၁၇-တႎသနိပါတ္

၁၇-တႎသနိပါတ္

၁-ဖုႆေတၳရဂါထာ

ပေဒသရာဇ္မင္းသားဖုႆသည္ မင္းသားတို႔တတ္အပ္ေသာ အတတ္မ်ားကုိ သင္ၾကား ၿပီးေနာက္ တရားရ၍ မဟာေထရ္တပါးထံ တရားနာယူကာ ရဟန္းျပဳ၏။ စ႐ုိက္အားေလ်ာ္ ေသာ ကမၼ႒ာန္းကုိအားထုတ္ရာ စ်ာန္အသိညာဥ္ရ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေလ၏။ တေန႔သ၌ ပ႑ရေဂါတၱရေသ့က ဖုႆမေထရ္ထံတြင္ တရားနာစဥ္ ဣေႁႏၵၿငိမ္သက္ေသာ ရဟန္း မ်ားကုိ ျမင္ရ၍ ''ဤသို႔ေသာ အက်င့္မ်ဳိး ၾကာရွည္တည္ပါမူေကာင္းေလစြ''ဟု ၾကံစည္ကာ ''အနာဂတ္ရဟန္းတို႔၏ ပဋိပတ္သည္ မည္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္နည္း''ဟုေလွ်ာက္သျဖင့္ ေျဖဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၉၄၉။ (မိမိအက်င့္ျဖင့္) ၾကည္ညိဳထုိက္ကုန္ေသာ ပြါးမ်ားၿပီးေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ (စကၡဳ စေသာဣေႁႏၵကို) ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္းကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္၍ ပ႑ရ ရေသ့ႏွင့္အႏြယ္တူ ျဖစ္ေသာ ရေသ့သည္ ဖုႆအမည္ရွိေသာ ရဟန္းကို ေမးေလွ်ာက္၏။

၉၅ဝ။ (ဤသာသနာေတာ္၌) အနာဂတ္ကာလ၌ (ရဟန္းတို႔သည္) အဘယ္သို႔ေသာ အာသာဆႏၵ, အဘယ္သို႔ေသာ အလိုအဇၩာသယ, အဘယ္သို႔ေသာ အသြင္အျပင္ ရွိၾကကုန္ လတၱံ႕နည္း၊ အရွင္ဘုရားအရွင္သည္ အကၽြႏု္ပ္ ေမးအပ္သည္ျဖစ္၍ ထုိအေၾကာင္းကို ေျဖၾကားေတာ္မူပါေလာ့။

၉၅၁။ ပ႑ရမည္ေသာ ရေသ့ သင္သည္ ငါ၏ စကားကို နားေထာင္ေလာ့၊ ႐ုိေသစြာ မွတ္သားေလာ့၊ အနာဂတ္သာသနာ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာၾကားေပအံ့။

၉၅၂။ ေနာင္အခါ၌ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အမ်က္ထြက္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ေခ်ဖ်က္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ခက္ထန္ (မာန္မူ) ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲၾကကုန္လတၱံ႕၊ ျငဴစူၾကကုန္လတၱံ႕၊ ဝါဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၃။ နက္နဲေသာ (သူေတာ္ေကာင္း) တရား၌ (မိမိကိုယ္ကို မိမိ) အထင္ႀကီးကုန္လ်က္ (သူေတာ္ေကာင္းတရား၏)

ဤမွာဘက္ကမ္း၌ က်က္စားကုန္လတၱံ႕၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ေပါ့ေလ်ာ့ကုန္လတၱံ႕၊ မေလးစားၾကကုန္လတၱံ႕၊ အခ်င္းခ်င္း ႐ုိေသမႈ ကင္းၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၄။ အနာဂတ္ကာလ၌ သတၱေလာကဝယ္ မ်ားစြာေသာ အျပစ္ေဒါသတို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႕၊ ပညာမဲ့ေသာရဟန္းတို႔သည္ (ျမတ္စြာဘုရား) ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ ဤတရား ေတာ္ကိုညစ္ႏြမ္းေစၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၅။ ႏႈတ္ၾကမ္းကုန္ေသာ အၾကားအျမင္မရွိကုန္ေသာ အလဇၨီဒုႆီလရဟန္းတို႔သည္ (သီလစေသာ) ဂုဏ္မွ ယုတ္ေလ်ာ့ကုန္ေသာ ္လည္း သံဃာ့အလယ္၌ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျပာဆိုႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ေနာက္လိုက္အင္အားႀကီးမားၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၆။ လဇၨီသီလဝႏၲ ရဟန္းတို႔သည္ (သီလစေသာ) ဂုဏ္ရွိၾကကုန္ေသာ ္လည္း သံဃာ့ အလယ္၌ဟုတ္မွန္ေသာအားျဖင့္ ေျပာဆိုၾကကုန္ေသာ ္ ရွက္ေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္မျပဳလိုၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္လိုက္အင္အား နည္းပါးၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၇။ အနာဂတ္အခါ၌ ပညာမဲ့ရဟန္းတို႔သည္ ေငြကိုလည္းေကာင္း၊ ေရႊကိုလည္းေကာင္း၊ လယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယာကိုလည္းေကာင္း၊ သုိး, ဆိတ္စသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ထီး, ကၽြန္မကိုလည္းေကာင္း လက္ခံသာယာၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၅၈။ သူတစ္ပါးကို ကဲ့ရဲ႕လိုစိတ္ရွိကုန္ေသာ မသိမလိမၼာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ စတုပါရိသုဒၶိသီလတို႔၌ မတည္ၾကကုန္ဘဲ က်ဴပင္အလား ေထာင္လႊားေမာ္ေမာက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ျငင္းခံုမႈ၌သာေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကာ သားတိရစၧာန္တို႔ကဲ့သို႔ သြားလာလွည့္ပတ္ၾကကုန္ လတၱံ႕။

၉၅၉။ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းဆိုးတို႔သည္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာစိတ္ ရွိၾကကုန္လတၱံ႕၊ (မအပ္ ေသာဆိုးရည္ျဖင့္ ဆိုးအပ္သည့္) ညိဳမႈိင္းေသာ သကၤန္းကို ဝတ္႐ံုၾကကုန္လတၱံ႕၊ ၾကည္ညိဳေစမႈဟန္ေဆာင္ျပဳၾကကုန္လ်က္ ခက္ထန္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စိတ္ႏွလံုးရွိၾကကုန္လ်က္ ဒါယကာ တို႔အားေျမႇာက္ပင့္ေျပာဆိုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ကိေလသာအမ်ား ထင္ရွားရွိၾကကုန္လ်က္ အရိယာတို႔အေယာင္ဟန္ေဆာင္လွည့္လည္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆ဝ။ ဆံပင္တို႔ကို ဖေယာင္းဆီျဖင့္ လိမ္းသပ္ၾကကုန္လ်က္ (တန္ဆာဆင္ျခင္းစသည္ျဖင့္) လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ၾကကုန္လ်က္ မ်က္ကြင္းေဆး ေရးျခယ္ၾကကုန္လ်က္ ဆင္စြယ္ေရာင္သကၤန္း ကိုဝတ္႐ံုၾကကုန္လ်က္ ၿမဳိ႕ရြာခရီး လမ္းမႀကီး၌ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆၁။ အဝတ္ျဖဴတို႔၌ တပ္မက္ေမာၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အရိယာတို႔ မစက္ဆုပ္ အပ္ေသာ ေကာင္းစြာ ဆိုးအပ္ေသာ ဘုရားရဟႏၲာတို႔၏ တံခြန္ျဖစ္ေသာ သကၤန္းကို စက္ဆုပ္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆၂။ လာဘ္လာဘကို ႏွစ္သက္မက္ေမာၾကကုန္လတၱံ႕၊ ပ်င္းရိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ေရာ့ရဲေသာလုံ႔လရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေတာေက်ာင္းတို႔ကို (သီတင္းသံုးျခင္းငွါ) စိတ္ၿငိဳျငင္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ရြာနီးေက်ာင္းတို႔၌သာ ေနၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆၃။ အၾကင္အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ အခါခပ္သိမ္း မွားေသာ အသက္ေမြးျခင္း၌ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ပစၥည္းလာဘ္လာဘကို ရၾကကုန္လတၱံ႕၊ မေစာင့္စည္းကုန္ေသာ ရဟန္းငယ္တို႔သည္ ထုိထုိရဟန္းဆိုးတို႔သို႔ အတုယူကာ က်င့္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ မင္းအိမ္ စသည္တို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ခိုမွီၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆၄။ အၾကင္အၾကင္ ရဟန္းတို႔သည္ (မိစၧာဇီဝမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း, ဘုန္းကံနည္းျခင္း ေၾကာင့္) လာဘ္လာဘကို မရၾကကုန္၊ ထုိထုိ ရဟန္းတို႔သည္ အနာဂတ္ကာလ၌ အပူေဇာ္ခံရ သူတို႔မျဖစ္ႏိုင္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'ႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၍ သီလကို အလြန္ခ်စ္ခင္ ၾကကုန္ေသာ ္လည္း ထုိရဟန္းတို႔ကို မမွီဝဲကုန္လတၱံ႕။

၉၆၅။ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ေညာင္ေခါက္ဆိုးရည္ျဖင့္ ဆိုးအပ္ေသာ မိမိတံခြန္ ေအာင္လံျဖစ္ေသာသကၤန္းကို ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် စက္ဆုပ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ တိတၳိတို႔၏ အလံ တံခြန္ျဖစ္ေသာ အဝတ္ျဖဴကိုဝတ္႐ံုၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၆၆။ ေနာင္အနာဂတ္ကာလ၌ ထုိရဟန္းတို႔အား (အရဟဒၶဇျဖစ္ေသာ) သကၤန္း၌ ႐ုိေသမႈမရွိကုန္လတၱံ႕၊ (အရဟဒၶဇျဖစ္ေသာ) သကၤန္း၌ (ပစၥေဝကၡဏာ) ဆင္ျခင္ကာမွ်သည္လည္း မျဖစ္လတၱံ႕။

၉၆၇။ (ႀကီးစြာေသာ ဆိပ္လူးျမားျဖင့္ ပစ္အပ္ေသာ ေၾကာင့္ ) ႀကီးစြာေသာ ဒုကၡျဖင့္လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ကိုယ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ ဆဒၵန္ဆင္မင္း အားအႀကီးအက်ယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ (သူတစ္ပါးတို႔) ၾကံစည္႐ံုမွ် မၾကံစည္ႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖစ္ဖူးေလၿပီ။

၉၆၈။ ထုိစဥ္အခါက ဆဒၵန္ဆင္မင္းသည္ ေကာင္းစြာ ဆိုးအပ္ေသာ အရိယာတို႔ ေအာင္လံတံခြန္ျဖစ္ေသာသကၤန္းကို ျမင္ရ၍ သကၤန္းကို ျမင္ရေသာ ထုိခဏ၌ပင္လွ်င္ အက်ဳိး စီးပြါးႏွင့္စပ္ေသာ ဂါထာတို႔ကို မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

၉၆၉။ ''အၾကင္သူသည္ ကိေလသာတည္းဟူေသာ ဖန္ရည္တို႔ျဖင့္ မကင္းသည္ျဖစ္၍ ဣေႁႏၵကို ဆံုးမမႈမွန္ကန္စြာ ဆိုမႈ သစၥာႏွင့္ ကင္းကြာေနပါလ်က္ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္ သကၤန္းကိုဝတ္႐ံုသံုးေဆာင္လတၱံ႕၊ ထုိသို႔ေသာသူသည္ စင္စစ္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာ အဝတ္ သကၤန္းကို (ဝတ္႐ံုရန္) မထုိက္တန္။

၉၇ဝ။ အၾကင္သူသည္ကား ေထြးအန္, စြန္႔ပယ္ၿပီးေသာ ကိေလသာဖန္ရည္ ရွိ၏၊ (စတုပါရိသုဒၶိ) သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ဣေႁႏၵကို ဆံုးမမႈ မွန္ကန္စြာ ဆိုမႈ သစၥာႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထုိသူသည္သာ စင္စစ္ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္သကၤန္းကို (ဝတ္႐ံုရန္) ထုိက္ တန္၏'' (ဟုဆဒၵန္ဆင္မင္း ဆိုခဲ့၏)။

၉၇၁။ အၾကင္သူသည္ သီလ ပ်က္စီး၏၊ ပညာ မရွိ၊ ဒုႆီလဟု ထင္ရွား၏၊ ျပဳလိုရာ ျပဳလုပ္ေန၏၊ ပ်ံ႕လြင့္တတ္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ ျဖဴစင္ေသာ ကုသုိလ္ဓမၼမွ ကင္း၏၊ ထုိသို႔ေသာ သူသည္ ဖန္ရည္စြန္းေသာအဝတ္သကၤန္းကို (ဝတ္႐ံုရန္) မထုိက္တန္။

၉၇၂။ အၾကင္သူသည္ကား (စတုပါရိသုဒၶိ) သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ဆႏၵရာဂ ကင္း၏၊ တည္ ၾကည္၏၊ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္အၾကံရွိ၏၊ ထုိသူသည္ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္ သကၤန္းကို (ဝတ္႐ံုရန္) ထုိက္တန္၏။

၉၇၃။ အၾကင္သူသည္ကား (စတုပါရိသုဒၶိ) သီလ မရွိ၊ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ က်ဴပင္ အလားေထာင္လႊားေမာက္မာ၏၊ မိုက္မဲ၏၊ ထုိသူသည္ အဝတ္ျဖဴႏွင့္သာ ထုိက္တန္၏၊ ဖန္ရည္စြန္းေသာအဝတ္သကၤန္းကို အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္လိမ့္မည္နည္း။

၉၇၄။ အနာဂတ္ကာလ၌ ရဟန္းေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္လည္းေကာင္း (ရာဂစသည္) ဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ (ဘုရားစသည္၌) ႐ုိေသျခင္းကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ေမတၱာဘာဝနာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ (တာဒိ) ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲဖိႏွိပ္ကုန္လိမ့္သတည္း။

၉၇၅။ မိုက္မဲကုန္ေသာ ဒုႆီလဟု ထင္ရွားကုန္ေသာ ျပဳလိုရာ ျပဳလုပ္ေနၾကကုန္ေသာ ပညာမဲ့ေသာရဟန္းတို႔သည္ မေထရ္ႀကီးတို႔က (သကၤန္းဝတ္႐ံုျခင္းစသည္ကို) သင္ေပးၾကကုန္ ေသာ္လည္းနားမေထာင္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၇၆။ ျမင္းယုတ္ျမင္းၾကမ္းသည္ ဆံုးမတတ္ေသာ ျမင္းဆရာ့ (စကား) ကို မနာယူ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ့အခ်င္းခ်င္း ႐ုိေသမႈ ကင္းကုန္ေသာ မိုက္မဲေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ဆံုးမ သင္ျပပါကုန္လ်က္ဆရာဥပဇၩာယ္တို႔ (စကား) ကို မနာယူၾကကုန္လတၱံ႕။

၉၇၇။ ဤသို႔ဆုိအပ္ၿပီးေသာ အျပားအားျဖင့္ အနာဂတ္ကာလ၌ ေနာက္ပိုင္းကာလသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ရဟန္းေယာက်္ားတို႔၏လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔၏လည္းေကာင္း (ေဖာက္ျပန္ခၽြတ္ယြင္းေသာ) အက်င့္ ျဖစ္လတၱံ႕။

၉၇၈။ ထုိအနာဂတ္ေဘးႀကီး မေရာက္လာမီ (သင္တို႔သည္) ဆိုဆံုးမလြယ္သူ၊ စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့သူ၊ အခ်င္းခ်င္း ႐ုိေသျခင္းရွိၾကသူ ျဖစ္ၾကပါကုန္ေလာ့။

၉၇၉။ (အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔၌) ေမတၱာစိတ္ရွိသူ၊ သနားျခင္းက႐ုဏာႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊ (စတုပါရိသုဒၶိ) သီလတို႔၌ ေစာင့္စည္းသူ၊ အားထုတ္ေသာ လုံ႔လရွိသူ၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ အပ္ေသာ စိတ္ရွိသူ၊ အျမဲမျပတ္ ခိုင္ခံ့ေသာ လုံ႔လရွိသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါကုန္ေလာ့။

၉၈ဝ။ ငါ့ရွင္တို႔ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို ေဘးႀကီးဟူ၍ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္ကိုလည္း ေဘးကင္း ေၾကာင္းဟူ၍႐ႈျမင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂ္ကို ပြါးမ်ားၾကပါကုန္ေလာ့၊ ေသျခင္းကင္းေသာ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳကုန္လ်က္ (မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေစၾကကုန္ေလာ့)။

ဤသို႔လွ်င္ ဖုႆမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-သာရိပုတၱေတၳရဂါထာ

အရွင္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ၁၅-ရက္ (လခြဲ) လြန္မွ ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ရာဇဂၿဂိဳဟ္ျပည္သူကရခတ (ဝက္တူး) လုိဏ္၌ ေနစဥ္ တူေတာ္သူ ဒီဃနခပရိဗုိဇ္အား ေဟာၾကားေသာေဝဒနာပရိဂၢဟသုတၱန္ကုိ နာယူရသျဖင့္ သူတပါးခ်က္ၿပီးထမင္းကုိ စားရ သကဲ့သို႔ အရဟတၱဖုိလ္ရရွိ၍ပါရမီဉာဏ္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရ၏။ မဟာပညာ ဧတဒဂ္လည္း ရရွိ၏။ တေန႔သ၌သီတင္းသံုးေဖာ္ရဟန္းတို႔အား မိမိ၏ အက်င့္ကုိ ဖြင့္ျပေသာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၉၈၁။ အၾကင္သူသည္ ကာယစသည္တို႔ျဖင့္ ေစာင့္စည္းသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ မကြဲမျပားတစ္သားတည္း ျဖစ္ေန၏၊ လြန္ကဲေသာ သတိရွိ၏၊ မိစၧာ သကၤပၸကိုပယ္ကာ (သမၼာသကၤပၸ၏ အစြမ္းျဖင့္) ေကာင္းေသာ အၾကံရွိသည္ျဖစ္၍ စ်ာန္ ဝင္စားေလ့ရွိ၏၊ မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ ေဂါစရဇၩတၱဟူေသာ ကမၼ႒ာန္းဘာဝနာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေကာင္းစြာ ေရာင့္ရဲ၏၊ ထုိသို႔သေဘာရွိ ေသာသူကို ရဟန္းဟူ၍ ဆိုကုန္၏။

၉၈၂။ ရဟန္းသည္ စိုစြတ္သိမ္ေမြ႕ေသာ အစာကိုလည္းေကာင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ၾကမ္းတမ္း ေသာအစာကိုလည္းေကာင္း အလြန္ဝမ္းဝေအာင္ မစားရာ။ ေလ်ာ့ေသာ ဝမ္းရွိသည္ျဖစ္၍ ႏိႈင္းခ်ိန္ေသာ စားမ်ဳိျခင္းရွိလ်က္ သတိျပဳကာ ေနရာ၏။

၉၈၃။ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေလးလုတ္ငါးလုတ္တို႔ကို မသံုးေဆာင္မူ၍ ေရကို ေသာက္ ရာ၏၊ (ဤသို႔ေလးလုတ္ငါးလုတ္ ေလွ်ာ့စား၍ ေရေသာက္ျခင္းသည္) နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ ထားေသာ စိတ္ရွိေသာရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

၉၈၄။ ဤ (အခ်မ္းအပူစသည္ကို တားျမစ္႐ံုမွ်) အက်ဳိးရွိေသာ အပ္ေသာ သကၤန္းကို ဖံုးလႊမ္းဝတ္႐ံုခဲ့မူနိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

၉၈၅။ (အၾကင္ေက်ာင္း၌) ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထုိင္ေနေသာ ရဟန္း၏ ပဆစ္ဒူး ႏွစ္ဖက္ တို႔ကို မိုးေရမစြတ္၊ (ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ ေက်ာင္း၌ ေနသည္ရွိေသာ္) နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ ထားေသာ စိတ္ရွိေသာရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

၉၈၆။ အၾကင္ ရဟန္းသည္ သုခေဝဒနာကို ဝိပရိဏာမဒုကၡအားျဖင့္ ျမင္၏၊ ဒုကၡေဝဒနာ ကို ေျငာင့္တံသင္းအားျဖင့္ ျမင္၏၊ (သုခေဝဒနာ, ဒုကၡေဝဒနာ) ႏွစ္ပါးတို႔၏ အလယ္ျဖစ္ေသာ အဒုကၡမသုခေဝဒနာ၌ (အတၱ, အတၱနိယဟု မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္း) မျဖစ္၊ ထုိရဟန္း သည္ေလာက၌အဘယ္မည္ေသာ ကိေလသာျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ရာပါေတာ့အံ့နည္း။

၉၈၇။ ယုတ္မာေသာ အလိုရွိေသာ, ပ်င္းရိေသာ, လုံ႔လဝီရိယ ဆုတ္ယုတ္ေသာ, အၾကားအျမင္နည္းေသာ, (အဆံုးအမၾသဝါဒ၌) ႐ုိေသျခင္း ကင္းေသာ သူသည္ ငါ၏ (အထံ၌) တစ္ရံတစ္ခါမွ် (မရွိပါေစသတည္း)၊ (အေၾကာင္းမူကား)ေလာက၌ ထုိသို႔သေဘာ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား အဘယ္မည္ေသာ အဆံုးအမၾသဝါဒျဖင့္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္ရာပါေတာ့ အံ့နည္း။

၉၈၈။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္) မ်ားေသာ အၾကားအျမင္လည္း ရွိ၏၊ ပညာလည္း ရွိ၏၊ (စတုပါရိသုဒၶိ) သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားျခင္းႏွင့္ ယွဥ္၏၊ ထုိသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ငါ၏ ဦးထိပ္၌ေသာ္လည္း တည္ပါေစသတည္း။

