို ရဟန္းျပဳရန္ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါကုန္ေလာ့၊ ထိုသုေမဓာမင္းသမီးသည္ (ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ) မေဖာက္မျပန္ေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ပါေစသတည္းဟု ေတာင္းပန္၏။

၅၁၈။ သုေမဓာမင္းသမီးသည္ ခမည္းေတာ္မယ္ေတာ္တို႔က ခြင့္လႊတ္အပ္သည္ျဖစ္၍ ေဆြ မ်ဳိးတို႔ႏွင့္ေကြကြင္းရျခင္းစသည္ အေၾကာင္းရွိေသာ စိုးရိမ္မႈထက္ သံသရာေဘးမွ ေၾကာက္ သည္ျဖစ္၍ ့ရွင္ရဟန္းျပဳ၏၊ ထိုသုေမဓာ မင္းသမီးသည္ သိကၡမာန္ျဖစ္စဥ္ပင္ အဘိညာဥ္ ေျခာက္ပါးတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ (ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္) အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳအပ္ၿပီ။

၅၁၉။ သုေမဓာမင္းသမီး၏ ထိုကိေလသာတို႔မွ ၿငိမ္းျခင္းသည္ အံ့ဖြယ္သရဲရွိ၏၊ မျဖစ္ဖူးျမဲ ျဖစ္၏၊ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီးကာလ၌ ေရွးေနခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာ၌ အက်ဳံး ဝင္ေသာ အက်င့္ကိုထိုသုေမဓာမင္းသမီး ေျပာၾကားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ သိအပ္၏။

၅၂ဝ။ ေကာဏာဂုံအမည္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၌ ပြင့္ေတာ္မူသည္ရွိ ေသာ္ သံဃာကိုရည္၍ အသစ္ေဆာက္အပ္ေသာ အရံ၌ အေဆြခင္ပြန္းမျဖစ္ကုန္ေသာ ဓနၪၨာနီ, ေခမာႏွင့္တကြအကၽြႏု္ပ္တို႔သံုးေယာက္တို႔သည္ ေက်ာင္းအလွဴကို ေပးလွဴခဲ့ဖူးပါကုန္၏။

၅၂၁။ ထိုေက်ာင္းအလွဴ၏ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ဆယ္ႀကိမ္လည္းေကာင္း၊ အႀကိမ္တစ္ရာလည္းေကာင္း၊ အႀကိမ္တစ္ေထာင္လည္းေကာင္း၊ အႀကိမ္တစ္ေသာင္းလည္းေကာင္း နတ္ျပည္ တို႔၌ ငါတို႔ သံုးေယာက္ျဖစ္ဖူးၾကကုန္၏။

လူ႕ျပည္တို႔ဝယ္ ျဖစ္ေသာ အႀကိမ္တို႔၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း။

၅၂၂။ နတ္ျပည္တို႔၌ ျဖစ္ၾကေသာအခါ ႀကီးေသာ တန္ခိုးရွိၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကရပါကုန္၏၊ လူ႕အျဖစ္ကို ရ၍ တန္ခိုးႀကီးသည္ အျဖစ္၌ကား အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာ ရွိပါအံ့နည္း၊ အကၽြႏု္ပ္ သည္ ရတနာခုနစ္ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စၾကဝေတးမင္း၏ မိဖုရားႀကီးျဖစ္ေသာ မိန္းမရတနာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါ၏။

၅၂၃။ ထိုေက်ာင္းလွဴျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းသည္ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နတ္စည္း စိမ္၏အေၾကာင္းတည္း၊ ထုိေက်ာင္းလွဴျခင္းတည္းဟူေသာ အမြန္အစသည္ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နတ္စည္းစိမ္၏အမြန္အစတည္း၊ ထုိေက်ာင္းလွဴျခင္းတည္းဟူေသာ အရင္းမူလသည္ ဆိုအပ္ ခဲ့ၿပီးေသာ နတ္စည္းစိမ္၏အရင္းမူလတည္း၊ ထုိေက်ာင္းလွဴျခင္းတည္းဟူေသာ ေစတနာ သည္သာလွ်င္ ဤျမတ္စြာဘုရားအဆံုးအမတရား၌ (႐ႈျမင္ႏိုင္ခဲေသာ) ဝိပႆနာပညာ ျဖစ္၏၊ ထုိေက်ာင္းလွဴျခင္းတည္းဟူေသာေစတနာသည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမတရားႏွင့္ ေရွးဦးစြာ ေပါင္းဆံုျခင္း ျဖစ္၏၊ ထုိေက်ာင္းလွဴျခင္းေစတနာသည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုး အမတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ နိဗၺာန္မည္၏။

၅၂၄။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ျပည့္စံုေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကား ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကုန္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဤသို႔ေဟာေတာ္မူတုိင္း က်င့္ၾကကုန္၏၊ က်င့္ၾကကုန္ေသာ သူတို႔သည္ ဘံုသံုးပါး၌ ျဖစ္ေသာ သံသရာဝဋ္၌ (ဝိပႆနာပညာျဖင့္) ၿငီးေငြ႕ၾကကုန္၏၊ ၿငီးေငြ႕ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အရိယမဂ္ျဖင့္ ဘဝ၌ တပ္ျခင္းကင္းၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုေမဓာေထရီသည္ ဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

မဟာနိပါတ္ ၿပီး၏။

ေထရီဂါထာပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။

၁။ မိေက်ာင္းေဘးဟူေသာ ဤအမည္သည္ ဝမ္းစာရွာမွီးျခင္း၏ အမည္တည္း''ဟု အဂၤုတၱဳိရ္၌ ေဟာထားသည္ကုိ ရည္ရြယ္သည္၊ အင္ ျမန္ ၁-၄၅၂ တြင္ၾကည့္။

၂။ အခါးအစပ္ ငါးမ်ဳိးဟူသည္-

၁။ ပရိေယသန= ရွာမွီးရမႈ၊

၂။ ပရိဂၢဟ= သိမ္းဆည္းရမႈ၊

၃။ အာရကၡ= ေစာင့္ေရွာက္ရမႈ၊

၄။ ပရိေဘာဂ= သံုးေဆာင္ရမႈ၊

၅။ ဝိပါက= အက်ဳိးခံစားရမႈ၊ ၄င္းငါးမ်ဳိး၌ ခါးခါးစပ္စပ္ ဆိုးဝါးသည္ဟူ၏။


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]