ပါဠိ Converter (ေဖာင့္ေျပာင္းလဲ၍ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္)

Scratch Pad


အဝင္စာအထြက္စာ

မွ သို႔
အင္းဝ
Roman
ပါဠိ/ေဇာ္ဂ်ီ
Velthius

Typeset Velthuis
(Long vowels)
ā(-ာ) aa
ī(-ီ) ii
ū(-ူ) uu
(Consonants)
ṅ(-ၤ) "n
ñ(ည) ~n
ṭ(ဋ) .t
ṭh(ဌ) .th
ḍ(ဍ) .d
ḍh(ဎ) .dh
ṇ(ဏ) .n
ḷ(ဠ) .l
ṃ(-ံ) .m


The following
table shows at a glance the classification of all the letters:  Consonants  
Mutes  
Surd Sonants
Unaspirate Aspirate Unaspirate Aspirate Nasals Semi-vowels

Liquids
Spirant Sibilant Vowels
gutterals k kh g gh   h   a, ā e o
palatals c ch j jh ñ y     i, ī
linguals h ḍh r, ḷ        
dentals t th d dh n l   s

(surd)
 
labials p ph b bh m v     u, ū
ṃ (niggahīta) - sonant


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]