၉၈၉။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ကား သံသရာကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ (ပပၪၥ) တရားႏွင့္ ယွဥ္၏၊ သံသရာကိုခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ (ပပၪၥ) တရား၌ (အျပစ္ကို မျမင္သျဖင့္) ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ သားတိရစၧာန္ႏွင့္ တူ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေယာဂေလးပါးတို႔ကုန္ရာ အတုမရွိေသာ နိဗၺာန္ကို ခၽြတ္ယြင္းေစ၏။

၉၉ဝ။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ကား သံသရာကို ခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ (ပပၪၥ) တရားကို ပယ္၍ သံသရာကိုခ်ဲ႕ထြင္တတ္ေသာ (ပပၪၥ) တရား မရွိရာ နိဗၺာန္ကို ရျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယမဂ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ေယာဂေလးပါးတို႔ကုန္ရာ အတုမရွိေသာ နိဗၺာန္ ကို ၿပီးေစႏိုင္၏။

၉၉၁။ ရြာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာအရပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ေမာက္ရာအရပ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း အၾကင္အရပ္၌ ရဟႏၲာတို႔သည္ ေနကုန္၏။

ထုိေျမအရပ္သည္ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိသည္သာလွ်င္တည္း။

၉၉၂။ ေတာေက်ာင္းတို႔သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္၏၊ ယင္းေတာေက်ာင္းတို႔၌ (ကာမဂုဏ္ ကိုရွာမွီးေသာ) လူသည္ မေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္၊ ရာဂကင္းေသာ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား ကာမဂုဏ္ကိုရွာမွီးေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္လတၱံ႕။

၉၉၃။ အျပစ္ျမင္ေလ့ရွိေသာ, ႏွိပ္၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ, ဓေမၼာဇပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ကိုေတြ႕ျမင္ျငားအံ့၊ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ ပညာရွိကို 'ေရႊအိုးတို႔ တည္ရာ အရပ္ကို ေျပာၾကားလာသူကဲ့သို႔'ဆည္းကပ္ရာ၏၊ ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ ပညာရွိကို ဆည္း ကပ္ေသာသူအား ေကာင္းျမတ္၏၊ မယုတ္ညံ့။

၉၉၄။ သြန္သင္ရာ၏၊ ဆံုးမရာ၏၊ အကုသိုလ္တရားမွလည္း တားျမစ္ရာ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ သာလွ်င္ ထို (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ) ပုဂၢိဳလ္ကို ခ်စ္ခင္၏၊ သူေတာ္မဟုတ္သူယုတ္တို႔သည္ ထို (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ) ပုဂၢိဳလ္ကို မခ်စ္ခင္။

၉၉၅။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ (ဒီဃနခပရိဗိုဇ္စေသာ) တစ္ပါးေသာ သူအား တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ တရားကို ေဟာေတာ္မူအပ္သည္ရွိေသာ္ ငါသည္ အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ နာၾကား၏၊ ထိုတရား ေတာ္ကိုနာၾကားျခင္းသည္ ငါ့အား အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္၊ အာသေဝါမရွိသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာမွ လြတ္၏။

၉၉၆။ ပုေဗၺနိဝါသအဘိညာဥ္အက်ဳိးငွါ ငါ့အား ေတာင့္တမႈ မရွိ၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ အက်ဳိးငွါလည္းငါ့အား ေတာင့္တမႈ မရွိ၊ စုတိပဋိသေႏၶအနီးကို ျမင္တတ္ေသာ ေစေတာပရိယ အဘိညာဥ္အက်ဳိးငွါလည္းငါ့အား ေတာင့္တမႈ မရွိ၊ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္အက်ဳိးငွါလည္း ငါ့အား ေတာင့္တမႈ မရွိ။

၉၉၇။ သစ္ပင္ရင္းကို မွီ၍သာလွ်င္ ေခါင္းရိတ္ၿပီးခါစျဖစ္ေသာ ဒုကုဋ္သကၤန္းကို ႐ံုလ်က္ ေနေသာပညာျဖင့္ ျမတ္ေသာ ဥပတိႆမေထရ္သည္ စတုတၳစ်ာန္ အေျခရွိေသာ ဖလ သမာပတ္ကို ဝင္စား၏။

၉၉၈။ ဝိတက္မရွိေသာ စတုတၳစ်ာန္ အေျခရွိေသာ ဖလသမာပတ္ကို ဝင္စားေသာ ဘုရား တပည့္ျဖစ္ေသာ ဥပတိႆေထရ္သည္ (ဘီလူးက ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္ေသာ) ထိုခဏ၌ ဖလ သမာပတ္ကိုဝင္စားသည္ျဖစ္၍ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုခဲ့ၿပီ။

၉၉၉။ ေက်ာက္ေတာင္သည္ (ပကတိေလတို႔ျဖင့္) မတုန္မလႈပ္မူ၍ ေကာင္းစြာ တည္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ ေမာဟကုန္ျခင္းေၾကာင့္ 'ေတာင္ကဲ့သို႔' မတုန္မလႈပ္ ေကာင္းစြာ တည္၏။

၁ဝဝဝ။ ရာဂစေသာ (ကိေလသာ) အညစ္အေၾကး ကင္းၿပီးေသာ စင္ၾကယ္၍ အျပစ္ကင္း ေသာတရားကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ ေယာက္်ားအား သားၿမီးဖ်ားမွ်ေလာက္ေသာ မေကာင္းမႈကိုတိမ္တိုက္ႀကီးမွ်ေလာက္ပင္ အျမဲ ထင္ေန၏။

၁ဝဝ၁။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ ထင္ေသာသတိရွိကာ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္၏။

၁ဝဝ၂။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ သူရင္းငွါးသည္လုပ္ခရရန္အတြက္ ေနကုန္မည့္ အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္သကဲ့သို႔ ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရမည့္အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္၏။

၁ဝဝ၃။ ေသျခင္းသေဘာသည္ ေရွးငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ (အိုမင္းေသာအခါ) ၌လည္းေကာင္း မရွိသည္ မဟုတ္၊ ႏွစ္ပါးစံုေသာ အခါတို႔၌ပင္ ဤေသျခင္းသေဘာရွိသည္သာတည္း။ (ထို႔ေၾကာင့္) က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ကို ျဖည့္က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ အပါယ္ဘံုတို႔သို႔ ေရာက္၍မပ်က္စီးၾကေစကုန္လင့္၊ စင္စစ္အားျဖင့္ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမခဏသည္ သင္တို႔ကို ေက်ာ္ လြန္ မသြားေစလင့္။

၁ဝဝ၄။ (ၿမိဳ႕ေနလူတို႔သည္) အစြန္အဖ်ားက်ေသာ မိမိၿမိဳ႕ကို အတြင္းေရာအျပင္ပါ ေစာင့္ ေရွာက္လံုျခံဳေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လံုျခံဳေစရာ၏၊ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝ မခဏသည္ သင္တို႔ကို မလြန္ေစလင့္။

၁ဝဝ၅။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ၊ အကုသိုလ္အားလံုးကို ျပဳျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ၊ ပညာျဖင့္ဆင္ျခင္၍ ဆိုေလ့ရွိေသာ၊ တုန္လႈပ္မႈ မရွိေသာ ရဟန္းသည္ 'ေလသည္ သစ္ရြက္ကိုတိုက္ဖ်က္ေခၽြလႊင့္သကဲ့သို႔' ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို လႊင့္ႏိုင္ ပယ္ႏိုင္၏။

၁ဝဝ၆။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ၊ အကုသိုလ္အားလံုးကို ျပဳျခင္းမွ ၾကဥ္ေရွာင္ေသာ၊ ပညာျဖင့္ဆင္ျခင္၍ ဆိုေလ့ရွိေသာ၊ တုန္လႈပ္မႈ မရွိေသာ ရဟန္းသည္ 'ေလသည္ သစ္ရြက္ ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔'ယုတ္မာကုန္ေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပယ္ၿပီ။

၁ဝဝ၇။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ၊ (ကိေလသာဟူေသာ) ဆင္းရဲမွ ကင္းေသာ၊ ေကာင္းစြာၾကည္လင္ေသာ စိတ္ရွိေသာ၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္သီလရွိေသာ ပညာရွိသည္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကိုျပဳရာ၏။

၁ဝဝ၈။ မတည္ေသာ သေဘာရွိေသာ အခ်ဳိ႕ပုထုဇဥ္တို႔၌ အကၽြမ္းမဝင္ရာ၊ ထို႔အတူ အိမ္ရာေထာင္ေသာလူတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းတို႔၌လည္းေကာင္း အကၽြမ္းမဝင္ရာ။ (အစ၌) သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ တည္ကုန္ေသာ ္လည္း (ေနာက္၌) သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္ ျဖစ္တတ္ကုန္၏၊ (အစ၌) သူေတာ္မဟုတ္သူယုတ္မာျဖစ္ေသာ္လည္း (ေနာက္၌) တစ္ဖန္ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္တတ္ကုန္၏။

၁ဝဝ၉။ ကာမဂုဏ္တို႔ကို လိုလားမႈ 'ကာမစၧႏၵ'၊ စီးပြါးခ်မ္းသာကို ဖ်က္ဆီးလိုမႈ 'ဗ်ာပါဒ'၊ စိတ္ေစတသိက္တို႔၏ မခံ့မႈ 'ထိနမိဒၶ'၊ စိတ္မၿငိမ္သက္မႈ ပ်ံ႕လြင့္မႈ 'ဥဒၶစၥ'၊ အာ႐ံုကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ဟူေသာ ထိုတရားငါးပါးတို႔သည္ ရဟန္း၏ စိတ္ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ကုန္၏။

၁ဝ၁ဝ။ မေမ့မေလ်ာ့ ေနေလ့ရွိေသာ၊ အပူေဇာ္ခံရေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၏ သမာဓိသည္ အ႐ိုအေသျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အ႐ိုအေသ မျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံု တို႔ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္။

၁ဝ၁၁။ အျမဲ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိေသာ၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈတတ္ေသာ၊ ဥပါဒါန့္တရားတို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္ နိဗၺာန္) ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းရွိေသာ ထိုသူကို သူေတာ္ေကာင္းဟူ၍ဆိုၾကကုန္၏။

၁ဝ၁၂။ (ေစတနာ မရွိ၍သာ ဣ႒ အနိ႒တို႔၌ သည္းခံႏိုင္ေသာ) မဟာသမုဒၵရာ, ေျမႀကီး, ေက်ာက္ေတာင္, ေလတို႔သည္ (ေစတနာရွိလ်က္ ဣ႒အနိ႒တို႔၌ သည္းခံႏိုင္ေသာ) ျမတ္စြာဘုရား၏ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ ဝိမုတၱိႏွင့္ ဥပမာအျဖစ္ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းငွါ မသင့္ေတာ္ကုန္သည္သာတည္း။

၁ဝ၁၃။ ဥပတိႆမေထရ္သည္ တရားတည္းဟူေသာ စၾကာရတနာကို အတုလိုက္၍ လည္ေစႏိုင္၏၊ ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာရွိ၏၊ တည္ၾကည္၏၊ ေျမ, ေရ, မီးႏွင့္ တူသည္ျဖစ္၍ တပ္မက္ျခင္း မရွိ၊ ျပစ္မွားျခင္းမရွိ။

၁ဝ၁၄။ (ဥပတိႆမေထရ္သည္) သာဝကပါရမီဉာဏ္၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ၿပီျဖစ္၍ ႀကီးျမတ္ေသာပညာရွိ၏၊ (ပညာအားျဖင့္) မထိုင္းမိႈင္း မအသည္ ျဖစ္လ်က္ ထိုင္းမိႈင္းသူ အသူကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ အခါခပ္သိမ္း ကိေလသာၿငိမ္း၍ လွည့္လည္ေနထိုင္၏။

၁ဝ၁၅။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ။ပ။ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကိုစြန္႔ပယ္အပ္ၿပီ။

၁ဝ၁၆။ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစၾကကုန္ေလာ့၊ ဤသည္လွ်င္ ငါ၏ အဆံုးအမတည္း၊ ယခုအခါငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့အံ့၊ ငါသည္ အလံုစံုေသာ ျပည့္စံုမႈ၏ တည္ရာ 'ဥပဓိ'မွ လြတ္ေျမာက္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သာရိပုတၱရာမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-အာနႏၵေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင့္ဘေထြးေတာ္ အမိေတၱာဒနမင္း၏သား အာနႏၵာသည္ ဘဒၵိယမင္းသားတို႔ ႏွင့္အတူဘုရားရွင့္ထံရဟန္းျပဳ၍ မၾကာခင္ ရွင္ပုဏၰမေထရ္၏ တရားကုိနာရသျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္၏။ ဧတဒဂ္ငါးခ်က္ကုိလည္း ရရွိ၏။

ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ ပဌမ သဂၤါယနာတင္ခါနီးမွ အဘိဉာဏ္ရရဟႏၲာျဖစ္၍ သဂၤါယနာပြဲသို႔ ဝင္ရ၏။

သဂၤါယနာ တင္ပြဲတြင္ ထုိထုိရဟန္းတို႔အားၾသဝါဒေပးေသာအားျဖင့္ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကုိ ဖြင့္ျပရြတ္ဆုိ ေသာ ဂါထာမ်ား။

၁ဝ၁၇။ ပညာရွိသည္ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္တတ္သူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိသူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဝန္တိုသူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ (သတၱဝါတို႔) ပ်က္စီးျခင္းကို လိုလားႏွစ္သက္သူႏွင့္လည္းေကာင္း ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို မျပဳရာ။ သူယုတ္မာႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရျခင္းသည္ ယုတ္ မာ၏။

၁ဝ၁၈။ ပညာရွိသူသည္ (ကံ, ကံ၏ အက်ဳိးကို) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ' ရွိသူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သီလကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဉာဏ္ပညာျပည့္စံုသူႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အႀကားအျမင္မ်ားသူႏွင့္လည္းေကာင္း ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို ျပဳရာ၏။ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္လွ၏။

၁ဝ၁၉။ အဆန္းတၾကယ္ ျပဳအပ္ေသာ၊ အိုင္းအမာတို႔၏ စုေဝးတည္ေနရာျဖစ္ေသာ၊ (သံုးရာေသာအ႐ိုးတို႔ျဖင့္) စိုက္ထူ၍ ထားအပ္ေသာ၊ အျမဲနာက်င္ေသာ၊ (လူမိုက္တို႔) အထူးထူးအေထြေထြၾကံစည္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ 'အတၱေဘာ' ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ယင္းခႏၶာကိုယ္ 'အတၱေဘာ'၏ခိုင္ျမဲတည္တံ့ေသာ အျဖစ္သည္ မရွိေခ်။

၁ဝ၂ဝ။ ေက်ာက္သံပတၱျမားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုတီးနားေတာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆန္းတၾကယ္ျပဳျပင္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ (စိုေသာ) အေရျဖင့္ ေျမႇး ယွက္ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အ႐ိုးစုျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ကိုယ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း ႐ႈပါေလာ့။ (ယင္းခႏၶာ ကိုယ္သည္) အဝတ္တို႔ႏွင့္တကြ့ (ဖံုးလႊမ္းမွသာ) တင့္တယ္ႏိုင္၏။

၁ဝ၂၁။ ခ်ိပ္ရည္ျဖင့္ ဆိုးအပ္ေသာ ေျခတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔ျဖင့္ လိမ္း အပ္ေသာ မ်က္ႏွာသည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ သူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၁ဝ၂၂။ ရွစ္စုခြဲ၍ ျပဳ ျပင္အပ္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြင္းေဆးတို႔ျဖင့္လိမ္းျခယ္အပ္ကုန္ေသာ မ်က္စိတို႔သည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ကုန္၏။ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္ကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ သူအား (ေတြေဝေစျခင္း ငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၁ဝ၂၃။ 'အသစ္ျဖစ္၍ ဆန္းၾကယ္ေသာ မ်က္ကြင္းေဆးက်ည္ေတာက္ကဲ့သို႔' တန္ဆာ ဆင္အပ္ေသာ အေကာင္ပုပ္သည္ အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္ကိုရွာမွီးေလ့ရွိေသာ သူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၁ဝ၂၄။ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ၊ ဆန္းၾကယ္ေသာ တရားစကားကို ေဟာတတ္ ေသာ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္အေကၽြးျဖစ္ေသာ၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္အာနႏၵာ သည္ ခ်အပ္ေသာ ခႏၶာဝန္ရွိသည္ျဖစ္၍ (ၾသဃေလးပါးႏွင့္) မယွဥ္မူ၍ အိပ္ျခင္းကို ျပဳ၏။

၁ဝ၂၅။ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ၊ (ၾသဃေလးပါးႏွင့္) မယွဥ္ေသာ၊ (ရာဂအစရွိေသာ) ၿငိတြယ္တတ္ေသာတရားကို လြန္ၿပီးေသာ၊ (ကိေလသာပူေလာင္ျခင္းမွ) ေကာင္းစြာ ၿငိမ္းၿပီး ေသာ (အာနႏၵာသည္) ပဋိသေႏၶေနျခင္း, ေသျခင္းတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္ (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ သည္ျဖစ္၍ အဆံုးစြန္ေသာခႏၶာကိုယ္ကို ေဆာင္၏။

၁ဝ၂၆။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ထူး၌ ေနမင္းအေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားတို႔ သည္တည္ကုန္၏၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုအသွ်င္အာနႏၵာသည္ (သဥပါဒိေသသနိဗၺာန္ကိုရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏုပါဒိေသသ) နိဗၺာန္သို႔ သြားေရာက္ရာ လမ္းခရီး၌ တည္၏။

၁ဝ၂၇။ (ေဂါပကပုဏၰား ငါသည္ ) ျမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္မွ ရွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ကုန္ ေသာဓမၼကၡႏၶာတို႔ကို သင္ယူခဲ့၏၊ (အသွ်င္သာရိပုတၱရာအစရွိေသာ သာဝက) ရဟန္းတို႔ထံမွ ႏွစ္ေထာင္ေသာဓမၼကၡႏၶာတို႔ကို သင္ယူခဲ့၏၊ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ အတိုင္း အရွည္ရွိကုန္ ေသာ ယင္းတရားတို႔ကို (ငါ၏ႏႈတ္၌) ေလ့လာအပ္ကုန္၏။

၁ဝ၂၈။ အၾကားအျမင္နည္းပါးေသာ ဤေယာက္်ားသည္ 'ႏြားလားႀကီးကဲ့သို႔' ႀကီးပြါး၏၊ ထိုသူအားအသားတို႔သာ တိုးပြါးကုန္၏၊ ပညာသည္ကား မတိုးပြါး။

၁ဝ၂၉။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ အၾကင္သူသည္ အၾကားအျမင္နည္းသူကို အၾကားအျမင္ ျဖင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၏၊ သူကန္းသည္ (အမိုက္တိုက္၌) ဆီမီးအိမ္ကို ေဆာင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (သူကန္းကဲ့သို႔) ငါ၏ဉာဏ္၌ ထင္လာ၏။

၁ဝ၃ဝ။ အၾကားအျမင္မ်ားသူကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရာ၏၊ (မွီဝဲဆည္းကပ္၍ ရအပ္ေသာ ) အၾကားအျမင္ကိုလည္း မေပ်ာက္မပ်က္ေစရာ၊ ထိုအၾကားအျမင္သည္ (မဂ္ဟူေသာ) ျမတ္ ေသာအက်င့္၏ ျပ႒ာန္းေသာ အေၾကာင္းအရင္း မူလျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ (ေရွးဦးစြာ) ပရိယတၱိဓမၼကိုေဆာင္ရာ၏။

၁ဝ၃၁။ (တစ္ခုေသာ ဂါထာ၏) ေရွ႕အဖို႔ ေနာက္အဖို႔ကို သိ၍လည္းေကာင္း၊ အနက္ကိုသိ၍လည္းေကာင္း၊ သဒၵါပုဒ္တို႔၌ လိမၼာ၍လည္းေကာင္း တရားကို ေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ သည္ကိုျပဳ၍ မွတ္ယူ၏။ (ၾကားအပ္ သင္ယူအပ္ေသာ ) တရား၏ အနက္ကိုလည္း အဖန္ဖန္ ႐ႈ၏။

၁ဝ၃၂။ (စိတ္ျဖင့္ အဖန္ဖန္႐ႈအပ္ေသာ ထိုတရားတို႔၌) အယူကို လက္ခံေက်နပ္ျခင္းျဖင့္ ့အလိုဆႏၵရွိသည္ကို ျပဳအပ္၏၊ (ဝိပႆနာမႈ ျပဳလုပ္သူသည္ နာမ္႐ုပ္ကို ႐ႈသည္၏အစြမ္း ျဖင့္) အားထုတ္၍ (အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱဟူ၍လည္း) ထိုနာမ္႐ုပ္ကို ၾကည့္႐ႈႏိႈင္းခ်ိန္၏၊ (ဤသို႔ၾကည့္႐ႈႏိႈင္းခ်ိန္ေသာ) ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္သည္ျဖစ္၍ စိတ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ သင့္ေသာအခါစသည္၌ (ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းစသည္ျဖင့္) အားထုတ္၏။

၁ဝ၃၃။ (ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္) အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပရိယတၱိဓမၼကို ေဆာင္ေသာမဂ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကကို (ဆည္းကပ္ေသာ သူအားသာ ျဖစ္၏)၊ သစၥာေလးပါးတို႔၌ ပိုင္းျခားသိတတ္ေသာ ဓမၼဉာဏ္ကို လိုလားေတာင့္တ သူသည္ ထိုသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာအျပားရွိေသာ ထိုမိတ္ေဆြေကာင္းကို မွီဝဲဆည္းကပ္ရာ၏။

၁ဝ၃၄။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပရိယတၱိဓမၼကို ေဆာင္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ (တရားတည္းဟူေသာ) ဘ႑ာတိုက္ကိုိ ေစာင့္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ (နတ္ႏွင့္တကြေသာ)ေလာကအားလံုး၏ မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) အၾကားအျမင္မ်ားေသာ သူကို ပူေဇာ္ ထိုက္၏။

၁ဝ၃၅။ တရားလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာရွိေသာ တရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ တရားကို အဖန္ဖန္ဆင္ျခင္ေသာတရားကို အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့ေသာ ရဟန္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ တရားမွမဆုတ္ယုတ္။

၁ဝ၃၆။ အၾကင္ရဟန္းသည္ (ခဏတိုင္းခဏတိုင္း) အသက္အပိုင္းအျခား နည္းပါးကုန္ ခန္းေနသည္ျဖစ္ပါလ်က္ (ရဟန္းတရားကို) အားမထုတ္ျငားအံ့၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ျမတ္ႏိုးမႈ၌သာ အေလးျပဳေနေသာ (မြန္ျမတ္ေသာ အာဟာရစသည္ျဖင့္) မိမိကိုယ္၏ ခ်မ္းသာမႈ၌ တပ္မက္ ေနေသာ ထိုရဟန္းအားရဟန္းအျဖစ္ျဖင့္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းသည္ အဘယ္မွာ ရွိပါအံ့ နည္း။

၁ဝ၃၇။ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း (အသွ်င္သာရိပုၾတာ) သည္ အႏုပါဒိေသသပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးတို႔သည္ ငါ့အား မထင္မရွား ဝိုးဝါး ျဖစ္ေန၏၊ (ေကာင္းစြာေလ့လာထားေသာ) ပရိယတၱိတရားတို႔သည္လည္း ငါ၏ ဉာဏ္၌ မထင္လာကုန္၊ ဤေလာကအားလံုးသည္ 'အမိုက္တိုက္ကဲ့သို႔' ထင္၏။

၁ဝ၃၈။ ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ဆရာကြယ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမွကင္းကြာရေသာ ငါ့အား 'ကာယဂတာသတိကဲ့သို႔' အက်ဳိးစီးပြါးကို ေဆာင္တတ္ေသာအေဆြခင္ပြန္းေကာင္း မရွိေတာ့ေခ်။

၁ဝ၃၉။ (အသွ်င္သာရိပုတၱရာစေသာ) အေဆြခင္ပြန္းေဟာင္းတို႔သည္ ကြယ္လြန္ကုန္ၿပီ၊ ငါ၏ (စိတ္သည္) သီတင္းငယ္တို႔ႏွင့္ မညီၫြတ္၊ ထိုငါသည္ ယခုအခါ (မိုးကာလ၌ အသိုက္ သို႔ ေနျခင္းငွါ) 'ကပ္ေသာငွက္ကဲ့သို႔' တစ္ေယာက္ထီးတည္းသာလွ်င္ စ်ာန္ဝင္စားရေတာ့အံ့။

၁ဝ၄ဝ။ (အာနႏၵာ ငါ့အား) ဖူးေျမာ္ရန္ လာၾကကုန္ေသာ အထူးထူးေသာ တိုင္းႏိုင္ငံသား မ်ားစြာေသာလူတို႔ကို မတားျမစ္လင့္၊ (ထိုသူတို႔သည္) တရားနာလိုကုန္၏၊ ငါ့အား ဖူးျမင္ ေစကုန္ေလာ့၊ (ဤအခါသည္ တရားေဟာအံ့ေသာ) အခါတည္း (ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

၁ဝ၄၁။ (ျမတ္စြာဘုရားအား) ဖူးေျမာ္ရန္ လာေရာက္ၾကကုန္ေသာ အထူးထူးေသာ တိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားစြာေသာ လူတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏၊ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ တားျမစ္ေတာ္မမူ။

၁ဝ၄၂။ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး ေသကၡမွ်သာ ျဖစ္ေသးေသာ ငါ့အား ကာမဂုဏ္၌ ျဖစ္ေသာအမွတ္သညာ မျဖစ္စဖူး၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့။

၁ဝ၄၃။ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး ေသကၡမွ်သာ ျဖစ္ေသးေသာ ငါ့အား ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာအမွတ္သညာ မျဖစ္စဖူး၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရား၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့။

၁ဝ၄၄။ ငါသည္ 'သြားသူေနာက္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ အရိပ္ကဲ့သို႔ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး ကာယကံေမတၱာျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ကာ လုပ္ေကၽြးခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၄၅။ ငါသည္ 'သြားသူေနာက္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ အရိပ္ကဲ့သို႔' ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး ဝစီကံေမတၱာျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ကာ လုပ္ေကၽြးခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၄၆။ ငါသည္ 'သြားသူေနာက္သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ အရိပ္ကဲ့သို႔' ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ ပတ္လံုး မေနာကံေမတၱာျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အစဥ္လိုက္ကာ လုပ္ေကၽြးခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၄၇။ (ငါသည္ ) ျမတ္စြာဘုရား စႀကႍႂကြေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္ ေတာ္ကလိုက္၍စႀကႍသြားခဲ့ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ငါ့အား (တရားကို သိေသာေသာတာပတၱိမဂ္) ဉာဏ္ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

၁ဝ၄၈။ ငါသည္ (အထက္မဂ္သံုးခုအလို႔ငွါ) ျပဳဖြယ္ကိစၥ ရွိေနေသး၏၊ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးမူ၍ေသကၡမွ်သာ ျဖစ္ေနေသး၏၊ ငါ့အား သနားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္းသည္လည္း နီးကပ္ခဲ့ေလၿပီတကား။

၁ဝ၄၉။ မြန္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္ေတာ္အားလံုးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလတ္ေသာ္ ထိုအခါဝယ္ (ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း, ေတာ္လဲျခင္းစေသာ) ေၾကာက္မက္ဖြယ္သည္ျဖစ္ေလၿပီတကား၊ ထိုအခါ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ ၿပီတကား။

၁ဝ၅ဝ။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပရိယတၱိဓမၼကို ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ (တရားတည္းဟူေသာ) ဘ႑ာတိုက္ကို ေစာင့္ႏိုင္ေသာ (နတ္ႏွင့္တကြေသာ)ေလာကအားလံုး၏မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ အာနႏၵာမေထရ္သည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏။

၁ဝ၅၁။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ပရိယတၱိဓမၼကို ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ (တရားတည္းဟူေသာ) ဘ႑ာတိုက္ကို ေစာင့္ႏိုင္ေသာ (နတ္ႏွင့္တကြေသာ)ေလာကအားလံုး၏မ်က္စိသဖြယ္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ေသာ အာနႏၵာမေထရ္သည္ (အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ) အမိုက္တိုက္၌ (အဝိဇၨာဟူေသာ) အမိုက္ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေတာ္မူေပ၏။

၁ဝ၅၂။ ျမတ္ေသာ သီလကၡႏၶစသည္ကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာ အာနႏၵာမေထရ္သည္ (အတုမရွိ ေသာ) ဉာဏဂတိႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ျမတ္ေသာ သတိ၏ ရင့္က်က္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ (သဒၵါအနက္ ကိုပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ေသာ) တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ပရိယတ္, ပဋိပတ္, ပဋိေဝဓဟုဆိုအပ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ေဆာင္၏၊ တရားရတနာတို႔၏ တည္ရာ ျဖစ္၏။

၁ဝ၅၃။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌မျဖစ္ရေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အာနႏၵာမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

တႎသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၈-စတၱာလီသနိပါတ္

၁-မဟာကႆပေတၳရဂါထာ

ပိပၸလုလင္ဟု အမည္ရခဲ့ေသာ သွ်င္မဟာကႆပသည္ ေတာထြက္လာစဥ္ကလည္း ေျမလႈပ္ခဲ့၏။ ဘုရားသွ်င္ႏွင့္ သကၤန္းလဲေသာအခါလည္း ေျမလႈပ္ခဲ့၏။ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ကုိဝတ္႐ံုရေသာ္လည္း စိတ္ထားတက္ႂကြျခင္းမရွိ၊ ဘုရားရွင့္ထံ၌ ဓုတင္ တစ္ဆယ့္သံုးပါးတို႔ကုိ ေဆာင္ေတာ္မူသျဖင့္ ဧတဒဂ္ရ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ခုနစ္ရက္မွ်သာ ပုထုဇဥ္အျဖစ္တည္၍့ရွစ္ရက္ေျမာက္၌ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ထုိအရွင္ျမတ္၏ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကုိ အဦးျပဳေသာအားျဖင့္ ရဟန္း တို႔အား ဆံုးမေသာ ဂါထာမ်ား။

၁ဝ၅၄။ ပရိသတ္အေပါင္း ျခံရံလ်က္ မေနရာ၊ ပရိသတ္အေပါင္း အျခံအရံျဖင့္ ေနသည္ရွိ ေသာ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိသည္ျဖစ္၍ အလိုဆႏၵ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ လူအေပါင္းကို ခ်ီးေျမႇာက္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤသို႔ (အျပစ္ကို) ျမင္၍ ဂိုဏ္းဂဏအသင္းအပင္းကို အလို မရွိရာ။

၁ဝ၅၅။ (ဤသာသနာေတာ္၌) ရဟန္းသည္ (မင္းမ်ဳိးစေသာ) အမ်ဳိးတို႔သို႔ နီးနီးစပ္စပ္ မခ်ဥ္းကပ္ရာ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိသူသည္ တည္ၾကည္မႈ 'သမာဓိ'ကို ရခဲ၏၊ မိမိ၏ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာအၾကင္ရဟန္းသည္ အရသာ၌ တပ္မက္ေမာသည္ျဖစ္၍ ဒါယကာတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၌ေၾကာင့္ၾကစိုက္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ (သီလစေသာ) အက်ဳိးကို ဆိတ္သုဥ္းေစ၏။

၁ဝ၅၆။ ဒါယကာတို႔၏ ရွိခိုးပူေဇာ္မႈကို ရႊံ႕ၫြန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သိမ္ေမြ႕၍ အႏုတ္ခက္ ေသာဆူးေျငာင့္တံသင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ဘုရားစေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေျပာ ၾကားကုန္၏။

ထိုပူေဇာ္သကၠာရမ်ဳိးကို စိတ္ေနစိတ္ထား ယုတ္ညံ့သူသည္ စြန္႔ႏိုင္ခဲ၏။

၁ဝ၅၇။ ငါသည္ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွ ဆင္းသက္၍ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံ ဝင္ခဲ့၏၊ ထမင္း စားေနဆဲျဖစ္ေသာ ႏူနာစြဲကပ္သူ ေယာက္်ားထံသို႔ ေလးေလးစားစား ဆြမ္းရပ္ခဲ့ၿပီ။

၁ဝ၅၈။ ထိုႏူနာစြဲသူသည္ (အ႐ိုးခိုက္ေသာ ႏူနာေရာဂါရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္) ျပတ္လု နီးပါးေသြးျပည္စားထားေသာ လက္ျဖင့္ တလုတ္စာ ဆြမ္းကို ငါ့အားေလာင္းလွဴလိုက္၏၊ ဆြမ္းကို (သပိတ္တြင္းသို႔)ေလာင္းထည့္လိုက္စဥ္ ႏူနာစြဲသူ၏ လက္ေခ်ာင္းသည္လည္း ဤ သပိတ္၌ (ဆြမ္းႏွင့္အတူ) ျပတ္က်၏။

၁ဝ၅၉။ ငါသည္ အိမ္နံရံအနီးအပါး၌ ထိုင္၍ ျပတ္က်ေသာ လက္ေခ်ာင္းႏွင့္တကြေသာ ဆြမ္းကို စားၿပီ၊ ဆြမ္းစားဆဲ၌လည္းေကာင္း၊ ဆြမ္းစားၿပီး၌လည္းေကာင္း ငါ့အား စက္ဆုပ္ ရြံ႕ရွာျခင္း မျဖစ္။

၁ဝ၆ဝ။ (သူတစ္ပါးတို႔၏ အိမ္တံခါး၌) ရပ္၍ ခံယူရေသာ ဆြမ္းသည္ (ငါ၏) စားမ်ဳိ အပ္ေသာ အာဟာရတည္း၊ ႏြားက်င္ငယ္ပုပ္သည္လည္း ငါသံုးေဆာင္အပ္ေသာ ေဆးတည္း၊ သစ္ပင္ရင္းသည္ (ငါ၏) ေနရာေက်ာင္းတည္း၊ ေျမမႈန္႔အလိမ္းလိမ္းကပ္ေသာ (ပံ့သကူ) အဝတ္ သည္ (ငါ၏) သကၤန္းတည္း၊ အၾကင္ရဟန္းသည္ ထိုပစၥည္းေလးပါးတို႔ကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ သံုးေဆာင္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ စင္စစ္အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ သြားလိုရာ သြားႏိုင္သူ (စတုဒၵိသာ) ရဟန္းမည္၏။

၁ဝ၆၁။ အၾကင္ပစၧိမအရြယ္၌ အခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ေတာင္ကို တက္ကုန္လတ္ေသာ္ ပင္ပန္းျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္၏၊ ထိုပစၧိမအရြယ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမြခံျဖစ္ေသာ ကႆပသည္ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ျပည့္စံုကာ ထင္ေသာ သတိရွိသည္ ျဖစ္လ်က္ တန္ခိုးအစြမ္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည္ျဖစ္၍ (ေတာင္သို႔) တက္ႏိုင္၏။

၁ဝ၆၂။ ကႆပသည္ ဆြမ္းခံရြာမွ ျပန္ခဲ့ၿပီးေသာ္ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္၍ စြဲလန္းမႈ 'ဥပါဒါန္' မရွိဘဲေၾကာက္မက္ဖြယ္ေဘးရန္ကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္ စ်ာန္ဝင္စားကာ ေန၏။

၁ဝ၆၃။ ကႆပသည္ ဆြမ္းခံရြာမွ ျပန္ခဲ့ၿပီးေသာ္ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္၍ စြဲလန္းမႈ 'ဥပါဒါန္' မရွိဘဲ (ရာဂမီးစေသာ တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ) မီးတို႔သည္ သတၱဝါတို႔ကိုေလာင္ ၿမိဳက္ေနကုန္စဥ္ကိေလသာအပူ မရွိသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍ စ်ာန္ဝင္စားကာ ေန၏။

၁ဝ၆၄။ ကႆပသည္ ဆြမ္းခံရြာမွ ျပန္ခဲ့ၿပီးေသာ္ စြဲလန္းမႈ 'ဥပါဒါန္' မရွိဘဲ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးသည္ျဖစ္၍ အာသေဝါကင္းလ်က္ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္၍ စ်ာန္ဝင္စား၏။

၁ဝ၆၅။ ေရခတက္ပင္အစဥ္တို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ေရာက္ကုန္ေသာ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေျမအဖို႔လည္းရွိကုန္ေသာ ဆင္ေအာ္သံတို႔ျဖင့္လည္း ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔ သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၆၆။ မိုးတိမ္ညဳိအဆင္းႏွင့္ တူေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိကုန္ေသာ၊ ေအးျမေသာ ေရလည္းရွိကုန္ေသာ၊ စင္ၾကယ္ေသာ ေျမအဖို႔ကို ေဆာင္ကုန္ေသာ၊ (သႏၲာအဆင္းႏွင့္ တူေသာ နီေသာ အဆင္းရွိေသာသိၾကားကြမ္းေသြးေကာင္ ဣႏၵဂုပ္ေကာင္ဟု အမည္ရေသာ ) ပိုးပရန္တို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၆၇။ မိုးတိမ္ညိဳ၏ အထြတ္ႏွင့္ တူေသာ အထြတ္လည္းရွိကုန္ေသာ၊ ျမတ္ေသာျပာသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္လည္း တူကုန္ေသာ၊ ဆင္ေအာ္သံတို႔ျဖင့္လည္း ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၆၈။ မိုးရြာျခင္းေၾကာင့္ (ျမဴစသည္ကင္းသျဖင့္) ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ေသာ အျပင္ရွိကုန္ေသာ၊ ရေသ့ရဟန္းတို႔ မွီဝဲအပ္ကုန္ေသာ၊ ဥေဒါင္းတြန္သံတို႔ျဖင့္ ပဲ့တင္ထပ္ကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔ သည္ ငါ့ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၆၉။ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ စ်ာန္ဝင္စားလိုေသာ သတိရွိ ေသာ ငါ့အား (ထိုေတာင္တို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းငွါ) ေလ်ာက္ပတ္၏၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ အက်ဳိးကို အလိုရွိေသာ ငါ့အား (ထိုေတာင္တို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာေနျခင္းငွါ) ေလ်ာက္ပတ္၏။

၁ဝ၇ဝ။ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေသာ၊ ခ်မ္းသာစြာေနျခင္းကို အလိုရွိေသာ ငါ့အား (ထိုေတာင္တို႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္းငွါ) ေလ်ာက္ပတ္၏၊ (ကမၼ႒ာန္းကို ပြါးေစျခင္၌) အားထုတ္လိုေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ဣ႒ာ႐ံုအနိ႒ာ႐ံုစသည္တို႔၌ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိေသာ ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ငါ့အား (ထိုေတာင္တို႔သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းငွါ) ေလ်ာက္ပတ္၏။

၁ဝ၇၁။ ေအာင္မဲညိဳပြင့္ႏွင့္ တူသည္ျဖစ္၍ မိုးတိမ္ျပာတို႔ ဖံုးလႊမ္းအပ္သည္ျဖစ္၍ (တန္ေဆာင္မုန္းလ) ေကာင္းကင္ႏွင့္တူေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကုန္ ေသာ ထိုေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၇၂။ လူတို႔ႏွင့္လည္း မေရာႁပြမ္းကုန္ေသာ၊ သားေကာင္အေပါင္းတို႔ မွီဝဲရာလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၇၃။ ၾကည္လင္ေသာ ေရရွိကုန္ေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔၍ ႏူးညံ့သည့္ ေက်ာက္ရွိကုန္ေသာ၊ ေမ်ာက္, ေခ် (ဂ်ီ), သမင္စေသာ သားေကာင္တို႔ျဖင့္ ေရာႁပြမ္းကုန္ေသာ၊ (ထိုထိုအရပ္၌) ေရေမွာ္တို႔ျဖင့္ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္ေသာ ထိုေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၁ဝ၇၄။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၍ ခႏၶာတို႔၏ သေဘာတရားကို ႐ႈေသာ ေယာဂါဝစရ ပုဂၢိဳလ္အားတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တူရိယာျဖင့္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးခံစားေသာသူအား ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္။

၁ဝ၇၅။ (ရဟန္းတရား အားထုတ္မႈ၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ) အမႈႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကို မျပဳရာ၊ ကလ်ာဏမိတၱမဟုတ္သူကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ လူဒါယကာတို႔အတြက္ ေၾကာင့္ၾက မစိုက္ရာ၊ မိမိခ်မ္းသာကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ အရသာ၌ တပ္မက္ေမာ သည္ျဖစ္၍ ဒါယကာတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္သူ ျဖစ္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ သီလစေသာ အက်ဳိးကိုဆိတ္သုဥ္းေစ၏။

၁ဝ၇၆။ (ရဟန္းတရား အားထုတ္မႈ၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ) အမႈႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကို မျပဳရာ၊ မိမိအက်ဳိးကို မေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဤအမႈႀကီးငယ္ျပဳျခင္းစသည္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ (အမႈသစ္ကို ေဆာင္ရြက္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္၏) ကိုယ္သည္ ၿငိဳျငင္ဆင္းရဲရ၏၊ ပင္ပန္းရ၏၊ ၿငိဳျငင္ပင္ပန္းေသာထိုပုဂၢိဳလ္သည္ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို မရႏိုင္။

၁ဝ၇၇။ ႏႈတ္ခမ္းလႈပ္၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ကာမွ်ျဖင့္လည္း မိမိ၏ အက်ဳိးကို မသိမျမင္၊ (ဦးေခါင္းေမာ့ကာ) ခိုင္မာေသာ လည္ပင္းရွိသည္ျဖစ္၍ လွည့္လည္သြားလာလ်က္ ငါသည္ သာ လွ်င္ျမတ္၏ဟု ေအာက္ေမ့မွတ္ထင္၏။

၁ဝ၇၈။ မသိမလိမၼာသူသည္ မျမင့္ျမတ္သူ ျဖစ္ပါလ်က္ ျမင့္ျမတ္သူႏွင့္ ထပ္တူျပဳ၍ မိမိ ကိုယ္ကိုေအာက္ေမ့မွတ္ထင္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ခက္မာေတာင့္တင္းေသာ စိတ္ရွိသူကို ပညာရွိတို႔မခ်ီးမြမ္းကုန္။

၁ဝ၇၉။ အၾကင္ပညာရွိသည္ကား ငါသည္ ျမင့္ျမတ္သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါသည္ ျမင့္ျမတ္သူမဟုတ္ယုတ္ညံ့သူဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါသည္ ထိုျမင့္ျမတ္သူႏွင့္ တူသူဟူ၍လည္းေကာင္း မာန္ကိုးပါးတို႔တြင္တစ္ခုခုေသာ မာန္ေၾကာင့္ မတုန္လႈပ္။

၁ဝ၈ဝ။ (အရဟတၱဖိုလ္ပညာ၏ အစြမ္းျဖင့္) ပညာရွိေသာ ထိုမွတစ္ပါး ဣ႒ာ႐ံုစသည္ တို႔၌ သည္းခံျခင္းတာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သီလတို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈႏွင့္ ယွဥ္ေသာထိုပုဂၢိဳလ္ကို ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းကုန္၏။

၁ဝ၈၁။ အၾကင္ သူသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔အေပၚ၌ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ မရွိ၊ ေျမႀကီး သည္ေကာင္းကင္မွ ေဝးသကဲ့သို႔ ထိုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ ေဝး၏။

၁ဝ၈၂။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔အား အခါခပ္သိမ္း (မေကာင္းမႈမွ) ရွက္ျခင္း'ဟိရီ' ေၾကာက္ျခင္း 'ၾသတၱပၸ'သည္ေကာင္းစြာ တည္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အား စည္ပင္ေသာ အက်င့္ျမတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ဘဝသစ္၌ျဖစ္ျခင္းကုန္ၿပီ။

၁ဝ၈၃။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ပံ့သကူသကၤန္းကို ဝတ္႐ံုလ်က္ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္၏၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ 'ျခေသၤ့ေရျခံဳေသာ ေမ်ာက္ကဲ့သို႔' (အရိယာတို႔၏ တံခြန္ ျဖစ္ေသာ) ထိုပံ့သကူသကၤန္းျဖင့္ မတင့္တယ္။

၁ဝ၈၄။ အၾကင္ရဟန္းသည္ (ပံ့သကူသကၤန္းကိုဝတ္႐ံုကာ) တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္း ကင္း ေသာ စိတ္ရွိ၏၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ျခင္းလည္း မရွိ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာလည္း ရွိ၏၊ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္း၏၊ ထိုရဟန္းသည္ 'ေတာင္ေခါင္းေတာင္ဝွမ္း၌ ေအာင္းေသာ ျခေသၤ့ကဲ့သို႔' ပံ့သကူသကၤန္းျဖင့္ တင့္တယ္၏။

၁ဝ၈၅-၆။ တန္ခိုးႀကီးကုန္ေသာ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ ထို ျဗဟၼာတို႔သည္ တစ္ေသာင္းႏွင္ႏွင္ ရွိကုန္၏၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ထိုျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ လုံ႔လရွိ၍ ျမတ္ေသာစ်ာန္ဝင္စားမႈရွိေသာ တည္ၾကည္ေသာ သမာဓိရွိေသာ တရားစစ္သူ ႀကီးျဖစ္သည့္ သာရိပုတၱရာမေထရ္ကိုလက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးလ်က္ ရပ္တည္ကုန္၏။

၁ဝ၈၇။ ေယာက္်ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ ေယာက္်ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ အရွင္ဘုရားသည္ အၾကင္အာ႐ံုကို အမွီျပဳ၍ စ်ာန္ဝင္စား၏၊ ထိုအရွင္ဘုရား ဝင္စားေနေသာ စ်ာန္၏ အာ႐ံုကို အကၽြႏု္ပ္တို႔မသိပါကုန္။

၁ဝ၈၈။ ဘုရားရွင္တို႔၏ က်က္စားရာ အာ႐ံုျဖစ္၍ အလြန္နက္နဲေသာ ကိုယ္ပိုင္တရား ေတာ္သည္အံ့ၾသဖြယ္ ရွိပါေပစြတကား၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သားၿမီးဖ်ားကို မွန္ေအာင္ပစ္ႏိုင္ သည့္ေလးသမားႏွင့္တူေသာ ပညာရွိျဖစ္ပါကုန္လ်က္လည္း ယင္းတရားေတာ္ကို မသိႏိုင္ၾကပါကုန္။

၁ဝ၈၉။ ထိုအခါ ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ထိုက္ေသာ ထိုအသွ်င္သာရိပုတၱရာကို နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း တို႔သည္ ယင္းသို႔ ပူေဇာ္ေနသည္ကို ျမင္ရ၍ အသွ်င္မဟာကပၸိနအား ျပံဳးျခင္းသည္ ျဖစ္ေလ၏။

၁ဝ၉ဝ။ (စၾကဝဠာကုေဋတစ္သိန္းဟူေသာ) ဗုဒၶေခတ္ရွိသမွ် အတြင္း၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ထား၍ဓုတင္အရာဝယ္ ငါသည္ ထူးခၽြန္၏၊ (ဓုတင္ကို ေဆာင္ရာ၌) ငါႏွင့္ တူသူ မရွိ။

၁ဝ၉၁။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ယခုအခါ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ မရွိေတာ့ၿပီ။

၁ဝ၉၂။ သကၤန္း၌ (တဏွာဟူေသာ) လိမ္းက်ံမႈ မရွိ၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာ၌ (တဏွာဟူ ေသာ) လိမ္းက်ံမႈ မရွိ၊ အစာေဘာဇဥ္၌ (တဏွာဟူေသာ) လိမ္းက်ံမႈ မရွိ၊ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာကိေလသာကင္းၿပီးေသာ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အညစ္အေၾကးကင္းေသာၾကာပြင့္သည္ ေရျဖင့္ မလိမ္းက်ံသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (တဏွာလိမ္း က်ံျခင္းစသည္ျဖင့္) လိမ္းက်ံေတာ္ မမူ၊ တဏွာမွ ထြက္ျခင္း၌ ၫြတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘဝသံုးပါးမွ ကၽြတ္လြတ္ေတာ္မူ၏။

၁ဝ၉၃။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သတိပ႒ာန္တည္းဟူေသာ လည္ပင္း ရွိေတာ္မူ၏၊ သဒၶါတည္းဟူေသာလက္ရွိေတာ္မူ၏၊ ပညာတည္းဟူေသာ ဦးေခါင္းရွိေတာ္မူ၏၊ ျမတ္ေသာ (သဗၺညဳတ) ဉာဏ္ရွိေတာ္မူ၏၊ အခါခပ္သိမ္း ၿငိမ္းေအးျခင္းသို႔ ေရာက္၍ လွည့္လည္ ေတာ္မူ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာကႆပမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

စတၱာလီသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၉-ပညာသနိပါတ္

၁-တာလပုဋေတၳရဂါထာ

ကေခ်သည္ ဘဝတြင္ ႀကီးပြါး တုိးတက္ခဲ့ေသာ တာလပုဋ သဘင္ဆရာႀကီးသည္ ဘုရားရွင့္ထံေရာက္ေသာအခါ သဘင္သည္မ်ား အပါယ္လားရေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူသည္တြင္ သံေဝဂရ သဒၶါတရားျဖစ္၍ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးရာ မၾကာမီ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေရွးအခါက မိမိ၏ ေယာနိေသာမနသိကာရႏွင့္ ယွဥ္ေသာစိတ္ကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲျခား၍ အနီးရွိရဟန္းတို႔အား ၾသဝါဒေပးေသာအားျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၁ဝ၉၄။ ငါသည ္ အဘယ္အခါ ေတာင္ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကားတ႔ို၌ တစ္ေယာက္ထီးတည္း တဏာွ အေဖာ္မရွိဘဲ အလံုးစံုေသာ ဘဝကို အနိစၥဟု ႐ႈလ်က္ ေနရပါအံ့နည္း၊ ငါ့အား ထိုသို႔ ေသာ အၾကံထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ၌ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁ဝ၉၅။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ဆိုးရည္ျဖင့္ အဆင္းကို ဖ်က္၍ ဓားငယ္ျဖင့္ အပိုင္းပိုင္း ျဖတ္အပ္ေသာ သကၤန္းကို ေဆာင္ေသာ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အဝတ္သကၤန္းကို ဝတ္ေသာ ျမတ္ႏိုးမႈမွ ကင္းေသာ (တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံု၌) ေတာင့္တမႈမရွိေသာ ရဟန္းျဖစ္၍ စြဲမက္မႈ 'ရာဂ'ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ကိုလည္းေကာင္း (အရိယမဂ္ျဖင့္) ျဖတ္ေတာက္ၿပီးလွ်င္ ေတာအုပ္ႀကီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ခ်မ္းသာစြာ ေနရပါအံ့နည္း။

၁ဝ၉၆။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ေသျခင္း နာျခင္းတို႔၏ အသိုက္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေသျခင္း အိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ဤ (ခႏၶာ) ကိုယ္ကို အနိစၥဟု အထူး႐ႈလ်က္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းကာ ေတာ၌ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေနရပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ၌ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁ဝ၉၇။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ (ႏွစ္ဆယ့္ငါးပါးေသာ) ေဘးတို႔၏ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျခင္းကိုေဆာင္တတ္ေသာ မ်ားစြာေသာ အာ႐ံု မ်ားစြာေသာ ဘဝသို႔ အစဥ္လိုက္ တတ္ေသာ တဏွာဟုဆိုအပ္ေသာ ႏြယ္ကို (ပညာျဖင့္ ၿပီးေသာ) ထက္လွစြာေသာ သန္လ်က္ကို စြဲကိုင္၍ ျဖတ္ေတာက္ခုတ္စဥ္းကာ ေနရပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁ဝ၉၈။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ထက္ေသာ တန္ခုိးရွိေသာ (ဘုရား, ပေစၥကဗုဒၶါ အရိယာ သာဝက) ဣသိတို႔၏ (မဂ္ပညာဟူေသာ) ဓားလက္နက္ကို အေဆာတလ်င္ ဆြဲယူ၍ (ကိေလ သာ) စစ္သည္ႏွင့္တကြေသာ မာန္ကို သီဟာသနပလႅင္ထက္၌ အလ်င္အျမန္ ဖ်က္ဆီးရပါ အံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁ဝ၉၉။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ တရားကို အေလးျပဳကုန္ေသာ , တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ , မေဖာက္မျပန္ ျမင္စြမ္းႏိုင္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေအာင္ၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားအစ ရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ အစုအေဝးတို႔၌ တရားအားထုတ္ကာ ေတြ႕ျမင္ရသူ ျဖစ္ပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝဝ။ ပ်င္းရိျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဆာေလာင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေရမြတ္သိပ္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ေလ, ေနပူ, တံလွ်ပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေပါက္ဖတ္, ကင္း, သန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ေတာင္ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကား၌ အက်ဳိးစီးပြါးကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ ငါ့ကို အဘယ္အခါ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ပါလတၱံ႕နည္း။ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၁။ ငါသည္ အဘယ္အခါ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သယမ႓ဴဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိအပ္ေသာ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ သစၥာေလးပါးတို႔ကို အရိယမဂ္ပညာျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိရပါလတၱံ႕နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၂။ ငါသည္ အဘယ္အခါ စ်ာန္, ဝိပႆနာ, မဂ္သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ဉာဏ္ျဖင့္မပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သဒၵါ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရသာ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓမၼာ႐ံုတို႔ကိုလည္းေကာင္း (မီးတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ျဖင့္) ေတာက္ေလာင္ေန၏ဟူ၍ ဝိပႆနာပညာႏွင့္တကြေသာ မဂ္ပညာျဖင့္႐ႈျမင္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၃။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ရင့္သီးေသာ စကားျဖင့္ (ထိခိုက္ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍) ေျပာဆိုခံရ ေသာ္ ထိုေျပာဆိုျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိသူ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါအံ့ နည္း၊ ထို႔ျပင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ္လည္း ထိုခ်ီးမြမ္းျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္သူ မျဖစ္ဘဲ ရွိပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၄။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ထင္းတံုးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမက္စည္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ႏြယ္ပင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (ငါ၏ သႏၲာန္၌ အက်ဳံးဝင္ကုန္ေသာ ) ဤခႏၶာငါးပါး တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားေသာ အနိႁႏိၵယဗဒၶ႐ုပ္တရားတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ အဇၩတၱတရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗာဟိရတရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း (အနိစၥစသည္တို႔၏ အစြမ္း အသာရ အစရွိသည္တို႔၏ အစြမ္းအားျဖင့္) ထပ္တူထပ္မွ် ျပဳ၍ ႏိႈင္းခ်ိန္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၅။ အဘယ္အခါ၌ ေတာအုပ္ႀကီးအတြင္းဝယ္ မိုးတြင္းအခါ ရြာသြန္းေသာ မိုးႀကီးသည္ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ သြားလာရာ သမထဝိပႆနာလမ္းခရီး၌ သြားလာလွည့္လည္ေနေသာ ငါ့ကို သကၤန္းႏွင့္တကြ မိုးေရျဖင့္ စိုစြတ္ေစလတၱံ႕နည္း၊ ထိုအၾကံ အစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၆။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ေတာအုပ္အတြင္း ေတာင္ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကားဝယ္ ဦးစြန္းအေမာက္ရွိေသာ ဥေဒါင္းငွက္တြန္သံကို ၾကားရေသာ္ (အခါကို မွတ္၍) အိပ္ရာမွ ထလ်က္ နိဗၺာန္ကိုရျခင္းငွါ (အနိစၥ အစရွိေသာအားျဖင့္) ၾကံစည္ႏွလံုးသြင္းရပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁ဝ၇။ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ ဂဂၤါျမစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ယမံုနာျမစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ သရႆတိျမစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သမုဒၵရာအတြင္း နက္႐ိႈင္းစြာ တည္ေသာ ဝဲသို႔လည္းေကာင္း၊ မဟာသမုဒၵရာ၌ ႀကီးစြာလည္ေသာ ဗလဝါမုခဝဲအဝတြင္း သို႔လည္းေကာင္း တန္ခိုးျဖင့္ မၿငိမတြယ္ဘဲ ဆင္းႏိုင္ရပါအံ့နည္း။ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယအ္ ခါ ျဖစ္ပါလတံၱ႕နည္း။

၁၁ဝ၈။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ မၿငိမကပ္မူ၍ သြားလာလွည့္လည္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါသည္ အဘယ္အခါ၌ တင့္တယ္၏ဟု ႏွလံုးသြင္းေသာ သုဘနိမိတ္အားလံုးကို အႂကြင္းမဲ့ ေရွာင္ၾကဥ္ သည္ျဖစ္၍ စ်ာန္၌အားထုတ္ကာ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလိုဆႏၵကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း။

၁၁ဝ၉။ ေႂကြးၿမီရွင္တို႔က ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ေႂကြးၿမီ အႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ သူဆင္းရဲသည္ ေရႊအိုးကို ရသျဖင့္ (တင္ေသာေႂကြးကို ေပးဆပ္၍) ႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ကာမစၧႏၵေႂကြးၿမီျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံေနရေသာ ငါသည္ အဘယ္အခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ (ေရႊအိုးႏွင့္တူေသာ) သာသနာကို (လက္ဆုပ္လက္ကိုင္) ရရွိ၍ ႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္ရပါအံ့နည္း၊ ထိုအၾကံအစည္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈသည္ အဘယ္အခါ ျဖစ္ပါလတၱံ႕နည္း။

၁၁၁ဝ။ ဟယ္စိတ္ အိမ္၌ ေနျခင္းျဖင့္ သင့္အား အက်ဳိးမရွိဟူေသာ ဤစကားျဖင့္ သင္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ပတ္လံုး ငါ့ကို ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းဘိ၏၊ ယခုအခါ သင္ေတာင္းပန္ တိုက္တြန္းခ်က္အရ ရဟန္းျပဳၿပီးသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ သင္စိတ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တရား အားမထုတ္ဘိသနည္း။

၁၁၁၁။ မိုးခ်ဳန္းသံေၾကာင့္ တြန္က်ဴးေႂကြးေၾကာ္ေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ အေတာင္ရွိကုန္ေသာ ဥေဒါင္းငွက္ စေသာ ထိုငွက္အေပါင္းတို႔သည္ ေတာင္တို႔ျခံရံေသာ ေတာ၌ စ်ာန္ဝင္စားေသာ သင့္ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစပါကုန္လတၱံ႕ (ဟု သင္သည္ ငါ့ကို ေတာင္းပန္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ)၊ (ဟယ္စိတ္ ယခုအခါေတာင္းပန္သည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အဘယ္ေၾကာင့္ မက်င့္ပါသနည္း)။

၁၁၁၂။ေလာကဝယ္ မ်ဳိး႐ိုးဇာတ္အတြင္း၌ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာ သားမယားတက႔ုိ လုိ ညး္ ေကာငး္ ၊ အေဆအြ မ်ဳးိ တက႔ုိ ိုလည္းေကာင္း၊ ရငႊ ္ျမဴးေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားအပ္ေသာ ကာမဂုဏ္ကိုလည္းေကာင္း (ဆိုအပ္ၿပီး) အလံုးစံုကို စြန္႔လႊတ္ ပယ္ရွား၍ ဤေတာအရပ္သို႔ ကပ္ေရာက္ခဲ့၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ သင့္အလိုသို႔ လိုက္၍ တည္ေသာ ငါ့ကိုအဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ေအာင္ မျပဳဘိသနည္း။

၁၁၁၃။ ထိုစိတ္သည္ ငါ၏ စိတ္သာလွ်င္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ စိတ္ မဟုတ္၊ ဟယ္ စိတ္သင္သည္မူကား (သူတစ္ပါးတို႔၏ စိတ္ကဲ့သို႔ျပဳ၍) ဘာဝနာျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္ေသာအခါ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းဘိ၏၊ ထိုသို႔ ငိုေႂကြးျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိး ရွိပါအံ့နည္း။ ဤစိတ္သည္လည္းေကာင္း၊ ေတဘူမကသခၤါရတရားအားလံုးသည္လည္းေကာင္း အျမဲမတည္ တုန္လႈပ္ေသာ တရားမည္၏။ ဤသို႔ (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ႐ႈသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုသာလွ်င္ ရွာမွီးလ်က္ ကာမဂုဏ္တို႔မွ ငါထြက္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။

၁၁၁၄။ ရာဂမကင္းသျဖင့္ အလြန္တားျမစ္ႏိုင္ခဲေသာ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္သည္ ေတာ ေမ်ာက္ႏွင့္တူ၏ဟူ၍ အသင့္ယုတၱိရွိေသာ စကားကို ေကာင္းစြာ ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ, အေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ, ျမတ္ေသာ ေဆးသမားသဖြယ္ ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ, လူနတ္တို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၁၁၅။ ကာမတို႔သည္ ဆန္းၾကယ္ကုန္၏၊ သာယာဖြယ္ျဖစ္ကုန္၏၊ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ပညာမဲ့ကုန္ေသာ ထိုဗာလပုထုဇဥ္တို႔သည္ ယင္းကာမတို႔၌ ကပ္မွီတြယ္တာကုန္ သည္ျဖစ္၍ ဘဝသစ္၌ တစ္ဖန္ျဖစ္မႈကို ရွာမွီးကုန္လ်က္ ဆင္းရဲဒုကၡကို လိုလားၾကကုန္၏၊ ယင္းသို႕ လိုလားသူ ဗာလပုထုဇဥ္တို႔သည္ မိမိစိတ္သည္ပင္ ငရဲသို႔ ေဆာင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ (ခ်မ္းသာသုခမွ) ကင္းကြာၾကကုန္၏။

၁၁၁၆။ ဥေဒါင္း ႀကိဳးၾကာတို႔ တြန္က်ဴးရာျဖစ္ေသာ ေတာ၌ သစ္က်ားတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ သည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သင္သည္ ခႏၶာကိုယ္၌ ငဲ့ကြက္မႈကို စြန္႔ေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤ (ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမခဏကို) မလြဲေခ်ာ္ပါေစလင့္၊ ဟယ္စိတ္

ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၁၇။ စ်ာန္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဗာဇၩင္ သမာဓိ ဘာဝနာကိုလည္းေကာင္း ပြါးမ်ားပါေလေလာ့။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ ေရာက္ပါေလေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၁၈။ အၿမိဳက္နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ, (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ) ထြက္ေျမာက္ေစတတ္ေသာ, ခပ္သိမ္းေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲတို႔၏ကုန္ရာ (နိဗၺာန္) လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ, ကိေလသာ အညစ္အေၾကးအားလံုးကို သုတ္သင္တတ္ေသာ, အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မဂ္ကို ပြါးမ်ားပါေလေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္း ခဲ့ဖူး၏။

၁၁၁၉။ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ကို ဒုကၡဟူ၍ ႐ႈေလာ့၊ အၾကင္ တရားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုဒုကၡျဖစ္ေပၚေၾကာင္းတရားကို စြန္႔ေလေလာ့၊ ဤ အတၱေဘာ၌သာလွ်င္ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၂ဝ။ သင့္ေသာအေၾကာင္းအားျဖင့္ (ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔ကို) အနိစၥဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဒုကၡဟူ၍လည္းေကာင္း၊ (အတၱမွ) ဆိတ္သုဥ္း၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အႏွစ္သာရမွ ကင္း၏ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူသတ္ႏွင့္ တူ၏ဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈေလေလာ့။ စိတ္၏ ေလ့လာက်က္စားရာ ကာမဂုဏ္ကို မွီေသာ ဝမ္းေျမာက္မႈ၌ စိတ္ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ေလေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၂၁။ ဦးျပည္းေခါင္းတံုးရိတ္ၿပီးလွ်င္ ေဖာက္ျပန္ေသာ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍ သပိတ္ လက္စြဲလ်က္ ဒါယကာအိမ္တို႔၌ ဆြမ္းကို ရွာမွီးေလေလာ့၊ ျမတ္ေသာ သီလေက်းဇူးစသည္ကို ရွာေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္၌ အားထုတ္ေလာ့၊ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၂၂။ သင္သည္ (ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ကို) ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္းျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၍ ဆြမ္းခံရန္ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား၌ ႂကြသြားသည္ရွိေသာ္ အညစ္အေၾကးကင္းေသာ လျပည့္ေန႔ည လျပည့္ဝန္းကဲ့သို႔ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔အေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌လည္းေကာင္း ကပ္ၿငိေသာ စိတ္မရွိဘဲ လွည့္လည္သြားလာေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကုိ ေရွးအခါက ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၂၃။ သင္သည္ အရညကင္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သူ ျဖစ္ပါေလာ့။ ပိ႑ပါတ္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သူျဖစ္ပါေလာ့၊ သုသာန္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ ပံ့သကူဓူတင္ ေဆာက္တည္သူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ နိသဇ္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ ဓူတင္၌ အခါခပ္သိမ္း ေမြ႕ေလ်ာ္သူ ျဖစ္ပါေလာ့။ ဟယ္စိတ္ ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကုိ ေရွးအခါက ႏႈိးေဆာ္ တုိက္တြန္းခဲ့ဖူး၏။

၁၁၂၄။ အသီးတို႔ကုိ အလိုရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ သစ္ပင္တို႔ကို စုိက္ပ်ိဳးၿပီး၍ (အသီး မရွိလတ္ေသာ္) ထိုသစ္ပင္ကုိ အျမစ္မွ ျဖတ္ျခင္းငွာ အလိုရွိသကဲ့သို႔ သင္အလုိရွိဘိ၏၊ ဟယ္ စိတ္ ဤဥပမာႏွင့္ တူေသာဤအမႈကို သင္ ျပဳဘိ၏၊ အျမဲမရွိေသာ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိေသာ သံသရာ၌ ငါ့ကို တုိက္တြန္းဘိ၏။

၁၁၂၅။ အဆင္း႐ုပ္မရွိေသာ အေဝးသို႔ သြားတတ္ေသာ တစ္ခုတည္းသာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဟယ္စိတ္ (ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမကုိ ရေသာ ) ယခုအခါ၌ ငါသည္ သင္၏ စကားကို မလုိက္နာေတာ့အံ့၊ ကာမတို႔သည္ (ေရွးအတိတ္ကလည္း) ဆင္းရဲေသာ သေဘာရွိကုန္၏၊ (ေနာင္အခါလည္း) စပ္ခါးေသာ အက်ဳိးရွိကုန္၏၊ (အတၱာႏုဝါဒေဘးစေသာ) မ်ားေသာ ေဘး ရန္ရွိကုန္၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) နိဗၺာန္ကုိသာလွ်င္ ေရွး႐ႈေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ လွည့္လည္ သြားလာေနေတာ့အံ့။

၁၁၂၆။ ငါသည္ က်က္သေရ မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အရွက္မရွိသည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း အိမ္မွ ထြက္ခဲ့သည္ မဟုတ္။ စိတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိမ္မွထြက္ခဲ့သည္ မဟုတ္၊ မင္းေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ အိမ္မွ ထြက္ခဲ့သည္ မဟုတ္၊ ဟယ္စိတ္ (ရဟန္းျပဳေသာကာလမွ စ၍ သင့္အလိုကုိ ငါမလုိက္ေတာ့အံ့)ဟု သင့္အား ဝန္ခံျခင္းကို ငါျပဳခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၁၁၂၇။ ဘုရားစေသာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ (ပစၥည္းေလးပါးတို႔၌) အလိုနည္းျခင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ ေက်းဇူးေခ်ဖ်က္ျခင္းကုိ ပယ္ျခင္းကုိ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏၊ ဆင္းရဲ၏ ၿငိမ္းေအးရာကို ခ်ီးမြမ္းအပ္၏၊ ဟယ္စိတ္

ဤသို႔လွ်င္ သင္သည္ ငါ့ကို ေရွးအခါက ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းခဲ့ဖူး၏၊ ယခုအခါ၌မူကား သင္သည္ ေရွး၌ ျဖစ္ေသာ အေလ့အက်င့္ကို က်င့္သံုးေနျပန္ဘိ၏။

၁၁၂၈။ (ပစၥည္းေလးပါးတို႔၌) တပ္မက္မႈ ''တဏွာ'', မသိမႈ ''အဝိဇၨာ'', (သားမယား စသည္တို႔၌) ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ (ကုသုိလ္တရားတို႔၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းဟူေသာ) မခ်စ္ခင္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ တင့္တယ္ေသာ႐ူပါ႐ံုတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဣ႒ာ႐ံုကုိ စဲြ၍ ျဖစ္ေသာ သုခေဝဒနာ ကုိလည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးအပ္ကုန္ေသာ (ႂကြင္းေသာ) ကာမဂုဏ္အစုတို႔ကုိလည္းေကာင္း ငါ ေထြးအန္စြန္႔ပစ္အပ္ကုန္ၿပီ။ ေထြးအန္စြန္႔ပစ္အပ္ၿပီးေသာ တရားတို႔ကုိ ငါသည္ ေနာက္ထပ္ အန္ထုတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ၿပီ။

၁၁၂၉။ ဟယ္စိတ္ အလံုးစံုေသာ ဘဝေယာနိ စသည္တို႔၌ သင့္စကားကုိ ငါ လိုက္နာ ျပဳလုပ္ခဲ့မိၿပီ၊ (ျပဳေသာ္လည္း) မ်ားစြာေသာ ဘဝတို႔၌ ငါသည္ သင့္ကုိ အမ်က္ မထြက္ႏုိင္ခဲ့၊ အတြင္း ''အဇၩတၱ'' ၌ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္၏ သူ႕ေက်းဇူးကုိ မသိသည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္ သင္ျပဳလုပ္ျဖစ္ေစအပ္ေသာ သံသရာဆင္းရဲ၌ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ငါ က်င္လည္ခဲ့ရလွေလၿပီ။

၁၁၃ဝ။ ဟယ္စိတ္ သင္သည္သာလွ်င္ ငါတို႔အား ပုဏၰားျဖစ္ေလာ့ဟူ၍လည္း ျပဳစီရင္ဘိ၏၊ ခတၱိယဇာတ္ မင္းျမတ္ျဖစ္ေလာ့ဟူ၍လည္း ျပဳစီရင္ဘိ၏၊ ငါတို႔သည္ သင္၏ အစြမ္းေၾကာင့္ပင္ တစ္ရံတစ္ခါ ကုန္သည္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူဆင္းရဲတို႔သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကရကုန္၏။ တစ္ရံတစ္ခါ၌ နတ္အျဖစ္သည္လည္း ျဖစ္ၾကရကုန္၏။

၁၁၃၁။ သင္စိတ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္သာလွ်င္ (ငါတို႔သည္) အသုရာ ျဖစ္ၾကရကုန္၏၊ သင္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ငရဲသူတို႔ ျဖစ္ၾကရကုန္၏၊ ထုိမွတစ္ပါး တစ္ရံတစ္ခါ သင္၏အစြမ္းေၾကာင့္ပင္ တိရစၧာန္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၿပိတၱာတို႔သည္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကကုန္၏။

၁၁၃၂။ ဟယ္စိတ္ အဖန္တလဲလဲ ငါ့ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ ယခုအခါ မျပတ္လွည့္လည္ျခင္းငွါ ထိုိက္သကဲ့သို႔ ျပဳလ်က္ သူ႐ူးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ငါ့အား ျဖားေယာင္း ဘိ၏၊ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ ငါ့ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ခၽြတ္ယြင္းေစဘိသနည္း။

၁၁၃၃။ ဤစိတ္သည္ ေရွးအခါက အလိုရွိရာ အာ႐ံုတို႔၌ အလိုရွိတိုင္းေသာ အျခင္းအရာ အားျဖင့္ ခ်မ္းသာသည္အားေလ်ာ္စြာ လွည့္လည္က်က္စားျခင္းကုိ ျပဳ၍ လွည့္လည္သြားလာခဲ့၏၊ 'ဆင္ဦးစီးသည္ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ကုိ ႏွိပ္ကြပ္သကဲ့သို႔' သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအားျဖင့္ သင့္ကုိ ငါႏွိပ္ကြပ္ေတာ့အံ့။

၁၁၃၄။ ငါ၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤ (ခႏၶာဟူေသာ)ေလာကကို အျမဲ မရွိေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျမဲ မတည္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အႏွစ္သာရ မရွိေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း (ဉာဏ္ျဖင့္) ေဆာက္တည္ေတာ္မူ၏။

ဟယ္စိတ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္၌ (အဟုတ္အမွန္ သိျခင္းငွါ) ငါ့ကို ေျပးဝင္ေစေလာ့၊ အလြန္ကူးေျမာက္ႏုိင္ ခဲေသာ ႀကီးစြာေသာ သံသရာဝဲၾသဃမွ ငါ့ကို ကူးေျမာက္ေစေလာ့။

၁၁၃၅။ ဟယ္စိတ္ ဤအတၱေဘာဟူေသာ အိမ္သည္ သင္၏ ေရွးအိမ္ေဟာင္းကဲ့သို႔ မျဖစ္၊ ငါသည္ သင့္အလိုသို႔ ျပန္လည္ ဆုတ္နစ္ျခင္းငွါ မသင့္၊ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းျပဳၿပီးျဖစ္၏၊ ငါကဲ့သို႔ေသာ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းကုိ ေဆာင္သူတို႔ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ကုန္။

၁၁၃၆။ ေတာင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ျမစ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေျမႀကီးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အေထာင့္အရပ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္အရပ္သည္လည္းေကာင္း၊ နတ္ျပည္ေလာက စေသာသတၱဝါသခၤါရတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးပါးတို႔သည္လည္းေကာင္း ဤအလံုးစံု တို႔သည္ အျမဲမရွိကုန္၊ ႏွိပ္စက္ကုန္၏။ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြား၍ ခ်မ္းသာစြာ ေမြ႕ေလ်ာ္လတၱံ႕နည္း။

၁၁၃၇။ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ လြန္စြာ တည္ၾကည္ေသာ ငါ့ကုိ အသို႔ျပဳႏုိင္အံ့နည္း၊ ဟယ္ စိတ္ သင္၏အလိုသို႔ လုိက္သူ ျဖစ္ရန္ မသင့္၊ အဝႏွစ္ဖက္ရွိေသာ (မစင္ျဖင့္ျပည့္ေသာ) အိတ္ကုိ စင္စစ္ (ေျချဖင့္ေသာ္လည္း) မထိရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မစင္ျဖင့္ ျပည့္ေသာ အမာဝ ကုိးေပါက္တို႔မွ ယုိစီးေသာ ကုိယ္ကုိ ေတြ႕ထိရျခင္းသည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ျဖစ္ေပစြတကား။

၁၁၃၈။ ေတာဝက္, ဧဏီမည္ေသာ သားတို႔ သက္ဝင္မွီဝဲရာ ျဖစ္ေသာ ျပကေတ့အားျဖင့္ သာလွ်င္ ေကာင္းေသာ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာ အရပ္ႏွင့္ ေတာင္ထြတ္ေတာင္ဖ်ား၌ ရြာေသာ မိုးေရအသစ္ ျဖင့္ သြန္းဖ်န္းအပ္ေသာ ေတာေတာင္အတြင္းဝယ္ လုိဏ္ဂူဟုဆုိအပ္ေသာ ေက်ာင္းသို႔ ကပ္လ်က္ ထုိလိုဏ္ဂူေက်ာင္း၌ (ဘာဝနာျဖင့္) သင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရလိမ့္မည္။

၁၁၃၉။ ေကာင္းစြာ စိမ္းညိဳေသာ လည္ရွိကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အေမာက္ (ဦးစြန္း) လည္းရွိကုန္ေသာ ေကာင္းေသာ အၿမီးျဖန္းလည္းရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ ဖံုးအုပ္ထားေသာ လြန္စြာဆန္းၾကယ္သည့္ အေတာင္လည္းရွိကုန္ေသာ ေကာင္းစြာ သာယာေသာ အသံအေပါင္း ျဖင့္ တြန္က်ဴးေႂကြးေၾကာ္ေလ့လည္းရွိကုန္ေသာ (ဥေဒါင္းအစရွိကုန္ေသာ ) ထိုငွက္အေပါင္းတို႔ သည္ ေတာ၌စ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိေသာ သင့္ကုိ ေမြ႕ေလ်ာ္ေစပါကုန္လတၱံ႕။

၁၁၄ဝ။ မုိးရြာသည္ျဖစ္၍ (ထုိထိုအရပ္၌) ေပါက္ေသာ ျမက္သည္ လက္ေလးသစ္ ရွိလတ္ေသာ္ မိုးတိမ္ညိဳအဆင္းႏွင့္တူေသာ ေကာင္းစြာ ပြင့္ေသာ ေတာအုပ္ႀကီး၌ ေတာင္ၾကား အတြင္းဝယ္ သစ္ပင္ႏွင့္တူသည္ျဖစ္၍ (သိမ္းဆည္းျခင္း မရွိဘဲ) အိပ္စက္အံ့၊ ထိုျမက္အခင္း သည္ ငါ့အတြက္ ႏူးညံ့ေသာ အေတြ႕ရွိသည္ျဖစ္၍ လဲဝါဂြမ္းႏွင့္တူစြာ ျဖစ္လိမ့္မည္။

၁၁၄၁။ အရွင္သခင္သည္ (မိမိစကားကုိ လုိက္နာေသာ ကၽြန္စသည္ကုိ) အလိုသို႔ လုိက္ ေစသကဲ့သို႔ ဟယ္စိတ္ ထို႔အတူ အလိုသို႔ လုိက္သည္ကို ငါျပဳလုပ္ေတာ့အံ့၊ (ပစၥည္းေလးပါး တို႔တြင္) ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ပင္ ငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ ျဖစ္ေစေလာ့၊ (ဘာဝနာ) ၌ မပ်င္းမရိသူသည္ (မိမိစိတ္ကုိ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းျခင္းအမႈ၌ ခံ့သည္ကုိ) ျပဳသကဲ့သို႔ ဟယ္စိတ္ ထို႔အတူ ငါသည္ သင့္ကုိ 'ေကာင္းစြာ နယ္အပ္ေသာ ေၾကာင္သားေရအိတ္ကဲ့သို႔' အမႈ၌ ခန္႔သည္ကုိ ျပဳအံ့။

၁၁၄၂။ အရွင္သခင္သည္ (မိမိစကားကုိ လုိက္နာေသာ ကၽြန္စသည္ကုိ) အလုိသို႔ လုိက္ ေစသကဲ့သို႔ ဟယ္စိတ္ ထို႔အတူ အလုိသို႔ လိုက္သည္ကုိ ငါျပဳလုပ္ေတာ့အံ့၊ (ပစၥည္းေလးပါး တို႔တြင္) ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ပင္ ငါ့အား သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္သည္ ျဖစ္ေစေလာ့၊ လိမၼာေသာ ဆင္ဦးစီးသည္ အမုန္ယစ္ေသာ ဆင္ကုိ မိမိအလိုသို႔ ေဆာင္သကဲ့သို႔ ဟယ္စိတ္ သင့္ကုိ မိမိ၏ ဝီရိယျဖင့္ ဘာဝနာဗုိလ္ကုိ ျဖစ္ေစ၍ ငါ၏ အလိုသို႔ ဆဲြေဆာင္ေတာ့အံ့။

၁၁၄၃။ ဟယ္စိတ္ ျမင္းထိန္းသည္ ေကာင္းစြာ ဆံုးမထားေသာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားေသာ ျမင္းျဖင့္ ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ သြားျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (သမထ, ဝိပႆနာ ဘာဝနာတို႔ျဖင့္) ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ တည္ၾကည္ေသာ သင္ စိတ္ျဖင့္ပင္ စိတ္ကုိ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဘုရားအစရွိသည္တို႔ အခါခပ္သိမ္း မွီဝဲအပ္ေသာ ေအးျမေသာ အရိယမဂ္ခရီးကို ငါသည္ ေလွ်ာက္သြားျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

၁၁၄၄။ ဆင္ထိန္းသည္ ဆင္ေျပာင္ႀကီးကုိ ဆင္ခ်ည္တိုင္၌ ျမဲျမံလွေသာ ႀကိဳးျဖင့္ ဖဲြ႕ခ်ည္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါသည္ သင္စိတ္ကုိ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ဘာဝနာ၏ အစြမ္းျဖင့္ ခ်ည္အံ့၊ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ငါ၏ သတိျဖင့္ ေကာင္းစြာ လံုျခံဳေစအပ္ ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုေသာ ဘဝတို႔၌ (တဏွာစေသာ မွီရာတို႔ျဖင့္) မမွီရသည္ ျဖစ္လတၱံ႕။

၁၁၄၅။ ခရီးမဟုတ္သည္ကုိ သြားေသာ စိတ္ကုိ ပညာျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္၍ (ဝိပႆနာဟူေသာ) အားထုတ္ျခင္း လုံ႔လျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္၍ (ဝိပႆနာ) ခရီး၌ တည္ေစ၍ အာယတနျဖစ္ေၾကာင္းတရားကိုလည္းေကာင္း၊ ကင္းျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း (မေတြေဝေသာအားျဖင့္) သိျမင္၍ သင္သည္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမြခံျဖစ္ေပလတၱံ႕။

၁၁၄၆။ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ (အနိစၥ၌ နိစၥ၊ အသုဘ၌ သုဘ၊ ဒုကၡ၌ သုခ၊ အနတၱ၌ အတၱဟု) ေလးပါးေသာ ေဖာက္ျပန္မႈ 'ဝိပလႅာသ'တို႔၏ အလုိသို႔ လိုက္လ်က္ တည္ေသာ ငါ့ကုိ ရြာသူသားငယ္မ်ားကဲ့သို႔ ထိုမွ ဤမွ ဆြဲေဆာင္ဘိ၏၊ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ သနားျခင္းက႐ုဏာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို မွီဝဲဆည္းကပ္သင့္သည္ မဟုတ္တံုေလာ။

၁၁၄၇။ သမင္သည္ (သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္တို႔ျဖင့္) ေကာင္းစြာ ဆန္းၾကယ္အပ္ေသာ ေတာ၌ မိမိအလုိရွိသည့္အတုိင္း ေမြ႕ေလ်ာ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မုိးကာလ၌ မုိးတိမ္တည္းဟူေသာ ပန္းကံုးရွိ၍ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ ေတာင္ကို (အမွီရ၍) အေႏွာက္အယွက္ မရွိေသာ ထိုေတာင္၌ ငါေမြ႕ေလ်ာ္လတၱံ႕၊ ဟယ္စိတ္ သင္သည္ မခၽြတ္ ပ်က္စီးရလတၱံ႕။

၁၁၄၈။ ဟယ္စိတ္ အၾကင္ေယာက်္ားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အၾကင္မိန္းမတို႔သည္လည္းေကာင္း သင္၏အလိုဆႏၵျဖင့္ ျဖစ္ၾကရကုန္၍ အၾကင္ကာမဂုဏ္ကုိ မွီေသာ ခ်မ္းသာကုိ ခံစားၾကကုန္၏၊ ပညာမဲ့ကုန္ေသာ မာရ္၏ အလိုသို႔ အစဥ္လိုက္ကုန္ေသာ ကာမဘဝစသည္ကို ႏွစ္သက္ကုန္ေသာ သင္၏တပည့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ထိုလူမိုက္တို႔သည္ သင္၏ အဆံုးအမအတိုင္း ျပဳၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ တာလပုဋမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ပညာသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၂ဝ-သ႒ိနိပါတ္

၁-မဟာေမာဂၢလႅာနေတၳရဂါထာ

သွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္အတူ ရဟန္းျပဳခဲ့ေသာ သွ်င္ေမာဂၢလႅာန္သည္ ရဟန္းျပဳသည္မွ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔၌မဂဓတုိင္း ကလႅဝါလရြာကုိ အမွီျပဳ၍ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ထိနမိဒၶဝင္ေနသည္ကုိ ဘုရားရွင္က့တရားျဖင့္ထိတ္လန္႔ေစေတာ္မူမွ ထိနမိဒၶကုိပယ္ရွားကာ ဓာတုကမၼ႒ာန္းကုိ ၾကားနာလ်က္ ဝိပႆနာကုိပြါးသည္တြင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။

တန္ခုိးအရာ၌ ဧတဒဂ္ရျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သာဝကပါရမီအထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေသာ ထုိအသွ်င္သည္ ထုိထုိအေၾကာင္းကုိစြဲ၍ ထုိထိုအရပ္၌ေဟာၾကားရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၁၄၉။ (ငါတို႔သည္) အရညကင္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ၾကသူ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကုိ ေဆာက္ တည္ၾကသူဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ သပိတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ဆြမ္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသူ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္သူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၍ ေသမင္း၏ (ကိေလသာ) စစ္သည္ကုိၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့။

၁၁၅ဝ။ (ငါတို႔သည္) အရညကင္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ၾကသူ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကုိ ေဆာက္ တည္ၾကသူဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ သပိတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ဆြမ္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၍ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ က်ဴအိမ္ကုိ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ေသမင္း၏ (ကိေလသာ) စစ္သည္ကုိၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့။

၁၁၅၁။ (ငါတို႔သည္) (ဘာဝနာျဖင့္) အျမဲျဖစ္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္၍ ႐ုကၡမူဓုတင္ ေဆာက္ တည္ၾကသူဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ သပိတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ဆြမ္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသူ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ၾကသူတို႔ ျဖစ္ၾကကုန္၍ ေသမင္း၏ (ကိေလသာ) စစ္သည္ကုိၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့။

၁၁၅၂။ (ငါတို႔သည္) (ဘာဝနာျဖင့္) အျမဲျဖစ္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္၍ ႐ုကၡမူဓုတင္ ေဆာက္ တည္ၾကသူဆြမ္းခံလွည့္လည္ျခင္းျဖင့္ သပိတ္သို႔ ေရာက္လာေသာ ဆြမ္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသူတို႔ ျဖစ္ကုန္၍ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ က်ဴအိမ္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ေသမင္း၏ (ကိေလသာ) စစ္သည္ကုိၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးၾကကုန္အံ့။

၁၁၅၃။ အ႐ိုးအဆက္ျဖင့္ ၿပီးေသာ အိမ္ရွိေသာ အသားအေၾကာတို႔ျဖင့္ (ထက္ဝန္းက်င္မွ) ခ်ဳပ္စပ္ဖဲြ႕ခ်ည္အပ္ေသာ မစင္မၾကယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ မေကာင္းေသာ အနံ႔ ရွိေသာ (ခႏၶာကုိယ္၌) စက္ဆုပ္ဖြယ္ဟု ျဖစ္ေစေလာ့၊ (သင္သည္ကား) သူတစ္ပါးတို႔၏ ခႏၶာ ကုိယ္၌ျမတ္ႏိုးဘိ၏။

၁၁၅၄။ မစင္ျဖင့္ ျပည့္ေသာ သားေရအိတ္ႏွင့္ တူေသာ အေရျဖင့္ ဖဲြ႕အပ္ေသာ ရင္၌ အုိင္းအမာႏွင့္တူေသာ သားျမတ္ႏွစ္ခု ရွိသည္ျဖစ္၍ (အက်ဳိးမဲ့ကို ေဆာင္တတ္သည္၏ အျဖစ္ ေၾကာင့္) ေျမဘုတ္ဘီလူးႏွင့္လည္း တူေသာ သင္၏ ကိုယ္၌ အၾကင္ကိုးမ်ဳိးေသာ အလ်ဥ္တို႔ သည္ (ကုိးေပါက္ေသာအမာဝတို႔မွ) အခါခပ္သိမ္း ယုိစီးကုန္၏။

၁၁၅၅။ ကိုးမ်ိဳးေသာ အလ်ဥ္ရွိေသာ သင္၏ ကုိယ္သည္ (သင္၏) မေကာင္းေသာ အနံ႔ကုိ ျပဳတတ္၏၊ (ေကာင္းေသာ အက်င့္၏) ေဘးရန္ျဖစ္၏၊ စင္ၾကယ္ျခင္းကို အလိုရွိေသာ သူသည္ မစင္ကုိေရွာင္ၾကဥ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းတို႔သည္ ထိုကုိယ္ကုိ (အေဝးမွ) ေရွာင္ ၾကဥ္ရာ၏။

၁၁၅၆။ ဤသို႔လွ်င္ ကုိယ္ဟု မွတ္အပ္ေသာ ဤမစင္ၾကယ္ေသာ အစုကို ငါသည္ (ဟုတ္မွန္သည့္အတုိင္း) သိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ လူမ်ားအေပါင္းသည္ ထုိကုိယ္ကုိ သိရာ၏၊ (စင္ ၾကယ္ျခင္းကုိ အလိုရွိသူသည္) 'မိုးကာလအခါ၌ စိုစြတ္ေသာ မစင္ရွိရာအရပ္ကုိ (အေဝးမွ) ေရွာင္ၾကဥ္သကဲ့သို႔' ေဝးစြာေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏ (ဟု ျဖားေယာင္းလာေသာ ျပည့္တန္ဆာမကို မေထရ္က ဆုိ၏)။

၁၁၅၇။ ႀကီးေသာ လုံ႔လ႐ိွေသာ ရွင္ရဟန္း ရွင္ရဟန္းေျပာဆုိေသာ စကားသည္ ဤသို႔ ရွင္ရဟန္းေျပာဆုိတုိင္း မွန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ သေဘာရွိ ေသာ) ဤကုိယ္၌'ႏြားအိုႀကီးသည္ ညြန္၌ နစ္ျမဳပ္သကဲ့သို႔' နစ္ျမဳပ္ၾကကုန္၏ (ဟု ျပည့္ တန္ဆာမက ဆုိ၏)။

၁၁၅၈။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ နႏြင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ ဆိုးေရျဖင့္လည္းေကာင္းေကာင္းကင္ကုိ ဆိုးျခင္းငွါ တတ္ေကာင္း၏ဟု မွတ္ထင္အံ့။ ထိုပုဂၢဳိလ္၏ မွတ္ထင္ျခင္းသည္ စိတ္ပင္ပန္းျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ရာ၏။

၁၁၅၉။ ထုိငါ၏ စိတ္သည္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ တည္သည္ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္ႏွင့္ တူ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ 'ပုိးဖလံသည္ မီးပံုကို ထိပါးမိသကဲ့သို႔' ယုတ္မာေသာ စိတ္ျဖင့္ ငါကဲ့ သို႔ေသာ သူတို႔ကုိ မထိပါးမိေစလင့္။

၁၁၆ဝ။ အဆန္းတၾကယ္ ျပဳအပ္ေသာ အုိင္းအမာတို႔၏ စုေဝးတည္ေနရာ ျဖစ္ေသာ (သံုးရာေသာအ႐ိုးတို႔ျဖင့္) စိုက္ထူထားအပ္ေသာ အျမဲနာက်င္ေသာ (လူမုိက္တို႔) အထူးထူး အေထြေထြၾကံစည္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အတၱေဘာကို ႐ႈပါေလာ့၊ ယင္းခႏၶာကုိယ္အတၱေဘာ၏ ခိုင္ျမဲတည္တံ့ေသာအျဖစ္သည္ မရွိေခ်။

၁၁၆၁။ ေက်ာက္သံပတၱျမားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုတီးနားေတာင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း အဆန္းတၾကယ္ျပဳျပင္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကုိလည္းေကာင္း၊ (စုိေသာ) အေရျဖင့္ ေျမႇး ယွက္ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အ႐ုိးစုျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ကုိယ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း ႐ႈပါေလာ့။ (ယင္းခႏၶာ ကုိယ္သည္) အဝတ္တို႔ႏွင့္တကြဖံုးလႊမ္းမွသာ တင့္တယ္ႏိုင္၏။

၁၁၆၂။ ခ်ိပ္ရည္ျဖင့္ ဆုိးအပ္ေသာ ေျခတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔ျဖင့္ လိမ္း အပ္ေသာ မ်က္ႏွာသည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) စြမ္းႏုိင္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္ကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏုိင္။

၁၁၆၃။ ရွစ္စုခြဲ၍ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြင္းေဆးတို႔ျဖင့္လိမ္းျခယ္အပ္ကုန္ေသာ မ်က္စိတို႔သည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ကုန္၏။ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္ကုိ ရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၁၁၆၄။ 'အသစ္ျဖစ္၍ ဆန္းၾကယ္ေသာ မ်က္ကြင္းေဆးက်ည္ေတာက္ကဲ့သို႔' တန္ဆာ ဆင္အပ္ေသာ အေကာင္ပုပ္သည္ အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ စြမ္းႏုိင္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္ကိုရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္ငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၁၁၆၅။ 'မုဆုိးသည္ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္၏၊ သားသမင္သည္ ေက်ာ့ကြင္းကုိ မတိုးမူ၍မုဆိုးျမည္တမ္းစဥ္ (ပစ္ခ်ထားေသာ) အစာကို စား၍ သြားသကဲ့သို႔' ငါတို႔ သြားပါကုန္အံ့။

၁၁၆၆။ 'သမင္သည္ ေက်ာ့ကြင္းကုိ မတိုးမူ၍ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းကုိ ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ မုဆိုးပစ္ခ်ထားေသာ အစာကုိ စား၍ မုဆိုး စိုးရိမ္ပူေဆြးေနစဥ္ (သြားသကဲ့သို႔)' ငါတို႔ သြားကုန္အံ့။

၁၁၆၇။ မ်ားစြာေသာ (သီလသံဝရစေသာ) အျပားတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အသွ်င္သာရိပုတၱရာပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေသာ္ ထိုအခိုက္ဝယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း သည္ ျဖစ္ေလၿပီတကား၊ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ (ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း) သည္ ျဖစ္ေလၿပီ တကား။

၁၁၆၈။ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းသေဘာရွိ၍ ျပဳျပင္ရေသာ ''သခၤါရ''တရားတို႔သည္ မျမဲေလကုန္စြ တကား၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေလကုန္စြတကား၊ ထို (သခၤါရတရား) တို႔၏ ၿငိမ္းျခင္း သည္သာလွ်င္ ခ်မ္းသာေပလိမ့္မည္တကား။

၁၁၆၉။ အၾကင္ေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို အနတၱအားျဖင့္ ျမင္ကုန္၏၊ အတၱအားျဖင့္မျမင္ကုန္၊ ထုိေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ (အစိတ္တစ္ရာစိတ္၍ တစ္စိတ္မွ်ေသာ) သားၿမီးဖ်ားကို ျမားျဖင့္ (မွန္ေအာင္) ပစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ အလြန္သိမ္ေမြ႕ေသာ အနက္ အဓိပၸာယ္ကုိ ထုိးထြင္း၍ သိကုန္၏။

၁၁၇ဝ။ အၾကင္ေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္ သခၤါရတရားတို႔ကုိ အနတၱအားျဖင့္ ျမင္ကုန္၏၊ အတၱအားျဖင့္မ႐ႈျမင္ကုန္၊ (ထုိေယာဂီပုဂၢဳိလ္တို႔သည္) (အစိတ္တစ္ရာစိတ္၍ တစ္စိတ္မွ် ေသာ) သားၿမီးဖ်ားကို ျမားျဖင့္ (မွန္ေအာင္) ပစ္ႏုိင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သိမ္ေမြ႕ေသာ တရား ကုိ ထုိးထြင္း၍ သိၾကကုန္၏။

၁၁၇၁။ လွံျဖင့္ အထုိးခံရသူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဦးေခါင္းမီးေလာင္ခံရသူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ ကာမရာဂကုိ ပယ္ျခင္းငွာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေနရာ၏။

၁၁၇၂။ လွံျဖင့္ အထုိးခံရသူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဦးေခါင္း မီးေလာင္ခံရသူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ ဘဝရာဂကုိ ပယ္ျခင္းငွါ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ေနရာ၏။

၁၁၇၃။ (အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္) ပြါးမ်ားေစအပ္ၿပီးေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူေသာ အဆံုးစြန္ေသာကုိယ္ေတာ္ကုိ ေဆာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက တုိက္တြန္းေတာ္မူအပ္ သည္ျဖစ္၍ မိဂါရမာတာ (ဝိသာခါ)၏ ျပာသာဒ္ကို ေျခမျဖင့္ တုန္လႈပ္ေစၿပီ။

၁၁၇၄။ အလံုးစံုေသာ ဂႏၴတရားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ရာ ဤနိဗၺာန္ကုိ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ အားထုတ္၍မရႏုိင္၊

ဤနိဗၺာန္ကုိ အနည္းငယ္ေသာ ဝီရိယအားအစြမ္းျဖင့္ မရႏုိင္။

၁၁၇၅။ ဤရဟန္းသည္ကား ငယ္ေသး၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ ဤရဟန္းငယ္သည္စစ္သည္ဗုိလ္ပါႏွင့္တကြေသာ (ေဒဝပုတၱစေသာ) မာရ္ကုိ ေအာင္ၿပီး၍ အဆံုးစြန္ေသာ ကုိယ္ ကိုေဆာင္၏။

၁၁၇၆။ လွ်ပ္စစ္တို႔သည္ ေဝဘာရေတာင္ ပ႑ဝေတာင္တို႔၏ အၾကား၌ ယွက္သန္းကုန္၏၊ အတုမရွိမူ၍ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ (အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္) သည္ (ေဝဘာရေတာင္ ပ႑ဝ) ေတာင္တို႔၏ အၾကားသို႔ ကပ္လ်က္ စ်ာန္ ဝင္စား၏။

၁၁၇၇။ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ စ်ာန္ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အစြန္ျဖစ္ ေသာ ေက်ာင္း၌ေနေလ့ရွိသည့္ျပင္ ဘုရားျမတ္၏ တရားအေမြခံလည္း ျဖစ္ေသာ ရဟန္းျမတ္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္ကုိမဟာျဗဟၼာမင္းသည္ ရွိခုိးအပ္၏။

၁၁၇၈။ ပုဏၰား၁ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေႁႏၵရွိေသာ စ်ာန္ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အစြန္ျဖစ္ေသာေက်ာင္း၌ ေနေလ့ရွိသည့္ျပင္ ဘုရားျမတ္၏ တရားအေမြခံလည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းျမတ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္မဟာကႆပကုိ ရွိခုိးေလာ့။

၁၁၇၉-၈ဝ။ အၾကင္သူသည္ကား ေဗဒင္ကုိ သင္ယူသူ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္၍ လူ႕ျပည္တို႔၌အဖန္ဖန္ ဘဝတစ္ရာပတ္လံုး အားလံုးေသာ ျဗာဟၼဏဇာတ္တို႔သို႔ ကပ္ေရာက္ ေစကာမူ ေဗဒင္ကုိရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္၍ ေဗဒင္သံုးပံုတို႔၏ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္ေစကာမူ ထိုသူ၏ ေဗဒင္စသည္ကိုအားထုတ္မႈသည္ ထိုအသွ်င္မဟာကႆပမေထရ္အား ရွိခုိးျခင္း ေကာင္းမႈ၏ တစ္ဆယ့္ေျခာက္စိတ္ စိတ္၍တစ္စိတ္မွ် မမီႏုိင္။

၁၁၈၁။ ပုဏၰား အၾကင္ရဟန္းသည္ ဆြမ္းမစားမီ ႐ူပစ်ာန္စေသာ ရွစ္ပါးေသာ ဝိေမာကၡ တို႔ကို အႏုလံု ပဋိလံု (အႀကိမ္မ်ားစြာ) ဝင္စား၏၊ ထိုသမာပတ္ဝင္စားၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္၏။

၁၁၈၂။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ (ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ) ရဟန္းကုိ မထိပါး မျခဳတ္ျခယ္လင့္၊ ပုဏၰားမိမိကုိယ္ကို မတူးမၿဖိဳလင့္၊ သည္းခံျခင္းေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္၌ (သင္၏) စိတ္ကိုအလြန္ ၾကည္လင္ေစေလာ့၊ လ်င္ျမန္စြာ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ရွိခုိးေလေလာ့၊ သင္၏ ဦးေခါင္းကုိ (မကဲြေစလင့္)။

၁၁၈၃။ ဤေပါ႒ိလရဟန္းသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ မျမင္၊ သံသရာအေႏွာင္အဖဲြ႕ ျဖစ္ေသာအဝိဇၨာစသည္ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ ေအာက္အပါယ္ဘံုတို႔၌ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ လမ္း ေကာက္လမ္းမွားသို႔ေျပးဝင္ေန၏။

၁၁၈၄။ ဤေပါ႒ိလရဟန္းသည္ 'မစင္လိမ္းက်ံေသာ ပိုးေလာက္ကဲ့သို႔' (ကိေလသာအညစ္အေၾကးေရာေသာ) သခၤါရတရား၌ နစ္ေမ်ာလ်က္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ၌ (တဏွာ၏ အစြမ္းျဖင့္) ့အျပားအားျဖင့္ သက္ဝင္လ်က္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္၏။

၁၁၈၅-၈၆။ ေကာင္းေသာ ဉာဏ္အျမင္ရွိေသာ ႏွစ္ဖက္ေသာ အဖို႔တို႔ျဖင့္ (ကိေလသာတို႔ မွ) လြတ္ၿပီးေသာ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရာဂစေသာေျငာင့္တံသင္းတို႔မွ ကင္းၿပီးေသာ ေယာဂေလးပါးကုန္ၿပီးေသာ ဝိဇၨာသံုးပါးရွိေသာ ေသျခင္း တရားကုိစြန္႔ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္ေသာအလွဴကုိ ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ လူတို႔၏ အတုမရွိေသာေကာင္းမႈတည္းဟူေသာ မ်ဳိးေစ့ကို စိုက္ပ်ဳိးရာ လယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္လည္းျဖစ္ေသာ ဤအသွ်င္သာရိပုတၱရာ ႂကြလာေတာ္မူသည္ကုိ ႐ႈေလာ့။

၁၁၈၇။ တန္ခိုးႀကီးမားကုန္ေသာ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ ထို ျဗဟၼာတို႔သည္ တစ္ေသာင္းႏွင္ႏွင္ ရွိကုန္၏၊ ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ျဗဟၼပုေရာဟိတာျဗဟၼာတို႔ သည္အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္ကို လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခိုးလ်က္ ရပ္တည္ကုန္၏။

၁၁၈၈။ ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခုိးပါ၏၊ အရွင္ဘုရားအား အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ပါၿပီ၊ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္မူထိုက္ပါ၏။

၁၁၈၉။ လူနတ္အေပါင္းသည္ (ျမတ္ေသာ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္) ပူေဇာ္အပ္ေသာ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ (ေလာကထဲ၌ ျဖစ္လ်က္) ေသျခင္းကုိ ႏွိမ္နင္းလႊမ္းမုိး၍ တည္၏၊ 'ၾကာပု႑ရိတ္သည္ေရႏွင့္ မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိသကဲ့သို႔' သခၤါရတရားအေပါင္း၌ (တဏွာဒိ႒ိဟူေသာ လိမ္းက်ံျခင္းျဖင့္) လိမ္းက်ံ ကပ္ၿငိေတာ္မမူ။

၁၁၉ဝ။ (တန္ခုိးႀကီးေသာ) အၾကင္အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ တစ္ခဏခ်င္းအားျဖင့္ သာလွ်င္ ျဗဟၼာႏွင့္တကြေသာ အေထာင္မက အျပားရွိေသာ ၾသကာသေလာကကုိ (မ်က္ေမွာက္ ျပဳေသာအားျဖင့္) သိအပ္၏၊ တန္ခိုးအရာ၌လည္းေကာင္း၊ (သတၱဝါတို႔၏) စုတိပဋိသေႏၶ၌လည္းေကာင္း သိေသာဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္၌ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထုိအသွ်င္မဟာ ေမာဂၢလႅာန္သည္ နတ္တို႔ကပ္ေရာက္ဆဲေသာကာလ၌ နတ္တို႔ကုိ ျမင္ႏုိင္၏။

၁၁၉၁။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ပညာျပည့္စံုျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သီလျပည့္စံုျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း 'အသွ်င္သာရိပုတၱရာကဲ့သို႔' ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၏။ ထိုရဟန္းသည္ ထိုအသွ်င္သာရိပုတၱရာအတုိင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ရာ၏။

၁၁၉၂။ ငါသည္ ကုေဋတစ္သိန္း အေရအတြက္ရွိေသာ အတၱေဘာကို ခဏခ်င္းျဖင့္ ဖန္ ဆင္းႏုိင္၏၊ တန္ခုိးအထူး ဖန္ဆင္းျခင္းတို႔၌ လိမၼာ၏၊ (အလံုးစံုေသာ) တန္ခိုး၌ ေလ့လာျခင္း သို႔ ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္၏။

၁၁၉၃။ ေမာဂၢလႅာနပုဏၰားအႏြယ္ျဖစ္ေသာ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ တဏွာဟူေသာမွီရာကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ (သဝိတကၠ သဝိစာရစေသာ) သမာဓိ (ခ်မ္းသာ) (ပုေဗၺနိဝါသဉာဏ္စေသာ) ဝိဇၨာတို႔၌ ေလ့လာသည္၏အျဖစ္ျဖင့္ အၿပီး အဆံုးသို႔ ေရာက္၏၊ ျမဲျမံတည္ၾကည္ေသာ သမာဓိရွိ၏၊ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ ဣေႁႏၵလည္းရွိ၏၊ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္မိမိအား ေႏွာင္ဖဲြ႕ထားေသာ ပုပ္ပြေဆြးေျမ႕ေနသည့္ ႏြယ္ႀကိဳးကုိ (လြယ္ကူစြာ) ျဖတ္သကဲ့သို႔ (ထို႔အတူ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာဟူေသာ အေႏွာင္အဖဲြ႕ကုိ) အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ၿပီ။

၁၁၉၄။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္အပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကုိအႂကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုတ္အပ္ၿပီ။

၁၁၉၅။ အၾကင္အရဟတၱဖုိလ္အက်ဳိးငွါ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္းျပဳ)၏၊ အလံုးစံုေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးသံေယာဇဥ္တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္ေသာ ထုိ အက်ိဳးကုိလည္း ငါရၿပီ။

၁၁၉၆။ ဒုႆီမာရ္နတ္သည္ ဝိဓုရမည္ေသာ (ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏) အဂၢသာဝကကုိလည္းေကာင္း၊ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရာကိုလည္းေကာင္း ထိပါးပုတ္ခတ္၍ အၾကင္ငရဲ၌ က်က္ ရ၏၊ ထုိငရဲသည္ အဘယ္သို႔ သေဘာရွိသနည္း။

၁၁၉၇။ ဒုႆီမာရ္နတ္သည္ ဝိဓုရမည္ေသာ (ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရား၏) အဂၢသာဝကကုိလည္းေကာင္းကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားကိုလည္းေကာင္း ထိပါးပုတ္ခတ္၍ အၾကင္ငရဲ၌ က်က္ရ၏၊ ထုိငရဲ၌ (ငရဲထိန္းမ်ားကုိင္ေသာ) တစ္ရာေသာ သံေခ်ာင္းရွိ၏၊ ငရဲသူသတၱဝါအားလံုးတို႔ သည္ အသီးအသီးေဝဒနာခံစားၾကရကုန္၏၊ ထုိငရဲသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိ၏။

၁၁၉၈။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤကံ ကံ၏အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈမ်က္ေမွာက္သိ၏၊ မာရ္နတ္ သင္သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ အဂၢသာဝကရဟန္းကိုထိပါးပုတ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၁၉၉။ မဟာသမုဒၵရာအလယ္၌ (ေရကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ဗိမာန္တို႔သည္ ကပၸ႒ိတိ ျဖစ္၍ တည္ကုန္၏၊ (ထိုဗိမာန္တို႔၏ အေရာင္အဆင္းတို႔သည္) ေၾကာင္မ်က္႐ဲြအဆင္း ရွိကုန္၏၊ ႏွစ္သက္စဖြယ္တင့္တယ္ကုန္၏၊ အလွ်ံရွိကုန္၏၊ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ေသာ အေရာင္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၏၊ ထိုဗိမာန္တို႔၌အဆင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ နတ္သမီးတို႔သည္ ကၾကကုန္၏။

၁၂ဝဝ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤဝိမာနဝတၳဳကို ေရွး႐ႈ မ်က္ေမွာက္ သိ၏။ပ။ မာရ္နတ္ သင္သည္ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂ဝ၁။ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ ျမတ္စြာဘုရား တုိက္တြန္းေတာ္မူအပ္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းသံဃာတို႔ၾကည့္႐ႈစဥ္ မိဂါရမာတာဝိသာခါ ျပာသာဒ္ေက်ာင္းကုိ ေျခမဖ်ားျဖင့္ တုန္လႈပ္ ေစ၏။

၁၂ဝ၂။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤတန္ခုိးျဖင့္ တုန္လႈပ္ ေစျခင္းကုိ ေရွး႐ႈ (မ်က္ေမွာက္) သိ၏။ပ။ မာရ္နတ္ (ထိုဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲ ကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂ဝ၃။ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ တန္ခုိးအစြမ္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့အပ္သည္ျဖစ္၍ ေဝဇယႏၲာျပာသာဒ္ကိုေျခမဖ်ားျဖင့္ တုန္လႈပ္ေစ၏၊ နတ္အေပါင္းတို႔ကုိလည္း ထိတ္လန္႔ ေစ၏။

၁၂ဝ၄။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤတန္ခုိးျဖင့္ တုန္လႈပ္ ေစျခင္းကုိ ေရွး႐ႈ (မ်က္ေမွာက္) သိ၏။ပ။ မာရ္နတ္ (ထုိဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲ ကို ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂ဝ၅။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ေဝဇယႏၲာျပာသာဒ္၌ တည္ေသာ သိၾကားမင္းအား သိၾကား မင္းတဏွာကုန္ျခင္း ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ''ဝိမုတၱိ''တို႔ကုိ (ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ) သိပါ၏ေလာဟု ေမး၏၊ ျပႆနာအေမးခံရေသာ သိၾကားမင္းသည္ထုိအသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္အား ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတုိင္း ေျဖၾကား၏။

၁၂ဝ၆။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤေမးအပ္ေသာ အနက္ အဓိပၸါယ္ကုိမ်ာက္ေမွာက္သိ၏။ပ။ မာရ္နတ္ (ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂ဝ၇။ အၾကင္ရဟန္းသည္ မဟာျဗဟၼာတို႔၏ သုဓမၼာသဘင္၌ တည္လ်က္ (အေမးပုစၧာ ျပႆနာ) ကုိေမး၏၊ အခ်င္းျဗဟၼာ (ဘုရားမႂကြလာမီ) ေရွးအခါက (ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လာႏုိင္ ေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏဟု သင့္အား ျဖစ္ေပၚဖူးေသာ အယူသည္ ယခုလည္းရွိပါေသးသေလာ၊ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ထုိမွ ဤမွ လွည့္လည္လ်က္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ထြက္ေသာ အေရာင္ကိုျမင္၏ေလာ (ဟု ေမး၏)။

၁၂ဝ၈။ အရွင္ဘုရား (ဤျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ဘုရားႂကြမလာမီ) ေရွးအခါက (ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ လာႏုိင္ေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ မရွိဟု) အကၽြႏု္ပ္အား ျဖစ္ေပၚဖူးေသာ အယူသည္ ယခုအခါ့မရွိေတာ့ပါဟု အေမးခံရေသာ ျဗဟၼာသည္ ထုိရဟန္း (အသွ်င္မဟာ ေမာဂၢလႅာန္) အား အမွန္အတုိင္းေျဖၾကား၏။

၁၂ဝ၉။ ျဗဟၼာ့ဘံု၌ ထိုမွ ဤမွ လွည့္လည္လ်က္ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ထြက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေရာင္ကုိျမင္ရပါ၏၊ ထိုအကၽြႏု္ပ္သည္ ယခုအခါ ငါသည္ (မေသျခင္းအားျဖင့္) ျမဲ၏၊ (လေနျမင့္မုိရ္သမုဒၵရာကဲ့သို႔) အျမဲတည္၏ဟူ၍ အသို႔ ဆိုႏိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၁၂၁ဝ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ဤျဗဟၼာတို႔၏ အသံကို မ်က္ေမွာက္သိ၏။ပ။ မာရ္နတ္ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂၁၁။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္း၏ အထြတ္ကုိ စ်ာနဝိေမာကၡဟူေသာ မွီရာရွိေသာအဘိညာဥ္ျဖင့္ ေတြ႕ထိ (သိျမင္) ႏိုင္၏။ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကုိလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ ကၽြန္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေျမလွ်င္ အိပ္ရာရွိကုန္ေသာ အေနာက္ကၽြန္း ေျမာက္ကၽြန္းသားတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေတြ႕ထိ (သိျမင္) ႏိုင္၏။

၁၂၁၂။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ ထိုအျခင္းအရာကုိ (မ်က္ ေမွာက္) သိ၏၊ မာရ္နတ္ သင္သည္ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ အဂၢသာဝကရဟန္းကုိ ထိပါး ပုတ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ငရဲ၌ ျဖစ္ေသာ) ဆင္းရဲကုိ ရလတၱံ႕သတည္း။

၁၂၁၃။ ငါသည္ မုိက္ေသာသူကုိေလာင္ေစအံ့ဟု မီးက (ေလာင္ျခင္းငွါ) လုံ႔လမျပဳ၊ သူမုိက္ကအလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေသာ မီးကုိ ထိခုိက္ေသာေၾကာင့္ သာ ထိုလူမိုက္ကုိေလာင္ေစ၏။

၁၂၁၄။ မာရ္နတ္ ဤအတူသာလွ်င္ (ငါတို႔သည္ မထိခုိက္ မညႇဥ္းဆဲလိုကုန္)၊ သင္သည္ သာ 'မီးကုိထိပါးမိေသာ လူမုိက္ကဲ့သို႔' အရိယာတပည့္ရဟန္းကုိ ထိခုိက္၍ မိမိကုိယ္တုိင္ေလာင္ေစလတၱံ႕။

၁၂၁၅။ မာရ္နတ္သည္ မီးႏွင့္တူေသာ အရိယာတပည့္ရဟန္းကုိ ထိပါးမိေသာေၾကာင့္ မေကာင္းမႈကုိ ရ၏၊ မာရ္နတ္ မေကာင္းမႈသည္ ငါ့အား အက်ဳိးမေပးဟု သင္ ထင္မွတ္ သေလာ။

၁၂၁၆။ မာရ္နတ္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေသာ သင္သည္ မေကာင္းမႈကုိ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ပြါးေစအပ္၏၊ မာရ္နတ္ သစၥာေလးပါးကုိ သိေသာ ရဟန္းထံမွ ထြက္ခြာ ေရွာင္လဲြေလေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ကုိ (ျခဳတ္ျခယ္အံ့ ညႇဥ္းဆဲအံ့ဟူေသာ) အလိုအာသာကို မျပဳ ေလလင့္။

၁၂၁၇။ ဤသို႔ (အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္) ရဟန္းသည္ ေဘသကဠာမည္ေသာ ေတာ၌ မာရ္နတ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္၏၊ ယင္းသို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိမာရ္နတ္သည္ ႏွးလံုး မသာယာသည္ျဖစ္၍ ထိုအရပ္၌သာ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

သ႒ိနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁။ အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏တူ မိစၧာတိတၳိျဖစ္ေသာ ပုဏၰား။

၂၁-မဟာနိပါတ္

၁-ဝဂႋသေတၳရဂါထာ

ဝဂႋသကပုဏၰားသည္ ဆဝသီသမႏံ ၱျဖင့္ သံုးႏွစ္ျပည့္ၾကာၿပီးေသာ လူ႕ေခါင္း႐ုိးကုိ ေခါက္၍ လားရာဂတိကုိေျပာႏုိင္၏။

ဤနည္းျဖင့္ လွည့္လည္ေဟာေျပာေနစဥ္ ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္၍ ပရိနိဗၺာန္စံသြားသူ၏ ေခါင္း႐ုိးကုိ မႏံ ၱျဖင့္ေခါက္၍ မသိႏုိင္မွ ထုိပညာကုိ စြန္႔ကာ ဘုရားရွင္ထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၏။ ဝဂႋသမေထရ္သည္ ဝိပႆနာပြါး၍ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္အား ဥပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား, ထုိမေထရ္၏ အရဟတၱဖုိလ္ရၿပီးမွေရွ႕ေနာက္အခါတို႔၌ ထုိထုိစိတ္ျဖစ္ပံုကုိ အစြဲျပဳ၍ မေထရ္ကုိ ရည္စူးလ်က္ သွ်င္အာနႏၵာ အစရွိေသာမေထရ္တို႔ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၁၂၁၈။ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္၍ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳေသာ ငါ့ကုိ (ကာမဝိတက္စေသာ ယုတ္မာေသာ) ဝိတက္တို႔သည္ ကပ္ေရာက္ကုန္၏၊ မည္းညစ္ေသာအားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းကုန္ ေသာဤကာမဝိတက္တို႔သည္ (အရွက္မရွိေလကုန္စြတကား)။

၁၂၁၉။ (ဆရာအထံ၌) သင္အပ္ၿပီးေသာ ေလးအတတ္ရွိကုန္ေသာ၊ အတင္ခက္ေသာ၊ ဗုိလ္ခ်ိန္ႏွစ္ေထာင္အားကို ေဆာင္သည့္ ေလးကို တင္ႏုိင္ကုန္ေသာ၊ စစ္ေျမျပင္ဝယ္ ထြက္ ေျပးေလ့မရွိကုန္ေသာ ထင္ရွားေသာ ေလးသမားအေထာင္တို႔သည္ ငါ့ကုိ ထက္ဝန္းက်င္မွ ျမားတို႔ျဖင့္ ပစ္ကုန္ရာ၏။

၁၂၂ဝ။ ဤမွ်အတိုင္း အရွည္ရွိကုန္ေသာ ထို႔ထက္ အပုိလြန္ေသာ္လည္းျဖစ္ကုန္ေသာ မိန္းမတို႔သည္ အကယ္လာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ေစကာမူ ငါ့ကုိ ညႇဥ္းဆဲႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ကုန္၊ ငါသည္ကား မိမိဥစၥာျဖစ္ေသာ မဂ္ဖုိလ္တရား၌ တည္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။

၁၂၂၁။ ငါသည္ ေနမင္း၏ အေဆြေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္မွနိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဝိပႆနာ) ဤခရီးကုိ ၾကားနာရဖူး၏၊ ထိုနိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း (ဝိပႆနာ) ခရီး၌ ငါ၏ စိတ္သည္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္၏။

၁၂၂၂။ မာရ္ယုတ္ ဤဆိုခဲ့ၿပီးေသာ (ဝိပႆနာ) ခရီးျဖင့္သာလွ်င္ ေနေသာ ငါ့ကို အကယ္ ၍ သင္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့မူ (ငါ၏) ခရီးကုိ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ (ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္) သင္ မျမင္ႏိုင္၊ ထိုအျခင္းအရာအားျဖင့္ ေသျခင္းအဆံုးကုိ ငါ ျပဳအံ့။

၁၂၂၃။ မေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကုိလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍သားမယားစသည္ႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ မိစၧာဝိတက္ကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္စြန္႔ၿပီးလွ်င္ တစ္စံုတစ္ခု ေသာအာ႐ံု၌ တပ္မက္မႈ တဏွာကုိ မျပဳရာ။ အၾကင္သူသည္ တပ္မက္မႈ မရွိ၊ ႏွစ္သက္မႈ မရွိ၊ ထုိသူသည္ဘိကၡဳမည္၏။

၁၂၂၄။ ဤေလာက၌ အလံုးစံုေသာ ေျမ၌တည္ေသာ အရာဝတၳဳသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌တည္ေသာ အရာဝတၳဳသည္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္သေဘာသည္လည္းေကာင္း၊ ဘဝ သံုးပါး၌အက်ဳံးဝင္ေသာ သခၤတတရားသည္လည္းေကာင္း ေဆြးေျမ႕တတ္၏။ ထုိေဆြးေျမ႕ တတ္ေသာသေဘာတရား အားလံုးသည္ အျမဲ မရွိ၊

ဤသို႔သိတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ ပညာရွိတို႔သည္ မဂ္ပညာျဖင့္ ပုိင္းျခားသိၾကကုန္၍ ေနၾကကုန္၏။

၁၂၂၅။ အႏၶပုထုဇဥ္တို႔သည္ (ခႏၶဳပဓိစေသာ) ဥပဓိတို႔၌ တပ္မက္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ျမင္အပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ ၾကားအပ္ေသာ သဒၵါ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ နမ္းအပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံု၌လည္းေကာင္း၊ လ်က္အပ္ေသာ ရသာ႐ံု၌လည္းေကာင္း (အထူအားျဖင့္) ဤ (ကာမဂုဏူပဓိ) ၌ အလုိဆႏၵကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေသာ တဏွာတည္းဟူေသာ ျမဴကင္းသူျဖစ္ပါေလာ့။ အၾကင္သူသည္ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါး၌ (တဏာွ ဟ ူ ေသာ လမိ း္ က်ျံခငး္ ျဖင)့္ လမိ း္ က်ျံခငး္ မရွိ၊ ထိုပုဂိၢဳလ္ကို မုနိဟူ၍ (ပညာရွိတ႔ို) ဆိုကုန္၏။

၁၂၂၆။ မိစၧာဝိတက္ရွိသူ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ေျခာက္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ မိစၧာအယူကုိ မွီကုန္ လ်က္ဓမၼသေဘာမွ ကင္းကုန္သည္ျဖစ္၍ ပုထုဇဥ္အျဖစ္၌ သက္ဝင္တည္ကုန္၏၊ အၾကင္သူ သည္တစ္စံုတစ္ခုေသာဝတၳဳ၌ (သႆတစေသာ) မိစၧာအစုသို႔ ေရာက္ေသာ အယူရွိသူ မျဖစ္ ရာ၊ ႐ုန္႔ရင္းကုန္ေသာ မိစၧာဝါဒတို႔ကုိ ယူေလ့ရွိသူလည္း မျဖစ္ရာ၊ ထိုသူသည္ ဘိကၡဳမည္၏။

၁၂၂၇။ ပညာရွိေသာ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ၾကည္ေသာ မာန္ေထာင္မႈ မရွိေသာ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိေသာ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ' ကင္းေသာ ရဟန္းသည္ ၿငိမ္းေအး ေသာ နိဗၺာန္ကုိရ၏၊ (အာ႐ံုျပဳသည္၏ အစြမ္းျဖင့္) နိဗၺာန္ကို စဲြ၍ (သဥပါဒိေသသနိဗၺာန ဓာတ္ျဖင့္) ပရိနိဗၺာန္ျပဳ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ (အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္အလို႔ငွါ) အခါကာလကို ငံ့လင့္၏။

၁၂၂၈။ ေဂါတမ၁ (ေသယ်မာန္စေသာ ကုိးပါးေသာ) မာန္မာနကို ပယ္စြန္႔ေလာ့၊ မာန္ မာန၏ျဖစ္ရာဌာနျဖစ္ေသာ (အေယာနိေသာမနသိကာရ ျခံရံအပ္ေသာ ) ဇာတ္စသည္ကုိ အႂကြင္းမဲ့စြန္႔ေလာ့၊ ထုိသင္သည္ မာန္မာန၏ အေၾကာင္း၌ ေတြေဝျခင္းသို႔ မေရာက္သည္ျဖစ္၍ ၾကာျမင့္စြာေသာကာလပတ္လံုး ႏွလံုးမသာယာမႈ ျဖစ္ခဲ့ရေလၿပီ။

၁၂၂၉။ သူတစ္ပါးေက်းဇူးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ေခ်ဖ်က္တတ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ မာန္မာနကဖ်က္ဆီးအပ္ေသာ ေၾကာင့္ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ၾကရကုန္၏၊ မာန္မာန ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ငရဲ၌ျဖစ္ၾကရကုန္ေသာ ္ လူတို႔သည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စုိးရိမ္ၾကရကုန္၏။

၁၂၃ဝ။ မဂ္ျဖင့္ေအာင္အပ္ၿပီးေသာ ကိေလသာရွိေသာ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိေသာ ရဟန္းသည္တစ္ရံတစ္ခါမွ် မပူေဆြးရ၊ (ပညာရွိတို႔၏) ခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိလည္းေကာင္း၊ (ကုိယ္ စိတ္၌ျဖစ္ေသာ) ခ်မ္းသာျခင္းကိုလည္းေကာင္း ရရွိခံစားႏုိင္၏။ မွန္ေသာ သေဘာရွိေသာ ထုိ သူကုိ တရားကိုျမင္ေသာသူဟူ၍ (ပညာရွိတို႔) ဆုိကုန္၏။

၁၂၃၁။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေလာက၌ ေျငာင့္တံသင္းငါးပါးမွ ကင္းၿပီးေသာ သမၼပၸဓာန္လုံ႔လ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ ရဟန္းသည္ နီဝရဏတရားတို႔ကုိ ပယ္စြန္႔၍ ကုိးပါးေသာမာန္မာနကုိလည္း အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္စြန္႔၍ အႂကြင္းမဲ့ ၿငိမ္းၿပီးေသာကိေလသာရွိသည္ျဖစ္၍ ဝိဇၨာသံုးပါးျဖင့္ ဘဝအဆံုးကို ျပဳတတ္၏ (ဟု မိမိကုိယ္ ကုိ ဆံုးမ၏)။

၁၂၃၂။ (အရွင္ဘုရား အာနႏၵာ တပည့္ေတာ္သည္) ကာမရာဂျဖင့္ ပူေလာင္ေနပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္၏စိတ္သည္ ကာမရာဂျဖင့္ အဖန္တလဲလဲေလာင္ၿမိဳက္ေနပါ၏၊ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ ေသာ အရွင္ဘုရားေတာင္းပန္ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္အား သနားသျဖင့္ (ရာဂအပူ) ၿငိမ္းေအး ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အဆံုးအမၾသဝါဒကုိေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့ (ဟု ဝဂႋသက ေလွ်ာက္၏)။

၁၂၃၃။ (အသုဘ၌ သုဘဟုျဖစ္ေသာ ေဖာက္ျပန္စြာ စဲြယူမႈ) အမွတ္သညာ၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းေၾကာင့္သင္၏ စိတ္သည္ ပူေလာင္ေန၏၊ ရာဂပြါးေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သုဘနိမိတ္ကုိ ပယ္ စြန္႔ေလာ့။

၁၂၃၄။ အသုဘကုိ အဖန္တလဲလဲ ႐ႈျခင္းျဖင့္ စိတ္ကို တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိေအာင္ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္သည္ကုိ ျပဳ၍ ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ သင့္အား သံုးဆယ့္ႏွစ္ေကာ႒ာသ ကုိယ္အစု၌သတိျဖစ္ေလေလာ့၊ အလံုးစံုေသာ အတၱေဘာ၌ ၿငီးေငြ႕မႈတရား မ်ားျပားသည္ ျဖစ္ပါေစေလာ့။

၁၂၃၅။ အေၾကာင္းနိမိတ္ကင္းမႈ (အနိမိတၱာႏုပႆနာ) ကုိလည္း ပြါးမ်ားေလေလာ့၊ မာနာႏုသယကုိပယ္စြန္ေလာ့၊ ယင္းသို႔ မာနကုိ ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ (ရာဂစသည္တို႔) ၿငိမ္း သည္ျဖစ္၍ ေနရလတၱံ႕ (ဟုအသွ်င္အာနႏၵာက မိန္႔၏)။

၁၂၃၆။ အၾကင္စကားျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မပူပန္ မႏွိပ္စက္ရာ၊ သူတစ္ပါးတို႔ကုိလည္း မညႇဥ္းဆဲမႏွိပ္စက္ရာ၊ ထိုစကားသည္သာ ေကာင္းစြာ ဆိုအပ္ေသာ စကားမည္၏၊ ထို စကားကုိသာေျပာဆိုရာ၏။

၁၂၃၇။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိသာလွ်င္ ဆုိရာ၏၊ အၾကင္စကားသည္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ျဖစ္၏၊ ထိုစကားကုိသာ ဆိုရာ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔အား ေျပာဆုိသည္ရွိေသာ္ သူ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ယုတ္ညံ့ေသာစကားတို႔ကုိ မယူမူ၍ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကို ေျပာဆုိရာ၏။

၁၂၃၈။ မွန္ေသာ စကားသည္ စင္စစ္ အၿမိဳက္သုဓာဘုတ္ႏွင့္ တူ၏၊ ဤမွန္ေသာ စကား ကုိေျပာဆုိျခင္းသေဘာသည္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔ ထံုးေဟာင္းတံထြာ ျဖစ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ ့မွန္ေသာ စကား၌လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးတရား၌လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းတရား၌လည္းေကာင္းတည္ကုန္၏ဟု ဆိုၾကကုန္ၿပီ။

၁၂၃၉။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ ဝဋ္ဆင္းရဲအဆံုးကုိ ျပဳျခင္းငွါ ေဘး မရွိေသာအၾကင္စကားကုိ ဆိုေတာ္မူ၏၊ ထိုစကားသည္ စကားတကာတို႔ထက္ လြန္ျမတ္၏။

၁၂၄ဝ။ နက္နဲေသာ ပညာလည္းရွိေတာ္မူေသာ, အက်ဳိးအေၾကာင္းကုိ သိေသာ ပညာရွိ ေသာ, အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္၌ လိမၼာေတာ္မူေသာ, (သာဝကပါရမီဉာဏ္တို႔၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ေရာက္သျဖင့္) ႀကီးျမတ္ေသာ ပညာလည္းရွိေသာ အသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္ ရဟန္းတို႔အားတရားေဟာေတာ္မူ၏။

၁၂၄၁။ (ထိုအသွ်င္သာရိပုတၱရာသည္) တရားကုိ အက်ဥ္းအားျဖင့္လည္း ေဟာေတာ္မူ၏၊ အက်ယ္အားျဖင့္လည္း ေဟာေတာ္မူ၏၊ 'သာလိကာ၏ သာယာစြာ ေႂကြးေၾကာ္သံကဲ့သို႔'အသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ (သာယာေသာ) အသံသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ (သမုဒၵရာလႈိင္းတံပိုးကဲ့သို႔) အဆင့္ဆင့္အဆံုးမရွိေသာ ဉာဏ္ပဋိဘာန္ထင္လာ၏။

၁၂၄၂။ ရဟန္းတို႔သည္ ထိုတရားကုိ ေဟာေသာ ထိုအသွ်င္သာရိပုတၱရာ၏ သာယာ စြာေသာ အသံကုိနာၾကားရကုန္၏၊ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိေသာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ သာယာ ေသာ အသံေၾကာင့္တက္ႂကြေသာ စိတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ကုန္လ်က္ နားေထာင္ၾကကုန္၏။

၁၂၄၃။ ယေန႔ တစ္ဆယ့္ငါးရက္ေျမာက္ေသာ ဥပုသ္ေန႔၌ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖဲြ႕ကုိ ျဖတ္၍တည္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲမရွိကုန္ေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိကုန္ေသာ ရဟႏၲာတို႔ခ်ည္းျဖစ္ကုန္ေသာ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ စင္ၾကယ္ေသာ ဝိသုဒၶိပဝါရဏာ ျပဳျခင္း အက်ဳိးငွါ အညီအညြတ္စည္းေဝးေရာက္လာၾကကုန္၏။

၁၂၄၄-၄၅။ စၾကဝေတးမင္းသည္ အမတ္အေပါင္း ျခံရံလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ သမုဒၵရာ အဆံုးရွိေသာဤေျမျပင္ကို အစဥ္လွည့္လည္သကဲ့သို႔ ထိုအတူ ကိေလသာဟူေသာ စစ္ေျမ အရပ္ကုိ ေအာင္ၿပီးေသာယာဥ္မွဴးသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အတုမဲ့ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေသျခင္းတရားပယ္ကုန္ၿပီးေသာ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ တပည့္ သာဝကတို႔သည္ ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

၁၂၄၆။ အလံုးစံုေသာ ရဟႏၲာငါးရာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏၊

ဤရဟႏၲာငါးရာအေပါင္း၌ အခ်ည္းႏွီး (သီလကင္းေသာ) ရဟန္းမရွိ၊ တဏွာတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကုိႏုတ္ပယ္ေတာ္မူတတ္ေသာ ေနမင္းအေဆြ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကုိ အကၽြႏု္ပ္ ရွိခုိးပါ၏။

၁၂၄၇။ တစ္ေထာင္မကေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ကိေလသာျမဴ ကင္းသည္ျဖစ္၍ တစ္စံု တစ္ခုမွ်ေဘးမခသည့္ နိဗၺာန္ႏွင့္ စပ္ေသာတရားကုိ ေဟာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

၁၂၄၈။ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ အညစ္အေၾကး ကင္းေသာတရားေတာ္ကို နာၾကကုန္၏၊ ရဟန္းအေပါင္း ျခံရံအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တင့္တယ္ပါေပစြတကား။

၁၂၄၉။ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ (မေကာင္းမႈကုိ ျပဳေတာ္မမူတတ္ေသာေၾကာင့္ ) နာဂအမည္ရွိေတာ္မူပါ၏၊ ဝိပႆီစေသာဘုရား (ဣသိ) တို႔၏ ခုနစ္ဆူေျမာက္ဘုရား (ဣသိ) ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသည္ မုိးႀကီးကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ တပည့္သာဝကတို႔အား (တရားတည္းဟူေသာမုိးကုိ) ရြာသြန္းေတာ္မူ၏။

၁၂၅ဝ။ ႀကီးေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရား၏ တပည့္သာဝက ဝဂႋသသည္ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးျမင္လုိေသာေၾကာင့္ ေန႔သန္႔စင္ရာမွ ထြက္ခဲ့၍ အရွင္ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ ရွိခုိးပါ၏။

၁၂၅၁။ (အၾကင္ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) မာရ္မင္း၏ ကိေလသာျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းကုိ လႊမ္းမုိး၍ (ရာဂအစရွိေသာ) တံသင္းတို႔ကုိ ဖ်က္ဆီးလ်က္ ႂကြသြားေတာ္မူ၏၊ အေႏွာင္အဖဲြ႕မွ လြတ္ျခင္းကုိ ျပဳေတာ္မူတတ္ေသာ ရာဂစသည္ကုိ မမွီဘဲ (သတိပ႒ာန္စေသာ) အဖို႔အစုအား ျဖင့္ ခဲြျခမ္းေဝဖန္၍ (ေဟာေတာ္မူေသာ) ထုိျမတ္စြာဘုရားကို ႐ႈၾကပါကုန္ေလာ့။

၁၂၅၂။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾသဃေလးပါးမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းအက်ဳိးငွါ (သတိပ႒ာန္ စသည္တို႔၏အစြမ္းျဖင့္) မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ အေၾကာင္း (မဂ္) တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ထုိအၿမိဳက္နိဗၺာန္၌ တရားကို ႐ႈျမင္ေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ တြန္႔တုိျခင္းမရွိကုန္မူ၍ တည္ကုန္၏။

၁၂၅၃။ ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းကို ျပဳေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိးထြင္း၍ သိေတာ္မူၿပီး၍အလံုးစံုေသာ ဒိ႒ိဌာနတို႔ကို လြန္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူၿပီ။ ထုိ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျမတ္ေသာတရားကို သိျမင္ၿပီး၍လည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး၍လည္းေကာင္း ပၪၥဝဂၢီတို႔အားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၁၂၅၄။ ဤသို႔ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ နည္းျဖင့္ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) တရားကို ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တရားကို သိေသာ သူတို႔အား အဘယ္ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါအံ့ နည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထုိျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ရွိခိုးလ်က္ အခါခပ္သိမ္း မေမ့ မေလ်ာ့ က်င့္ရာ၏။

၁၂၅၅။ ျမဲျမံေသာ လုံ႔လရွိေသာ အၾကင္ေကာ႑ညမေထရ္သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနေၾကာင္း ျဖစ္ကုန္ေသာ ဝိေဝကသံုးပါးတို႔ကို အျမဲမျပတ္ ရျခင္းရွိ၏၊ ထုိေကာ႑ညမေထရ္သည္ (သာဝကအားလံုးတို႔၏ေရွးဦးစြာ) ျမတ္စြာဘုရားသို႔ အတုလိုက္၍ သစၥာေလးပါးကို သိေတာ္ မူ၏။

၁၂၅၆။ မေမ့မေလ်ာ့ က်င့္ေသာ ထုိေကာ႑ညမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ တပည့္သာဝကတို႔ ေရာက္သင့္ ေရာက္ထုိက္ေသာ တရား အားလံုးသို႔အစဥ္ေရာက္အပ္ၿပီ။

၁၂၅၇။ ႀကီးေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ရွိေသာ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေသာ ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္၌လည္း လိမၼာေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အေမြခံျဖစ္ေသာ ေကာ႑ညမေထရ္ သည္ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုး၏။

၁၂၅၈။ ေသျခင္းကို ပယ္စြန္႔ကုန္ၿပီးေသာ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ တပည့္ သာဝကတို႔သည္ ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး (ေက်ာက္ညိဳအျပင္) ၌ ေနေတာ္မူေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ေရာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

၁၂၅၉။ တန္ခိုးႀကီးေသာ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလႅာန္သည္ ထုိရဟန္းတို႔၏ စိတ္ကို စံုစမ္းဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ (ေစေတာပရိယအဘိညာဥ္) ျဖင့္ ဥပဓိအားလံုးတို႔၏ ကင္းျခင္း ကိေလသာ မွလြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အစဥ္အတုိင္း ပိုင္းျခား၍ သိ၏။

၁၂၆ဝ။ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးသည့္အတုိင္း အလံုးစံုေသာ အဂၤါတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲ အေပါင္း၏အဆံုး (နိဗၺာန္) သို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ မ်ားေသာ ဂုဏ္အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကို (တပည့္သာဝကအေပါင္းတို႔သည္) ဆည္းကပ္ၾကကုန္၏။

၁၂၆၁။ တိမ္တုိက္ကင္းေသာ ေကာင္းကင္၌ လျပည့္ဝန္းသည္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ (တိမ္တုိက္စေသာ) အညစ္အေၾကးကင္းေသာ ေနမင္းသည္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္းထို႔အတူ သာလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္မွ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ထြက္ေသာ အေရာင္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအရွင္ဘုရားသည္ အျခံအရံျဖင့္ အလံုးစံုေသာေလာကကို လြန္၍ တင့္တယ္ ေတာ္မူပါေပ၏။

၁၂၆၂။ ငါတို႔သည္ ေရွးအခါက ကဗ်ာဖြဲ႕ျခင္းမွ် ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာ တစ္ၿမိဳ႕မွ့တစ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားလာလွည့္လည္ၾကရပါကုန္၏၊ ထုိစဥ္အခါဝယ္ ခပ္သိမ္းေသာ တရားတို႔၏အဆံုးတုိင္ေအာင္ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရပါကုန္ၿပီ။

၁၂၆၃။ ဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္း၏ အဆံုးသို႔ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္အားတရားကို ေဟာေတာ္မူပါ၏၊ (ေဟာေတာ္မူေသာ) တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ ေသာေၾကာင့္ (ရတနာသံုးပါးအေပါင္း၌) အကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည္ညိဳၾကရပါကုန္၏။

၁၂၆၄။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားကို ၾကားနာရ၍ ခႏၶာငါးပါးတို႔ ကိုလည္းေကာင္း၊ အာယတနတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သိ၍အိမ္ရာမေထာင္ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၁၂၆၅။ အၾကင္သတၱဝါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္အတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ ၾကကုန္၏၊ ထုိမိန္းမေယာက်္ား သတၱဝါအမ်ားတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္ေတာ္မူၾကေပကုန္စြတကား။

၁၂၆၆။ အၾကင္ရဟန္းေယာက်္ား ရဟန္းမိန္းမတို႔သည္ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိ သည္ျဖစ္၍ မိမိ၏အျခားမဲ့၌ အက်ဳိးေပးသည္၏ အစြမ္းျဖင့္ ျမဲေသာ မဂ္ေလးပါးကို ရကုန္၏၊ ထုိရဟန္းေယာက်္ားရဟန္းမိန္းမတို႔၏ အက်ဳိးငွါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဗၺညဳတဉာဏ္ ကို ရေတာ္မူပါေပသည္တကား။

၁၂၆၇-၈။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သတၱဝါတို႔အား အစဥ္သနားေတာ္မူသျဖင့္ ဒုကၡသစၥာ, ဒုကၡ၏ျဖစ္ေၾကာင္း သမုဒယသစၥာ, ဒုကၡကိုလြန္ေျမာက္ရာ နိေရာဓသစၥာ, ဒုကၡ၏ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ျမတ္ေသာအဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ မဂၢသစၥာဟူေသာ

ဤေလးပါးေသာ အရိယ သစၥာတို႔ကို ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏။

၁၂၆၉။ ဤဒုကၡသစၥာစေသာ အရိယသစၥာတို႔သည္ ဤသို႔ ဒုကၡစေသာ အျပားအားျဖင့္မေဖာက္မျပန္ကုန္၊ ထုိအရိယသစၥာတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အၾကင္အျခင္းအရာအားျဖင့္ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ထုိအျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါသည္ ျမင္အပ္ကုန္၏၊ ငါသည္ အရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ မိမိအက်ဳိးကို အစဥ္ရအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၁၂၇ဝ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံသို႔ ငါ၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္း ျဖစ္ေလ စြတကား၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔တြင္ အၾကင္တရားသည္ အထူးသျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္၏၊ ထုိအထူးသျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္တရားသို႔ ငါ ကပ္ေရာက္ရၿပီ။

၁၂၇၁။ ငါသည္ အဘိညာဥ္တို႔၏ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ၿပီ၊ ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္ကိုသုတ္သင္ၿပီးၿပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုၿပီ၊ ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္သို႔ ေရာက္ၿပီ၊ ေစေတာပရိယ အဘိညာဥ္၌လိမၼာၿပီ။

၁၂၇၂။ မယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ပါ၏၊ ယခု ဘဝ၌ပင္ေတြးေတာမႈ ယံုမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ကို ပယ္ျဖတ္သူ ထင္ရွားသူ အျခံအရံမ်ားသူ ၿငိမ္း ေအးၿပီးေသာ စိတ္ရွိသူအၾကင္ရဟန္းသည္ အဂၢါဠဝေစတီ၌ စုေတေရြ႕ေလ်ာခဲ့ပါၿပီ။

၁၂၇၃။ ျမတ္စြာဘုရား ျဗာဟၼဏျဖစ္ေသာ ထုိရဟန္း၏ အမည္ကို နိေျဂာဓကပၸဟူ၍ အရွင္ဘုရားမွည့္ေခၚပါ၏၊ ျမဲျမံေသာ သေဘာရွိေသာ နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား နိဗၺာန္ဝိမုတၱိကိုေတာင့္တ၍ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိေသာ ထုိနိေျဂာဓကပၸရဟန္းသည္ အရွင္ဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္လွည့္လည္ သြားလာေနပါ၏။

၁၂၇၄။ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထက္ဝန္းက်င္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္လည္း ထုိ (နိေျဂာဓကပၸအမည္ ရွိေသာ) သာဝကကို သိလိုပါကုန္၏၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ နားတို႔သည္ နာၾကားရန္ ေကာင္းစြာ တည္ပါကုန္၏၊ အရွင္ဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆရာပါတည္း၊ အရွင္ဘုရားသည္ အတုမရွိ ျမတ္ေတာ္မူပါေပ၏။

၁၂၇၅။ ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ယံုမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ကို ျဖတ္ေတာ္မူပါ၊ ထုိနိေျဂာဓကပၸ ပရိနိဗၺာန္ျပဳသည္ကို ေဟာၾကားသိေစ ေတာ္မူဘိေလာ၊ ထက္ဝန္းက်င္ ျမင္ႏိုင္စြမ္းေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား 'မ်က္စိတစ္ေထာင္ရွိေသာသိၾကားမင္းသည္ နတ္တို႔ အလယ္၌ ေျပာဆိုဘိသကဲ့သို႔' အကၽြႏု္ပ္တို႔ အလယ္၌ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ့။

၁၂၇၆။ ဤခႏၶာငါးပါးတည္းဟူေသာေလာက၌ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ'၏ လမ္းေၾကာင္း, မသိမႈ 'အဝိဇၨာ'၏အသင္းအပင္း, ေတြးေတာမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'၏ တည္ရာ ျဖစ္ၾကသည့္ အထံုး အဖြဲ႕'ဂႏၴ'ဟူသမွ်အားလံုးတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္ၾကကုန္ေသာ ္ မျဖစ္ေပၚ ေတာ့ကုန္၊ ဤဘုရားတည္းဟူေသာ စကၡဳသည္ သတၱဝါတို႔၏ အျမတ္ဆံုး စကၡဳပါတည္း။

၁၂၇၇။ 'ေလသည္ တိမ္စိုင္တိမ္ခဲကို မေဖ်ာက္လႊင့္ႏိုင္ခဲ့မူေလာကအားလံုးသည္ တိမ္တုိက္လႊမ္းသည္ျဖစ္၍ အမုိက္တုိက္သာလွ်င္ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔' ေယာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာတို႔ကို မျဖတ္ခဲ့မူေလာကအားလံုးသည္ စင္စစ္ အမိုက္တံုးႀကီး သာလွ်င္ ျဖစ္ရာ၏၊ ပညာေရာင္ ထြန္းပကုန္ေသာ သူတို႔ေသာ္လည္း မထြန္းပႏိုင္ကုန္ရာ။

၁၂၇၈။ ပညာရွိတို႔သည္ သာ ပညာအေရာင္ကို ျပဳတတ္သူတို႔ ျဖစ္ပါကုန္၏၊ လုံ႔လရွိေတာ္ မူေသာျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္သည္ အရွင္ဘုရားကို ပညာအေရာင္ျပဳတတ္သူ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍ သာလွ်င္ ေအာက္ေမ့ပါ၏၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို အထူးျမင္တတ္သူဟူ၍ သိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ ခ်ဥ္းကပ္လာေရာက္ၾကပါကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိသတ္အလယ္၌ အကၽြႏု္ပ္တို႔အားနိေျဂာဓကပၸမေထရ္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပေတာ္မူပါေလာ့။

၁၂၇၉။ သာယာဖြယ္ အသံရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သာယာဖြယ္ရွိေသာ စကားကို လ်င္ျမန္စြာႁမြက္ဆိုေတာ္မူပါေလာ့၊ 'ဟသၤာသည္ လည္ကို ေျမႇာက္၍ ျဖည္းညႇင္းစြာ က်ဴးရင့္ သကဲ့သို႔' ေကာင္းစြာျပဳျပင္အပ္ေသာ လံုးေသာအသံေတာ္ျဖင့္ က်ဴးရင့္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အလံုး စံုေသာ ထုိတပည့္ေတာ္တို႔သည္ မပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိလ်က္ နာၾကားပါကုန္အံ့။

၁၂၈ဝ။ ပဋိသေႏၶေနမႈ ေသမႈကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ၿပီးလွ်င္ (ကိေလသာကို) ေဆးေၾကာတတ္ေသာ တရားကို ေဟာၾကား ေစအံ့၊ ပုထုဇဥ္, ေသကၡ, အေသကၡတို႔သည္ အလိုရွိရာကို ျပဳလုပ္ေပးစြမ္းႏိုင္မႈ မရွိ၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔မူကားပညာျဖင့္ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ျပဳႏိုင္သည္သာ ျဖစ္၏။

၁၂၈၁။ မယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ေျဖာင့္မတ္ ေသာပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေစအပ္ေသာ ) အျပည့္အစုံေျဖၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ဤစကားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ သင္ယူအပ္ဖူးပါၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ဤလက္အုပ္ကို ေကာင္းစြာ ၫြတ္ကာ ရွိခုိးပါ၏၊ (နိေျဂာဓကပၸ၏ လားရာဂတိကို) သိေတာ္မူ ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔အား မေတြေဝပါေစလင့္။

၁၂၈၂။ မယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား (ေလာကီေလာကုတၱရာ အားျဖင့္) ျမတ္ထက္ ျမတ္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာတရားကို ထုိးထြင္သိေတာ္မူၿပီး၍ (ေဉ ယ်ဓံတရားအားလံုးကိုသိေတာ္မူေသာ) ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္တို႔အား မေတြေဝပါေစ လင့္၊ 'ေႏြအခါ၌ေနပူႏွိပ္စက္ခံရေသာ ေယာက်္ားသည္ ေရကို အလိုရွိသကဲ့သို႔' အရွင္ ဘုရား၏ စကားေတာ္ကိုအလိုရွိပါ၏၊ အၾကားအျမင္သုတတည္းဟူေသာ ေဒသနာမိုးကို ရြာသြန္းေတာ္မူပါေလာ့။

၁၂၈၃။ အၾကင္အက်င့္ျမတ္ကို နိေျဂာဓကပၸသည္ လိုလိုခ်င္ခ်င္ က်င့္ပါ၏၊ ထုိ နိေျဂာဓကပၸ၏ အက်င့္ျမတ္သည္ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ၊ ထုိနိေျဂာဓကပၸသည္ ကိေလသာ အႂကြင္းရွိေသးသည္ျဖစ္၍ ခႏၶာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ 'အခ်င္းခပ္ သိမ္း ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူရဟႏၲာကဲ့သို႔' ပရိနိဗၺာန္ျပဳပါေလသေလာ၊ ထုိ နိေျဂာဓကပၸ၏ အေၾကာင္းကို နာၾကားလိုပါကုန္၏။

၁၂၈၄။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ေဟာေတာ္မူ၏၊ ဤနာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါး၌ ကဏွအမည္ရ ေသာ မာရ္၏အလ်ဥ္ျဖစ္ေသာ ၾကာျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ပတ္လံုး အစဥ္မျပတ္ ကိန္းေအာင္း ေနေသာ တဏွာကိုကပၸရဟန္းသည္ အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ေသျခင္းမွ အႂကြင္းမဲ့ ကူးေျမာက္ၿပီဟုပၪၥဝဂၢီတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ၏။

၁၂၈၅။ (ဝိပႆီအစရွိေသာ ဘုရားရွင္တို႔တြင္) ခုနစ္ဆူေျမာက္ ဣသိျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားအရွင္ဘုရား၏

ဤစကားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ အရွင္ဘုရားအား အကၽြႏု္ပ္ ၾကည္ညိဳလွပါ၏၊ စင္စစ္ အကၽြႏု္ပ္ ေမးအပ္ေသာ ျပႆနာသည္ အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ပါ (အက်ဳိးရွိပါ၏)၊ ပုဏၰားမ်ဳိးကပၸသည္ အကၽြႏု္ပ္ အလိုကို မခၽြတ္ယြင္းေစပါ။

၁၂၈၆။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝကသည္ ေျပာဆိုသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါ၏၊ မာယာမ်ားေသာ ေသမင္း၏ ဝဋ္ဆင္းရဲကို ခ်ဲ႕တတ္ေသာ ျမဲျမံေသာ တဏွာကြန္ရက္ ကိုျဖတ္ေတာက္ေလၿပီ။

၁၂၈၇။ ျမတ္စြာဘုရား နိေျဂာဓကပၸသည္ ကံ ကိေလသာတို႔ စြဲလမ္းအပ္ေသာ ဝဋ္၏ အစကို ျမင္ေလၿပီ၊ ကပၸမေထရ္သည္ အလြန္ကူးေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာ ေသျခင္း၏ တည္ရာဝဋ္ကို စင္စစ္လြန္ေျမာက္ေလၿပီတကား။

၁၂၈၈။ နတ္တကာတို႔ထက္ လြန္ေသာ နတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားကို အကၽြႏု္ပ္ ရွိခိုးပါ၏၊ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ သတၱဝါတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသို႔ အတုလိုက္၍ျဖစ္ေသာ ႀကီးေသာ လုံ႔လရွိေသာ နာဂမည္ေတာ္မူေသာ ဘုရား ရွင္၏ ေရႊရင္ေတာ္ႏွစ္ သားေတာ္စစ္ျဖစ္၍ နာဂမည္ေသာ ထုိနိေျဂာဓကပၸကို ရွိခိုးပါ၏။

ဤသို႔လွ်င္ အရွင္ဝဂႋသမေထရ္သည္ ဤဂါထာတို႔ကို ရြတ္ဆို၏။

မဟာနိပါတ္ ၿပီး၏။

ေထရဂါထာပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]